Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/2009 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

Částka 4/2009
Platnost od 13.01.2009
Účinnost od 28.01.2009
Zrušeno k 01.09.2012 (201/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2008

o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 11 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a stanoví požadavky na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší, lhůty k jejich dosažení, požadavky na odběr vzorků paliv, ověřování a osvědčování kvality paliv a způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v některých kapalných palivech.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený ke spalování ve stacionárních zdrojích za účelem uvolnění jeho energetického obsahu; za palivo podle této vyhlášky není považován odpad podle jiného právního předpisu3) s výjimkou rostlinného odpadu, jehož spalování nespadá do působnosti jiného právního předpisu4),

b) plynovým olejem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy, které není lodním palivem5), uvedené pod kódy 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 nebo 2710 19 49 kombinované nomenklatury6), nebo jakékoliv kapalné palivo, které není lodním palivem5), z něhož se do teploty 250 °C předestiluje podle metody technické normy ČSN EN ISO 3405 méně než 65 % objemových včetně ztrát a do teploty 350 °C se předestiluje nejméně 85 % objemových včetně ztrát,

c) těžkým topným olejem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy, které není lodním palivem5) ani plynovým olejem podle písmene b), uvedené pod kódy 2710 19 51 až 2710 19 69 kombinované nomenklatury6), které v důsledku svého destilačního rozmezí náleží do kategorie těžkých topných olejů určených k použití jako palivo, z něhož se do teploty 250 °C předestiluje podle metody technické normy ČSN EN ISO 3405 méně než 65 % objemových včetně ztrát; pokud není možné provést destilaci podle této metody, produkt je pokládán za těžký topný olej,

d) měrnou sirnatostí celkový obsah síry v původním stavu, vztažený k výhřevnosti spalovaného paliva v původním stavu, vyjádřený v g.MJ-1.

§ 3

Požadavky na kvalitu pevných paliv

(1) Měrná sirnatost černého uhlí, určeného ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí překročit 0,50 g.MJ-1.

(2) Měrná sirnatost hnědého uhlí a lignitu, určených ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí překročit 1,07 g.MJ-1, od 1. ledna 2010 nesmí překročit 0,95 g.MJ-1 a od 1. ledna 2014 nesmí překročit 0,75 g.MJ-1.

(3) Měrná sirnatost uhelných briket, určených ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí překročit 0,50 g.MJ-1.

(4) Minimální výhřevnost pevných paliv, určených ke spalování v malých stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 12 MJ.kg-1. Minimální výhřevnost pevných paliv, určených ke spalování ve středních stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 10 MJ.kg-1.

§ 4

Požadavky na kvalitu kapalných paliv

(1) Maximální obsah síry v plynovém oleji nesmí překročit 0,1 % hmotnostních.

(2) Maximální obsah síry v těžkém topném oleji nesmí překročit 1 % hmotnostní. Tento požadavek se nevztahuje na těžký topný olej spalovaný

a) ve spalovacích zdrojích, pro které je jiným právním přepisem7) stanoven emisní limit pro oxid siřičitý,

b) v rafineriích, pokud měsíční průměr emisí oxidu siřičitého ze všech zdrojů v rafinerii s výjimkou zvláště velkých spalovacích zdrojů spadajících pod písmeno a), bez ohledu na druh paliva nebo kombinace používaných paliv, nepřekročí 1700 mg.m-3 a tato podmínka je stanovena v povolení vydaném podle § 17 zákona nebo podle jiného právního předpisu8),

c) v ostatních zdrojích, pokud emisní limit pro oxid siřičitý stanovený pro tyto zdroje v povolení vydaném podle § 17 zákona nebo podle jiného právního předpisu8) nepřekročí 1700 mg.m-3 při obsahu kyslíku ve spalinách 3 % objemová, vztaženo na suchý plyn.

(3) Maximální obsah polychlorovaných bifenylů v kapalném palivu nesmí překročit 5 mg.kg-1.

(4) Minimální výhřevnost kapalného paliva, určeného ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 30 MJ.kg-1.

§ 5

Ověřování a osvědčování kvality paliva

(1) Ověření kvality paliva se provádí zejména analýzou odebraného vzorku paliva. Dodržení postupů pro odběr vzorků a provádění analýz měrné sirnatosti a výhřevnosti u paliv v § 3 a obsahu síry, polychlorovaných bifenylů a výhřevnosti u paliv podle § 4 v souladu s určenými normami9) se považuje za splnění požadavků na ověřování kvality paliva podle této vyhlášky.

(2) Osvědčením o kvalitě paliva, které je vystavováno na základě ověření kvality paliva osobou, která v České republice jako první úplatně nebo bezúplatně předá nebo nabídne k předání za účelem distribuce palivo nebo jako první převede vlastnická práva k tomuto palivu, a které obsahuje údaje ve formátu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, je deklarováno splnění požadavků na kvalitu paliva stanovené touto vyhláškou. Osvědčení je vystavováno při každé první dodávce paliva každému odběrateli a následně při změně kvality paliva a dále na vyžádání odběratelem.

§ 6

Ohlašování údajů o obsahu síry v některých kapalných palivech

Osoba, která v České republice jako první úplatně nebo bezúplatně předá nebo nabídne k předání za účelem distribuce nebo používání těžký topný olej nebo plynový olej nebo jako první převede vlastnická práva k těmto palivům, ohlašuje každoročně Ministerstvu životního prostředí údaje o obsahu síry v těchto palivech, a to vždy nejpozději do 31. března za uplynulý kalendářní rok, ve formátu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 7

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, se zrušuje.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

Poznámky pod čarou

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

2) Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.

3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.

5) Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.

6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění pozdějších předpisů.

7) Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

8) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

9) § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/2009 Sb.

OSVĚDČENÍ O KVALITĚ PALIVA

Údaje o prvním distributorovi1) palivaOznačení prvního distributora2)
Adresa3)
IČ/datum narození 4)
Údaje o výrobci palivaOznačení výrobce2)
Adresa3)
IČ/datum narození 4)
Údaje o palivuDruh paliva
Výrobní označení paliva
Kód kombinované nomenklatury5)
Celkový obsah uhlíku v % hm.
Datum posledního ověření kvality paliva podle § 6
Laboratoř, která provedla analýzu vzorku paliva
Specifikace kategorie zdrojů6), v nichž může být palivo spalováno
Prohlášení o splnění požadavků stanovených touto vyhláškou
Jméno a příjmení osoby, která osvědčení vystavila
Datum vystavení osvědčení

Vysvětlivky:

1) Osoba, která v České republice jako první úplatně nebo bezúplatně předá nebo nabídne k předání za účelem distribuce palivo nebo jako první převede vlastnická práva k tomuto palivu.

2) Jde-li o právnickou osobu název a právní formu; jde-li o fyzickou osobu jméno a příjmení.

3) Jde-li právnickou osobu, adresa sídla; jde-li o fyzickou osobu, adresa bydliště; jde-li o zahraniční osobu, u fyzických osob místo podnikání a u právnických osob sídlo mimo území České republiky.

4) Identifikační číslo se uvede v případě, že bylo přiděleno; jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo, uvede se datum narození.

5) Kód kombinované nomenklatury podle Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění pozdějších předpisů.

6) Kategorie zdrojů podle § 4 zákona, v nichž může být palivo vzhledem k požadavkům stanoveným touto vyhláškou spalováno.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2009 Sb.

HLÁŠENÍ O KVALITĚ VYBRANÝCH KAPALNÝCH PALIV

Vykazovaný rok
Označení osoby uvedené v § 6 1)
Adresa2)
IČ/datum narození3)
Druh kapalného palivaÚdaje o množství palivaÚdaje o výsledcích analýz paliva
Množství (t/rok) VýrobaMnožství (t/rok) Dovoz4)Množství (t/rok) Distribuce5)Počet odebraných vzorkůPrůměrný obsah síry (% hm)Minimální obsah síry (% hm.)Maximální obsah síry (% hm.)
Těžký topný olej s obsahem síry≤ 1 % hm.
> 1-2 %hm.
> 2-3 % hm.
> 3 % hm.
Plynový olej s obsahem síry≤ 0,1 %hm.
> 0,1-0,2 %hm.

Vysvětlivky:

1) Jde-li o právnickou osobu,název a právní formu; jde-li o fyzickou osobu, jméno a příjmení.

2) Jde-li právnickou osobu, adresa sídla; jde-li o fyzickou osobu, adresa bydliště; jde-li o zahraniční osobu, u fyzických osob adresa místa pobytu nebo adresa místa bydliště a u právnických osob adresa sídla mimo území České republiky.

3) Identifikační číslo se uvede v případě, že bylo přiděleno; jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo, uvede se datum narození.

4) Dodávky z dovozu ze zemí mimo území Evropských společenství.

5) Dodávky z přeshraniční přepravy ze zemí Evropských společenství za účelem distribuce na trhu v České republice.

Přesunout nahoru