Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/2009 Sb.Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Částka 38/2009
Platnost od 15.05.2009
Účinnost od 30.05.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2009

o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., k provedení § 21 odst. 14, § 22 odst. 2 a § 24 odst. 2 veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie“)

a) veterinární podmínky uvolňování živočišných produktů do oběhu,

b) veterinární a hygienické požadavky na některé podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s potravinami2) (dále jen „potravinářský podnik“), a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení,

c) jakým postupem a podle jakých kritérií mohou orgány veterinární správy přizpůsobit bez ohrožení hygieny výroby veterinární a hygienické požadavky předpisů Evropské unie pro potravinářské podniky,

d) které potravinářské podniky se považují za podniky s malým objemem výroby a které potravinářské podniky se považují za podniky provozující maloobchodní činnost,

e) veterinární a hygienické požadavky na potraviny vyráběné a zpracovávané v potravinářských podnicích, na něž se vztahují ustanovení této vyhlášky3), a na zacházení s nimi,

f) obsahové náležitosti žádosti o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků (dále jen „přizpůsobení požadavků“) pro potravinářské podniky.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na prodej malých množství vlastních produktů prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli a na jejich dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele4).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) strukturálními požadavky technické požadavky na konstrukci a provedení stavby potravinářského podniku, její uspořádání a účelové určení jejích provozních prostorů, jejich vnitřní úpravu a vybavení,

b) pokrmem potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci poskytování stravovací služby.

§ 3

Postup při přizpůsobení požadavků pro potravinářské podniky

(1) Postupem a za podmínek stanovených veterinárním zákonem, předpisy Evropské unie a touto vyhláškou mohou být pro potravinářský podnik přizpůsobeny některé veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze II k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 nebo v příloze I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/20045).

(2) Příslušný orgán veterinární správy při posuzování žádosti o přizpůsobení požadavků podle odstavce 1

a) ověří úřední kontrolou předpoklady svědčící pro přizpůsobení těchto požadavků podmínkám a potřebám příslušného potravinářského podniku,

b) zhodnotí rizika6), která by mohla ohrožovat bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v případě přizpůsobení těchto požadavků pro tento potravinářský podnik.

(3) Přizpůsobení požadavků stanovených předpisy Evropské unie5) nesmí

a) ohrozit dosažení cílů stanovených těmito předpisy, zejména hygienu potravin7),

b) vést ke snížení úrovně bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin.

Přizpůsobení požadavků pro potravinářské podniky s malým objemem výroby

§ 4

Potravinářským podnikům s malým objemem výroby mohou být povoleny výjimky pouze z některých strukturálních požadavků8), stanovených předpisem Evropské unie o hygieně potravin a předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu9).

§ 5

(1) Za potravinářský podnik s malým objemem výroby se považuje podnik, který splňuje podmínky stanovené tímto ustanovením; těmto podnikům mohou být povoleny výjimky z některých strukturálních požadavků, které jsou stanoveny v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, a to

a) jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 20 velkých dobytčích jednotek týdně a nejvýše 1000 velkých dobytčích jednotek ročně, že nemusí mít vhodné a hygienické stáje, ani předporážkové ustájení uvedené v oddílu I kapitole II odstavci 1 písm. a), pokud jsou zvířata po přemístění na jatky převedena přímo do prostoru porážky,

b) jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 20 velkých dobytčích jednotek týdně a nejvýše 1000 velkých dobytčích jednotek ročně, že nemusí mít samostatný prostor s vhodným zařízením pro čištění, mytí a dezinfekci dopravních prostředků určených k přepravě zvířat uvedený v oddílu I kapitole II odstavci 6, jestliže jsou jatečná zvířata přepravována na jatky přímo z hospodářství chovatelem nebo dopravcem, pokud tento chovatel nebo dopravce mají k dispozici vlastní nebo jiné takové zařízení odpovídající hygienickým požadavkům,

c) potravinářskému podniku s jatkami, v němž se bourá nejvýše 5 tun masa týdně, že nemusí mít zvláštní prostory na bourání masa uvedené v oddílu I kapitole III odstavci 3, pokud jsou v porážecím prostoru, který slouží také k bourání masa, prováděny příslušné činnosti časově odděleně,

d) jatkám, které nemají uzamykatelné zařízení vyhrazené pro porážená nemocná zvířata nebo zvířata podezřelá z nákazy, že nemusí zařízení použité pro porážku takových zvířat vyčistit, umýt a dezinfikovat pod úředním dohledem před zahájením porážky jiných zvířat podle oddílu I kapitoly IV odstavce 20, pokud se čištění a dezinfekce tohoto zařízení provádějí v souladu se sanitačním řádem jatek a úřední veterinární lékař nebo úřední veterinární asistent kontrolují výsledky tohoto čištění před opětovným zahájením porážení,

e) jatkám, že nemusí mít uzamykatelné zařízení pro chladírenské skladování pozastaveného masa uvedené v oddílu I kapitole II odstavci 5 a mohou skladovat toto maso spolu s ostatním masem v jednom chladírenském prostoru, pokud se nejedná o maso ze zvířete podezřelého z nákazy, toto maso je uloženo tak, aby nemohlo nepříznivě ovlivňovat jiné maso, a byla přijata organizační opatření, která zabraňují nesprávnému použití tohoto masa,

f) drůbežím jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 1000 kusů krůt, hus nebo kachen týdně a nejvýše 50000 kusů krůt, hus nebo kachen ročně, a drůbežím jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 3000 kusů ostatní drůbeže týdně a nejvýše 150000 kusů ostatní drůbeže ročně, že nemusí mít uzamykatelné zařízení pro chladírenské skladování pozastaveného masa uvedené v oddílu II kapitole II odstavci 5 a mohou skladovat toto maso spolu s ostatním masem v jednom chladírenském prostoru, pokud se nejedná o maso drůbeže podezřelé z nákazy, toto maso je uloženo tak, aby nemohlo nepříznivě ovlivňovat jiné maso, a byla přijata organizační opatření, která zabraňují nesprávnému použití tohoto masa,

g) potravinářskému podniku s drůbežími jatkami, v nichž se porcují nejvýše 2 tuny masa týdně, že nemusí mít zvláštní prostory na porcování masa uvedené v oddílu II kapitole III odstavci 1 písm. c), pokud jsou v porážecím prostoru, který slouží také k porcování masa, prováděny příslušné činnosti časově odděleně.

(2) Pro účely této vyhlášky se za jednu velkou dobytčí jednotku považuje 1 kus dospělého skotu nebo dospělý lichokopytník o živé hmotnosti nad 500 kg. V případě jiných domácích kopytníků je třeba provést přepočet podle následujících kritérií:

Druh zvířete: Počet velkých dobytčích jednotek:
1 kus ostatního skotu0,50,
chovná prasnice nebo chovný kanec o živé hmotnosti nad 50 kg0,50,
jiné prase0,30,
ovce nebo koza0,15,
sele, jehně nebo kůzle o živé hmotnosti nepřevyšující 15 kg0,05.

(3) Při používání přepočtů uvedených v odstavci 2 na zvěř ve farmovém chovu se tato zvěř posuzuje se zřetelem na zvířata podobných druhů.

§ 6

(1) Krajská veterinární správa může rozhodnout o povolení výjimek podle ustanovení § 4 na základě žádosti potravinářského podniku.

(2) V žádosti o povolení výjimek žadatel vedle náležitostí stanovených správním řádem10) uvede

a) jaké výjimky, z kterých požadavků a z jakých důvodů mají být povoleny,

b) charakteristiku potravinářského podniku, kterému mají být požadované výjimky povoleny, jmenovitě rozhodující technické parametry, týkající se stavby, uspořádání, vnitřní úpravy a vybavení podniku,

c) druh, způsob a rozsah činnosti potravinářského podniku, organizace jeho výroby,

d) jaká opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin budou přijata v souvislosti s povolením požadovaných výjimek, zejména opatření z hlediska uplatňování zásad správné hygienické praxe a zásad HACCP11),

e) další údaje důležité pro posouzení důvodnosti žádosti o povolení výjimek a pro informování Komise a ostatních členských států o výjimkách, které by měly být povoleny.

Obecná ustanovení o potravinářských podnicích, které provozují maloobchodní činnost

§ 7

(1) Za potravinářský podnik, který provozuje maloobchodní činnost, se pro účely této vyhlášky považuje potravinářský podnik nebo hospodářství provozující maloobchod podle předpisu Evropské unie, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin12), a popřípadě dodávající potraviny jinému maloobchodnímu zařízení, pokud se jedná o činnost okrajovou a omezenou na místní úrovni.

(2) Za okrajovou a omezenou činnost na místní úrovni podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu13), se považuje činnost, při které jsou dodávány potraviny jen do blízkého maloobchodního zařízení nebo na místní trh, a to v množstvích odpovídajících ustanovením § 8 až 14a.

(3) Dodáváním potravin do blízkého maloobchodního zařízení nebo na místní trh v rámci okrajové a omezené činnosti na místní úrovni se rozumí dodávání potravin do maloobchodního zařízení nebo na místní trh v rámci kraje a v sousedních krajích.

Potravinářské podniky dodávající maso a masné výrobky

§ 8

(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti maso nebo masné výrobky jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, jestliže

a) jde o potravinářský podnik, v němž se týdně

1. bourá nejvýše 3,5 tun vykostěného masa, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa, jde-li o maso domácích kopytníků,

2. porcuje nejvýše 1,5 tun masa, jde-li o maso drůbeží nebo králičí,

3. vyrobí nejvýše 4,5 tun masných výrobků,

b) množství dodávaného masa a masných výrobků nepřekračuje týdně

1. 35 % tímto podnikem vyrobeného vykostěného masa, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa, jde-li o maso domácích kopytníků,

2. 35 % tímto podnikem vyrobeného masa, jde-li o maso drůbeží nebo králičí,

3. 35 % tímto podnikem vyrobených masných výrobků,

c) jiné maloobchodní zařízení toto maso a masné výrobky

1. dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo

2. opracovává dále jen na výslovné přání konečného spotřebitele.

(2) Potravinářské podniky, kterým jsou dodávány maso nebo masné výrobky opracované v jiném potravinářském podniku v rámci jeho maloobchodní činnosti, mohou tyto výrobky uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených v odstavci 1.

§ 9

Pro potravinářský podnik, který provozuje maloobchodní činnost za podmínek stanovených v § 8 odst. 1, platí vedle veterinárních a hygienických požadavků stanovených předpisem Evropské unie o hygieně potravin14) také veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004

a) v oddílu I kapitole V odstavci 2 písm. a) a b) a v odstavci 3, jakož i v kapitole VII odstavci 1 písm. a), pokud jde o vnitřní teplotu masa a drobů domácích kopytníků,

b) v oddílu II kapitole V odstavci 1 písm. a) a b), pokud jde o vnitřní teplotu drůbežího a králičího masa,

c) v oddílu III odstavci 1, podle něhož se na vnitřní teplotu masa a drobů sudoprstých farmových savců vztahují jen požadavky uvedené v oddílu I kapitole V odstavci 2 písm. a), b) a c) a v odstavci 3,

d) v oddílu V kapitolách II a III, pokud jde o požadavky na hygienické zacházení s mletým masem a masnými polotovary před jejich výrobou a po jejich výrobě, zejména o požadavky na jejich teplotu,

e) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používané k přípravě masných výrobků.

Potravinářské podniky dodávající mléko a mléčné výrobky

§ 10

(1) Potravinářský podnik, který zpracovává v rámci okrajové a omezené činnosti v průměru 500 l mléka turů, kozího nebo ovčího mléka denně, nejvýše však 1000 l mléka do 48 hodin po nadojení, může, není-li dále stanoveno jinak, v rámci své maloobchodní činnosti dodávat výrobky ze syrového, mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného) mléka od zvířat z vlastního hospodářství nebo výrobky z tepelně ošetřeného (pasterovaného) mléka od zvířat z vlastního hospodářství jinému maloobchodu, který dodává tyto mléčné výrobky přímo konečnému spotřebiteli nebo použije dodané mléčné výrobky k přípravě pokrmů určených k přímému podávání konečným spotřebitelům, jestliže množství výrobků dodávaných jinému maloobchodu nepřekračuje týdně 35 % produkce mléčných výrobků tohoto potravinářského podniku.

(2) Potravinářský podnik uvedený v odstavci 1 nemůže výrobky uvedené v odstavci 1 dodávat do zařízení zajišťujícího stravovací služby

a) ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku17),

b) v zařízeních sociálně výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc18),

c) v provozovnách živnosti, jejíž náplní je péče o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním zařízení,

d) v soukromých školách nebo zařízeních sloužících odbornému vzdělávání19) nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení,

e) v zařízeních dětských skupin20), zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti21), poskytovatelů lůžkové péče22), lázeňské léčebně rehabilitační péče23), dětských domovů pro děti do 3 let věku22) a sociálních služeb24).

(3) Pro výrobu výrobků uvedených v odstavci 1 musí být použito syrové mléko pocházející od zvířat, která splňují požadavky stanovené v příloze III oddílu IX kapitole I části I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ve kterém po nadojení

a) obsah reziduí inhibičních látek nepřesahuje limity stanovené v příloze III oddílu IX kapitole I části III odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004,

b) Staphylococcus aureus nepřesahuje 500 KTJ v 1 ml, jde-li o výrobu výrobků ze syrového, mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného) mléka,

c) celkový počet mikroorganismů nepřesahuje 100000 v 1 ml a celkový počet somatických buněk nepřesahuje 400000 v 1 ml, jde-li o kravské mléko, a

d) celkový počet mikroorganismů nepřesahuje v případě

1. mléka pro výrobu výrobků ze syrového, mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného) mléka, 500000 v 1 ml, jde-li o mléko jiného druhu než kravské, nebo

2. mléka pro výrobu výrobků z tepelně ošetřeného (pasterovaného) mléka 1500000 v 1 ml, jde-li o mléko jiného druhu než kravské.

(4) Směsný vzorek syrového mléka po nadojení od všech dojených zvířat pro výrobu výrobků uvedených v odstavci 1 musí být vyšetřován na základě analýzy nebezpečí a s přihlédnutím k předchozím výsledkům a jejich trendům, zejména při zahájení výroby výrobků podle odstavce 1 a při každé změně ve způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání mléka, jež by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však dvakrát ročně s odstupem mezi jednotlivými vyšetřeními nejméně 2 měsíce, a to z hlediska limitů uvedených v odstavci 3 písm. b) až d).

(5) Pro výrobu výrobků uvedených v odstavci 1 musí být použito mléko, které bezprostředně před jeho zpracováním vedle požadavků uvedených v odstavci 3 písm. a) a b),

a) jde-li o mléko kravské, splňuje požadavky stanovené v příloze III oddílu IX kapitole II části III odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 nebo

b) jde-li o mléko jiného druhu než kravské, nepřesahuje celkový počet mikroorganismů v případě

1. výrobků ze syrového, mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného) mléka 1500000 v 1 ml, nebo

2. výrobků z tepelně ošetřeného (pasterovaného) mléka 4500000 v 1 ml.

Potravinářské podniky dodávající vejce a vaječné výrobky

§ 12

(1) Pro potravinářský podnik, který v rámci své maloobchodní činnosti zpracovává vejce, vaječné složky, směsi různých vaječných složek nebo tekutá vejce, platí veterinární a hygienické požadavky stanovené předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu15).

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na potravinářský podnik uvedený v odstavci 1, který vaječné výrobky, vaječné složky, směsi různých vaječných složek nebo tekutá vejce, vyrobené ve vlastní provozovně,

a) používá k výrobě potravin určených k přímému dodání konečnému spotřebiteli,

b) zpracovává na potraviny, které obsahují také produkty rostlinného původu16) a které jsou před spotřebou podrobeny tepelnému nebo jinému ošetření, jež zaručuje, že budou zničeny patogenní mikroorganizmy.

Potravinářské podniky dodávající produkty rybolovu

§ 13

(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti produkty rybolovu jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, jestliže

a) jde o potravinářský podnik, v němž se týdně zpracuje nejvýše 100 kg produktů rybolovu,

b) množství dodávaných produktů rybolovu nepřekračuje týdně 35 % tímto podnikem zpracovaných produktů rybolovu,

c) jiné maloobchodní zařízení tyto produkty rybolovu

1. dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo

2. upravuje dále jen na výslovné přání konečného spotřebitele.

(2) Potravinářský podnik, kterému jsou dodávány produkty rybolovu upravené v jiném potravinářském podniku v rámci jeho maloobchodní činnosti, může tyto produkty rybolovu uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených v odstavci 1.

§ 14

Pro potravinářský podnik, který upravuje produkty rybolovu a v rámci své maloobchodní činnosti tyto produkty rybolovu dodává jinému maloobchodnímu zařízení nebo přímo konečnému spotřebiteli, platí požadavky uvedené v oddílu VIII kapitolách VII a VIII přílohy III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

Potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa volně žijící zvěře

§ 14a

(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře, které splňují požadavky a kritéria stanovená předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu15), jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, jestliže

a) jde o potravinářský podnik, v němž se týdně

1. bourá nejvýše 150 kg vykostěného masa velké volně žijící zvěře, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře,

2. porcuje nejvýše 35 kg masa, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře,

3. vyrobí nejvýše 350 kg výrobků z masa volně žijící zvěře,

b) množství dodávaného masa a výrobků z masa volně žijící zvěře nepřekračuje týdně

1. 33 % tímto podnikem vyrobeného vykostěného masa volně žijící zvěře, anebo tomu odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře,

2. 33 % tímto podnikem vyrobeného masa volně žijící zvěře, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře,

3. 33 % tímto podnikem vyrobených výrobků z masa volně žijící zvěře,

c) jiné maloobchodní zařízení toto maso a výrobky z masa volně žijící zvěře

1. dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo

2. opracovává dále jen na výslovné přání konečného spotřebitele.

(2) Potravinářské podniky, kterým jsou dodávány maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře opracované v jiném potravinářském podniku v rámci jeho maloobchodní činnosti, mohou tyto výrobky uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených v odstavci 1.

§ 14b

Pro potravinářský podnik, který provozuje maloobchodní činnost za podmínek stanovených v § 14a, platí vedle veterinárních a hygienických požadavků stanovených předpisem Evropské unie o hygieně potravin14) také veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004

a) v oddílu I kapitole V odstavcích 2 a 3, v kapitole VII odstavci 1 písm. a) a v odstavcích 2, 4 a 5, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,

b) v oddílu II kapitole V odstavcích 1, 5 a 6, pokud jde o drobnou volně žijící zvěř,

c) v oddílu IV kapitole II odstavcích 4 až 6, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,

d) v oddílu IV kapitole III odstavcích 4 a 5, pokud jde o drobnou volně žijící zvěř,

e) v oddílu V kapitolách II a III, pokud jde o požadavky na hygienické zacházení s mletým masem a masnými polotovary před jejich výrobou a po jejich výrobě, zejména o požadavky na jejich teplotu,

f) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používané k přípravě výrobků z masa volně žijící zvěře.


Účinnost

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 445/2017 Sb. Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy, týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

2) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

3) Čl. 1 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

4) Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Čl. 1 odst. 3 písm. c) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

5) Čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
Čl. 17 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

6) Čl. 3 bod 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

7) Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

8) Čl. 13 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Čl. 10 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

9) Příloha II k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Příloha III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

10) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

11) Čl. 5 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

12) Čl. 3 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

13) Čl. 1 odst. 5 písm. b) bod ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, zejména příloha II k tomuto nařízení.

15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

16) Čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

17) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

20) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

21) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

22) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

23) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru