Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 121/2009 Sb.Nařízení vlády o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí

Částka 36/2009
Platnost od 12.05.2009
Účinnost od 12.05.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2009

o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení upravuje poskytování náhrad některých nákladů soudci dočasně zproštěnému výkonu funkce soudce podle § 99 odst. 1 písm. b) a d) zákona při výkonu funkce v zahraničí, pokud tyto náklady nehradí ten, u něhož tuto funkci vykonává, (dále jen „soudce“).

§ 2

Druhy náhrad

(1) Soudci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů a náhrada prokazatelně vynaložených jízdních výdajů a výdajů za ubytování při cestě do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět.

(2) Soud, k němuž byl soudce přidělen nebo přeložen k výkonu funkce soudce (dále jen „soud“), může poskytovat soudci i náhradu

a) zvýšených vybavovacích výdajů,

b) jízdních výdajů a výdajů za ubytování, nejde-li o výdaje podle odstavce 1,

c) výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

§ 3

Náhrada zvýšených životních nákladů

(1) Soudci přísluší náhrada zvýšených životních nákladů od prvního do posledního dne výkonu funkce v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stanovené jiným právním předpisem1) (dále jen „stanovená měna“). Pokud z důvodu změny v měnové politice příslušné země místa výkonu funkce není možné nebo účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postupuje soud do změny stanovené měny způsobem stanoveným jiným právním předpisem1).

(2) Základ pro určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví soud v rozmezí 4,5 % až 27 % z platu soudce. Tato částka se násobí přepočítací relací pro zemi výkonu funkce. Způsob určení přepočítací relace je stanoven jiným právním předpisem1).

(3) Soudci, kterého manželka, manžel nebo partner2) následuje do místa výkonu funkce v zahraničí, přísluší náhrada podle odstavce 2, zvýšená o 15 %; toto zvýšení soudci nenáleží

a) za dobu pobytu manželky, manžela nebo partnera2) mimo zemi, která je určena jako místo výkonu funkce v zahraničí, přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce u evropských zemí a 63 kalendářních dnů v běžném roce u mimoevropských zemí, nebo

b) má-li manželka, manžel nebo partner2) po dobu výkonu funkce v zahraničí příjem ze závislé činnosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

(4) Rozhodne-li soud z bezpečnostních důvodů o evakuaci rodinných příslušníků soudců, přísluší každému soudci, který nadále vykonává funkci v zahraničí za mimořádného rizika, náhrada podle odstavce 2 zvýšená o 20 %. Zvýšená náhrada přísluší soudci ode dne stanoveného v rozhodnutí soudu o evakuaci do dne pominutí mimořádného rizika, o němž rozhodne soud.

(5) Pokud soudci vznikají mimořádné výdaje, protože děti, žijící s ním ve společné domácnosti v zahraničí, nemají možnost získávat bezplatné základní nebo střední vzdělání3) v místě výkonu funkce v zahraničí, zvýší se náhrada o částku účelně vynaložených výdajů podle odstavce 6.

(6) Rozsah úhrady mimořádných výdajů podle odstavce 5 určí soud soudci na základě jeho písemné žádosti. Soud uhradí pouze prokazatelně vynaložené výdaje na zápisné, školné a zkušebné, popřípadě výdaje jim na roveň postavené. Výdaje zejména na individuální nebo dodatečnou výuku, na školní učebnice a pomůcky, pojistné, školní úbor, stravu, dopravu do školy a zpět, za nepovinné lekce nebo za školní akce soud nehradí.

(7) Pokud soudci vznikají výdaje z důvodu nemoci nebo úrazu soudce nebo jeho rodinných příslušníků, zvýší se náhrada o účelně vynaložené výdaje spojené s léčením v zahraničí. Pokud soudkyně nebo manželka nebo partnerka2) soudce neodcestuje za účelem porodu do České republiky, může soud soudci jednorázově zvýšit náhradu až o částku, která odpovídá výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

(8) Náhrada zvýšených životních nákladů se sníží o částku

a) náhrady výdajů na stravování při tuzemských cestách soudce spojených s výkonem funkce na území České republiky poskytnuté soudci podle jiného právního předpisu4),

b) odpovídající náhradě výdajů na stravování poskytnuté soudci při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce v zemi výkonu funkce v zahraničí v rámci náhrady výdajů na stravování a některých dalších výdajů při zahraničních cestách podle jiného právního předpisu4).

Náhradu výdajů na stravování při tuzemských cestách na území České republiky poskytnutou v české měně přepočte soud na stanovenou měnu. Pro přepočet použije soud kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný v den nástupu tuzemské cesty na území České republiky. Pokud byly výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce v zemi výkonu funkce v zahraničí vynaloženy ve měně, která je odlišná od stanovené měny, použije soud pro přepočet soudcem doložený kurz, kterým směnil stanovenou měnu na měnu, ve které mu vznikly nahrazované výdaje.

(9) Náhrada zvýšených životních nákladů za poslední měsíc výkonu funkce v zahraničí se poskytuje ve stanovené měně, pokud se neposkytne v měně, na které se dohodne soud se soudcem. Při určení výše náhrady použije soud kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den výpočtu výše náhrady.

§ 4

Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů

(1) Soud může soudci poskytnout jednorázovou náhradu prokázaných zvýšených vybavovacích výdajů v české měně.

(2) Výše náhrady podle odstavce 1 může činit nejvýše 1,8násobek platu soudce.

Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování

§ 5

(1) Soud může soudci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky a zpět za účelem lékařské prohlídky, porodu, z důvodu nemoci, úrazu, dovolené a pohřbu manželky nebo manžela, partnera2), rodičů nebo dětí. Ze stejného důvodu může soud poskytnout soudci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

(2) Soud může soudci poskytnout i náhradu ve výši prokazatelně vynaložených výdajů za cestu podle odstavce 1, které vznikly jeho rodinným příslušníkům, a též náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu do České republiky jeho dítěte bezprostředně po skončení studia na střední škole nebo za cestu do jiné země, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu do České republiky.

(3) Soud může soudci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z České republiky a zpět jeho dítěte studujícího na základní nebo střední škole v České republice, a to jedenkrát ročně. Ze stejného důvodu může soud poskytnout soudci náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z jiné země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyklých výdajů za cestu z České republiky a zpět.

§ 6

Náhrada výdajů za cestu do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět

Soud soudci poskytne náhradu prokazatelně vynaložených jízdních výdajů a výdajů za ubytování za cestu do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět jako při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce podle jiného právního předpisu4). Vysloví-li soud souhlas s náhradou prokazatelně vynaložených jízdních výdajů a výdajů za ubytování, které vzniknou rodinnému příslušníkovi, který cestuje se soudcem, poskytne soud i náhradu těchto výdajů.

Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí

§ 7

(1) Soud může soudci poskytnout náhradu prokazatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou jeho osobních věcí, popřípadě i osobních věcí jeho rodinných příslušníků do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět. Způsob přepravy určí soud.

(2) Soud může v jím uznané výši uhradit v souvislosti s přepravou osobních věcí podle odstavce 1 soudci i prokazatelně vynaložené výdaje za

a) pořízení přepravního obalu,

b) správní poplatky spojené s přepravou,

c) pojistné spojené s přepravou přepravovaných osobních věcí.

Společná ustanovení

§ 8

(1) Náhrada mimořádných výdajů podle § 3 odst. 5, výdajů podle § 3 odst. 7 a výdajů podle § 5 až 7 se poskytuje v měně, ve které vznikly soudci výdaje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná od stanovené měny a soud ji nemá k dispozici nebo pokud se tak se soudcem dohodne, může poskytnout soudci náhradu též ve stanovené měně nebo v české měně. Při určení výše náhrady použije soud soudcem doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve které vznikly soudci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

(2) Za rodinného příslušníka soudce se pro účely tohoto nařízení považuje osoba uvedená v § 187 zákoníku práce.


Účinnost

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pospíšil v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru