Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 118/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 35/2009
Platnost od 30.04.2009
Účinnost od 01.05.2009
Zrušeno k 11.01.2013 (468/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb., nařízení vlády č. 152/2004 Sb. a nařízení vlády č. 325/2006 Sb., se mění takto:

1. V názvu nařízení se čárka za slovem „opravy“ nahrazuje slovem „a“ a slova „nebo regenerace panelových“ se zrušují.

2. V § 1 se slova „panelových bytových“ zrušují.

3. V § 2 písmeno a) zní:

a) domem bytový dům1) postavený na území České republiky,“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

4. V § 2 písm. b), § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 3 písm. c), § 3 odst. 4 písm. a) a b), § 3 odst. 6, § 4 odst. 5, § 5 odst. 2 až 5, § 5 odst. 8 a v § 7 odst. 3 se slovo „panelového“ zrušuje.

5. V § 3 odst. 1 písm. b), § 3 odst. 2 a v § 3 odst. 4 písm. c) se slovo „panelovém“ zrušuje.

6. V § 3 odst. 3 písmeno a) zní:

a) předmětem opravy nebo modernizace domu musí být opravy a modernizace uvedené v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení, ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení pod jednotlivými položkami prokazatelně nevyžaduje,“.

7. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „ , a to do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru,“ zrušují.

8. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ ; uvedené doklady žadatel nepředkládá, pokud oprava nebo modernizace domu stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují“.

9. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení větě druhé se slova „panelových domů a působí při posuzování projektové dokumentace na opravu nebo modernizaci panelového domu“ nahrazují slovy „domů nebo jejich změn“.

10. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se na konci textu věty třetí doplňují slova „a zaměstnává rovněž osobu, která je oprávněna vypracovávat průkaz energetické náročnosti budovy podle zvláštního předpisu upravujícího hospodaření energií nebo má s takovou osobou uzavřenu jinou smlouvu“.

11. V § 3 odst. 4 písmeno d) zní:

d) zprávy o energetickém auditu a prokázání energetické náročnosti budov v případě, že oprava nebo modernizace je provedena změnou stavby podle stavebního zákona nebo větší změnou dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií; tyto doklady není třeba předkládat, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.“.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

12. V § 3 odstavec 5 zní:

(5) Dojde-li při opravě nebo modernizaci domu ke změně stavby podle stavebního zákona, nebo k větší změně dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií, musí být splněny požadavky podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov, s tím, že obvodový plášť budovy bude splňovat alespoň doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)]. To neplatí, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.“.

13. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Podpora podle tohoto nařízení se neposkytne na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů.“.

14. V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Podpora se poskytuje ve výši rozdílu splátek k úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru nejvýše o:

a) 2,5 procentního bodu, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy nebo modernizace domu jsou pouze činnosti uvedené v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

b) 3 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy nebo modernizace domu jsou pouze činnosti uvedené v částech A a B přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

c) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy nebo modernizace domu jsou pouze činnosti uvedené v částech A, B a C přílohy č. 2 k tomuto nařízení,

d) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy nebo modernizace domu jsou činnosti uvedené minimálně v části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a současně jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov.“.

15. V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Jestliže stav domu některou z oprav nebo modernizací uvedených v odstavci 1 prokazatelně nevyžaduje, má se za to, že činnost uvedená pod příslušnou položkou je předmětem opravy nebo modernizace.

(3) Podporu na činnosti uvedené v části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení lze poskytnout ve výši rozdílu splátek k úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru nejvýše o

a) 2,5 procentního bodu, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby a pouze, pokud byla současně poskytnuta podpora podle odstavce 1 písm. a),

b) 3 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby a pouze, pokud byla současně poskytnuta podpora podle odstavce 1 písm. b),

c) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby a pouze, pokud byla současně poskytnuta podpora podle odstavce 1 písm. c).“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.

16. V § 4 odst. 4 se slova „podání žádosti o podporu“ nahrazují slovy „uzavření úvěrové smlouvy“.

17. V § 4 odst. 8 se za slova „výše podpory“ vkládají slova „poskytované na opravu nebo modernizaci domu, který byl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,“.

18. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Seznam oprav a modernizací domů, na které lze poskytnout podporu

Část A

Položka č.

1 Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby

2 Sanace statických poruch nosné konstrukce

3 Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště

4 Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí

5 Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště

6 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály

7 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd.

8 Vyregulování otopné soustavy

9 Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu

Část B

Položka č.

10 Výměna balkónů nebo oprava lodžií, balkonů včetně zábradlí

11 Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí

12 Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy

13 Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty

14 Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud

Část C

Položka č.

15 Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním řešení, které zabezpečuje jejich ochranu před ničením vandaly

16 Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů

17 Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody

18 Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles

19 Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu

20 Oprava nebo modernizace vzduchotechniky

21 Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty

22 Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí

Část D

Položka č.

23 Instalace termosolárních panelů

24 Zasklení lodžií nebo balkónů

25 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby

26 Oprava vnitřních stěn a stropů

27 Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí podlah ve společných prostorách

28 Oprava komunikačních prostor

29 Úprava vstupního a schodišťového prostoru včetně schránek a osvětlení

30 Měření spotřeby tepla na vytápění, spotřeby teplé užitkové vody, spotřeby studené vody

31 Náhrada rozvodů plynu pro vaření za rozvod elektřiny

32 Modernizace rozvodu teplé užitkové vody, zejména pákové baterie, izolace stoupacího potrubí, bytový vodoměr teplé užitkové vody

33 Změny dispozičního řešení bytu

34 Bytové mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží

35 Projektové práce, projektová dokumentace

36 Statický posudek

37 Revize technického zařízení budov

38 Získání průkazu splnění požadavků hospodárné spotřeby energie na vytápění“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Žádosti o podporu podle nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podané do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2009.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr pro místní rozvoj: JUDr. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru