Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 99/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního postředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/2008
Platnost od 26.03.2008
Účinnost od 31.03.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

99

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. března 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., nařízení vlády č. 119/2005 Sb., nařízení vlády č. 515/2005 Sb., nařízení vlády č. 351/2006 Sb. a nařízení vlády č. 81/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , a o případném vyřazení této výměry z příslušného agroenvironmentálního opatření od počátku příslušného pětiletého období“.

2. V § 5 odstavec 8 zní:

(8) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy, jestliže ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5 nebo 7

a) v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku u opatření

1. podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo

2. podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, nebo

b) v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. března následujícího kalendářního roku, nejpozději do 30. dubna tohoto následujícího kalendářního roku u opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 6;

žádost podanou po tomto datu, nejde-li o žádost podle odstavce 9, Fond zamítne. Jestliže žadatel podá žádost o snížení zařazené výměry zemědělské půdy v důsledku skutečností uvedených v odstavci 5, s touto žádostí již nepodává žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok. Lhůty uvedené v tomto odstavci se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci9).“.

3. V § 7 odst. 7 písm. a) se slova „ , jehož zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní předem,“ a slova „ ; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci9)“ zrušují.

4. V § 7 odst. 7 písm. e) se slova „a po skončení pastevního období podle písmene a) jej do 20 kalendářních dnů doručí Fondu; jestliže je pastevní deník veden digitálně, žadatel předloží Fondu jím podepsaný počítačově zpracovaný výstup“ zrušují a na konci textu písmene e) se doplňují slova „ , přičemž pastevní deník je žadatel, pokud jej do 20 kalendářních dnů po skončení pastevního období podle písmene a) nedoručil Fondu, povinen předložit Fondu při kontrole na místě20a) v následujících 5 letech po roce, ve kterém byl veden“.

Poznámka pod čarou 20a zní:

20a) Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.“.

5. V § 7 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i) oznamuje zahájení sledovaného pastevního období písemně Fondu nejpozději do 8. června kalendářního roku; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny přede dnem zahájení přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci9).“.

6. V § 7 odst. 8 písm. c) bodě 1 se slova „ , jehož zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní předem,“ a slova „ ; pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu nejméně 2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci9)“ zrušují.

7. V § 13 odst. 5 písm. a) se slova „v dávce 60 až 70 kg na ha“ zrušují.

8. V § 13 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , nejpozději však do 31. května kalendářního roku“.

9. V § 13 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) v případě osetí plochy širší než 12 metrů zajistí označení skutečné hranice biopásu viditelně v terénu.“.

10. V § 14a odst. 4 písm. a) se slova „aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „neaplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části A přílohy č. 11 k tomuto nařízení“.

11. V § 14a odst. 4 písm. h) se slova „každého půdního bloku“ nahrazují slovy „osázené plochy daným druhem dřeviny na půdním bloku“.

12. V § 14a odst. 5 písm. a) se slova „aplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) uvedené v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „neaplikuje přípravky na ochranu rostlin24a) obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení“.

13. V § 14a odst. 5 písm. e) body 1 a 2 znějí:

1. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,

2. 6 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, přičemž nepoužívá přípravky obsahující alespoň jednu účinnou látku uvedenou v části B přílohy č. 11 k tomuto nařízení,“.

14. V § 14a odst. 6 se věta třetí nahrazuje větou „Žadatel do 20 dnů ode dne provedení výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí tuto skutečnost Fondu na jím vydaném formuláři.“ a za větu třetí se vkládá věta „Žadatel může provést výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním bloku, popřípadě jeho dílu, přičemž současně s oznámením výsadby ovocného sadu nebo vinice požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení.“.

15. V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „nebo e)“ nahrazují slovy „ , e) nebo i)“.

16. V § 16 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) porušení podmínky uvedené v bodě 5 zásad, pokud toto porušení neznemožňuje kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c).“.

17. V § 16 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) o 3 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení podmínky uvedené v § 13 odst. 5 písm. e).“.

18. V § 18 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , pokud toto porušení znemožňuje kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c)“.

19. V § 20 písm. a) se za slovo „zásad,“ vkládají slova „pokud toto porušení opakovaně znemožnilo kontrolu podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. b), § 7 odst. 6 písm. c), § 7 odst. 7 písm. g), § 9 odst. 6 písm. c) a v § 14a odst. 5 písm. c),“.

20. V § 22 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 25a zrušuje.

21. V příloze č. 1 bodě 2 se za slova „tímto nařízením“ vkládají slova „ , nebo nařízením vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,“.

22. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.

Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. a) a § 14a odst. 5 písm. a) a e)

A. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (ovocné stromy a keře)

alpha-cypermethrin

bifenthrin

carbofuran

cypermethrin

deltamethrin

dimethoate

fenazaquin

fenpyroximate

chlorpyrifos

chlorothalonil

lambda-cyhalothrin

pirimiphos-methyl

pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)

triazamate

zeta-cypermethrin

B. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (réva vinná)

alpha-cypermethrin

bifenthrin

carbofuran

cypermethrin

deltamethrin

dichlobenil

dimethoate

diquat dibromide

fenazaquin

fenithrothion

fenpyroximate

chlorpyrifos-methyl

chlorpyrifos

chlorothalonil

lambda-cyhalothrin

paraquat

pirimiphos-methyl

propyzamide

pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)

terbuthylazine

triazamate

zeta-cypermethrin.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení neukončená ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 7 písm. a) a i), § 7 odst. 8 písm. c) bodu 1, § 16 odst. 1 písm. b) bodu 1, § 16 odst. 2 písm. e), § 18 písm. a), § 20 písm. a) a přílohy č. 1 bodu 2 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, která se použijí i na tato řízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. března 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru