Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 95/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování

Částka 29/2008
Platnost od 14.03.2008
Účinnost od 15.03.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

95

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. března 2008

o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen „zákon“) a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) některé podmínky poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování (dále jen „platba za rajčata“) Státním zemědělským intervenčním fondem2) (dále jen „Fond“).

§ 2

Žadatel o platbu za rajčata

(1) O platbu za rajčata pro příslušný kalendářní rok může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a) obhospodařuje zemědělskou půdu na ni evidovanou v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona),

b) uzavřela pro hospodářský rok 2006/2007 smlouvu na dodávku rajčat s organizací producentů ovoce a zeleniny3), která má sídlo v České republice,

c) doručí Fondu žádost o poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy4) pro kalendářní rok, na který žádá o platbu za rajčata, a

d) dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor,

(dále jen „žadatel“).

(2) Žádost o platbu za rajčata může podat též osoba, která je právním nástupcem žadatele, který by splnil podmínky poskytnutí platby za rajčata, nebo na niž přešla práva a povinnosti v důsledku převodu podniku, nebo nájmu podniku6).

(3) Žádost o platbu za rajčata může rovněž podat osoba, která převzala zemědělskou půdu žadatele za podmínek stanovených v nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele7), popřípadě za podmínek stanovených přímo použitelným právním předpisem8), který by splnil podmínky poskytnutí platby za rajčata podle tohoto nařízení.

(4) Skutečnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 doloží žadatel Fondu současně s žádostí o poskytnutí platby za rajčata, včetně způsobu a rozsahu převodu nebo přechodu práv a povinností vztahujících se k podmínkám poskytnutí platby za rajčata. V uvedených případech však není oprávněna podat žádost Fondu osoba, která by jinak mohla být žadatelem podle tohoto nařízení.

§ 3

Žádost o platbu za rajčata

(1) Žadatel doručí Fondu žádost o platbu za rajčata pro příslušný kalendářní rok (dále jen „žádost“) do 15. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.

(2) Žadatel k žádosti připojí smlouvu na dodávku rajčat podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo její úředně ověřenou kopii, pokud ji nedoručil s žádostí v některém z předchozích kalendářních roků.

§ 3a

Kompenzace finanční disciplíny

(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky17) je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny kalendářní rok podání žádosti o platbu za rajčata.

(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o platbu za rajčata, u kterého byla Fondem provedena úprava plateb za rajčata poskytnutých na základě žádosti o platbu za rajčata podané v příslušném kalendářním roce.

(3) Procentuální výše kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav plateb za rajčata provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2.

(4) Fond stanoví žadateli o platbu za rajčata rozhodnutím výši kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy plateb za rajčata provedené žadateli v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o platbu za rajčata v příslušném kalendářním roce.

§ 4

Poskytnutí platby za rajčata

(1) Fond poskytne žadateli platbu za rajčata pro příslušný kalendářní rok na množství rajčat sjednané s organizací producentů ovoce a zeleniny3) podle smlouvy na dodávku rajčat pro hospodářský rok 2006/2007.

(2) Při stanovení výše sazby platby za rajčata pro příslušný kalendářní rok na 1 tunu rajčat se vychází z celkové částky určené na platby za rajčata stanovené pro příslušný kalendářní rok v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství9) a z množství rajčat sjednaného ve smlouvách pro hospodářský rok 2006/2007 s organizací producentů ovoce a zeleniny3) žadateli, kteří smlouvy na dodávku rajčat pro hospodářský rok 2006/2007, nebo jejich úředně ověřené kopie, doručili Fondu.

(3) Fond zveřejní sazbu platby za 1 tunu rajčat pro příslušný kalendářní rok podle odstavce 2 do 30. listopadu příslušného kalendářního roku nejméně v jednom celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Nebyla-li žadateli přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy pro kalendářní rok, na který žádá o platbu za rajčata, Fond žadateli platbu za rajčata podle tohoto nařízení nepřizná.

§ 4a

Snížení platby za rajčata

Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti podle § 2 odst. 1 písm. c) neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství10) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti a v žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %10),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %10),

c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti, sníží platbu o 3 %10).


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2008.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 480/2009 Sb. Čl. XVI

Řízení pro rok 2009 podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 369/2010 Sb. Čl. XVI

Řízení o poskytnutí dotace o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb. zahájená před 1. červencem 2011 se dokončí podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účinném do 1. července 2011.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 448/2012 Sb. Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 400/2013 Sb. Čl. XVI

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 12

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. X

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 95/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 143 bb nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (ES) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.

2) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

3) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 2200/1996 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou, v platném znění.

4) Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.

6) § 488b až 488h obchodního zákoníku.

7) Nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění pozdějších předpisů.

8) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

9) Příloha VIIIa nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.

10) Čl. 14 odst. 1 a 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

11) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.

12) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

13) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

14) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

16) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

17) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Přesunout nahoru