Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 76/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

Částka 23/2008
Platnost od 29.02.2008
Účinnost od 15.03.2008
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

ZÁKON

ze dne 29. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „v § 12 odst. 4“ nahrazují slovy „v prováděcím právním předpisu podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na stavební práce“.

2. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „v § 12 odst. 3 písm. b)“ nahrazují slovy „v prováděcím právním předpisu podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby“.

3. § 12 zní:

㤠12

Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty

(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.

(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.

(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

4. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „jde o výzkum a vývoj“ nahrazují slovy „jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji“.

5. V § 26 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „3“.

6. V § 63 odst. 7 se slova „ , nejde-li o veřejnou zakázku na služby, jejímž převažujícím předmětem je poskytování finančních, poradenských či konzultačních služeb“ zrušují.

7. V § 101 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

8. V § 102 odst. 1 se slova „v § 12 odst. 3“ nahrazují slovy „prováděcím právním předpisem podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby“.

9. V § 102 odst. 2 písm. a) se slova „o) až r)“ nahrazují slovy „p) až r)“.

10. V § 103 odst. 4 písm. b) se slova „s § 27 odst. 6“ nahrazují slovy „s § 23 odst. 6“.

11. V § 111 odst. 2 se číslo „3“ nahazuje číslem „2“.

12. V § 143 odst. 3 písm. d) se slova „c) až i)“ nahrazují slovy „c) až h)“.

13. V § 147 odst. 5 větě druhé se slova „a vyhlášení je odesláno faxem, činí lhůta podle odstavce 4 rovněž 5 dnů“ nahrazují slovy „ , musí být oznámení zadávacího řízení odesláno faxem nebo elektronickými prostředky; v takovém případě činí lhůta podle odstavce 4 rovněž 5 dnů“.

14. V § 159 odst. 1 se slova „§ 12 odst. 2 písm. a) a b) bodu 2“ nahrazují slovy „§ 12 odst. 1“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Zadávací řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.


Vlček v.r.

Klaus v.r.

Topolánek v.r.

Přesunout nahoru