Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Částka 16/2008
Platnost od 25.02.2008
Účinnost od 01.03.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2008,

kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 23 odst. 2 a § 79 odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 32/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené“.

2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d) přenosnou schránkou jakýkoliv druh aktovky, kufříku, kufru, přenosné bezpečnostní schránky nebo kurýrního vaku, který je při přepravě nebo přenášení utajovaného dokumentu zajištěn proti neoprávněné manipulaci s jejím obsahem, například uzamčením mechanickým nebo kódovým zámkem nebo pečetěním, plombováním a opatřen na vhodném místě názvem a adresou orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a nápisem: „V případě nálezu neotevírejte a předejte neprodleně útvaru Policie ČR nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu!“,

e) originálem utajovaného dokumentu výtisk utajovaného dokumentu doručeného nebo výtisk utajovaného dokumentu vzniklého, uvedený v rozdělovníku.“.

3. Pod označení § 7 se vkládá nadpis, který zní: „Evidence utajovaného dokumentu“.

4. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

5. V § 7 odst. 1 se slova „ , a to nejméně v rozsahu sloupců č. 1 až 12 a 14 až 16 jednacího protokolu“ zrušují.

6. V § 7 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a doplňují se slova „Jako jiné evidenční označení lze použít například evidenční označení původce nebo odesílatele,“.

7. Pod označení § 8 se vkládá nadpis, který zní: „Vyhotovení utajovaného dokumentu a jeho náležitosti“.

8. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

(3) Čistopis utajovaného dokumentu se vyhotovuje v počtu výtisků uvedeném v rozdělovníku. Ten, kdo vyhotovuje čistopis, neprodleně po jeho schválení, zničí vadné výtisky, výtisky, které nejsou uvedeny v rozdělovníku, a návrhy neschváleného čistopisu tak, aby byla znemožněna jejich rekonstrukce a identifikace utajované informace, kterou obsahovaly. Stejně tak se zničí podkladový materiál po jeho využití, pokud není evidován. Podkladovým materiálem stupně utajení Vyhrazené k čistopisu utajovaného dokumentu stupně utajení Vyhrazené je materiál v listinné i nelistinné podobě obsahující utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené, který není originálem ani čistopisem, je určen pro jeho vyhotovení; například se jedná o materiál, který vzniká při jednání a je podkladem pro výsledný utajovaný dokument nebo oficiální závěr z jednání, nebo kopie utajovaného dokumentu. Pokud se stane podkladový materiál součástí utajovaného dokumentu, musí být evidován. Při vyhotovení kryptografické písemnosti2a) se podkladový materiál nesmí vytvářet.

2a) § 37 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb.“.

9. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 6 zní:

㤠9

Příprava zásilky k přepravě a přeprava zásilky

(1) Při přepravě zásilky držitelem poštovní licence3) se utajovaný dokument přepravuje ve dvou obálkách. Na vnitřní obálku se uvede odesílatel, název a úplná adresa adresáta, stupeň utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení. Na vnější obálku se uvede odesílatel a adresát, neuvádí se stupeň utajení ani jeho zkratka v čísle jednacím utajovaného dokumentu, pokud je použito. Když utajovaný dokument nelze vložit do obálky, vloží se do pevných obalů, které se opatří stejnými náležitostmi.

(2) V případě přepravy zásilky držitelem poštovní licence3) lze použít formu poštovní služby, při které

a) je místo dodání zásilky v České republice,

b) držitel poštovní licence písemně potvrzuje odesílateli převzetí zásilky,

c) adresát písemně potvrzuje držiteli poštovní licence převzetí zásilky,

d) držitel poštovní licence odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu zásilky.

(3) Při přepravě zásilky kurýrní službou se utajovaný dokument přepravuje v přenosné schránce, v obálce nebo pevném obalu. Na obálku nebo pevný obal se uvede odesílatel, název a úplná adresa adresáta, stupeň utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení.

(4) Při přepravě zásilky kurýrní službou kurýr učiní taková opatření, aby se zabránilo přístupu neoprávněné osoby6) k utajované informaci.

3) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.

6) § 2 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb.“.

10. Pod označení § 10 se vkládá nadpis, který zní: „Ukládání a zapůjčování vyřízeného utajovaného dokumentu“.

11. V § 13 odst. 3 se slova „§ 7 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 1“.

12. V § 19 odst. 1 se poslední věta zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.


Ředitel: Ing. Navrátil v. r.

Přesunout nahoru