Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 486/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Částka 155/2008
Platnost od 31.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zrušeno k 19.05.2018 (73/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

486

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2008,

kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:


§ 1

Odborné činnosti, které souvisejí se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem, a výše úplaty, kterou je oprávněn vybírat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za jejich zabezpečení, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 348/2014 Sb. Čl. II

Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 442/2016 Sb. Čl. II

Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.


Ministr: Ing. Říman v. r.


Příloha k vyhlášce č. 486/2008 Sb.

ODBORNÉ ČINNOSTI A VÝŠE ÚPLATY

A. Poskytnutí technické normy nebo jiné související publikacečástka v Kč
I. České technické normy nebo jiné související publikace tištěné, autorizovaný tisk a 1 strana výtisku české technické normy
1. do 12 stran včetně18,-
2. do 28 stran včetně13,-
3. do 60 stran včetně10,-
4. do 148 stran včetněV
5. nad 148 stran3,-
II. Poskytnutí datového obsahu českých technických norem k rozmnožování a rozšiřování na základě souhlasu dle § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, á 1 strana A45,-
III. Další technické normy a jiné související publikacepodle licenčních podmínek, katalogu nebo ceníku dodavatele, přepočteno dle aktuálního kurzu České národní banky k datu objednávky
B. Poskytnutí přístupových právčástka v Kč
I. K individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem a jiných souvisejících publikací, bez možnosti tisku, jeden přístup platný 6 měsíců1000,-
II. K individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem a jiných souvisejících publikací a k jejich tisku, jeden přístup platný 6 měsíců:
1. tisk do 50 stran včetně1500,-
2. tisk do 200 stran včetně2500,-
3. tisk do 1000 stran včetně3500,-
možnost dokoupení tiskových stran:
1. 50 stran500,-
2. 200 stran1500,-
3. 1000 stran2500,-
III. K individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem a jiných souvisejících publikací, bez možnosti tisku, jeden přístup platný 12 měsíců2000,-
IV. K individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem a jiných souvisejících publikací a k jejich tisku, jeden přístup platný 12 měsíců:
1. tisk do 150 stran včetně3000,-
2. tisk do 600 stran včetně5000,-
3. tisk do 3000 stan včetně7000,-
možnost dokoupení tiskových stran:
1. 50 stran500,-
2. 200 stran1500,-
3. 1000 stran2500,-
V. Pro knihovny1) k hromadnému čtení elektronické formy českých technických norem a jiných souvisejících publikací, bez možnosti tisku, jeden přístup platný 12 měsíců10000,-
C. Poskytnutí rešeršní služby a studium textů v Informačním centru Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvíčástka v Kč
I. Rešerše z databází - podle počtu stran, á 1 strana výpisu50,-
II. Prezenční výpůjčky, á 1 dokument20,-
III. Studium textů v elektronické podobě, á 15 minut20,-

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru