Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 475/2008 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Částka 152/2008
Platnost od 31.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

475

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2008

o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2009 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1114001697000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1166181282000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 52179585000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 37680190000 Kč,

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 15823034000 Kč,

c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1323639000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 96306595000 Kč a odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 35200000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1178928000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 8979617000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 706535000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 150000000000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2008, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2008, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2009 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2008.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“, „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ a „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“, rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2008 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2008 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

§ 3

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 475/2008 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatel v tis. Kč 1
Příjmy státního rozpočtu celkem 1114001697
Výdaje státního rozpočtu celkem 1166181282
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů 1178928
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích 8979617
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy 706535
Schodek- 52179585
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů 37680190
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 15823034
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv -1323639

Příloha č. 2 k zákonu č. 475/2008 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitoly Kapitola daňové příjmy *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z toho povinné pojistné na důchodové pojištění nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
z toho z rozpočtu Evropské unie **)
301 Kancelář prezidenta republiky 60
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 23100
303 Senát Parlamentu 4000
304 Úřad vlády České republiky 67000
305 Bezpečnostní informační služba 123000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 600000 50000
307 Ministerstvo obrany 14095 2 587555 2300048 196249
308 Národní bezpečnostní úřad 300
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 0
312 Ministerstvo financí 1472230 623065 553836 2384880 51429
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 806000 385 732927 342873713 7434248 6 289748
314 Ministerstvo vnitra 6 998190 6220613 3963718 2 962120
315 Ministerstvo životního prostředí 900 9355293 9161576
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1000 9516667 9 502067
321 Grantová agentura České republiky 0
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 27000 6715104 6 398104
327 Ministerstvo dopravy 80000 29814519 29 790645
328 Český telekomunikační úřad 50000 1105000
329 Ministerstvo zemědělství 6200 21659518 20 668348
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 400 10464479 10 436311
334 Ministerstvo kultury 10 1059600 520000
335 Ministerstvo zdravotnictví 531000 500000
336 Ministerstvo spravedlnosti 740211 657965 1752293 9671
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0
344 Úřad průmyslového vlastnictví 85000 60927 927
345 Český statistický úřad 29721 15649
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 52700 200000
348 Český báňský úřad 2400
349 Energetický regulační úřad 2300 0
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5000 700
355 Ústav pro studium totalitních režimů 0
358 Ústavní soud 0
361 Akademie věd České republiky 5283
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 3500 6700
374 Správa státních hmotných rezerv 787000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 300 1000
381 Nejvyšší kontrolní úřad 564
396 Státní dluh 6675770
397 Operace státních finančních aktiv 1350000 3499500
398 Všeobecná pokladní správa 590944731 4313290
CELKEM59551686639668194835260617512180288396306595
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1114001697

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 475/2008 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč

Číslo kapitoly Kapitola Výdaje celkem
301 Kancelář prezidenta republiky 434628
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1206903
303 Senát Parlamentu 589868
304 Úřad vlády České republiky 1239736
305 Bezpečnostní informační služba 1270363
306 Ministerstvo zahraničních věcí 7352773
307 Ministerstvo obrany 55983878
308 Národní bezpečnostní úřad 287213
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 97556
312 Ministerstvo financí 18477363
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 469988328
314 Ministerstvo vnitra 61802385
315 Ministerstvo životního prostředí 13839167
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 13330206
321 Grantová agentura České republiky 1833145
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 18008379
327 Ministerstvo dopravy 51216032
328 Český telekomunikační úřad 599442
329 Ministerstvo zemědělství 40022449
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 134661633
334 Ministerstvo kultury 8411947
335 Ministerstvo zdravotnictví 8304157
336 Ministerstvo spravedlnosti 21687449
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 101296
344 Úřad průmyslového vlastnictví 180956
345 Český statistický úřad 1057640
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3191679
348 Český báňský úřad 180368
349 Energetický regulační úřad 121625
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 143619
355 Ústav pro studium totalitních režimů 176439
358 Ústavní soud 161715
361 Akademie věd České republiky 5887180
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 64006
374 Správa státních hmotných rezerv 3345384
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 408808
381 Nejvyšší kontrolní úřad 644665
396 Státní dluh 71043065
397 Operace státních finančních aktiv 3525861
398 Všeobecná pokladní správa 145301976
CELKEM1166181282

Příloha č. 4 k zákonu č. 475/2008 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60
Výdaje celkem434 628
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky99 202
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 2286
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky 96 916
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány301 426
Celkové výdaje na lesní hospodářství34 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci60 038
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)19 578
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 099
Platy zaměstnanců v pracovním poměru54 935
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem166 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 23 100
Výdaje celkem 1 206 903
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 23 100
Specifické ukazatele - výdaje
Kapitálové výdaje 38 000
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci 190 946
Ostatní běžné výdaje celkem 977 957
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 372 204
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)126 448
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 486
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 174 258
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 38 0001

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 4 000
Výdaje celkem 589 868
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR 589 868
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 188 564
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)63 772
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 989
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 99 454
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 34 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem67 000
Výdaje celkem1 239 736
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem67 000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem67 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR1 239 736
v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR581 023
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády236 696
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie412 017
grantové řízení odboru informování o evropských záležitostech v ČR10 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci270 469
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)88 322
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 521
Platy zaměstnanců v pracovním poměru226 044
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)36 344
v tom:ze státního rozpočtu celkem36 344
v tom: institucionální výdaje celkem 3)16 073
účelové výdaje celkem 3)20 271
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů4)0
Veřejné zakázky4)20 271
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Program protidrogové politiky100 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity61 352
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem67 890

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem123 000
Výdaje celkem1 270 363
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem123 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1 270 363
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje Bezpečnostní informační služby1 270 363
Průřezové ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)8 100
v tom:ze státního rozpočtu celkem8 100
v tom:institucionální výdaje celkem 3)0
účelové výdaje celkem 3)8 100
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů4)0
Veřejné zakázky4)8 100
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem120 700

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem650 000
Výdaje celkem7 352 773
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)600 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí7 352 773
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie435 170
transformační spolupráce50 000
humanitární pomoc85 000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1 255 000
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí21 399
zahraniční vysílání rozhlasu68 000
vrcholné státní návštěvy0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech0
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací0
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán80 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5 358 204
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci771 721
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)262 383
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb15 272
Platy zaměstnanců v pracovním poměru763 583
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)21697
v tom:ze státního rozpočtu celkem21 697
v tom:institucionální výdaje celkem3)14 274
účelové výdaje celkem3)7 423
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů4)0
Veřejné zakázky 4)7 373
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce270 794
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5 534
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem498 434

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 797 899
Výdaje celkem55 983 878
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)14 095
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2 587 555
v tom:pojistné na důchodové pojištění2 300 048
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti287 507
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem196 249
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje13 049 794
v tom:výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku12 542 588
výdaje na výzkum a vývoj507 206
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje0
Dávky důchodového pojištění3 847 500
Ostatní sociální dávky2 549 201
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany36 537 383
v tom:výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci v obraně3 600 132
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie16 521
další úkoly Ministerstva obrany32 920 730
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 824 076
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)3 981 181
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb231 633
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3 212 976
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru8 368 479
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)507 206
v tom:ze státního rozpočtu celkem507 206
v tom:institucionální výdaje celkem3)124 175
účelové výdaje celkem 3)383 031
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)80 000
Veřejné zakázky 4)300 031
Specifický výzkum na vysokých školách 4)20 000
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)30 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality8 474
Program protidrogové politiky4 286
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4 290
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem12 542 588

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem300
Výdaje celkem287 213
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem300
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie665
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu286 548
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci137 576
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)46 775
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 722
Platy zaměstnanců v pracovním poměru136118
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)21 731
v tom:ze státního rozpočtu celkem21731
v tom:institucionální výdaje celkem 3)7 000
účelové výdaje celkem3)14 731
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky4)14 731
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem15 100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 0
Výdaje celkem 97 556
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv 97 556
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 45 953
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)15 624
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 810
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 479
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 16 040

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 480 175
Výdaje celkem18 477 363
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)1 472 230
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti623 065
v tom:pojistné na důchodové pojištění 553 836
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 69 229
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 384 880
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 51429
příjmy z prostředků finančních mechanismů 50 911
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 2 282 540
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány8 613 778
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu3 026 383
Daňová správa zajišťovaná celními orgány4 908 266
v tom:sociální dávky 438 873
výdaje na činnost celní správy 4 469 393
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1 887 964
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie40 972
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8 565 305
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)2 912 199
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb170 112
Platy zaměstnanců v pracovním poměru6 389155
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru2 025 848
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů90 545
Zahraniční rozvojová spolupráce2 500
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.830
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem2 880
v tom:ze státního rozpočtu 2 880
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem60 506
v tom:ze státního rozpočtu 9 077
kryté příjmem z rozpočtu EU 51429
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem55 484
v tom:ze státního rozpočtu 4 573
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 50 911
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem3 726 838

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem393 973 175
Výdaje celkem469 988 328
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)806 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti385 732 927
v tom: pojistné na důchodové pojištění342 873 713
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti42 859 214
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 434 248
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem6 289 748
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6)1 144 500
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění330 485 481
Dávky státní sociální podpory44 400 000
Dávky nemocenského pojištění28 845 962
Ostatní sociální dávky16 000
Podpory v nezaměstnanosti6 972 034
Aktivní politika zaměstnanosti celkem5 733 348
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.220 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů240 300
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením2 350 000
Transfery územním rozpočtům na dávky25 446 243
v tom: transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách18 146 243
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým7 300 000
Ostatní výdaje organizací státní správy16 102 071
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie54 706
ostatní výdaje organizací státní správy16 047 365
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)381 362
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci44 550
Neinvestiční nedávkové transfery7 965 136
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti785 841
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 464 482
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)1 905 153
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb106 945
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5 347 324
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)77 243
v tom: ze státního rozpočtu celkem77 243
v tom: institucionální výdaje celkem 3)54 185
účelové výdaje celkem 3)23 058
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)3 721
Programy v působnosti poskytovatelů 4)0
Veřejné zakázky 4)18 489
Zahraniční rozvojová spolupráce21 717
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Program protidrogové politiky0
Podpora projektu integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem7 359 129
v tom: ze státního rozpočtu1 069 381
kryté příjmem z rozpočtu EU6 289 748
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem2 747 975

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 82 949 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištěni 735 630 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10 977 408
Výdaje celkem61 802 385
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)15 500
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6 998 190
v tom: pojistné na důchodové pojištění6 220 613
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti777 577
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 963 718
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem2 962 120
příjmy z prostředků finančních mechanismů14 860
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem986 738
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR34 715 676
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR8140 551
Výdaje ústředního orgánu4 408 565
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR1134 586
Výdaje archivnictví806 711
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra307 972
Výdaje Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra240 821
Výdaje na sportovní reprezentaci71 840
Výdaje na státní příspěvkové organizace888 190
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie238 437
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU3 219 264
v tom:Integrovaný operační program2 503 397
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost715 867
Dávky důchodového pojištění4121039
Ostatní sociální dávky3 508 733
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci28 005 383
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)9 343 726
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb547 533
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4 567 483
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru22 809 047
v tom:Policie ČR18 824 469
Hasičský záchranný sbor ČR3 984 578
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)47 942
v tom:ze státního rozpočtu celkem47 942
v tom:institucionální výdaje celkem3)2 760
účelové výdaje celkem 3)45 182
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů4)0
Veřejné zakázky 4)44 182
Specifický výzkum na vysokých školách4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce33 228
Program sociální prevence a prevence kriminality82 691
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.373
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem3 642 395
v tom: ze státního rozpočtu680 275
kryté příjmem z rozpočtu EU2 962 120
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem19 578
v tom:ze státního rozpočtu4 718
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů14 860
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem5 916 057

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na statni politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9 356 193
Výdaje celkem13 839 167
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)900
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9 355 293
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 151 378
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem8 010 198
příjmy z prostředků finančních mechanismů20 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem173 717
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj478 111
Krajinotvorné programy382 000
Operační program Rozvoj lidských zdrojů0
Podpora ochrany životního prostředí včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU9 458 056
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem3 521 000
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie70 754
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím52 000
další ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí3 398 246
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci708 264
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)240 810
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb14 107
Platy zaměstnanců v pracovním poměru705 369
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)478 111
v tom:ze státního rozpočtu celkem478111
v tom:institucionální výdaje celkem3)206 945
účelové výdaje celkem 3)271 166
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)269 666
Veřejné zakázky4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce94 738
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 500
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 151 378
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU1 151 378
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem8 280 678
v tom:ze státního rozpočtu270 480
kryté příjmem z rozpočtu EU8 010 198
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem26 000
v tom:ze státního rozpočtu6 000
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů20 000
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem10 156 688

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez přijmu z povinného pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na statni politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9 517 667
Výdaje celkem13 330 206
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)1 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9 516 667
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem44 800
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem9 457 267
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem14 600
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na financování regionálních programů11 363 464
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu42 000
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj1 924 742
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie27 467
ostatní výdaje spojené s další činností resortu1 897 275
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci292 688
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)99 514
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 762
Platy zaměstnanců v pracovním poměru288 051
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)31 210
v tom:ze státního rozpočtu celkem31 210
v tom:institucionální výdaje celkem 3)0
účelové výdaje celkem3)31 210
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů2)0
Programy v působnosti poskytovatelů4)29 210
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem173 533
v tom:ze státního rozpočtu128 733
kryté příjmem z rozpočtu EU44 800
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem10 803 509
v tom:ze státního rozpočtu1 346 242
kryté příjmem z rozpočtu EU9 457 267
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem3 247 555

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem1 833 145
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR54 328
Dotace jiným subjektům1 778 817
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci37 581
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)6 999
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb262
Platy zaměstnanců v pracovním poměru13 106
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)1 833 145
v tom:ze státního rozpočtu celkem1 833 145
v tom:institucionální výdaje celkem 3)54 328
účelové výdaje celkem 3)1 778 817
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 742 104
Výdaje celkem18 008 379
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)27 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 715104
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem6 398104
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem317 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání11 782 647
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje3 191 300
Výdaje spojené s další činností resortu3 034 432
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie57 813
ostatní výdaje spojené s další činností resortu2 976 619
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci781 792
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)263 208
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb15 095
Platy zaměstnanců v pracovním poměru754 705
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)6 584 348
v tom:ze státního rozpočtu celkem3 741 948
v tom:institucionální výdaje celkem3)501 600
účelové výdaje celkem3)3 240 348
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů2)2 842 400
Národní program výzkumu 4)495 783
Programy v působnosti poskytovatelů 4)2 730 965
Veřejné zakázky 4)5 600
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)501 600
Zahraniční rozvojová spolupráce185 241
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem7 546 182
v tom:ze státního rozpočtu1 148 078
kryté příjmem z rozpočtu EU6 398 104
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem498 743

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem29 894 519
Výdaje celkem51216 032
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)80 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem29 814 519
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 641 697
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem28 148 948
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem23 874
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní doprava6 982 441
v tom:doprovodný sociální program295 000
úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě4 077 161
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury400 000
ostatní výdaje spojené s drážní dopravou2 210 280
Kombinovaná doprava100 000
Pozemní komunikace671 992
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury37 309 203
v tom:dotace na společné programy (projekty) EU a ČR26 459 203
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury10 850 000
dotace na projekty spolufinancované z EIB0
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu6 152 396
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie28 413
další výdaje spojené s dopravní politikou státu6 123 983
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci397 736
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)134 959
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7 859
Platy zaměstnanců v pracovním poměru392 952
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)187 682
v tom:ze státního rozpočtu celkem187 682
v tom:institucionální výdaje celkem 3)28 571
účelové výdaje celkem 3)159 111
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)62 360
Programy v působnosti poskytovatelů4)92 551
Veřejné zakázky4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce7 226
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.57 900
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 641 697
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU1 641 697
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem28 269 888
v tom:ze státního rozpočtu120 940
kryté příjmem z rozpočtu EU28 148 948
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem4 772 379

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na statni politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 155 000
Výdaje celkem599 442
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)50 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 105 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu599 442
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 2 389
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu 597 053
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci172 821
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)58 760
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 305
Platy zaměstnanců v pracovním poměru165 262
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem137 6061

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem21 665 718
Výdaje celkem40 022 449
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)6 200
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21 659 518
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem195 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem20 473 348
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem991 170
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu28 987 801
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu26 669 756
ostatní výdaje2 318 045
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1 640 000
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu1 440 000
ostatní dotace200 000
Podpora lesního hospodářství428 889
Podpora vodního hospodářství1 024 500
Podpora neziskovým organizacím59 600
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost7 881659
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie93 729
další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost7 787 930
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 039 406
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)693 39fl
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb40 481
Platy zaměstnanců v pracovním poměru2 023 957
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)912 154
v tom:ze státního rozpočtu celkem912 154
v tom:institucionální výdaje celkem 3)477 159
účelové výdaje celkem 3)434 995
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)23 959
Programy v působnosti poskytovatelů 4)407 836
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně5 000
Zahraniční rozvojová spolupráce88 206
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 900
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem240
v tom:ze státního rozpočtu240
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem260 000
v tom: ze státního rozpočtu65 000
kryté příjmem z rozpočtu EU195 000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu0
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu0
Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu0
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2007 až 2013 celkem26 669 756
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu13 594 000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu4 000 000
podpora venkova - ze státního rozpočtu1 250 000
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU6 000 000
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu79 128
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU1 746 628
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem2 235 792

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem10 464 879
Výdaje celkem134 661 633
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)400
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10 464 479
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem10 436 311
příjmy z prostředků finančních mechanismů19 431
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8 737
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy39 100 049
v tom:vysoké školy24 640 250
výzkum a vývoj14 459 799
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací84 690 217
Podpora činnosti v oblasti mládeže228 951
Podpora činnosti v oblasti sportu1 901 526
v tom:sportovní reprezentace bez programu 233510988 902
tělovýchova včetně programu 233510912 624
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum a vývoj6 752 050
Ostatní:1 988 840
v tom:zahraniční rozvojová spolupráce153 450
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie44 489
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova19 000
ostatní1 771 901
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci545 848
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)180 597
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9 860
Platy zaměstnanců v pracovním poměru495 815
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)14 459 799
v tom:ze státního rozpočtu celkem9 744 379
v tom:institucionální výdaje celkem3)6 978160
účelové výdaje celkem 3)2 766 219
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)4 715 420
Národní program výzkumu4)1 470 524
Programy v působnosti poskytovatelů 4)1 285 695
Veřejné zakázky 4)0
Specifický výzkum na vysokých školách 4)1 047 356
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)1 901 973
Zahraniční rozvojová spolupráce153 450
Program sociální prevence a prevence kriminality10 202
Program protidrogové politiky12 702
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity25 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.400
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem12 305 013
v tom:ze státního rozpočtu1 868 702
kryté příjmem z rozpočtu EU10 436 311
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem21 590
v tom:ze státního rozpočtu2 159
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů19 431
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem3 996117

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na statni politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 059 610
Výdaje celkem8 411 947
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)10
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 059 600
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem520 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů93 598
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem446 002
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj celkem92 807
Výdaje na činnost registrovaných CNS1 347 740
v tom: platy duchovních včetně pojistného1 217 000
provozní náklady CNS85 000
opravy církevního majetku25 740
234410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS20 000
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury322 820
v tom:činnost úřadu239 706
234010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury24 788
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie29 420
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 (mimo ISPROFIN) celkem20 000
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války8 906
ostatní výdaje úřadu0
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury5 007 482
v tom:příspěvek na provoz3 182 480
134120 Program péče o národní kulturní poklad624 261
234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení1 133 794
234310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví49 957
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN)16 990
ostatní dotace na reprodukci majetku0
Výdaje na spolufinancování komunitárních programů4 160
Kulturní služby, podpora živého umění491 297
v tom:Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů81 726
Kulturní aktivity363 499
Veřejné informační služby knihoven46 072
Záchrana a obnova kulturních památek788 153
v tom:Program záchrany architektonického dědictví272 000
Havárie střech památek100 371
Program restaurování movitých kulturních památek14 000
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón150 000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny15 000
Podpora záchranných archeologických výzkumů5 000
Program podpory pro památky UNESCO11 000
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností170 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví50 782
Podpora kultury národnostních menšin27 4881
v tom:Podpora kulturních aktivit národnostních menšin6 545
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1 309
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin19 634
Regionální kulturní zařízení - program 234210330 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci132 441
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)44 367
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 404
Platy zaměstnanců v pracovním poměru120 242
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)92 807
v tom:ze státního rozpočtu celkem92 807
v tom:institucionální výdaje celkem 3)67 298
účelové výdaje celkem 3)25 509
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Programy v působnosti poskytovatelů 4)25 044
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1 309
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem602 690
v tom:ze státního rozpočtu82 690
kryté příjmem z rozpočtu EU520 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem108 772
v tom:ze státního rozpočtu15 174
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů93 598
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem2 182 800

1) povinné pojistné na sociální zabezpečen! a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem531 000
Výdaje celkem8 304 157
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem531 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem500 000
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem31000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu2 168 081
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie50 008
ostatní výdaje na státní správu2 118 073
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 101 468
Ústavní péče2 088 813
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1 413 921
Zdravotnické programy958 557
Ostatní činnosti ve zdravotnictví573 317
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 206 726
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)410 290
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb22 617
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 178 421
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)1 101 468
v tom:ze státního rozpočtu celkem1 101 468
v tom:institucionální výdaje celkem 3)217 082
účelové výdaje celkem 3)884 386
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)14 767
Programy v působnosti poskytovatelů4)847 510
Veřejné zakázky4)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce22 900
Program sociální prevence a prevence kriminality50
Program protidrogové politiky18 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.15 700
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem742 537
v tom:ze státního rozpočtu242 537
kryté příjmem z rozpočtu EU500 000
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem15 000
v tom:ze státního rozpočtu15 000
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem2 827 050

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 492 504
Výdaje celkem21 687 449
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti740 211
v tom:pojistné na důchodové pojištění657 965
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti82 246
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 752 293
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem9 671
příjmy z prostředků finančních mechanismů11 052
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 731 570
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část13 342 927
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie31 907
platy soudců3 048 145
platy státních zástupců1 111 286
ostatní výdaje justiční části9 151 589
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část8 344 522
v tom:dávky důchodového pojištění604 000
ostatní sociální dávky675 510
ostatní výdaje vězeňské části7 065 012
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 742 984
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)3 651 642
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb210 634
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4 059 063
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru celkem2 312 780
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 111 286
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)6 000
v tom:ze státního rozpočtu celkem6 000
v tom:institucionální výdaje celkem3)0
účelové výdaje celkem 3)6 000
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů2)0
Veřejné zakázky 4)6 000
Program sociální prevence a prevence kriminality11 664
Program protidrogové politiky10 320
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.490
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem13 137
v tom:ze státního rozpočtu3 466
kryté příjmem z rozpočtu EU9 671
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem13 008
v tom:ze státního rozpočtu1 956
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů11 052
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem1 590 046

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez přijmu z povinného pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na statni politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem101 296
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů101 296
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 1629
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů 99 667
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41 705
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)14 181
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb790
Platy zaměstnanců v pracovním poměru30 493
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8 972
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem8 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem145 927
Výdaje celkem180 956
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy5)85 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 927
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 927
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 60 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví180 956
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3 555
ostatní výdaje Úřadu průmyslového vlastnictví 177 401
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci85 236
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)28 980
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 689
Platy zaměstnanců v pracovním poměru84 366
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem1 185
v tom:ze státního rozpočtu 258
kryté příjmem z rozpočtu EU 927
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem38 2311

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem29 721
Výdaje celkem1 057 640
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem29 721
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 15 649
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 14 072
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu1 057 640
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 9 935
výdaje na volby a referenda 0
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů 0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu 1 047 705
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci582 715
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)197 683
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 780
Platy zaměstnanců v pracovním poměru537 222
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 707
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 360
v tom:ze státního rozpočtu 1 360
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem21 806
v tom:ze státního rozpočtu 6 157
kryté příjmem z rozpočtu EU 15 649
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem130 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem252 700
Výdaje celkem3 191 679
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)52 700
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem200 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem200 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního3 191 679
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 598 674
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)543 553
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb31 943
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 596 933
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)31 300
v tom:ze státního rozpočtu celkem31 300
v tom:institucionální výdaje celkem 3)31 300
účelové výdaje celkem3)0
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem662 676

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

6) bez přijmu z povinného pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 400
Výdaje celkem180 368
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 400
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu180 368
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci90 411
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)30 740
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 807
Platy zaměstnanců v pracovním poměru90 352
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)22 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem22 000
v tom:institucionální výdaje celkem 3)0
účelové výdaje celkem 3)22 000
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů2)0
Veřejné zakázky 4)21 820
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem14 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 300
Výdaje celkem121 625
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)2 300
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu121 625
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 740
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu 120 885
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47 511
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)16 154
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb926
Platy zaměstnanců v pracovním poměru46 297
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu 0
kryté příjmem z rozpočtu EU 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem19 372

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 700
Výdaje celkem143 619
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)5 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem700
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže143 619
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 5 636
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 137 983
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci53 306
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)18 124
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 028
Platy zaměstnanců v pracovním poměru46 855
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů4 520
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem23 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem176 439
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů96 956
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0
ostatní výdaje vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů 96 956
Výdaje na Archiv bezpečnostních složek79 483
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci86 841
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)29 527
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 678
Platy zaměstnanců v pracovním poměru83 879
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem9 950

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem161 715
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu161 715
v tom:platy soudců 22 270
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 3 336
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu 136 109
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci77 144
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)26 229
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 522
Platy zaměstnanců v pracovním poměru53 806
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem22 680

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 283
Výdaje celkem5 887 180
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5 283
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů4 783
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem500
Specifické ukazatele - výdaje
Programy výzkumu823 843
Infrastruktura výzkumu5 063 337
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47 814
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)16 257
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb931
Platy zaměstnanců v pracovním poměru46 551
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů2)5 887 180
v tom:ze státního rozpočtu celkem5 882 397
v tom:institucionální výdaje celkem 3)5 058 554
účelové výdaje celkem 3)823 843
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)4 783
Národní program výzkumu 4)85 012
Programy v působnosti poskytovatelů 4)315 493
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)321
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem5 104
v tom:ze státního rozpočtu321
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů4 783

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 10 200
Výdaje celkem 64 006
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)3 500
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6 700
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 64 006
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 26 668
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)9 068
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 314
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 672
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 4 100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem787 000
Výdaje celkem3 345 384
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem787 000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy3 281 584
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3 080
ostatní výdaje na civilní připravenost na krizové stavy 3 278 504
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil63 800
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci131 263
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)44 457
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 615
Platy zaměstnanců v pracovním poměru130 754
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3 281 584
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem300 730

1) povinné pojistné na sociální zabezpečen! a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 300
Výdaje celkem408 808
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)300
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost408 808
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie3 459
ostatní výdaje na zabezpečen' plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost405 349
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci122 040
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)41 375
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 431
Platy zaměstnanců v pracovním poměru121 510
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)45 940
v tom:ze státního rozpočtu celkem45 940
v tom:institucionální výdaje celkem3)19 200
účelové výdaje celkem 3)26 740
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2)0
Národní program výzkumu 4)0
Programy v působnosti poskytovatelů4)0
Veřejné zakázky4)26 540
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem97 560

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

4) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem564
Výdaje celkem644 665
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem564
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu644 665
v tom:náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) 4 262
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 150
ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu 640 253
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci283 376
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)96 348
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5195
Platy zaměstnanců v pracovním poměru259 767
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem62 150

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 675 770
Výdaje celkem71 043 065
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů37 680 190
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů15 823 034
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv-1 323 639
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 675 770
Specifické ukazatele - výdaje
Úroky státního dluhu54 810 032
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu400 000
Úmor státního dluhu9 999
Transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí15 823 034
Průřezové ukazatele

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 849 500
Výdaje celkem3 525 861
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 7)1 350 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 8)3 499 500
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol1 807 000
v tom:transfery pro výdaje státu na sociální politiku 0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku 150 000
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření 0
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření 790 000
ostatní transfery do jiných kapitol 867 000
Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů1 270 421
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady102 000
Ostatní výdaje346 440
Průřezové ukazatele

7) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

8) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 595 258 021
Výdaje celkem 145 301 976
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)590 944 731
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 313 290
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva 3 541 696
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků
(zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 100 000
Stavební spoření 14 600 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky 9 812 922
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace 9 077 940
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 5 1 178 928
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 6 8 979 617
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 706 535
Další prostředky pro územní samosprávné celky 1 604 902
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 47 403 540
Ostatní výdaje 9 055 974
Odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie 35 200 000
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 3 939 922
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů 0
Průřezové ukazatele

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 5 k zákonu č. 475/2008 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis. Kč
KRAJ Příspěvek na výkon státní správy celkem Úhrn
Středočeský129 551 129 551
Jihočeský88 482 88 482
Plzeňský79 288 79 288
Karlovarský56 923 56 923
Ústecký100 203 100 203
Liberecký69 160 69160
Královéhradecký82 061 82 061
Pardubický75 145 75145
Vysočina75 022 75 022
Jihomoravský126 199 126 199
Olomoucký83 938 83 938
Zlínský83 733 83 733
Moravskoslezský129 223 129 223
Úhrn1 178 9281 178 928

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 391 243 Kč.

- Funkční místa převedená z okresních úřadů (usn. vlády č. 695/2002), z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usnesení vlády č. 1085/2002 a usnesení vlády č. 810/2003 jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 300 154 Kč.

- Rozdílné průměrné výdaje najedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

- Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Nátura 2000 a dle usnesení vlády č. 563/2007 o zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Nátura 2000, jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 590 391 Kč.

- Pro rok 2009 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2008 o 3,0 %.

- Pro rok 2009 byl valorizovaný příspěvek na výkon státní správy navýšen o 26 920 tis. Kč na dofinancování kompetencí v oblasti inspekce kvality sociálních služeb a poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Rozdělení této částky vychází z podílu počtu sociálních služeb na území kraje na počtu sociálních služeb v celé ČR (údaje z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb sdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Příloha č. 6 k zákonu č. 475/2008 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

v tis. Kč
KRAJ Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky Úhrn
příspěvek na školství dotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím
Středočeský176 048 986 061 2 542 1 164 651
Jihočeský95 977 524 768 31 940 652 685
Plzeňský80 266 9 679 467 007 10 374 567 326
Karlovarský45 789 247 761 12 739 306 289
Ústecký128 081 645 487 40 849 814 417
Liberecký68163 7 445 346 802 471 422 881
Královéhradecký84 528 458 579 23 280 566 387
Pardubický81 279 436 045 9 755 527 079
Vysočina82 015 442 521 524 536
Jihomoravský165 434 11 168 866 601 33 744 1 076 947
Olomoucký94 301 498 662 21 120 614 083
Zlínský88 810 476 662 44 803 610 275
Moravskoslezský188 550 8 935 934 576 1 132 061
Úhrn1 379 24137 2277 331 532231 6178 979 617

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádáni za rok 2009

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 475/2008 Sb.

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v tis. Kč
Příspěvek na školství142793
Příspěvek na výkon státní správy *) 563742
Úhrn706 535

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 475/2008 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.2) 3) 4) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části B), případně části C).

Vzorec 1:

B
P1 = ————× SO
A + √SO

Vzorec 2:

SC
P2 = C × ( 1 − ——) × SO
SO

Výše příspěvku je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy5),

- na velikosti správního obvodu (SO)6) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)6) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Obce51,616236511273345,1950
Obce s působností matričního úřadu188,15503157477287,3235139,847748
Obce s působností stavebního úřadu52,364250425839070,9249503,536255
Obce s pověřeným obecním úřadem62,8394353010673207,7212115,63996
Obce s rozšířenou působností3,2561888134866317,54329827,05584

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají, výsledná částka se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru

3) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

4) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; u obci, jejichž správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 300 obyvatel; u obcí s rozšířenou působnosti, jejichž správní obvod je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

5) pro rok 2009 byl celkový objem příspěvku na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2008 o 3 %, což při současném meziročním nárůstu počtu obyvatel znamená, že průměrné navýšení příspěvku u obcí činí cca 2,3 %

6) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obci podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2008, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném zněni

B) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč 10)
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav7)4 470 867
Černošice7)4 470 867
Nýřany7)4 470 867
Šlapanice7)4 470 867
Brno8) 9)25 256 728
Ostrava8)31 862 334
Plzeň8)2 525 673

7) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

8) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech

9) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

10) pro rok 2009 byl příspěvek v části B) proti roku 2008 navýšen o 2,3 %, což odpovídá průměrnému navýšení příspěvku na výkon státní správy v roce 2009 u obcí

C) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem 11)

ObecVýše příspěvku v Kč
Jablunkov771 761
Jeseník1 404 089

11) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodiku; částka je stanovena jako rozdíl příspěvku, který by obce získaly v roce 2009 při použití metodiky výpočtu příspěvku na výkon státní správy platně v roce 2008, a příspěvku pro rok 2009

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze12)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Pro rok 2009 byl příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci kraje navýšen oproti úrovni roku 2008 o 3 %.

Počty funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v I. fázi reformy veřejné správy jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je pro rok 2009 oceněno průměrnými běžnými výdaji 391 243 Kč.

Funkční místa převedená z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usn. vlády č. 1085/2002 a usn. vlády č. 810/2003 jsou pro rok 2009 oceněna průměrnými běžnými výdaji 300 154 Kč.

Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

Pro rok 2009 byl valorizovaný příspěvek na výkon státní správy navýšen o 3 080 tis. Kč na dofinancování kompetencí v oblasti inspekce kvality sociálních služeb a poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. Rozdělení této částky vychází z podílu počtu sociálních služeb na území hl. m. Prahy na počtu sociálních služeb v celé ČR (údaje z centrálního Registru poskytovatelů sociálních služeb sdělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí).

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území.

Pro rok 2009 byla sazba na 100 obyvatel pro hl. m. Prahu ve funkci obce oproti úrovni roku 2008 navýšena o 3 %, stanovena je ve výši 40 561 Kč.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B).

12) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr1),

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření2),

h) úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu3) (dále jen „plán“) pro účely státní správy lesů,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců2).

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech4),

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu5),

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g), h) a i) a současně se jedná o pozemky neuvedené v písmenech a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odstavce 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Pokud je žadatelem obec nebo kraj, přikládá k žádosti „Výpočet ukazatele dluhové služby“, a to v rozsahu údajů podle vzoru formuláře uvedeného v části 3.

(5) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl6), nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(6) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí. Souhlas s poskytnutím příspěvku není nutný k žádosti podle písmene g).

(7) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(8) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se u sazbových příspěvků neprokazují.

(9) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(10) Příspěvek se neposkytne v případě, že

a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,

b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(11) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí

a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,

c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby; v případě příspěvku dle části 2, písm. H je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část lesního hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán d) u příspěvku podle odstavce 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.

(12) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(13) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zařazení žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(14) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(15) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků .

(16) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení7),8). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(17) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po splnění podmínek a po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G odstavec 2 a písmene I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku.

(18) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

(19) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.

(20) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů9).

(21) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu10).

(22) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu11).

(23) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno, popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(24) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

(25) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Předmět příspěvkuTechnické jednotky Indikace Sazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřeviny12)Kč/ha A a 1 15 000 15 000
- ostatní dřeviny Kč/ha A a 2 10 000 10 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici A b 1 12 12
- ostatní dřeviny Kč/sazenici A b 2 8 8
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici A c 1 9 91
Kč/poloodrostek A c 2 30 301
Kč/odrostek A c 3 40 40
- ostatní dřeviny Kč/sazenici A c 4 7 7
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeníKč/ha A d 1 4 500 4 000
- ochrana kultur proti zvěři Kč/ha A d 2 3 500 2 500
- ochrana kultur proti klikorohu Kč/ha A d 3 1000 700
- ochrana kultur proti myšovitým Kč/ha A d 4 2 500 2 000
5. Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za
účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se
zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším
Kč/km A e 1 70 000 70 000
6. Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým
sazenicím při výsadbě
Kč/ha A f 1 2 000 2 000

Kritéria příspěvku:

- pásmo ohrožení A13),

- pásmo ohrožení B13).

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření 11.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 30. června 2009, v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2008 po 1. říjnu 2008 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2009,

- žádosti roku 2009 podané podle těchto pravidel po 30. září 2009 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2010.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě20),

- výchova lesních porostů:

e) přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a před mýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin",

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24),

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2007 (lesy restituční).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

Skupina 1. 2. 3.
Soubory lesních typů -„SLT" 9Z, 9R, 9K, 9Y
8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K. 8G 8V, 80, 8F, 8A
7Z, 7T, 7R, 7M 7K, 7N, 7Q, 7Y 7V, 7S, 7P, 70, 7G, 7F, 7B
6M 6L, 6Z, 6Y, 6T 6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 60, 6N, 6K, 61, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A
5M,5L 5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y 5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 50, 5N, 5K, 5J, 51, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A
4Z 4P, 4M, 4C, 4Q, 4X, 4Y 4W, 4V, 4S, 4R, 40, 4N, 4K, 41, 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A
3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R 3P, 3C, 3T, 3X 3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 30, 3J, 31, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A
2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y 2A, 21, 2S, 2Q, 2P 2W, 2V, 20, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B
1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C, 1G, 1T, 1W 1A, 1B, 1H, 1I, 1J, 1S 1V, 1U, 1P, 1O, 1L, 1D
0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, OK, 0C, 0T 00, OG, ON, OP

Sazba příspěvku:

Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Kategorie lesů Lesy restituční "R"
ochranné "O" zvláštního určení - "U"hospodářské - "H"
Skupina SLT Skupina SLT
1. 2. 3. 1. 2. 3.
Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B a 1 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000-
- základní dřeviny13)Kč/ha B a 2 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 --
Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici B b 1 9 9 9 9 9 9 9 -
- základní dřeviny Kč/sazenici B b 2 6 6 5 4 6 5 - -
Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici B c 1 - - - - - - - 9
Kč/poloodrostek B c 2 30 30 30 30 30 30 30 -
Kč/odrostek B c 3 40 40 40 40 40 40 40 -
- základní dřeviny Kč/sazenici B c 4 - - - - - - - 7
Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B d 1 34 000 34 000 26 500 20 000 34 000 26 500 20 000 -
- základní dřeviny Kč/ha B d 2 20 000 20 000 16 000 8 000 20 000 16 000 - -
Přeměna porostů, rekonstrukce Kč/ha B e 1 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 -
Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávky Kč/ha B f 1 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 -
- předmýtní úmyslná těžba Kč/ha B f 2 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 -

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření 11.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15), příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu25),

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 30. června 2009,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2008 po 1. říjnu 2008 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2009,

- žádosti roku 2009 podané podle těchto pravidel po 30. září 2009 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2010.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2008,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2009 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Velikost sdruženého majetku v hektarech Technické jednotky Indikace Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 ha do 50 ha do 150 ha do 300 ha
A B C D
1. od 150 do 500 Kč/ha C a 1 300 150 100 -
2. nad 500 a do 1000 Kč/ha C b 1 350 200 150 50
3. nad 1 000 Kč/ha c c 1 400 250 200 100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k1. lednu 2009, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružení není podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství o státních podporách k záchraně a restrukturalizaci společenství v obtížích,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3., formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3., smlouva o sdružení vlastníků lesa,

- čestné prohlášení podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. března 2009.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24).

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Lesy
ochranné zvl. určení hospodářské
OU H
1. Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)] Kč/m3D a 1 80 80 50
2. Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)] Kč/m3D b 1 30 30 20
3. Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi [viz písm. c)] Kč/m3D c 1 30 30 20
4. Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)] Kč/ha D d 1 12 000 12 000 12 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější,

- výše příspěvku nepřekročí vzhledem k ploše, na níž se žadatel zavazuje ekologické a šetrné technologie uplatňovat, maximální platbu dle nařízení (ES) č. 1698/2005, tj. 200 EUR/ha.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2008 po 1. říjnu 2008 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2009,

- žádosti roku 2009 podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2009 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2010.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

Příspěvky poskytované sazbou

a) zlepšování životního prostředí zvěře

- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha a maximální výměra 1ha,

- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů26) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 5 kusů na 1 ha vodní plochy.

b) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění po zakomorování),

- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy.

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bilý jelen)

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům

- výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks/ 100ha,

- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.

e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením.

Nákladové příspěvky

- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

Příspěvky poskytnuté sazbou:

Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Sazba
1.Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř Kč/ha G a 1 5 000
Zřizování napajedel pro zvěř Kč/ks G a 2 1 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové nory Kč/ks G a 3 2 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení Kč/ks G a 4 1 000
Pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky Kč/ks G a 5 500
2.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušec Kč/ks G b 1 7 000
- tetřívek obecný Kč/ks G b 2 5 000
- koroptev polní Kč/ks G b 3 100
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve Kč/ks G b 4 200
3.Obomí chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárové Kč/ks G c 1 1 500
- bílého jelena Kč/ks G c 2 1000
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budek Kč/ks G d 1 250
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě Kč/ks G d 2 40
5. Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře Kč/kgG e 1 200

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg); u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Nákladové příspěvky:

- výše příspěvku se stanoví na 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) nebo hnízdní budky pro vodní ptáky lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 13.11.2009 předložen podacímu místu.

písm. b)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu27), všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti let,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,

- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic,

- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let.

písm. c)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 200928),

- žadatel vede evidenci chovaných jedinců,

písm. d)

- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 13.11.2009 předložen podacímu místu.

písm. e)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 200929).

Nákladové příspěvky:

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 200929).

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- písemný souhlas vlastníka (v případě spoluvlastnictví souhlasy všech spoluvlastníků, případně jejich plná moc) nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku, vč. uvedení parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),

- zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000,

- v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- v případě pořízení, výroby a instalace mysliveckých zařízení technická dokumentace,

písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře pravomocný souhlas či výjimku29),

- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě, kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. c)

- koncepce podpory vzácného druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2009.

písm. d)

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek nebo berliček do mapy 1:25 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření,

- kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu

- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 200929).

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost do 29. května 2009.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u nákladového příspěvku do 13. listopadu 2009.

H. Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu pro účely státní správy lesů

Předmět příspěvku:

- vyhotovení digitální formy plánu v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství (ISLH).

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Sazba
I.numerická a grafická data plánu v digitální formě Kč/ha H 1 1 300

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou

- uvedeny v Průvodním listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP).

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2008, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2008 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní

- správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem), soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2009 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2010.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů).

Výše příspěvku:

- 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29. května 2009.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací do 30. listopadu 2009.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce30) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís. řád. Předmět příspěvku Technické jednotky Indikace Sazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriér Kč/zkouška K a 1 2 000
- český fousek Kč/zkouška K a 2 2 000
2.Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesní Kč/ks K b 1 7 000
- sokol stěhovavý Kč/ks K b 2 5 000
- raroh velký Kč/ks K b 3 5 000
- orel skalní Kč/ks K b 4 5 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet zkoušek, počet kusů).

Podmínky přiznání příspěvku:

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.

U příspěvků podle písm. a)

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu.

U příspěvků podle písm. b)

- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů31),

- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

Termín podání žádosti o příspěvek: do 30. října 2009.

3. Vzory formulářů

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.prosince o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15.prosince o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

Příloha č. 10 k zákonu č. 475/2008 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2009, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) podporu zvyšování funkčnosti vodních děl1),

f) podporu zemědělských vodních toků ve správě organizační složky státu Zemědělská vodohospodářská správa (dále jen „ZVHS“)1),

g) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje, včetně výdajů na výkupy pozemků ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu3).

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu4).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) Jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu, u ZVHS se tato podmínka nevztahuje na majetkoprávní vypořádání pozemků.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednám udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, nebude dotace poskytnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem5). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti. V případě odlišného znění dokumentace programů vypracované podle zvláštních předpisů1) a znění závazných pravidel, platí znění závazných pravidel.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí nebo na základě Stanovení výdajů, které vydává Ministerstvo zemědělství. Na toto Rozhodnutí a Stanovení výdajů se nevztahují obecné předpisy o správním řízení6). O neposkytnutí dotace Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“, 2 E „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“, 2 F „Podpora zemědělských vodních toků a hlavních odvodňovacích zařízení“ na základě zvláštních právních předpisů7),

b) pro účastníky podpor dle části 2 D „Podpora procesu plánování v oblasti vod“, pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2007 a 2008. Podpora je určena na dofinancování zahájených akcí, nové žádosti v roce 2009 nebudou přijímány,

c) pro účastníky podpory dle části 2 G „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštních právních předpisů8).

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů9) může být důvodem k neposkytnutí dotace podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 F povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem10).

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu5). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušným finančním úřadem předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu11) V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů7), nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2009 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2009, a na níž podal žádost dle části 2 A až 2 F, vydán registrační list akce, nebude dotace poskytnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(28) V případě, že bude v průběhu roku 2009 zrušena nebo novelizována vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku nebo oceňovací předpis3), Ministerstvo zemědělství se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí o podporu podle nové vyhlášky a zároveň upravit tato závazná pravidla podle znění nové vyhlášky. Dále se Ministerstvo zemědělství zmocňuje k vydání Metodického pokynu zpřesňujícího postup administrace žádostí.

(29) Tato závazná pravidla se nevztahují na poskytování podpory v programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“. Ministerstvo zemědělství se zmocňuje vydat Pravidla podle zvláštních právních předpisů1), kterými stanoví podmínky pro poskytování dotací z programu 129 160 - podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“.

(30) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízeních k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124):

- se zaměřením na snížení rizika vzniku zvláštních povodní (§ 64 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů);

d) Podpora vymezovaní záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125):

Pro všechny akce v jedné oblasti povodí12) bude v podprogramu 129 125 podávána jedním žadatelem jedna souhrnná žádost.

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze ZVHS;

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporuje:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí13), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí13),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí13) a ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2009 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009 a do 30. listopadu 2009 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2010. Žádosti vycházející z návrhů navrhovatelů v souladu s článkem X části 2 A Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008, podávají žadatelé průběžně,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možný vznik velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovém záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do připravovaných plánů oblastí povodí nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- posudek strategického experta programu,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici),

- posudek strategického experta programu.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí13), ZVHS a Lesy České republiky, s.p.: úhrada do výše 100% výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu14),

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80% výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu14),

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100% výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D1 nebo D2 v části 3,

- vyplněný formulář indikátorů a parametrů akce (formulář Z v části 3),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (týká se pouze podpory dle části 2 A odst. 1 písm. a) a b),

- stanovisko správce povodí15) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.),

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004, o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře O v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16016).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení (nevztahuje se na projektovou dokumentaci),

- posudek environmentálního experta - zajišťuje žadatel u některého ze subjektů, které mají oprávnění Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky,

- prohlášení orgánu zodpovědného za monitorování míst významných z hlediska ochrany životního prostředí,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- posudek environmentálního experta (neplatí pro podprogram 129 125 a pro neinvestiční akce),

- posudek strategického experta,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře Z v části 3.

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím:

a) podprogramu 229 114 „Odstranění následků povodní roku 2006“,

b) podprogramu 229 115 „Odstranění následků povodní roku 2007“ (v tomto podprogramu lze hradit i odstraňování povodňových škod u akcí, jejichž realizace byla zahájena v roce 2008),

c) podprogramu 229 116, který bude vytvořen, pokud rozsah případných dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí12) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí13), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 115, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2009 nebo byly již žadatelem zahájeny v roce 2008, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2009 a

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. 1 písm. b) v podprogramu 229 115, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2010, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2009,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. c) v případně vyhlášené podprogramu 229 116 se podávají v termínech stanovených Ministerstvem zemědělství,

- místem podám žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metoda postupů v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši do 100% u škod v rámci 3. stupně povodňové aktivity17) a ve výši do 80% u škod v rámci 2. stupně povodňové aktivity18) nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu14).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující sek akci,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- rozhodnutí místně příslušné povodňové komise o vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity17), ve výjimečném případě, kdy při vyhlášeném 2. stupni povodňové aktivity18) hodnoty průtoků dosáhnou hodnot blízkých 3. stupni povodňové aktivity a došlo ke vzniku velkých škod na státním vodohospodářském majetku,

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16016).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

V rámci podprogramu 129 132 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimo produkčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem.

V rámci podprogramu 129 133 „Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží“:

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2009 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, žena tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),

- Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Žadatelem dále mohou být organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2009,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury Ministerstva zemědělství příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury Ministerstva zemědělství příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha (a to i v případě, kdy rybník nebo nádrž této katastrální výměry dosáhne realizací navrhovaného opatření), u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených nákladů,

- posudek strategického experta,

- pro podprogram 129 132 podíl investičních nákladů akce ve výši minimálně 15%.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100% nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a na zajištění posudku environmentálního experta, a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění (tj. odtěžení sedimentu včetně prací na odvodnění sedimentu, naložení sedimentu a jeho doprava na úložiště) se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Do tohoto limitu se nezapočítávají náklady na rozprostření na zemědělský půdní fond. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu14).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- technická zpráva (formuláře I v části 3),

- ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) - netýká se předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), nebo

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

- doklad evidence rybářského hospodaření na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisu19), prokázané za uplynulý kalendářní rok, podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu19), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích), nebo doklady o jiném právním vztahu.Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),

- doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu19), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je- li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy nestaršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí15) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu20), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody21) v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko bezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor22) rybníka či vodní nádrže,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou23) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího sek akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16016).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu, upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou23) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb podle § 8 vodního zákona (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni24)), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou23),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu (a nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d)),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,

- prohlášení orgánu zodpovědného za monitorování míst významných z hlediska ochrany životního prostředí,

- posudek environmentálního experta,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru22) o velikosti minimálně 10%z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru22) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35%z celkového prostoru nádrže, nebo do 35% z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou23) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

- doklad o zřízení vodočetné latě,

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou23), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) - pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka,

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- závazek, že bez písemného souhlasu Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky vlastník předmětu podpory nezmění po dobu splácení úvěru přijatého Českou republikou od Evropské investiční banky vlastnická práva k předmětu podpory (s výjimkou případu, kdy vlastníkem předmětu podpory je stát),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2009 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu25) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost na jeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou na jeden rybník;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2009 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží;

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

X. Přechodná ustanovení:

U žádostí, na které byl vydán v roce 2008 příslib podpory pro rok 2009, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2009 platnost požadavku pro rok 2009 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2009, nesouvisejí s přísliby z roku 2008.

2 D. Podpora procesu plánování v oblasti vod

podle § 102 odst. 1 písm. d) vodního zákona

Podpora se vztahuje pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2007 a 2008. Program v roce 2009 je určen na do financování zahájených akcí. Nové žádosti v roce 2009 nebudou přijímány.

Pro přiznání podpory platí podmínky závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti o podporu.

2 E. Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl

podle § 102 odst. 1 písm. f) a g) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“.

Financování akcí bude umožněno až po schválení dokumentace programu 129 170 podle §§ 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., a příslušné vyhlášky.

I. Předmět podpory:

a) Podpora zvýšení funkčnosti a bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 172):

- rekonstrukce a modernizace hrází a jejích funkčních objektů u vodních děl I. až III. kategorie26), jejichž základní parametry nejsou v souladu s normativními a právními požadavky (především vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích provodní díla),

- nápravná opatření k předejití závažným poruchám na vodních dílech I. až III. kategorie, u nichž je ohrožena bezpečnost nebo je narušena popř. významně omezena jejich vodohospodářská funkce.

b) Podpora odtěžení nánosů z nádrží (podprogram 129 173):

- nápravná opatření na vodárenských nádržích27) a s nimi souvisejících před zdrží, u nichž je ohrožena jakost vody v nádrži pro vodárenské využití,

- nápravná opatření na vodních nádržích zařazených v koupacích oblastech28) v nichž je ohrožena jakost vody pro koupání, a to ve výjimečných případech na základě vyjádření Krajské hygienické stanice a uvedení této vodní nádrže v dokumentaci programu 129 170,

c) Podpora obnovení funkčnosti vodních děl v mimořádných situacích (podprogram 129 174):

- nápravná opatření na vodních dílech, na nichž byl vyhlášen stav nebezpečí29).

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) je poskytována na kapitálové výdaje,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) a c) je poskytována na kapitálové a běžné výdaje.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) mohou být žadatelem o podporu státní podniky Povodí13),

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) mohou být žadatelé vlastníci vodních děl a dále státní podniky Povodí13), ZVHS a státní podnik Lesy ČR.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) a b) se žádosti o podporu podávají průběžně, nejpozději do 30. dubna 2009 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2009,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) se žádosti o podporu podávají do 30 dnů ode dne vyhlášení stavu nebezpečí29),

- místem podání žádosti o podporu je Ministerstvo zemědělství, odbor programového financování ve vodním hospodářství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- přednostní řešení sypaných hrází vodních děl,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele,

- akce je jmenovitě uvedena ve schválené dokumentaci programu7).

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- ohrožení bezpečnosti díla a funkce nádrží,

- přednostní řešení vodárenských nádrží a koupacích míst,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele,

- akce je jmenovitě uvedena ve schválené dokumentaci programu7).

c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c):

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- vyhlášení stavu nebezpečí.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- úhrada do výše 70% způsobilých nákladů vztahujících se na majetek ve vlastnictví státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu předpokládaných prací podle parametrů akce v souladu se schválenou dokumentací programu 129 170 a podle výše dostupných finančních prostředků,

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- úhrada do výše 90% způsobilých nákladů vztahujících se na majetek ve vlastnictví státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu předpokládaných prací podle parametrů akce v souladu se schválenou dokumentací programu 129 170 a podle výše dostupných finančních prostředků,

c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c):

- úhrada do výše 100% výdajů uskutečněných v daném roce pro žadatele, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je Ministerstvo zemědělství, na majetek ve vlastnictví státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí nebo příslušnost hospodaření ZVHS - po předchozím souhlasu Ministerstva zemědělství,

- úhrada do výše 85% výdajů uskutečněných v daném roce pro žadatele, jejichž zřizovatelem není Ministerstvo zemědělství a vlastníci vodních děl, po předchozím souhlasu Ministerstva zemědělství,

- konkrétní výši podpory stanoví Ministerstvo zemědělství podle rozsahu předpokládaných prací podle parametrů akce v souladu se schválenou dokumentací programu 129 170 a podle výše dostupných finančních prostředků.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva (formulář M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude uvedeno: druh pozemku - vodní plocha nebo vodní nádrž umělá,

- územní rozhodnutí v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující územní rozhodnutí,

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu20), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody21), v jehož správním území se vodní dílo nachází nebo bude nacházet,

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dle § 61 vodního zákona) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor vodní nádrže v případě, že dochází k jejich změně,

- pro předmět podpory dle části I. písm. b) výškopisné a polohopisné zaměření dna vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu - vše provedené odborně způsobilou osobou23),

- stanovisko příslušného správce povodí15) (státního podniku Povodí) k připravované akci (netýká se akcí předkládaných státními podniky Povodí),

- pro předmět podpory dle části I. písm. b) stanovisko Krajské hygienické stanice,

- rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí29)- pouze pro předmět podpory část 2 E odst. I písm. c),

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 144, S 05 150 a S 05 16016).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář N v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni24)),

- platný manipulační řád

- pro předmět podpory 2 E, odst. I, písm. b) a c) údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí nebo Stanovení výdajů (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti).

2 F. Podpora zemědělských vodních toků Zemědělské vodohospodářské správy

podle § 102 odst. 1 písm. b), f), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 190 „Podpora zemědělských vodních toků -Zemědělská vodohospodářská správa“.

Financování akcí bude umožněno až po schválení dokumentace programu 129 190 podle §§ 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., a příslušné vyhlášky.

I. Předmět podpory:

a) V rámci podprogramu 129 192 „Příprava operačního programu Životní prostředí“poskytování finančních prostředků na náklady, které nejsou uznány jako způsobilé výdaje na přípravu akcí, včetně zpracování projektové dokumentace, náklady související s realizací a dokončením akcí, na předfinancování uznatelných nákladů a na zajištění 10% finanční spoluúčasti investora u akcí financovaných z operačního programu Životní prostředí. Pro ostatní krajinotvorné programy bude zajištěno financování nákladů spojených s přípravou, realizací a dokončením akcí, které nejsou hrazeny Ministerstvem životního prostředí.

b) V rámci podprogramu 129 193 „Rekonstrukce vodních toků a nové úpravy vodních toků“ zajištění řádného plnění povinností správce vodního toku ukládané vodním zákonem, tj. zejména pečovat o koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje pro odvádění vody z území dostatečnou průtočnost.

c) V rámci podprogramu 129 194 „Rekonstrukce vodních nádrží“ zajištění řádného stavu a funkce vodních děl v souladu s kolaudačním souhlasem, manipulačním řádem a podmínkami stanovenými při technickobezpečnostním dohledu.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

U podprogramů 129 192 a 129 193 se jedná o kapitálové výdaje, u podprogramu 129 194 o kapitálové a běžné výdaje.

III. Žadatel:

Organizační složka státu - ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 F odst. I. písm. a) se podávají do 30. listopadu 2009, žádosti o podporu b) a c) se podávají průběžně, nejpozději do 30. dubna 2009,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce koryta drobného vodního toku, vodního díla, a dále souvisejících objektů a zařízení na státním vodohospodářském majetku (pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b) a c) jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce a stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v jejich bezprostřední blízkosti,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření v porovnání s možnými škodami na majetku a pozemcích státu, obcí a soukromých subjektů,

U podpory dle části 2 F odst. I. písm. a) splnění parametrů a podmínek Operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

Podpora se poskytuje organizační složce státu - ZVHS:

- na úhradu minimálně 10% nákladů na přípravu, realizaci a dokončení akcí, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu, pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. a),

- do výše 100% nákladů na přípravu, realizaci a dokončení akcí, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu, pro předmět podpory dle části 2 F odst. I. písm. b) a c).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory dle části 2 F odst. I. písm. b) a c) (formulář P v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva (formulář Q v části 3),

- protokol z místního šetření o potřebě realizace navržených opatření,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 143, S 05 150 a S 05 16016),

- u podpory F I. a) splnění parametrů a podmínek operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář R v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- doklady o průběhu a výsledcích zadávacího řízení na veřejné zakázky (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře S 05 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky14).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- doklad, že se jedná o opatření na státním vodohospodářském majetku nebo na neupravených tocích spravovaných ZVHS,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář R v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Stanovení výdajů,

- doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Stanovení výdajů,

- u podpory dle části 2 F odst. I. písm. a) pro přípravu a zpracování projektové dokumentace akcí stanovisko správce Operačního programu Životní prostředí nebo krajinotvorných programů, pro realizaci a dokončení akcí stanovení výdajů vydané správcem programů.

2 G. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), f), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

c) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. b) - ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. c) - stárni podniky Povodí13).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2009, u ostatních správců vodních toků průběžně do 31. března 2009,

- pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2009,

- pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. c) - průběžně do 31. března 2009,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 G odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozu schopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,

- pro činnosti dle části 2 G odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozu schopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 G odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora dle části 2 G odst. I. písm. a) a b) se poskytuje organizační složce státu do 100% na realizaci včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65% nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu14),

- podpora dle části 2 G odst. I. písm. c) se poskytuje do 65% nákladů spojených s provozem a údržbou vodní cesty.

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. a):

- žádost (formulář S v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře T v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. b):

- žádost (formulář U v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

c) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. c):

- písemná žádost a formulář W v části 3 včetně příloh,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- doplněk žádosti na akce oprav a údržby po výběrovém řízení (formulář Y v části 3).

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář V v části 3) - týká se pouze ZVHS,

b) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář V v části 3) - týká se pouze ZVHS,

c) pro předmět podpory dle části 2 G odst. I. písm. c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- pravomocné ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2) § 13 odst. 3 písmena a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) zákon č. 151/1997/Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění

4) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 560/2006 Sb.

8) Zákon č. 218/2000 Sb.

9) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 560/2006 Sb.

10) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb.

11) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

12) § 25 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí

13) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

14) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

15) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

16) Vyhláška č. 560/2006 Sb.

17) § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.

18) § 70 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.

19) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

20) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.

21) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

22) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

23) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

24) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

25) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

26) Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

27) Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

28) Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob.

29) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

3. Vzory formulářů

Formulář A

Formulář A

Formulář B

Formulář B

Formulář C

Formulář C

Formulář D1

Formulář D1

Formulář D2

Formulář D2

Formulář E

Formulář E

Formulář F

Formulář F

Formulář G

Formulář G

Formulář H

Formulář H

Formulář I

Formulář I

Formulář J

Formulář J

Formulář K

Formulář K

Formulář L

Formulář L

Formulář M

Formulář M

Formulář N

Formulář N

Formulář O

Formulář O

Formulář P

Formulář P

Formulář Q

Formulář Q

Formulář R

Formulář R

Formulář S

Formulář S

Formulář T

Formulář T

Formulář U

Formulář U

Formulář V

Formulář V

Formulář W

Formulář W

Formulář X

Formulář X

Formulář Y

Formulář Y

Formulář Z

Formulář Z

Poznámky pod čarou

1) Finanční podpora v rámci čl. 2 Příspěvky, C. Příspěvky na sdružování vlastníků lesů malých výměr, je udělována podle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

2) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

7) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů/zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

14) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

18) Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb. Zákon č. 149/2003 Sb.

19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) Zákon č. 449/2001 Sb.

24) § 9 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

25) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

26) § 45 zákona č. 449/2001 Sb. § 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

27) § 56 zákona č. 114/1992 Sb. § 5 zákona č. 449/2001 Sb.

28) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

29) § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

30) § 44 zákona č. 114/1992 Sb.

31) § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Přesunout nahoru