Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 472/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 151/2008
Platnost od 30.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zrušeno k 01.01.2010 (410/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

472

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb., vyhlášky č. 549/2004 Sb., vyhlášky č. 401/2005 Sb., vyhlášky č. 576/2006 Sb. a vyhlášky č. 353/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 4 písmeno c) zní:

c) povolenkami na emise povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství7a) bez ohledu na výši ocenění,“.

2. V § 8 odst. 2 v písm. e) se slova „ , které byly pořízeny koupí, darem, děděním nebo byly již dříve oceněny například znalcem, nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání“ nahrazují slovy „oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou“.

3. V § 8 odst. 2 písmeno f) zní:

f) technické zhodnocení majetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40000 Kč.“.

4. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona.“.

5. V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Položka „A.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí č. 19“ obsahuje samostatné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné movité věci nebo souboru majetku podle § 37a převyšuje částku 40000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.“.

6. V § 8 odstavci 6 se slova „movitých věcí se“ nahrazují slovy „majetku, které jsou charakterizovány“.

7. V § 8 se na konci odstavce 7 doplňují slova „a dále technické zhodnocení majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona s výjimkou technického zhodnocení, které je uvedeno v položce „A.3. Stavby č. 18““.

8. V § 8 odstavec 8 zní:

(8) Položka „A.3. Umělecká díla11) a předměty č. 17“ obsahuje zejména umělecká díla, sbírky, předměty kulturní hodnoty12) a obdobný movitý majetek bez ohledu na výši ocenění, který není součástí stavby nebo není zbožím, včetně movitých kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, a včetně souborů tohoto majetku oceněných podle § 37a odst. 2 písm. a).“.

9. V § 8 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 9 až 11.

10. V § 14 odst. 11 větě první se slova „ , termínovaných vkladů“ nahrazují slovy „a z emitovaných dluhopisů“.

11. V § 24 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „V případě majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 37a odst. 2 písm. a) účetní jednotka uvede počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku, nebo přiloží seznam tohoto majetku.“.

12. V § 24 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

(5) Pokud účetní jednotka vlastní nebo má příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, uvede v části 3. přílohy účetní závěrky také tyto údaje

a) celková výměra lesních pozemků s lesním porostem,

b) výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč.“.

(6) Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu také jiným způsobem než součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva podle odstavce 5 písm. b), zejména v souvislosti s podrobnějším členěním podle skupiny dřevin, a takto zjištěná cena je významně rozdílná, uvede v části 3. přílohy účetní závěrky také tuto cenu a informace o způsobu stanovení její výše a důvod jejího zjišťování.“.

Stávající odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.

13. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) U majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona se jeho ocenění nezvyšuje o technické zhodnocení provedené na tomto majetku.“.

14. V § 34 odst. 2 písmeno e) zní:

e) soubor majetku, který je charakterizován samostatným technicko-ekonomickým určením,“.

15. V § 34 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno f), které zní:

f) technické zhodnocení u nemovitých kulturních památek a církevních staveb oceněných podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona.“.

16. V § 34 odstavec 5 zní:

(5) Pokud zákon nebo tato vyhláška stanoví, že se určitý majetek odpisuje, není podstatný způsob nabytí tohoto majetku, případně důvod účtování o tomto majetku.“.

17. V § 34 odst. 8 písmeno f) zní:

f) dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek, pokud tento majetek má účetní jednotka v pronájmu nebo ve výpůjčce,“.

18. V § 34 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h) majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, soubory tohoto majetku podle § 37a odst. 2 písm. a) a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb.“.

19. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu zní:

㤠37a

Metoda oceňování souboru majetku

(1) Soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technicko-ekonomickým určením, nebo u kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty a předmětů tvořících sbírky muzejní povahy určením společných znaků jeho částí nebo prvků (dále jen „soubor majetku“). Do souboru majetku nelze zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou.

(2) Soubor majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty se oceňuje

a) ve výši 1 Kč, pokud není známa pořizovací cena ani jedné z věcí tvořících soubor majetku, nebo

b) součtem pořizovacích cen nebo reprodukčních pořizovacích cen všech jednotlivých věcí tvořících soubor majetku.

(3) Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku oceněného podle odstavce 2 písm. a), ocenění celého souboru majetku se nemění. Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku v ostatních případech, ocenění souboru majetku se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.

(4) Tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka průkazným účetním záznamem.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2009 a později, není-li v bodech 3 a 4 stanoveno jinak.

2. V případě majetku oceňovaného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, včetně souborů tohoto majetku podle § 37a odst. 2 písm. a), který je již ke dni účinnosti této vyhlášky oceněn podle právních předpisů účinných do dne účinnosti této vyhlášky, se výše jeho ocenění nemění.

3. Do doby, než účetní jednotka ocení majetek uvedený v § 8 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění účinném do dne účinnosti této vyhlášky, podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, neuvádí tento majetek v položce „A.3. Umělecká díla11) a předměty č. 17“.

4. Ustanovení § 24 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí již v účetní závěrce sestavované ke dni 31. prosince 2008.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru