Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 464/2008 Sb.Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009

Částka 150/2008
Platnost od 30.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

464

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2008

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., č. 245/2006 Sb. a č. 261/2007 Sb.:


§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví pro rok 2009 hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska podle příslušných předpisů Evropských společenství1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení2) (dále jen „pojištěnec z EU“), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulační omezení objemu této zdravotní péče pro způsoby úhrady uvedené v § 2 až 15, poskytnuté

a) ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných, zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“), a zdravotnických zařízení hospicového typu podle § 22a zákona,

b) smluvními praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost,

c) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči, včetně ambulantních zdravotnických zařízení poskytujících hemodialyzační zdravotní péči a ortoptickou zdravotní péči,

d) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e) smluvními zubními lékaři,

f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenované odbornosti“),

g) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 911, 914, 921 a 925 podle seznamu výkonů,

h) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů,

i) smluvními zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby, zdravotní dopravy a poskytujícími lékařskou službu první pomoci,

j) smluvními zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a ozdravovnami,

k) v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

(2) Pokud se zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna dohodnou na jiném způsobu úhrady, než je uvedeno v § 2 až 14, dohodnutá výše úhrady podle tohoto způsobu úhrady nesmí být v rozporu se zdravotně pojistným plánem zdravotní pojišťovny.

§ 2

Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními uvedenými v § 1 odst. 1 písm. b), d), e) a k), hrazenou podle seznamu výkonů, včetně zdravotní péče poskytované pojištěncům z EU, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč, není-li dále stanoveno jinak.

§ 3

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů, a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1, 9 a 10 k této vyhlášce.

(2) Pro zdravotní péči poskytovanou v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů, a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, hrazenou paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

Pro zdravotní péči poskytovanou praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Pro ambulantní zdravotní péči poskytovanou v ambulantních zdravotnických zařízeních v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v § 2.

(2) Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři nehrazená podle odstavce 1 se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, při splnění podmínek stanovených ve smlouvě. Výše úhrad takové zdravotní péče se stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce, v souladu s předpisy o regulaci cen4).

(3) Zdravotní pojišťovna je oprávněna omezit celkovou výši úhrady zdravotnickým zařízením tak, aby celková výše úhrady za zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v roce 2009 nepřekročila výši stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři. Pokud by překročení celkové výše úhrady za zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tuto zdravotní péči, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu nutné a neodkladné zdravotní péče oproti roku 2008, zdravotní pojišťovna tento větší objem zohlední v úhradě.

§ 8

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 911, 914, 921 a 925 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 11

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,06 Kč, s výjimkou výkonů 06713 a 79202 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

§ 12

Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 13

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

§ 14

Lázeňská péče poskytovaná zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a zdravotní péče poskytovaná v ozdravovnách se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením.

§ 15

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v § 2.


§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 3

A) Ústavní péče podle § 3 odst. 1

1. Úhrada zdravotnickému zařízení v roce 2009 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, paušální složku úhrady za hospitalizační péči, úhradu formou případového paušálu a ambulantní složku úhrady. Referenčním obdobím se rozumí rok 2008. Do referenčního období je zařazena veškerá zdravotní péče poskytnutá v roce 2008, zdravotnickým zařízením vykázaná do 31.3.2009 a zdravotní pojišťovnou uznaná do 31.5.2009.

2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady zahrnuje úhradu za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů5) (dále jen „Klasifikace“) do skupin vztažených k diagnóze:

a) 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182, 08183,

b) 05011,05012, 05013, 05070, 05161, 05162, 05163, 05111, 05112, 05113,

c) 02041, 02042, 02043,

uvedených v příloze č. 9 (dále jen „vyjmenované skupiny“) a úhradu za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivé přípravky“) hrazené v roce 2009 na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona. Výši a způsob úhrady této zdravotní péče zdravotní pojišťovna smluvně dohodne se zdravotnickým zařízením. Pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnou, individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může zahrnovat i úhradu jiné zdravotní péče, než je uvedeno ve větě prvé; v takovém případě se tato úhrada, stejně jako úhrada za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do vyjmenovaných skupin, nezapočítává do úhrady uvedené v bodě 3.

3. Paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2009) se pro rok 2009 stanoví postupem uvedeným v bodech 3.1 až 3.6.

3.1 Paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2009) se stanoví takto:

PUhosp2009 = [PUhosp2008 - (CMalfa2008 * IZS alfa2008)] * Kn

PUhosp2008 = Vhosp * ICBref + ZUMhosp + ZULPhosp+ LPhosp + KPhosp

kde:

Vhosp celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, za referenční období, za výkony provedené během hospitalizací v referenčním období, po odečtení bodů za referenční období za výkony (včetně výkonů ve vyjmenovaných odbornostech a konziliárních vyšetření, podle seznamu výkonů) provedené během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2; počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů platného k 1.1.2009

ICBref vypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení, která se stanoví jako podíl Uref/Bref, kde:

Uref celková úhrada náležející zdravotnickému zařízení za veškerou zdravotní péči poskytnutou v referenčním období, po vypořádání všech regulačních opatření, s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, snížená o úhradu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, poskytnuté v referenčním období, vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané v souvislosti s péčí o pacienty, o paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a dále o úhradu ostatní zdravotní péče hrazené v korunách (KPref)

Bref celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2009, za zdravotní péči poskytnutou v referenčním období

ZUMhosp celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, s výjimkou zvlášť účtovaného materiálu poskytnutého v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2

ZULPhosp celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků poskytnutých v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2

LPhosp paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období, vztaženým k hospitalizacím v referenčním období, s výjimkou léčivých přípravků poskytnutých v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2

KPhosp celková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách (kromě ZUMhosp, ZULPhosp a LPhosp) vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období, poskytnutou zdravotnickým zařízením v průběhu hospitalizací v referenčním období, s výjimkou zdravotní péče poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2

CMalfa2008 počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený indexy těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10

IZSalfa2008 individuální základní sazba, která se vypočte takto:

IZSalfa2008 = [(Valfa * ICBref ) + ZUMalfa + ZULPalfa + LPalfa + KPalfa] / CMalfa2008

kde:

Valfa celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, za referenční období, za výkony provedené během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10; počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů platného k 1.1.2009

ICBref vypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení stanovená v bodě 3.1

ZUMalfa celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10

ZULPalfa celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v souvislosti s výkony, provedenými během hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10

LPalfa paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, k ošetřovacím dnům vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční období, vztaženým k hospitalizacím v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10

KPalfa celková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách (kromě ZUMalfa, ZULPalfa a LPalfa) vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období, poskytnutou zdravotnickým zařízením v průběhu hospitalizací v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin uvedených v příloze č. 10

Kn koeficient nárůstu paušální úhrady, který se pro rok 2009 stanoví ve výši minimálně 1,05

3.2 V případě, že počet hospitalizací za rok 2009 zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, uvedených v příloze č. 10, je ve zdravotnickém zařízení nižší než 200, nepoužije se odečet od paušální úhrady (PUhosp2008) podle bodu 3.1 (paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2009) se vypočte jako PUhosp2008 * Kn) ani úhrada formou případového paušálu stanovená v bodě 4.

3.3 Paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2009), náleží zdravotnickému zařízení, jestliže zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet hospitalizací ukončených v roce 2009, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, ve výši alespoň 98 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9 a zároveň, pokud zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet hospitalizací ukončených v roce 2009, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 9, ve výši alespoň 90 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, uvedených v příloze č. 9. Do hodnoceného ani referenčního období se nezapočítávají hospitalizace, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin a skupin uvedených v příloze č. 10.

3.4 Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet hospitalizací, ukončených v roce 2009, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, bude menší než 98 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy, které jsou uvedeny v příloze č. 9, nebo pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet hospitalizací ukončených v roce 2009, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 9, bude menší než 90 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 9, paušální složka úhrady za hospitalizační péči (PUhosp2009) se pro rok 2009 sníží o takový počet procentních bodů, odpovídající vyšší z obou hodnot, o které nebylo dosaženo 90 %, popřípadě 98 %, příslušné hodnoty podle bodu 3.3. Do hodnoceného ani referenčního období se nezapočítávají hospitalizace, které jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných skupin a skupin uvedených v příloze č. 10.

3.5 Zdravotní pojišťovna v roce 2009 poskytne smluvním zdravotnickým zařízením v souhrnu úhradu za poskytnutou zdravotní péči zahrnutou podle bodu 3.1. do (PUhosp2009) a zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do vyjmenovaných skupin uvedených v bodě 2 alespoň ve výši odpovídající 107 % úhrady takové péče v roce 2008.

4. Úhrada formou případového paušálu (PUdrg2009) zahrnuje úhradu za zdravotní péči zařazenou podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 a stanoví se takto:

PUdrg2009 = CMred * ZSalfa2009

kde:

CMred redukovaná výše CMalfa2009, která se stanoví ve výši CMalfa2009 s následujícími výjimkami:

a) pokud poměr CMalfa2009 / CMalfa2008 je větší než 1,15, potom

CMred = CMalfa2008 * 1,15

b) pokud poměr CMalfa2009 / CMalfa2008 leží v intervalu od 1,05 do 1,15 a zároveň platí, že PPalfa je menší než 0,98, potom

CMred = CMalfa2009 * (PPalfa + 0,02)

kde:

PPalfa poměr počtu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v roce 2009, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č.10, a zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací, ukončených v roce 2008, zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10.

ZSalfa2009 základní sazba pro úhradu formou případového paušálu, která se pro rok 2009 vypočte takto:

ZSalfa2009 = [IZSalfa2008 * (1 -Kp) + (ZSref * Kp)] * Knalfa

kde:

Kp přibližovací koeficient, který se pro rok 2009 stanoví ve výši 0,2

ZSref referenční (celostátní) základní sazba, která se stanoví ve výši 24 615 Kč

Knalfa koeficient navýšení základní sazby ZSalfa2009 stanovený pro rok 2009 na 1,05

5. Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní zdravotní péče, zdravotní péče v odbornostech 603 a 604, podle seznamu výkonů, zdravotní péče poskytované praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost, zdravotní péče poskytované zubními lékaři, zdravotní péče ve vyjmenovaných odbornostech, zdravotní dopravy, lékařské služby první pomoci a zdravotní péče poskytované v odbornostech 902, 911, 914, 921 a 925 (dále jen „ambulantní péče“) s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření.

5.1 Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce, s výjimkou výkonů 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,71 Kč. Pro stanovení výše úhrady této zdravotní péče se nepoužije vypočtený objem pro jednotlivé odbornosti a snížená hodnota bodu pro zdravotní péči poskytnutou nad tento objem, které jsou uvedeny v příloze č. 3 A) bodu 1 písm. c).

5.2 Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 603 a 604, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce. Pro stanovení výše úhrady této zdravotní péče se nepoužije vypočtený objem pro jednotlivé odbornosti a snížená hodnota bodu pro zdravotní péči poskytnutou nad tento objem, které jsou uvedeny v příloze č. 4 A) bodu 1.

5.3 Pro zdravotní péči poskytovanou všeobecnými praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

5.4 Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři se hradí podle § 7 této vyhlášky.

5.5 Pro zdravotní péči poskytovanou ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

5.6 Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

5.7 Zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci se hradí podle § 13 této vyhlášky.

5.8 Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

5.9 Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 911, 914, 921 a 925, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdravotní péče stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

5.10 Úhrada za zdravotní péči uvedenou v bodech 5.1 až 5.9, poskytnutou v roce 2009, vykázanou zdravotnickým zařízením do 31.3.2010 a zdravotní pojišťovnou uznanou do 31.5.2010 bude rovna součtu úhrad vypočtených podle bodů 5.1 až 5.9 v případě, že tento součet nebude nižší než 105 % hodnoty (Uamb2008) a zároveň nebude vyšší než 109 % hodnoty (Uamb2008). Hodnota (Uamb2008) se vypočte takto:

Uamb2008 = Vamb * ICBref + ZUMamb + ZULPamb + KPamb

kde:

Vamb celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů, za referenční období, za výkony provedené v rámci ambulantní péče; počty bodů podle věty první se přepočtou podle seznamu výkonů platného k 1.1.2009

ICBref vypočtená individuální cena bodu zdravotnického zařízení, která se stanoví v bodě 3.1.

ZUMamb celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v referenčním období v rámci ambulantní péče

ZULPamb celková výše úhrady za zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v referenčním období v rámci ambulantní péče

KPamb celková výše úhrady za ostatní zdravotní péči hrazenou v korunách (kromě ZUMamb a ZULPamb) vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za referenční období v rámci ambulantní péče

Do úhrady za zdravotní péči uvedenou v bodech 5.1 až 5.9 se nezahrnuje zdravotní péče, která byla v referenčním období hrazena v rámci individuálně smluvně sjednané složky úhrady.

5.11 Pokud součet úhrad vypočtených podle bodů 5.1 až 5.9 bude nižší než 105 % hodnoty (Uamb2008), stanoví se výsledná úhrada (UVamb2009) jako:

UVamb2009 == Uamb2008 * 1,05

5.12 Pokud součet úhrad vypočtených podle bodů 5.1 až 5.9 bude vyšší než 109 % hodnoty (Uamb2008), stanoví se výsledná úhrada (UVamb2009) jako:

UVamb2009 = Uamb2008 * 1,09

5.13 Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný počet bodů za výkony ambulantní péče za rok 2009 bude nižší než 100 % počtu bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za referenční období, a dále v případě, že výsledná úhrada za ambulantní péči bude stanovena podle bodů 5.10 až 5.12, výsledná úhrada (UVamb2009) se pro rok 2009 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 100 % hodnoty (Uamb2008) stanovené v bodě 5.10

6. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

7. Zdravotní pojišťovna zohlední změnu objemu vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v roce 2009 oproti roku 2008. Mimořádně nákladnou zdravotní péčí se pro účely této vyhlášky rozumí zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž objem přesáhne částku 1 000 000 Kč. Do objemu zdravotní péče se započítávají zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona a bodová hodnota zdravotních výkonů, podle seznamu výkonů, s hodnotou bodu ve výši 0,91 Kč. Pokud mimořádně nákladná péče zahrnuje i individuálně smluvně sjednané léčivé přípravky, hrazené v roce 2009 na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona, podle bodu 2 nebo zdravotní péči hrazenou formou případového paušálu podle bodu 4, zdravotní pojišťovna zohlední rozdíl mezi vypočteným objemem této zdravotní péče a poskytnutou úhradou této zdravotní péče. Do mimořádně nákladné péče se nezapočítává zdravotní péče podle bodu 2, zařazená podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze 08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182, 08183, 05011, 05012, 05013, 05070, 05161, 05162, 05163, 05111, 05112, 05113, 02041, 02042, 02043, uvedených v příloze č. 9.

8. Do paušální složky úhrady za hospitalizační péči podle bodu 3 se nezahrnuje zdravotní péče poskytnutá pojištěncům z EU.

9. Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

B) Ústavní péče podle § 3 odst. 2

1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace

a) Paušální sazba zajeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne, včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta, podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7 zákona, a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace, s výjimkou psychiatrických odborných léčebných ústavů vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů, se stanoví ve výši 107 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2008.

c) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v psychiatrických odborných léčebných ústavech vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 113 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2008.

d) Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2008 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

2. Úhrada ambulantní péče, zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče

a) Pro ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

b) Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c) zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

c) Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

C) Regulační omezení

1. Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením pojištěncům zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěni (dále jen „příslušná zdravotní pojišťovna“) v roce 2009, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, převýší 105 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v roce 2008, s výjimkou zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, může zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Do celkové úhrady se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

2. V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2009 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodu 1.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 4

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní sazba podle věty první se stanoví ve výši

a) 50 Kč pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň dva dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,

b) 49 Kč pro praktické lékaře, kteří poskytují zdravotní péči v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud to místní podmínky vyžadují, mohou se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením dohodnout na prodloužení ordinačních hodin odlišně.

c) 47 Kč pro ostatní praktické lékaře,

d) 49 Kč pro ostatní praktické lékaře pro děti a dorost.

e) Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 7, násobených indexem podle bodu 7. Výše základní sazby, popřípadě celková výše úhrady, může být navýšena při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením.

2. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
04508LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE
09215INJEKCE I. M, S. C,I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKANÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2
09241OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 10 CM2 DO 30 CM2
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
44239OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

3. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
02023CÍLENÉ VYŠETŘENI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02024KONTROLNÍ VYŠETŘENI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02033CÍLENÉ VYŠETŘENI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
02034KONTROLNÍ VYŠETŘENI PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
04508LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE
06111KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
06119KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06121KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06123KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
06125KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06127KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M., I. V., UV, EVENT.DALŠÍ APLIKACE
06129NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
09215INJEKCE I. M.,S. C,I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09235ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY OD 1 CM2 DO 10 CM2
09241OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY 10 CM2 - 30 CM2
09253UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

4. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby, zdravotní výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za pojištěnce z EU, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

5. Pro výkony 01021,01022, 02021, 02022, 02031, 02032, 02110 a 02120, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč.

6. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

7. Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let.

Věkové skupiny a indexy:

Věková skupinaIndex
0-4 roky3,80
5 - 9 let1,65
10-14 let1,30
15-19 let1,00
20-24 let0,90
25-29 let0,95
30 - 34 let1,00
35 - 39 let1,05
40-44 let1,05
45 - 49 let1,10
50 - 54 let1,35
55 - 59 let1,45
60 - 64 let1,50
65 - 69 let1,70
70 - 74 let2,00
75 - 79 let2,40
80 - 84 let2,90
85 a více let3,40

B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle písmene A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených pojištěnců registrovaných u příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona.

2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených pojištěnců registrovaných u příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.

3. Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se písm. A) body 4 až 6 použijí obdobně.

C) Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

Pro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč; pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.

D) Regulační omezení

1. Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu):

1.1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona a které zdravotní pojišťovna uhradila.

1.2. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

2. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1, popřípadě 1.2.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení v roce 2008 nebo 2009 registrovalo 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo poskytlo zdravotní péči 50 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny nebo jedná-li se o zdravotní péči poskytnutou pojištěncům z EU.

4. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané praktickými lékaři a praktickými lékaři pro děti a dorost v roce 2009 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2009 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2009 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2009 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za kapitační platbu a zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2009.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 5

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši

a) 1,08 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči, pro zdravotnická zařízení vykazující výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů,

b) 1,08 Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 901 - klinická psychologie, 0,75 Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 903 - klinická logopedie a 1 Kč pro zdravotnická zařízení smluvní odbornosti 927 - ortoptista, podle seznamu výkonů,

c) 0,71 Kč pro výkony 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633, podle seznamu výkonů, smluvní odbornosti 403 - radiační onkologie, podle seznamu výkonů,

d) 1 Kč pro ostatní zdravotnická zařízení, do objemu vypočteného pro jednotlivé odbornosti, podle seznamu výkonů, takto:

POPho
PBro ×————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí 2008.

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí 2009. Unikátním pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením vdané odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, ošetřených v dané odbornosti, pouze jedenkrát.

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období

Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem v dané odbornosti, vyjádřená počtem bodů za výkony zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.

2. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči vdané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu použít průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce, ošetřeného v dané odbornosti za referenční období, srovnatelných zdravotnických zařízení.

3. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrného počtu bodů, na jednoho unikátního pojištěnce, se objem počtu bodů, podle bodu 1 písm. d) navýší o počet bodů, který odpovídá zdravotnickým zařízením vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům.

4. Snížená hodnota bodu v dané odbornosti podle bodu 1 se nepoužije:

a) v případě zdravotnického zařízení, které v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřilo 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované jedním nositelem výkonu se zdravotní pojišťovnou,

b) v případě zdravotní péče poskytované pojištěncům z EU.

V případech uvedených v písm. a) a b) se všechny výkony hradí s hodnotou bodu uvedenou v bodu 1 písm. d).

B) Regulační omezení

1. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2009, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

2. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2009, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 105 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

3. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 110% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2009, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu a screeningu karcinomu děložního hrdla prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky, podle věty první, se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů platného k 1.1.2009 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

4. Regulační omezení podle bodu 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3.

5. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2009 nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 106 % úhrad na tento druh zdravotní péče v roce 2008.

6. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2009 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2009 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna, po dohodě se zdravotnickým zařízením, hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

8. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

9. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1. až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

10. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2009 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2009 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

11. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2009.

12. Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.

13. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny 106 % objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, popřípadě zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžných úhrad zachovají zdravotní pojišťovny po celé hodnocené období, pokud zdravotnické zařízení, během hodnoceného období, nepožádá o snížení výše předběžných úhrad. Předběžné úhrady za hodnocené období budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výši 1 Kč, do objemu vypočteného pro jednotlivé odbornosti, takto:

POPho
PBro ×————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období. Referenčním obdobím se rozumí rok 2008.

POPho počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2009.

POPro počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v referenčním období

Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem vdané odbornosti, vyjádřená počtem bodů za výkony zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za referenční období, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,30 Kč.

2. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči vdané odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu použít průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce, ošetřeného v dané odbornosti za referenční období, srovnatelných zdravotnických zařízení.

3. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu průměrného počtu bodů, na jednoho unikátního pojištěnce, se objem počtu bodů, podle bodu 1 navýší o počet bodů, který odpovídá zdravotnickým zařízením vykázaným a zdravotní pojišťovnou uznaným nově nasmlouvaným zdravotním výkonům.

4. Snížená hodnota bodu v dané odbornosti podle bodu 1 se nepoužije:

a) v případě zdravotnického zařízení, které v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřilo 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované jedním nositelem výkonu se zdravotní pojišťovnou,

b) v případě zdravotní péče poskytované pojištěncům z EU.

V případech uvedených v písm. a) a b) se všechny výkony hradí s hodnotou bodu uvedenou v bodu 1.

B) Regulační omezení

1. Pokud zdravotnické zařízení, dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky (s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků hrazených na specializovaných pracovištích podle § 15 odst. 7 písm. b) zákona) a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2009, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

2. Pokud zdravotnické zařízení, dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2009, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 105 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

3. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 110% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2009, snížit úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Do vyžádané péče se nezahrnují zdravotní výkony mamografického screeningu a screeningu karcinomu děložního hrdla prováděné zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky, podle věty první, se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů platného k 1.1.2009 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

4. Regulační omezení podle bodu 1 až 3 se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1, podle bodu 2, popřípadě podle bodu 3.

5. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2009 nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 106 % úhrad na tento druh zdravotní péče v roce 2008.

6. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní specializovanou péči v roce 2009 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2009 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče (změna počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad v referenční období pro tyto účely úměrně upraví.

8. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1 až 3 referenční hodnoty srovnatelných zdravotnických zařízení.

9. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo v hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1 až 3. V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

10. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2009 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2009 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

11. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1 až 3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2009.

12. Pokud zdravotnické zařízení předepíše zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebude tato částka zahrnuta do regulačních omezení.

13. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné dvanáctiny 106 % objemu úhrady za odpovídající referenční období nebo ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, popřípadě zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžných úhrad zachovají zdravotní pojišťovny po celé hodnocené období, pokud zdravotnické zařízení, během hodnoceného období, nepožádá o snížení výše předběžných úhrad. Předběžné úhrady za hodnocené pololetí budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 8

1. Pro nasmlouvané výkony mamografického screeningu^ podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč.

2. Pro nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

3. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 809, podle seznamu výkonů, s výjimkou výkonů uvedených v bodě 6, se do objemu vypočteného podle bodu 8 stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč.

4. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 807, 816, 817 a 823, podle seznamu výkonů, se do objemu vypočteného podle bodu 8 stanoví hodnota bodu ve výši 0,70 Kč.

5. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 812 až 815, 818, 819 a 822, podle seznamu výkonů, se do objemu vypočteného podle bodu 8 stanoví hodnota bodu ve výši 0,88 Kč.

6. Pro nasmlouvané výkony 89711 až 89725 a dále výkony 89611 až 89619, podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.

7. Pro zdravotní péči poskytovanou pojištěncům z EU se stanoví hodnota bodu podle bodů 1 až 6.

8. Zdravotní péče poskytovaná v příslušném pololetí 2009 ve vyjmenovaných odbornostech se hradí s hodnotou bodu podle bodů 3 až 5 do objemu 100 % zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí 2008; nad tento objem se zdravotní péče hradí s hodnotou bodu 0,45 Kč.

9. U zdravotnického zařízení, které v příslušném pololetí 2009 neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané odbornosti nebo u kterého nelze objem celkové úhrady stanovit, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu objemu podle bodu 8 použít průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce za příslušné pololetí 2008 srovnatelných zdravotnických zařízení.

10. Ustanovení bodu 8 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení poskytlo zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům. Ustanovení bodu 8 se dále nepoužije v případě zdravotní péče poskytované pojištěncům z EU.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1. Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925 se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2. Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 911 se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

3. Pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornostech 921 a 914 se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

4. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodů 5. a 6.

5. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 110 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 7, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 až 3. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro ×————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2009. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí 2008.

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí 2009

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období

6. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením v odbornosti 925 nad 110 % objemu vypočteného podle bodu 5, popřípadě upraveného podle bodu 7, se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,85 Kč, v odbornosti 911 s hodnotou bodu ve výši 0,75 Kč a v odbornostech 914 a 921 s hodnotou bodu ve výši 0,70 Kč.

7. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2008 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

8. Ustanovení bodů 5 a 6 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

9. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, přičemž tuto formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,80 Kč.

2. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodu 3.

3. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, popřípadě upravený podle bodu 4, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,50 Kč. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro ×————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období, přepočtených podle seznamu výkonů platného k 1.1.2009. Referenčním obdobím se rozumí příslušné pololetí 2008.

POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v hodnoceném období. Hodnoceným obdobím se rozumí příslušné pololetí 2009

POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v referenčním období

4. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2008 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

5. Ustanovení bodu 3 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období.

6. Pokud průměrný počet bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na jednoho unikátního pojištěnce za hodnocené období dosáhne alespoň 98 % průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období a současně průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období, poskytnutá zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou, je nižší než 103 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, zdravotní pojišťovna v rámci finančního vypořádání zdravotnickému zařízení navýší průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce na 103 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období.

7. Pokud průměrný počet bodů zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na jednoho unikátního pojištěnce za hodnocené období nedosáhne alespoň 98 % průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období, zdravotní pojišťovna v rámci finančního vypořádání zdravotnickému zařízení sníží průměrnou úhradu na jednoho unikátního pojištěnce o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 98 % hodnoty uvedené ve větě první.

8. Pro výpočet průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce podle bodů 6 a 7 se pro hodnocené i referenční období použije seznam výkonů platný k 1.1.2009.

9. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, a zdravotní pojišťovnou uznané, zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v referenčním období, přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 12

1. Hodnota bodu se stanoví

a) ve výši 0,95 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu,

b) ve výši 0,90 Kč pro zdravotnická zařízení neposkytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu.

2. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 104 % vypočteného objemu se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu stanovenou v bodu 1. Tento objem se vypočte takto:

POPho
PBro ×————
POPro

kde:

PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za referenční období. Referenčním obdobím se rozumí rok 2008.

POPho celkový počet unikátních pojištěnců, kterým byla v hodnoceném období poskytnuta zdravotní doprava. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2009.

POPro celkový počet unikátních pojištěnců, kterým byla v referenčním období poskytnuta zdravotní doprava

3. Nad 104 % objemu vypočteného podle bodu 2 je zdravotní pojišťovna oprávněna upravit hodnotu bodu uvedenou v bodu 1, a to pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1 písm. a) na 0,90 Kč a pro zdravotnická zařízení uvedená v bodu 1. písm. b) na 0,80 Kč.

4. Ustanovení bodu 3 se nepoužije pro zdravotnická zařízení, která v referenčním nebo hodnoceném období poskytla zdravotní péči méně než 50 unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout za 1. a 2. pololetí 2009 předběžnou úhradu ve výši 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2008.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace5) s indexy těchto skupin

IR-DRG5)Název skupinyIndex
00011TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC23,0724
00012TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC32,6163
00013TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC32,6163
00021TRANSPLANTACE JATER BEZ CC17,2535
00022TRANSPLANTACE JATER S CC19,9298
00023TRANSPLANTACE JATER S MCC34,9535
00031TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC13,5347
00032TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC13,5347
00033TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC19,0624
00041DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC12,4015
00042DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC13,2383
00043DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC15,5852
00051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC6,4609
00052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC6,4609
00053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC8,1370
00060DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VICE NEŽ 75 DNÍ)78,5330
00070DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VICE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ45,0340
00080DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKÝ NÁROČNÝM VÝKONEM45,0340
00090DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ)42,5516
00100DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKÝ NÁROČNÝM VÝKONEM33,4824
00110DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ)24,9686
00121DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKÝ NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC19,1562
00122DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKÝ NÁROČNÝM VÝKONEM S CC19,1562
00123DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKÝ NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC20,1382
00131DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKÝ NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC11,2003
00132DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKÝ NÁROČNÝM VÝKONEM S CC11,2003
00133DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKÝ NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC12,8137
01011KRANIOTOMIE BEZ CC3,9413
01012KRANIOTOMIE S CC5,3309
01013KRANIOTOMIE S MCC7,6234
01021SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC2,9806
01022SPINÁLNÍ VÝKONY S CC5,1765
01023SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC6,2321
01031VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC2,5868
01032VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC2,9922
01033VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC3,6285
01041VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC0,4207
01042VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC0,5032
01043VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC0,8539
01051UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC0,1469
01052UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC0,1989
01053UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC0,1989
01061JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,2929
01062JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,0807
01063JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,7345
01301PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC0,6009
01302PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC0,8507
01303PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC1,3467
01311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,7338
01312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,8158
01313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,1369
01321ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC0,3448
01322ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC0,4731
01323ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC0,8151
01331NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC1,1390
01332NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC1,4745
01333NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC2,5498
01341CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC0,8623
01342CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC0,9839
01343CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC1,4916
01351NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC0,6841
01352NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC0,7719
01353NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC1,1239
01361TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC0,4920
01362TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC0,5690
01363TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC0,7237
01371PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC0,5839
01372PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC0,6664
01373PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC0,7606
01381BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC2,5426
01382BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,5426
01383BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC7,2450
01391NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC0,7866
01392NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC1,1022
01393NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC2,6115
01401VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC1,3956
01402VIROVÁ MENINGITIDA S CC1,6389
01403VIROVÁ MENINGITIDA S MCC2,1422
01411NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA BEZ CC0,5813
01412NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S CC0,8185
01413NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S MCC1,7999
01421EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC0,4418
01422EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC0,5438
01423EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC0,8431
01431MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC0,4398
01432MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC0,5550
01433MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC0,6509
01441KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC0,7257
01442KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC1,1406
01443KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC2,7311
01451OTŘES MOZKU BEZ CC0,2307
01452OTŘES MOZKU S CC0,2584
01453OTŘES MOZKU S MCC0,4538
01461JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,4324
01462JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,6089
01463JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,9435
02011ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC1,0383
02012ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC1,3054
02013ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC1,6643
02021EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC0,2927
02022EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC0,4503
02023EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC0,4503
02031INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC0,6557
02032INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC0,7938
02033INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC0,7938
02041VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC0,4299
02042VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC0,4610
02043VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC0,4619
02301AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC0,3707
02302AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S CC0,4798
02303AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S MCC0,4798
02311NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC0,4214
02312NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC0,4816
02313NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC0,6952
02321JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC0,2344
02322JINÉ PORUCHY OKA S CC0,2827
02323JINÉ PORUCHY OKA S MCC0,3200
03011VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC2,9997
03012VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC3,0006
03013VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC5,7917
03021JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC2,6335
03022JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC3,2034
03023JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC5,0658
03031VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC1,4016
03032VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC1,4780
03033VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC3,4247
03041VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC0,6923
03042VÝKONY NA ÚSTECH S CC0,7476
03043VÝKONY NA ÚSTECH S MCC1,3394
03051VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC1,0143
03052VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC1,1226
03053VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC1,2163
03061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC0,9867
03062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC1,2277
03063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,3596
03071NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC1,2686
03072NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC1,4112
03073NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC1,7296
03081VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC0,4214
03082VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC0,5062
03083VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC0,8374
03091JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,4259
03092JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,6033
03093JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,7086
03301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,7435
03302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,7435
03303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,7809
03311PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC0,4410
03312PORUCHY ROVNOVÁHY S CC0,5038
03313PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC0,5755
03321EPISTAXE BEZ CC0,2421
03322EPISTAXE S CC0,3070
03323EPISTAXE S MCC0,3275
03331EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC0,3231
03332EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC0,4456
03333EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC0,6402
03341NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC0,5474
03342NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC0,5842
03343NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC0,7430
03351JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,3383
03352JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,4106
03353JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,5304
04011VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC3,4076
04012VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC3,9881
04013VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC5,2641
04021MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC2,5979
04022MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC2,5979
04023MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC5,2657
04031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,2306
04032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,7486
04033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC3,3768
04301CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC2,1607
04302CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC2,1607
04303CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC2,6905
04310RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ2,4289
04321PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC1,1086
04322PLICNÍ EMBOLIE S CC1,1895
04323PLICNÍ EMBOLIE S MCC1,3371
04331ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC0,4038
04332ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC0,7931
04333ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC1,1914
04341MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,7543
04342MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,8506
04343MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,9825
04351INFEKCE A ŽANETY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,2209
04352INFEKCE A ŽANETY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,3948
04353INFEKCE A ŽANETY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC2,2808
04361PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC0,7136
04362PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC0,9445
04363PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC1,3027
04371CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC0,6605
04372CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC0,7581
04373CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC1,0640
04381ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC0,4877
04382ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC0,6479
04383ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC0,8657
04391INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC0,9078
04392INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC0,9078
04393INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC1,1605
04401PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC0,9671
04402PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC1,1360
04403PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC1,4248
04411PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4793
04412PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,6728
04413PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,9356
05000ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU0,7058
05011SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC46,0957
05012SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE SEC47,8379
05013SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC48,5657
05021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI BEZ CC15,5867
05022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S CC17,6303
05023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S MCC20,3528
05031OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY BEZ CC8,4209
05032OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S CC9,1790
05033OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S MCC26,6641
05041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC12,6280
05042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC13,7030
05043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC16,9153
05051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI BEZ CC10,2044
05052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S CC11,2292
05053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S MCC11,9894
05061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC8,5047
05062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC8,9443
05063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC10,2279
05070IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU6,7519
05081JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY BEZ CC5,5751
05082JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S CC6,1246
05083JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S MCC6,6188
05091VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC6,1744
05092VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC7,6120
05093VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC8,4032
05101JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,9088
05102JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC4,9353
05103JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC6,1002
05111IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC5,1472
05112IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC5,1472
05113IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC5,3298
05121VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC9,2647
05122VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC11,7015
05123VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC13,5436
05131JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,7008
05132JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC3,7008
05133JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC4,4394
05141JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC2,9333
05142JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC3,2492
05143JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC4,3541
05151AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC2,0198
05152AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC2,7498
05153AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC3,7596
05161VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC3,7663
05162VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC3,7663
05163VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC3,9647
05171AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,4258
05172AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,8629
05173AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,0048
05181KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC1,1741
05182KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC1,7448
05183KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC2,1279
05191LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC0,6347
05192LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC0,6941
05193LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC0,7626
05201JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,0020
05202JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,5374
05203JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC2,7699
05221PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC13,7387
05222PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC15,3386
05223PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC15,3386
05231PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC7,2501
05232PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC7,4203
05233PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC7,7945
05241PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC9,9320
05242PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC9,9320
05243PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC10,3960
05251PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,7981
05252PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC4,7981
05253PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC17,7399
05261PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC11,2001
05262PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC11,4560
05263PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC12,2904
05271PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,5131
05272PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,6607
05273PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC7,1593
05281PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC8,7769
05282PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC8,7769
05283PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC9,1680
05291PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC5,3384
05292PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,0070
05293PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,0910
05301SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC1,3137
05302SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC1,4136
05303SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC1,8839
05311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC0,8125
05312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC0,8857
05313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC1,0018
05321SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,2083
05322SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,3230
05323SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,9420
05331AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC0,6474
05332AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC0,9531
05333AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC1,4959
05341AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC1,7267
05342AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC2,7569
05343AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC5,4522
05351SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC0,7517
05352SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC0,8396
05353SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC1,2092
05361HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC0,5608
05362HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC0,6449
05363HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC0,8353
05371NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC1,3635
05372NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC1,7272
05373NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC3,8679
05381PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC0,5965
05382PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC0,6954
05383PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC0,8727
05391ATEROSKLERÓZA BEZ CC0,5272
05392ATEROSKLERÓZA S CC0,6455
05393ATEROSKLERÓZA S MCC0,9589
05401HYPERTENZE BEZ CC0,4188
05402HYPERTENZE S CC0,4876
05403HYPERTENZE S MCC0,5988
05411VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC0,4305
05412VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC0,7011
05413VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC1,1964
05421SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC0,5120
05422SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC0,6590
05423SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC0,9003
05431ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC0,4455
05432ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC0,5437
05433ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC0,6562
05441SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC0,4038
05442SYNKOPA A KOLAPS S CC0,5430
05443SYNKOPA A KOLAPS S MCC0,6507
05451KARDIOMYOPATIE BEZ CC0,6063
05452KARDIOMYOPATIE S CC0,7313
05453KARDIOMYOPATIE S MCC0,8526
05461SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC0,5297
05462SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC0,5297
05463SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC1,4590
05471JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,5427
05472JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,7119
05473JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,1784
06011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,9323
06012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC4,4746
06013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC6,4722
06021VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC3,1334
06022VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC4,5609
06023VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC5,2921
06031MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC1,7904
06032MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC2,5445
06033MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC4,0516
06041UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE BEZ CC1,1665
06042UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE S CC1,4353
06043UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE S MCC2,1029
06051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC0,9904
06052VÝKONY NA APENDIXU S CC1,2202
06053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,9131
06061LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC1,3216
06062LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC1,4789
06063LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,5593
06071MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC2,2790
06072MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC2,6217
06073MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC3,0123
06081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,7033
06082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC0,9513
06083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,2796
06091ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC0,5682
06092ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC0,6623
06093ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC0,9858
06101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,0892
06102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC1,7635
06103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC3,0824
06111VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE BEZ CC1,2734
06112VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S CC1,7836
06113VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S MCC2,9462
06301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,5141
06302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,6485
06303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,7593
06311PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC0,4015
06312PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC0,7071
06313PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC1,0049
06321PORUCHY JÍCNU BEZ CC0,3836
06322PORUCHY JÍCNU S CC0,5514
06323PORUCHY JÍCNU S MCC0,9304
06331DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC0,5026
06332DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC0,6145
06333DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC1,2012
06341VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,1764
06342VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,3576
06343VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,2657
06351OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4200
06352OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,5342
06353OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC0,9304
06361ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,7290
06362ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC1,0075
06363ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC3,7929
06371JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC0,2844
06372JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC0,4061
06373JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC0,5439
06381JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3291
06382JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,4775
06383JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,6878
07011VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC3,8394
07012VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC5,0159
07013VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC8,1933
07021VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC3,5566
07022VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC4,1339
07023VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC5,4844
07031CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC1,6819
07032CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC2,1678
07033CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC3,5492
07041LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC1,4261
07042LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC1,6610
07043LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC2,0356
07051JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC1,6583
07052JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC2,5559
07053JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC4,0825
07301CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC0,6375
07302CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC0,7619
07303CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC1,0429
07311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC0,6151
07312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC0,7500
07313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC0,8568
07321PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,7389
07322PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC1,0269
07323PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC2,0003
07331PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC0,4969
07332PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC0,6940
07333PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC1,0188
07341JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC0,5364
07342JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC0,7450
07343JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC1,0184
08011FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC7,8775
08012FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC7,8775
08013FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC7,8775
08021BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC5,9997
08022BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC7,7960
08023BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC10,0354
08031FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC5,0770
08032FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC6,2103
08033FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC6,3886
08041VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBU BEZ CC3,5702
08042VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBU S CC3,5967
08043VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBU S MCC4,2769
08051REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTI BEZ CC2,5432
08052REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTI S CC3,8406
08053REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTI S MCC4,3272
08061VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBU BEZ CC2,1719
08062VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBU S CC3,6577
08063VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBU S MCC3,6577
08071AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC2,6599
08072AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC2,6599
08073AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC5,0958
08081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC2,3201
08082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC2,7616
08083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC3,3957
08091TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC0,6814
08092TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC1,7800
08093TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC4,7414
08101VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC1,5776
08102VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC2,2343
08103VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC2,9574
08111VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC1,2641
08112VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC1,6507
08113VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC2,1328
08121VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,4401
08122VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC0,5010
08123VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC0,6182
08131MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,7672
08132MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S CC1,1115
08133MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S MCC1,7296
08141VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC0,5754
08142VÝKONY NA CHODIDLE S CC0,6573
08143VÝKONY NA CHODIDLE S MCC0,8369
08151VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC0,7720
08152VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC1,1966
08153VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC1,7927
08161VÝKONY NA MĚKKÉ TKANÍ BEZ CC0,5934
08162VÝKONY NA MĚKKÉ TKANÍ S CC0,8040
08163VÝKONY NA MĚKKÉ TKANÍ S MCC1,3125
08171JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,8190
08172JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC1,0555
08173JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC2,2936
08181VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU BEZ CC4,3768
08182VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S CC4,5513
08183VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S MCC4,7556
08191ARTROSKOPIE BEZ CC0,6199
08192ARTROSKOPIE S CC0,6302
08193ARTROSKOPIE S MCC0,7104
08301ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC0,6163
08302ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC0,8046
08303ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC1,1075
08311ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC0,5803
08312ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC0,7539
08313ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC1,0513
08321ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC0,3462
08322ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC0,4960
08323ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC0,6052
08331MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC0,6245
08332MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC0,8470
08333MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC0,9947
08341OSTEOMYELITIDA BEZ CC0,4113
08342OSTEOMYELITIDA S CC1,0967
08343OSTEOMYELITIDA S MCC3,0015
08351SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC0,6813
08352SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC1,2865
08353SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC1,9127
08361PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,8083
08362PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,8083
08363PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC1,0667
08371KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC0,5240
08372KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S CC0,6085
08373KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC0,6966
08381JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ BEZ CC0,5682
08382JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC0,6305
08383JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC0,7700
08391SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC0,5316
08392SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC0,6138
08393SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC0,8861
08401MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC0,3942
08402MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC0,5432
08403MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC0,7443
08411JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,3660
08412JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,5977
08413JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,7404
09011KOŽNÍ ŠTEP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC0,6291
09012KOŽNÍ ŠTEP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC1,0252
09013KOŽNÍ ŠTEP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC1,3553
09021VÝKONY NA PRSECH BEZ CC0,9055
09022VÝKONY NA PRSECH S CC1,1280
09023VÝKONY NA PRSECH S MCC1,1396
09031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,4793
09032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,8028
09033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC1,1057
09301ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC0,6513
09302ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC0,7297
09303ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC0,8711
09311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ BEZ CC0,6592
09312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S CC0,7083
09313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S MCC0,7294
09321FLEGMÓNA BEZ CC0,5078
09322FLEGMÓNA S CC0,6999
09323FLEGMÓNA S MCC0,8551
09331PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,2483
09332PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,3547
09333PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC0,5007
09341JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC0,3857
09342JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC0,5308
09343JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC0,6018
10011VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC2,7991
10012VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC3,2324
10013VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC4,8623
10021KOŽNÍ ŠTEP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,7963
10022KOŽNÍ ŠTEP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,4881
10023KOŽNÍ ŠTEP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC2,7991
10031VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC3,1779
10032VÝKONY PRO OBEZITU S CC4,7799
10033VÝKONY PRO OBEZITU S MCC9,3897
10041AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,7852
10042AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,0970
10043AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC5,0699
10051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC1,2936
10052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,4407
10053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC1,6732
10061JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC2,3324
10062JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC4,1343
10063JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC5,0648
10301DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC0,5206
10302DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC0,6220
10303DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC0,8976
10311HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU BEZ CC0,4489
10312HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S CC0,5947
10313HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S MCC0,6719
10321VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC0,5130
10322VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC0,6316
10323VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC0,8984
10331JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC0,7248
10332JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC0,7248
10333JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC1,0410
11011TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC7,8987
11012TRANSPLANTACE LEDVIN S CC7,8987
11013TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC9,9365
11021VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC5,8933
11022VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC6,5333
11023VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC8,4302
11031VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC2,1400
11032VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC2,5876
11033VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC3,1662
11041OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU BEZ CC1,4645
11042OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S CC1,6856
11043OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S MCC3,2730
11051MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC0,9907
11052MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC1,1236
11053MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC1,6345
11061PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,1383
11062PROSTATEKTOMIE S CC1,3906
11063PROSTATEKTOMIE S MCC1,8816
11071URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,5767
11072URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC0,6756
11073URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC0,8251
11081JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,8069
11082JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,8069
11083JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC1,2181
11301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC0,4413
11302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC0,6159
11303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC0,9639
11311NEFRITIDA BEZ CC0,4134
11312NEFRITIDA S CC0,4134
11313NEFRITIDA S MCC0,8149
11321INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,4412
11322INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,6097
11323INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,8280
11331MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC0,4753
11332MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC0,6161
11333MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSI MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC0,6434
11341MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC0,3059
11342MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC0,4149
11343MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC0,5680
11351SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC0,2711
11352SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC0,3696
11353SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC0,6978
11361PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC0,5984
11362PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC0,5984
11363PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC0,5984
11371JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,3158
11372JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,4089
11373JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,6168
12011VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC2,0799
12012VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC2,1016
12013VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC2,8911
12021VÝKONY NA PENISU BEZ CC0,4802
12022VÝKONY NA PENISU S CC0,8607
12023VÝKONY NA PENISU S MCC0,9325
12031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,0610
12032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,2299
12033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,4520
12041VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC0,5731
12042VÝKONY NA VARLATECH S CC0,7268
12043VÝKONY NA VARLATECH S MCC0,8941
12051CIRKUMCIZE BEZ CC0,4115
12052CIRKUMCIZE S CC0,4480
12053CIRKUMCIZE S MCC0,4837
12061JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,6650
12062JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC1,0336
12063JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC1,0336
12301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4220
12302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,5051
12303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,7955
12311PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,2201
12312PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,2840
12313PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC0,3304
13011EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC3,0954
13012EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC4,0901
13013EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC4,0901
13021VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC2,5121
13022VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC3,2904
13023VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC3,3954
13031VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH BEZ CC2,1505
13032VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S CC2,5726
13033VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S MCC2,6217
13041DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC1,3913
13042DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC1,6028
13043DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC1,9712
13051GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC0,6993
13052GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC0,9633
13053GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC1,9816
13061REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC1,0805
13062REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU SEC1,2620
13063REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU SMCC1,7724
13071VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC0,3429
13072VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,4072
13073VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,5613
13081ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC0,7171
13082ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC0,7529
13083ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC0,7801
13091DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC0,2669
13092DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC0,2945
13093DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC0,3799
13101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,1926
13102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC1,3967
13103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC2,7919
13301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,5082
13302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,6347
13303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,8721
13311INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3448
13312INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,4221
13313INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,9415
13321MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,2279
13322MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,3208
13323MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,4909
14601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC1,1417
14602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,3649
14603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,5627
14611VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACI A KYRETÁŽI BEZ CC0,6274
14612VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACI A KYRETÁŽI S CC0,6541
14613VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACI A KYRETÁŽI S MCC0,8845
14621VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE BEZ CC1,2644
14622VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC3,5237
14623VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC3,5237
14631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,4427
14632VAGINÁLNÍ POROD S CC0,5108
14633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,5108
14641POTRAT S DILATACI A KYRETÁŽI, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC0,2440
14642POTRAT S DILATACI A KYRETÁŽI, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC0,3166
14643POTRAT S DILATACI A KYRETÁŽI, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC0,3166
14651POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC0,1070
14652POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC0,1245
14653POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC0,1911
14661POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,2343
14662POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,2343
14663POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,3036
14671POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,2283
14672POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,2283
14673POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,2283
14681MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC1,3296
14682MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC1,3296
14683MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC4,4443
14691MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC0,9863
14692MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC1,2506
14693MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC1,2881
14701HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC0,3339
14702HROZÍCÍ POTRAT S CC0,4014
14703HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,4014
14711FALEŠNÝ POROD BEZ CC0,1379
14712FALEŠNÝ POROD S CC0,1866
14713FALEŠNÝ POROD S MCC0,1866
14721JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,3190
14722JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,5547
14723JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,6514
14731JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,2549
14732JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,3739
14733JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,3739
15601NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ BEZ CC0,3395
15602NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S CC1,4020
15603NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S MCC2,3601
15611NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC9,7958
15612NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC13,7171
15613NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC21,7959
15621NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC4,6100
15622NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC4,6100
15623NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC29,3655
15631NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC2,4523
15632NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC22,5699
15633NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC27,6166
15641NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC8,2417
15642NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC8,2417
15643NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC24,4180
15651NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC10,3167
15652NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC10,3167
15653NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC16,2261
15661NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC10,3065
15662NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC10,3065
15663NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC17,7010
15671NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC4,4742
15672NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC6,0679
15673NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC8,3881
15681NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC5,7657
15682NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC11,6927
15683NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC11,6927
15691NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,8450
15692NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC2,2470
15693NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC4,2377
15701NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC3,8103
15702NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC10,6826
15703NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC12,9840
15711NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VAZNOU ANOMÁLII NEBO DĚDIČNÝM STAVEM BEZ CC0,5182
15712NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VAZNOU ANOMÁLII NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S CC1,5529
15713NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VAZNOU ANOMÁLII NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S MCC2,7539
15720NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ3,8718
15731NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC0,3867
15732NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC0,4599
15733NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC1,1772
15741NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCI BEZ CC0,8133
15742NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S CC0,8133
15743NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC2,5083
15751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,3522
15752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,4676
15753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,6047
16011VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC3,1087
16012VÝKONY NA SLEZINĚ S CC3,3242
16013VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC4,1496
16021JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH BEZ CC0,8319
16022JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S CC1,0170
16023JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S MCC1,9572
16301AGRANULOCYTÓZA BEZ CC0,8656
16302AGRANULOCYTÓZA S CC1,6095
16303AGRANULOCYTÓZA S MCC2,6547
16311PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC0,7986
16312PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC0,9352
16313PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC1,2680
16321SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC0,6449
16322SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC0,8816
16323SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC1,4041
16331PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC0,6970
16332PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC0,7803
16333PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC1,0116
16341JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ BEZ CC0,5438
16342JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S CC0,7045
16343JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S MCC1,1722
17011LYMFOM A LEUKEMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC1,0951
17012LYMFOM A LEUKEMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC2,6149
17013LYMFOM A LEUKEMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC9,7222
17021LYMFOM A LEUKEMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC1,0212
17022LYMFOM A LEUKEMIE S JINÝM VÝKONEM S CC1,2358
17023LYMFOM A LEUKEMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC9,3140
17031MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC1,9256
17032MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC2,8383
17033MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC4,0801
17041MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC1,6743
17042MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC1,7879
17043MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC4,1351
17301AKUTNÍ LEUKEMIE BEZ CC1,1608
17302AKUTNÍ LEUKEMIE S CC1,1608
17303AKUTNÍ LEUKEMIE S MCC6,0028
17311LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKEMIE BEZ CC1,2042
17312LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKEMIE S CC1,4410
17313LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKEMIE S MCC2,6728
17321RADIOTERAPIE BEZ CC1,7733
17322RADIOTERAPIE S CC1,7733
17323RADIOTERAPIE S MCC1,8884
17331CHEMOTERAPIE BEZ CC0,8321
17332CHEMOTERAPIE S CC0,8718
17333CHEMOTERAPIE S MCC0,8798
17341JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC0,6779
17342JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC0,7758
17343JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC1,2019
18011VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,3133
18012VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC4,2360
18013VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC10,2361
18021VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC1,4148
18022VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC2,3217
18023VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC6,9089
18301SEPTIKÉMIE BEZ CC1,1064
18302SEPTIKÉMIE S CC1,4198
18303SEPTIKÉMIE S MCC2,7238
18311POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC0,8470
18312POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC0,9047
18313POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC1,0322
18321HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC0,4819
18322HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC0,6734
18323HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC0,7767
18331VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,4357
18332VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC0,5360
18333VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC0,6011
18341JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,5264
18342JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC0,9081
18343JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC1,4828
19011OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ CC1,3553
19012OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S CC3,3482
19013OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S MCC5,0039
19301SCHIZOFRENIE BEZ CC1,5307
19302SCHIZOFRENIE S CC1,9045
19303SCHIZOFRENIE S MCC1,9593
19311PSYCHÓZY BEZ CC1,5600
19312PSYCHÓZY S CC1,5600
19313PSYCHÓZY S MCC1,7877
19321PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY BEZ CC1,0554
19322PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S CC1,0554
19323PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S MCC1,1754
19331BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC1,6886
19332BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC1,8690
19333BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC2,9424
19341DEPRESE BEZ CC0,8697
19342DEPRESE S CC0,9131
19343DEPRESE S MCC2,1077
19351AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH BEZ CC0,6618
19352AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S CC0,6618
19353AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S MCC0,9322
19361ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC0,9201
19362ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC0,9232
19363ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC1,0283
19371VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC1,1072
19372VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC1,1072
19373VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC1,1072
19381NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY BEZ CC2,4963
19382NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S CC2,4963
19383NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S MCC4,0557
19391JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,4927
19392JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,5810
19393JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC1,5810
20301ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC0,1455
20302ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC0,1535
20303ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC0,3378
20311ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ BEZ CC0,8000
20312ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S CC0,8571
20313ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S MCC1,1419
20321ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC0,6231
20322ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC0,6231
20323ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC0,6337
20331ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC0,3592
20332ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC0,3976
20333ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC0,8749
20341ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC0,6657
20342ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC0,6657
20343ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC0,9950
21011MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTEP PŘI ÚRAZECH BEZ CC0,7101
21012MIKRO VASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTEP PŘI ÚRAZECH S CC1,8355
21013MIKRO VASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTEP PŘI ÚRAZECH S MCC6,3765
21021JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC1,5266
21022JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC4,0711
21023JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC9,3607
21301PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC1,3489
21302PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC1,6096
21303PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC3,4495
21311ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC0,1991
21312ALERGICKÉ REAKCE S CC0,2619
21313ALERGICKÉ REAKCE S MCC0,5773
21321OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) BEZ CC0,3118
21322OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S CC0,4805
21323OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S MCC0,8658
21331KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC0,3057
21332KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC0,4446
21333KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S MCC0,4446
21341SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC0,3880
21342SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S CC1,2111
21343SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC1,2111
21351JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ BEZ CC0,3697
21352JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC0,4580
21353JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC0,7039
22501POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE BEZ CC0,2719
22502POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S CC0,3623
22503POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S MCC0,3623
22510ROZSÁHLÉ POPÁLENINY S KOŽNÍM ŠTĚPEM13,0452
22521NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ CC2,8472
22522NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S CC4,7451
22523NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S MCC19,6430
22530ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU3,1441
22541POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC0,7928
22542POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC1,2942
22543POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC1,3637
22551POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC0,7701
22552POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC1,0396
22553POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC1,5156
23011OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI BEZ CC0,7204
23012OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S CC1,7695
23013OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S MCC4,6257
23301REHABILITACE BEZ CC0,9305
23302REHABILITACE S CC1,0611
23303REHABILITACE S MCC1,2576
23311SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC0,3602
23312SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC0,5500
23313SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC0,7169
23321JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC0,2617
23322JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC0,4803
23323JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC0,8854
24010HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,7860
24020HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV2,2196
24031HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC0,3359
24032HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC0,3359
24033HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC0,3359
24301HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC0,6741
24302HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC0,6741
24303HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC2,2010
24311HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ BEZ CC0,1417
24312HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC0,1417
24313HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S MCC0,1417
24320HIV S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV14,8473
24331HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZ CC1,7500
24332HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S CC2,3538
24333HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S MCC2,3538
24341HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC0,3749
24342HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC0,9323
24343HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC1,5668
24350HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV1,0059
25011KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC5,4702
25012KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC7,6954
25013KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC10,6315
25021JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC4,4235
25022JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC4,4235
25023JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC8,5132
25030DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM60,7653
25040DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM41,4264
25051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC19,3273
25052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC23,3996
25053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC26,4094
25061DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN BEZ CC12,6369
25062DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMII > 96 HODIN S CC12,6369
25063DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S MCC12,6369
25071DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC13,3207
25072DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC15,7159
25073DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC15,7159
25301DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC0,8105
25302DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC0,9912
25303DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC2,2509
25311JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNEHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU BEZ CC0,5202
25312JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNEHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S CC1,0905
25313JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNEHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S MCC1,2129
25320DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ)55,2000
25330DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ)46,3035
25341DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC19,0559
25342DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) SCC19,0559
25343DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC19,0559
25361DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC10,8875
25362DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) SCC10,8875
25363DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) SMCC18,8369
25370ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘÍJMU PŘI POLYTRAUMATU1,6673
88871ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,6862
88872ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC2,6356
88873ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC6,4490
88881PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC1,0695
88882PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC2,9251
88883PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC4,3550
88891VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,6214
88892VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,3102
88893VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC2,7069
99980HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA0,3834
99990NEZAŘADITELNÉ0,3517

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace5) s indexy těchto skupin použité k výpočtu hodnoty CMalfa2008

IR-DRG5)Název skupinyIndex
01051UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC0,1469
01052UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC0,1989
01053UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC0,1989
01351NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC0,6841
01352NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC0,7719
01353NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC1,1239
01361TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC0,4920
01362TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC0,5690
01363TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC0,7237
01421EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC0,4418
01422EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC0,5438
01423EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC0,8431
01451OTŘES MOZKU BEZ CC0,2307
01452OTŘES MOZKU S CC0,2584
01453OTŘES MOZKU S MCC0,4538
02321JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC0,2344
02322JINÉ PORUCHY OKA S CC0,2827
02323JINÉ PORUCHY OKA S MCC0,3200
03061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC0,9867
03062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC1,2277
03063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,3596
03081VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC0,4214
03082VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC0,5062
03083VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC0,8374
03311PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC0,4410
03312PORUCHY ROVNOVÁHY S CC0,5038
03313PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC0,5755
03321EPISTAXE BEZ CC0,2421
03322EPISTAXE S CC0,3070
03323EPISTAXE S MCC0,3275
03341NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC0,5474
03342NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC0,5842
03343NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC0,7430
04351INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC1,2209
04352INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,3948
04353INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC2,2808
04391INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC0,9078
04392INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC0,9078
04393INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC1,1605
05021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI BEZ CC15,5867
05022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S CC17,6303
05023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S MCC20,3528
05041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC12,6280
05042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC13,7030
05043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC16,9153
05051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI BEZ CC10,2044
05052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S CC11,2292
05053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S MCC11,9894
05061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC8,5047
05062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC8,9443
05063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC10,2279
05101JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,9088
05102JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC4,9353
05103JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC6,1002
05131JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,7008
05132JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC3,7008
05133JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC4,4394
05151AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC2,0198
05152AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC2,7498
05153AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC3,7596
05171AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,4258
05172AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,8629
05173AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,0048
05191LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC0,6347
05192LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC0,6941
05193LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC0,7626
05221PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC13,7387
05222PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC15,3386
05223PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC15,3386
05231PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC7,2501
05232PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC7,4203
05233PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC7,7945
05241PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC9,9320
05242PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC9,9320
05243PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC10,3960
05251PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,7981
05252PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC4,7981
05253PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC17,7399
05261PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC11,2001
05262PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC11,4560
05263PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC12,2904
05271PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,5131
05272PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,6607
05273PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC7,1593
05281PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC8,7769
05282PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC8,7769
05283PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC9,1680
05291PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC5,3384
05292PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,0070
05293PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,0910
05311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC0,8125
05312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC0,8857
05313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC1,0018
05391ATEROSKLERÓZA BEZ CC0,5272
05392ATEROSKLERÓZA S CC0,6455
05393ATEROSKLERÓZA S MCC0,9589
05401HYPERTENZE BEZ CC0,4188
05402HYPERTENZE S CC0,4876
05403HYPERTENZE S MCC0,5988
06011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,9323
06012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC4,4746
06013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC6,4722
06051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC0,9904
06052VÝKONY NA APENDIXU S CC1,2202
06053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,9131
06061LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC1,3216
06062LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC1,4789
06063LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,5593
06081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,7033
06082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC0,9513
06083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,2796
06311PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC0,4015
06312PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC0,7071
06313PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC1,0049
06331DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC0,5026
06332DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC0,6145
06333DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC1,2012
06351OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4200
06352OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,5342
06353OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC0,9304
06371JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC0,2844
06372JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC0,4061
06373JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC0,5439
07031CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC1,6819
07032CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC2,1678
07033CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC3,5492
07041LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC1,4261
07042LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC1,6610
07043LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC2,0356
07341JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC0,5364
07342JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC0,7450
07343JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC1,0184
08031FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC5,0770
08032FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC6,2103
08033FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC6,3886
08081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC2,3201
08082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S CC2,7616
08083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ S MCC3,3957
08101VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC1,5776
08102VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC2,2343
08103VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC2,9574
08121VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍEZNÍ BEZ CC0,4401
08122VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍEZNÍ S CC0,5010
08123VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍEZNÍ S MCC0,6182
08191ARTROSKOPIE BEZ CC0,6199
08192ARTROSKOPIE S CC0,6302
08193ARTROSKOPIE S MCC0,7104
08371KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC0,5240
08372KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S CC0,6085
08373KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC0,6966
09301ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC0,6513
09302ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC0,7297
09303ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC0,8711
09321FLEGMÓNA BEZ CC0,5078
09322FLEGMÓNA S CC0,6999
09323FLEGMÓNA S MCC0,8551
09341JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC0,3857
09342JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC0,5308
09343JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC0,6018
10041AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,7852
10042AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,0970
10043AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC5,0699
10051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC1,2936
10052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,4407
10053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC1,6732
10301DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC0,5206
10302DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC0,6220
10303DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC0,8976
11051MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC0,9907
11052MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC1,1236
11053MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC1,6345
11061PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,1383
11062PROSTATEKTOMIE S CC1,3906
11063PROSTATEKTOMIE S MCC1,8816
11071URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,5767
11072URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC0,6756
11073URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC0,8251
11321INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,4412
11322INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,6097
11323INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,8280
11331MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC0,4753
11332MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC0,6161
11333MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC0,6434
11341MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC0,3059
11342MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC0,4149
11343MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC0,5680
12021VÝKONY NA PENISU BEZ CC0,4802
12022VÝKONY NA PENISU S CC0,8607
12023VÝKONY NA PENISU S MCC0,9325
12031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,0610
12032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,2299
12033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,4520
12051CIRKUMCIZE BEZ CC0,4115
12052CIRKUMCIZE S CC0,4480
12053CIRKUMCIZE S MCC0,4837
13011EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC3,0954
13012EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC4,0901
13013EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC4,0901
13021VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC2,5121
13022VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC3,2904
13023VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC3,3954
13051GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC0,6993
13052GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC0,9633
13053GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC1,9816
13071VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC0,3429
13072VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,4072
13073VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,5613
13081ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC0,7171
13082ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC0,7529
13083ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC0,7801
13091DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC0,2669
13092DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC0,2945
13093DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC0,3799
13311INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3448
13312INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,4221
13313INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,9415
14601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC1,1417
14602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,3649
14603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,5627
14611VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC0,6274
14612VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC0,6541
14613VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC0,8845
14631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,4427
14632VAGINÁLNÍ POROD S CC0,5108
14633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,5108
14641POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC0,2440
14642POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC0,3166
14643POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC0,3166
14651POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC0,1070
14652POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC0,1245
14653POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC0,1911
14701HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC0,3339
14702HROZÍCÍ POTRAT S CC0,4014
14703HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,4014
14711FALEŠNÝ POROD BEZ CC0,1379
14712FALEŠNÝ POROD S CC0,1866
14713FALEŠNÝ POROD S MCC0,1866
15691NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,8450
15692NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC2,2470
15693NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC4,2377
15751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,3522
15752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,4676
15753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,6047
18311POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC0,8470
18312POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC0,9047
18313POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC1,0322
18331VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,4357
18332VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC0,5360
18333VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC0,6011
20301ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC0,1455
20302ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC0,1535
20303ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC0,3378
20331ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC0,3592
20332ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC0,3976
20333ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC0,8749

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 464/2008 Sb.

Výše úhrad zdravotní péče podle § 7

kódNázev položkyvýše úhrady
00901Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta368 Kč
00902Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče294 Kč
00903Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou200 Kč
00904Stomatologické vyšetření registrovaného pacienta od 1 roku do 6 let v rámci preventivní péče105 Kč
00906Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let nebo hendikepovaného pacienta95 Kč
00907Stomatologické ošetření registrovaného pacienta od 6 let do 15 let68 Kč
00908Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pacienta jako odbornost 019295 Kč
00909Klinické stomatologické vyšetření410 Kč
00910RTG vyšetření intraorální70 Kč
00911Zhotovení extraorálního RTG snímku225 Kč
00912Náplň slinné žlázy kontrastní látkou581 Kč
00913Zhotovení ortopantomogramu275 Kč
00914Vyhodnocení ortopantomogramu70 Kč
00915Zhotovení telerentgenového snímku lbi270 Kč
00916Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale100 Kč
00917Anestézie infiltrační80 Kč
00920Ošetření zubního kazu - stálý zub - fotokompozitní výplň315 Kč
00921Ošetření zubního kazu - stálý zub220 Kč
00922Ošetření zubního kazu - dočasný zub126 Kč
00923Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stálý zub181 Kč
00924Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub176 Kč
00925Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II- stálý zub265 Kč
00931Konzervativní léčba chronických onemocnění parodontu700 Kč
00932Udržovací léčba chronických onemocnění parodontu243 Kč
00933Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu420 Kč
00934Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu1 000 Kč
00935Kyretáž na zub84 Kč
00936Odebrání a zajištění přenosu transplantátu600 Kč
00937Artikulace chrupu433 Kč
00938Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem44 Kč
00940Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní dutiny700 Kč
00941Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice300 Kč
00943Měření galvanických proudů88 Kč
00945Cílené vyšetření10 Kč
00946Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta I336 Kč
00947Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče I263 Kč
00949Extrakce dočasného zubu87 Kč
00950Extrakce stálého zubu168 Kč
00951Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu525 Kč
00952Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu1 155 Kč
00953Chirurgické ošetřování retence zubů630 Kč
00954Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu420 Kč
00955Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní malého rozsahu420 Kč
00956Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní velkého rozsahu900 Kč
00957Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu420 Kč
00958Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu750 Kč
00959Intraorální incize105 Kč
00960Zevní incize600 Kč
00961Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní45 Kč
00962Konzervativní léčba onemocnění temporomandibulárního kloubu114 Kč
00963Injekce i. m., i. d., s. c.53 Kč
00965Čas stomatologa strávený dopravou za imobilním pacientem210 Kč
00966Vystavení legitimace PN nebo žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny5 Kč
00967Ukončení PN nebo žádosti o podporu při ošetřování nemocného člena rodiny5 Kč
00968Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pacienta praktickým zubním lékařem - stomatochirurgem ve zdravotnickém zařízení zařazeném do sítě stomatochirurgických pracovišť1 000 Kč
00970Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci53 Kč
00971Provizorní ochranná korunka v ordinaci69 Kč
00972Oprava fixní náhrady v ordinaci72 Kč
00973Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci39 Kč
00974Odevzdání stomatologického výrobku0 Kč
00975Ochranný můstek zhotovený razidlovou metodou607 Kč
00981Diagnostika ortodontických anomálií600 Kč
00982Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem najeden zubní oblouk1 300 Kč
00983Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu800 Kč
00984Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu210 Kč
00985Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu700 Kč
00986Ukončení léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu348 Kč
00987Stanovení fáze růstu53 Kč
00988Analýza telerentgenového snímku lbi116 Kč
00989Analýza ortodontických modelů315 Kč
00990Diagnostická přestavba ortodontického modelu473 Kč
00991Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku173 Kč
00992Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky210 Kč
00993Navázání parciálního oblouku300 Kč

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství.

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2000 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.

3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

4) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 5 částka 7 Věst. MZ.

5) Sdělení ČSÚ č. 402/2008 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

Přesunout nahoru