Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 456/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)

Částka 147/2008
Platnost od 29.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zrušeno k 01.01.2014 (441/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

456

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), se mění takto:

1. V § 4 se za slova „malé vodní nádrže“ vkládají slova „oceňované podle § 14 odst. 1“.

2. V § 5 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“ a za slova „rekreačního domku“ se vkládají slova „ , jejichž obestavěný prostor je větší než 1100 m3 nebo jejichž základní cena není uvedena v příloze č. 20a v tabulce č. 1 a cena rozestavěného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku“.

3. V § 7 odst. 1 se za slova „vedlejší stavby“ vkládají slova „ ,kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,“.

4. V § 8 odst. 1 se za slova „tvořící příslušenství1) jiné stavby“ vkládají slova „neoceňované porovnávacím způsobem“.

5. V § 10 odst. 1 větě první se za slova „Cena venkovní úpravy“ vkládají slova „ ,kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně,“.

6. V § 13 odst. 1 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

7. V § 14 odst. 1 písm. a) se na řádku označeném zkratkou „CS...“ slova „a malé vodní nádrže“ zrušují.

8. V § 20 ve větě první se za slova „ocení se“ vkládají slova „celá stavba“.

9. V § 21 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost průkazně doložena.“.

10. V § 22 odstavec 2 zní:

(2) Je-li stavba, popřípadě převažující část stavby, typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 2 a typu C, I, J podle přílohy č. 3 částečně pronajata, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem v souladu se svým účelem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Není-li stavba vyjmenovaných typů pronajata, avšak lze ji v místě pronajmout za předpokladu, že její stavebně technický stav to umožňuje, ocení se i taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Nájemné za nepronajaté plochy se dopočte ve výši obvyklého nájemného podle § 2 odst. 1 zákona.“.

11. V § 22 odst. 3 se slova „jednomu nebo více nájemcům“ zrušují.

12. V § 22 odst. 7 ve větě první se za slova „z ceny“ vkládají slova „stavby nebo staveb“ a za slova „a ceny stavby“ vkládají slova „nebo staveb“.

13. § 24 včetně nadpisu zní:

㤠24

Garáž

(1) Cena dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která netvoří příslušenství jiných staveb, kromě staveb oceňovaných podle § 26 a 26a, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 18 v tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2. V základní ceně garáže je zahrnuto její vybavení uvedené v příloze č. 9.

(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x I,

kde

ZCU .... základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru

ZC .... základní cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,

I .... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT × IP × IV,

kde

IT .... index trhu se stanoví podle vzorce:

 3  
IT = 1 +    Ti  ,
 i=1  

kde

Ti .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1. Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu trhu stanovená pro tuto stavbu;

Ip .......... index polohy se stanoví podle vzorce:

 4  
IP = 1 +    Pi  ,
 i=1  

kde

Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 2. Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu polohy stanovená pro tuto stavbu;

Iv .......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

 ( 6 )  
IV =    1 +    Vi × V7  ,
  i=1   

kde

Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle přílohy č. 18 tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(3) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu jejího příslušenství, jako venkovní úpravy, uvedené v příloze č. 11, kromě položky 2.7.

(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.

(5) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí, případně páté.“.

14. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25

Byt ve vícebytovém domě

(1) Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8) v budově typu J a K z přílohy č. 2, včetně jeho příslušenství1), které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu9), se zjistí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 19 tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně bytu je zahrnuto jeho vybavení uvedené v příloze č. 2.

(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC × I,

kde

ZCU .... základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,

ZC ...... základní cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,

I ......... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT × IP × IV ,

kde

IT ..... index trhu se stanoví podle vzorce:

 3  
IT = 1 +    Ti  ,
 i=1  

kde

Ti ...... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;

Ip ....... index polohy se stanoví podle vzorce:

 n  
IP = 1 +    Pi  ,
 i=1  

kde

Pi ....... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 4 nebo č. 5 nebo č. 6 v návaznosti na velikost obce, ve které se byt nachází.

n ........ celkový počet znaků v příslušné tabulce přílohy č. 18a;

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:

 ( 9 )  
IV =    1 +    Vi × V10  ,
  i=1   

kde

Vi ........ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 19 tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.

(4) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle části třetí a páté.“.

15. § 26 včetně nadpisu zní:

㤠26

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20 v tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V základní ceně rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty je zahrnuto její standardní vybavení uvedené v příloze č. 7.

(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC x I,

kde

ZCU .... základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

ZC ...... základní cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,

I ...... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT × IP × IV ,

kde

IT ...... index trhu se stanoví podle vzorce:

 3  
IT = 1 +    Ti  ,
 i=1  

kde

Ti .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;

IP ......... index polohy se stanoví podle vzorce:

 10  
IP = 1 +    Pi  ,
 i=1  

kde

Pi ........ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 3;

IV ....... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:

 ( 9 )  
IV =    1 +    Vi × V10  ,
  i=1   

kde

Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 20 tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(3) Není-li základní cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 20 tabulce č. 1, zjistí se jejich cena podle § 6.

(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství1), pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rekreační chatě nebo zahrádkářské chatě větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.

(6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.“.

16. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní:

㤠26a

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku o obestavěném prostoru do 1100 m3, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2. V základní ceně rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku je zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 6.

(2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU = ZC × I ,

kde

ZCU .... základní cena upravená za 1 m3 obestavěného prostoru,

ZC ........ základní cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,

I .......... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT × IP × IV ,

kde

IT ........ index trhu se stanoví podle vzorce:

 3  
IT = 1 +    Ti  ,
 i=1  

kde

Ti ........ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu dle přílohy č. 18a tabulky č. 1;

IP ........ index polohy se stanoví podle vzorce:

 n  
IP = 1 +    Pi  ,
 i=1  

kde

Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy dle přílohy č. 18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho, ve které obci se byt nachází;

n ......... celkový počet znaků v příslušné tabulce;

IV ......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:

 ( 12 )  
IV =    1 +    Vi × V13  ,
  i=1   

kde

Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 20a tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulkách příslušných příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(3) Není-li základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v příloze č. 20a tabulce č. 1 nebo je-li na pozemcích ve funkčním celku s nimi stavba určená pro podnikání, zjistí se jejich cena podle § 5.

(4) Navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití.

(5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, zjištěná porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(6) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rodinnému domu, rekreační chalupě nebo rekreačnímu domku větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.

(7) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.“.

17. V § 27 odst. 6 se za slova „funkční celek“ vkládají slova „včetně jednotného funkčního celku stejnou cenou“.

18. V § 28 odst. 1 písm. a) se číslo „2050“ nahrazuje číslem „2250“.

19. V § 28 odst. 1 písm. f) se za slova „pod písmenem e),“ vkládají slova „kromě Jablonce nad Nisou a Chebu,“.

20. V § 28 odst. 1 písm. h) se slova „kromě měst již vyjmenovaných pod písm. a), c) a e)“ nahrazují slovy „kromě Nymburku,“.

21. V § 28 odst. 1 písm. i) se slova „ , v nichž byla k 31. prosinci 200221) sídla okresních úřadů a nejsou vyjmenována pod písmeny a), c), e) a g),“ nahrazují slovy „Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou,“.

22. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

23. V § 28 odst. 1 písm. k) se za slova „pod písmeny a) až j),“ vkládají slova „ , kromě Litomyšle,“.

24. V § 28 odst. 1 se na konci písmene k) na samostatný řádek doplňují slova „s tím, že v Litomyšli je základní cena 200 Kč,“.

25. V § 28 odstavce 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 24a, 24b a 25 znějí:

(7) Cenou v Kč/m2 pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace24a) (dále jen „komunikace“), pokud jsou veřejně užívány, včetně jejich součástí24b) a veřejné prostranství25), které není součástí komunikace, k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby22) nebo regulačním plánem16), je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená dále uvedeným způsobem. Přitom platí, že

a) slouží-li oceňovaný pozemek veřejně provozované komunikaci24a) nebo je-li ke stejnému účelu určen podle stavebního zákona, upraví se jeho základní cena z odstavce 1 písm. a) až l) zdůvodněnými srážkami podle tabulky č. 3 přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a KP z přílohy č. 39. Výslednou zjištěnou cenou pozemku komunikace se zpevněným, neprašným povrchem je nejméně cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená koeficientem 0,60 a nejvýše trojnásobek takto upravené ceny,

b) je-li oceňovaný pozemek komunikace veřejnosti nepřístupný nebo přístupný omezeně, popřípadě je v uzavřeném areálu nebo je-li v souboru nemovitostí s komerční využitelností, zejména jde-li o parkoviště ve funkčním celku s prodejnou, obchodním domem, hotelem, restaurací a jim obdobným zařízením s obchodními, stravovacími a ubytovacími službami, domem služeb a jinými objekty k poskytování úplatných služeb, včetně služeb motoristům, s administrativními objekty, včetně parkovacích a obslužných ploch, jeho cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) se upraví zdůvodněnými srážkami a přirážkami podle tabulky č. 1 v příloze č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

(8) Cenou v Kč/m2 pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních a jim obdobných činností nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), vynásobená koeficientem 0,50 v městech s počtem nad 250 tis. obyvatel, koeficientem 0,75 v městem s počtem od 5 do 250 tis. obyvatel a koeficientem 1,00 v ostatních městech a obcích. Takto upravená cena se dále vynásobí koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

24a) Kódy 14 až 17 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb. 24b) § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 25) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.“.

26. V § 28 odstavec 10 zní:

(10) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán16), územní rozhodnutí22) nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva20), ocení se podle skutečného účelu užití.“.

27. V § 29 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Není-li pozemek uvedený v odstavci 1 více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 41 odst. 2 starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 32 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

28. V § 31 odst. 6 se slova „ , 3 a 4“ nahrazují slovy „až 5“.

29. V § 42 odst. 1 se slova „§ 5, 6, 25 a 26“ nahrazují slovy „§ 5, 6, 13, 25, 26 a 26a“.

30. V § 42 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1500 m2, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 41.“.

31. V § 44 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) podle § 26a se použije KP ze sloupce 11 přílohy č. 39,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

32. V § 44 odst. 3 a 6 se za číslo „26“ vkládá číslo „ , 26a“.

33. V § 44 odst. 4 se slova „§ 3, 5, 6, 24 a 26“ nahrazují slovy „§ 3, 5, 6, 24, 26 a 26a“.

34. V příloze č. 1 bodě 4 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:

a) arkýřů a lodžií,

b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,

c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,

d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.

(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:

a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,

b) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.“.

35. V příloze č. 1 bodě 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místností ku počtu bytů nebo nebytových prostor.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

36. V příloze č. 2 tabulka včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Typ Číslo SKP Kód CZ-CC Účel užití budovy Kč/m3 obestavěného prostoru Kč/m2 podlahové plochy
1 2 3 4 5 6
A 46.21.18.1..1 1264 budovy pro zdravotnictví 2 740,-  
B 46.21.14.6..1 1272 budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2 830,-  
46.21.19.9..1 1274 budovy nebytové ostatní
C 46.21.17.1..1 1263 školy, university a budovy pro výzkum 2 538,-  
D 46.21.16.3..1 1261 budovy pro společenské a kulturní účely 2 611,-  
E 46.21.63.1..1 1265 budovy pro sport 2 579,-  
F 46.21.14.3..1 122 budovy pro administrativu 2 807,-  
123 budovy pro služby
G 46.21.19.1..1 121 budovy hotelů 2 710,-  
113012 budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
H 46.21.14.2..1 123 budovy pro obchod (společné stravování) 2 669,-  
I 46.21.18.2..1 113011 budovy bytové ostatní (sociální péče) 2 239,-  
J 46.21.12.1..1 112 domy vícebytové (typové) 1 950,-  
K 46.21.12.2..1 112 domy vícebytové (netypové) 2 150,-  
L 46.21.13.1..1 125111 budovy pro průmysl 2 786,-  
M 46.21.51.2.1 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren ,díla energetická výrobní) 3 076,-  
N 46.21.13.3.1 125113 vodní hospodářství 3 247,-  
O 46.21.15.2.1 12711
12713
budovy pro zemědělství (rostlinná a živočišná produkce) 2 695,-  
P 46.21.14.4.1 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2 560,-  
R 46.21.14.5.1 1242 garáže (oprava, údržba) 2 460,-  
S 46.21.13.2.1 1252 skladování a manipulace 2 231,-  
Z 46.21.15.3.1 12712 budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) 2 115,-  
J
K
    byty v domech vícebytových typových   8 020,-
byty v domech vícebytových netypových   9 630,-
      byty v budovách, kromě budov typu J, K - (cena dle druhu budovy, si. 4 x koef. 3,56)
      nebytové prostory ve všech typech budov - (cena dle druhu budovy, si. 4 x koef. 3,4)
J     nebytové prostory v domech vícebytových typových - garážová stání   4210,-
K     nebytové prostory v domech vícebytových netypových -garážová stání   5050,-

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu

3. CZ-CC - klasifikace Stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).

4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.“

37. V příloze č. 3 tabulka včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Typ Číslo SKP Kód cz-cc Účel užití haly Kč/m3 obestavěného prostoru Kč/m2 podlahové plochy
1 2 3 4 5 6
A 46.21.16.3..2 1261 budovy pro společenské a kulturní účely 2 055,-  
B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-  
C 46.21.14.2..2 123 budovy pro obchod (společné stravování) 1 996,-  
D 46.21.19.9..2 1273
1274
ostatní jinde neuvedené (kulturní, nebo historické památky, ostatní občanská výstavba) 2 379,-  
E 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl bez jeřábových drah 1 620,-  
F 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl s jeřábovými drahami 1 731,-  
G 46.21.51.2..2 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) 2311,-  
H 46.21.14.4..2 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2 348,-  
I 46.21.14.5..2 1242 garáže (opravy, údržba) 2 124,-  
J 46.21.13.2..2 1252 skladování a manipulace 1 599,-  
K 46.21.15.3..2 12712 budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) 1 468,-  
L 46.21.15.2..2 12713 budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 1 930,-  
M 46.21.13.3..2 125113 vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod) 2 424,-  
-     byty a nebytové prostory ve všech typech hal - cena ze sl. 4 × 3,8

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru.“.

38. V příloze č. 5 v položce 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC v řádku u čísla položky 1.1 číslo „2302“ nahrazuje číslem „230..“, v řádku u čísla položky 1.2 se číslo „230“ nahrazuje číslem „230..“ a v řádku u čísla položky 1.3 se číslo „230“ nahrazuje číslem „230..“.

39. V příloze č. 5 v položce 2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC „2212“, „2222“, „2223“ a „242“ nahrazují v řádku u čísla položky 2.1 číslem „221232“, v řádku u čísla položky 2.2 číslem „125232“ a „222232“, v řádku u čísla položky 2.3 číslem „125221“ a v řádku u čísla položky 2.4 číslem „125221“.

40. V příloze č. 5 v položce 3. Opěrné zdi se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC v řádku u čísla položky 3.1 číslo „242“ nahrazuje číslem „242052“.

41. V příloze č. 5 v položce 4. Mosty se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC číslo „2141“ nahrazuje číslem „21411“.

42. V příloze č. 5 v položce 5. Komunikace pozemní se v tabulce ve sloupci kódu CZ-CC číslo „211“ nahrazuje v řádku u čísla položky 5.1 číslem „211112“ a „211211“ a v řádku u čísla položky 5.2 číslem „211123“ a „211223“.

43. V příloze č. 5 v položce 12. Vodovody trubní se za kód CZ-CC „2212“ doplňuje čárka a číslo „2222“.

44. V příloze č. 5 v položce 14. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části) se číslo kódu CZ-CC „2222“ nahrazuje číslem „222214“ a číslo kódu CZ-CC „2212“ nahrazuje číslem „221214“.

45. V příloze č. 5 v položce 20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „222112“.

46. V příloze č. 5 v položce 21. Plynovody nízkotlaké a středotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „222112“.

47. V příloze č. 5 v položce 22. Plynovody vysokotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „221112“ a číslo SKP „46.21.42.3“ nahrazuje číslem „46.21.31.2“.

48. V příloze č. 5 v položce 23. Plynovody vysokotlaké se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „221112“ a číslo SKP „46.21.42.3“ nahrazuje číslem „46.21.31.2“.

49. V příloze č. 5 v položce 24. Regulační stanice plynu (označení RS) se číslo kódu CZ-CC „2221“ nahrazuje číslem „222129“ a číslo SKP „46.21.42.3“ nahrazuje číslem „46.21.51.9“.

50. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 1 zrušují slova „SKP 46.21.41.1“.

51. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 2 zrušují slova „SKP 46.21.41.4“.

52. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 3 zrušují slova „SKP 46.21.43.9“.

53. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 4 zrušují slova „SKP 46.21.42.3“.

54. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 5 čísla kódu CZ-CC „2153“ nahrazuje číslem „215342“.

55. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 6 zrušují slova „SKP 46.21.42.2“.

56. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 7 zrušují slova „SKP 46.21.42.2“.

57. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 11 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „242052“.

58. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 12 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „242089“.

59. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 13 za kód CZ-CC před hvězdičku doplňuje číslo „242091“.

60. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 14 za kód CZ-CC před hvězdičku doplňuje číslo „242091“.

61. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 19 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „127113“.

62. V příloze č. 11 se v tabulce v položce 23 číslo kódu CZ-CC „242“ nahrazuje číslem „242051“.

63. V příloze č. 11 pod tabulkou se slova „*) CZ-CC pro oplocení se uvažuje podle stavby, kterou oplocuje“ nahrazují slovy „*) Kód CZ-CC platí pro samostatné oplocení (bez hl. stavby), v ostatních případech se kód CZ-CC uvažuje podle stavby, kterou oplocuje.“.

64. V příloze č. 14 v tabulce č. 2 v řádku 15 ve sloupci Typ lázeňského místa se slovo „B“ nahrazuje slovem „A“.

65. V příloze č. 17 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

„Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového způsobu

Tabulka č. 2

„Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového způsobu

Tabulka č. 2

Kód skupiny:VÝPOČET CENY NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU:
CV≤ CN CV > CN
Pro stavbyPro soubor stavebPro budovy typu J a K a pro soubor stavebPro ostatní budovy
ACV + 0,40 RCV + 0,40 RCV × 1,05CV × 1,10
B,CCV + 0,20 RCV + 0,15RCV - 0,05 RCV × 1,05
D,ECV + 0,10RCVCV- 0,10RCV
FCVCV- 0,05 RCV - 0,20 RCV - 0,05 R

66. Příloha č. 18 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena (v Kč) za 1 m3 obest. prostoru
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 18094
PRAHA 26050
PRAHA 36141
PRAHA 43605
PRAHA 54893
PRAHA 67718
PRAHA 76339
PRAHA 84237
PRAHA 92812
PRAHA 103490
PRAHA 113513
PRAHA 123739
PRAHA 133606
PRAHA 144205
PRAHA 152688
PRAHA 163143
PRAHA 173615
PRAHA 183923
PRAHA 193467
PRAHA 204035
PRAHA 214214
PRAHA 223362
PRAHA 232825
PRAHA 243189
PRAHA 252876
PRAHA 262665
PRAHA 272278
PRAHA 282646
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2521
10 001-50 0002435
2 001-10 0002364
do 2 000 obyvatel2920
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2821
10 001-50 0002357
2 001-10 0001672
do 2 000 obyvatel1446
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2396
10 001-50 0002076
2 001-10 0001695
do 2 000 obyvatel1860
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2903
10 001-50 0001823
2 001-10 0001332
do 2 000 obyvatel1736
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2001
10 001-50 0001732
2 001-10 0001930
do 2 000 obyvatel1490
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2215
10 001-50 0002218
2 001-10 0001611
do 2 000 obyvatel1755
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2631
10 001-50 0001970
2 001-10 0001695
do 2 000 obyvatel1808
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2027
10 001-50 0001821
2 001-10 0001940
do 2 000 obyvatel1887
VYSOČINA KRAJ
nad 50 000 obyvatel2031
10 001-50 0002039
2 001-10 0001678
do 2 000 obyvatel1553
BRNO
BRNO 13406
BRNO 23663
BRNO 33881
BRNO 43211
BRNO 52926
BRNO 62672
BRNO 73733
BRNO 83356
BRNO 93112
BRNO 102297
BRNO 112093
BRNO 122110
JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
10 001-50 0002138
2 001-10 0001973
do 2 000 obyvatel1821
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2857
10 001-50 0002428
2 001-10 0001614
do 2 000 obyvatel1403
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2678
10 001-50 0002188
2 001-10 0001805
do 2 000 obyvatel1782
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1814
10 001-50 0001653
2 001-10 0001495
do 2 000 obyvatel1511

Konstrukce a vybavení garáží

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

Znak Kvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Vi
1 Druh stavby I.Řadová-0,01
II.Samostatně stojící0
2 Konstrukce I.Kovová konstrukce opláštěná nebo Obvod. stěny tl. do 15 cm-0,10
II.Obvod. zdivo nebo stěny tl. 15-30 cm0
III.Obvod. zdivo nebo stěny tl. nad 30 cm0,10
3 Technické vybavení I.Bez vybavení-0,05
II.Jen el. proud 230 V-0,02
III.El.proud 230V/400 V nebo vrata s elektr. pohonem0
IV.El. proud 230V/400 V, voda,nebo vytápění, vrata s elektr. pohonem0,03
V.El. proud 230V/400 V, voda, vytápění, kanalizace el. vrata s dál. ovlád.0,10
4 Podlažnosta)I.Hodnota 10
II.Hodnota více jak 10,01
5 Příslušenství - venk. úpravy I.Snižující hodnotu-0,02
II.Bez příslušenství-0,01
III.Bez výrazného vlivu na cenu0
IV.Zvyšující cenu0,02
V.výrazně ovlivňující cenu0,05
6 Kriterium jinde neuvedené I.Významně snižující cenu-0,1
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,1
7 Stavebně- technický stav I.stavba ve výborném stavu1,25*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti)0,45*
Index konstrukce a vybavení :     vzorec 

a) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP - nutno doložit výpočtem.
* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A- pro stavby stáří do 20 let včetně (nebo stavba po celkové rekonstrukci)1
B- pro stavby stáří od 20 do 30 let včetně0,9
C- pro stavby stáří od 30 do 50 let včetně0,8
D- pro stavby stáří od 50 do 80 let včetně0,7
E- pro stavby starší než 80 let0,6

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma."

67. Za přílohu č. 18 se vkládá příloha č. 18a, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

TRH S NEMOVITOSTMI

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Ti
1Situace na dílčím
(segmentu) trhu
s nemovitostmi
I.Poptávka výrazně nižší než nabídka-0,10
II.Poptávka nižší než nabídka-0,05
III.Nabídka odpovídá poptávce0,00
IV.Poptávka je vyšší než nabídka0,05
V.Poptávka je výrazně vyšší než nabídka0,10
2Vlastnictví
nemovitostí
I.Stavba na cizím pozemku-0,05
II.Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví)0,00
3Vliv právních
vztahů na
prodejnost (např.
prodej podílu, pronájem)
I.*Negativní-0,01 až -0,05
II.Bez vlivu0,00
III.*Pozitivní0,01 až 0,05
Index trhu:     vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

POLOHA NEMOVITOSTI

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

• Pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Pi
1 Poloha v obci I.Mimo souvisle zastavěné území obce-0,10
II.Na okraji souvisle zastav. území obce-0,05
III.V souvisle zastavěné části obce0
IV.V souvisle zastavěné části obce poblíž centra obce0,10
V.Centrum obce0,20
2 Dopravní
dostupnost
I.Nejbližší zastávka hromadné dopravy ve vzdálenosti nad 300 m-0,03
IINejbližší zastávka hromadné dopravy do 300 m včetně0
3 Obyvatelstvo
v okolí
I.*Konfliktní skupiny obyvatel-0,01až -0,20
II.Bezproblémové okolí0
4 Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,11až -0,20
II.*Negativní změny-0,01až -0,10
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01až 0,10
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,11až 0,20
Index polohy pro garáže:    vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

• Pro stavby určené pro rodinnou rekreaci

Tabulka č. 3

Znak Kvalitativní pásma
Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota
Pi
1 Životní prostředí
a atraktivita
oblasti
I. Nevhodná k rekreaci - v okolí zdroje vysoké hlučnosti, prašností -0,10
II. Méně vhodná k rekreaci - v okolí zdroj hlučnosti nebo prašnosti -0,05
III. Vhodná k rekreaci 0
IV. Vyhledávané rekreační oblasti, horská střediska 0,15
V. Nemovitost v městech uvedených v příloze č. 39 a městech nad 50.000
obyvatel nebo ve vzdálenosti do 20 km od nich, kromě okresů Praha -
západ a Praha - východ
0,20
VI. Nemovitost v okrese Praze - západ a Praha - východ 0,25
2 Přírodní lokalita I. Les ani vodní plocha je ve vzdálenosti nad 2000 m -0,10
II. Les nebo vodní plocha je ve vzdálenosti do 2000 m včetně -0,05
III. Les nebo vodní plocha je v místě (docházková vzdálenost) 0
IV. Les i vodní plocha v místě 0,05
V. Význačná přírodní lokalita, nebo horská oblast 0,15
3 Poloha v zástavbě I. Nevýhodná poloha, negativní prvky v okolí -0,02
II. Bez vlivu, samoty 0
III. Výhodná poloha 0,02
4 Dopravní
dostupnost
I. Bez možnosti příjezdu dvoustopých vozidel k hranici pozemku (více jak
300 m) nebo pouze přívoz
-0,03
II. Problematický příjezd k hranici pozemku -0,01
III. Bezproblémový příjezd k hranici pozemku 0
5 Hromadná
doprava
I. Špatná dostupnost -0,02
II. Dobrá dostupnost 0
III. Výborná dostupnost (v dosahu MHD aj.) 0,02
6 Parkovací
možnosti
I. Špatné -0,02
II. Dobré 0
III. Garáž, přístřešek 0,02
7 Obchod a služby
(okolí nemovitosti)
I. Žádné -0,05
II. Obchod nebo služby 0
III.* Obchody a služby (lékař) 0,01 až 0,10
8 Sportoviště I. Žádné 0
II.* V místě - přístupné veřejnosti až 0,10
9 Obyvatelstvo
v okolí
I.* Konfliktní skupiny -0,01 až -0,20
II. Bezproblémové okolí 0
10 Změny v okolí
s vlivem na cenu
nem.
I.* Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,11 až -0,15
II.* Negativní změny -0,01 až -0,10
III. bez vlivu 0
IV.* Pozitivní změny 0,01 až 0,10
V.* Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru 0,11 až 0,15
Index polohy pro stavby pro rodinnou rekreaci:   vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

• Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce do 2 000 obyvatel včetně

Tabulka č. 4

Znak Kvalitativní pásma
Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota
Pi
1 Úřady v obci I. Žádný úřad -0,02
II. Obecní úřad 0
III. Obecní úřad, pošta 0,02
2 Poloha nemovitosti I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha) -0,01
II. Na okraji zastavěného území obce 0
III. Uvnitř souvisle zastavěného území obce 0,01
3 Okolní zástavba a
životní prostředí
I. S negativními vlivy na okolí, (např. výrobní objekty, sousedství
dálnic, železnic, skládek, lomů, objektů zeměděl. výroby)
-0,05
II. Objekty pro bydlení 0
III. Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality 0,05
4 Obchod, služby,
kultura v obci
I. Žádný obchod -0,03
II. Pouze obchod se základním sortimentem 0
III. Více obchodů nebo služeb, pohostinské a kulturní zařízení 0,03
5 Školství a sport I. Žádná základní škola -0,03
II. Základní škola 0
III. Základní škola a sportovní zařízení 0,03
6 Zdravotní zařízení I. Žádné zdravotnické zařízení -0,03
II. Pouze ordinace praktického lékaře 0
III. Ordinace praktického a odborného lékaře a další zařízení 0,03
7 Veřejná doprava I. Žádná zastávka hromad. dopravy nebo ve vzdálenosti více jak 1000 m -0,04
II. Omezené dopravní spojení 0
III. Dobré dopravní spojení (v dosahu příměstských linek vel. měst) 0,04
8 Obyvatelstvo I.* Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných
domech (RD) nebo v okolí
-0,01 až -0,40
II. Bezproblémové okolí 0
9 Pracovní příležitosti I. Bez pracovních možností v obci nebo okolí -0,06
II. Omezené pracovní možnosti v obci nebo okolí 0
III. Dostatečná nabídka prac. možností v obci nebo okolí 0,06
10 Změny v okolí
s vlivem na cenu
Nemovitosti
I.* Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,06 až -0,10
II.* Negativní změny -0,01 až -0,05
III. Bez vlivu 0
IV.* Pozitivní změny 0,01 až 0,05
V.* Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru 0,06 až 0,10
11 Vlivy neuvedené I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10
II. Bez dalších vlivů 0
III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení:    vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty

Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce s více jak 2 000 obyvateli, kromě vyjmenovaných měst (oblastí a okresů Praha - východ a Praha - západ) v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a

Tabulka č. 5

Znak Kvalitativní pásma
Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota
Pi
1 Úřady v obci I. Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním úřadem nebo banka
nebo policie nebo pošta
0,02
II. Kompletní soustava úřadů včetně finančního a katastrálního, pošta
banka, policie, soud, pojišťovna, apod.
0,04
2 Poloha nemovitosti I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha) -0,03
II. Na okraji zastavěného území obce nebo v nesrostlém území obce -0,01
III. V souvisle zastavěném území obce 0
IV. V centru obce 0,02
3 Okolní zástavba a
životní prostředí
I. Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, (např.
sousedství dálnic, železnic, skládek, lomů, objektů zemědíl. výroby)
-0,07
II. Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na
okolí, sousedství silnic s vysokým provozem
-0,03
III. Převažující objekty pro bydlení 0
IV. Objekty pro bydlení bez významnější okolní zeleně 0,03
V. Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality 0,05
4 Obchod, služby,
kultura v okolí
nemovitosti
I. Žádný obchod nebo pouze se základními potravinami -0,03
II. Základní síť obchodů a služeb, pohostinské a popřípadě kulturní
zařízeni
0
III. Kompletní síť obchodů a služeb, pohostinské a kulturní zařízení 0,05
5 Školství a sport
v okolí nemovitosti
I. Žádná základní škola ani sportovní zařízení -0,04
II. Základní škola nebo sportovní zařízení, přírodní sportoviště 0
III. Základní škola a sportovní zařízení 0,04
6 Zdravotnické
zařízení v okolí
nemovitosti
I. Žádné zdravotnické zařízení -0,05
II. Omezená dostupnost zdravotnické péče 0
III. Dobrá dostupnost zdravotnické péče 0,05
7 Veřejná doprava I. Žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti nad 1000 m. -0,05
II. Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s maximálně čtyřmi
pravidelnými denními spoji
-0,03
III. Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více jak čtyřmi
pravidelnými denními spoji
0
IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 0,03
V. Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské linky vel.
měst)
0,05
8 Obyvatelstvo I.* Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných
domech (RD) nebo v okolí
-0,01 až -0,40
II. Bezproblémové okolí 0
9 Pracovní příležitosti
v obci
I. Omezené pracovní možnosti v obci a okolí -0,04
II. Dostatečná nabídka prac. možností v obci a okolí (místní a spotřební
průmysl, administrativa)
0
III. Optimální nabídka pracovních možností v obci a okolí 0,04
10 Změny v okolí
s vlivem na cenu
Nemovitosti
I.* Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,06 až -0,10
II.* Negativní změny -0,01 až -0,05
III. Bez vlivu 0
IV.* Pozitivní změny 0,01 až 0,05
V.* Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru 0,06 až 0,10
11 Vlivy neuvedené I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10
II.* Bez dalších vlivů 0
III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení:    vzorec 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

Pokud nemovitost v hodnoceném znaku nesplňuje všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. Toto zařazení musí být zdůvodněno. U znaků č. 8, 10 a 11 musí být zařazení a použitá hodnota zdůvodněna vždy.

• Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro města (oblasti a okresy Praha - východ a Praha - západ) vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a.

Tabulka č. 6

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Pi
1Poloha nemovitostiI.Samoty, mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha)-0,06
II.Nesrostlá území obce-0,03
III.V souvisle zastavěném území0
2Místní obliba
v obci nebo
v oblasti
I.*nepreferovanéaž 0,08
II.Bez vlivu0
III.*preferovanéaž 0,10
3Okolní zástavba a
životní prostředí
I.Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, sousedství
dálnic, silnic s kamionovou a nákladní dopravou železnic, letiště ,
skládky odpadků, lomu, zemědělské výroby atd.
-0,07
II.Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na
okolí, frekventované silnice
-0,03
II.Převažující objekty pro bydlení0
IV.Objekty pro bydlení bez zázemí parků0,03
V.Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality0,05
4Veřejná dopravaI.Špatná dostupnost centra města, omezené parkovací možnosti-0,04
II.Špatná dostupnost centra města, dobré parkovací možnosti-0,02
III.Dobrá dostupnost centra města nebo centrum města bez možnosti
privátního parkovací v okolí nemovitosti
0
IV.Dobrá dostupnost centra měst, dobré parkovací možnosti0,03
V.Centrum města s možností privátního parkování v okolí nemovitosti0,05
5ObyvatelstvoI.*Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných
domech (RD) nebo v okolí
-0,01až-0,40
II.Bezproblémové okolí0
6Změny v okolí
s vlivem na cenu
Nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,06až-0,10
II.*Negativní změny-0,01až-0,05
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01až0,05
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,06až 0,10
7Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení:    vzorec  

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty

Pokud nemovitost v hodnoceném znaku nesplňuje všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

68. Příloha č. 19 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m2 podlahové plochy bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a
velikostní kategorie obcí podle počtu
obyvatel a oblastí
Základ. cena
(v Kč)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 88 465
Praha 2 57 172
Praha 3 45 389
Praha 4 40 431
Praha 5 43 500
Praha 6 53 757
Praha 7 45 778
Praha 8 38 996
Praha 9 43 374
Praha 10 43 292
Praha 11 36 868
Praha 12 39 551
Praha 13 28 030
Praha 14 33 699
Praha 15 33 215
Praha 16 31 172
Praha 17 30 889
Praha 18 34 794
Praha 19 41 645
Praha 20 43 565
Praha 21 40 887
Praha 22 31 369
Praha 23 27 598
Praha 24 31 302
Praha 25 29 616
Praha 26 37 056
Praha 27 27 999
Praha 28 25 124
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov 21 673
Beroun 26 664
Kladno 26 618
Kolín 19 365
Kutná Hora 16 591
Mělník 19 570
Mladá Boleslav 21 434
Nymburk 20 076
Poděbrady 23 083
Praha-východ 27 296
Praha - západ 34 991
Příbram 17 829
Rakovník 18 902
10 001-50 000 20 183
2 001-10 000 16 228
do 2 000 obyvatel 12 850
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice 20 531
Český Krumlov 14 820
Jindřichův Hradec 15 337
Písek 16 824
Prachatice 14 215
Strakonice 16 524
Tábor 16 052
2 001-10 000 12 719
do 2 000 obyvatel 12 748
  
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 1 21 979
Plzeň 2 21 347
Plzeň 3 20 639
Domažlice 11 895
Klatovy 15 240
Rokycany 18 430
Tachov 12 941
10 001-50 000 15 255
2 001 - 10 000 14 770
do 2 000 obyvatel 12 607
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 1 35 039
Karlovy Vary 2 21 056
Karlovy Vary 3 18 978
Karlovy Vary 4 23 490
Cheb 12 841
Františkovy lázně 13 980
Mariánské lázně 18 960
Sokolov 13 235
10 001-50 000 15 671
2 001-10 000 12 809
do 2 000 obyvatel 10 345
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín 12 128
Chomutov 10 079
Litoměřice 15 093
Louny 11 741
Most 14 408
Teplice 14 787
Ústí nad Labem 11 461
10 001-50 000 14 589
2 001-10 000 13 424
do 2 000 obyvatel 9 590
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa 11 232
Jablonec nad Nisou 15 527
Liberec 22 148
Semily 10 257
10 001-50 000 15 278
2 001-10 000 21 645
do 2 000 obyvatel 25 529
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové 22 607
Jičín 19 235
Náchod 15 948
Rychnov nad Kn. 16 508
Trutnov 16 184
10 001-50 000 17 504
2 001-10 000 13 744
do 2 000 obyvatel 11 559
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim 17 545
Pardubice 21 230
Svitavy 14 269
Ústí nad Orlicí 12 482
10 001-50 000 17 021
2 001-10 000 15 656
do 2 000 obyvatel 11 396
VYSOČINA KRAJ
Havlíčkův Brod 15 732
Jihlava 18 742
Pelhřimov 15 603
Třebíč 12 365
Žďár nad Sázavou 16 034
10 001-50 000 14 424
2 001-10 000 11 572
do 2 000 obyvatel 8 046
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1 37 514
Brno 2 35 529
Brno 3 30 909
Brno 4 29 716
Brno 5 30 019
Brno 6 28 045
Brno 7 28 524
Brno 8 26 805
Brno 9 33 596
Brno 10 31 099
Brno 11 26 864
Brno 12 25 098
Blansko 17 010
Břeclav 16 355
Hodonín 14 750
Vyškov 13 835
Znojmo 17 943
10 001-50 000 17 895
2 001-10 000 18 488
do 2 000 obyvatel 15 264
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník 14 194
Olomouc 23 351
Prostějov 16 554
Přerov 14 114
Šumperk 16 104
10 001-50 000 16 385
2 001-10 000 12 540
do 2 000 obyvatel 11 436
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž 17 453
Luhačovice 19 045
Uherské Hradiště 17 535
Vsetín 14 142
Zlín 21 577
10 001-50 000 17 465
2 001 - 10 000 16 690
do 2 000 obyvatel 11 001
MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Ostrava 1 15 888
Ostrava 2 17 941
Ostrava 3 18 031
Ostrava 4 16 736
Ostrava 5 18 716
Ostrava 6 18 215
Ostrava 7 16 537
Ostrava 8 15 286
Ostrava 9 18 514
Ostrava 10 16 142
Ostrava 11 16 813
Ostrava 12 14 928
Bruntál 12 107
Frýdek-Místek 18 860
Havířov 18 177
Karviná 14 829
Nový Jičín 14 153
Opava 16 859
10 001-50 000 14 019
2 001 - 10 000 12 208
do 2 000 obyvatel 13 885

Konstrukce a vybavení bytů

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Vi
1Typ stavbyI.Budova - dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty-0,10
II.Budova - panelová, nezateplená-0,05
III.Budova - panelová, zateplená0
IV.Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná0,10
2Společné části
domu
I.Žádné z dále uvedených-0,01
II.Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad0
III.Komerční plochy, sauna nebo fitnes0,02
IV.Garážové stání0,05
V.Bazén0,15
3Příslušenství
domu
I.Příslušenství snižující cenu bytu-0,05
II.Bez dopadu na cenu bytu0
III.Příslušenství zvyšující cenu bytu (např.venkovní parkovací stání,..)0,10
4Umístění bytu
v domě
I.1.PP nebo 5.NP a vyšší bez výtahu-0,05
II.Ostatní podlaží nevyjmenované0
III.2.- 4. NP s výtahem0,05
5Orientace obyt.
místností ke
světovým stranám
I.Okna jen na sever nebo bez výhledu-0,01
II.Ostatní světové strany - částečný výhled0
III.Ostatní světové strany - s výhledem0,03
6Základní
příslušenství
bytua)
I.Bez vlastního příslušenství-0,15
II.Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo umakartové bytové jádro-0,10
III.Příslušenství úplné - standardní provedení0
IV.Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo
standardního provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem
0,05
V.Příslušenství nadstandardního vybavení (vířivé vany, masážní sprchové panely
apod.) nebo více základních příslušenství
0,10
7Další vybavení
bytu a prostory
užívané spolu s
bytem
I.Standardní vybavení, bez dalších prostor-0,03
II.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje-0,01
III.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep)0
IV.Nadstandardní vybavení (např.krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada0,04
V.Nadstandardní vybavení (např. sauna, centrální vysavač, elektr. zabezpeč.
zařízení, klimatizace, bazén), terasa nebo zimní zahrada
0,08
8Vytápění bytuI.Lokální na tuhá paliva-0,10
II.Lokální na elektřinu nebo plyn-0,02
III.Dálkové, ústřední, etážové0
IV.Podlahové topení obytných místností0,07
V.Podlahové nebo velkoplošné stěnové vytápění apod.0,10
9Kriterium jinde
neuvedené
I.Významně snižující cenu-0,10
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,10
10Stavebně- technický
stav
I.Byt ve výborném stavu1,25*
II.Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Byt ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Byt ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce)0,45*
Index konstrukce a vybavení:    vzorec 

a) Základním příslušenstvím bytu se pro účely oceňování rozumí koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

■ A - pro stavby stáří do 20 let včetně (nebo stavba po celkové rekonstrukci) 1

■ B - pro stavby stáří od 20 do 30 let včetně 0,9

■ C - pro stavby stáří od 30 do 50 let včetně 0,8

■ D - pro stavby stáří od 50 do 80 let včetně 0,7

■ E - pro stavby starší než 80 let 0,6

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“

69. Příloha č. 20 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1
Kraj/(obec)
(oblast katastrálních
území)
počet obyvatel
Základní cena (v Kč)
za 1m3 obestavěného prostoru
rekreační chaty a
zahrádkářské chaty
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1 
PRAHA 2 
PRAHA 3 
PRAHA 45 010
PRAHA 53 681
PRAHA 63 836
PRAHA 75 679
PRAHA 84 290
PRAHA 94 816
PRAHA 103 523
PRAHA 114 874
PRAHA 125 231
PRAHA 134 156
PRAHA 143 615
PRAHA 153 388
PRAHA 163 365
PRAHA 173 675
PRAHA 184 849
PRAHA 193 180
PRAHA 203 641
PRAHA 213 559
PRAHA 222 993
PRAHA 232 747
PRAHA 244 213
PRAHA 253 991
PRAHA 263 688
PRAHA 273 228
PRAHA 282 988
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 692
10 001 - 50 0002 307
2 001 - 10 0003 552
do 2 000 obyvatel4 729
JIHOČESKÝ KRAJ 
nad 50 000 obyvatel2 356
10 001 - 50 0002 140
2 001 - 10 0002 754
do 2 000 obyvatel2 935
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 401
10 001 - 50 0002 044
2 001 - 10 0002 556
do 2 000 obyvatel2 720
Karlovarský kraj
nad 50 000 obyvatel2 054
10 001 - 50 0002 634
2 001 - 10 0001 763
do 2 000 obyvatel2 327
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 622
10 001 - 50 0001 654
2 001 - 10 0001 701
do 2 000 obyvatel2 246
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 630
10 001 - 50 0002 544
2 001 - 10 0002 092
do 2 000 obyvatel3 143
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 495
10 001 - 50 0002 180
2 001 - 10 0002 078
do 2 000 obyvatel2 886
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 742
10 001 - 50 0001 760
2 001 - 10 0001 994
do 2 000 obyvatel2 591
VYSOČINA KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 648
10 001 - 50 0001 873
2 001 - 10 0001 867
do 2 000 obyvatel2 705
BRNO
BRNO 1 
BRNO 22 931
BRNO 33 310
BRNO 42 880
BRNO 52 188
BRNO 62 220
BRNO 72 536
BRNO 83 487
BRNO 93 005
BRNO 103 364
BRNO 113 161
BRNO 123 053
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
10 001 - 50 0001 776
2 001 - 10 0002 344
do 2 000 obyvatel2 543
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 058
10 001 - 50 0001 865
2 001 - 10 0001 937
do 2 000 obyvatel2 161
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel2 330
10 001 - 50 0001 862
2 001 - 10 0002 219
do 2 000 obyvatel2 412
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50 000 obyvatel1 815
10 001 - 50 0001 821
2 001 - 10 0002 492
do 2 000 obyvatel2 716

Konstrukce a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2
ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Vi
1 Druh stavby I.Zahrádkářská chata0,02
II.Rekreační chata0
2 Svislé konstrukcea) I.Dřevěné jednostranně obíjené-0,05
II.Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do tl. 30 cm včetně-0,03
III.Montované na bázi dřevní hmoty0
IV.Dřevěné srubové0,02
V.Zděné tl. více jak 30 cm0,05
3 Střešní konstrukce I.Krov neumožňující zřízení podkroví-0,01
II.Plochá střecha nebo krov umožňující zřízení podkroví (nevyužito)0
III.Podkroví více jak z poloviny zastavěné plochy stavby0,03
4 Napojení stavby na sítě I.Žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el. energie-0,06
II.Elektr. proud, voda, žumpa (septik)0
III.Elektr. proud, napojení na veřejný vodovod a kanalizaci nebo domovní
čistírna odpadních vod, zemní plyn (PB stanice aj.)
0,06
5 Vybavení I.Bez zákl. příslušenství-0,10
II.Pouze WC suché nebo i mino stavbu-0,06
III.WC ve stavbě0
IV.WC ve stavbě, koupelna nebo sprchový kout0,10
V.WC, koupelna, popřípadě jich více nebo další vybavení (např. zimní
zahrady, vnitřní bazén atd.),
0,15
6 Vytápění stavby I.Bez vytápění-0,06
II.Lokální vytápění0
III.ústřední (centrální) vytápění na pevná paliva0,05
IV.Ostatní druhy vytápění0,10
7 Příslušenství stavby
(venkovní úpravy a
vedlejší stavby do
celkové ZP 25 m2
včetně)
I.Snižující hodnotu stavby-0,08
II.Bez příslušenství-0,04
III.Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty0
IV.Příslušenství zvyšující cenu chaty (např. venkovní gril, pergoly apod.)0,04
V.Příslušenství výrazně zvyšující cenu stavby (např. sauna)0,08až0,20
8 Výměra pozemků
užívané se stavbou
I.Pouze zastavěný stavbou-0,05
II.Do 400 m20
III.Nad 400 m0,03
9 Kriterium jinde
neuvedené
I.Významně snižující cenu-0,06 až -0,15
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,15
10 Stavebně- technický
stav
I.stavba ve výborném stavu1,25*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších
stavebních úprav)
0,85*
VI.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších
stavebních úprav)
0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí
dlouhodobé životnosti)
0,45*
Index konstrukce a vybavení:    vzorec 

a) Začleňuje se podle převažující svislé obvodové konstrukce, pokud nelze určit, ocení se celá stavba nákladovým způsobem.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

■ A - pro stavby stáří do 20 let včetně (nebo stavba po celkové rekonstrukci) 1

■ B - pro stavby stáří od 20 do 30 let včetně 0,9

■ C - pro stavby stáří od 30 do 50 let včetně 0,8

■ D - pro stavby stáří od 50 do 80 let včetně 0,7

■ E - pro stavby starší než 80 let 0,6

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

70. Za přílohou č. 20 se vkládá příloha č. 20a, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 20a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní
kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastí
Základ. cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1 
Praha 2 
Praha 38 529
Praha 410 332
Praha 58 809
Praha 613 030
Praha 710 658
Praha 86 850
Praha 94 046
Praha 105 351
Praha 116 793
Praha 126 435
Praha 136 210
Praha 146 266
Praha 156 383
Praha 166 824
Praha 175 659
Praha 186 772
Praha 197 111
Praha 208 941
Praha 217 973
Praha 226 823
Praha 236 034
Praha 246 400
Praha 255 438
Praha 265 725
Praha 274 335
Praha 287 984
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov3 935
Beroun7 068
Kladno3 849
Kolín2 911
Kutná Hora3 704
Mělník4 185
Mladá Boleslav4 524
Nymburk3 083
Poděbrady4 159
Praha - východ*6 292
Praha - západ*7 884
Příbram3 347
Rakovník4 110
10 001 - 50 0004 092
2 001 - 10 0004 697
do 2 000 obyvatel4 215
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice4 212
Český Krumlov4 305
Jindřichův Hradec4 141
Písek3 088
Prachatice2 788
Strakonice2 809
Tábor3 004
2 001 - 10 0003 523
do 2 000obyvatel3 311
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 15 198
Plzeň 24 022
Plzeň 34 672
Domažlice2 842
Klatovy2 761
Rokycany3 552
Tachov2 683
10 001 - 50 0003 047
2 001 - 10 0003 553
do 2 000 obyvatel3 299
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 16 583
Karlovy Vary 24 992
Karlovy Vary 34 631
Karlovy Vary 44 448
Cheb2 695
Františkovy lázně3 423
Mariánské lázně2 755
Sokolov3 487
10 001 - 50 0002 694
2 001 - 10 0003 176
do 2 000 obyvatel2 728
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín3 194
Chomutov2 771
Litoměřice3 496
Louny2 610
Most3 582
Teplice3 262
Ústí nad Labem3 018
10 001 - 50 0002 701
2 001 - 10 0002 971
do 2 000 obyvatel2 727
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa2 992
Jablonec nad Nisou3 424
Liberec4 090
Semily3 284
10 001 - 50 0003 878
2 001 - 10 0003 735
do 2 000 obyvatel3 538
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové4 799
Jičín3 206
Náchod2 514
Rychnov nad Kn.2 189
Trutnov2 691
10 001 - 50 0003 266
2 001 - 10 0003 219
do 2 000 obyvatel3 474
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim3 185
Pardubice3 549
Svitavy3 016
Ústí nad Orlicí2 338
10 001 - 50 0002 838
2 001 - 10 0003 060
do 2 000 obyvatel2 964
VYSOČINA KRAJ
Havlíčkův Brod4 655
Jihlava3 148
Pelhřimov2 257
Třebíč2 929
Žďár nad Sázavou2 619
10 001 - 50 0002 828
2 001 - 10 0002 379
do 2 000 obyvatel2 231
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1 
Brno 24 147
Brno 35 367
Brno 44 955
Brno 55 150
Brno 64 937
Brno 75 103
Brno 86 866
Brno 96 151
Brno 105 108
Brno 116 246
Brno 123 431
Blansko3 124
Břeclav3 222
Hodonín3 045
Vyškov2 882
Znojmo3 401
10 001 - 50 0002 963
2 001 - 10 0002 950
do 2 000 obyvatel3 089
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník2 260
Olomouc4 378
Prostějov3 311
Přerov3 549
Šumperk2 860
10 001 - 50 0003 084
2 001 - 10 0002 972
do 2 000 obyvatel2 488
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž3 233
Luhačovice3 514
1 Uherské Hradiště3 120
Vsetín3 206
Zlín4 230
10 001 - 50 0003 441
2 001 - 10 0002 676
do 2 000 obyvatel2416
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava 13 088
Ostrava 23 150
Ostrava 32 888
Ostrava 42 968
Ostrava 52 991
Ostrava 62 277
Ostrava 73 359
Ostrava 83 298
Ostrava 93 998
Ostrava 103 672
Ostrava 113 364
Ostrava 124 245
Bruntál2 113
Frýdek-Místek2 305
Havířov3 238
Karviná2 766
Nový Jičín2 451
Opava2 681
10 001 - 50 0002 699
2 001 - 10 0002 780
do 2 000 obyvatel2 898

* Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez rozlišení podle počtu obyvatel.

Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Vi
1Druh stavbyI.Rekreační chalupa a rekreační domek-0,02
II.Dvoj domek, dům řadový-0,01
III.Samostatný rodinný dům0
2Provedení obvodových stěna)I.Typ 1 - Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo zdivo smíšené-0,08
II.Typ 2 - Železobetonová nezateplená-0,01
III.Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo0
IV.Typ 4 - Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené0,04
V.Typ 5 - Ekologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd.0,10
3Tloušťka obvod, stěnI.méně jak 45 cm-0,02
II.45 cm0
III.více jak 45 cm0,03
4Podlažnostb)I.Hodnota větší než 20
II.Hodnota více jak 1 do 2 včetně0,01
III.Hodnota 10,02
5Napojení na veřejné sítě
(přípojky)
I.Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie-0,10
II.Přípojka elektro, vl. studna na pozemku-0,05
III.Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy nebo septiku0
IV.Přípojka elektro voda, napoj, na veřej, kanál, nebo domovní čistírna0,04
V.Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan0,08
6Způsob vytápění stavbyI.Lokální na tuhá paliva-0,08
II.Lokální vytápění el. nebo plynem,-0,04
III.Ústřední, etážové , dálkové0
IV.Převažující části vytápění podlahové, teplovzdušné vytápění0,05
V.Ostatní druhy vytápění (např. solární, tepelná čerpadla, stěn. vytápění)0,06 až 0,10
7Zákl. příslušenství v RDc)I.Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod,chemické WC-0,10
II.Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. nebo mimo stavbu RD-0,05
III.Úplné - standardní provedení0
IV.Úplné nadstandard, nebo více zákl. přísl. standard, proved.,prádelna0,05
V.Více základních příslušenství nadstandardního provedení0,06 až 0,10
8Ostatní vybavení v RDI.Bez dalšího vybavení0
II.Např. sauna, centrál.vysavač, zimní zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén0,01 až 0,25
9Venkovní úpravyI.Zanedbatelného rozsahu-0,05
II.Minimálního rozsahu-0,03
III.Standardního rozsahu a provedení0
IV.Většího rozsahu nebo nadstand. provedení0,04
V.Nadstandardní provedení a rozsah0,05
10Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RDI.Snižující hodnotu RD-0,01 až -0,03
II.Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m20
III.Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m20,05 až 0,10
11Pozemky ve funkčním celku se stavbouI.Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2-0,01
II.Od 300 m2 do 800 m2 celkem0
III.Nad 800 m2 celkem0,01
12Kriterium jinde neuvedenéI.Významně snižující cenu-0,06 až -0,10
II.Mírně snižující cenu-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,01 až 0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,10
13Stavebně- technický stavI.stavba ve výborném stavu1,25*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti)0,45*
Index konstrukce a vybavení :  

a) Začleňuje se podle převažující svislé obvodové konstrukce, pokud nelze stanovit, ocení se celá stavba nákladovým způsobem.

b) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1.NP - nutno doložit výpočtem.

c) Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

■ A - pro stavby stáří do 20 let včetně (nebo stavba po celkové rekonstrukci): 1

■ B - pro stavby stáří od 20 do 30 let včetně: 0,9

■ C - pro stavby stáří od 30 do 50 let včetně: 0,8

■ D - pro stavby stáří od 50 do 80 let včetně: 0,7

■ E - pro stavby starší než 80 let: 0,6

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.“.

71. Příloha č. 21 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Úprava základních cen stavebních pozemků

Tabulka č. 1

Číslo
položky
Důvod úpravy
ceny stavebního pozemku
Srážka
%
Přirážka
%
1.1   pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno b), d), f), h), j)
se zřetelem na její významnost z hlediska zeměpisného,
kulturního a hospodářského
do 20 do 80
1.2   výhodnost polohy pozemku na území obce z hlediska účelu
užití stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu zřízení
určeného
   
  1.2.1 - ve městě podle odstavce 1 písmeno a) do 60 do 250
  1.2.2 - ve městech podle odstavce 1 písmeno c), e) do 50 do 200
  1.2.3 - ve městech podle odstavce 1 písmeno g), i) do 40 do 165
  1.2.4 - v ostatních obcích do 30 do 125
1.3   pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností
nebo takovou stavbou již zastavěný, např. budovami
administrativními, hotely, restauracemi, prodejnami,
obchodními domy, domy služeb, parkovišti apod.
- do 150

Tabulka č. 2

Číslo
položky
Důvod úpravy
ceny stavebního pozemku
Srážka
%
Přirážka
%
2.1   přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace
má živičný, dlážděný nebo betonový povrch)
do 10 -
2.2   není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod do 5 -
2.3   není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci do 7 -
2.4   není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo
vzdálenost od rozvodu elektrické energie je větší než 200 m
do 8 -
2.5   nepříznivé docházkové vzdálenosti k zastávce veřejné
dopravy (ČSAD, MHD apod.) - více než 1,5 km
do 5 -
2.6   negativní účinky okolí
(škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.)
do 10 -
2.7   svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ do 4 -
2.8   ztížené základové podmínky    
  2.8.1 - svažitost terénu nad 15 % v převažující části pozemku do 4 -
  2.8.2 - hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní
výchozího terénu
do 5 -
  2.8.3 - únosnost základové půdy při odvozeném normovaném
namáhání základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa
při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové
spáry
do 5 -
2.9   omezení užívání pozemku    
  2.9.1 - ochranné pásmo 4) do 5 -
  2.9.2 - chráněná krajinná oblast5) do 3 -
  2.9.3 - národní park6) do 3 -
  2.9.4 - stavba pod povrchem pozemku do 5 -
  2.9.5 - zátopové území obce stanovené
vodohospodářským orgánem
do 25 -
  2.9.6 - stavební uzávěra do 5 -
2.10   nezastavěný pozemek s neupraveným povrchem
přírodního sportoviště mimo funkční celek
s tímto sportovištěm
do 25 -
2.11   pozemek s možností jeho napojení na veřejný rozvod plynu - do 10

Tabulka č. 3

Číslo položkyDůvod úpravy ceny stavebního (popř. jiného) pozemkuSrážka ( %) v území                    
zastavěném            nezastavěném m
3.1 pozemek podle odstavce 7 v katastrálním území (dále jen k.ú.) sídelní části obce (u měst vyjmenovaných v příloze č. 39 oblast č. 1, s výjimkou Ostravy, kde jde o k.ú. Moravská Ostrava); sídelní částí obce se rozumí k.ú., v němž je magistrát nebo úřad města  
 3.1.1- ve městě podle odstavce 1 písmeno a)-                                 20                         
 3.1.2- ve městech podle odstavce 1 písmeno c), e)-20
 3.1.3- ve městech podle odstavce 1 písmeno g), i)-20
 3.1.4- v ostatních obcích-20
3.2 pozemek podle odstavce 7 v k.ú. mimo sídelní část obce, ale stavebně a dopravně na ni navazující (tj. s centrální částí obce k.ú. stavebně srostlá - sousední, popř. i další)  
 3.2.1- ve městě podle odstavce 1 písmeno a)1535
 3.2.2- ve městech podle odstavce 1 písmeno c), e)1030
 3.2.3- ve městech podle odstavce 1 písmeno g), i)525
 3.2.4- v ostatních obcích-20
3.3 pozemek podle odstavce 7 v k.ú. mimo sídelní část obce, avšak stavebně a dopravně na ni nenavazující (s prolukou vzdušnou čarou 200 m a více)  
 3.3.1- ve městě podle odstavce 1 písmeno a)3050
 3.3.2- ve městech podle odstavce 1 písmeno c), e)2040
 3.3.3- ve městech podle odstavce 1 písmeno g), i)1030
 3.3.4- v ostatních obcích-20
3.4u pozemku podle odstavce 7 se zpevněným a prašným povrchem možnost další srážky podle této položky, avšak jejich součet může být v tomto případě nejvýše 65 %do 10do 30
3.5u pozemku podle odstavce 7 s nezpevněným a prašným povrchem možnost další srážky podle této položky, avšak jejich součet může být v tomto případě nejvýše 75 %do 25do 45

1. V zastavěném území k.ú. sídelní části města podle odstavce 1 písm. a), c), e), g) a i) [v případě měst vyjmenovaných v příloze č. 39 jejich oblast č. 1, s výjimkou Ostravy, kde jde o k.ú. Moravská Ostrava], se vždy použije polohová přirážka podle příslušné položky č. 1.2 tabulky č. 1. V městech s počtem nad 250 tis. obyvatel se použije plná výše polohové přirážky, v městech s počtem od 50 do 250 tis. obyvatel nejméně její polovina a v ostatních vyjmenovaných městech nejméně její čtvrtina.

2. Upravuje-li se základní cena stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2 a 1.3, počítají se další položky z již takto upravené ceny (nikoliv ze základní ceny podle odstavce 1).

3. Použití i nepoužití srážek a přirážek k základní ceně stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2 a 1.3 musí být zdůvodněno prokazatelným způsobem.

4. Ochrannými pásmy, stanovenými pro účely položky č. 2.9 právním předpisem nebo správním rozhodnutím, se rozumí například:

a) ochráněná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek,

b) ochranná pásma vodních zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a nerostných zdrojů.

5. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti:

Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

6. Vyhlášené národní parky:

České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava.“.

72. V příloze č. 22 se pro kód 45111 cena „3,65“ nahrazuje cenou „3,37“, pro kód 45113 cena „3,37“ nahrazuje cenou „2,60“, pro kód 45141 cena „2,60“ nahrazuje cenou „2,70“, pro kód 45151 cena „2,70“ nahrazuje cenou „2,89“, pro kód 45201 cena „2,89“ nahrazuje cenou „4,23“, pro kód 45211 cena „4,23“ nahrazuje cenou „3,44“ a pro kód 71100 cena „7,60“ nahrazuje cenou „8,60“.

73. V příloze č. 23 v popisu položky č. 3.1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“ a v popisu položky č. 3.2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

74. V příloze č. 33 v tabulce č. 4 ve sloupci 9 v řádku 61 - 80 se číslo „06,0“ nahrazuje číslem „0,60“ a pod tabulku se doplňuje text „U dřeviny JASAN, která má jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 5 a 9.“.

75. V příloze č. 33 v tabulce č. 6 ve sloupci 2 v řádku 1 - 20 se číslo „0„50“ nahrazuje číslem „0,50“ a pod tabulku se doplňuje text „U dřevin OSIKA a BŘÍZA, které mají jen 3 bonitní stupně, se pro ocenění použijí jednotkové ceny pro bonitní stupně 1, 3 a 5.“.

76. Příloha č. 38 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
SEKCE 1- BUDOVY
11 BUDOVY BYTOVÉ
111 Budovy jednobytové
46.21.11.1 Domy rodinné jednobytové 2,142
46.21.11.3-.4 Budovy pro rodinnou rekreaci
112 Budovy dvou a vícebytové
1121 46.21.11.2 Budovy dvoubytové 2,142
1122 46.21.11.2
46.21.12...
Budovy tří a vícebytové 2,131
113 Budovy bytové ostatní
46.21.18.2 Budovy se službami sociální péče 2,058
46.21.19.1 Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
112 BUDOVY A HALY (DÁLE JEN BUDOVY) NEBYTOVÉ
121 Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1 Budovy hotelů 2,047
46.21.19.2 Budovy restauračních zařízení
122 Budovy administrativní
46.21.14.3.. Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...) 2,124
123 Budovy pro obchod
46.21.14.2.. Budovy pro obchod, prodejny 2,132
46.21.14.3.. Budovy pro služby
124 Budovy pro dopravu a telekomunikace
1241 46.21.14.4..
46.21.64.3
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,128
1242 46.21.14.5.. Garáže2,136
125 Budovy pro průmysl a skladování
1251 46.21.13.1.
46.21.51.2.
Budovy pro průmysl 2,128
46.21.13.3 Budovy pro vodní hospodářství
1252 46.21.13.2 Budovy skladů, nádrže a sila 2,129
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 34
126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
1261 46.21.16.3 Budovy pro společenské a kulturní účely 2,063
1262 46.21.17.2 Budovy muzeí a knihoven
1263 46.21.17.. 1,3 Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum 2,067
1264 46.21.18.1 Budovy pro zdravotnictví 2,068
1265 46.21.61..
46.21.63..
Budovy pro sport
tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů
2,076
127 Budovy nebytové ostatní
1271 46.21.15.2
46.21.15.3
Budovy pro zemědělství
tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů
2,180
1272 46.21.14.6.. 1 Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2,065
1273 46.21.19.9.. Historické nebo kulturní památky
1274 46.21.19.9.. Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené2,095
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21DOPRAVNÍ DÍLA
211
 
Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11.. Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru 2,221
212
 
Dráhy kolejové
46.23.13.. Dráhy železniční a visuté2,074
213
 
Plochy letišť
46.23.14.. Dráhy letištní a ostatní plochy2,238
214 Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
2141 46.21.21.. Mosty a visuté dálnice 2,079
2142 46.21.22.. Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních) 1,985
215 Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
2151 46.24.12.1
46.24.11.
Přístavy a plavební kanály 2,067
2152 46.24.12.3 Hráze, jezy a stupně na tocích 2,103
46.24.12.4 Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8 Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9 Úpravy vodních toků (regulace)
2153 46.24.12.6,.7 Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki
1 2 3 4
22 VEDENI TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221 Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
2211 46.21.31..
46.21.32.7
Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní 2,277
2212 46.21.32..
46.21.64.1
Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní (vč. souvisejících objektů) 2,260
2213 46.21.36..,37.. Vedení dálkové telekomunikační 2,254
46.21.52.5 Stavby telekomunikační (např. věže, stožáry)
2214 46.21.33.. Vedení elektrická trakční 2,181
46.21.34..
46.21.35..
Vedení dálková elektrická (vč.pomocných zařízení)
222 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační
2221 46.21.42.3 Vedení plynu místní trubní 2,253
2222 46.21.41.1,2,9
46.21.42.1,.2
46.21.64.1
Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní (vč. souvisejících objektů) 2,241
46.25.22.1 Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2 Studny jinde neuvedené a jímání vody
2223 46.21.41.4,.9
46.21.64.1
Vedení kanalizace místní trubní 2,243
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
2224 46.21.43.. Vedení místní elektrické a telekomunikační (vč. pomocných zařízení) 2,200
46.21.43.9 Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23 SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
2301 46.21.52.. Stavby důlní a pro těžbu 2,240
2302 46.21.51.
46.25.61
Stavby elektráren
2303 46.25.61 Stavby pro chemický průmysl
2304   Stavby průmyslové jinde neuvedené
24OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241 Stavby pro sport a rekreaci
2411 46.23.22.9 Sportovní hřiště 2,259
2412 46.23.21.. Ostatní stavby pro sport a rekreaci
tj. plochy stadionů a hřišť, parky
2,328
242 Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64...
46.39.99
Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená 2,259

U pozemků oceňovaných podle § 28 odst. 2 až 5, 7, 9 a 10 a § 31 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp z přílohy č. 39.

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se uvažuje podle té stavby, podle které byl u pozemků, které oplocuje, použit koeficient prodejnosti Kp dle přílohy č. 39.“.

77. Příloha č. 39 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty prodejnosti - KP

Tabulky č. 1

Obce
(kategorie obcí
podle počtu obyvatel;
ve vyjmenovaných
městech oblasti
podle do nich
zařazených
katastrálních území)
STAVBY
Výroba Obchod Doprava
a spoje
Školy
a kultura
Zdravotnictví Zemědělství Bytové domy Sklady Inženýrské
stavby
Garáže Rodinné domy Chaty Byty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hlavní město Praha             
Praha 1 1,243 2,735 1,594 2,452 1,653 0,244 3,135 2,362 2,092 2,957 4,419 1,000 3,425
Praha 2 1,246 1,708 1,594 1,441 2,885 0,244 2,971 1,479 0,449 1,450 2,069 1,000 3,109
Praha 3 0,871 1,416 2,105 1,850 0,683 0,443 1,664 0,935 0,808 1,390 2,035 1,000 2,064
Praha 4 0,995 1,351 1,120 1,573 1,477 0,222 1,465 0,816 0,449 1,742 1,923 2,620 2,009
Praha 5 1,237 2,859 1,190 1,098 1,661 0,244 2,013 2,096 0,315 1,938 2,819 0,723 1,990
Praha 6 0,856 1,850 1,179 1,577 2,155 0,222 2,577 3,044 0,372 2,249 3,569 1,486 2,839
Praha 7 1,790 1,705 0,982 0,967 0,985 0,287 1,561 1,295 0,294 1,823 2,369 2,117 1,453
Praha 8 0,758 1,078 0,833 0,201 0,490 0,211 1,595 0,771 0,314 1,293 1,758 1,677 1,734
Praha 9 0,656 1,078 0,858 0,371 0,727 0,267 1,604 0,613 0,521 0,950 1,790 1,846 1,859
Praha 10 1,022 1,042 0,790 1,057 0,809 0,204 1,713 0,637 0,357 1,698 1,981 1,312 1,941
Praha 11 0,580 0,846 0,816 0,929 0,857 0,244 1,177 1,477 1,072 1,417 1,558 2,179 1,432
Praha 12 0,694 0,863 0,981 0,543 0,286 0,235 1,069 0,782 1,635 1,622 1,425 2,609 1,065
Praha 13 0,539 0,746 0,900 0,689 0,619 0,171 1,150 1,215 1,320 1,866 1,496 1,463 1,091
Praha 14 0,779 0,882 1,034 0,481 1,737 0,196 1,547 1,518 0,456 1,685 1,498 1,780 1,612
Praha 15 0,850 1,014 0,954 1,027 1,261 0,209 0,479 1,203 0,478 1,768 1,758 1,708 1,596
Praha 16 1,079 0,745 0,984 1,570 1,570 0,244 1,163 1,450 0,353 1,619 2,065 2,136 1,463
Praha 17 0,820 1,035 1,050 1,475 1,480 0,250 1,098 1,550 0,353 1,942 1,808 1,165 1,897
Praha 18 0,953 0,820 1,090 1,520 1,850 0,244 1,208 1,058 0,154 1,090 1,784 1,854 1,512
Praha 19 1,091 1,176 1,018 1,621 1,250 0,244 0,990 1,032 1,414 1,358 1,903 2,276 2,207
Praha 20 1,057 2,158 1,175 1,516 1,280 0,244 2,038 2,133 0,355 2,384 2,294 2,105 2,129
Praha 21 0,990 0,539 0,919 0,990 1,290 0,244 0,501 0,579 0,875 1,882 2,097 1,771 1,684
Praha 22 0,665 1,012 0,838 0,995 1,175 0,162 0,987 1,525 0,397 1,388 1,499 0,632 0,956
Praha 23 0,476 0,572 1,143 0,753 0,339 0,244 1,388 0,554 0,235 1,105 1,106 1,251 1,415
Praha 24 0,547 0,778 0,950 0,692 0,647 0,244 0,865 0,707 0,381 1,188 1,253 1,394 0,942
Praha 25 0,459 0,726 0,950 0,750 0,705 0,230 1,064 0,546 0,944 0,819 1,367 1,297 1,369
Praha 26 0,545 0,765 0,810 0,733 0,722 0,307 1,180 0,747 0,478 0,838 1,220 1,071 1,799
Praha 27 0,548 0,675 0,330 0,775 0,707 0,244 0,915 0,330 0,323 0,830 0,937 1,099 1,005
Praha 28 0,408 0,747 0,720 0,780 0,725 0,292 0,988 1,101 0,479 1,057 1,293 0,848 1,374
STŘEDOČESKÝ KRAJ              
Benešov 0,660 0,679 0,956 1,221 0,694 0,392 1,093 1,069 1,255 1,231 1,266 1,398 0,873
5 001 - 15 000 0,443 0,867 0,763 1,445 0,612 0,671 0,551 0,471 1,632 0,964 1,245 1,404 0,456
2 001 - 5 000 0,418 0,906 0,598 0,755 0,580 0,309 0,604 0,467 1,433 1,173 1,317 1,836 0,722
1 001 - 2 000 0,505 0,543 0,561 0,391 0,458 0,490 0,723 0,713 0,519 0,980 1,399 1,504 0,704
do 1 000 obyvatel 0,590 0,626 0,675 0,354 0,453 0,391 0,526 0,663 1,003 1,186 1,358 1,466 0,523
              
Beroun 0,500 0,970 0,691 0,424 0,252 0,215 1,140 0,676 1,287 1,008 1,753 2,031 1,062
5 001 - 15 000 0,575 0,821 0,613 0,962 0,279 0,591 1,322 0,870 0,608 1,005 1,555 2,978 1,168
2 001 - 5 000 0,521 0,685 1,033 0,712 0,792 0,723 1,072 0,697 1,767 1,732 1,309 1,670 0,936
1 001 - 2 000 0,665 0,946 1,079 0,661 0,614 0,407 1,178 0,667 1,517 1,266 1,883 2,201 1,092
do 1 000 obyvatel 0,430 0,881 0,635 0,547 0,506 0,606 0,505 0,811 1,264 1,463 1,901 2,543 1,088
              
Kladno 1 0,646 0,812 0,691 0,793 0,500 0,360 1,109 0,444 0,225 0,901 1,210 0,923 1,383
Kladno 2 0,778 0,711 0,676 0,406 0,480 0,355 1,106 0,690 0,211 0,869 1,298 1,188 1,385
Kladno 3 0,478 0,630 0,979 0,315 0,428 0,357 0,717 0,628 0,344 0,795 1,082 0,886 1,256
5 001 - 15 000 0,795 1,072 0,581 0,245 0,450 0,436 0,888 0,756 0,620 0,775 1,486 0,931 1,667
2 001 - 5 000 0,779 0,637 0,274 0,231 0,312 0,451 0,510 0,497 1,232 1,189 1,547 1,955 0,899
1 001 - 2 000 0,686 0,816 0,358 0,507 0,435 0,359 0,531 0,503 1,145 1,035 1,686 1,441 0,624
do 1 000 obyvatel 0,627 0,861 0,305 0,573 0,246 0,172 0,741 0,472 1,134 1,249 1,591 1,927 1,036
              
Kolín 0,881 0,900 0,978 0,874 0,944 0,460 1,104 0,808 0,860 0,900 1,360 1,333 1,117
5 001 - 15 000 0,313 0,985 0,738 1,167 0,699 0,395 1,940 0,442 0,853 1,082 1,747 1,206 0,914
2 001 - 5 000 0,422 0,601 0,611 0,670 0,496 0,316 0,806 0,549 0,781 0,787 1,406 2,008 0,781
1 001 - 2 000 0,755 0,746 0,637 1,652 0,574 0,388 0,991 0,759 1,121 0,828 1,518 0,987 0,929
do 1 000 obyvatel 0,521 0,924 0,407 0,605 0,459 0,577 0,611 0,712 1,302 1,006 1,674 1,726 0,980
              
Kutná Hora 0,714 0,778 0,566 0,366 0,481 0,333 1,283 0,715 0,637 0,968 1,198 0,953 1,196
5 001 - 15 000 0,378 0,703 0,177 0,938 1,397 0,483 0,986 0,549 0,784 0,999 1,110 1,587 1,146
2 001 - 5 000 0,290 0,799 0,376 0,304 0,600 0,387 0,448 0,604 0,650 0,851 1,129 0,907 0,744
1 001-2 000 0,417 0,783 0,550 0,313 0,591 0,393 0,712 0,465 0,636 0,785 1,155 1,889 0,270
do 1 000 obyvatel 0,253 0,546 0,540 0,452 0,551 0,435 0,775 0,632 0,899 0,867 1,277 1,718 0,462
              
Mělník 0,457 0,691 0,716 0,822 0,745 0,477 0,709 0,432 0,426 0,835 1,093 1,587 0,959
15 001-25 000 0,559 0,631 0,364 0,380 0,422 0,462 1,412 0,538 0,643 0,983 1,461 1,394 0,622
2 001 - 5 000 0,429 0,466 0,236 0,650 0,548 0,274 0,573 0,536 1,441 0,933 1,550 2,218 0,573
1 001 - 2 000 0,520 0,615 0,762 0,640 0,453 0,485 0,463 0,645 1,047 1,056 1,675 1,571 1,006
do 1 000 obyvatel 0,381 0,800 0,635 0,649 0,560 0,381 0,776 0,631 1,113 1,063 1,622 2,126 0,778
              
Mladá Boleslav 1,497 1,649 1,784 0,819 0,716 0,776 1,081 1,064 0,606 0,901 1,489 1,079 1,289
5 001 - 15 000 0,571 0,885 0,378 0,647 0,832 0,221 0,750 0,455 0,554 0,926 1,237 1,632 0,367
2 001 - 5 000 0,686 0,677 0,685 0,890 0,564 0,225 0,645 0,598 0,836 0,951 1,533 1,646 0,812
1 001 - 2 000 0,693 0,969 0,714 1,011 0,705 0,327 0,587 0,637 0,434 0,879 1,678 2,766 0,531
do 1 000 obyvatel 0,480 0,530 0,689 0,540 0,680 0,574 0,615 0,759 1,057 0,941 1,618 1,793 0,464
              
Nymburk 0,351 0,780 1,666 0,255 0,263 0,281 0,864 0,446 0,323 0,825 1,200 0,938 0,415
5 001 - 15 000 0,657 0,733 0,641 0,522 1,065 0,351 0,810 0,674 1,065 0,973 1,684 1,630 0,930
2 001 - 5 000 0,669 0,800 0,309 0,706 0,713 0,630 0,824 0,762 1,131 0,843 1,222 1,397 1,230
1 001 - 2 000 0,604 0,843 0,497 0,825 0,605 0,477 1,530 0,875 0,757 0,790 1,471 1,714 0,933
do 1 000 obyvatel 0,344 0,584 0,633 0,654 0,587 0,507 0,472 0,681 0,803 0,772 1,504 2,108 0,408
              
Poděbrady 1 0,372 0,942 0,823 1,156 0,976 0,335 1,347 0,872 0,659 1,143 1,482 0,999 1,404
Poděbrady 2 0,604 0,947 0,820 0,940 0,820 0,248 0,938 0,642 0,962 1,238 1,104 0,858 0,958
              
Praha-východ                          
15 001-25 000 1,595 1,155 1,268 1,286 1,257 0,447 1,297 1,026 0,907 1,207 1,935 2,964 1,667
5 001 - 15 000 0,732 1,097 2,292 1,102 0,904 0,359 1,218 0,901 1,370 1,620 1,916 2,555 1,552
2 001 - 5 000 0,565 0,881 0,739 0,691 1,038 0,114 0,913 0,967 2,283 1,378 2,054 3,162 1,091
1 001 - 2 000 0,446 1,121 0,817 1,196 1,599 0,783 0,834 0,980 1,939 1,443 2,629 3,808 2,562
do 1 000 obyvatel 0,985 0,933 0,611 1,153 0,718 0,677 1,679 1,096 2,046 1,492 2,358 3,092 2,076
              
Praha-západ                          
5 001 - 15 000 0,846 1,043 1,069 1,096 1,113 0,474 0,772 0,821 0,772 1,219 2,250 1,676 1,633
2 001 - 5 000 0,792 1,126 1,119 0,684 1,161 0,314 1,598 1,166 2,196 1,439 2,453 2,922 1,572
1 001 - 2 000 0,887 1,222 0,774 0,960 1,050 0,499 1,463 0,863 2,399 1,828 2,774 3,127 0,855
do 1 000 obyvatel 0,817 1,245 0,726 1,033 0,227 0,341 0,435 1,320 2,021 1,517 2,519 2,726 0,962
              
Příbram 0,521 0,903 0,902 0,771 0,899 0,803 0,795 0,771 0,725 0,910 1,224 1,131 0,818
5 001 - 15 000 0,585 0,925 0,656 0,820 1,115 0,547 0,904 0,807 1,167 0,998 1,351 2,214 0,831
2 001 - 5 000 0,656 0,777 0,626 0,527 0,936 0,314 0,449 0,479 0,797 0,892 1,155 1,489 0,605
1 001 - 2 000 0,501 0,588 0,604 0,350 0,243 0,388 0,417 0,409 1,248 1,001 1,428 1,717 0,448
do 1 000 obyvatel 0,508 0,724 0,812 0,925 0,420 0,539 0,786 0,667 1,541 1,039 1,614 2,084 0,552
              
Rakovník 0,668 0,983 0,753 0,916 0,965 0,224 0,859 0,785 0,505 1,118 1,181 1,002 0,719
5 001 - 15 000 0,427 0,806 0,610 0,263 0,790 0,505 0,547 1,141 1,357 0,750 1,273 1,950 0,942
1 001 - 2 000 0,413 0,596 0,650 0,399 0,327 0,381 0,531 0,645 0,807 0,749 1,207 1,754 0,884
do 1 000 obyvatel 0,362 0,496 0,567 0,372 0,277 0,445 0,334 0,594 0,711 0,848 1,224 1,089 0,434
JIHOČESKÝ KRAJ              
České Budějovice 1 1,356 1,295 0,720 0,715 0,689 0,177 1,736 1,189 0,376 1,375 2,246 1,087 1,054
České Budějovice 2 0,858 0,845 0,501 0,562 0,741 0,212 1,156 0,602 0,609 0,935 1,020 1,428 0,797
České Budějovice 3 0,754 0,735 0,710 0,770 1,001 0,484 1,050 0,605 0,283 0,929 1,104 1,130 1,333
České Budějovice 4 0,734 0,856 0,705 0,500 0,680 0,277 0,850 0,606 0,400 0,963 1,013 1,490 0,660
5 001 - 15 000 0,473 0,639 0,255 0,227 0,259 0,249 0,624 0,506 0,505 0,888 0,923 0,924 0,519
2 001 - 5 000 0,536 0,528 0,277 0,572 0,425 0,311 0,784 0,557 0,468 0,753 1,258 1,329 0,969
1 001 - 2 000 0,599 0,541 1,131 0,485 0,555 0,409 0,537 0,748 0,494 0,755 1,259 1,421 0,719
do 1 000 obyvatel 0,617 0,378 0,712 0,499 0,486 0,361 0,499 0,654 0,640 0,969 1,338 1,489 1,064
              
Český Krumlov 0,561 1,199 0,893 0,829 0,336 0,583 0,549 0,688 0,581 0,917 1,449 0,876 0,675
5 001 - 15 000 0,509 0,877 0,829 0,403 0,330 0,272 0,449 1,086 0,473 0,801 0,998 0,991 0,556
2 001 - 5 000 0,442 0,677 0,698 0,202 0,750 0,285 0,483 0,570 0,850 0,761 1,103 1,374 0,393
1 001 - 2 000 0,540 0,608 0,466 0,246 0,096 0,358 0,717 0,621 0,552 0,592 1,041 1,499 0,354
do 1 000 obyvatel 0,370 0,861 0,785 0,293 0,124 0,397 0,474 0,501 0,526 0,628 1,049 1,329 0,627
              
Jindřichův Hradec 0,443 0,753 0,820 1,160 0,405 0,211 1,065 0,701 0,172 1,158 1,149 1,371 0,719
5 001 - 15 000 0,397 0,784 0,639 0,623 0,698 0,332 0,724 0,523 0,413 0,968 1,047 1,376 0,863
2 001 - 5 000 0,457 0,574 0,784 0,435 0,617 0,328 0,459 0,487 0,731 0,701 1,106 1,178 0,467
1 001 - 2 000 0,463 0,536 0,672 0,521 0,696 0,311 0,767 0,809 0,907 0,931 1,097 1,103 0,597
do 1 000 obyvatel 0,347 0,515 0,422 0,298 0,408 0,340 0,475 0,535 0,430 0,612 1,122 0,765 0,506
              
Písek 0,426 0,767 0,603 0,561 0,457 0,268 0,703 0,507 0,780 1,190 1,072 1,016 0,979
5 001 - 15 000 0,385 0,751 0,601 0,582 0,582 0,174 0,873 0,392 0,647 0,814 1,082 1,117 0,790
2 001 - 5 000 0,389 0,766 0,617 0,625 0,551 0,172 0,199 0,569 1,447 0,844 0,981 1,044 0,654
1 001 - 2 000 0,367 0,554 0,549 0,570 0,432 0,391 0,634 0,580 0,486 0,882 1,223 1,201 0,757
do 1 000 obyvatel 0,291 0,537 0,368 0,415 0,863 0,389 0,440 0,615 0,889 0,960 1,280 1,513 0,672
              
Prachatice 0,606 0,599 0,636 0,346 0,565 0,339 0,655 0,287 0,595 0,872 0,879 1,335 0,369
5 001 - 15 000 0,302 0,559 0,148 0,903 0,306 0,229 0,467 0,415 0,267 0,829 0,842 1,025 0,247
2 001 - 5 000 0,392 0,332 0,924 0,683 0,406 0,371 0,631 0,446 0,604 0,725 0,951 0,926 0,293
1 001 - 2 000 0,572 0,453 0,632 0,533 0,588 0,414 0,485 0,748 0,421 0,793 1,230 1,521 0,568
do 1 000 obyvatel 0,384 0,698 0,685 0,209 1,466 0,351 0,347 0,482 0,431 0,692 1,249 1,284 0,541
              
Strakonice 0,487 0,732 0,899 0,402 0,882 0,652 0,443 0,460 0,522 1,059 0,919 1,005 1,099
5 001 - 15 000 0,437 0,601 0,736 0,612 0,643 0,151 0,729 0,548 0,221 0,864 1,019 1,365 0,720
2 001 - 5 000 0,699 0,488 0,511 0,396 0,509 0,867 0,607 0,601 0,246 0,595 0,935 1,204 0,815
1 001 - 2 000 0,476 0,509 0,508 0,615 0,472 0,407 0,283 0,501 0,748 0,662 1,028 1,169 0,265
do 1 000 obyvatel 0,483 0,537 0,569 0,314 0,560 0,381 0,332 0,570 0,611 0,624 1,123 1,204 0,396
              
Tábor 0,612 0,743 1,159 0,509 0,720 0,224 0,914 1,321 0,642 1,141 1,178 1,221 0,881
5 001 - 15 000 0,621 0,665 0,615 0,657 0,454 0,233 0,624 0,936 1,079 1,028 1,186 1,271 1,514
2 001 - 5 000 0,330 1,000 0,198 0,757 1,238 0,343 0,365 0,598 0,749 0,849 0,985 1,642 0,543
1 001 - 2 000 0,471 0,438 0,448 0,517 0,492 0,334 0,245 0,628 1,553 0,667 1,202 2,253 0,387
do 1 000 obyvatel 0,508 0,500 0,534 0,457 0,969 0,384 0,562 0,685 0,768 0,770 1,189 1,780 0,583
Plzeňský kraj              
Domažlice 0,477 0,805 0,625 0,864 0,544 0,441 0,979 0,676 2,176 0,944 1,011 1,085 0,831
5 001 - 15 000 0,511 0,512 0,607 0,502 0,597 0,417 0,699 0,731 0,904 0,804 1,045 1,132 0,810
2 001 - 5 000 0,592 0,613 0,633 0,411 0,922 0,494 0,457 0,550 0,934 0,866 1,077 1,582 0,419
1 001 - 2 000 0,223 0,762 0,413 0,496 0,522 0,316 0,374 0,575 0,345 0,742 0,953 1,047 0,478
do 1 000 obyvatel 0,249 0,517 0,295 0,375 0,196 0,352 0,426 0,555 0,568 0,566 1,071 1,131 0,457
              
Klatovy 0,927 0,847 0,485 0,915 0,565 0,248 0,828 0,696 0,501 1,044 1,007 1,162 0,799
5 001 - 15 000 0,471 0,801 0,948 0,482 0,382 0,247 0,605 0,553 1,147 0,966 1,280 1,736 1,044
2 001 - 5 000 0,183 1,156 1,134 0,873 0,879 0,323 0,746 0,834 0,571 0,856 1,307 2,102 0,948
1 001 - 2 000 0,357 0,666 0,814 0,879 0,704 0,382 0,493 0,585 0,660 0,905 1,237 1,176 0,611
do 1 000 obyvatel 0,709 0,584 0,234 0,513 0,792 0,266 0,374 0,502 1,313 0,817 1,388 1,501 1,052
              
Plzeň 1 0,526 0,904 0,738 1,024 0,873 0,412 1,291 0,818 0,381 1,067 1,311 0,858 1,198
Plzeň 2 0,650 0,776 0,370 0,525 0,584 0,221 0,907 0,811 0,477 1,040 1,087 1,202 1,107
Plzeň 3 0,838 0,312 0,709 0,727 0,997 0,387 1,025 0,619 0,575 0,853 0,977 1,096 0,477
2 001 - 5 000 0,398 0,662 0,436 0,554 0,485 0,326 0,727 0,361 0,568 0,885 1,329 2,418 1,055
1 001 - 2 000 0,557 0,748 0,705 0,913 0,504 0,462 0,489 0,595 0,829 0,743 1,526 1,267 0,924
do 1 000 obyvatel 0,663 0,460 0,654 0,670 0,433 0,453 0,583 0,584 0,799 1,025 1,559 1,556 0,501
              
Plzeň-jih                          
5 001 - 15 000 0,416 0,478 1,182 1,274 0,428 0,361 0,750 0,573 0,703 0,790 1,037 1,525 0,689
2 001 - 5 000 0,400 0,689 0,436 0,554 0,462 0,356 0,975 0,723 0,568 0,882 1,129 1,854 0,742
1 001 - 2 000 0,510 0,434 0,723 0,453 0,463 0,562 0,607 0,674 1,376 0,641 1,223 1,171 0,734
do 1 000 obyvatel 0,674 0,439 0,651 0,656 0,452 0,469 0,573 0,592 0,824 1,042 1,231 1,434 0,520
              
Plzeň-sever                          
5 001 - 15 000 1,423 0,801 0,738 0,715 0,196 0,292 0,334 1,028 0,265 0,748 1,054 1,460 0,949
2 001 - 5 000 0,327 0,499 0,715 1,165 0,702 0,332 0,371 0,501 0,332 0,775 1,240 1,219 0,639
1 001 - 2 000 0,543 0,449 0,687 1,373 0,545 0,364 0,371 0,530 0,291 0,840 1,180 1,410 0,892
do 1 000 obyvatel 0,205 0,615 0,826 0,780 0,285 0,294 0,406 0,442 0,716 0,896 1,189 1,284 0,427
              
Rokycany 0,411 0,628 0,602 0,749 0,615 0,317 0,388 0,974 0,806 0,966 1,206 1,427 0,742
2 001 - 5 000 0,532 0,580 0,940 0,343 0,711 0,221 0,436 0,567 0,955 0,976 1,451 1,697 0,995
1 001 - 2 000 0,495 0,490 0,311 0,700 0,697 0,466 0,947 0,491 0,804 1,037 1,137 1,650 0,660
do 1 000 obyvatel 0,632 0,523 0,593 0,562 1,170 0,546 0,522 0,719 1,577 1,186 1,447 1,591 0,528
              
Tachov 0,490 0,692 0,606 0,548 0,457 0,393 0,541 0,746 0,747 0,715 0,824 0,584 0,651
5 001 - 15 000 0,367 0,496 0,583 0,551 0,254 0,291 0,555 0,320 0,436 0,835 0,906 1,073 0,822
2 001 - 5 000 0,429 0,739 0,518 0,371 0,502 0,310 0,322 0,606 0,391 0,519 0,731 1,107 0,511
1 001 - 2 000 0,375 0,617 0,640 0,342 0,239 0,317 0,342 0,585 0,950 0,581 0,874 1,308 0,479
do 1 000 obyvatel 0,408 0,520 0,640 0,395 0,173 0,547 0,445 0,700 0,566 0,700 0,933 1,352 0,489
Karlovarský kraj              
Cheb 0,465 0,625 0,303 0,762 0,365 0,247 0,839 0,533 0,303 0,735 0,945 1,151 1,011
5 001 - 15 000 0,509 0,461 0,562 0,714 0,322 0,155 0,625 0,502 0,873 0,707 0,912 1,178 0,764
2 001 - 5 000 0,393 0,414 0,969 0,383 0,996 0,355 0,386 0,365 0,255 0,598 0,901 1,133 0,709
1 001 - 2 000 0,373 0,431 0,700 0,186 0,600 0,173 0,615 0,686 0,367 0,695 0,880 0,619 0,749
do 1 000 obyvatel 0,277 0,847 0,600 0,606 0,768 0,334 0,303 0,557 1,002 0,619 1,000 1,556 0,260
              
Františkovy Lázně 1 0,588 0,705 0,374 0,639 0,580 0,415 1,079 0,603 0,352 0,712 0,796 0,940 1,217
Františkovy Lázně 2 0,179 0,391 0,450 0,600 0,550 0,079 0,156 0,375 0,350 0,776 0,909 0,922 0,764
              
Jáchymov 0,229 0,386 0,321 0,367 0,425 0,292 0,485 0,236 0,260 0,399 0,682 0,916 0,500
              
Karlovy Vary 1 0,540 1,767 0,838 0,738 0,752 0,483 1,118 0,689 0,622 0,892 2,146 1,752 2,196
Karlovy Vary 2 0,265 0,900 0,835 0,779 0,388 0,400 0,696 0,363 0,227 0,897 1,319 1,204 1,131
Karlovy Vary 3 0,589 1,233 1,140 0,955 0,576 0,511 0,712 0,681 0,597 0,701 1,032 1,260 1,152
Karlovy Vary 4 0,543 0,786 0,796 0,908 0,535 0,183 0,659 0,411 0,259 0,679 0,996 1,020 0,695
15 001-25 000 0,455 0,697 0,826 0,276 0,749 0,685 0,763 0,403 0,309 0,718 1,043 0,461 0,779
5 001 - 15 000 0,610 0,491 0,752 0,748 0,763 0,217 0,830 0,273 0,267 0,699 0,986 0,911 0,819
2 001 - 5 000 0,311 0,433 0,478 0,325 0,741 0,292 0,625 0,392 0,131 0,687 0,717 1,254 0,576
1 001 - 2 000 0,608 0,750 0,540 0,164 0,617 0,431 0,396 0,465 0,559 0,634 1,008 1,768 0,745
do 1 000 obyvatel 0,772 0,614 0,335 0,558 0,683 0,331 0,435 0,567 0,495 0,810 0,982 1,072 0,674
              
Mariánské Lázně 1 1,034 0,998 0,621 0,458 0,342 0,490 0,873 0,313 0,696 0,951 0,717 0,578 1,114
Mariánské Lázně 2 0,390 0,697 0,710 0,168 0,831 0,146 0,680 0,312 0,339 0,917 0,885 0,938 0,915
Mariánské Lázně 3 0,269 0,288 0,700 0,160 0,600 0,150 0,600 0,242 0,667 0,355 0,616 0,563 0,500
              
Sokolov 0,816 0,677 0,714 0,178 0,244 0,385 0,754 0,856 0,667 0,684 0,834 0,706 0,511
5 001 - 15 000 0,377 0,592 0,528 0,447 0,564 0,223 0,603 0,435 1,144 0,606 0,799 0,989 0,590
2 001 - 5 000 0,409 0,532 0,193 0,298 0,755 0,133 0,434 0,372 0,375 0,564 0,834 1,117 0,523
1 001 - 2 000 0,373 0,382 0,399 0,493 0,543 0,207 0,504 0,482 0,296 0,527 0,965 1,678 0,618
do 1 000 obyvatel 0,319 0,590 0,563 0,936 0,339 0,232 0,932 0,416 0,409 0,644 1,005 0,988 0,457
Ústecký kraj              
Děčín 0,363 0,676 0,516 0,536 0,252 0,255 0,683 0,543 0,382 0,768 0,866 0,704 0,746
15 001-25 000 0,561 0,586 0,695 0,485 0,565 0,156 0,458 0,509 1,022 0,834 0,820 1,566 0,415
5 001 - 15 000 0,330 0,466 0,410 0,708 0,372 0,194 0,485 0,515 0,412 0,646 0,905 0,860 0,173
2 001 - 5 000 0,771 0,479 0,389 0,392 0,455 0,277 0,639 0,479 0,449 0,754 0,853 1,856 0,514
1 001 - 2 000 0,519 0,143 0,125 0,127 0,301 0,186 0,641 0,536 0,367 0,648 0,964 1,313 0,300
do 1 000 obyvatel 0,404 0,665 0,651 0,564 0,610 0,395 0,363 0,520 0,574 0,792 1,226 1,041 0,328
              
Chomutov 0,640 0,342 0,756 0,731 0,712 0,290 0,537 0,602 0,528 0,782 1,022 0,693 0,506
15 001-25 000 0,283 0,384 0,826 0,444 0,838 0,465 0,520 0,416 0,541 0,701 0,904 0,919 0,527
2 001 - 5 000 0,403 0,395 0,413 0,613 0,681 0,151 0,517 0,169 0,413 0,477 0,708 0,709 0,401
1 001 - 2 000 0,755 0,328 0,556 0,545 0,680 0,263 0,649 0,462 0,545 0,679 0,832 0,675 0,308
do 1 000 obyvatel 0,364 0,497 0,550 0,116 0,553 0,197 0,127 0,364 0,416 0,737 0,885 1,008 0,548
              
Litoměřice 0,637 0,686 0,719 1,025 0,315 0,215 0,920 0,819 0,476 1,018 1,156 1,306 1,081
5 001 - 15 000 0,536 0,676 0,322 0,442 0,691 0,402 0,514 0,643 0,339 0,741 1,126 1,306 0,844
2 001 - 5 000 0,485 0,573 0,420 0,690 0,623 0,293 0,413 0,424 0,539 0,619 0,992 1,136 0,493
1 001 - 2 000 0,646 0,603 0,505 0,299 0,402 0,410 0,480 0,695 0,720 0,777 1,094 1,745 0,496
do 1 000 obyvatel 0,693 0,649 0,735 0,590 0,354 0,568 0,490 0,659 1,001 0,704 1,130 1,237 0,248
              
Louny 0,668 0,711 0,609 1,126 0,521 0,214 0,688 0,446 1,270 0,791 1,280 1,032 0,670
15 001-25 000 0,210 0,628 0,605 1,001 0,570 0,255 0,870 0,375 0,903 0,845 0,837 0,960 0,997
5 001 - 15 000 0,652 0,884 0,592 0,498 0,288 0,166 0,616 0,403 1,166 0,847 0,752 1,121 0,635
2 001 - 5 000 0,331 0,299 0,553 0,527 0,531 0,235 0,289 0,409 0,298 0,567 0,859 0,987 0,506
1 001 - 2 000 0,192 0,410 0,536 0,520 0,490 0,347 0,554 0,386 0,391 0,595 0,970 1,599 0,552
do 1 000 obyvatel 0,495 0,429 0,695 0,479 0,422 0,308 0,325 0,408 1,018 0,659 0,956 1,142 0,317
              
Most 10,803 0,189 0,711 0,427 0,691 0,412 0,956 0,817 0,665 0,869 1,419 1,358 0,510
Most 2 0,830 0,668 0,705 0,360 0,656 0,410 0,503 0,928 0,653 1,021 1,183 1,691 0,610
Most 3 0,425 0,337 0,700 0,420 0,680 0,405 0,312 0,363 0,660 0,450 1,353 1,116 0,783
nad 25 000 0,234 0,471 0,700 0,690 0,690 0,270 1,108 0,281 0,257 0,719 1,300 1,089 0,528
2 001 - 5 000 0,457 0,421 0,671 0,615 0,610 0,282 0,661 0,631 0,402 0,589 0,783 0,876 0,528
1 001 - 2 000 0,382 0,266 1,037 0,465 0,585 0,230 0,425 0,630 0,461 0,488 0,850 0,947 0,600
do 1 000 obyvatel 0,859 0,606 0,421 0,568 0,511 0,363 0,517 0,540 0,859 0,427 0,930 0,994 1,040
              
Teplice 0,541 0,711 0,692 0,400 0,621 0,183 0,621 0,480 0,797 0,678 0,977 1,098 0,615
15 001-25 000 1,368 0,503 0,670 0,657 0,600 0,698 0,547 0,320 0,266 0,689 0,874 0,870 0,479
5 001 - 15 000 0,502 0,442 0,763 0,529 0,417 0,203 0,610 0,527 0,583 0,589 0,973 1,122 0,474
2 001 - 5 000 0,480 0,498 0,545 0,466 0,535 0,356 0,662 0,550 0,963 0,749 1,181 0,975 0,762
1 001 - 2 000 0,473 0,382 0,585 0,210 0,520 0,252 0,976 0,411 0,379 0,553 0,981 1,051 0,250
do 1 000 obyvatel 0,518 0,582 0,465 0,496 0,491 0,191 0,333 0,450 0,874 0,642 1,005 1,247 0,324
              
Ústí nad Labem 1 0,577 0,770 0,585 0,260 0,410 0,312 0,626 0,524 0,240 0,812 0,889 0,954 0,943
Ústí nad Labem 2 0,464 0,726 0,712 0,327 0,462 0,310 0,733 0,604 0,482 0,774 0,994 0,891 0,788
Ústí nad Labem 3 0,823 0,621 0,489 0,197 0,495 0,300 0,582 0,758 0,546 0,746 0,735 0,620 0,519
Ústí nad Labem 4 0,391 0,579 0,650 0,111 0,490 0,236 0,674 0,216 0,367 0,670 0,846 0,817 0,495
Ústí nad Labem 5 0,365 0,690 0,645 0,271 0,486 0,502 0,482 0,701 0,401 0,838 0,767 1,310 0,390
Ústí nad Labem 6 0,400 0,701 0,640 0,270 0,480 0,302 0,650 0,700 0,402 0,701 0,802 0,800 0,390
2 001 - 5 000 0,344 0,663 0,635 0,362 0,725 0,247 0,743 0,640 0,292 0,780 1,023 1,516 0,801
1 001 - 2 000 0,657 0,616 0,586 0,541 0,540 0,374 0,641 0,480 0,534 0,751 0,793 1,775 0,599
do 1 000 obyvatel 0,626 0,851 0,516 0,495 0,518 0,414 0,467 0,326 0,953 0,557 1,120 1,234 0,492
Liberecký kraj              
Česká Lípa 0,454 0,682 0,615 0,417 0,607 0,201 0,951 0,565 0,606 0,795 0,934 0,803 0,704
5 001 - 15 000 0,362 0,632 0,716 0,488 0,334 0,411 0,587 0,663 0,584 0,702 0,982 1,138 0,680
2 001 - 5 000 0,258 0,455 0,849 0,865 0,449 0,252 0,451 0,486 0,227 0,598 1,006 1,246 0,522
1 001 - 2 000 0,591 0,711 0,246 0,213 0,372 0,341 0,151 0,446 0,576 0,671 0,942 1,102 0,635
do 1 000 obyvatel 0,330 0,387 0,638 0,112 0,331 0,288 0,628 0,450 0,214 0,916 1,129 1,204 0,518
              
Jablonec nad Nisou 0,390 0,619 0,731 0,489 0,618 0,693 0,890 0,434 0,547 0,990 1,066 1,456 0,834
5 001 - 15 000 0,418 0,598 0,700 1,070 0,615 0,163 0,571 0,453 0,371 1,151 1,144 1,036 0,842
2 001 - 5 000 0,957 0,482 0,535 0,608 0,600 0,326 0,434 0,474 0,445 0,658 1,172 1,208 0,788
1 001 - 2 000 0,853 0,875 0,520 0,713 0,538 0,281 0,487 0,542 0,722 0,635 1,589 2,148 0,747
do 1 000 obyvatel 0,595 0,824 0,509 0,901 0,773 0,300 0,661 0,524 0,538 0,639 1,557 1,977 0,867
              
Liberec 1 0,304 0,670 0,282 0,784 0,624 0,257 1,513 0,880 0,450 1,030 1,100 1,142 2,103
Liberec 2 0,436 0,576 0,684 0,460 0,454 0,263 0,641 0,852 0,245 0,862 0,915 0,975 0,822
Liberec 3 0,315 0,599 0,540 0,670 0,682 0,081 0,789 1,045 0,287 0,773 1,047 0,922 1,247
Liberec 4 0,512 0,531 0,514 0,643 0,620 0,237 0,406 1,491 0,410 0,783 0,984 1,201 0,655
Liberec 5 0,360 1,067 0,510 0,505 0,510 0,211 0,520 1,454 0,501 0,578 0,889 1,131 0,405
5 001 - 15 000 0,471 0,516 0,653 0,247 0,304 0,317 0,639 0,287 0,348 0,849 0,925 1,080 0,496
2 001 - 5 000 0,287 0,463 0,647 0,246 0,604 0,235 0,832 0,744 0,246 0,698 0,876 1,213 0,663
1 001 - 2 000 0,387 0,480 0,593 0,216 0,550 0,680 0,968 0,477 0,417 0,872 1,193 1,132 0,763
do 1 000 obyvatel 0,263 0,623 0,767 0,274 0,262 0,313 0,496 0,453 0,588 0,993 1,271 1,773 0,591
              
Semily 0,351 0,583 0,644 0,641 0,625 0,328 0,658 0,537 0,196 0,886 0,946 0,751 0,496
5 001 - 15 000 0,810 0,592 0,640 0,796 0,423 0,327 0,786 0,676 0,320 0,766 1,189 1,421 0,960
2 001 - 5 000 0,323 0,813 0,623 0,704 0,500 0,141 1,151 0,410 0,501 0,699 1,853 1,184 1,835
1 001 - 2 000 0,409 0,798 0,862 0,654 0,457 0,562 0,740 0,582 1,180 0,782 1,196 1,587 2,309
do 1 000 obyvatel 0,378 0,723 0,545 0,613 0,405 0,310 0,873 0,581 0,304 0,689 1,244 1,484 0,923
Královéhradecký kraj              
Hradec Králové 1 1,103 0,830 0,562 0,775 0,571 0,247 1,005 0,982 0,677 1,063 1,214 1,303 1,357
Hradec Králové 2 0,650 0,725 0,562 0,440 0,807 0,345 0,805 0,952 0,749 1,136 1,230 1,608 1,238
Hradec Králové 3 0,706 0,624 0,560 1,018 0,615 0,213 0,994 0,994 0,566 0,987 1,131 1,325 1,054
Hradec Králové 4 0,615 0,336 0,558 0,600 0,610 0,142 0,762 1,328 1,023 1,171 1,159 1,166 0,662
Hradec Králové 5 0,409 0,521 0,555 0,335 0,605 0,234 0,760 0,571 0,559 1,020 1,043 1,460 1,081
5 001 - 15 000 0,410 0,606 0,826 0,646 0,387 0,419 0,552 0,684 0,648 0,840 1,108 0,976 1,310
2 001 - 5 000 0,576 0,647 0,520 0,702 0,591 0,549 0,741 0,419 0,334 0,734 1,188 0,807 1,007
1 001 - 2 000 0,815 0,456 0,497 0,551 0,578 0,246 1,090 0,486 0,536 0,821 1,173 1,040 1,419
do 1 000 obyvatel 0,352 0,478 0,317 0,774 0,758 0,370 0,714 0,654 0,718 0,893 1,196 1,418 1,334
              
Jičín 0,503 0,851 0,645 0,452 0,814 0,575 1,193 0,458 0,590 1,179 0,982 1,292 1,002
5 001 - 15 000 0,595 0,752 0,605 0,544 0,505 0,231 1,091 0,554 0,541 0,825 1,036 1,379 1,000
2 001 - 5 000 0,350 0,424 0,544 0,485 0,333 0,336 0,666 0,469 0,441 0,746 1,139 0,969 0,787
1 001 - 2 000 0,224 0,498 0,448 0,470 0,487 0,574 0,639 0,615 0,992 0,651 1,243 1,513 0,785
do 1 000 obyvatel 0,368 0,489 0,415 0,505 0,749 0,481 0,634 0,517 0,772 0,792 1,266 1,678 0,531
              
Náchod 0,500 0,749 0,669 0,579 0,610 1,158 0,953 0,647 0,598 0,774 0,866 1,469 0,827
5 001 - 15 000 0,602 0,537 0,241 1,181 0,397 0,378 0,646 0,760 0,750 0,748 0,910 1,083 0,990
2 001 - 5 000 0,474 0,686 0,511 0,358 0,650 0,342 0,722 0,378 0,339 0,643 0,766 1,303 0,592
1 001 - 2 000 0,823 0,397 0,433 0,537 0,534 0,273 0,775 0,712 0,212 0,807 0,860 0,845 0,311
do 1 000 obyvatel 0,413 0,518 0,373 0,386 0,411 0,327 0,462 0,480 0,742 0,677 1,034 1,118 1,199
              
Rychnov nad Kněžnou 0,305 0,431 0,777 0,724 0,453 0,337 0,672 0,298 0,257 0,715 0,746 0,800 0,867
5 001 - 15 000 0,473 0,562 0,629 0,703 0,901 0,252 0,746 0,440 0,642 0,757 1,077 1,116 0,990
2 001 - 5 000 0,348 0,522 0,553 0,422 0,841 0,345 0,771 0,478 0,178 0,691 0,892 1,049 0,759
1 001 - 2 000 0,367 0,446 0,481 0,387 0,449 0,252 0,748 0,838 0,427 0,698 0,985 0,984 0,932
do 1 000 obyvatel 0,308 0,487 0,765 0,247 0,189 0,251 0,295 0,365 0,485 0,645 1,066 0,924 0,347
              
Trutnov 0,334 0,579 0,720 0,488 0,741 0,165 0,483 0,272 0,495 0,611 0,745 0,962 0,851
15 001 - 25 000 0,513 1,110 0,614 0,692 0,912 0,103 0,632 0,445 0,473 0,792 1,151 1,539 0,873
5 001 - 15 000 0,401 0,609 0,538 0,189 0,630 0,213 0,690 0,378 0,459 0,795 0,990 1,185 0,715
2 001 - 5 000 0,195 0,582 0,992 0,247 0,545 0,135 0,711 0,264 0,363 0,584 1,074 0,703 0,716
1 001 - 2 000 0,593 0,913 0,445 0,464 1,322 0,272 1,021 0,517 1,039 0,659 1,276 1,448 1,086
do 1 000 obyvatel 0,290 0,875 0,488 0,486 0,125 0,233 0,498 0,385 0,560 0,658 1,172 1,295 0,892
Pardubický kraj              
Chrudim 0,828 0,940 0,225 0,529 0,614 0,230 0,902 0,518 1,736 0,920 1,153 1,180 1,139
5 001 - 15 000 0,685 0,596 0,603 0,187 0,587 0,177 0,837 0,556 0,653 0,830 1,102 1,148 0,782
2 001 - 5 000 0,344 0,492 0,465 0,290 0,545 0,300 0,818 0,514 0,519 0,694 1,053 1,065 1,128
1 001 - 2 000 0,327 0,805 0,512 0,271 0,418 0,225 0,424 0,519 0,891 0,465 0,991 1,631 1,199
do 1 000 obyvatel 0,428 0,400 0,393 0,224 0,483 0,468 0,478 0,560 0,600 0,855 1,023 1,188 0,811
              
Pardubice 1 0,422 0,722 0,885 0,570 0,691 0,411 0,603 0,441 0,425 0,794 1,022 0,827 0,652
Pardubice 2 0,523 0,945 0,520 0,550 0,600 0,261 0,766 0,604 1,028 0,751 1,024 0,440 0,996
Pardubice 3 0,424 0,648 0,515 0,546 0,600 0,205 0,442 0,620 0,496 0,711 0,881 0,743 0,662
Pardubice 4 0,673 0,644 0,885 0,496 0,600 0,236 0,281 0,279 0,439 0,552 0,739 0,871 0,836
Pardubice 5 0,426 0,436 0,180 0,542 0,600 0,169 0,435 0,381 0,616 0,598 0,806 0,897 0,616
Pardubice 6 0,386 0,359 0,500 0,540 0,600 0,238 0,435 0,452 0,450 0,582 0,675 0,558 0,500
5 001 - 15 000 0,335 0,843 0,521 0,512 0,594 0,124 0,741 0,493 0,522 0,835 1,164 0,878 1,202
2 001 - 5 000 0,340 0,839 0,507 0,530 0,438 0,432 1,106 0,649 0,809 0,626 1,158 0,955 1,047
1 001 - 2 000 0,466 0,549 0,492 0,374 0,477 0,383 0,719 0,513 0,466 0,791 1,090 0,967 1,286
do 1 000 obyvatel 0,309 0,463 0,535 0,679 0,403 0,271 0,531 0,433 0,658 0,786 1,231 1,278 0,934
              
Svitavy 0,311 0,538 0,533 0,289 0,666 0,265 0,623 0,647 0,337 0,795 0,774 0,941 0,929
5 001 - 15 000 0,414 0,648 0,737 0,745 0,616 0,390 1,061 0,439 0,527 0,872 1,107 1,102 1,060
2 001 - 5 000 0,124 0,270 0,388 0,452 0,493 0,178 0,486 0,228 0,279 0,641 0,772 0,870 1,025
1 001 - 2 000 0,305 0,371 0,386 0,368 0,472 0,242 0,641 0,356 0,249 0,537 0,767 1,163 0,495
do 1 000 obyvatel 0,235 0,351 0,286 0,208 0,664 0,232 0,348 0,329 0,494 0,497 0,874 0,898 0,384
              
Ústí nad Orlicí 0,410 0,676 1,113 0,564 0,550 0,154 0,231 0,371 0,475 0,919 0,835 0,926 0,830
15 001 - 25 000 0,577 0,747 0,545 0,543 1,049 0,350 0,421 0,435 0,874 0,758 0,745 0,784 1,103
5 001 - 15 000 0,395 0,567 0,714 0,280 0,602 0,227 0,920 0,483 0,375 0,847 0,973 1,062 0,763
2 001 - 5 000 0,308 0,348 0,350 0,285 0,340 0,363 0,249 0,358 0,213 0,507 0,728 0,711 0,589
1 001 - 2 000 0,591 0,413 0,421 0,443 0,427 0,353 0,578 0,481 0,692 0,568 0,823 1,485 0,459
do 1 000 obyvatel 0,202 0,438 0,450 0,552 0,512 0,219 0,597 0,327 0,480 0,910 0,948 1,145 0,192
Kraj Vysočina             
Havlíčkův Brod 0,518 0,702 0,542 0,728 0,725 0,227 0,851 0,608 0,572 0,904 1,094 1,148 1,359
5 001 - 15 000 0,764 0,680 0,473 1,123 0,672 0,184 0,888 0,531 0,445 0,826 1,092 1,002 1,224
2 001 - 5 000 0,402 0,497 0,432 0,229 0,598 0,139 0,645 0,243 0,256 0,688 0,895 1,256 1,032
1 001 - 2 000 0,326 0,544 0,421 0,280 0,426 0,222 0,693 0,484 0,953 1,111 0,905 1,657 0,970
do 1 000 obyvatel 0,290 0,567 0,450 0,180 0,545 0,245 0,907 0,542 1,019 0,641 1,026 1,474 0,974
              
Jihlava 1 0,507 0,794 0,656 0,531 0,570 0,172 1,024 0,584 0,380 0,958 1,062 0,885 1,129
Jihlava 2 0,693 0,643 0,483 0,754 0,560 0,196 0,864 0,574 0,372 0,942 0,773 0,932 0,729
Jihlava 3 0,485 0,589 0,640 0,645 0,454 0,333 0,696 0,343 0,400 0,730 0,921 1,303 1,098
5 001 - 15 000 0,328 0,676 0,644 0,353 0,305 0,325 0,632 0,560 0,727 0,715 0,951 1,103 0,682
2 001 - 5 000 0,432 0,557 0,572 0,558 0,550 0,420 0,908 0,476 0,675 0,654 0,854 1,151 0,728
1 001 - 2 000 0,206 0,420 0,535 0,593 0,530 0,196 0,763 0,487 0,762 0,809 1,120 1,152 0,664
do 1 000 obyvatel 0,465 0,570 0,417 0,463 0,645 0,384 0,389 0,618 0,661 0,717 1,079 1,109 0,893
              
Pelhřimov 0,657 1,232 0,620 0,601 0,794 0,287 0,814 0,375 0,816 1,066 1,013 1,078 1,356
5 001 - 15 000 0,335 0,608 0,319 0,474 0,488 0,177 0,746 0,404 0,476 0,769 0,990 1,486 0,692
2 001 - 5 000 0,272 0,502 0,460 0,605 0,397 0,154 0,295 0,280 0,643 0,555 0,885 1,263 0,879
1 001 - 2 000 0,215 0,349 0,329 0,686 0,560 0,532 0,306 0,436 0,552 0,747 0,874 1,526 0,468
do 1 000 obyvatel 0,424 0,366 0,392 0,402 0,135 0,467 0,583 0,625 0,462 0,480 1,075 1,427 0,520
              
Třebíč 0,891 0,892 0,753 1,098 0,551 0,247 0,549 0,578 0,908 0,957 1,093 0,785 0,791
5 001 - 15 000 0,443 0,572 0,732 0,331 0,381 0,281 0,713 0,538 0,348 0,671 0,956 1,288 0,810
2 001 - 5 000 0,445 0,608 0,720 0,351 0,505 0,200 0,341 0,309 0,330 0,701 0,849 0,684 0,535
1001 - 2 000 0,457 0,455 0,673 0,188 0,963 0,313 0,437 0,494 0,523 0,542 0,793 0,911 0,529
do 1 000 obyvatel 0,340 0,440 0,734 0,265 0,503 0,205 0,428 0,370 0,835 0,564 0,876 1,024 0,546
              
Žďár nad Sázavou 0,512 0,444 0,361 0,475 0,826 0,296 0,629 0,521 0,438 1,017 0,917 1,047 1,246
5 001 - 15 000 0,365 0,666 0,779 0,443 0,455 0,278 0,659 0,521 0,414 0,807 0,855 0,734 0,716
2 001 - 5 000 0,687 0,459 0,650 0,631 0,528 0,214 0,227 0,505 0,407 0,968 1,046 1,327 0,702
1 001 - 2 000 0,328 0,548 0,977 0,443 0,488 0,319 0,429 0,455 0,341 0,785 1,088 1,555 0,765
do 1 000 obyvatel 0,300 0,377 0,530 0,473 0,488 0,270 0,580 0,401 0,411 0,715 0,986 1,295 1,195
Jihomoravský kraj             
Blansko 0,381 0,649 1,274 0,439 0,400 0,185 1,569 0,296 0,796 1,066 1,041 1,092 1,344
5 001 - 15 000 0,482 0,705 0,861 0,557 0,301 0,298 0,928 0,506 0,892 0,853 1,057 1,096 0,450
2 001 - 5 000 0,361 0,440 0,600 0,385 0,208 0,244 0,954 0,479 0,553 0,800 1,014 1,736 0,645
1 001 - 2 000 0,379 0,577 0,691 0,638 0,624 0,337 0,776 0,566 0,302 0,687 1,272 1,200 0,756
do 1 000 obyvatel 0,410 0,514 0,831 0,387 0,449 0,289 0,470 0,378 0,658 0,813 1,230 1,543 0,657
              
Brno 11,007 1,109 0,900 1,098 1,100 0,600 1,571 0,638 0,386 1,822 1,400 0,800 1,408
Brno 2 0,678 0,852 0,820 0,431 0,607 0,539 1,040 1,193 0,288 1,539 1,776 1,134 1,497
Brno 3 0,898 0,893 0,600 0,722 1,233 0,167 1,335 1,035 0,741 1,381 1,932 1,212 1,547
Brno 4 0,915 1,180 0,540 0,610 0,641 0,289 1,064 0,629 0,667 1,305 1,701 1,034 1,143
Brno 5 0,683 0,742 0,554 0,909 0,508 0,195 1,065 0,758 0,288 1,345 1,611 0,782 1,560
Brno 6 0,378 1,335 0,342 0,485 0,529 0,078 1,163 0,500 0,461 1,430 1,362 1,443 1,144
Brno 7 0,952 0,744 0,946 0,559 1,074 0,720 0,741 0,668 0,694 1,383 1,622 0,886 0,963
Brno 8 0,853 0,982 0,702 0,751 0,850 0,264 0,407 0,915 0,439 1,586 1,474 1,089 0,566
Brno 9 1,099 1,159 0,690 0,718 0,785 0,372 1,073 1,036 0,633 0,900 1,322 0,781 1,363
Brno 10 0,462 0,571 0,610 0,763 0,608 0,160 0,663 0,524 0,413 0,978 1,507 1,478 1,325
Brno 11 0,544 0,887 0,650 0,593 0,620 0,336 0,909 0,422 0,902 1,113 1,504 1,737 1,059
Brno 12 0,500 0,380 0,725 0,590 0,625 0,350 0,520 0,982 0,586 0,924 1,102 1,016 0,603
              
Brno-venkov                          
5 001 - 15 000 0,687 0,717 0,724 0,266 0,624 0,196 1,001 0,892 0,810 0,892 1,345 1,184 1,392
2 001 - 5 000 0,485 0,527 0,531 0,771 0,520 0,327 0,767 0,598 0,652 0,724 1,388 1,119 1,195
1 001 - 2 000 0,667 0,673 0,530 0,442 0,309 0,302 0,506 0,614 0,759 1,020 1,559 1,449 1,346
do 1 000 obyvatel 0,528 0,544 0,553 0,883 1,263 0,268 0,525 0,661 0,800 0,982 1,527 1,523 1,076
              
Břeclav 0,576 0,794 0,737 0,258 0,705 0,266 0,589 0,562 0,738 0,773 1,016 0,756 0,738
5 001 - 15 000 0,478 0,702 0,600 0,449 0,530 0,573 0,720 0,678 0,403 0,745 1,321 1,229 0,519
2 001 - 5 000 0,419 0,489 0,260 0,496 0,991 0,415 0,677 0,482 0,506 0,575 0,937 0,977 1,176
1 001 - 2 000 0,363 0,522 0,291 0,315 0,239 0,396 0,447 0,507 0,291 0,757 0,987 1,093 1,092
do 1 000 obyvatel 0,317 0,617 0,455 0,625 0,590 0,451 0,517 0,675 0,685 0,616 1,026 1,540 0,415
              
Hodonín 0,388 0,552 0,617 0,510 0,361 0,210 0,846 0,488 0,535 0,758 1,077 0,715 0,774
5 001 - 15 000 0,515 0,621 0,254 0,336 0,246 0,247 0,924 0,475 0,367 0,785 1,026 0,865 0,759
2 001 - 5 000 0,312 0,485 0,459 0,219 0,257 0,254 0,360 0,406 0,236 0,731 0,848 1,390 0,608
1 001 - 2 000 0,262 0,515 0,445 0,300 0,838 0,145 0,533 0,409 0,307 0,399 0,832 1,194 0,601
do 1 000 obyvatel 0,238 0,485 0,450 0,101 0,405 0,339 0,518 0,554 0,577 0,530 0,863 0,900 0,873
              
Vyškov 0,534 0,659 0,680 0,627 0,628 0,230 0,817 0,763 0,426 0,944 0,961 1,224 0,887
5 001 - 15 000 0,409 0,524 0,540 0,458 0,620 0,291 0,310 0,533 0,549 0,752 1,182 1,165 0,659
2 001 - 5 000 0,381 0,406 0,510 0,564 0,682 0,247 0,765 0,428 0,601 0,807 1,106 1,059 0,591
1 001 - 2 000 0,400 0,366 0,415 0,707 0,452 0,429 0,555 0,437 0,820 0,657 1,219 1,737 0,357
do 1 000 obyvatel 0,418 0,530 0,514 0,491 0,621 0,260 0,468 0,544 0,801 0,700 1,167 1,587 0,441
              
Znojmo 0,544 0,582 0,786 0,679 0,628 0,360 0,850 0,440 0,284 0,963 1,076 0,753 1,048
5 001 - 15 000 0,572 0,200 0,110 0,550 0,151 0,114 0,668 0,239 0,578 0,839 0,743 0,499 1,210
2 001 - 5 000 0,381 0,584 0,510 0,564 0,590 0,430 0,565 0,484 0,503 0,752 0,902 1,121 0,863
1 001 - 2 000 0,355 0,465 0,472 0,417 0,452 0,387 0,657 0,526 0,819 0,650 0,910 1,035 0,768
do 1 000 obyvatel 0,379 0,506 0,105 0,464 0,518 0,301 0,516 0,454 0,647 0,849 0,941 1,476 0,427
Olomoucký kraj             
Jeseník 0,317 0,615 0,450 0,654 0,587 0,325 0,715 0,449 0,779 0,740 0,822 0,555 0,663
2 001 - 5 000 0,171 0,541 0,436 0,419 0,511 0,304 0,460 0,347 0,209 0,497 0,714 1,155 0,694
1 001 - 2 000 0,188 0,388 0,331 0,336 0,343 0,446 0,352 0,324 0,236 0,435 0,704 0,693 0,609
do 1 000 obyvatel 0,254 0,378 0,420 0,214 0,132 0,201 0,373 0,243 0,578 0,387 0,648 1,348 0,450
              
Olomouc 1 0,549 1,025 0,716 0,843 0,740 0,108 0,909 0,271 0,593 1,140 1,673 1,016 1,315
Olomouc 2 0,620 0,719 0,680 0,820 0,710 0,594 1,223 0,480 0,580 0,751 1,117 1,290 1,018
Olomouc 3 0,992 0,603 0,650 1,093 0,451 0,625 0,875 0,540 0,567 0,902 1,325 0,557 1,188
Olomouc 4 0,401 0,470 0,660 1,059 0,720 0,107 0,562 0,247 0,630 0,930 0,938 0,743 0,787
5 001 - 15 000 0,446 0,683 0,658 0,249 0,433 0,296 0,635 0,473 0,529 0,727 0,944 0,917 0,577
2 001 - 5 000 0,443 0,615 0,613 0,139 0,636 0,384 0,676 0,489 0,425 0,713 1,010 1,339 1,251
1 001 - 2 000 0,493 0,418 0,637 0,444 0,716 0,368 0,588 0,424 0,496 0,771 0,975 1,358 1,755
do 1 000 obyvatel 0,399 0,558 0,573 0,285 0,558 0,322 0,746 0,473 0,391 0,556 0,956 0,965 0,648
              
Prostějov 0,515 0,748 0,658 0,522 0,650 0,567 0,695 0,642 0,368 1,091 1,121 0,749 1,006
2 001 - 5 000 0,468 0,585 1,176 0,357 0,649 0,414 0,835 0,483 0,710 0,772 1,047 1,353 0,991
1 001 - 2 000 0,499 0,566 0,600 0,289 0,521 0,428 0,810 0,392 0,684 0,697 1,032 1,396 0,806
do 1 000 obyvatel 0,319 0,385 0,500 0,370 0,470 0,216 0,337 0,328 0,399 0,718 0,905 1,129 0,745
              
Přerov 1 0,654 0,481 0,384 0,219 0,444 0,444 0,620 0,442 0,553 0,821 0,936 1,024 0,955
Přerov 2 0,561 0,505 0,380 0,106 0,350 0,254 0,254 0,500 0,886 0,886 0,884 0,748 0,694
Přerov 3 0,970 0,450 0,375 0,210 0,540 0,355 0,171 0,171 0,486 0,605 0,708 0,812 0,415
Přerov 4 0,560 0,684 0,370 0,205 0,530 0,242 0,300 0,300 0,785 0,799 0,819 0,889 0,408
Přerov 5 0,550 0,600 0,365 0,200 0,520 0,200 0,500 0,290 0,600 0,570 0,802 1,094 0,399
15 001-25 000 0,342 0,476 0,153 0,182 0,596 0,228 1,325 0,463 0,574 0,922 0,924 1,395 0,407
5 001 - 15 000 0,643 0,658 0,461 0,548 0,214 0,295 1,078 0,489 0,938 0,789 0,842 0,824 0,527
2 001 - 5 000 0,500 0,683 0,450 0,434 0,371 0,095 0,651 0,321 0,749 0,651 0,818 0,451 0,350
1 001 - 2 000 0,464 0,408 0,442 0,300 0,357 0,201 0,293 0,429 0,640 0,583 0,862 1,059 0,540
do 1 000 obyvatel 0,348 0,335 0,400 0,241 0,779 0,203 0,384 0,265 0,527 0,571 0,797 1,490 0,217
              
Šumperk 0,358 0,554 0,605 0,614 0,606 0,254 1,037 0,693 0,141 1,077 1,017 0,645 0,848
5 001 - 15 000 0,378 0,421 0,432 0,544 0,403 0,336 0,631 0,443 0,369 0,815 0,823 0,955 0,728
2 001 - 5 000 0,365 0,510 0,178 0,487 0,583 0,290 0,503 0,356 0,170 0,742 0,843 1,012 0,622
1001 - 2 000 0,355 0,542 1,405 0,424 0,571 0,213 0,396 0,402 0,202 0,561 0,802 1,572 0,862
do 1 000 obyvatel 0,330 0,325 0,402 0,291 0,580 0,211 0,430 0,397 0,282 0,556 0,888 0,784 0,607
Zlínský kraj              
Kroměříž 0,502 0,832 0,626 0,405 0,785 0,213 1,076 0,594 0,592 0,980 1,098 0,779 1,421
5 001 - 15 000 0,499 0,532 0,547 0,396 0,664 0,184 0,758 0,386 0,439 0,849 1,061 1,029 1,191
2 001 - 5 000 0,316 0,471 0,836 0,226 0,201 0,213 0,620 0,401 0,483 0,771 0,937 1,271 1,181
1 001 - 2 000 0,414 0,915 0,470 0,310 0,591 0,142 1,337 0,253 0,662 0,658 0,969 1,253 0,433
do 1 000 obyvatel 0,283 0,413 0,450 0,323 0,703 0,263 0,886 0,400 0,625 0,592 0,913 1,245 0,709
              
Luhačovice 1 0,688 1,103 0,699 0,489 1,839 0,292 1,443 0,932 0,89 1,038 1,163 0,964 1,180
Luhačovice 2 0,520 0,521 0,690 0,489 1,010 0,098 1,015 0,805 0,810 0,950 0,703 0,743 0,800
              
Uherské Hradiště 0,634 1,044 0,684 0,361 1,093 0,343 1,120 0,838 0,460 1,128 1,134 0,907 1,286
15 001-25 000 0,546 0,821 0,769 0,041 0,438 0,264 0,424 0,794 0,891 1,096 1,087 0,748 1,129
5 001 - 15 000 0,662 1,043 0,648 0,558 0,625 0,466 0,719 0,897 0,686 0,796 1,256 0,692 0,967
2 001 - 5 000 0,382 0,646 0,630 0,610 0,599 0,267 0,812 0,543 0,426 0,677 0,991 1,339 0,756
1 001 - 2 000 0,584 0,597 0,577 1,288 1,030 0,241 1,098 0,466 0,547 0,936 1,068 0,988 0,638
do 1 000 obyvatel 0,506 0,422 0,435 0,394 0,438 0,317 0,821 0,538 0,903 0,959 1,116 1,42 0,785
              
Vsetín 0,317 0,549 0,503 0,482 0,904 0,388 0,447 0,379 0,314 0,873 0,984 0,875 0,710
nad 25 000 obyvatel 0,566 0,532 0,495 0,422 0,129 0,477 1,007 0,387 0,251 0,845 0,929 1,223 0,661
15 001-25 000 0,735 0,775 0,568 0,566 0,729 0,661 0,764 0,572 0,605 1,333 1,211 1,485 0,950
5 001 - 15 000 0,283 0,476 0,491 0,434 0,453 0,370 0,432 0,548 0,283 0,861 1,054 0,943 0,481
2 001 - 5 000 0,391 0,431 0,335 0,242 0,647 0,523 0,577 0,479 0,539 0,708 1,118 1,160 0,389
1001 - 2 000 0,594 0,765 0,560 0,641 0,290 0,276 0,278 0,495 0,556 0,463 1,082 1,076 0,517
do 1 000 obyvatel 0,325 0,543 0,545 0,362 0,480 0,216 0,547 0,391 0,258 0,426 1,096 0,857 0,497
              
Zlín 1 0,680 0,922 0,591 0,743 0,617 0,453 1,118 0,369 0,621 1,262 1,935 1,155 1,424
Zlín 2 0,651 0,615 0,700 0,720 0,524 0,192 1,088 0,387 0,332 1,021 1,074 1,053 1,382
Zlín 3 0,476 0,670 0,700 0,720 0,310 0,347 0,762 0,557 0,761 1,235 1,137 1,236 1,335
15 001 - 25 000 0,536 0,692 0,343 0,550 0,747 0,144 0,600 0,349 0,366 0,971 1,389 0,874 1,073
5 001 - 15 000 0,421 0,591 0,565 0,462 0,430 0,331 0,537 0,676 0,732 0,955 1,018 1,097 0,995
2 001 - 5 000 0,405 0,560 0,702 0,339 0,516 0,274 0,711 0,573 0,600 0,984 1,080 0,862 0,691
1 001 - 2 000 0,725 0,538 0,405 0,429 0,351 0,356 0,293 0,466 0,360 0,835 1,242 1,117 0,632
do 1 000 obyvatel 0,402 0,426 0,550 0,288 0,904 0,384 0,275 0,561 0,334 0,871 1,170 0,979 0,640
Moravskoslezský kraj             
Bruntál 0,286 0,458 0,547 0,297 0,533 0,282 0,551 0,241 0,214 0,605 0,707 0,632 0,499
nad 25 000 obyvatel 0,563 0,583 0,460 0,429 0,569 0,124 0,591 0,317 0,864 0,726 0,703 0,800 0,565
5 001 - 15 000 0,278 0,398 0,445 0,294 0,432 0,375 0,422 0,228 0,286 0,501 0,518 0,644 0,305
2 001 - 5 000 0,723 0,573 0,665 0,465 0,461 0,303 0,285 0,462 0,358 0,492 0,610 0,578 0,507
1 001 - 2 000 0,330 0,451 0,480 0,301 0,514 0,309 0,238 0,478 0,533 0,496 0,706 0,971 0,335
do 1 000 obyvatel 0,212 0,565 0,354 0,321 0,495 0,262 0,353 0,316 0,320 0,416 0,691 0,943 0,392
              
Frýdek-Místek 0,601 0,789 0,629 0,627 0,916 0,435 0,643 0,449 0,569 0,979 0,790 1,122 0,705
nad 25 000 obyvatel 0,385 0,849 0,610 0,572 0,139 0,320 0,376 0,384 0,258 0,734 0,740 0,922 0,469
5 001 - 15 000 0,439 0,534 0,469 0,498 0,457 0,308 0,679 0,412 0,560 0,647 0,886 1,142 0,898
2 001 - 5 000 0,347 0,579 0,477 0,243 0,513 0,269 1,108 0,491 0,491 0,561 1,009 1,774 1,474
1 001 - 2 000 0,376 0,493 0,277 0,753 0,454 0,349 0,640 0,355 0,485 0,672 1,036 1,689 0,764
do 1 000 obyvatel 0,320 0,575 0,516 0,634 0,398 0,340 0,347 0,475 0,693 0,843 1,180 1,626 0,396
              
Havířov 1 0,655 0,471 0,477 0,504 0,468 0,311 0,425 0,280 0,316 0,760 0,537 0,839 0,663
Havířov 2 0,346 0,574 0,874 0,486 0,460 0,130 0,429 0,420 0,407 0,715 0,685 0,739 0,559
Havířov 3 0,564 0,486 0,470 0,500 0,511 0,259 0,315 0,582 0,146 0,724 0,538 0,791 0,458
              
Karviná 0,421 0,628 0,550 0,776 0,560 0,291 0,423 0,258 0,754 0,734 0,666 0,935 0,426
nad 25 000 obyvatel 0,440 0,613 0,496 0,561 0,111 0,175 0,437 0,367 0,354 0,753 0,747 0,936 0,830
15 001 - 25 000 0,408 0,427 0,390 0,251 0,495 0,148 0,395 0,346 0,314 0,580 0,614 1,026 0,394
5 001 - 15 000 0,377 0,484 0,474 0,320 0,349 0,181 0,392 0,372 0,416 0,501 0,700 1,405 0,312
2 001 - 5 000 0,414 0,466 0,462 0,54 0,507 0,271 0,421 0,457 0,484 0,656 0,839 1,087 0,530
1 001 - 2 000 0,787 0,501 0,410 0,310 0,543 0,133 0,413 0,230 0,455 0,652 0,887 1,158 0,421
              
Nový Jičín 0,472 0,804 0,674 0,396 0,234 0,318 0,689 0,313 0,409 0,911 0,786 0,845 0,784
15 001 - 25 000 0,433 0,584 0,569 0,467 0,555 0,237 0,737 0,442 0,801 0,866 0,804 1,035 0,689
5 001 - 15 000 0,488 0,640 0,345 0,465 0,459 0,347 0,431 0,415 0,459 0,620 0,730 1,109 0,399
2 001 - 5 000 0,603 0,690 0,643 0,328 0,694 0,311 0,431 0,614 0,135 0,782 0,940 1,270 1,014
1 001 - 2 000 0,302 0,479 0,431 0,385 0,302 0,295 0,403 0,518 0,229 0,802 0,925 1,159 0,743
do 1 000 obyvatel 0,337 0,510 0,152 0,392 0,456 0,214 0,206 0,404 0,308 0,599 0,913 1,164 0,320
              
Opava 1 0,861 1,389 0,735 0,697 0,681 0,280 1,158 1,011 0,520 1,519 0,657 0,898 1,641
Opava 2 0,383 1,006 0,725 0,423 0,890 0,214 1,211 0,569 0,317 1,070 0,958 0,983 1,224
Opava 3 0,509 0,576 0,710 0,625 0,635 0,258 1,050 0,607 0,515 1,171 0,733 0,761 0,819
Opava 4 0,477 0,312 0,700 0,318 0,702 0,250 0,725 0,625 0,256 0,781 0,730 1,066 0,719
5 001 - 15 000 0,527 0,734 0,708 0,457 0,751 0,381 0,422 0,672 0,458 0,787 0,839 1,129 0,613
2 001 - 5 000 0,316 0,532 0,575 0,501 0,848 0,268 1,023 0,450 0,416 0,724 0,844 1,231 0,557
1 001 - 2 000 0,561 0,818 0,653 0,444 0,536 0,235 0,610 0,619 0,530 0,581 0,879 1,053 1,012
do 1 000 obyvatel 0,639 0,665 0,521 0,146 0,409 0,261 0,523 0,666 0,752 0,650 0,939 1,453 0,404
              
Ostrava 1 0,261 0,367 0,368 0,103 0,233 0,251 0,402 0,278 0,162 0,369 0,556 0,631 0,666
Ostrava 2 0,189 0,277 0,320 0,320 0,299 0,321 0,533 0,308 0,220 0,483 0,660 0,920 0,590
Ostrava 3 0,164 0,403 0,329 0,508 0,153 0,250 0,537 0,325 0,491 0,437 0,600 0,689 0,582
Ostrava 4 0,248 0,378 0,458 0,197 0,250 0,167 0,433 0,376 0,196 0,369 0,525 0,360 0,480
Ostrava 5 0,369 0,510 0,208 0,433 0,224 0,256 0,499 0,355 0,401 0,529 0,647 0,829 0,766
Ostrava 6 0,559 0,428 0,492 0,233 0,229 0,243 0,484 0,336 0,293 0,566 0,744 0,723 0,603
Ostrava 7 0,348 0,597 0,530 0,220 0,813 0,188 0,303 0,182 1,027 0,566 0,594 0,927 0,393
Ostrava 8 0,321 0,390 0,410 0,129 0,209 0,153 0,631 0,271 0,270 0,639 0,698 0,836 0,463
Ostrava 9 0,485 0,503 0,350 0,432 0,644 0,230 0,479 0,291 0,318 0,850 0,732 0,803 0,744
Ostrava 10 0,336 0,251 0,330 0,235 0,135 0,321 0,600 0,198 0,271 0,528 0,673 0,973 0,804
Ostrava 11 0,343 0,333 0,467 0,213 0,226 0,230 0,435 0,271 0,325 0,561 0,595 0,710 0,566
Ostrava 12 0,420 0,439 0,400 0,235 0,250 0,230 0,080 0,322 0,385 0,414 0,771 0,791 0,500
5 001 - 15 000 0,556 0,520 0,469 0,498 0,457 0,321 0,483 0,388 0,560 0,831 0,846 1,080 1,677
2 001 - 5 000 0,362 0,479 0,588 0,300 0,634 0,129 0,788 0,419 0,249 0,486 1,001 1,839 0,981
1001 - 2 000 0,492 0,746 0,467 0,547 0,553 0,265 0,665 0,399 0,527 0,617 0,953 1,210 0,828
do 1 000 obyvatel 0,456 0,383 0,469 0,263 0,433 0,241 0,369 0,565 0,514 0,627 1,028 1,263 0,370

*) Koeficienty prodejnosti vyjadřují vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv a jejich cen zjištěných podle vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň.

1. Koeficient ze sloupce 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2. Koeficient ze sloupce 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3. Koeficient ze sloupce 3 přísluší stavbě typu P z přílohy č. 2 a stavbě typu H z přílohy č. 3.

4. Koeficient ze sloupce 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5. Koeficient ze sloupce 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.

6. Koeficient ze sloupce 6 přísluší stavbám typu N, O, Z z přílohy č. 2 a stavbám typu K, L, M z přílohy č. 3.

7. Koeficient ze sloupce 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.

8. Koeficient ze sloupce 8 přísluší stavbě typu S z přílohy č. 2 a stavbě typu J z přílohy č. 3.

9. Koeficient ze sloupce 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4.

10. Koeficient ze sloupce 10 přísluší rozestavěné stavbě oceněné podle § 8 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 24.

11. Koeficient ze sloupce 11 přísluší stavbě oceněné podle § 5 a bytu v rodinném domě, oceněném podle § 13.

12. Koeficient ze sloupce 12 přísluší stavbě oceněné podle § 6 a pozemku, na kterém je stavba oceněná podle § 26.

13. Koeficient ze sloupce 13 přísluší k bytu ve vícebytovém domě typu J, K oceněnému podle § 13 a pozemku k bytu oceněnému podle § 25.

14. Koeficient prodejnosti pro pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 odst. 3 až 7 a stavby oceněné podle § 14 je roven 1,00.

15. Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceněných podle § 35 až 42 je roven 1,00.

16. Změní-li se počet obyvatel v obci tak, že pro ni v daném okresu není příslušná velikostní skupina, použije se koeficient prodejnosti pro daný druh nemovitosti té skupiny, která je počtem obyvatel nejbližší.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 36 vyhlášky

a) Jednotlivé oblasti jsou seskupením katastrálních území bez ohledu na správní členění města.

b) Pro určení koeficientu prodejnosti (Kp) je rozhodující katastrální území, v němž se oceněná nemovitost nachází.“

c) V případě odchylného uvedení názvu katastrálního území je rozhodující kód katastrálního území.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky

a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí

Tabulky č. 2

Praha
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Benice6025821257Lysolaje72993121
2Běchovice6015272558Malá Chuchle72918316
3Bohnice730556859Malá Strana7270911
4Braník727873460Malešice73245110
5Břevnov729582661Michle7277504
6Březiněves6141312262Miškovice73155222
7Bubeneč730106663Modřany72861614
8Cakovice7315612364Motol7289515
9Černý Most7316762465Nebušice72987621
10Čimice730394866Nedvězí70232327
11Ďáblice730629867Nové Město7271811
12Dejvice729272668Nusle7281614
13Dolní Chabry7305992269Petrovice73261311
14Dolní Měcholupy7325412670Písnice72098413
15Dolní Počernice6299522571Pitkovice77341712
16Dubec6333302772Podolí7281524
17Háje7282331173Prosek7313828
18Hájek u Uhříněvsi7733952774Přední Kopanina73437321
19Hloubětín7312342475Radlice7286415
20Hlubočepy728837576Radotín73862016
21Hodkovičky727857477Ruzyně72971019
22Holešovice730122378Reporyje74525117
23Holyně7505731779Řepy72970118
24Horní Měcholupy7325831180Satalice74613423
25Horní Počernice6437772581Sedlec73004121
26Hostavice7317222482Slivenec75059017
27Hostivař7320522683Smíchov7290515
28Hradčany727121184Sobin79325617
29Hrdlořezy731765985Staré Město7270241
30Chodov7282251186Stodůlky75554118
31Cholupice6523931387Strašnice73194310
32Jinonice728730588Střešovice7293026
33Josefov727008189Střížkov7308668
34Kamýk7284381490Suchdol72998121
35Karlín730955391Seberov76213012
36Kbely7316412392Stěrboholy73251626
37Klánovice6654442593Točná65240713
38Kobylisy730475894Trója7301907
39Koloděje6685082795Třebonice77035317
40Kolovraty6685911296Třeboradice73152822
41Komořany7285191497Uhříněves77342528
42Košíře728764598Újezd nad Lesy77377825
43Královice6726292799Újezd u Průhonic77399912
44Krč7275984100Veleslavín72935320
45Kreslíce67607112101Velká Chuchle72921316
46Kunratice72831412102Vinohrady7271642
47Kyje73122624103Vinoř78237823
48Lahovice72924815104Vokovice72941820
49Letňany7314398105Vršovice73225710
50Lhotka7280714106Vyšehrad7273002
51Libeň7308919107Vysočany7312859
52Liboc72979520108Záběhlice73211710
53Libuš72839013109Zadní Kopanina74527817
54Lipany66860512110Zbraslav79173315
55Lipence68397315111Zličín79326418
56Lochkov68642517112Žižkov7274153
Brno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohunice612006725Město Brno6100031
2Bosonohy608505726Mokrá Hora6117018
3Brněnské Ivanovice6122271027Nový Lískovec6102837
4Bystrc611778728Obrany6125535
5Černá Pole610771229Ořešín7126809
6Černovice611263530Pisárky6102083
7Dolní Heršpice6121111031Ponava6113795
8Dvorská6338951132Přízřenice61214610
9Holásky6122431033Řečkovice6116464
10Horní Heršpice6120651034Sadová61156512
11Husovice610844535Slatina6122867
12Chrlice6541321136Soběšice7519108
13Ivanovice655856837Staré Brno6100892
14Jehnice658201938Starý Lískovec6120147
15Jundrov610542439Stranice6103302
16Kníničky611905840Stýřice6101865
17Kohoutovice610313741Trnitá6109506
18Komárov611026542Tuřany61217111
19Komín610585443Útěchov u Brna7755509
20Královo Pole611484344Veveří6103722
21Lesná610887345Zábrdovice6107046
22Líšeň612405746Žabovřesky6104703
23Maloměřice612499547Žebětín7956749
24Medlánky611743448Židenice6111155
České Budějovice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1České Budějovice 162191917České Budějovice 76224863
2České Budějovice 262194328České Vrbné6227293
3České Budějovice 362205229Haklovy Dvory6367974
4České Budějovice 4622222310Kaliště u Českých Budějovic6622083
5České Budějovice 5622281311Třebotovice6622164
6České Budějovice 66223463    
Františkovy Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti         Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dlouhé Mosty76888025Krapice6346622
2Františkovy Lázně63464616Slatina u Františkových Lázní6346892
3Horní Lomany63465427Žírovice6346972
4Jedličná6346382    
Havířov
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti          Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bludovice63769624Havířov-Město6375561
2Dolní Datyně62890535Prostřední Suchá6377422
3Dolní Suchá63777736Šumbark6377342
Hradec Králové
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti          Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Březhrad613878412Pouchov7265593
2Hradec Králové646873113Pražské Předměstí6471012
3Kluky647225314Roudnická7418253
4Kukleny647209315Rusek7436745
5Malšova Lhota691305416Slezské Předměstí6469712
6Malšovice u Hradce Králové646997217Slatina u Hradce Králové7496564
7Nový Hradec Králové647187218Svinary7607655
8Piletice726541519Svobodné Dvory7611253
9Plácky721204420Třebeš6470472
10Plačíce721212421Věkoše7265833
11Plotiště nad Labem7219305    
Jihlava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti         Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antonínův Důl757900210Kosov u Jihlavy6913722
2Bedřichov u Jihlavy659878311Pančava6598352
3Helenín659827212Pávov6599162
4Henčov648680213Pístov u Jihlavy7210002
5Heroltice u Jihlavy638421214Popice u Jihlavy7257652
6Horní Kosov643084315Sasov6598432
7Hosov643092316Staré Hory6598603
8Hruškové Dvory648698317Vysoká u Jihlavy7210183
9Jihlava659673118Zborná7916102
Karlovy Vary
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bohatíce66358139Počerny7538314
2Cihelny631043410Rosnice u Staré Role7538404
3Čankov746746411Rybáře6635572
4Doubí u Karlových Var631051412Sedlec u Karlových Var7467544
5Drahovice663701213Stará Role7538583
6Dvory663549314Tašovice6310604
7Karlovy Vary663433115Tuhnice6634922
8Olšová Vrata6636544    
Kladno
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dubí u Kladna66516935Motyčín7645403
2Hnidousy76455836Rozdělov6649612
3Kladno66506117Vrapice6651773
4Kročehlavy6651262    
Liberec
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti         Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Dolní Hanychov682268214Machnín6898235
2Doubí u Liberce631086415Nové Pavlovice6821612
3Františkov u Liberce682233216Ostašov u Liberce6824715
4Hluboká u Liberce631094517Pilínkov6311085
5Horní Hanychov682462418Radčice u Krásné Studánky6736505
6Horní Růžodol682250219Rochlice u Liberce6823142
7Horní Suchá u Liberce682489520Rudolfov6824465
8Janův Důl u Liberce682241221Ruprechtice6821442
9Karlinky682497522Růžodol I6822092
10Kateřinky u Liberce682438523Staré Pavlovice6821792
11Krásná Studánka673641524Starý Harcov6823902
12Kunratice u Liberce785628525Vesec u Liberce7804724
13Liberec682039126Vratislavice nad Nisou7856443
Luhačovice
poř. číslokatastrální územíčíslo oblasti        poř. číslokatastrální územíčíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kladná-Žilín66494423Polichno7254632
2Luhačovice68857614Řetechov7453412
Mariánské Lázně
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Chotěnov u Marián.Lázní90190333Stanoviště u Marián.Lázní6916743
2Mariánské Lázně69158514Ušovice6916072
Most
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti         Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čepirohy619591310Pařidla6693423
2Dřínov u Komořan633097311Rudoltice nad Bílinou6996913
3Ervěnice668885312Skyřice7492063
4Hořany645010313Slatinice u Mostu6165593
5Komořany u Mostu668893314Souš9033373
6Konobrže669326315Střimice6997483
7Kopisty669334316Třebušice7705403
8Most I699357117Velebudice7492143
9Most II699594218Vtelno7875073
Olomouc
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti         Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bělidla710881314Neředín7106873
2Cernovír710571415Nová Ulice7107173
3Droždín632635216Nové Sady u Olomouce7108143
4Hejčín710644317Nový Svět u Olomouce7109204
5Hodolany710873318Olomouc-město7105041
6Holice u Olomouce641227319Pavlovicky7109383
7Chomoutov652415420Povel7107843
8Chválkovice710911321Radíkov u Olomouce7377472
9Klášterní Hradisko710555322Řepčín7109463
10Lazce710598323Slavonín7503874
11Lošov686875224Svatý Kopeček6692882
12Nedvězí u Olomouce702358425Topolany u Olomouce7677604
13Nemilany703109426Týneček7724112
Opava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Držkovice77717049Opava-Město7115601
2Jaktař711730310Opava-Předměstí7115782
3Jarkovice783595411Palhanec7771885
4Kateřinky u Opavy711756212Podvihov7246374
5Komárov u Opavy711845413Suché Lazce7591804
6Kylešovice711811314Vávrovice7771964
7Malé Hoštice711870415Vlastovičky7836094
8Milostovice695149416Zlatníky u Opavy7932304
Ostrava
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Antošovice600393221Nová Ves u Ostravy7139374
2Bartovice715085122Petřkovice u Ostravy7204702
3Dubina u Ostravy798894623Polanka nad Odrou7250817
4Heřmanice714691124Porubá7151749
5Hošťálkovice646075225Poruba-sever7152219
6Hrabová7145341026Proskovice7334747
7Hrabůvka714585627Přívoz7137675
8Hrušov714917428Pustkovec7153018
9Koblov667366229Radvanice7150181
10Krásné Pole673722730Slezská Ostrava7148283
11Kunčice nad Ostravicí714224431Stará Bělá7536617
12Kunčičky714241432Stará Plesná72168912
13Lhotka u Ostravy681458233Svinov7155068
14Mariánské Hory713830534Třebovice ve Slezsku7154338
15Martinov ve Slezsku715379835Vítkovice71407111
16Michálkovice714747136Výškovice u Ostravy7156206
17Moravská Ostrava713520537Zábřeh-Hulváky71397011
18Muglinov714941338Zábřeh nad Odrou7143056
19Nová Bělá704946739Zábřeh-VŽ71408911
20Nová Plesná72167112    
Pardubice
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti         Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Černá za Bory619965511Pardubice7176571
2Dražkovice632252412Pardubičky7178352
3Drozdice619973613Popkovice7180684
4Hostovice645991614Rosice nad Labem7412053
5Lány na Důlku679071615Semtín7473865
6Mnětice619981516Staré Čívice7541705
7Nemošice703249317Staročernsko6199906
8Nové Jesenčany718084218Studánka7178432
9Ohrazenice709328319Svítkov7180334
10Opočínek679089620Trnová7179592
Plzeň
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Bolevec722120213Lhota u Dobřan6809403
2Božkov722294214Litice u Plzně7227403
3Bručná722367215Lobzy7226182
4Bukovec722707316Malešice6908213
5Černice620106317Plzeň7219811
6Červený Hrádek u Plzně621081218Plzeň 47227312
7Dolní Vlkýš690813319Radčice u Plzně7374113
8Doubravka722677220Radobyčice6201223
9Doudlevce722464221Skvrňany7225962
10Hradiště u Plzně722341222Újezd7226853
11Koterov671053223Valcha7224722
12Křimice6761953    
Poděbrady
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti        Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Kluk66667024Přední Lhota u Poděbrad7343812
2Poděbrady72349515Velké Zboží7235502
3Polabec7235412    
Přerov
Poř. číslo Číslo oblasti         Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Čekyně61910838Penčičky7190644
2Dluhonice62670859Popovice u Přerova7823433
3Henčlov638277410Předmostí7349772
4Kozlovice u Přerova734985311Přerov7347131
5Lověšice u Přerova735001412Újezdec u Přerova7740733
6Lýsky782335413Vinary u Přerova7823513
7Penčice719056414Žeravice7964413
Ústí nad Labem
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti         Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Božtěšice608955414Neštěmice7038693
2Brna nad Labem609901415Nová Ves7056165
3Budov u Svádova759805516Olešnice u Svádova7598135
4Bukov775096217Předlice7750023
5Církvice746410518Sebuzín7464285
6Dělouš775894619Skorotice u Ústí nad Labem7484804
7Dobětice757772220Strážky u Habrovic6364444
8Habrovice636436421Střekov7752582
9Hostovice u Ústí nad Labem645982522Svádov7598305
10Klíše775053223Tuchomyšl7713686
11Kojetice u Malečova690686524Ústí nad Labem7748711
12Krásné Březno775266325Vaňov7768074
13Mojžíř698164326Všebořice7751182
Zlín
Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti         Poř. čísloKatastrální územíČíslo oblasti
názevkódnázevkód
1Jaroslavice u Zlína63586339Mládcova6361773
2Klečůvka666041310Prštné6361422
3Kostelec u Zlína670138311Příluky u Zlína6358123
4Kudlov635898312Salaš u Zlína7459523
5Lhotka u Zlína636053313Štípa6701463
6Louky nad Dřevnicí636118214Velíková7780283
7Lužkovice795887315Zlín6355611
8Malenovice u Zlína635987216Želechovice nad Dřevnicí7959093

b) začlenění katastrálních území měst do oblastí

Hlavní město Praha
OblastKatastrální území
1Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město
2Vinohrady, Vyšehrad
3Holešovic, Karlín, Žižkov
4Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle, Nusle, Podolí
5Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov
6Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice
7Trója
8Bohnice, Čimice, Ďáblice, Kobylisy, Letňany, Prosek, Střížkov
9Hrdlořezy, Libeň, Vysočany
10Malešice, Strašnice, Vršovice, Záběhlice
11Háje, Horní Měcholupy, Chodov, Petrovice
12Benice, Kolovraty, Kunratice, Křeslice, Lipany, Pitkovice, Šeberov, Újezd u Průhonic
13Cholupice, Libuš, Písnice, Točná
14Kamýk, Komořany, Modřany
15Lahovice, Lipence, Zbraslav
16Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín
17Holyně, Lochkov, Řeporyje, Slivenec, Sobin, Třebonice, Zadní Kopanina
18Řepy, Stodůlky, Zličín
19Ruzyně
20Liboc, Veleslavín, Vokovice
21Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Sedlec, Suchdol
22Březiněves, Dolní Chabry, Miškovice, Třeboradice
23Čakovice, Kbely, Satalice, Vinoř
24Černý Most, Hloubětín, Hostavice, Kyje
25Běchovice, Dolní Počernice, Horní Počernice, Újezd n. Lesy, Klánovice
26Dolní Měcholupy, Hostivař, Štěrboholy
27Dubec, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Královice, Nedvězí
28Uhříněves
Brno
OblastKatastrální území
1Město Brno
2Černá pole, Staré Brno, Stranice, Veveří
3Královo Pole, Lesná, Pisárky, Žabovřesky
4Jundrov, Komín, Medlánky, Řečkovice
5Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obrany, Ponava, Štýřice, Židenice,
6Trnitá, Zábrdovice
7Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Kohoutovice, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina, Starý Lískovec
8Ivanovice, Kníničky, Mokrá Hora, Soběšice
9Jehnice, Ořešín, Útěchov u Brna, Žebětín
10Brněnské Ivanovice, Dolní Heršpice, Holásky, Horní Heršpice, Přízřenice
11Dvorská, Chrlice, Tuřany
12Sadová
České Budějovice
OblastKatastrální území
1České Budějovice 1
2České Budějovice 2, České Budějovice 3
3České Vrbné, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Kaliště u Českých Budějovic
4Haklovy Dvory, Třebotovice
Františkovy Lázně
OblastKatastrální území
1Františkovy Lázně
2Dlouhé Mosty, Horní Lomany, Jedličná, Krapice, Slatina u Františkových Lázní, Žírovice
Havířov
OblastKatastrální území
1Havířov - město
2Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark
3Dolní Datyně, Dolní Suchá
Hradec Králové
OblastKatastrální území
1Hradec Králové
2Malšovice u H.K., Nový Hradec Králové, Pražské Předměstí, Slezské Předměstí, Třebeš
3Kluky, Kukleny, Pouchov, Roudnická, Svobodné Dvory, Věkoše
4Březhrad, Malšova Lhota, Plácky, Plačíce, Slatina u H. K.
5Piletice, Plotiště nad Labem, Rusek, Svinary
Jihlava
OblastKatastrální území
1Jihlava
2Antonínův Důl, Helenín, Henčov, Heroltice u Jihlavy, Kosov u Jihlavy, Penčava, Pávov, Pístov u Jihlavy, Sasov, Vysoká u Jihlavy, Zborná
3Bedřichov u Jihlavy, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Staré Hory
Karlovy Vary
OblastKatastrální území
1Karlovy Vary
2Drahovice, Rybáře, Tuhnice
3Bohatíce, Dvory, Stará Role
4Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Karlových Var, Sedlec u Karlových Var, Tašovice
Kladno
OblastKatastrální území
1Kladno
2Kročehlavy, Rozdělov
3Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín, Vrapice
Liberec
OblastKatastrální území
1Liberec
2Dolní Hanychov, Františkov u Liberce, Horní Růžodol, Janův Důl u Liberce, Nové Pavlovice, Rochlice u Liberce, Ruprechtice, Staré Pavlovice, Starý Harcov
3Rochlice u Liberce, Vratislavice nad Nisou
4Doubí u Liberce, Horní Hanychov, Vesec u Liberce
5Hluboká u Liberce, Horní Suchá u Lib, Kateřinky u Liberce, Karlinky, Kunratice u Liberce, Krásná Studánka, Machnín, Ostašov u Liberce, Pilínkov, Radčice u Krásné Studánky, Rudolfov
Luhačovice
OblastKatastrální území
1Luhačovice
2Kladná Žilín, Polichno, Řetechov
Mariánské Lázně
OblastKatastrální území
1Mariánské Lázně
2Úšovice
3Chotěnov u Mariánských. Lázní, Stanoviště u Mariánských Lázní
Most
OblastKatastrální území
1Most I
2Most II
3Čepirohy, Dřínov u Komořan, Ervěnice, Hořany, Komořany u Mostu, Konobrže, Kopisty, Pařidla, Rudoltice nad Bílinou, Skyřice, Slatinice u Mostu, Souš, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vtelno
Olomouc
OblastKatastrální území
1Olomouc - město
2Droždín, Lošov, Radíkov u Olomouce, Svatý Kopeček, Týneček
3Bělidla, Hejčín, Hodolany, Holice u Olomouce, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady u Olomouce, Pavlovicky, Povel, Řepčín, Neředín, Nová Ulice
4Chomoutov, Nedvězí u Olomouce, Nemilany, Nový Svět u Olomouce, Slavonín, Topolany, Černovír
Opava
OblastKatastrální území
1Opava - město
2Kateřinky u Opavy, Opava - předměstí
3Jaktař, Kylešovice
4Držkovice, Jarkovice, Komárov u Opavy, Malé Hoštice, Milotovice, Palhanec, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky, Zlatníky u Opavy
Ostrava
OblastKatastrální území
1Bartovice, Heřmanice, Michálkovice, Radvanice
2Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Lhotka, Petřkovice
3Muglinov, Slezská Ostrava
4Hrušov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Nová Ves
5Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Přívoz
6Dubina, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh nad Odrou
7Krásné Pole, Nová Bělá, Polanka, Proskovice, Stará Bělá
8Martinov, Pustkovec, Svinov, Třebovice
9Poruba, Poruba - sever
10Hrabová
11Vítkovice, Zábřeh - Hulváky, Zábřeh - VŽ
12Nová Plesná, Stará Plesná
Pardubice
OblastKatastrální území
1Pardubice
2Nové Jesenčany, Pardubicky, Studánka, Trnová
3Nemošice, Ohrazenice, Rosice
4Dražkovice, Popkovice, Svítkov
5Černá za Bory, Mnětice, Semtín, Staré Čivice
6Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Opočínek, Staročernsko
Plzeň
OblastKatastrální území
1Plzeň
2Bolevec, Božkov, Bručná, Červený Hrádek u Plzně, Doubravka, Doudlevce, Hradiště u Plzně, Koterov, Lobzy, Plzeň 4, Skvrňany, Valcha
3Bukovec, Černice, Dolní Vlkýš, Křimice, Lhota, Litice u Plzně, Malešice, Radčice u Plzně, Radobyčice, Újezd
Poděbrady
OblastKatastrální území
1Poděbrady
2Kluk, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad, Velké Zboží
Přerov
OblastKatastrální území
1Přerov
2Předmostí
3Čekyně, Kozlovice u Přerova, Popovice u Přerova Újezdec u Přerova, Vinary u Přerova, Žeravice
4Henčlov, Lověšice u Přerova, Lýsky, Penčice, Penčičky
5Dluhonice
Ústí nad Labem
OblastKatastrální území
1Ústí nad Labem
2Bukov, Dobětice, Klíše, Střekov, Všebořice
3Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice, Předlice
4Božtěšice, Brna nad Labem, Habrovice, Skorotice u Ú. n. L., Srážky z Habrovic, Vaňov
5Bukov u Svádova, Církvice, Hostovice u Ú.n.L., Kojetice u Malečova, Nová Ves, Olešnice u Svádova, Sebuzín, Svádov
6Dělouš, Tuchomyšl
Zlín
OblastKatastrální území
1Zlín
2Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Prštné
3Jaroslavice u Zlína, Klečůvka, Kostelec u Zlína, Kudlov, Lhotka u Zlína, Lužkovice, Mládcova, Příluky u Zlína, Salaš u Zlína, Štípa, Velíková, Želechovice n. Dřevnicí

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru