Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 453/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.

Částka 146/2008
Platnost od 29.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zrušeno k 01.01.2013 (477/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

453

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 12 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 3 odst. 1 a 2 tohoto zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

b) kategorie pro proces anaerobní fermentace, a to

1. kategorie AF1, která zahrnuje biomasu s původem v cíleně pěstovaných energetických plodinách2) určenou k výrobě bioplynu, pokud tato biomasa tvoří v daném kalendářním měsíci více než polovinu hmotnostního podílu v sušině vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa stanovená v příloze č. 1 k této vyhlášce, tabulce č. 2, skupině č. 2, písmena a) až g),

2. kategorie AF2, která zahrnuje veškerou jinou biomasu, než je uvedena v bodu 1.

2) Čl. 88 Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a určité režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001. “.

2. V § 4 odstavec 5 zní:

(5) Příloha č. 1 k této vyhlášce v tabulce č. 1 stanoví 5 skupin biomasy, které jsou zařazeny do společných kategorií pro procesy termické přeměny, a v tabulce č. 2 stanoví 2 skupiny biomasy, které jsou zařazeny do společných kategorií pro proces anaerobní fermentace. Druhy biomasy, které nejsou v příloze č. 1 k této vyhlášce obsaženy v žádné skupině, patří do kategorií S2, P2, O2 a AF2.“.

3. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 482/2005 Sb.

Zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií

Tabulka č. 1: Procesy termické přeměny

SkupinaPopis druhu biomasyKategorie
Spoluspalování (S), paralelní spalování (P)Spalování  a zplynování čisté biomasy (O)
1a) cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, které jsou primárně určeny k energetickému využití a neprošly technologickou úpravou, b) cíleně pěstované energetické dřeviny, tj. dřeviny vypěstované mimo lesní půdu, jejichž hmota je zcela využita k energetickým účelům a biopaliva z nich vyrobenáS1,P1O1
2a) sláma obilovin a olejnin, sláma kukuřice na zrno a biopaliva z ní vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování, b) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, a biopaliva z nich vyrobená včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování,c) ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin včetně sena, použité jako biopalivo, jejich vedlejší a zbytkové produkty, biopaliva z nich vyrobená,d) rostliny uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích, a biopaliva z nich vyrobená,e) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku, z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa, která je nevhodná ke spotřebě nebo pro další zpracování a dále biopaliva z ní vyrobená,f) travní hmota z údržby trvalých travních porostů a z biomasy z údržby veřejné i soukromé zeleně, včetně údržby tratí, vodotečí, ochranných pásem apod., kromě dřeva, v případě přímého termického využití pouze biopaliva z ní vyrobená,g) zbytková hmota z těžby dřeva, tzv. nehroubí, tj. dřevo do průměru 7cm, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování, hroubí do délky 1 metru, biopaliva z ní vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejího zpracování, biomasa vzniklá v lese z probírek a prořezávek, dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně včetně tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod., biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování, h) použité dřevo, použité výrobky vyrobené ze dřeva a dřevěných materiálů, dřevěné obaly, při splnění ostatních požadavků, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování,i) zbytková dřevní hmota vznikající při výrobě celulózy, vyjma kůry, biopaliva z této zbytkové dřevní hmoty vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jejího zpracování,j) kompost nevyhovující jakosti nebo určený k energetickému využití a tvarované nebo jiné biopalivo z něj vyrobené, vyplozené substráty z pěstování hub v podobě energetického kompostu,k) biopaliva vyrobená z kalů z čistíren odpadních vod, vzniklých v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění, a separovaných sedimentací nebo flotací, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles,l) výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky, výmětová vlákna a biopaliva z nich vyrobená, m) druhotně nevyužitelný papír a lepenka a biopaliva z nich vyrobená, n) kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna a biopaliva z nich vyrobená,o) vlákninové kaly vznikající v sedimentačních nádržích při čištění odpadních vod z produkce papíru a celulózy separované sedimentací nebo flotací, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění a biopaliva z nich vyrobenáp) deinkingové kalyq) zbytková biomasa z kožedělného a textilního průmyslu a biopaliva z nich vyrobenáS2,P2O2
3a) piliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování, b) hobliny, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování,c) bílá a hnědá štěpka vzniklá při pilařském zpracování odkorněného a neodkorněného dřeva,d) odřezky a dřevo určené pro materiálové využití, biopaliva z nich vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jejich zpracování,e) materiál vznikající při pilařském zpracování dřeva, tj. zejména krajiny, odřezy, řezivo, biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty jeho zpracování,f) palivové dřevo,g) sulfátový, sulfitový výluh, surové tálové mýdlo a biopaliva z nich vyrobenáS3,P3O3
4a) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování, b) zbytkové produkty z destilace lihu, výpalky a obdobné rostlinné zbytky a vedlejší produkty z rostlin a dále biopaliva z nich vyrobená, včetně vedlejších a zbytkových produktů jejich zpracování,c) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5) a palivo vyrobené výlučně z rostlinných olejů nebo živočišných tuků,d) alkoholy vyráběné z biomasy,e) ostatní kapalná biopaliva,f) kůra,S3,P3O2
5a) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven, b) biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko-biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vod-03

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 2: Proces anaerobní fermentace

SkupinaPopis druhu biomasyKategorie Anaerobní fermentace (AF)
1cíleně pěstované plodiny a jejich oddělené části s původem v zemědělské výrobě, které jsou primárně určeny k energetickému využití a neprošly technologickou úpravouAF 1
2a) znehodnocené zrno potravinářských obilovin a semeno olejnin, včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování, b) ostatní rostlinná pletiva, rostliny a části rostlin, jejich vedlejší a zbytkové produkty ze zemědělských a potravinářských výrob, které prošly technologickou úpravou, včetně ostatní zbytkové biomasy ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, pícnin,c) rostliny uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, avšak pouze v případě, pokud se jedná výlučně o využití biomasy vzniklé odstraněním těchto rostlin na jejich stávajících stanovištích,d) travní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně,e) výpalky z lihovarů vyrábějících kvasný líh pro potravinářské účely a z pěstitelských pálenic,f) zemědělské meziprodukty z živočišné výroby vznikající při chovu hospodářských zvířat, včetně tuhých a kapalných exkrementů s původem z živočišné výroby -kejda,hnůj, mrva, močůvka, hnojůvka, separovaná kejda, trus, nedožerky,g) nepoužité oleje z olejnatých rostlin a pokrutiny vzniklé při lisování rostlinného oleje,h) ostatní zbytková biomasa v podobě kalů z praní, čištění, extrakce, loupání, odstřeďování a separace, včetně zbytkové biomasy z mlékárenského, konzervárenského, cukrovarnického, pivovarnického a tabákového průmyslu, z výroby jedlých olejů, kakaa, kávy, droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy, z pekáren a výroby cukrovinek, výroby alkoholických a nealkoholických nápojů a další obdobná biomasa,i) nestabilizované kaly z čistíren odpadních vod, vzniklé v aeračních nádržích při biologickém zpracování odpadních vod nebo při biologickém procesu čištění výlučně z čistíren vybavených pouze aerobním stupněm čištění, s vyloučením ostatních kalů a usazenin z vodních těles,j) rostlinné oleje a živočišné tuky s výjimkou živočišných tuků podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), k) zbytkový jedlý olej a tuk, směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky, l) alkoholy vyráběné z biomasy, m) zbytkové produkty z destilace kvasného lihun) zpracované produkty pocházející z živočišných materiálů kategorie 2 a 3, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), nezpracovaných živočišných materiálů, kalů z praní a čištění živočišných tkání kategorie 3, podle právního předpisu evropských společenství, mléka, mleziva, hnoje a obsahu trávicího traktu z něj vyjmutého, vše kategorie 3, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), v případě těchto materiálů kategorie 2 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), tj. pouze pokud jsou předem tepelně zpracovány, o) masokostní moučka pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), p) kafilerní tuk pouze kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5), q) biologicky rozložitelné zbytky z kuchyní a stravoven,r) biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu pocházející z odděleného sběru nebo z procesu mechanicko-biologické úpravy, s vyloučením biomasy zpracovávané v procesu čištění odpadních vodAF2

Poznámky k tabulce č. 1:

I. Sloupec pro procesy termické přeměny obsahuje kategorie biomasy pro její využití přímým spalováním, včetně společného spalování, a zplynováním za účelem výroby elektřiny.

II. Jednotlivé druhy biomasy jsou systematicky zařazeny do 5 skupin následujícím způsobem:

skupina 1 zahrnuje pouze cíleně pěstovanou energetickou biomasu,

skupina 2 zahrnuje biomasu nezařazenou do skupiny 1, 3 nebo 4 a současně využitelnou pro procesy termické přeměny; jedná se o orientační výčet druhů biomasy,

skupina 3 zahrnuje materiálově využitelnou, jednoznačně určitelnou biomasu, zejména piliny a tzv. bílou a hnědou štěpku,

skupina 4 zahrnuje biomasu, kterou je možné využít pomocí procesů termické přeměny, ale s rozlišením zařazení do kategorií dle druhu termické přeměny,

skupina 5 zahrnuje biomasu využitelnou v procesu zplynování se zařazením do kategorie O3.

Poznámky k tabulce č. 2:

I. Sloupec pro proces anaerobní fermentace obsahuje kategorie biomasy pro využití prostřednictvím vývinu bioplynu pro následné energetické využití.

II. Jednotlivé druhy biomasy jsou systematicky zařazeny do 2 skupin následujícím způsobem:

skupina 1 zahrnuje pouze cíleně pěstované plodiny a jejich části s původem v zemědělské výrobě, které jsou určeny k energetickým účelům.

skupina 2

písmena a) až g) zahrnuje biomasu s původem v zemědělství nebo v bezprostředně navazujícím zpracovatelském průmyslu,

písmena h) až r) zahrnuje veškerou ostatní biomasu vhodnou pro zpracování pomocí anaerobní fermentace s tvorbou bioplynu.

Biomasa uvedená ve skupině 1 je zařazena do kategorie AF1 v případě, že zahrnuje pouze energetické plodiny a také v případě, že energetické plodiny a jejich části tvoří v daném kalendářním měsíci více než polovinu hmotnostního podílu v sušině vstupní suroviny do bioplynové stanice a zbytek vstupní suroviny tvoří biomasa stanovená v skupině č. 2, písmena a) až g). Všechna ostatní biomasa včetně jejich směsí je zařazena do kategorie AF2.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr: RNDr. Bursík v. r.

Přesunout nahoru