Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 452/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.

Částka 146/2008
Platnost od 29.12.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

452

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2008,

kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 77 odst. 1, § 78 odst. 11 a § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 6 se slova „chráněné pracovní dílny“ nahrazují slovy „pracovního místa v chráněné pracovní dílně“.

2. V § 6 úvodní části ustanovení se slova „chráněné pracovní dílny“ nahrazují slovy „pracovního místa v chráněné pracovní dílně“.

3. V § 7 odst. 3 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d) a § 15 odst. 2 písm. d) se slovo „mzdy6)“ nahrazuje slovy „mzdy nebo platu6) nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) Zákoník práce.
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.“.

4. V § 7 odst. 3 písm. e), § 11 odst. 2 písm. e) a § 15 odst. 2 písm. e) se slova „nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny7)“ nahrazují slovy „dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné7),“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7) § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.“.

5. V § 8 odst. 1 písm. b) a v § 9 odst. 1 písm. b) se slova „spojené s povinnými revizemi a náklady na“ nahrazují slovy „na povinné revize a“.

6. Odkaz pod nadpisem části třetí zní: „(§ 78 odst. 11 zákona)“.

7. § 13 se zrušuje.

8. V § 14 se slovo „výsledná“ nahrazuje slovem „celková“.

9. V § 24 se za slovo „vyúčtování“ vkládá slovo „vyplacených“.

10. V § 26 se slovo „mezd“ nahrazuje slovy „mzdových nákladů“.

11. § 27 a 28 se včetně nadpisů zrušují.

12. Na konci § 31 se doplňuje věta „Celková výše příspěvku podle § 24, 26 a 30 se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr: RNDr. Nečas v. r.

Přesunout nahoru