Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 419/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 137/2008
Platnost od 01.12.2008
Účinnost od 01.12.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

419

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb. a vyhlášky č. 389/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní:

„14. Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“.

Dosavadní body 14 až 16 se označují jako body 15 až 17.

2. V § 24 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větami „Kopie prvního vydaného matričního dokladu, kopie matričního dokladu vydaného po provedení dodatečného záznamu nebo opravy zápisu v matriční knize se založí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 způsobem uvedeným v § 8 zákona. Kopie každého dalšího matričního dokladu, nejde-li o kopie uvedené ve větě třetí, se založí do spisové dokumentace.“.

3. V § 24 odst. 3 větě první se slova „současným názvem“ nahrazují slovy „názvem existujícím v době vydání matričního dokladu, který se uvede i do matriční knihy“.

4. V § 25 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo orgánu územního samosprávného celku pro výkon přenesené působnosti“.

5. V § 25 odst. 4 písmeno e) zní:

e) zasílají úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka, pokud o to zastupitelský úřad cizího státu nebo státní orgán požádá; úřad s rozšířenou působností, nebo krajský úřad po ověření zašle matriční doklad Ministerstvu zahraničních věcí.“.

6. V § 26 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

(3) Mají-li být matriční doklady použity v cizině, zašle matriční úřad na základě žádosti vydaný matriční doklad úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka2).

2) § 28 zákona.“.

7. V § 26 odst. 4 písmeno a) zní:

a) označení úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu,“.

8. V § 26 odst. 4 písmeno e) zní:

e) jméno, popř. jména, příjmení a podpis matrikáře úřadu s rozšířenou působností, nebo matrikáře krajského úřadu a otisk úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu.“.

9. V § 26 odst. 5 se slova „nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, po vyznačení ověřovací doložky matriční doklad“ nahrazují slovy „nebo krajský úřad po vyznačení ověřovací doložky matriční doklad“.

10. V § 27 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

11. § 42 zní:

㤠42

(1) Matriční úřad předá v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností a krajskému úřadu do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka matričního úřadu.

(2) Krajský úřad zašle v případě změny matrikáře matričního úřadu, úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu Ministerstvu zahraničních věcí do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.“.

12. V příloze č. 2 se za vzor 13 vkládá nový vzor 14, který zní:

„VZOR 14
„VZOR 14

Dosavadní vzory 14 až 16 se označují jako vzory 15 až 17.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: MUDr. Mgr. Langer v. r.

Přesunout nahoru