Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.

Částka 12/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 15.02.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

VYHLÁŠKA

ze dne 30. ledna 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 a § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb. a vyhlášky č. 620/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) bodě 1 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“ a za slovo „povolení“ slova „k odběru podzemních vod“.

2. V § 1 písm. a) bodě 2 se před slova „pro potřeby“ vkládají slova „vodního zákona nebo jeho změnu“.

3. V § 1 písm. a) bodě 3 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.

4. V § 1 písm. a) bodě 4 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.

5. V § 1 písm. a) bodě 5 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.

6. V § 1 písm. a) bodě 9 se za slova „vodního zákona“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.

7. V § 1 písm. a) se na konci textu bodu 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 12 až 15, které znějí:

12. vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl,

13. prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami podle § 9 odst. 4 vodního zákona,

14. povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru,

15. povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení podle § 15 vodního zákona k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,“.

8. V § 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) doklady, které se předkládají vodoprávnímu úřadu v případě oznámení o užívání stavby vodního díla a v případě ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií a v případě ohlášení stavebních úprav pro změny v užívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

9. V § 2 se v nadpisu za slova „podzemními vodami“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.

10. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

a) situaci širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,“.

11. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „státní správy“ zrušují, za slova „pokud to“ se vkládají slova „po žadateli“ a slova „jako podklad pro zahájení řízení“ se zrušují.

12. V § 2 odst. 1 písmeno d) zní:

d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,“.

13. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

f) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,“.

14. V § 2 odst. 1 písm. h) se slovo „způsobilostí“ nahrazuje slovem „způsobilostí1a)“, slovo „včetně“ slovy „které sestává ze“, slova „(mělký či hlubinný oběh)“ slovy „ , charakteru a hloubky jejího proudění“ a slova „hladiny podzemních vod1a)“ slovy „hladiny podzemních vod“.

15. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k nakládání s vodami podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

16. V § 2 odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

17. V § 3 písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.

18. V § 3 písm. i) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.“.

19. V § 3a se v nadpisu za slovo „(domácností)“ vkládají slova „nebo jeho změnu“ a slova „bodu 1“ se nahrazují slovy „ bod 1. vodního zákona“.

20. V § 3a odst. 1 písmeno a) zní:

a) situaci širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla,“.

21. V § 3a odst. 1 písmeno c) zní:

c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),“.

22. V § 3a odst. 1 písmeno d) zní:

d) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,“.

23. V § 3a odst. 1 písmeno e) zní:

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1).“.

24. V § 3a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k odběru podzemních vod podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

25. V § 3a odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

26. V § 3b písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.

27. V § 3b písm. h) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.

28. V § 3c se v nadpisu za slova „vod povrchových“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.

29. V § 3c odst. 1 písmeno a) zní:

a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,“.

30. V § 3c odst. 1 písm. d) se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“.

31. V § 3c odst. 1 písm. d) se slovo „drobného“ zrušuje.

32. V § 3c odst. 1 písmeno e) zní:

e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,“.

33. V § 3c odst. 1 písm. f) se slova „státní správy“ zrušují, za slova „pokud to“ se vkládají slova „po žadateli“ a slova „jako podklad pro zahájení řízení“ se zrušují.

34. V § 3c odst. 1 se písmeno h) zrušuje. Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

35. V § 3c se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

36. V § 3c odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

37. V § 3d písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.

38. V § 3d písm. h) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.

39. V § 3e se v nadpisu za slovo „(domácností)“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.

40. V § 3e odst. 1 se za slova „k žádosti“ vkládají slova „podle povahy druhu nakládání s vodami“.

41. V § 3e odst. 1 písmeno a) zní:

a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10000 až 1 : 50000,“.

42. V § 3e odst. 1 písmeno c) zní:

c) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost týká tohoto vodního toku,“.

43. V § 3e odst. 1 písmeno d) zní:

d) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které sestává ze zhodnocení možnosti a rozsahu ovlivnění podzemních vod včetně jejich jakosti, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),“.

44. V § 3e odst. 1 písmeno e) zní:

e) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,“.

45. V § 3e odst. 1 písmeno f) zní:

f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),“.

46. V § 3e odst. 1 se písmena g) a h) zrušují.

47. V § 3e se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

48. V § 3e odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

49. V § 3f písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.

50. V § 3f písm. i) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.

51. V § 4 se v nadpisu za slova „k některým činnostem“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.

52. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

a) situaci širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,“.

53. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí“.

54. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

d) vyjádření příslušného správce vodního toku k povolované činnosti, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,“.

55. V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:

f) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),“.

56. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k některým činnostem podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

57. V § 4 odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

58. V § 5 písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.

59. V § 5 písm. h) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.

60. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „hraničním vodním tokem“ nahrazují slovy „hraničními vodami“.

61. V § 6 odst. 1 písm. e) se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“.

62. V § 6 odst. 1 písm. e) se před slovo „správce“ vkládá slovo „příslušného“ a slovo „drobného“ se zrušuje.

63. V § 6 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

64. V § 6 odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

65. V § 7 písm. d) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.

66. V § 7a odst. 1 písm. c) se slova „nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona“ nahrazují slovy „odběru podzemních vod či k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových“.

67. V § 7a odst. 1 písmeno d) zní:

d) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.“.

68. V § 7a odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

69. V § 7b písm. d) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.

70. V § 7c odst. 1 písm. d) se slova „vodoprávním úřadem“ nahrazují slovy „úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání kolaudačního rozhodnutí“.

71. V § 7c odst. 1 písm. e) se slova „povolených podle § 7a a § 7b“ nahrazují slovy „uvedených v § 7a“.

72. V § 7c odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

73. V § 7d písmeno b) zní:

b) určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu vodního díla a pro stavby uvedené v § 7a orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).“.

74. V § 7d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Definičním bodem podle odstavce 1 se rozumí u

a) objektů ležících mimo vodní tok bod umístěný poblíž středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna, vodojem),

b) objektů ležících napříč vodním tokem nebo napříč údolím průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť),

c) liniové stavby umístěný bod

1. na začátku vodního díla (např. vodních děl - staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,

2. na konci vodního díla (např. u vodních děl - staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu,

d) souboru objektů bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů,

e) místa vztaženého k břehové čáře průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění).“.

75. V § 7e se v nadpisu za slovo „kanalizace“ vkládají slova „nebo jeho změnu“.

76. V § 7e odst. 1 písmeno a) zní:

a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a jeho okolí, včetně označení kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10000 až 1:50000,“.

77. V § 7e odst. 1 písm. c) se slova „s napojením na tuto kanalizaci, která není kanalizací pro veřejnou potřebu“ nahrazují slovy „s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace“.

78. V § 7e odst. 1 písm. e) se slova „státní správy“ zrušují, za slova „pokud to“ se vkládají slova „po žadateli“ a slova „jako podklad pro zahájení řízení“ se zrušují.

79. V § 7e se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny doklady podle odstavce 1 a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

80. V § 7e odst. 3 se slova „v odstavci 1“ nahrazují slovy „v odstavcích 1 a 2“ a slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

81. V § 7f písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.

82. V § 7f písm. d) se za slova „odpadních vod“ vkládají slova „s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace“ a slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.

83. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

a) situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,“.

84. V § 8 odst. 1 písm. b) se slovo „záměru“ zrušuje.

85. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny“.

86. V § 8 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

87. V § 8 odst. 1 písm. e) se slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „vyjádření“.

88. V § 8 odst. 1 písm. e) se před slovo „správce“ vkládá slovo „příslušného“ a slovo „drobného“ se zrušuje.

89. V § 8 odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

90. V § 9 písm. a) se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.

91. V § 9 písm. g) se slova „podle souřadnic X, Y2a)“ nahrazují slovy „souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a)“.

92. V § 10 odst. 1 písmeno a) zní:

a) situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,“.

93. V § 10 odst. 2 se slova „se žádostí, jejíž vzor je uveden“ nahrazují slovy „s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny“.

94. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11g, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7 znějí:

㤠11a

Doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

(K § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem6)

a) doklady, které se připojují k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu7),

b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

c) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), s výjimkou staveb uvedených v § 7a,

d) doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12.

§ 11b

Náležitosti kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Kolaudační souhlas kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem7) obsahuje určení polohy vodního díla souřadnicemi definičního bodu vodního díla (§ 7d odst. 2) a pro stavby uvedené v § 7a orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální2a).

§ 11c

Doklady pro vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami

(K § 9 odst. 4 vodního zákona)

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) stávající povolení k nakládání s vodami nebo jeho kopii,

b) doklad o tom, že je oprávněným (§ 8 odst. 2 vodního zákona) ze stávajícího povolení, bylo-li vydáno jinému subjektu,

c) kopii povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud předmětné povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným úřadem než vodoprávním úřadem dnes příslušným k vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti; ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona není dotčeno,

d) vyjádření správce povodí k požadovanému prodloužení platnosti předmětného povolení k nakládání s vodami, pokud se jedná o nakládání s vodami uvedená v § 22 odst. 2 vodního zákona.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 13.

§ 11d

Oznámení o užívání stavby

(K § 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona)

(1) Stavebník předkládá k oznámení o užívání stavby

a) doklady, které se připojují k oznámení o užívání stavby podle jiného právního předpisu7),

b) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

c) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), s výjimkou staveb uvedených v § 7a.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá stavebník vodoprávnímu úřadu spolu s oznámením na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14.

§ 11e

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií či stavebních úprav pro změny v užívání části stavby vodního díla podle stavebního zákona

[K § 15 odst. 2 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

(1) Vlastník předkládá s ohlášením podle povahy

a) doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,

b) projektovou dokumentaci nebo jednoduchý technický popis prací v případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona,

c) posouzení vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí,

d) závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná po vlastníkovi jinými právními předpisy1), pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle jiného právního předpisu hájí, dotčeny,

e) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se ohlášení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem,

f) vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá vlastník vodoprávnímu úřadu spolu s ohlášením na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 15.

§ 11f

Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

[K § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) situaci širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,

c) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), které sestává ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),

d) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),

e) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle jiného právního předpisu7),

f) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

g) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4).

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16.

§ 11g

Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

[K § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]

(1) Žadatel předkládá k žádosti

a) situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10000 až 1 : 50000,

b) kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod,

c) vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost týká tohoto vodního toku,

d) vyjádření osoby s odbornou způsobilostí1a), jedná-li se o vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které sestává ze zhodnocení možnosti a rozsahu ovlivnění podzemních vod včetně jejich jakosti, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona),

e) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy1),

f) doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle jiného právního předpisu7),

g) projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

h) souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování4).

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předkládá žadatel vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 17.

7) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.“.

95. Přílohy č. 1 až 11 včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Vzor žádosti o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu
Vzor žádosti o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o povolení k užívání vodních děl

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o udělení souhlasu
Žádost o udělení souhlasu

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o vyjádření
Žádost o vyjádření
“.

96. Za přílohu č. 11 se vkládají nové přílohy č. 12 až 17, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami
Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Oznámení o užívání stavby vodního díla
Oznámení o užívání stavby vodního díla

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Ohlášení
Ohlášení

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
“.


Čl. III

Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2008.


Ministr: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru