Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 393/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.

Částka 127/2008
Platnost od 30.10.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zrušeno k 29.07.2016 (242/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

393

VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.

Český statistický úřad a Ministerstvo financí stanoví podle § 319 odst. 2 a 6 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 187/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova „o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství“ nahrazují slovy „do systému Intrastat2a) o zboží, které bylo odesláno do jiného členského státu Společenství nebo z něj bylo přijato“.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

2a) Čl. 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.“.

2. V § 2 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

3. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 5, 5a, 6, 7, 7a a 8 zní:

㤠3

(1) Fyzická nebo právnická osoba povinná k dani z přidané hodnoty5) nebo identifikovaná k dani z přidané hodnoty v České republice5a), která je povinna za poskytování informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskýni státy6) (dále jen „zpravodajská jednotka“), předává údaje o odeslaném nebo přijatém zboží, které není pro celní nebo daňové účely deklarováno na jednotném správním dokladu, celnímu úřadu na výkazu pro Intrastat, jestliže dosáhne prahu pro vykazování stanoveného zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí zboží. Způsob dosažení prahů a výše jejich hodnot pro vykazování jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Informace pro Intrastat poskytuje zpravodajská jednotka od referenčního období7), kterým je

a) kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží, ve kterém zpravodajská jednotka dosáhla prahu pro vykazování, až do konce následujícího kalendářního roku nebo do dne ukončení platnosti daňového identifikačního čísla k dani z přidané hodnoty přiděleného v České republice, nebo

b) kalendářní měsíc následující po měsíci odeslání nebo přijetí zboží, pokud je shodný s měsícem, ve kterém vznikla zpravodajské jednotce povinnost přiznat uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu Společenství7a) nebo přiznat daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z takového státu8).

(3) Do výkazů pro Intrastat se uvádějí údaje o odeslaném anebo přijatém zboží bez ohledu na skutečnost, zda obchodní transakce, při které zboží prokazatelně překračuje státní hranici České republiky, je uskutečňována s osobou registrovanou nebo neregistrovanou k dani z přidané hodnoty.

5) § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

5a) § 96 zákona č. 235/2004 Sb.

6) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.

7) Čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.

7a) Čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.

8) § 22 a 25 zákona č. 235/2004 Sb.“.

4. V § 4 odst. 2 se ve větě první slova „ , vykáže“ nahrazují slovy „po dosažení některého z prahů pro vykazování stanovených v bodě 1. přílohy č. 2 k této vyhlášce, oznámí“ a slova „v negativním hlášení“ se nahrazují slovy „ve výkazu pro Intrastat, který se v tomto případě pro účely této vyhlášky označuje jako negativní hlášení“.

5. V § 4 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Po jednorázovém dosažení prahu pro vykazování s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce se žádné jiné odeslání nebo přijetí zboží neuskuteční, se negativní hlášení nevyhotovuje. Za jednorázové dosažení prahu pro vykazování se považuje i odeslání nebo přijetí několika zbožových zásilek v průběhu nejvýše dvou referenčních období, pokud zboží v nich tvoří jednu ucelenou dodávku, nebo se jedná o součásti jednorázově dodávaného zboží, anebo rozloženou zásilku zboží.“.

6. V § 5 odstavec 2 zní:

(2) Celnímu úřadu se výkazy pro Intrastat předávají, pokud není dále stanoveno jinak, elektronicky způsobem a za podmínek jím stanovených a zveřejněných na úřední desce Celní správy České republiky. Písemně na tiskopisech v listinné podobě se mohou výkazy pro Intrastat předávat celním úřadům jen v případech, ve kterých zpravodajská jednotka vykazuje za jedno referenční období údaje o odeslaném nebo o přijatém zboží maximálně na 15 číslovaných řádcích příslušného tiskopisu, zpracovaných na jednom listě.“.

7. V § 5 odst. 3 se ve větě první číslo „10.“ nahrazuje slovem „desátého“ a ve větě druhé se číslo „12.“ nahrazuje slovem „dvanáctý“.

8. Na konci textu § 6 se doplňují slova „a ve lhůtě stanovené pro předání prvního výkazu rovněž každý vznik povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat z důvodů dosažení prahu pro vykazování“.

9. V § 7 odst. 1 se slova „platí pro uvádění údajů do výkazů pro Intrastat pravidla“ nahrazují slovy „se pro zpracování údajů do výkazů pro Intrastat uplatňují pravidla“ a na konci textu se doplňují slova „a způsobu podávání informací o pohybu sledovaných druhů zboží uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, v části I. „Způsob dosažení prahů pro vykazování a jejich výše“ v bodech 4 a 5 a v části II. „Seznam sledovaných druhů zboží““.

10. V § 8 věta třetí zní: „Oprava výkazu pro Intrastat se předává stejnou formou, jaká byla použita pro předání výkazu podle § 5 odst. 2.“.

11. Ustanovení § 9 až 11 se označují skupinovým nadpisem, který zní: „Ustanovení přechodná a zrušovací“.

12. V § 9 ve větě první se číslo „2005“ nahrazuje číslem „2010“.

13. V § 9 větě druhé se slovo „Uvádění“ nahrazuje slovem „Zpracování“.

14. Pod označení § 12 se vkládá nadpis, který zní: „Účinnost“.

15. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

I. NÁLEŽITOSTI DOKLADU PRO STATISTICKÉ ÚČELY PRO VÝVOZ NEBO ODESLÁNÍ, ZPĚTNÝ VÝVOZ A PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK

Kolonka 24: Druh obchodu

1. V levé straně tučné vyznačeného okénka této kolonky se uvádí první číslo zleva dvoumístného číselného kódu povahy transakcí, v pravé straně tučně vyznačeného okénka této kolonky jeho druhé číslo. Kódy povahy transakcí jsou stanoveny v části III. této přílohy.

Kolonka 34: Kód země původu

2. Do kolonky 34b se vyznačuje dvoumístný číselný kód kraje, ve kterém bylo deklarované zboží vyrobeno nebo ve kterém získalo svůj původ. Není-li kraj původu nebo výroby znám, nebo se nenachází v České republice, uvede se kód „99". Číselné dvoumístné kódy krajů jsou stanoveny v části IV. této přílohy.

Kolonka 46: Statistická hodnota

3. Uvádí se statistická hodnota15) zboží v celých korunách českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měněna koruny české se používá směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu Společenství16).

4. U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při vývozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 číslo „0".

5. Při zpětném vývozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při dovozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět vyváženého po ukončení celního režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho dovozu.

6. Statistická hodnota zboží vyváženého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná statistické hodnotě vykázané při vývozu nahrazovaného zboží.

7. Pro vyvážené zboží dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez ceny za montáž a nákladů s ní spojených.

II. NÁLEŽITOSTI DOKLADU PRO STATISTICKÉ ÚČELY PRO PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU, AKTIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU, DOČASNÉHO POUŽITÍ A PŘEPRACOVÁNÍ POD CELNÍM DOHLEDEM

Kolonka 24: Druh obchodu

8. V levé straně tučně vyznačeného okénka této kolonky se uvádí první číslo zleva dvoumístného číselného kódu povahy transakcí, v pravé straně tučně vyznačeného okénka této kolonky jeho druhé číslo. Kódy povahy transakcí jsou stanoveny v části III. této přílohy.

Kolonka 46: Statistická hodnota

9. Uvádí se statistická hodnota15) zboží v celých korunách českých zaokrouhleně vždy směrem nahoru. Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na koruny české se používá směnný kurz používaný k výpočtu celní hodnoty určený podle přímo použitelného předpisu Společenství16).

10. U zboží, za které není jeho dodavatelem požadována úhrada, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při dovozu odpadů), se namísto statistické hodnoty uvádí do kolonky 46 číslo „0".

11. Při zpětném dovozu zboží, včetně toho, které se nacházelo v zahraničí za účelem finančního leasingu, se uvádí statistická hodnota shodná s tou, která byla vykázána při vývozu tohoto zboží. Statistická hodnota zboží zpět dováženého z celního režimu pasivního zušlechťovacího styku, pokud toto zboží neprošlo žádnou zušlechťovací operací, odpovídá statistické hodnotě tohoto zboží při jeho vývozu.

12. Statistická hodnota zboží dováženého náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná statistické hodnotě vykázané při dovozu nahrazovaného zboží.

13. Pro dovážené zboží dodávané s montáží se za statistickou hodnotu považuje pouze samotná hodnota zboží bez ceny za montáž a nákladů s ní spojených.

III. SEZNAM KÓDŮ POVAHY TRANSAKCÍ

KódCharakteristika kódu
11Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o přímý prodej nebo nákup jiný než označovaný kódy 12 až 15.
12Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o dodávku pro prodej po schválení či po vyzkoušení nebo dodávku pro následný prodej nebo zprostředkovanou obchodním zástupcem.
13Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o výměnný obchod (například barterový).
14Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7 nebo 8, jedná-li se o dovážené nebo vyvážené zboží nakupované cestujícími pro osobní potřebu, odeslání zboží prodaného soukromým osobám neregistrovaným k dani z přidané hodnoty nebo přijetí zboží nakoupeného od takových osob.
15Transakce zahrnující skutečný nebo zamýšlený převod vlastnictví za finanční nebo jiné protiplnění, s výjimkou transakcí patřících pod kódy začínající číslem 2, 7, 8 nebo 9, jedná-li se o finanční leasing (prodej či nákup na splátky).
Poznámky ke kódům 11 až 15:
a) Kódy se týkají zbožových transakcí, při kterých se mění vlastnictví ke zboží mezi osobou usazenou v České republice a osobou, která v ní usazena není, a ani se zde nezaregistrovala k dani z přidané hodnoty. Za zboží, které je předmětem těchto transakcí, bude neboje provedena platba či jiné protiplnění. Zahrnují se sem i dodávky zboží, u nichž se předpokládá prodej nebo nákup mezi osobami registrovanými k dani z přidané hodnoty v různých státech Společenství a k protiplnění dochází až následně.
b) Patří sem i prodej a nákup náhradních dílů a součástí zboží.
c) Finančním leasingem se rozumí pronájem zboží, při kterém se rizika a výhody plynoucí z vlastnictví převádějí na nájemce, který se po ukončení leasingu stává vlastníkem zboží.
d) Při možnosti použití více jak jednoho kódu pro jednu transakci, se použije kód menší.
21Vrácení zboží, jehož předchozí vývoz, odeslání, dovoz nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1".
22Bezplatná náhrada za vrácené zboží, jehož předchozí vývoz, odeslání, dovoz nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1".
23Bezplatná náhrada za nevrácené zboží (například při reklamaci), jehož předchozí vývoz, odeslání, dovoz nebo přijetí se označuje kódem povahy transakce začínajícím číslem „1".
Poznámka ke kódům 21 až 23: Při vrácení nebo výměně dodávky zboží, jehož předchozí odeslání nebo přijetí se neoznačuje kódem transakce začínajícím číslem „1", se použije stejný kód jako při původní transakci začínající některým z čísel „3 až 9".
31Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez protiplnění, pokud je zboží dodávané v rámci podpůrných programů uskutečňovaných nebo financovaných částečně anebo úplně Společenstvím.
32Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez protiplnění, jedná-li se o dodávky veřejné vládní pomoci, jiné než uskutečňované a financované Společenstvím.
33Transakce zahrnující převod vlastnictví zboží bez protiplnění, jedná-li se o dodávky pomoci jednotlivých osob a nevládních organizací.
34Ostatní transakce zahrnující převod vlastnictví bez protiplnění.
40Dočasný vývoz, odeslání, dovoz nebo přijetí zboží za účelem jeho zpracování podle smlouvy (pasivního nebo aktivního zušlechtění) a následného zpětného dovozu, přijetí, vývozu nebo odeslání ve formě výrobku, který prošel zpracovatelskou operací, s výjimkou transakcí označovaných kódem 70.
42Vrácení zboží, které bylo dovezené, přijaté, vyvezené nebo odeslané ke zpracování podle smlouvy (aktivnímu nebo pasivnímu zušlechtění), a neprošlo žádnou zpracovatelskou operací.
50Zpětný dovoz, přijetí, vývoz nebo odeslání zboží po jeho zpracování podle smlouvy (po pasivním nebo aktivním zušlechtění), následující po transakci označené kódem 40, s výjimkou transakcí patřících pod kód 70.
52Vrácení zboží zpět dovezeného, přijatého, vyvezeného nebo odeslaného po provedení jedné nebo více zpracovatelských operací při jeho zpracování podle smlouvy nebo při aktivním nebo pasivním zušlechtění.
Poznámka ke kódům 40, 42, 50 a 52: Zpracování podle smlouvy zahrnuje operace (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci) s cílem vyrobit nový či skutečně vylepšený výrobek. To neznamená nutně změnu klasifikace výrobku. Nepatří sem opravy a údržba zboží ani dočasné dodávky zboží za účelem jeho kompletace, balení, třídění, kontroly a podobných jednoduchých operací.
70Odeslaní a přijetí zboží podle projektů společné obrany či jiných společných mezivládních výrobních programů.
80Dodávky stavebního materiálu a zařízení pro práce, které jsou částí obecných staveb nebo inženýrských smluv.
Poznámka ke kódu 80: Zahrnuje pouze zboží, které není odděleně fakturováno, ale u kterého je celá hodnota dodávky fakturována jen na jedné nebo několika souhrnných fakturách. Nejde-li o tento případ, transakce musí být označeny kódem začínajícím číslem „1".
82Vrácení zboží, které bylo dovezeno, přijato, vyvezeno nebo odesláno v rámci dodávky stavebního materiálu a zařízení pro práce, které jsou částí obecných staveb nebo inženýrských smluv, pokud bylo označeno kódem povahy transakce „80".
83Vývoz, odeslání, dovoz nebo přijetí zboží dodávaného náhradou za původně vyvezené, odeslané, dovezené nebo přijaté zboží označené kódem povahy transakce „80".
91Odeslání zboží vyváženého zpravodajskou jednotkou mimo území Společenství, které není propouštěno do vývozního celního režimu v České republice, ale v jiném členském státě Společenství cestou k výstupnímu celnímu úřadu. Přijetí zboží dováženého zpravodajskou jednotkou na území Společenství, které bylo propuštěno do celního režimu volného oběhu cestou od vstupního celního úřadu v jiném členském státě Společenství.
92Odeslání nebo přijetí vlastního majetku přemísťovaného do jiného členského státu Společenství nebo z takového státu jednou osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty ve státě určení i odeslání.
93Odeslání nebo přijetí zboží v souvislosti s jeho prodejem nebo nákupem za finanční nebo jiné protiplnění mezi ovládající a ovládanou osobou17) nebo osobami majetkově provázanými, při kterém dochází k převodu vlastnictví.
94Odeslání nebo přijetí částí nebo součástí zboží, které jeho vlastník dodává osobě, od níž následně nakoupí zboží, při jehož výrobě požaduje použití těchto částí nebo součástí.
95Odeslání a přijetí zboží nakoupeného zpravodajskou jednotkou v jednom členském státě Společenství za účelem prodeje do druhého takového státu, do kterého je dopravováno přes území České republiky, kde je přiznáváno zvlášť k dani z přidané hodnoty, jako zboží pořízené v jiném členském státě a zvlášť jako zboží dodané do jiného členského státu.
96Dočasný vývoz, odeslání, dovoz nebo přijetí zboží, při kterém nedochází ke změně vlastnictví, je spojen s poskytnutím náhrady a předpokládaná doba zpětného dovozu, přijetí, vývozu nebo odeslání zboží přesahuje 24 měsíců, přičemž se neoznačuje kódem 40 nebo 70 (zejména dočasné zapůjčení za úhradu).
97Dočasný vývoz, odeslání, dovoz nebo přijetí zboží, při kterém nedochází ke změně vlastnictví, není spojen s poskytnutím náhrady a předpokládaná doba zpětného přijetí nebo odeslání zboží přesahuje 24 měsíců, přičemž se neoznačuje kódem 40 nebo 70 (zejména bezplatné zapůjčení).
99Ostatní transakce, které nelze označit některým z výše uvedených kódů.
Poznámka ke kódům 93 až 97: V souladu s poznámkou ke kódům 21 až 23 se příslušným kódem začínajícím číslem 9 označuje i zpětné přijetí nebo zpětné odeslání předmětného zboží a poskytnutí náhradního zboží.

IV. SEZNAM KÓDŮ KRAJŮ

10 - Hlavní město Praha

20 - Středočeský kraj

31 - Jihočeský kraj

32 - Plzeňský kraj

41 - Karlovarský kraj

42 - Ústecký kraj

51 - Liberecký kraj

52 - Královéhradecký kraj

53 - Pardubický kraj

63 - Kraj Vysočina

64 - Jihomoravský kraj 71 - Olomoucký kraj

72 - Zlínský kraj

80 - Moravskoslezský kraj.

15) Čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1917/2000.

16) Čl. 169 až 171 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

17) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v znění zákona č. 142/1996 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb.".

16. Příloha č. 2 včetně poznámek pod čarou č. 18 až 21 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

I. ZPŮSOB DOSAŽENÍ PRAHŮ PRO VYKAZOVÁNÍ A JEJICH VÝŠE

1. Zpravodajská jednotka vyhotovuje a předává pro Intrastat samostatně výkazy o odeslání a samostatně výkazy o přijetí zboží počínaje referenčním obdobím, ve kterém od počátku kalendářního roku nebo ode dne přidělení nového daňového identifikačního čísla v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží odeslaného do jiných členských států Společenství dosáhla prahu pro vykazování ve výši 8 000 000 Kč, anebo v němž od počátku kalendářního roku nebo ode dne přidělení nového daňového identifikačního čísla v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží přijatého z jiných členských států Společenství dosáhla prahu pro vykazování ve výši 8 000 000 Kč.

2. Zpravodajská jednotka sleduje skutečnost, že dosáhne prahů pro vykazování uvedených v předchozím bodu, samostatně. Pro stanovení výše těchto prahů je rozhodující celková hodnota odeslaného nebo přijatého zboží, která by byla uváděná jako fakturovaná hodnota do výkazů pro Intrastat (dále jen „Výkaz") v případech, kdy zpravodajská jednotka má povinnost poskytovat informace do Intrastatu. Hodnoty, ze kterých se celková hodnota pro stanovení prahu pro vykazování skládá, je možné přepočítávat na české koruny podle směnných kurzů používaných pro vedení účetnictví18), pro přiznání daně z přidané hodnoty, osvobození od této daně19) nebo určených k výpočtu celní hodnoty podle přímo použitelného předpisu Společenství16).

3. Údaje o zboží odeslaném nebo přijatém v měsících předcházejících měsíci, ve kterém byl dosažen práh pro vykazování, se pro Intrastat nevykazují.

4. Zpravodajská jednotka, která nevykazuje údaje pro Intrastat, protože nedosáhla prahu pro vykazování odeslaného zboží stanoveného v bodě 1, a v průběhu jednoho referenčního období odešle zboží uvedené pod kódem kombinované nomenklatury20) začínajícím některým z čísel 2710, 2711, 2712, 2713, 2715, pod kódem kombinované nomenklatury 29091910 anebo zboží uvedené v části II. této přílohy v celkové hodnotě převyšující 100 000 Kč, vykazuje údaje o tomto zboží stejným způsobem, jako odeslání jiného zboží po dosažení prahu pro vykazování. Ve Výkazu uvedené údaje, včetně zvláštního dvoumístného číselného statistického znaku, se v tomto případě označují jako zvláštní druh nebo pohyb zboží kódem „BD" a započítávají se do hodnoty prahu pro vykazování stanoveného v bodě 1. Podmínky předávání údajů jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

5. Zpravodajská jednotka, která nevykazuje údaje pro Intrastat, protože nedosáhla prahu pro vykazování přijatého zboží stanoveného v bodě 1, a v průběhu jednoho referenčního období přijme zboží uvedené pod kódem kombinované nomenklatury20) začínajícím některým z čísel 2710, 2711, 2712, 2713, 2715, pod kódem kombinované nomenklatury 29091910 anebo zboží uvedené v části II. této přílohy v celkové hodnotě převyšující 100 000 Kč, vykazuje údaje o tomto zboží stejným způsobem, jako přijetí jiného zboží po dosažení prahu pro vykazování. Ve Výkazu uvedené údaje, včetně zvláštního dvoumístného číselného statistického znaku, se v tomto případě označují jako zvláštní druh nebo pohyb zboží kódem „BD" a započítávají se do hodnoty prahu pro vykazování stanoveného v bodě 1. Podmínky předávání údajů jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

II. SEZNAM SLEDOVANÝCH DRUHŮ ZBOŽÍ

Kód a název položky  kombinované nomenklatury20)Statistický kód a název sledovaného druhu zboží
Kapitola 22
22071000
Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80% obj. nebo více10 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80% objemových nebo více pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
90 Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80% objemových nebo více pro jiné použití než pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
22072000
Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu10 Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
90 Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro jiné použití než pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
Kapitola 27
27101121
Lakový benzin (White spirit)10 Lakový benzin jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
20 Lakový benzin jako komponenta pro výrobu motorové nafty
90 Lakový benzin pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
27101125
Speciální druhy benzinu, ostatní10 Benzin speciální, ostatní j ako komponenta pro výrobu motorových benzínů
20 Benzin speciální, ostatní jako komponenta pro výrobu motorové nafty
90 Benzin speciální, ostatní pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
27101141
Motorový benzin, ostatní o obsahu olova nepřesahujícím 0,013 g/l, s oktanovým číslem (OČVM) nižším než 9510 Motorový benzin ostatní s obsahem olova do 0,013 g/l, s oktanovým číslem do 95 bez přísad
20 Motorový benzin ostatní s obsahem olova do 0,013 g/l, s oktanovým číslem do 95 s přísadami proti zatloukání ventilů
27101190
Ostatní lehké oleje10 Ostatní lehké oleje jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
20 Ostatní lehké oleje jako komponenta pro výrobu motorové nafty
90 Ostatní lehké oleje pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
27101929
Střední oleje pro jiné účely, ostatní10 Střední oleje pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů
20 Střední oleje pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
91 Střední oleje s funkčními přísadami21)
99 Střední oleje pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla
27101941
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry do 0,05% hmotnostních30 Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,05% hmotnostních
51 Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,05 % hmotnostních
91 Těžké oleje plynové s funkčními přísadami21), obsah síry do 0,05 % hmotnostních
99 Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,05 % hmotnostních
27101945
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2% hmotnostních30 Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2 % hmotnostních
51 Těžké oleje plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2% hmotnostních
91 Těžké oleje plynové s funkčními přísadami21), obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2 % hmotnostních
99 Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,05, ale nepřesahující 0,2 % hmotnostních
27101949
Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních30 Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních
51 Těžké oleje plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních
91 Těžké oleje plynové s funkčními přísadami21), obsah síry nad 0,2 % hmotnostních
99 Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,2 % hmotnostních
27101961
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry do 1 % hmotnostních10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry do 1 % hmotnostních
90 Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 1 % hmotnostních
27101963
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 1 %, ale nepřesahující 2 % hmotnostních10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 %, ale nepřesahující 2 % hmotnostních
90 Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 1 %, ale nepřesahující 2 % hmotnostních
27101965
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 2 %, ale nepřesahující 2,8 % hmotnostních10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 2 %, ale nepřesahující 2,8 % hmotnostních
2710196990 Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 2%, ale nepřesahující 2,8% hmotnostních
Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 2,8% hmotnostních10 Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 2,8 % hmotnostních
90 Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 2,8 % hmotnostních
27101981
Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny11 Motorové oleje automobilové
12 Motorové oleje letecké
20 Motorové oleje ostatní; ne automobilové, letecké
30 Mazací oleje pro chladící kompresory
40 Mazací oleje pro plynové a vzduchové kompresory
50 Mazací oleje turbínové
90 Oleje kompresorové, turbínové, ostatní
27101983
Kapaliny pro hydraulické účely10 Oleje hydraulické
90 Kapaliny pro hydraulické účely, ostatní
27101985
Bílé oleje, kapalný parafin10 Oleje bílé technické
20 Oleje medicinální (paraffinum liquidum)
27101987
Převodově oleje a oleje pro reduktory11 Oleje převodové automobilové
12 Oleje převodové letecké
20 Oleje převodové průmyslové
90 Oleje převodové pro reduktory
27101991
Oleje používaně při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje10 Oleje pro obrábění kovů
20 Oleje pro uvolňování odlitků
30 Oleje antikorozní
27101993
Elektroizolační oleje10 Olej e transformátorové
20 Oleje elektroizolační, ostatní
27101999
Ostatní mazací oleje a ostatní oleje10 Oleje ložiskové
20 Oleje mazací pro technologické účely
30 Oleje pro přenos tepla, kalení
41 Maziva plastická automobilová, obsahující nad 70% minerálních olejů
42 Maziva plastická ostatní, obsahující nad 70% minerálních olejů
50 Oleje textilní
60 Oleje postřikové
70 Oleje formové
90 Oleje ostatní
27132000
Ropné živice10 Asfalty ropné silniční (pro stavbu silnic a úpravy vozovek)
20 Asfalty ropné stavebně izolační (zálivky, nátěry apod.)
30 Asfalty ropné průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.)
40 Asfalty ropné modifikované (speciální, s polymery a kopolymery)
90 Živice petrolejové ostatní
27150000
Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)10 Asfaltové emulze (asfalt s vodou a emulgátory)
20 Asfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)
90 Směsi živičné na bázi přírodní ropné živice, dehtu, smoly apod., ostatní
Kapitola 29
29091990
Acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, ostatní40 Methyltercbutylether (MTBE) jako komponenta pro výrobu motorových benzínů
90 Ostatní acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro-nebo nitrosoderiváty, pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv
Kapitola 34
34031991
Přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel obsahující minerální oleje, s obsahem minerálních olejů do 70 % hmotnostních10 Syntetické přípravky pro mazání strojů a zařízení s obsahem minerálních olejů do 70% hmotnostních
20 Syntetické přípravky pro mazání vozidel s obsahem minerálních olejů do 70% hmotnostních
90 Přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel obsahující minerální oleje, s obsahem minerálních olejů do 70% hmotnostních, ostatní
34039910
Přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel neobsahující minerální oleje10 Syntetické přípravky pro mazání strojů a zařízení neobsahující minerální oleje
20 Syntetické přípravky pro mazání vozidel neobsahující minerální oleje
90 Přípravky pro mazání strojů, zařízení a vozidel neobsahující minerální oleje, ostatní
Kapitola 38
38249091
Mono-alkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 obj. % a více esterů (FAMAE)70 Mono-alkylestery mastných kyselin (např. MEŘO), pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů
99 Mono-alkylestery mastných kyselin, pro jiné použití než pro pohon motorů
38249097
Ostatní chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté, ostatní10
Směs 70 - 85 % objemových kvasného lihu bezvodého zvláště nebo obecně denaturovaného a automobilového benzinu (např. palivo ethanol E85) pro pohon motorů
20 nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů Směs bioethanolu obsahujícího min. 92,2% hmotnostních ethanolu vyrobeného z biomasy a vyšších nasycených alkoholů s aditivy (např. palivo ethanol E95 pro vznětové motory) pro pohon motorů nebo pro
80 výrobu směsí paliv pro pohon motorů
Směsi minerálních olejů s mono-alkylestery mastných kyselin (např. MEŘO), jejichž hmotnostní podíl je nad 30%, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv
90 pro pohon motorů
Směsi minerálních olejů s mono-alkylestery mastných kyselin, jejichž hmotnostní podíl je nad 30%, pro jiné
99 použití než pro pohon motorů
Ostatní chemické výrobky a přípravky, jiné než směsi minerálních olejů s mono-alkylestery mastných kyselin

18) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

19) § 4 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb.

20) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

21) Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.".

17. Příloha č. 3 včetně poznámek pod čarou č. 22 až 28 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

I. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO VÝKAZŮ PRO INTRASTAT

Způsob vyplnění

1. Do výkazů pro Intrastat (dále jen „Výkaz") předávaných na tiskopisech v listinné podobě, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, se údaje zpracovávají tiskem nebo strojem. Vypsat údaje lze i ručně velkým tiskacím písmem, ne však obyčejnou nebo inkoustovou tužkou. Údaje se vyplňují modrou nebo černou barvou tak, aby byly nesmazatelné a čitelné. Uvádějí se pouze do předepsaných částí a není přípustné je doplňovat jinými údaji, pro které nejsou příslušné části vyhrazeny. Údaje, které jsou v tiskopisu výkazu zpracovány, nesmějí být mazány ani přepisovány.

2. V případě předání Výkazu elektronicky se při zpracování požadovaných údajů obdobných těm, které jsou uvedeny v záhlaví tiskopisu Výkazu a pod vyznačenými sloupci tiskopisu Výkazu, postupuje podle dokumentace pro obsluhu příslušného programového vybavení k systému Intrastat.

Provádění oprav před předáním Výkazu

3. Před předáním Výkazu zpracovaném na tiskopisu v listinné podobě příslušnému celnímu úřadu lze opravu jednoho nebo více chybných údajů provést pouze přeškrtnutím celého řádku (všech jedenácti sloupců), ve kterém je chybný údaj uveden, a případným doplněním úplného nového řádku či řádků se správnými údaji nebo doplněním chybějícího řádku nebo řádků. Jestliže takto prováděnou opravou dojde ke změně počtu řádků s vykázanými údaji, je nutné opravit i příslušný údaj v záhlaví dokladu.

4. Oprava nesprávných údajů o referenčním období a celkovém počtu vyplněných řádků se ve Výkazu předávaném na tiskopisu v listinné podobě provádí přeškrtnutím chybných údajů a napsáním nových správných údajů vpravo od vyznačených okének. Opravu ostatních údajů v záhlaví Výkazu lze provést pouze zrušením chybného listu a vyhotovením nového se správnými údaji.

5. Tiskopisy výkazů pro Intrastat, jejichž vzory byly stanoveny před 1. lednem 2009, je možné používat do 31. prosince 2010 a to tak, že nevyužitá předtištěná okénka před uvedeným počtem vyplněných řádků se vyplní číslem 0 a předtištěná okénka s předtiskem slova „list" a slova „z" se ponechávají prázdná, stejně jako nevyužitá okénka ve sloupci 8 tiskopisu Výkazu. Uvádění údajů do tiskopisů Výkazů se řídí ustanoveními této vyhlášky s tím, že při vykazování kalendářních dat se pokračuje za vyznačenými okénky.

6. Při elektronickém způsobu předávání dat se při opravách postupuje podle dokumentace pro obsluhu příslušného programového vybavení k systému Intrastat.

II. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO VÝKAZŮ PRO INTRASTAT PŘI ODESLÁNÍ ZBOŽÍ

Záhlaví Výkazu předávaného tiskopisu

7. Při jednorázovém dosažení prahu pro vykazování s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce se žádné jiné odeslání zboží neuskuteční, se Výkaz vpravo na horním okraji vedle nadpisu „ODESLÁNÍ" zřetelně označí slovem „JEDNORÁZOVÝ", napsaným velkými tiskacími písmeny.

8. Do prvního řádku se do předtištěných okének vyznačí údaj o sledovaném období, za které jsou ve Výkazu uvedené údaje o odeslání zboží. Vyplňuje příslušnými čísly ve struktuře „rok, rok, rok, rok, měsíc, měsíc" (např. údaj „duben 2009" se vyznačí čísly „200904"). Do dalších předtištěných okének se uvede celkový počet řádků vyplněných na listu Výkazu; čísla se v okéncích vyplňují zprava do leva. Přeškrtnuté řádky z důvodů jejich opravy se do celkového počtu řádků nepočítají. Do případně nevyužitého okénka před vyznačeným počtem vyplněných řádků se uvádí nula.

9. Do části s nadpisem „Zpravodajská jednotka" se uvádí do předtištěných okének daňové identifikační číslo přidělené finančním úřadem. Pod toto číslo se uvádí název nebo obchodní firma a sídlo právnické osoby nebo příjmení a jméno, popřípadě jména, a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, která je zpravodajskou jednotkou. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě se uvádějí příjmení, jméno, popřípadě jména, a telefonní, faxové anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu, která k předanému výkazu za zpravodajskou jednotku podává vysvětlení.

10. V případě, že zpravodajská jednotka přenese svoji povinnost poskytovat informace do Intrastatu na jinou osobu5), která za ni Výkaz vyhotovuje anebo předává celnímu úřadu, do pravé části záhlaví se za nadpis „Třetí strana" uvádí slovo „ANO", které může být doplněno nebo nahrazeno názvem nebo obchodní firmou pověřeného zástupce, případně i jeho adresou. Do dalšího řádku vyhrazeného pro údaje o kontaktní osobě je možné uvést příjmení, jméno, popřípadě jména, a telefonní, faxové anebo e-mailové spojení na fyzickou osobu, která k předanému Výkazu podává za zástupce vysvětlení. Uvádění identifikačních údajů o zástupci zpravodajské jednotky je dobrovolné a závisí na dohodě se zpravodajskou jednotkou.

Kód zboží

11. Uvádí se osmimístný číselný kód kombinované nomenklatury odeslaného zboží podle společného celního sazebníku20).

Kód státu určení

12. Uvádějí se dvoumístné abecední kódy22) státu určení23) odeslaného zboží. Kód kraje původu

13. Vyznačuje se dvoumístný číselný kód kraje původu v České republice, ve kterém bylo odeslané zboží vyrobeno nebo ve kterém získalo svůj původ. Není-li kraj původu nebo výroby zboží znám, není v České republice nebo by jeho zjištění bylo zvlášť nákladné, uvede se kód „99". Seznam kódů krajů je stanoven v části IV. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Fakturovaná hodnota

14. Uvádí se fakturovaná hodnota24) odeslaného zboží v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez interpunkčních znamének a bez desetinných míst. Pro přepočet cizí měny na koruny české se používá kurz pro celní účely16).

15. Při odesílání zboží, za které není od odběratele inkasováno, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při odesílání odpadů), se namísto fakturované hodnoty uvádí do sloupce 4 Výkazu číslo „0".

16. Při odeslání vraceného zboží, včetně toho, které se nacházelo v České republice za účelem finančního leasingu, se do Výkazu uvádí fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána do Výkazu při přijetí tohoto zboží.

17. Fakturované hodnotě vykázané při přijetí zboží ke zpracování dle smlouvy, odpovídá fakturovaná hodnota uváděná při zpětném odeslání tohoto zboží, pokud je vráceno, aniž by prošlo zpracovatelskou operací.

18. Fakturovaná hodnota zboží odesílaného náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná fakturované hodnotě vykázané při odeslání nahrazovaného zboží.

19. Pro odesílané zboží dodávané s montáží se za fakturovanou hodnotu vykazovanou do Výkazu považuje samotná hodnota zboží bez ceny montáže a nákladů s ní spojených.

20. Obsahuje-li odeslaná zásilka více druhů zboží, které je fakturováno hromadně bez rozdělení na jednotlivé zbožové podpoložky, fakturovaná hodnota pro příslušný řádek Výkazu se určí poměrným rozdělením z celkové hodnoty podle množství.

Vlastní hmotnost

21. Uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží v celých kilogramech. Vlastní hmotnost menší než 1 kg se zaokrouhluje směrem nahoru na 1 kg, vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa menší než 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa rovnající se nebo větší než 0,5 směrem nahoru. Údaj se nedoplňuje zkratkou „kg" a nesmí obsahovat desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa.

22. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné jí přesně určit, může se do ní zahrnout i hmotnost komerčního obalu nebo obalů, které zboží přímo chrání.

23. Při odesílání elektrické energie a radioaktivních látek, u kterých se vlastní hmotnost obvykle nezjišťuje, se zpracovávaný údaj nahrazuje ve Výkazu číslem „0".

Množství v doplňkových měrných jednotkách

24. Uvádí se množství odeslaného zboží v celé doplňkové měrné jednotce stanovené zvláštním právním předpisem25). Případná desetinná místa menší než 0,5 se zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa rovnající se nebo větší než 0,5 směrem nahoru. Je-li údaj menší než číslo 1, zaokrouhluje se směrem nahoru na číslo 1. Není-li k dané podpoložce zboží ve společném celním sazebníku určen kód měrné jednotky (je nahrazen pomlčkou nebo v číselníku kódem „ZZZ"), uvádí se číslo „0".

Kód povahy transakce

25. Uvádí se dvoumístný číselný kód ze seznamu kódů povahy transakcí, který je uveden v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Kód skupiny dodacích podmínek

26. Velkým tiskacím písmenem se uvádí kód skupiny dodacích podmínek, do které náleží dodací podmínka použitá při odeslání zboží. Seznam dodacích podmínek je stanoven zvláštním právním předpisem26), seznam kódů jejich skupin je uveden v části V. této přílohy.

Kód druhu dopravy

27. Uvádí se kód druhu dopravy podle předpokládaného aktivního dopravního prostředku, ve kterém má odesílané zboží opustit území České republiky. Aktivní dopravní prostředek je ten, který zboží přímo přepravuje nebo ten, který pohání soupravu složenou z více dopravních prostředků. Seznam kódů druhu dopravy je stanoven zvláštním právním předpisem27).

Zvláštní statistický znak

28. Odpovídá-li odesílané zboží popisu uvedenému v seznamu sledovaných druhů zboží v části II. přílohy č. 2 k této vyhlášce, uvádí se do Výkazu zvláštní dvoumístný číselný statistický znak, který je sledovanému druhu zboží v tomto seznamu přiřazen.

Kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží

29. Uvádí se dvoumístný abecední kód, kterým se označuje zvláštní druh zboží nebo jeho pohyb, zjednodušeně vykázané zásilky zboží malé hodnoty nebo údaje o odeslaném zboží uvedené do Výkazu podle ustanovení bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Způsob vyplnění a používané kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

Údaje pod vyznačenými sloupci Výkazu předávaného na tiskopisu v listinné podobě

30. Za příslušné předtisky se uvede příjmení, jméno, popřípadě jména, a podpis osoby, která odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených ve Výkazu a do předtištěných okének s nadpisem „Datum" se uvede datum vystavení dokladu ve struktuře „rok, rok, rok, rok, měsíc, měsíc, den, den" (např. údaj „8. října 2009" se vyznačí čísly „20091008").

III. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO VÝKAZŮ PRO INTRASTAT PŘI PŘIJETÍ ZBOŽÍ

Záhlaví Výkazu předávaného na tiskopisu

31. Při jednorázovém dosažení prahu pro vykazování s předpokladem, že ve stejném kalendářním roce se žádné jiné přijetí zboží neuskuteční, se Výkaz vpravo na horním okraji vedle nadpisu „PŘIJETÍ" zřetelně označí slovem „JEDNORÁZOVÝ", napsaným velkými tiskacími písmeny.

32. Do prvního řádku se do předtištěných okének vyznačí údaj o sledovaném období, za které jsou ve Výkazu uvedené údaje o přijetí zboží. Vyplňuje se ve struktuře „rok, rok, rok, rok, měsíc, měsíc" (např. údaje „duben 2009" se vyznačí čísly „200904"). Do dalších předtištěných okének se uvede celkový počet řádků vyplněných na listu Výkazu. Přeškrtnuté řádky z důvodů jejich opravy se do celkového počtu řádků nepočítají. Do případně nevyužitého okénka před vyznačeným počtem vyplněných řádků se uvádí číslo „0".

33. Pro uvedení ostatních údajů do záhlaví Výkazu o přijatém zboží platí obdobně ustanovení bodů 9 a 10.

Kód zboží

34. Uvádí se osmimístný číselný kód kombinované nomenklatury přijatého zboží podle společného celního sazebníku20).

Kód státu odeslání

35. Dvoumístným abecedním kódem22) se zde vyznačuje stát odeslání23) přijatého zboží.

Kód státu původu

36. Uvádí se dvoumístný abecední kód státu původu22). Způsob určení státu původu stanoví zvláštní právní předpis28). Nejsou-li stát nebo území původu zboží známy, vyjádří se kódem „QU"22).

Fakturovaná hodnota

37. Uvádí se fakturovaná hodnota24) přijatého zboží v celých korunách českých zaokrouhleně směrem nahoru, bez interpunkčních znamének a bez desetinných míst. Pro přepočet cizí měny na koruny české se používá kurz stanovený pro celní účely16).

38. Při přijetí zboží, za které není od odběratele inkasováno, ale naopak je za ně odběrateli placeno (například při přijetí odpadů), se namísto fakturované hodnoty uvádí číslo „0".

39. Při přijetí vráceného zboží, včetně toho, které se nacházelo v jiném členském státě Společenství za účelem finančního leasingu, je fakturovaná hodnota shodná s tou, která byla vykázána do Výkazu při odeslání tohoto zboží.

40. Fakturované hodnotě vykázané při odeslání zboží ke zpracování dle smlouvy, odpovídá fakturovaná hodnota uváděná při zpětném přijetí tohoto zboží, pokud je vraceno, aniž by prošlo zpracovatelskou operací.

41. Fakturovaná hodnota zboží přijímaného náhradou za zboží stejného druhu a provedení se rovná fakturované hodnotě vykázané při přijetí nahrazovaného zboží.

42. Pro přijaté zboží dodávané s montáží se za fakturovanou hodnotu vykazovanou do Výkazu považuje samotná hodnota zboží bez ceny montáže a nákladů s ní spojených.

43. Obsahuje-li přijatá zásilka více druhů zboží, které je fakturováno hromadně bez rozdělení na jednotlivé zbožové podpoložky, fakturovaná hodnota pro příslušný řádek Výkazu se určí poměrným rozdělením z celkové hodnoty podle množství.

Vlastní hmotnost

44. Uvádí se vlastní hmotnost příslušné podpoložky zboží v celých kilogramech. Vlastní hmotnost menší než 1 kg se zaokrouhluje směrem nahoru na 1 kg, vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa menší 0,5 zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa rovnající se nebo větší 0,5 směrem nahoru. Údaj se nedoplňuje zkratkou „kg" a nesmí obsahovat desetinnou čárku nebo tečku a desetinná místa.

45. Vlastní hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoliv obalu. V případech, kdy je obtížné jí přesně určit, může se do ní zahrnout i hmotnost komerčního obalu nebo obalů, které zboží přímo chrání.

46. Při přijímání elektrické energie a radioaktivních látek, u kterých se vlastní hmotnost obvykle nezjišťuje, se údaj o ní nahrazuje ve Výkazu číslem „0".

Množství v doplňkových měrných jednotkách

47. Uvádí se množství přijatého zboží v celé doplňkové měrné jednotce stanovené zvláštním právním předpisem25). Případná desetinná místa menší než 0,5 se zaokrouhlují směrem dolů a desetinná místa rovnající se nebo větší než 0,5 směrem nahoru. Je-li údaj menší než 1, zaokrouhluje se směrem nahoru na číslo „1". Není-li k dané podpoložce zboží ve společném celním sazebníku určen kód měrné jednotky (je nahrazen pomlčkou nebo v číselníku kódem „ZZZ"), uvádí se číslo „0".

Kód povahy transakce

48. Uvádí se dvoumístný číselný kód ze seznamu kódů povahy transakcí, který je uveden v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce.

Kód skupiny dodacích podmínek

49. Velkým tiskacím písmenem se uvádí kód skupiny dodacích podmínek, do které náleží dodací podmínka použitá při odeslání zboží. Seznam dodacích podmínek je stanoven zvláštním právním předpisem26), seznam kódů jejich skupin je uveden v části V. této přílohy.

Kód druhu dopravy

50. Uvádí se kód druhu dopravy podle aktivního dopravního prostředku, ve kterém přijaté zboží vstoupilo na území České republiky. Seznam kódů druhu dopravy je stanoven zvláštním právním předpisem27).

Zvláštní statistický znak

51. Odpovídá-li přijaté zboží popisu uvedenému v seznamu sledovaných druhů zboží v části II přílohy č. 2 k této vyhlášce, uvádí se do Výkazu zvláštní dvoumístný číselný statistický znak, který je sledovanému druhu zboží v tomto seznamu přiřazen.

Kód zvláštního druhu nebo pohybu zboží

52. Uvádí se dvoumístný abecední kód, kterým se označuje zvláštní druh zboží nebo jeho pohyb, zjednodušeně vykázané zásilky zboží malé hodnoty nebo údaje o přijatém zboží zpracované do Výkazu podle ustanovení bodu 5 přílohy č. 2 k této vyhlášce. Způsob vyplnění a používané kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

Údaje pod vyznačenými sloupci Výkazu předávaného na tiskopisu v listinné podobě

53. Pro zpracování údajů do Výkazu platí bod 30 obdobně.

IV. ZPŮSOB UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ DO NEGATIVNÍHO HLÁŠENÍ

54. Uvádění údajů do záhlaví Výkazu předávaného na tiskopisu v listinné podobě odpovídá ustanovením bodů 8 až 10 s tím, že předtištěná okénka pro počet řádků se nevyplňují a vpravo na horní okraj Výkazu vedle slov „ODESLÁNÍ" nebo „PŘIJETÍ" se velkými tiskacími písmeny zřetelně uvede slovo „NEGATIVNÍ".

55. Prostor ohraničený sloupci 1 až 11 Výkazu se křížem proškrtne. Za příslušné předtisky na spodním okraji Výkazu se uvedou údaje podle ustanovení bodu 30.

56. Při elektronickém způsobu předávání dat se postupuje podle pokynů pro obsluhu příslušného programového vybavení k systému Intrastat.

V. SEZNAM KÓDŮ SKUPIN DODACÍCH PODMÍNEK

Kód skupiny Kódy dodacích podmínek zahrnutých do skupiny v souladu s podmínkami Incoterms Mezinárodní obchodní komory
KEXW, FCA, FAS, FOB
LCFR, CIF, DES, DEQ
MDDU, DDP, CPT, CIP
NDAF, XXX
Kód skupiny Vysvětlivka
Kzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých si zajišťuje a hradí hlavní přepravné kupující
Lzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých prodávající hradí přepravné do přístavu určení
Mzahrnuje dodací doložky Incoterms, při kterých zajišťuje a hradí hlavní přepravné prodávající N zahrnuje dodací doložku Incoterms s místem dodání zboží na státní hlavní přepravné prodávající  
Nzahrnuje dodací doložku Incoterms s místem dodání zboží na státní hranici nebo sjednané dodací podmínky neodpovídají žádné z doložek Incoterms

Poznámka:

Kód XXX vyjadřuje dodací doložku použitou na základě podmínek uvedených ve smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím, která svým obsahem neodpovídá žádné z dodacích doložek Incoterms.

22) Nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 ze dne 13. prosince 2006 o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy.

23) Příloha k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, bod 1.

24) Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.

25) Čl. 9 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.

26) Příloha č. IV. k nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.

27) Příloha č. V. k nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.

28) Čl. 23 až 25 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.".

18. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

19. Příloha č. 5 včetně poznámek pod čarou č. 29 až 35 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

Pravidla pro uvádění údajů o zvláštních druzích a pohybech zboží a o zboží nízké hodnoty do výkazů pro Intrastat

1. Mají-li být do výkazu pro Intrastat (dále jen „Výkaz“) uváděny údaje o jednotlivých zásilkách odesílaného nebo přijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje 6000 Kč, je možné je vyznačit souhrnně pod společným kódem zboží 99500000. K tomuto zbožovému kódu se z ostatních údajů o zboží uvádějí do Výkazu pouze kód státu určení při odeslání zboží, kód státu odeslání při přijetí zboží a fakturovaná hodnota odeslaného nebo přijatého zboží. V příslušném řádku se do sloupce 11 tiskopisů výkazu nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ formuláře „Hlášení Intrastatu“, u výkazů předávaných celním úřadům elektronicky, uvede kód „MZ“. Tento zjednodušený způsob vykazovaní údajů pro malé zásilky nelze použít v případech, kdy se má do Výkazu uvést jiný kód označující zvláštní druh nebo pohyb zboží.

2. Možnost zjednodušeného zařazování do zbožových kódů kapitoly 98 kombinované nomenklatury a nevykazování údajů o vlastní hmotnosti a množství zboží v doplňkových měrných jednotkách pro odeslané nebo přijaté součásti průmyslového celku29), s uvedením kódu „ZI“ do sloupce 11 tiskopisů Výkazu nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ formuláře „Hlášení Intrastatu“, u výkazů předávaných celním úřadům elektronicky, může zpravodajská jednotka využít jen na základě povolení Českého statistického úřadu20).

3. K vydání tohoto povolení zpravodajská jednotka Českému statistickému úřadu písemně sděluje své identifikační údaje (obchodní firma, název, jméno a příjmení, adresa, daňové identifikační číslo), jméno, popřípadě jména, a příjmení tzv. kontaktní osoby, která může podat k uvedeným údajům bližší vysvětlení, předpokládané datumy zahájení a ukončení odesílaní nebo přijímání součástí průmyslového celku, jeho stručný popis a předpokládanou fakturovanou hodnotu, do jaké země bude odesílán, nebo z které země je přijímám a jedná-li se o nový nebo použitý průmyslový celek.

4. Údaje o rozložených zásilkách zboží30) se do Intrastatu vykazují celkově za referenční období, ve kterém je odeslána nebo přijata poslední zásilka a označují se uvedením kódu „ZR“ do sloupce 11 tiskopisů Výkazu nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ formuláře „Hlášení Intrastatu“, u výkazů předávaných celním úřadům elektronicky. Při použití různých druhů dopravy anebo dodacích podmínek pro jednotlivé dílčí zásilky se do výkazů pro Intrastat vyznačují kódy odpovídající poslední zásilce nebo převážnému počtu dílčích zásilek.

5. Převod vlastnictví lodi31) se vykazuje do Intrastatu jako její odeslání nebo přijetí a namísto vlastní hmotnosti se uvádí do Výkazu počet kusů. Za fakturovanou hodnotu se považuje statistická hodnota, kterou je samotná, vlastní hodnota lodi, rovnající se její fakturované ceně snížené o případné náklady za dopravné a pojistné. Do sloupce 11 tiskopisů výkazu nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ formuláře „Hlášení Intrastatu“, u výkazů předávaných celním úřadům elektronicky, se uvádí kód „ZP“.

6. Převod vlastnictví letadla31) se vykazuje do Intrastatu jako jeho odeslání nebo přijetí a za fakturovanou hodnotu uváděnou do Výkazu se považuje statistická hodnota, kterou je samotná, vlastní hodnota letadla, rovnající se jeho fakturované ceně snížené o případné náklady za dopravné a pojistné. Do sloupce 11 tiskopisu výkazu nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ formuláře „Hlášení Intrastatu“, u výkazů předávaných celním úřadům elektronicky, se uvádí kód „ZL“.

7. Odeslání zboží dodávaného do lodí a letadel32) se označuje do sloupce 11 tiskopisů Výkazu nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ formuláře „Hlášení Intrastatu“, u výkazů předávaných celním úřadům elektronicky, kódem „ZZ“. Zemi určení lze vyjádřit souhrnným kódem „QR“. Zboží se zařazuje do zvláštních souhrnných kódů kapitoly 99 kombinované nomenklatury33) a vykazování jeho množství v doplňkových měrných jednotkách není povinné. S výjimkou zboží patřícího do kapitoly 27 kombinované nomenklatury, není třeba do výkazů pro Intrastat uvádět jeho vlastní hmotnost.

8. Odeslání nebo přijetí zboží určeného pro pracovníky zařízení na moři nebo pro provoz motorů, strojů a dalšího vybavení takového zařízení se pro uvedení do Výkazu zařazuje do zvláštních souhrnných kódů kapitoly 99 kombinované nomenklatury34). Vykazování jeho množství v doplňkových měrných jednotkách není povinné. S výjimkou zboží patřícího do kapitoly 27 kombinované nomenklatury, není třeba do Výkazů uvádět jeho vlastní hmotnost a stát určení lze vyjádřit souhrnným kódem „QV“. Do sloupce 11 tiskopisů výkazu nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ formuláře „Hlášení Intrastatu“, u výkazů předávaných celním úřadům elektronicky, se uvádí kód „ZT“.

9. Obsah údajů uváděných do Výkazů o odeslaní nebo přijetí mořských produktů a kosmických lodí je stanoven přímo použitelným předpisem Společenství35). Odeslání nebo přijetí mořských produktů se označuje ve sloupci 11 tiskopisů výkazu nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ formuláře „Hlášení Intrastatu“, u výkazů předávaných celním úřadům elektronicky, kódem „ZM“, odeslání kosmické lodi kódem „ZK“.

10. Odeslání nebo přijetí zboží, za které není odběratelem poskytována náhrada, ale naopak je za ně od jejich dodavatele náhrada přijímána, se označuje ve sloupci 11 tiskopisů výkazu nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ formuláře „Hlášení Intrastatu“, u výkazů předávaných celním úřadům elektronicky, kódem „ZO“.

11. Pokud dojde v průběhu jednoho referenčního období k přijetí zboží a jeho odeslání zpět nebo k jeho odeslání a přijetí zpět, a to v obou případech v nezměněném stavu, zejména z důvodů reklamace, není třeba údaje o takovém zboží do Výkazů uvádět.

12. Pro obsah a rozsah údajů o odeslaném nebo přijatém zboží ze seznamu sledovaných druhů zboží uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce, v části I. „Způsob dosažení prahů pro vykazování a jejich výše“ v bodech 4 a 5 a v části II. „Seznam sledovaných druhů zboží“, vykazovaném pro Intrastat zpravodajskou jednotkou, která nedosáhla prahu pro vykazování stanoveného v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce, platí obdobně příloha č. 3 k této vyhlášce. Výkazy se v těchto případech vyhotovují pouze na tiskopisech v listinné podobě, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Do sloupce 11 tiskopisů Výkaz nebo do datového pole „zvláštní pohyb“ tiskopisu „Hlášení Intrastatu“, vyhrazených pro kód označující řádky nebo věty se zvláštními druhy nebo pohyby zboží, se uvádí kód „BD“. Výkazy s těmito údaji na tiskopisech se zasílají na adresu Český statistický úřad, Odbor statistického zpracování Praha, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10. Pro termíny odeslání těchto výkazů pro Intrastat platí obdobně § 5 odst. 3 této vyhlášky.

29) Čl. 15 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.

30) Čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.

31) Čl. 17 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.

32) Čl. 19 bod 1. nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.

33) Čl. 19 bod 3. nařízení Komise (ES) č. 1982/20044.

34) Čl. 20 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.

35) Čl. 21 a 22 nařízení Komise (ES) č. 1982/2004.“.

22. Příloha č. 6 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 201/2005 Sb.

Postup oprav výkazu pro Intrastat po jeho předání celnímu úřadu

1. Opravy nepřesných anebo chybných údajů z výkazu pro Intrastat (dále jen „Výkaz“) vyhotoveného na předepsaném tiskopisu v listinné podobě, který již byl předán celnímu úřadu, se provádějí vyhotovením celého nového, správného a úplného výkazu za referenční období, za které byl předán výkaz nesprávný. Stejným způsobem je nutné provádět i opravy Výkazu, ve kterém některé údaje chyběly nebo zde byly uvedeny navíc. Nový doklad se správnými údaji se v pravém horním rohu zřetelně označí slovem „OPRAVA“. Řádky s doplněnými nebo opravenými údaji se na pravém okraji tiskopisu výkazu označují křížkem. Při provádění oprav doplněním chybějících údajů do Výkazu předávaného na tiskopisu v listinné podobě je možné limit 15 řádků stanovený v § 5 odst. 2 vyhlášky překročit až na 30, aniž by se měnila listinná forma zpracování Výkazu.

2. Opravy nepřesných anebo chybných údajů, uvedených do Výkazů odeslaných celnímu úřadu elektronicky, se provádějí výhradně elektronicky v softwarových aplikacích, kterými byla odeslána původní opravovaná hlášení. Popis postupů při opravách stanoví dokumentace k jednotlivým softwarovým aplikacím.

3. Vykázat celnímu úřadu nové opravené údaje nebo údaje chybějící ve Výkazu předaném celnímu úřadu, je třeba nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se zpravodajská jednotka o nepřesnosti nebo chybě dozvěděla. Opravy a doplnění nesprávných Výkazů se neprovádějí, není-li je možné předat celnímu úřadu do ukončení lhůty k předání Výkazu za měsíc červen roku následujícího po roce, v němž bylo referenční období s nesprávně vykázanými údaji.

4. Opravovat není třeba chyby nebo nepřesnosti ve vykázaných fakturovaných hodnotách, nezmění-li se opravou původně nesprávně nebo nepřesně do Intrastatu vykázaná fakturovaná hodnota náležející k jednomu zbožovému kódu kombinované nomenklatury odeslaného nebo přijatého zboží v jednom referenčním období o více než 5 %. Zpravodajská jednotka nemá také povinnost opravovat vykázané hodnotové údaje v případech vyplývajících z poskytnutí skont, bonusů, rabatů (včetně věrnostních a množstevních) odměn a podobných cenových úprav, pokud tyto nejsou předmětem opravy základu daně z přidané hodnoty36). Neopravují se také hodnotové a jiné údaje o zboží, jehož hodnota byla prodávajícím zcela dobropisována.

5. Opravovat není třeba chyby nebo nepřesnosti ve vykázaných údajích o množství zboží, nezmění-li se opravou původně nesprávně nebo nepřesně do Intrastatu vykázané množstevní údaje náležející k jednomu zbožovému kódu kombinované nomenklatury odeslaného nebo přijatého zboží v jednom referenčním období o více než 5 %.

6. Opravy Výkazů, na kterých jsou uvedeny nesprávně jiné údaje než o množství či hodnotě zboží, nebo na kterých údaje o odeslaném anebo přijatém zboží chybějí či jsou uvedeny navíc, není nutné provádět, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se nesprávný, chybějící nebo nadbytečný údaj vztahuje, 1000 Kč.

36) § 45 a 46 zákona č. 235/2004 Sb.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Při vyhotovení a opravách výkazů pro Intrastat za referenční období před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

(2) Ustanoveními bodů 4 a 5 části I přílohy č. 2 k této vyhlášce se řídí i zpravodajské jednotky, které nevykazují v roce 2009 údaje pro Intrastat o odeslaném nebo přijatém zboží, protože nepřekročily hodnoty osvobozujících prahů stanovených před nabytím účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Předseda Českého statistického úřadu: Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr financí: Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru