Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 386/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 125/2008
Platnost od 23.10.2008
Účinnost od 23.10.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

386

VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 26 odst. 1 písm. b) a d) zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., vyhlášky č. 207/2006 Sb., vyhlášky č. 551/2006 Sb. a vyhlášky č. 271/2008 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 3 zní:

,,Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.

Požadavky na plasty a výrobky z plastů

SEZNAM MONOMERŮ, PŘÍSAD A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU PŘEDMĚTŮ NEBO MATERIÁLŮ Z PLASTŮ

1. Tato příloha obsahuje seznam monomerů, přísad a jiných výchozích látek, které mohou být použity pro výrobu plastů a předmětů a materiálů z plastů, určených pro styk s potravinami. V seznamu jsou zahrnuty

1.1 látky, které jsou podrobovány polymeraci, což zahrnuje polykondenzaci, polyadici nebo jakýkoliv jiný podobný proces tvorby makromolekul;

1.2 přírodní nebo syntetické makromolekulami látky používané pro výrobu modifikovaných makromolekul, jestliže monomery nebo ostatní výchozí látky nezbytné pro jejich výrobu nejsou zařazeny do seznamu;

1.3 látky používané pro modifikaci stávajících přírodních nebo syntetických makromolekulárních látek;

1.4 látky, které jsou přidávány do plastů pro dosažení technického účinku v konečném výrobku, včetně polymerních přísad. Tyto látky jsou určeny k tomu, aby byly obsaženy v konečných výrobcích, přičemž polymerními přísadami se pro účely této přílohy rozumějí všechny polymery, prepolymery a oligomery, které mohou být přidávány do plastů s cílem dosáhnout technického účinku, které však nelze použít bez jiných polymerů jako hlavní strukturní složku konečných materiálů a výrobků;

1.5 látky, které jsou používány pro vytvoření prostředí, ve kterém dochází k polymeraci (například emulgátory, povrchově aktivní látky, tlumivé roztoky).

Pro účely této přílohy se látky uvedené v bodech 1.4 a 1.5 dále označují jako přísady.

2. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoli jsou použity záměrně a jsou povoleny:

a) soli hliníku, vápníku, železa, hořčíku, draslíku a sodíku a soli amonné (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Název „soli“ je v seznamu uveden pouze v případě, že odpovídající volná kyselina (volné kyseliny) není v seznamu uvedena (nejsou v seznamu uvedeny).

b) soli zinku (včetně podvojných solí a kyselých solí) povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Pro tyto soli se uplatní skupinový specifický migrační limit SML=25 mg/kg (vyjádřeno jako zinek). Totéž omezení pro zinek se uplatní na:

i) látky, jejichž názvy obsahují termín „soli“ jsou v seznamu uvedeny pouze v případě, že odpovídající volná kyselina není v seznamu uvedena,

ii) látky uvedené v poznámce 38 dodatku III.

3. V seznamu nejsou zahrnuty následující látky, ačkoliv mohou být přítomny:

a) látky, které mohou být přítomny v konečném výrobku:

- nečistoty v použitých látkách;

- reakční meziprodukty;

- produkty rozkladu;

b) oligomery a přírodní nebo syntetické makromolekulami látky a jejich směsi, jsou-li monomery nebo výchozí látky nezbytné pro jejich syntézu zahrnuly v seznamu;

c) směsi povolených látek;

d) látky, které přímo ovlivňují tvorbu polymeru (např. katalytické systémy);

e) barviva;

f) rozpouštědla.

Výrobky, které obsahují látky uvedené v písmenech a) až c) musí splňovat požadavky upravené v § 3 odst. 1.

4. Látky musí mít dobrou technickou kvalitu, pokud jde o kritéria čistoty.

5. Pro styk s potravinami lze použít pouze výrobky získané bakteriální fermentací podle dodatku I této přílohy.

6. Seznam obsahuje následující informace:

- sloupec 1 (PM/REF č.): referenční číslo EHS obalového materiálu pro látku v seznamu;

- sloupec 2 (Číslo CAS): registrační číslo CAS (Chemical Abstracts Service);

- sloupec 3 (Název): chemický název;

- sloupec 4 (Omezení a/nebo specifikace): Může obsahovat

- specifický migrační limit (SML),

- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku (QM),

- nejvyšší přípustné množství látky v konečném materiálu nebo výrobku vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami (QMA),

- jakékoliv jiné specificky uvedené omezení,

- veškeré specifikace týkající se látky nebo polymeru.

7. Jestliže látka, která je uvedena v seznamu jednotlivě, patří rovněž do obecné skupiny, vztahují se pro tuto skupinu omezení uvedená u jednotlivě uvedené látky.

8. Jestliže číslo CAS neodpovídá chemickému názvu, má chemický název přednost před číslem CAS. Jestliže číslo CAS podle registru EINECS neodpovídá číslu CAS podle registru CAS, platí číslo CAS podle registru CAS.

9. V tabulkách ve sloupci 4 jsou použity zkratky a výrazy, které mají následující význam:

DL = mez stanovitelnosti analytické metody;

FP = konečný materiál nebo výrobek;

NCO = isokyanatany;

ND = nesmí být detekováno. Pro účely této vyhlášky znamená, že látka nesmí být detekována ověřenou analytickou metodou se specifikovanou mezí stanovitelnosti (DL). Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1 vyhlášky.

QM = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku. Pro účely této vyhlášky se množství látky v materiálu nebo výrobku stanoví ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

QM (T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

QMA = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku, vyjádřené v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami.

QMA(T) = nejvyšší přípustné množství zbytkové látky v materiálu nebo výrobku vyjádřené jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek v mg na 6 dm2 plochy ve styku s potravinami. Pro účely této vyhlášky by množství látky v materiálu nebo výrobku mělo být stanoveno ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.l.

SML = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu, pokud není uvedeno jinak. Pro účely této vyhlášky by měla být hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst. 1.

SML (T) = specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu vyjádřený jako celkový obsah uvedené látky nebo skupiny látek. Pro účely této vyhlášky by hodnota specifické migrace látky nebo skupiny látek z materiálu nebo výrobku měla být stanovena ověřenou analytickou metodou. Jestliže taková metoda v současné době neexistuje, postupuje se až do vypracování ověřené metody postupem podle § 4 odst.l.

SEZNAM POVOLENÝCH MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK

ODDÍL A

PM/REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
10030000514-10-3abietová kyselina 
10060000075-07-0acetaldehydSML (T) = 6 mg/kg (2)
10090000064-19-7octová kyselina 
10120000108-05-4vinyl-acetátSML = 12 mg/kg
10150000108-24-7acetanhydrid 
10210000074-86-2acetylen 
10599/90A061788-89-4kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, destilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/91061788-89-4kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, nedestilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/92A068783-41-5kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, destilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10599/93068783-41-5kyseliny mastné, nenasycené (C18), dimery, hydrogenované, nedestilovanéQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
10630000079-06-1akrylamidSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
10660015214-89-82-akrylamido-2-methylpropansulfonová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
10690000079-10-7akrylová kyselinaSML(T) = 6 mg/kg (36)
10750002495-35-4benzyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
10780000141-32-2n-butyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
10810002998-08-5sek-butyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
10840001663-39-4terc-butyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11005012542-30-2dicyklopentenyl-akrylátQMA = 0,05 mg/6 dm2
11245002156-97-0dodecyl-akrylátSML = 0,05 mg/kg (1)
11470000140-88-5ethyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11500000103-11-72-ethylhexyl-akrylátSML = 0,05 mg/kg
11510000818-61-1hydroxyethyl-akrylátviz. monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolem
11530000999-61-12-hydroxypropyl-akrylátQMA = 0,05 mg/6 dm2 pro sumu 2-hydroxypropyl-akrylátu a 2-hydroxyisopropyl-akrylátu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
1159000106-63-8isobutyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11680000689-12-3isopropyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11710000096-33-3methyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11830000818-61-1monoester akrylové kyseliny s ethylenglykolemSML(T) = 6 mg/kg (36)
11890002499-59-4n-oktyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
11980000925-60-0propyl-akrylátSML(T) = 6 mg/kg (36)
12100000107-13-1akrylonitrilSML = ND (DL = 0,020 mg/kg, včetně nejistoty měření)
12130000124-04-9adipová kyselina 
12265004074-90-2divinyl-adipátQM = 5 mg/kg v FP. Pro použití pouze jako komonomer.
12280002035-75-8adipanhydrid 
12310-albumin 
12340-albumin koagulovaný formaldehydem 
12375-alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C22) 
12670002855-13-21-amino-3aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexanSML = 6mg/kg
12761000693-57-212-aminododekanová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
1276300141-43-52-aminoethanolSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž má být podle přílohy č.4 k této vyhlášce použit simulant D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
1276584434-12-8N-(2-aminoethyl)-P-alanin, sodná sůlSML = 0,05 mg/kg
12786000919-30-23-aminopropyltriethoxysilanZbytkový extrahovatelný obsah 3-aminopropyltriethoxysilanu musí být nižší než 3 mg/kg plniva, při použití jen pro reaktivní povrchovou úpravu anorganických plniv a SML = 0,05 mg/kg při použití pro povrchovou úpravu materiálů a výrobků.
12788002432-99-711-aminoundekanová kyselinaSML = 5mg/kg
12789007664-41-7amoniak 
12820000123-99-9azelaová kyselina nonandiová kyselina 
12970004196-95-6azelanhydrid anhydrit nonandiové kyseliny 
13000001477-55-01,3-benzendimethanamin 1,3-bis(aminomethyl)benzenSML = 0,05 mg/kg
13060004422-95-1trichlorid 1,3,5-benzentrikarboxylové kyseliny
benzen-1,3,5-tri(karbonylchlorid)
QMA =0,05 mg/6 dm2 (měřeno jako 1,3,5-benzentrikarboxylová kyselina)
13075000091-76-9benzoguanaminviz.2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin
13090000065-85-0benzoová kyselina 
13150000100-51-6benzylalkohol 
13180000498-66-8bicyklo[2.2.1]hept-2en, (= norbornen)SML = 0,05 mg/kg
13210001761-71-3bis(4-aminocyklohexyl)methanSML = 0,05 mg/kg
13317132459-54-2N,N'-bis [4-(ethoxykarbonyl)fenyl]-1,4,5,8-naftalenetetrakarboxy-diimidSML = 0,05 mg/kg. Čistota vyšší než 98,1% (w/w). Pouze pro použití jako komonomer (max.4%) pro polyestery (PET, PBT)
13323000102-40-91,3-bis(2-hydroxyethoxy)benzenSML = 0,05 mg/kg
13326000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)etherviz diethylenglykol
13380000077-99-62.2- bis(hydroxymethyl)-butan-1-ol;
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1.3- diol
viz 1,1,1-trimethylolpropan
13390000105-08-81,4-bis(hydroxymethyl)cyklohexan 
1339504767-03-72,2-bis(hydroxymethyl)propanová kyselinaQMA = 0,05 mg/6 dm2
13480000080-05-72,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan
4,4'-(propan-2,2-diyl)difenol bisfenol A
SML (T) = 0,6 mg/kg (28)
13510001675-54-32,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether (= BADGE);
2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan
Podle požadavků Nařízení Komise č. 1895/2005 ze dne 18.listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
13530038103-06-92,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(ftalanhydrid)SML = 0,05 mg/kg
13550000110-98-5bis(hydroxypropyl)etherviz dipropylenglykol
13560005124-30-1bis(4-isokyanatocyklohexyl)methanviz. dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát
13600047465-97-43,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl-indolin-2-onSML = 1,8 mg/kg
13607000080-05-7bisfenol Aviz. 13480 2,2-bis(4-hydroxyfenyl) propan
13610001675-54-3bisfenol A bis(2,3-epoxypropyl)ether (=BADGE)viz. 13510 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan-bis(2,3-epoxypropyl)ether
13614038103-06-9bisfenol A bis(ftalanhydrid)viz. 13530
1361700080-09-1bisfenol Sviz. 4,4'- dihydroxydifenylsulfon
13620010043-35-3kyselina boritáSML (T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení, týkající se ukazatelů jakosti pitné vody podle zvláštního právního předpisu
13630000106-99-0butadienQM = 1 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
13690000107-88-0butan-1,3-diol 
13720000110-63-4butan-1,4-diolSML(T) = 0,05 mg/kg (24)
13780002425-79-81,4-butandiol-bis(2,3-epoxypropyl)ether;
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butan
QM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
1381000505-65-7butan-1,4-diolformal;
1,3-dioxepan
QMA = 0,05 mg/6 dm2
13840000071-36-3butan-1-ol 
13870000106-98-9but-1-en 
13900000107-01-7but-2-en 
1393200598-32-3but-3-en-2-olQMA = ND (DL=0,02mg/6dm2). Při použití jako kopolymer pro přípravu polymerační přísady
14020000098-54-44-terc-butylfenolSML = 0,05 mg/kg
14110000123-72-8butyraldehyd; butanaldehyd 
14140000107-92-6máselná kyselina; butanová kyselina 
14170000106-31-0anhydrid máselné kyseliny; butananhydrid 
14200000105-60-2kaprolaktam; hexano-6-laktamSML(T)= 15 mg/kg (5)
14230002123-24-2kaprolaktam, sodná sůl; hexano-6-laktam, sodná sůlSML(T)= 15 mg/kg (5) (vyjádřeno jako kaprolaktam)
14260000502-44-3kaprolaktonSML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako suma kaprolaktonu a 6-hydroxyhexanové kyseliny)
14320000124-07-2kaprylová kyselina; oktanová kyselina 
14350000630-08-0oxid uhelnatý 
14380000075-44-5karbonylchloridQM = 1 mg/kg v FP
14411008001-79-4ricínový olej 
14500009004-34-6celulóza 
14530007782-50-5chlor 
14570000106-89-81-chlor-2,3-epoxypropanviz epichlorhydrin
14650000079-38-9chlortrifluorethenQMA = 0,05 mg/kg
14680000077-92-9citrónová kyselina 
14710000108-39-4m-kresol 
14740000095-48-7o-kresol 
1477000106-44-5p-kresol 
14800003724-65-0krotonová kyselina;QMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
(E)-but-2-enová kyselina 
14841000599-64-44-(1-fenyl-1-methylethyl)fenol 4-cumylphenolSML = 0,05 mg/kg
14880000105-08-81,4-cyklohexandimethanolviz l,4-bis(hydroxymethyl) cyklohexan
14950003173-53-3cyklohexyl-isokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
1503000931-88-4cyklooktenSML = 0,05 mg/kg. Látka smí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu A
15070001647-16-1deka-1,9-dienSML = 0,05 mg/kg
15095000334-48-5dekanová kyselina 
15100000112-30-1dekan-1-ol 
15130000872-05-9dec-1-enSML = 0,05 mg/kg
15250000110-60-11,4-diaminobutan 
15267000080-08-0bis(4-aminofenyl)sulfonSML = 5 mg/kg
15272000107-15-31,2-diaminoethanviz ethylendiamin
15274000124-09-41,6-diaminohexanviz hexamethylendiamin
15310000091-76-92,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin;
6-fenyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
QMA = 5 mg/6 dm2
15565000106-46-71,4-dichlorbenzenSML = 12 mg/kg
1561000080-07-94,4'-dichlordifenylsulfonSML = 0,05 mg/kg
15700005124-30-1dicyklohexylmethan-4,4'-diisokyanát;
bis(4-isokyanatocyklohexyl)methan;
4,4'- methylendicyklohexyldiisokyanát
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
15760000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)ether; diethylenglykolSML(T) = 30 mg/kg (3)
15790000111-40-0diethylentriaminSML= 5 mg/kg
15820000345-92-64,4'-difluorbenzofenonSML = 0,05 mg/kg
15880000120-80-91,2-dihydroxybenzen;
benzen-1,2-diol
SML = 6 mg/kg
15910000108-46-31,3-dihydroxybenzen;
benzen-1,3-diol
SML = 2,4 mg/kg
15940000123-31-91,4-dihydroxybenzen;
benzen-1,4-diol
SML = 0,6 mg/kg
15970000611-99-44,4'-dihydroxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
16000000092-88-64,4'-dihydroxydifenylSML = 6 mg/kg
1609000080-09-14,4'-dihydroxydifenylsulfon;
4,4'-sulfonyldifenol
SML = 0,05 mg/kg
16150000108-01-02-(dimethylamino)ethanolSML = 18 mg/kg
16210006864-37-53,3'-dlmethyl-4,4,-diaminodicyklohexylmethan;
4,4'-methylenbis(2-methylcyklohexan-1-amin)
SML = 0,05 mg/kg (32) Pouze pro použití v polyamidech
16240000091-97-43,3'-dimethyl-4,4'-diisokyanatodifenyl;
4,4' methylenbis(2-methylfenyl)diisokyanát;
bis(4-isokyanato-3-methylfenyl)methan
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16360000576-26-12,6-dimethylfenolSML = 0,05 mg/kg
1639000126-30-72,2-dimethylpropan-1,3-diol; neopentylglykolSML = 0,05 mg/kg
16450000646-06-01,3-dioxolanSML = 5 mg/kg
16480000126-58-9dipentaerythritol 
16540000102-09-0difenyl-karbonátSML = 0,05 mg/kg
16570004128-73-8difenylether-4,4'-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16600005873-54-1difenylmethan-2,4'-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16630000101-68-8difenylmethan-4,4'-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
16650000127-63-9difenylsulfonSML (T) = 3 mg/kg (25)
16660000110-98-5dipropylenglykol 
16690001321-74-0divinylbenzenQMA = 0,01 mg/6 dm2 nebo SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření) pro sumu divinylbenzenu a ethylvinylbenzenu a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
16694013811-50-2N,N'-divinylimidazolidin-2-onQM = 5 mg/kg v FP
16697000693-23-2dodekandiová kyselina 
16704000112-41-4dodec-1-enSML = 0,05 mg/kg
16750000106-89-8epichlorhydrinQM = 1 mg/kg v FP
16780000064-17-5ethanol 
16950000074-85-1ethylen; ethen 
16955000096-49-1ethylen-karbonátZbytkový obsah = 5 mg/kg hydrogelu v maximálním poměru 10 g hydrogelu na 1 kg potravin. Hydrolyzát obsahuje ethylenglykol a SML = 30 mg/kg
16960000107-15-3ethylendiaminSML = 12 mg/kg
16990000107-21-1ethan-1,2-diol; ethylenglykolSML(T) = 30 mg/kg (3)
17005000151-56-4ethyleniminSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
17020000075-21-8ethylenoxidQM = 1 mg/kg v FP
17050000104-76-72-ethylhexan-1-olSML = 30 mg/kg
17110016219-75-35-ethylidenbicyklo[2,2,1]hept-2-enQMA = 0,05 mg/6 dm2 Poměr mezi velikostí plochy a množstvím potraviny musí být menší než 2 dm2/kg
17160000097-53-0eugenol; 2-methoxy-4-(propen-2-yl)fenol)SML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
17170061788-47-4mastné kyseliny, kokos 
17200068308-53-2mastné kyseliny, sója 
17230061790-12-3mastné kyseliny, tálový olej 
17260000050-00-0formaldehydSML(T)= 15 mg/kg (22)
17290000110-17-8fumarová kyselina 
17530000050-99-7glukóza 
18010000110-94-1glutarová kyselina 
18070000108-55-4glutaranhydrid 
18100000056-81-5glycerol 
18220068564-88-5N-heptylaminoundekanová kyselinaSML = 0,05 mg/kg (1)
18250000115-28-6hexachlorendomethylentetrahydro-ftalová kyselina;
1,4,5,6,7,7- hexachlorbicyklo[2.2.1 ]hept-5-en-2,3-dikarboxylová kyselina
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18280000115-27-5hexachlorendomethylentetrahydro-ftalanhydrid;
anhydrid 1,4,5,6,7,7-hexachlorbicyklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarboxylové kyseliny
SML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18310036653-82-4hexadekan-1-ol 
18430000116-15-4hexafluorpropylenSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
18460000124-09-4hexamethylendiaminSML = 2,4 mg/kg
18640000822-06-0hexamethylendiisokyanát;
hexan-1,6-diyldiisokyanát;
1,6-diisokyanatohexan
QM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
18670000100-97-0hexamethylentetraminSML(T)= 15mg/kg (22) (vyjádřeno jako formaldehyd)
18700000629-11-8hexan-1,6-diolSML = 0,05 mg/kg
18820000592-41-6hex-1-enSML = 3 mg/kg
18867000123-31-9hydrochinon;
benzen-1,4-diol
viz 1,4-dihydroxybenzen
18880000099-96-7p-hydroxybenzoová kyselina;
4-hydroxybenzoová kyselina
 
18896001679-51-24-(hydroxymethyl)cyklohex-1-enSML = 0,05 mg/kg
18897016712-64-46-hydroxynaftalen-2-karboxylová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
18898000103-90-2N-(4-hydroxyfenyl)acetamidSML = 0,05 mg/kg
19000000115-11-7isobuten 
19060000109-53-5isobutyl(vinyl)etherQM = 5 mg/kg v FP
1911004098-71-9[3-(isokyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexyl]isokyanátQM(T)= 1 mg/kg vFP (vyjádřeno jako NCO) ) (26)
19150000121-91-51,3-benzendikarboxylová kyselina; isoftalová kyselinaSML = 5 mg/kg
19210001459-93-4dimethyl-isoftalátSML = 0,05 mg/kg
1924300078-79-5isoprenviz. 2-methylbuta-1,3-dien
19270000097-65-4itakonová kyselina;
prop-2-en-1,2-dikarboxylová kyselina
 
19460000050-21-5mléčná kyselina 
19470000143-07-7laurová kyselina; dodekanová kyselina 
19480002146-71-6vinyl-laurát; vinyl-dodekanoát 
1949000947-04-6laurolaktam; dodekano-12-laktamSML = 5 mg/kg
19510011132-73-3lignocelulóza 
19540000110-16-7maleinová kyselina; (Z)-butendiová kyselinaSML(T) = 30 mg/kg (4)
19960000108-31-6maleinanhydridSML(T) = 30 mg/kg (4) (vyjádřeno jako maleinová kyselina)
19975000108-78-1melamin;
1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
viz. 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin
19990000079-39-0methakrylamidSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
20020000079-41-4methakrylová kyselinaSML(T) = 6 mg/kg (37)
20050000096-05-9allyl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
20080002495-37-6benzyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
20110000097-88-1butyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
20140002998-18-7sek-butyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
20170000585-07-9terc-butyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
2026000101-43-9cyklohexyl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
2041002082-81-7diester kyseliny methakrylové s butan-1,4-diolemSML = 0,05 mg/kg
20440000097-90-5diester methakrylové kyseliny s ethylenglykolemSML = 0,05 mg/kg
20530002867-47-22-(dimethylamino)ethyl-methakrylátSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
2059000106-91-22,3-epoxypropyl-methakrylátQMA = 0,02mg/6 dm2
20890000097-63-2ethyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21010000097-86-9isobutyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21100004655-34-9isopropyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21130000080-62-6methyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21190000868-77-9monoester methakrylové kyseliny s ethylenglykolemSML(T) = 6 mg/kg (37)
21280002177-70-0fenyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21340002210-28-8propyl-methakrylátSML(T) = 6 mg/kg (37)
21370010595-80-92-sulfoethyl-methakrylátQMA = ND (DL = 0,02mg/6 dm2)
21400054276-35-6sulfopropyl-methakrylátQMA = 0,05 mg/6 dm2
21460000760-93-0methakrylanhydridSML(T) = 6 mg/kg (37)
21490000126-98-7methakry lnitrilSML = ND (DL = 0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
2152001561-92-8natrium-methallylsulfonátSML = 5 mg/kg
21550000067-56-1methanol 
2164000078-79-52-methylbuta-1,3-dienQM = 1 mg/kg v FP nebo SML = ND (DL=0,02 mg/kg, včetně nejistoty měření)
21730000563-45-13-methylbut-1-enQMA = 0,006 mg/6 dm2. Pouze pro použití v polypropylenu.
21765106246-33-74,4'-methylenbis(3-chloro-2,6-diethylanilin)QMA = 0,05 mg/6 dm2
2182100505-65-71,4-(methylendioxy)butanviz.butan-1,4-diolformal
21940000924-42-5N-methylolakrylamidSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
21970000923-02-4N-(hydroxymethyl)methakrylamidSML = 0,05 mg/kg
22150000691-37-24-(methyl)pent-1-enSML = 0,05 mg/kg
22210000098-83-9alfa-methylstyrenSML = 0,05 mg/kg
22331025513-64-8směs(35-45 % hmot.) 1,6-diamino-2,2,4trimethylhexanu a (55-65 % hmot) 1,6-diamino-2,4,4-trimethylhexanuQMA = 5 mg/6 dm2
22332028679-16-5směs(40 % hmot.) 2,2,4-trimethylhexanu a 1,6-diyldiisokyanátu (60 % hmot) 2,4,4-trimethylhexan-1,6-diyldiisokyanátuQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
22350000544-63-8myristová kyselina; tetradekanová kyselina 
2236001141-38-4naftalen-2,6-dikarboxylová kyselinaSML = 5 mg/kg
22390000840-65-3dimethyl-2,6-naftalendikarboxylátSML = 0,05 mg/kg
22420003173-72-61,5-naftalen-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
2243700126-30-7neopentylglykolviz. 2,2-dimethylpropan-1,3-diol
22450009004-70-0nitrocelulóza 
22480000143-08-8nonan-1-ol 
22550000498-66-8norbornenViz. bicyklo[2.2.1]hept-2-en
22570000112-96-9oktadecylisokyanát; 1-isokyanatooktadekanQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
22600000111-87-5oktan-1-ol 
22660000111-66-0okt-1-enSML = 15 mg/kg
22763000112-80-1olejová kyselina 
22775000144-62-7šťavelová kyselinaSML (T) = 6 mg/kg (29)
2277807456-68-04,4'-oxybis(benzensulfonylazid)QMA = 0,05 mg/6 dm2
22780000057-10-3palmitová kyselina; hexadekanová kyselina 
22840000115-77-5pentaerythritol 
22870000071-41-0pentan-1-ol 
2290000109-67-1pent-1-enSML = 5 mg/kg
22932001187-93-5perfluormethylperfluorvinyletherSML = 0,05 mg/kg. K použití jen pro nepřilnavé povrchy.
22937001623-05-8perfluorpropyl(perfluorvinyl)etherSML = 0,05 mg/kg
22960000108-95-2fenol 
23050000108-45-21,3-fenylendiaminSML = ND (DL=0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)
23070000102-39-6(1,3-fenylendioxy)dioctová kyselinaQMA = 0,05 mg/6 dm2
23155000075-44-5fosgenviz karbonylchlorid
23170007664-38-2kyselina fosforečná 
23175000122-52-1triethyl-fosfitQM = ND (DL = 1 mg/kg vFP)
23187-ftalová kyselinaviz tereftalová kyselina
23200000088-99-3o-ftalová kyselina 
23230000131-17-9diallyl-ftalátSML = ND (DL = 0,01 mg/kg)
23380000085-44-9ftalanhydrid 
23470000080-56-8alfa-pinen 
23500000127-91-3beta-pinen 
23547009016-00-6
063148-62-9
polydimethylsiloxan (molekulová hmotnost vyšší než 6 800)V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
23590025322-68-3polyethylenglykol 
23650025322-69-4polypropylenglykol (molekulová hmotnost vyšší než 400) 
23651025322-69-4polypropylenglykol 
23740000057-55-6propan-1,2-diol 
23770000504-63-2propan-1,3-diolSML = 0,05 mg/kg
23800000071-23-8propan-1 -ol 
23830000067-63-0propan-2-ol 
23860000123-38-6propionaldehyd; propanaldehyd 
23890000079-09-4propionová kyselina 
23920000105-38-4vinyl-propanoátSML(T) = 6 mg/kg (2) (vyjádřeno jako acetaldehyd)
23950000123-62-6propionanhydrid 
23980000115-07-1propylen; propen 
24010000075-56-9propylenoxidQM = 1 mg/kg v FP
24051000120-80-9pyrokatechol; benzen-1,2-diolviz 1,2-dihydroxybenzen
24057000089-32-7pyromellitanhydridSML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako pyromellitová kyselina)
24070073138-82-6pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny 
24072000108-46-3resorcinolviz 1,3-dihydroxy benzen
24073000101-90-6resorcinol(diglycidyl)etherQMA = 0,005 mg/6 dm2. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro které je podle přílohy č.4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D, látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená vrstvou PET
24100008050-09-7kalafuna 
24130008050-09-7kalafunová pryskyřiceviz. kalafuna
24160008052-10-6kalafunový talový olej 
24190009014-63-5kalafunové dřevo 
24250009006-04-6kaučuk, přírodní 
24270000069-72-7salicylová kyselina;
2-hydroxybenzoová kyselina
 
24280000111-20-6sebaková kyselina; dodekandiová kyselina 
24430002561-88-8sebakanhydrid; anhydrid dekandiové kyseliny 
24475001313-82-2sulfid sodný 
24490000050-70-4sorbitol 
24520008001-22-7sojový olej 
24540009005-25-8škrob, potravinářský 
24550000057-11-4stearová kyselina; oktadekanová kyselina 
24610000100-42-5styren 
24760026914-43-2styrensulfonová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
24820000110-15-6jantarová kyselina 
24850000108-30-5anhydrid jantarové kyseliny 
24880000057-50-1sacharóza 
24886046728-75-0monolithium-5-sulfoisoftalátSML = 5 mg/kg a pro lithium SML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
24887006362-79-45-sulfoisoftalová kyselina, monosodná sůlSML = 5 mg/kg
24888003965-55-7dimethylester 5-sulphoisoftalové kyseliny, monosodná sůlSML = 0,05 mg/kg
24903068425-17-2sirupy, hydrolyzovaný škrob, hydrogenovanéV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy
24910000100-21-0tereftalová kyselinaSML = 7,5 mg/kg
24940000100-20-9dichlorid tereftalové kyselinySML(T) =7,5 mg/kg (vyjádřeno jako tereftalová kyselina)
24970000120-61-6dimethyl-tereftalát 
25080001120-36-1tetradec-1-enSML = 0,05 mg/kg
25090000112-60-7tetraethylenglykol 
25120000116-14-3tetrafluorethylenSML = 0,05 mg/kg
25150000109-99-9tetrahydrofuranSML = 0,6 mg/kg
25180000102-60-3N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl) ethylendiamin 
25210000584-84-92,4-toluen-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25240000091-08-72,6-toluen-diisokyanátQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25270026747-90-02,4-toluen-diisokyanát, dimerQM(T) = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako NCO) (26)
25360-2,3-epoxypropyl-trialkyl(C5-C15) acetátQM = 1 mg/kg v FP (vyjádřeno jako epoxy skupina, molekulová hmotnost = 43)
25380-vinyl-trialkyl(C7-C17)acetáty (= vinyl-versatáty)QMA = 0,05 mg/6 dm2
25385000102-70-5triallylaminV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
25420000108-78-12,4,6-triamino-1,3,5-triazinSML = 30 mg/kg
2545026896-48-0tricyklodekandimethanolSML = 0,05 mg/kg
25510000112-27-6triethylenglykol 
25540000528-44-9trimelitová kyselinaSML(T) = 5 mg/kg (35)
25550000552-30-7trimelitanhydridSML(T) = 5 mg/kg (35) (vyjádřeno jako trimelitová kyselina)
25600000077-99-61,1,1-trimethy lolpropan;
2-ethyl-2(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SML = 6 mg/kg
25840003290-92-42,2-bis(methakryloxymethyl)but-yl-methakrylátSML = 0,05 mg/kg
2590000110-88-3trioxanSML = 5 mg/kg
25910024800-44-0tripropylenglykol 
25927027955-94-81,1,1-tris(4-hydroxyfenyl)ethanQM = 0,5 mg/kg v FP. Pouze pro použití v polykarbonátech.
25960000057-13-6močovina 
26050000075-01-4vinylchloridviz. požadavky této vyhlášky
26110000075-35-4vinylidenchloridQM = 5 mg/kg ve FP nebo SML = ND (DL = 0,05 mg/kg)
26140000075-38-7vinyliden-fluoridSML = 5 mg/kg
26155001072-63-51-vinylimidazolQM = 5 mg/kg v FP
26170003195-78-6N-vinyl-N-methylacetamidQM = 2mg/kg v FP
26320002768-02-7vinyltrimethoxysilanQM = 5 mg/kg v FP
26360007732-18-5vodaV souladu se zvláštním právním předpisem, který stanoví požadavky na pitnou vodu.

ODDÍL B

SEZNAM MONOMERŮ A JINÝCH VÝCHOZÍCH LÁTEK, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY AŽ DO ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO ODDÍLU A

PM/REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
1305000528-44-91,2,4-benzentrikarboxylová kyselinaviz trimellitová kyselina
1573000077-73-6dicyklopentadien
18370000592-45-0hexa-1,4-dien
26230000088-12-0vinylpyrrolidon

NEÚPLNÝ SEZNAM PŘÍSAD, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PRO VÝROBU PLASTU

ODDÍL A

PM/REF č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
30000000064-19-7octová kyselina 
30045000123-86-4butyl-acetát 
30080004180-12-5kyselina octová, měďná sůlSML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
30140000141-78-6ethyl-acetát 
30280000108-24-7acetanhydrid 
30295000067-64-1aceton 
30340330198-91-92,3-bis(acetony)propylester kyseliny 12-(acetony)stearové 
30370-acetyloctová kyselina, soli 
30401-acetylované mono- a diglyceridy mastných kyselin 
30610-C2-C24 alifatické lineární monokarboxylové kyseliny z přírodních olejů a tuků a jejich mono-, di- a triglyceridy (včetně větvených mastných kyselin, jak se přirozeně vyskytují v přírodě) 
30612-syntetické C2-C24, alifatické, lineární, monokarboxylové kyseliny a jejich mono-di- a triglyceridy 
30960-estery alifatických, monokarboxylových kyselin (C6-C22) s polyglycerolem 
31328-mastné kyseliny, z živočišných nebo rostlinných jedlých tuků a olejů 
31530123968-25-22,4-diterc-pentyl-6-[1-(3,5-di-terc-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenyl-akrylátSML = 5 mg/kg
31542174254-23-0methyl-akrylát, telomer s 1-dodekaneethiolem, C16-C18 alkylesteryQM = 0,5% (w/w) v FP
31730000124-04-9adipová kyselina 
33120-alkoholy, alifatické, s jednou skupinou OH, nasycené, lineární, primární (C4-C24) 
33350009005-32-7alginová kyselina 
33801-n-alkyl(C10-C13)benzensulfonová kyselinaSML = 30 mg/kg
34240-estery alkyl(C10-C20)sulfonové kyseliny s fenolySML = 6 mg/kg
34281-alkylsírové kyseliny (C8-C22), lineární, primární, se sudým počtem uhlíkových atomů 
34475-hydroxid-fosforitan vápenato-hlinitý, hydrát 
34480-hliníková vlákna, vločky a prášky 
34560021645-51-2hydroxid hlinitý 
34690011097-59-9hydroxid-uhličitan hořečnato-hlinitý 
34720001344-28-1oxid hlinitý 
34850143925-92-2oxidované dialkylminy technicky hydrogenovanéQM = pouze pro použití: a) v polyolefinech v množství do 0,1 % (hmot.), nikoli však v LDPE, který je určen pro styk s potravinami, pro který je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven určený redukční faktor menší než 3;b) v PET v množství do 0,25 % (hmot.), který je určen pro styk s potravinami s výjimkou těch, pro které je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D.
34895000088-68-62-aminobenzamidSML = 0,05 mg/kg Látku je možno použít pouze pro PET, který je určen pro styk s pitnou vodou a nápoji.
35120013560-49-1thiobis(2-hydroxyethyl)diester 3-aminokrotonové kyseliny 
3516006642-31-56-amino-1,3-dimethyluracilSML = 5 mg/kg
3517000141-43-52-aminoethanolSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
3528400111-41-1N-(2-hydroxyethyl)ethan-1,2-diaminSML = 0,05 mg/kg. Látka nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoveno použití simulantu D; látka smí být použita pouze pro nepřímý styk s potravinami, oddělená od potravin vrstvou PET
35320007664-41-7amoniak 
35440012124-97-9bromid amonný 
35600001336-21-6hydroxid amonný 
35840000506-30-9arachidová kyselina 
35845007771-44-0arachidonová kyselina 
36000000050-81-7askorbová kyselina 
36080000137-66-6askorbyl-palmitát; askorbyl-hexadekanoát 
36160010605-09-1askorbyl-stearát 
36840012007-55-5tetraboritan barnatýSML(T) = 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako barium) a SML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž je dotčen zvláštní právní předpis, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu.
36880008012-89-3včelí vosk 
36960003061-75-4behenamid 
37040000112-85-6behenová kyselina 
37280001302-78-9bentonit 
37360000100-52-7benzaldehydV souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.
37600000065-85-0benzoová kyselina 
37680000136-60-7butyl-benzoát 
37840000093-89-0ethyl-benzoát 
38080000093-58-3methyl-benzoát 
38160002315-68-6propyl-benzoát 
38510136504-96-61,2-bis(3-aminopropyl)ethylendiamin, polymer s N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinaminem a 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazinemSML = 5 mg/kg
38515001533-45-54,4'-bis(2-benzoxazoly l)stilbenSML = 0,05 mg/kg (1)
38810080693-00-13,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro [5.5]undekan (bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)pentaerythhhritol-difosfit)SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
38840154862-43-8bis(2,4-dikumylfenyl) pentaerythritoldifosfitSML = 5 mg/kg (jako suma látky samotné, její oxidované formy bis (2,4-dikumylfenyl) pentaerythritolfosfátu a produktu její hydrolýzy 2,4-dikumylfenol)
38879135861-56-2bis(3,4-dimethylbenzyliden)sorbitol 
38885002725-22-62,4-bis(2,4-dimethylfenyl)-6-[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]-1,3,5-triazinSML = 0,05 mg/kg. Pouze pro vodné potraviny.
38950079072-96-1bis(4-ethylbenzyliden)sorbitol 
39200006200-40-4bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodecyloxy)methylamonium-chloridSML = 1,8 mg/kg
39680000080-05-72,2-bis(4-hydroxyfenyl)propanSML(T) = 0,6 mg/kg (28)
39815182121-12-69,9-bis(methoxymethyl)fluorenQMA = 0,05 mg/6 dm2
39890087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0bis(methylbenzyliden)sorbitol 
39925129228-21-33,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexanSML = 0,05 mg/kg
40120068951-50-8bis(polyethylenglykol)hydroxymethyl fosfonát; [(hydroxymethyl)fosforyl]bis[poly(oxyethylen)]SML = 0,6 mg/kg
40320010043-35-3kyselina boritáSML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu.
40400010043-11-5nitrid bóru 
40570000106-97-8butan 
40580000110-63-4butan-1,4-diolSML(T) = 5 mg/kg (24)
41040005743-36-2kalcium-butyrát 
4112010043-52-4chlorid vápenatý 
41280001305-62-0hydroxid vápenatý 
41520001305-78-8oxid vápenatý 
41600012004-14-7 037293-22-4sulfohlinitan vápenatý 
41680000076-22-2kafrV souladu s poznámkou (9) v dodatku III této přílohy.
41760008006-44-8vosk kandelilla 
4184000105-60-2kaprolaktamSML(T) =15 mg/kg (5)
41960000124-07-2kaprylová kyselina; oktanová kyselina 
42080001333-86-4sazeV souladu se specifikacemi stanovenými dodatku II.této přílohy.
42160000124-38-9oxid uhličitý 
42320007492-68-4uhličitan měďnatýSML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
42500-kyselina uhličitá, soli 
42640009000-11-7karboxymethylcelulóza 
42720008015-86-9karnaubský vosk 
42800009000-71-9kasein 
42880008001-79-4ricínový olej 
42960064147-40-6ricínový olej, bezvodý 
43200-ricínový olej, mono- a diglyceridy 
43280009004-34-6celulosa 
43300009004-36-8acetát-butyrát celulosy 
43360068442-85-3celulosa, regenerovaná 
43440008001-75-0ceresin 
43480064365-11-3aktivní uhlíV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
43515-chloridy cholinesterů mastných kyselin kokosového olejeQMA = 0,9 mg/6 dm2
44160000077-92-9citrónová kyselina 
44640000077-93-0methyl-citrát 
45195007787-70-4bromid měďnýSML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
45200001335-23-5jodid měďnýSML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML(T)=1mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
45280-bavlněná vlákna 
45450068610-51-5produkt reakce p-kresolu s dicyklopentadienem a isobutylenem; p-kresol-dicyklopentadie-isobutylen, kopolymerSML = 5 mg/kg
45560014464-46-1kristobalit 
45600003724-65-0kyselina krotonová; (E)-but-2-enová kyselinaQMA (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)
45640005232-99-5ethyl-3,3-difenyl-2-kyanakrylát; ethylester kyseliny 2-kyano-3,3-difenyl-akrylovéSML = 0,05 mg/kg
45705166412-78-8diisononyl-cyklohexan-1,2-dikarboxylát 
45760000108-91-8cyklohexylamin 
45920009000-16-2dammar 
45940000334-48-5n-dekanová kyselina 
46070010016-20-3alfa-dextrin 
46080007585-39-9beta-dextrin 
46375061790-53-2křemelina 
46380068855-54-9křemelina, bezvodý uhličitan sodný, kalcinovaný z taveniny 
46480032647-67-9dibenzyliden-sorbitol 
46700-5,7-di-terc-butyl-3-(3,4- a 2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on, obsahující: a) 5,7-di-terc-butyl-3-(3,4-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (80 až 100 hmot. %), ab) 5,7-di-terc-butyl-3-(2,3-dimethylfenyl)benzofuran-2(3H)-on (0 až 20 hmot. %),SML = 5 mg/kg
46720004130-42-12,6-di-terc-butyl-4-ethylfenolQMA = 4,8 mg/6 dm2
46790004221-80-12,4-di-terc-butylfenylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny 
46800067845-93-6hexadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny 
46870003135-18-0dioktadecylester 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzylfosfonové kyseliny 
46880065140-91-2monoethyl-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)fosfonát, vápenatá sůlSML = 6 mg/kg
4721026427-07-6dibutyl-thiocíničitan, polymer; thiobis(butylcín sulfid), polymerV souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy.
47440000461-58-5dikyanodiamid 
4754027458-90-8di-terc-dodecyl-disulfidSML = 0,05 mg/kg
47680000111-46-6bis(2-hydroxyethyl)ether; diethylenglykolSML(T)=30 mg/kg (3)
48460000075-37-61,1-difluorethan 
4862000123-31-91,4-dihydroxybenzenSML = 0,6 mg/kg
4872000611-99-44,4'-dihydroxybenzofenonSML(T)=6 mg/kg (15)
49485134701-20-52,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenolSML = 1 mg/kg
49540000067-68-5dimethylsulfoxid 
51200000126-58-9dipentaerythritol 
51700147315-50-22-(4,6-difenyl-1,3,5-tnazm-2-yl)-5-(hexyloxy)fenolSML = 0,05 mg/kg)
51760025265-71-8 000110-98-5dipropylenglykol 
52640016389-88-1dolomit 
5264510436-08-5cis-11-eikosenamid 
52720000112-84-5erukamid 
52730000112-86-7eruková kyselina 
52800000064-17-5ethanol 
53270037205-99-5ethylkarboxymethylcelulóza 
53280009004-57-3ethylcelulóza 
53360000110-31-6N,N'-ethylenbis(oleamid) 
53440005518-18-3N,N'-ethylenbis(palmitamid) 
53520000110-30-5N,N'-ethylenbis(stearamid) 
53600000060-00-4ethylendiamintetraoctová kyselina 
53610054453-03-1ethylendiamintetraoctová kyselina, měďnatá sůlSML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď)
53650000107-21-1ethan-1,2-diol (ethylenglykol)SML(T)=30 mg/kg (3)
54005005136-44-7ethylen-N-palmitamid-N'-stearamid 
54260009004-58-4ethylhydroxy ethylcelulóza 
54270-ethylhydroxymethylcelulóza 
54280-ethylhydroxypropylcelulóza 
54300118337-09-02,2'-ethyliden-bis(4,6-di-terc-butyl-fenyl)fluorfosfonitSML = 6 mg/kg
54450-tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin 
54480-tuky a oleje z živočišných nebo rostlinných zdrojů potravin, hydrogenované 
54930025359-91-5formaldehyd-1-naftol, kopolymer; poly(1-hydroxynaftylmethan)]SML = 0,05 mg/kg
55040000064-18-6mravenčí kyselina 
55120000110-17-8fumarová kyselina 
55190029204-02-2gadoleová kyselina 
55440009000-70-8želatina 
55520-skleněná vlákna 
55600-skleněné mikrokuličky 
55680000110-94-1glutarová kyselina 
55920000056-81-5glycerol 
56020099880-64-5glycerol-dibehenát; glycerol-didokosonoát 
56360-estery glycerolu s kyselinou octovou 
56486-estery glycerolu s kyselinami, alifatickými, nasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C14-C18) a s kyselinami, alifatickými, nenasycenými, lineárními, se sudým počtem uhlíkových atomů (C16-C18) 
56487-estery glycerolu s kyselinou máselnou 
56490-estery glycerolu s kyselinou erukovou 
56495-estery glycerolu s kyselinou 12-hydroxystearovou 
56500-estery glycerolu s kyselinou laurovou 
56510-estery glycerolu s kyselinou linolovou 
56520-estery glycerolu s kyselinou myristovou 
56535-estery glycerolu s kyselinou nonanovou 
56540-estery glycerolu s kyselinou olejovou 
56550-estery glycerolu s kyselinou palmitovou 
56570-estery glycerolu s kyselinou propionovou 
56580-estery glycerolu s kyselinou ricinolejovou 
56585-estery glycerolu se kyselinou stearovou 
56610030233-64-8monobehenát glycerolu 
56720026402-23-3monohexanoát glycerolu 
56800030899-62-8monolaurát-diacetát glycerolu 
56880026402-26-6monooktanoát glycerolu 
57040-ester monooleátu glycerolu s kyselinou askorbovou 
57120-ester monooleátu glycerolu s kyselinou citrónovou 
57200-ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou askorbovou 
57280-ester monopalmitátu glycerolu s kyselinou citrónovou 
57600-ester monostearátu glycerolu s kyselinou askorbovou 
57680-ester monostearátu glycerolu s kyselinou citrónovou 
57800018641-57-1glycerol-tri(dokosanoát) 
57920000620-67-7triheptanoát glycerolu 
58300-glycin, soli 
58320007782-42-5grafit 
58400009000-30-0guarová pryskyřice 
58480009000-01-5arabská guma 
58720000111-14-8heptanová kyselina 
59280000100-97-0hexamethyletetraamin; 1,3,5,7-tetraazaadamantanSML (T) = 15 mg/kg (22) (vyjádřeno jako formaldehyd)
59360000142-62-1hexanová kyselina 
59760019569-21-2huntit 
59990007647-01-0kyselina chlorovodíková 
60030012072-90-1hydromagnesit 
60080012304-65-3hydrotalkit 
60160000120-47-8ethyl-4-hydroxybenzoát 
60180004191-73-5isopropyl-4-hydroxybenzoát 
60200000099-76-3methyl-4-hydroxybenzoát 
60240000094-13-3propyl-4-hydroxybenzoát 
60480003864-99-12-(2-hydroxy-3,5-di-terc-butyl-fenyl)-5-chlorbenzotriazolSML(T)=30mg/kg (19)
60560009004-62-0hydroxy ethylcelulóza 
60880009032-42-2hydroxyethylmethylcelulóza 
61120009005-27-0hydroxyethylový škrob 
61390037353-59-6hydroxymethylcelulóza 
61680009004-64-2hydroxypropylcelulóza 
61800009049-76-7hydroxypropylový škrob 
61840000106-14-912-hydroxystearová kyselina 
62020007620-77-1lithium-12-hydroxystearátSML(T) = 0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
62140006303-21-5kyselina fosforná 
62240001332-37-2oxid železa 
62245012751-22-3fosfid železaPouze pro polymery a kopolymery PET
62450000078-78-4isopentan 
62640008001-39-6japonský vosk 
62720001332-58-7kaolin 
62800-kaolin, kalcinovaný 
62960000050-21-5mléčná kyselina 
63040000138-22-7butyl-laktát 
63280000143-07-7laurová kyselina 
63760008002-43-5lecithin 
63840000123-76-2levulová kyselina 
63920000557-59-5lignocerová kyselina 
64015000060-33-3linolová kyselina 
64150028290-79-1linolenová kyselina 
64500-lysin, soli 
64640001309-42-8hydroxid horečnatý 
64720001309-48-4oxid horečnatý 
6480000110-16-7maleinová kyselinaSML(T)=30mg/kg (4)
64990025736-61-2maleinanhydrid-styren, kopolymer, sodná sůlV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
65020006915-15-7jablečná kyselina 
65040000141-82-2malonová kyselina 
65520000087-78-5mannitol 
6592066822-60-4natrium-[N-methakryloyloxyethyl-N,N-dimethyl-N-karboxymethyl-amonium-chlorid-oktadecyl-methakrylát-ethylmethakrylát-cyklohexyl-methakrylát-N-vinyl-2-pyrrolidon, kopolymery 
66200037206-01-2methylkarboxymethylcelulóza 
66240009004-67-5methylcelulóza 
66560004066-02-82,2'-methylen-bis(4-methyl-6-cyklohexylfenol)SML(T) = 3 mg/kg (6)
66580000077-62-32,2'-methylen-bis[4-methyl-6-(1-methylcyklohexyl)fenol]SML(T) = 3 mg/kg (6)
66640009004-59-5methylethylcelulóza 
66695-methylhydroxymethylcelulóza 
66700009004-65-3methylhydroxypropylcelulóza 
66755002682-20-42-methyl-4-isothiazolin-3-onSML=ND (DL=0,02 mg/kg,včetně nejistoty měření)
66905000872-50-4N-methylpyrrolidon 
66930068554-70-1methylsilseskvioxanZbytkový monomer v methylsilseskvioxanu; < 1mg methyltrimethoxysilanu/kg methylsilseskvioxanu
67120012001-26-2slída 
67155-směs 4-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl)stilbenu a 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenuNejvíce 0,05% hmotnostních (množství použité látky/množství přípravku).V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
67180-směs decyl-octylftalátu (50 % hmot.), didecyl-ftalátu (25 % hmot.) a dioktylftalátu (25 % hmot.)SML = 5 mg/kg (1)
67200001317-33-5sulfid molybdeničitý 
67840-montanové kyseliny a/nebo jejich estery s ethylenglykolem a /nebo butan-1,3-diolem a/nebo glycerolem 
67850008002-53-7montanový vosk 
67891000544-63-8myristová kyselina 
68040003333-62-87-[2H-nafto-(1,2-D))triazol-2-yl]-3-fenylkumarin 
68078027253-31-2neodekanová kyselina, sůl kobaltu; 7,7-dimethyloktanová kyselina, sůlSML(T) = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako
  kobaltuneodekanová kyselina) a SML(T) = 0,05 mg/kg (14)(vyjádřeno jako kobalt)Látka nesmí být použita v polymerech určených pro styk s potravinami, pro něž je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.
68125037244-96-5Nefelinsyenit 
68145080410-33-92,2',2"- nitrilo[triethyl-tri(3,3',5,5'-tetra-terc-butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfit]SML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
68960000301-02-0Okeanid 
69040000112-80-1olejová kyselina 
69760000143-28-2Oleylalkohol 
69920000144-62-7šťavelová kyselinaSML(T) = 6 mg/kg (29)
70000070331-94-12,2'-oxamidobis[ethyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-propionát] 
70240012198-93-5Ozokerit 
70400000057-10-3palmitová kyselina 
71020000373-49-9palmitolejová kyselina 
71440009000-69-5Pektin 
71600000115-77-5Pentaerythritol 
71635025151-96-62,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diol-di(oktadec-9-enoát) (pentaerythritol - dioleát)SML = 0,05 mg/kg. Nesmí být použita v polymerech ve styku s potravinami, pro něž je přílohou č. 4 k této vyhlášce stanoven simulant D.
71670178671-58-4pentaerythritol tetrakis(2-kyano-3,3-di-fenylakrylát)SML = 0,05 mg/kg
71680006683-19-8pentaerythritol tetrakis[3-(3,5-di-terc- butyl-4-hydroxyfenyl)-propionát] 
71720000109-66-0Pentan 
71960003825-26-1aminium-perfluoroktanoátK použití pouze v předmětech pro opakované použití spékaných při vysokých teplotách.
72640007664-38-2kyselina fosforečná 
73160-mono- a di-n-alkyl(C16 a C18)estery kyselin fosforečnéSML = 0,05 mg/kg
73720000155-96-8(trichlorethyl)-fosfátSML=ND (DL=0,02mg/kg, včetně nejistoty měření)
74010145650-60-8bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl)ethyl-fosfítSML = 5 mg/kg (suma fosfitů a fosfátů)
74240031570-04-4tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfit 
74480000088-99-3oftalová kyselina 
74560000085-68-7benzyl-butyl-ftalátK použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálecha výrobcích pro opakované použitíb) změkčovadlo v materiálech a výrobcích najedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4).c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobkuSML = 30 mg/kg simulantu potravin
74640000117-81-7bis(2-ethylhexyl)-ftalátK použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinamib) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1 % v konečném výrobkuSML = 1,5 mg/kg simulantu potravin
74880000084-74-2dibutyl-ftalátK použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použití přicházející do styku s beztukovými potravinamib) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,05% v konečném výrobkuSML = 0,3 mg/kg simulantu potravin
75100068515-48-0 028553-12-0dialkyl-ftaláty s nasycenými rozvětvenými primárními alkyly C8-C10 obsahující více než 60 % alkylů C9K použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použitíb) změkčovadlo ve výrobcích najedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4). c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1% v konečném výrobkuSML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42)
75105068515-49-1 026761-40-0dialkyl-ftaláty s nasycenými primárními alkyly C9-C11 obsahující více než 90 % alkylů C10K použití pouze jako: a) změkčovadlo v materiálech a výrobcích pro opakované použitíb) změkčovadlo ve výrobcích najedno použití přicházející do styku s beztukovými potravinami kromě počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle zvláštního právního předpisu4)c) technický pomocný materiál v koncentracích do 0,1%) v konečném výrobkuSML(T) = 9 mg/kg simulantu potravin (42)
76320000085-44-9Ftalanhydrid 
76415019455-79-9pimelová kyselina, vápenatá sůl 
76721009016-00-6 063148-62-9Polydimethylsiloxan (Mw>6 800)V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
76730-polydimethylsiloxan, γ-hydroxypropylovanýSML = 6 mg/kg
76815-polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny C12-C22, lineárníV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku V této přílohy.
76845031831-53-5polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonemV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
76866-polyestery propan-1,2-diolu a/nebo butan-1,3-diolu a/nebo butan-1,4-diolu a/nebo polypropylenglykolu s kyselinou adipovou, které mohou být ukončeny skupinami odvozenými od kyseliny octové nebo mastných kyselin C12-C18 nebo oktan-1-olu a/nebo děkan-1-oluSML = 30 mg/kg
76960025322-68-3Polyethylenglykol 
77370070142-34-6poly(ethylenglykol-30) dipolyhydroxystearát 
77600061788-85-0ester polyethylenglykolu s hydrogenováným ricínovým olejem 
77702-estery polyethylenglykolu s alifatickými monokarboxylovými kyselinami (C6-C22) a jejich amonné a sodné sírany 
77895068439-49-6ether polyethylenglykolu (EO = 2-6) a monoalkylu (C16-C18)SML = 0,05 mg/kg a v souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy
79040009005-64-5sorbitan-monolaurát polyethylenglykolu 
79120009005-65-6sorbitan-monooleát polyethylenglykolu 
79200009005-66-7sorbitan-monopalmitát polyethylenglycolu 
79280009005-67-8sorbitan-monostearát polyethylenglykolu 
79360009005-70-3sorbitan-trioleát polyethylenglykolu 
79440009005-71-4sorbitan-tristearát polyethylenglykolu 
79600009046-01-9poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfátSML = 5 mg/kg. Pro materiály a předměty určené pouze pro styk s vodnými potravinami. V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
79920009003-11-6 106392-12-5poly(ethylenglykol-co-propylenglykol) 
80000009002-88-4polyethylenový vosk 
80240029894-35-7ricinoleát poly glycerolu 
80640-polyoxyalkyl(C2-C4)dimethylpolysiloxan 
80720008017-16-1polyfosforečné kyseliny 
80800025322-69-4Polypropylenglykol 
81060009003-07-0polypropylenový vosk 
81220192268-64-7poly[[6-[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-n-butylamino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl][N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6-diyl[N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]]-a-[N,N,N',N'-tetrabutyl-N''''-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ylamino)hexyl] [1,3,5-triazin-2,4,6-triamino]-cd-N,N,N ',N' -tetrabutyl-1,3,5-triazin-2,4-diaminSML = 5 mg/kg
815009003-39-8poly(vinylpyrrolidon)V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy
81515087189-25-1polyglycerolát zinečnatýSML(T) = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek)
81520007758-02-3bromid draselný 
81600001310-58-3hydroxid draselný 
81760-prášky, vločky a vlákna mosazi, bronzu, mědi, korozivzdorné oceli, cínu a slitin mědi, cínu a železaSML(T) = 5 mg/kg (7) (vyjádřeno jako měď) SML=48mg/kg (vyjádřeno jako železo)
81840000057-55-6propan-1,2-diol 
81882000067-63-0propan-2-ol 
82000000079-09-4propionová kyselina 
82080009005-37-2alginát 1,2-propylenglykolu 
82240022788-19-8dilaurát 1,2-propylenglykolu 
82400000105-62-4dioleát 1,2-propylenglykolu 
82560033587-20-1dipalmitát 1,2-propylenglykolu 
82720006182-11-2distearát 1,2-propylenglykolu 
82800027194-74-7monolaurát 1,2-propylenglykolu 
82960001330-80-9monooleát 1,2-propylenglykolu 
83120029013-28-3monopalmitát 1,2-propylenglykolu 
83300001323-39-3monostearát 1,2-propylenglykolu 
83320-propylhydroxy ethylcelulóza 
83325-propylhydroxymethylcelulóza 
83330-propylhydroxypropylcelulóza 
83440002466-09-3kyselina difosforečná 
83455013445-56-2kyselina difosforitá 
83460012269-78-2Pyrophyllit 
83470014808-60-7Křemen 
8359968442-12-6reakční produkty 2-sulfonylethyl-oleátu s dichlor-dimethylcínem, sulfidem sodným a trichlormethylcínemSML(T)=0,18mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
83610073138-82-6pryskyřičné kyseliny a kalafunové kyseliny 
83840008050-09-7Kalafuna 
84000008050-31-5kalafuna, ester s glycerolem 
84080008050-26-8kalafuna, ester s pentaerythritolem 
84210065997-06-0kalafuna, hydrogenovaná 
84240065997-13-9kalafuna, hydrogenovaná, ester s glycerolem 
84320008050-15-5kalafuna, hydrogenovaná, ester s methanolem 
84400064365-17-9kalafuna, hydrogenovaná, ester s pentaerythritolem 
84560009006-04-6kaučuk, přírodní 
84640000069-72-7salicylová kyselina 
85360000109-43-3dibutyl-dekandioát 
85601-přírodní křemičitany (kromě azbestu) 
85610-křemičitany, přírodní, silanizované (kromě azbestu) 
8568001343-98-2kyselina křemičitá 
85840053320-86-8křemičitan lithno-sodno-hořečnatýSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
86000-křemičitá kyselina, silylovaná 
86160000409-21-2karbid křemíku 
86240007631-86-9oxid křemičitý 
86285-oxid křemičitý, silanizovaný 
86560007647-15-6bromid sodný 
86720001310-73-2hydroxid sodný 
87040001330-43-4tetraboritan sodnýSML(T) = 6 mg/kg (23) (vyjádřeno jako bor), aniž jsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
87200000110-44-1sorbová kyselina 
87280029116-98-1sorbitan-dioleát 
87520062568-11-0sorbitan-monobehenát 
87600001338-39-2sorbitan-monolaurát 
87680001338-43-8sorbitan-monooleát 
87760026266-57-9sorbitan-monopalmitát 
87840001338-41-6sorbitan-monostearát 
87920061752-68-9sorb itan-tetrastearát 
88080026266-58-0sorbitan-trioleát 
88160054140-20-4sorbitan-tripalmitát 
88240026658-19-5sorbitan-tristearát 
88320000050-70-4Sorbitol 
88600026836-47-5monostearát sorbitolu 
88640008013-07-8olej ze sojových bobů, epoxidovanýSML = 60 mg/kg. Avšak v případě těsnění z PVC k uzavírání sklenic s počáteční a pokračovací kojeneckou výživou podle zvláštního právního předpisu, kterým se upravují požadavky na potraviny určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití, nebo s obilnými a ostatními příkrmy pro kojence a malé děti podle této vyhlášky se SML snižuje na 30 mg/kg. V souladu se specifikacemi v dodatku II této přílohy.
88800 88880009005-25-8 068412-29-3škrob, potravinářský škrob, hydrolyzovaný 
88960000124-26-5Stearamid 
89040000057-11-4stearová kyselina 
89200007617-31-4stearát měďnýSML(T) = 5 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď
89440-estery stearové kyseliny s ethylenklykolemSML(T)=30 mg/kg (3)
90720058446-52-9stearoylbenzoylmethan 
90800005793-94-2stearoyl-2-mléčná kyselina, vápenatá sůl 
90960000110-15-6jantarová kyselina 
91200000126-13-6acetát-isobutyrát sacharózy 
91360000126-14-7oktaacetát sacharózy 
91840007704-34-9Síra 
91920007664-93-9kyselina sírová 
92030010124-44-4síran měďnatýSML(T) = 5 mg/kg (7) vyjádřeno jako měď
92080014807-96-6Talek 
9215001401-55-4kyseliny taninuV souladu se specifikacemi JECFA
92160000087-69-4vinná kyselina 
92195-taurin, soli 
92205057569-40-12,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)diester tereftalové kyseliny 
92350000112-60-7Tetraethylenglykol 
92640000102-60-3N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin 
92700078301-43-62,2,4,4-tetramethyl-20(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikosan-21-on, polymerSML = 5 mg/kg
92930120218-34-0thiodiethylenbis(5-methoxykarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3-karboxylátSML = 6 mg/kg
93440013463-67-7oxid titaničitý 
93520000059-02-9
010191-41-0
alfa-tokoferol 
93680009000-65-1guma tragant 
9372000108-78-12,4,6-triamino-1,3,5-triazinSML=30 mg/kg
93760000077-90-7tributyl-O-acetylcitrát 
93970-tricyklodekandimethanol-bis(hexahydroftalát)SML = 0,05 mg/kg
94320000112-27-6Triethylenglykol 
94960000077-99-62-ethyl-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolSML = 6 mg/kg
95000028931-67-1poly[2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-ol-trimethakrylát]-co-methyl-methakrylát 
950206846-50-02,2,4-trimethylpentan-1,3-diyl-diisobutyrátSML=5 mg/kg potraviny. Při použití jsou nutné rukavice najedno použití
95200001709-70-21,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)benzen 
95270161717-32-42,4,6-tris(terc-butyl)fenyl-2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diol-fosfátSML= 2 mg/kg (jako suma fosfitu, fosfátu a produktu hydrolýzy=TTBP)
95420745070-61-51,3,5-tris(2,2-dimethylpropanamido)-benzenSML= 0,05 mg/kg potraviny
95725110638-71-6vermikulit, reakční produkt s lithium-citrátemSML(T)=0,6 mg/kg (8) vyjádřeno jako lithium
95855007732-18-5vodaV souladu se zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví požadavky na pitnou vodu
95859-vosky, rafinované, získané z ropy nebo syntetických uhlovodíkůV souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
95883-bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropných uhlovodíkůV souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy
95905013983-17-0wollastonit 
95920-dřevní moučka a vlákna, neupravená 
95935011138-66-2xanthanová guma 
96190020427-58-1hydroxid zinečnatýSML = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek)
96240001314-13-2oxid zinečnatýSML = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek)
96320001314-98-3sulfid zinečnatýSML = 25 mg/kg (38) (vyjádřeno jako zinek)

4) Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.

ODDÍL B

PM/REF. č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
3018002180-18-9octan manganatýSML(T)=0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
31500025134-51-4akrylová kyselina-2-ethylhexyl-akrylát, kopolymerSML(T) = 6 mg/kg (36) (vyjádřeno jako akrylová kyselina) a SML = 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako 2-ethylhexyl-akrylát)
3152061167-58-62-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylátSML = 6 mg/kg
3192000103-23-1bis(2-ethylhexyl)-hexandioát
bis(2-ethylhexyl)-adipát
SML =18 mg/kg (1)
34230-alkyl(C8-C22)sulfonové kyselinySML = 6 mg/kg
34650151841-65-5hydroxid-bis[2,2'methylbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfát]hlinitýSML = 5 mg/kg
3576001309-64-4oxid antimonitýSML = 0,04 mg/kg (39) (vyjádřeno jako antimon a včetně nejistoty měření)
36720 3680017194-00-2 10022-31-8hydroxid barnatý dusičnan barnatýSML(T) =1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum) SML(T)= 1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
3824000119-61-9benzofenonSML = 0,6 mg/kg
3856007128-64-52,5-bis(5-terc-butyl-2-benzoxazolyl)thiofenSML = 0,6 mg/kg
3870063397-60-4bis(2-karbobutoxyethyl)cín-bis(isooktylsulfanylacetát)SML = 18 mg/kg
38000000553-54-8lithium-benzoátSML (T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
38505351870-33-2cis-endo-bicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylová kyselina, di-sodná sůlSML = 5 mg/kg. Nepoužívat s polyethylenem ve styku s kyselými potravinami. Čistota ≥ 96%.
3880032637-78-8N,N'-bis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionyl)hydrazidSML = 15 mg/kg
3882026741-53-7bis(2,4-di-terc-butylfenyl) pentaerythritoldifosfitSML = 0,6 mg/kg
38940110675-26-82,4-bis(dodecylthiomethyl)-6-methylfenolSML(T) = 5 mg/kg (40)
3906035958-30-61,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-terc- butylfenyl)ethanSML = 5 mg/kg
39090-N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)aminSML(T)=1,2 mg/kg (13)
39120-N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18) amin-hydrochloridySML(T)=1,2mg/kg (13) (vyjádřeno jako N,N-bis(2-hydroxyethyl) alkyl(C8-Ci8)amin)
4000000991-84-42,4-bis(oktylsulfanyl)-6-(4-hydroxy-3,5-di-ferobutylanilino)-1,3,5-triazinSML = 30 mg/kg
40020110553-27-02,4-bis[(oktylthiomethyl)-6-methyl]fenolSML(T) = 5 mg/kg (40)
4016061269-61-2N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)hexamethylendiamin-1,2-dibromethan, kopolymerSML = 2,4 mg/kg
40720025013-16-52-terc-butyl-4-methoxyfenol;
terc-butyl-4-hydroxyanisol (= BHA)
SML = 30 mg/kg
4080013003-12-84,4,-butylidenbis(6-terc-butyl-3-methylfenylditridecylfosfit)SML = 6 mg/kg
4098019664-95-0butanová kyselina, sůl manganuSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
4200063438-80-2(2-karbobutoxyethyl)cín-tris(isooktylsulfanylacetát)SML = 30 mg/kg
4240010377-37-4uhličitan lithnýSML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
4248000584-09-8uhličitan rubidnýSML = 12 mg/kg
4360004080-31-31-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chloridSML = 0,3 mg/kg
4368000075-45-6chlordifluormethanSML = 6 mg/kg V souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
4496011104-61-3oxid kobaltitýSML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
45440-stryenované butylované kresolySML = 12 mg/kg
46640000128-37-02,6-di-terc-butyl-4-methylfenol; (= BHT)SML = 3 mg/kg
47500153250-52-3N,N'-dicyklohexylnaftalen-2,6-dikarboxamidSML = 5 mg/kg
47600084030-61-5didodecylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T) = 0,05 mg/kg (41) (jako součet dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetátu, didodecyliisooktylcín-sulfanylacetátu, dodecylcín-trichloridu a didodecylcín-dichloridu) vyjádřené jako součet mono-a didodecylcínchloridů.
4864000131-56-62,4-dihydroxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
4880000097-23-42,2,-dihydroxy-5,5'-dichlordifenylmethanSML = 12 mg/kg
4888000131-53-32,2'-dihydroxy-4-methoxybenzofenonSML(T) = 6 mg/kg (15)
49595057583-35-4dimethylcínbis(ethylhexyl-merkaptoacetát)SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
4960026636-01-1dimethylcínbis(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
4984002500-88-1dioktadecyl-disulfidSML = 3 mg/kg
50160-di-n-oktylcínbis(/7-alkyl(C10-C16) sulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5024010039-33-5di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-maleinát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5032015571-58-1di-n-oktylcínbis(2-ethylhexyl-sulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50360-di-n-oktylcínbis(ethyl-maleinát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5040033568-99-9di-n-oktylcínbis(isooktyl-maleinát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5048026401-97-8di-n-oktylcínbis(isooktylsulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50560-di-n-oktylcínbutan-1,4-diol-bis (sulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5064003648-18-8di-n-oktylcíndidodekanoát
di-n-oktylcíndilaurát
SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5072015571-60-5di-n-oktylcíndimaleinátSML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50800-di-n-oktylcíndimaleinát, esterifikovanýSML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
50880-di-n-oktylcíndimaleinát, polymery (n = 24)SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5096069226-44-4di-n-oktylcínethylenglykolbis(sulfanylacetát)SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5104015535-79-2di-n-oktylcínsulfanylacetátSML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
51120-di-n-oktylcínthiobenzoát[(2-ethylhexyl)-sulfanylacetát]SML(T) = 0,006 mg/kg (17) (vyjádřeno jako cín)
5157000127-63-9difenylsulfonSML = 3 mg/kg (25)
5168000102-08-9N,N'-difenylthiomočovinaSML = 3 mg/kg
5200027176-87-0dodecylbenzensulfonová kyselinaSML = 30 mg/kg
5232052047-59-32-(4-dodecylfenyl)indolSML = 0,06 mg/kg
5288023676-09-7ethyl-4-ethoxybenzoátSML = 3,6 mg/kg
5320023949-66-82-ethoxy-2'-ethyloxanilidSML = 30 mg/kg
54880000050-00-0formaldehydSML(T) = 15 mg/kg (22)
55200001166-52-5dodecyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; dodechl-gallátSML(T) = 30 mg/kg (34)
55280001034-01-1oktyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; oktyl-gallátSML(T) = 30 mg/kg (34)
55360000121-79-9propyl-3,4,5-trihydroxybenzoát; propyl-gallátSML(T) = 30 mg/kg (34)
5896000057-09-0hexadecyltrimethylamonium-bromidSML = 6 mg/kg
5912023128-74-71,6-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanamid]cyklohexanSML = 45 mg/kg
5920035074-77-21,6-bis [3-(3,5-di-terc-buty 1-4-hydroxyfenyl)propanoát]cyklohexanSML = 6 mg/kg
6032070321-86-72-(2-hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl)fenyl)benzotriazolSML = 1,5 mg/kg
6040003896-11-52-(2,-hydroxy-3'-terc-butyl-5'-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazolSML(T) =30 mg/kg (19)
6080065447-77-0dimethylester [1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin]-sukcinátu, kopolymerSML = 30 mg/kg
6128003293-97-82-hydroxy-4-n-hexyloxybenzofenonSML(T) =6 mg/kg (15)
6136000131-57-72-hydroxy-4-methoxybenzofenonSML(T)=6 mg/kg (15)
6144002440-22-42-(2-hydroxy-5-methylfenyl)benzotriazolSML(T) =30 mg/kg (19)
6160001843-05-62-hydroxy-4-n-oktyloxybenzofenonSML(T) =6 mg/kg (19)
6320051877-53-3manganatá sůl mléčné kyseliny manganum-dilaktátSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
63940008062-15-5lignosulfonová kyselinaSML = 0,24 mg/kg a k použití jako rozprašovač pro disperzi plastů.
6432010377-51-2jodid lithnýSML(T) =1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod) a SML(T) =0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
6512007773-01-5chlorid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
6520012626-88-9hydroxid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
6528010043-84-2hypofosfit manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
6536011129-60-5oxid manganatýSML(T) = 0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
65440-difosforečnan manganuSML(T)=0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
66350085209-93-42,2'-methy lenbis(4,6-di-terc-butylphenyl) lithiumfosfátSML = 5 mg/kg aSML(T) = 0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
6636085209-91-22,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)-natrium-fosfátSML=5 mg/kg
6640000088-24-42,2'-methylenbis(4-ethyl-6-terc-butylfenol)SML(T)=1,5 mg/kg (20)
6648000119-47-12,2'-methylenbis(4-methyl-6-terc-butylfenol)SML(T)=1,5 mg/kg (20)
67360067649-65-4dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetátSML(T) = 0,05 mg/kg potraviny (41) (jako součet dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetátu, didodecyliisooktylcín-sulfanylacetátu, dodecylcín-trichloridu a didodecylcín-dichloridu) vyjádřené jako součet mono-a didodecylcínchloridů.
67515057583-34-3monomethylcíntris(ethylhexylmerkaptoace tát)SML(T) = 0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
6752054849-38-6monomethylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T)=0,18 mg/kg (16) (vyjádřeno jako cín)
67600-mono-n-oktylcíntris(alkyl(C10-C16)-sulfanylacetát)SML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
6768027107-89-7mono-n-oktylcíntris(2-ethylhexyl-sulfanylacetát)SML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
6776026401-86-5mono-n-oktylcíntris(isooktyl-sulfanylacetát)SML(T)=1,2 mg/kg (18) (vyjádřeno jako cín)
67896020336-96-3lithium-tetradekanoát; lithium-myristátSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
6832002082-79-3oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxylfenyl)propanoátSML = 6 mg/kg
6840010094-45-8oktadecyl-(Z)-dokos-9-enamid oktadecylerukamidSML = 5 mg/kg
68860004724-48-5n-oktylfosfoniová kyselinaSML = 0,05 mg/kg
69160014666-94-5olejová kyselina, kobaltová sůlSML(T) = 0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
6984016260-09-6N-(Z)-oktadec-9-en-1-ylhexadekanamid oleylpalmitamidSML = 5 mg/kg
71935007601-89-0chloristan sodný, monohydrátSML = 0,05 mg/kg (31)
72081/10-hydrogenované smoly z ropných uhlovodíkůSML= 5 mg/kg (1) a v souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přílohy.
7216000948-65-22-fenylindolSML= 15 mg/kg
7280001241-94-7difenyl-2-ethylhexyl-fosfátSML = 2,4 mg/kg
7304013763-32-1kyselina fosforečná, lithné soliSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
7312010124-54-6kyselina fosforečná, soli manganuSML(T)=0,6 mg/kg (10) (vyjádřeno jako mangan)
74400-tris(nonylfenyl)ester kyseliny fosforité nebo tris(dinonylfenyl)ester kyseliny fosforité
tris(nonyl- a/nebo dinonylfenyl)-fosforitan
SML = 30 mg/kg
77440-poly ethylenglykol-di(12-hydroxyoktadec-9-enoát) polyethylenglykol-diricinoleátSML = 42 mg/kg
7752061791-12-6polyethylenglykolester ricinového olejeSML = 42 mg/kg
7832009004-97-1polyethylenglykol-12-hydroxyoktadec-9-enoát polyethylenglykol-monoricinoleátSML = 42 mg/kg
8120071878-19-8poly(6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-tnazm-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]hexamethylen[(2,2,6,6-tetramethylpiperid-4-yl)imino]SML=3 mg/kg
8168007681-11-0jodid draselnýSML(T)=1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
8202019019-51-3propanová kyselina, sůl kobaltuSML(T)=0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
83595119345-01-6reakční produkt di-terc-butylfosfonitu s bifenylem získaný kondenzací 2,4-di-terobutylfenolu s produkty Friedelovy-Craftovy reakce chloridu fosforitého a bifenyluSML = 18 mg/kg V souladu se specifikacemi uvedenými v dodatku II této přílohy.
8370000141-22-0(Z)-12-hydroxyoktadec-9-enová kyselina ricinolejová kyselinaSML = 42 mg/kg
8480000087-18-34-terc-butylfenyl-salicylátSML = 1,2 mg/kg
8488000119-36-8methyl-salicylátSML = 30 mg/kg
8576012068-40-5křemičitan lithno-hlinitýSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
8592012627-14-4křemičitan lithnýSML(T)=0,6 mg/kg (8) (vyjádřeno jako lithium)
85950037296-97-2kyselina křemičitá, sůl s fluoridem sodno-hořečnatýmSML = 0,15 mg/kg (vyjádřeno jako fluorid). Pouze k použití ve vrstvách vícevrstvých materiálů, které nepřijdou do styku s potravinami.
86480007631-90-5hydrogensiřičitan sodnýSML(T)=10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2)
8680007681-82-5jodid sodnýSML(T)=1 mg/kg (11) (vyjádřeno jako jod)
86880-natrium-monoalkyl-dialkylfenoxybenzendisulfonátSML = 9 mg/kg
86920007632-00-0dusitan sodnýSML = 0,6 mg/kg
86960007757-83-7siřičitan sodnýSML(T)=10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2)
87120007772-98-7thiosíran sodnýSML(T)= 10 mg/kg (30) (vyjádřeno jako SO2)
8917013586-84-0oktadekanová kyselina, kobaltnatá sůl stearová kyselina, kobaltnatá sůlSML(T)=0,05 mg/kg (14) (vyjádřeno jako kobalt)
9200007727-43-7síran barnatýSML(T)=1 mg/kg (12) (vyjádřeno jako baryum)
92320-tetradecylpolyethylenglykol (EO = 3-8) ether glykolové kyselinySML = 15 mg/kg
9256038613-77-3tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)bifenyl-4,4'-ylen-diifosfonitSML = 18 mg/kg
9280000096-69-54,4'-thiobis(6-terc-butyl-3-methylfenol)SML = 0,48 mg/kg
92880 41484-35-9 thiodiethanolbis(3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát)SML = 2,4 mg/kg
9312000123-28-4didodecyl-thiodipropanoátSML(T)=5 mg/kg (21)
9328000693-36-7dioktadecyl-thiodipropanoátSML(T)=5 mg/kg (21)
93970-tricyklodekandimethanol bis(hexahydroftalát)SML = 0,05 mg/kg
94400036443-68-2triethylenglykol bis[3-(3-terobutyl-4hydroxy-5-methylfenyl)propanoát]SML = 9 mg/kg
9456000122-20-3triisopropanolaminSML = 5 mg/kg
95265227099-60-71,3,5-tri(4-benzoylfenyl)benzenSML = 0,05 mg/kg
9528040601-76-1l,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionSML = 6 mg/kg
9536027676-62-61,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionSML = 5 mg/kg
9560001843-03-41,1,3-tris(2-methyl-4-hydroxy-5-terc-butylfenyl)butanSML = 5 mg/kg

DODATEK I

PRODUKTY ZÍSKANÉ BAKTERIÁLNÍ FERMENTACÍ

PM/Ref. Č.Číslo CASNázevOmezení a/nebo specifikace
(1)(2)(3)(4)
18888080181-31-33-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxypentanová kyselina, kopolymerV souladu se specifikacemi stanovenými v dodatku II této přilohy

DODATEK II

SPECIFIKACE

Část A: Obecné specifikace

Materiály a předměty vyrobené z plastů nesmí uvolňovat primární aromatické aminy ve stanovitelném množství (DL = 0,01 mg/kg potraviny nebo simulantu potravin). Hodnoty migrace primárních aromatických aminů uvedených v této příloze se na toto omezení nevztahují.

Část B: Jiné specifikace

PM/Ref. č.Jiné specifikace
11530(2-hydroxypropan-1-yl)-akrylát
Může obsahovat až 25 % (hmot.) 2-hydroxyisopropyl-akrylatu (CAS No 002918-23-2)
16690divinylbenzen
Může obsahovat až 45 % ethyl(vinyl)benzenu.
18888 3-hydroxybutanová kyselina a 3-hydroxypentanová kyselina, kopolymer
DefiniceTyto kopolymery jsou vyráběny řízenou fermentací s bakterií Alcaligenes eutrophus za použití směsi glukosy a kyseliny propanové jako zdrojů uhlíku. Použitý organismus nesmí být získán genetickou modifikací a musí pocházet z jednoho přirozeně se vyskytujícího kmene Alcaligenes eutrophus H16NCIMB 10442. Zásobní kultura organismu se uchovává v lyofilizovaném stavu v ampulích. Dílčí/pracovní kultura se připraví ze zásobní kultury, uchovává se v kapalném dusíku a používá se pro přípravu inokula pro fermentaci. Vzorky z fermentoru jsou denně prohlíženy pod mikroskopem, sledují se jakékoli změny morfologie kolonií na různých agarových půdách při různých teplotách. Kopolymery se izolují z tepelně ošetřených bakterií řízeným rozkladem dalších buněčných složek, promytím a sušením. Tyto kopolymery jsou obvykle nabízeny jako tvarované nebo tavením přetvařované granule obsahující přísady jako jsou nukleační činidla, změkčovadla, plnidla, stabilizátory a pigmenty, které vyhovují obecným a individuálním specifikacím.
- Chemický názevPoly(3-D-hydroxybutanoát-co-3-D-hydroxypentano át)
- Číslo CAS80181-31-3
- Strukturní vzorec kde n / (m + n) je větší než 0 a menší nebo rovno 0,25
- Průměrná molekulová hmotnostNejméně 150 000 (stanoveno gelově permeační chromatografickou metodou).
- ObsahNejméně 98 % poly(3-D-hydroxybutanoát-co-3-D-hydroxypentanoát), analyzován po hydrolýze jako směs kyseliny 3-D-hydroxybutanové a kyseliny 3-D-hydroxypentanové.
PopisPo izolaci bílý až krémově bílý prášek.
Vlastnosti 
- Identifikační zkoušky: 
- RozpustnostRozpustný v chlorovaných uhlovodících, jako je chloroform nebo dichlormethan, ale prakticky nerozpustný v ethanolu, alifatických alkanech a ve vodě.
- OmezeníQMA pro but-2-enovou kyselinu (krotonovou kyseliny) nesmí překročit hodnotu 0,05 mg/6dm2.
- ČistotaPřed granulací musí výchozí látka (práškový kopolymer) obsahovat:
- DusíkNejvýše 2 500 mg/kg plastu
- ZinekNejvýše 100 mg/kg plastu
- MěďNejvýše 5 mg/kg plastu
- OlovoNejvýše 2 mg/kg plastu
- ArsenNejvýše 1 mg/kg plastu
- ChromNejvýše 1 mg/kg plastu
23547polydimethylsiloxan (Mw > 6 800)
Minimální viskozita 100x10~6 m2.s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C
24903Sirupy, hydrolyzovaný škrob, hadrogenované
V souladu s kritérii čistoty pro maltitolový sirup E 965(ii) stanovené vyhláškou č.54/2002 Sb.
25385triallylamin
40 mg/kg hydrogelu při poměru 1 kg potraviny na maximálně 1,5 gramů hydrogelu. Použití pouze v hydrogelech určených pro nepřímý styk s potravinou.
383204-(2-benzoxazolyl)-4'-(5-metylbenzoxazolyl)stilben
Nejvýše 0,05 % (m/m) (množství látky / množství přípravku)
42080Saze
Specifikace
- Toluenový extrakt: max. 0,1% stanoveno metodou ISO 6209
- UV absorbance cyklohexanového extraktu při vlnové délce 386 nm: < 0,02 pro 1 cm kyvetu nebo < 0,1 pro 5 cm kyvetu, stanoveno obecně uznávanou analytickou metodou
- Obsah benzo[a]pyrenu: max. 0,25 mg/kg sazí
- Maximální obsah sazí v polymeru: 2,5 %.
43480Aktivní uhlí
Pouze pro použití v materiálu PET a v množství max10mg/kg polymeru. Tytéž požadavky na čistotu jako pro medicinální uhlí (rostlinná čerň) (E 153) stanovené vyhláškou č.54/2002 Sb.
43680Chlordifluormethan
Obsah chlordifluormethanu menší než 1 mg na kg látky
47210dibutylthiocíničitá kyselina, polymer
-Molekulová jednotka = (C8H18S3Sn2)a (n = 1,5 - 2)
64990Maleianhydrid-styren, kopolymer, sodná sůl
MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních)
67155Směs 4-(2-benzoxazolyl)-4' -(methy 1-2-benzoxazolyl)stilbenu, 4,4'-bis(2-benzoxazolyl) stilbenu a 4,4'-bis(5-methyl-2-benzoxazolyl)stilbenu
Směs získaná z výrobního procesu v typickém poměru: (58-62 %): (23-27 %): (13-17)
72081/10Hydrogenované smoly z ropných produktů
Specifikace:
Hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků se vyrábějí katalytickou nebo tepelnou polymerací alifatických, alicyklických nebo alkenylbenzenových dienů a olefinů z destilátů krakovaných surovin s bodem varu na vyšším než 220°C.Rovněž se vyrábějí z čistých polymerů z těchto zdrojů s následnou destilací, hydrogenací a dalším zpracováním
Vlastnosti:
Viskozita: > 3 Pa.s při 120 °C.
Bod měknutí: : > 95 °C, jak bylo stanoveno metodou ASTM E 28-67.
Bromové číslo: < 40 (ASTM D 1159)
Barva 50 % roztoku v toluenu < 11 v Gardnerově stupnici.
Zbytkový aromatický polymer ≤ 50 ppm.
76721polydimethylsiloxan (Mw > 6 800)
Minimální viskozita 100x10-6 m2.s-1 (= 100 centistokesů) při 25°C
76845Polyester 1,4-butanediolu s kaprolaktonem
MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,5 % (hmotnostních)
76815Polyester kyseliny adipové s glycerolem nebo pentaerythritolem, estery se sudým počtem uhlíkových atomů, mastné kyseliny C12-C22, lineární MW frakce < 1000 tvoří méně než 0,05 % (hmotnostních)
77895alkyl (C16 - C18) ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6)
Složení směsi:
1. alkyl (C16 - C18)ethery poly(ethylenglykolu) (n = 2 - 6) (přibližně 28 % hmot.),
2. mastné alkoholy (C16 - C18) (přibližně 48 % hmot.),
3. alkyl (C16 - C18)ethery ethylenglykolu) (přibližně 24 % hmot.)
79600Poly(ethylenglykol)tridecylether, fosfát
Poly(ethylenglykol) (EO ≤ 11) tridecylether, fosfát (mono- adialkyl ester) s max. 10 % obsahem poly(ethylenglykolu) (EO ≤ 11) tridecyletheru.
81500Poly(vinylpyrrolidon)
Látka splňuje kritéria pro čistotu stanovená ve směrnici Komise 96/77/ES
83595Reakční produkty di-ferobutylfosfonitu s bifenylem získané kondenzací 2,4-di-terc-butylfenolu s produkty Friedelovy-Craftsovy reakce chloridu fosforitého a bifenylu
Složení
- 4,4'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 38613-77-3) (36 - 46 % hmoť)
- 4,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-00-4) (17 - 23 % hmot.)
- 3,3'-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 118421-01-5) (1 - 5 % hmot.)
- 4,-bifenylenbis[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] (číslo CAS 91362-37-7) (17 - 19 % hmot.)
- tris(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit (číslo CAS 31570-04-4) (9- 18 % hmot.)
- 4,4'-bifenylenbis{[0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit] [0,0-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)fosfonit]} (číslo CAS 112949-97-0) (< 5 % hmot.)
Jiné specifikace:
Obsah fosforu nejméně 5,4 až 5,9 %
Číslo kyselosti nejvýše 10 mg KOH na gram
- Rozmezí bodu tání: 85 - 110 °C
88640Sójový olej, epoxidovaný
Oxiran < 8 %, jodové číslo < 6
95859Vosky, rafinované, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 11x10-6 m2.s-1 (= 11 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 500.
95883Bílé minerální oleje, parafinické, získané z ropy nebo ze syntetických uhlovodíků
Produkt by měl odpovídat následujícím specifikacím:
- Obsah minerálních uhlovodíků s uhlíkovým číslem menším než 25: nejvýše 5 % (m/m)
- Viskozita nejméně 8,5x10-6 m2.s-1 (= 8,5 centistokesů) při 100°C.
- Průměrná molekulová hmotnost nejméně 480.

*) Použité množství látky/množství směsi

DODATEK III

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE SLOUPCE „OMEZENÍ A/NEBO SPECIFIKACE“

(1) Varování: existuje riziko překročení SML v tukových simulantech

(2) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 10060 a 23920.

(3) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650, 89440.

(4) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 19540, 19960 a 64800.

(5) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 14200, 14230 a 41840.

(6) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 66560 a 66580.

(7) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030.

(8) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85760, 85840, 85920 a 95725.

(9) Varování: existuje riziko, že migrace látky zhorší organoleptické vlastnosti potraviny, se kterou je ve styku, a v důsledku toho konečný výrobek nevyhoví článku 2 druhé odrážce směrnice 89/109/EHS.

(10) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 a 73120.

(11) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 45200, 64320, 81680 a 86800.

(12) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 36720, 36800, 36840 a 92000.

(13) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 39090 a 39120.

(14) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 44960, 68078, 69160, 82020 a 89170.

(15) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 a 61600.

(16) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 49595, 49600, 67515, 67520 a 83599.

(17) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 a 51120.

(18) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 67600, 67680 a 67760.

(19) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 60400, 60480 a 61440.

(20) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 66400 a 66480.

(21) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 93120 a 93280.

(22) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 17260, 18670, 54880 a 59280.

(23) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13620, 36840, 40320 a 87040.

(24) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13720 a 40580.

(25) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 16650 a 51570.

(26) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 a 25270.

(27) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 10599/90A, 10599/91, 10599/92A a 10599/93.

(28) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 13480 a 39680.

(29) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 22775 a 69920.

(30) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 86480, 86960 a 87120.

(31) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit simulant D jako simulant nasycených potravinářských tuků.

(32) Podle pravidel migračních zkoušek, tam kde se předpokládá styk s tuky, musí být vždy při ověřování dodržení požadavků použit jako náhradní potravinový simulant D isooktan.

(33) QMA(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem zbytkových množství látek uvedených pod čísly PM/REF 14800 a 45600.

(34) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 55200, 55280 a 55360.

(35) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 25540 a 25550.

(36) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 a 31500.

(37) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 a 21460.

(38) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 81515, 96190, 96240 a 96320, jakož i solí (včetně podvojných solí a kyselých solí) zinku povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů. Totéž omezení pro zinek se uplatní na názvy obsahující termín...kyselina (kyseliny), soli, které se vyskytují v seznamu, v případě, že odpovídající volná kyselina nebo kyseliny nejsou uvedeny.

(39) Při velmi vysoké teplotě by mohl být migrační limit překročen.

(40) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 38940 a 40020.

(41) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 47600 a 67360

(42) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem specifických migrací látek uvedených pod čísly PM/REF 75100 a 75105“.

DODATEK IV

LIPOFILNÍ LÁTKY, PRO KTERÉ SE POUŽIJE FAKTOR FRF

Ref. č.Číslo CASNázev
31520061167-58-62-terc-butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenyl-akrylát
31530123968-25-22,4-di-terc-pentyl-6-[1-(2-hydroxy-3,5-di-terc-pentylfenyl)ethyl]-akrylát
31920000103-23-1bis(2-ethylhexyl)-adipát
38240000119-61-9 Benzofenon
38515001533-45-54,4'-di(benzoxazol-2-yl)stilben
38560007128-64-52,5-bis(5-terc-butylbenzoxazol-2-yl)thiofen
38700063397-60-4bis2-(butoxykarbonyl)ethylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetát)
38800 032687-78-8N,N'-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoyl]hydrazin
38810080693-00-1bis(2,6-di-terc-butyl-4-methylfenyl)-pentaerythritol-bisfosfit
38820026741-53-7bis(2,4-di-terc-butylfenyl)-pentaerythritol-bisfosfit
38840154862-43-8 bis[2,4-bis(α,α-dimethylbenzyl)fenyl]-pentaerythritol-bisfosfit
39060035958-30-62,2'-ethan-1,1-diylbis(4,6-di-terc-butylfenol)
39925129228-21-33,3-bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexan
40000000991-84-42-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyanilino)-4,6-bis(oktylsulfanyl)-1,3,5-triazin
40020110553-27-02-methyl-4,6-bis[(oktylsulfanyl)methyl]fenol
40800013003-12-8[4,4'-butan-1,1-diylbis(6-terc-butyl-3-methylfenyl)]-bis(ditridecyl-fosfit)
42000063438-80-2[2-(butoxykarbonyl)ethyl]-tris(isooktyl-sulfanylacetát)
45450068610-51-5kopolymer p-kresolu, dicyklopentadienu a isobutylenu
45705166412-78-8diisononyl-cyklohexan-1,2-dikarboxylát
46720004130-42-12,6-di-terc-butyl-4-ethylfenol
47540 027458-90-8di-terc-dodecyldisulfid
47600084030-61-5didodecylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetát)
48800000097-23-44,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol
48880000131-53-3(2-hydroxyfenyl)(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon
49485134701-20-52,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)fenol
49840002500-88-1 Dioktadecyldisulfid
51680 000102-08-9 N,N'-difenylthiomočovina
52320052047-59-32-(4-dodecylfenyl)indol
53200023949-66-8N-(2-ethoxyfenyl)-N'-(2-ethylfenyl)oxalamid
54300118337-09-0 2,2'-ethan-1,1-diylbis(4,6-di-terc-butyl phenyl)-fluorfosfonit
59120023128-74-7 N,N'-hexan-1,6-diylbis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanamid]
59200035074-77-2hexan-1,6-diyl-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]
60320070321-86-72-[3,5-bis(a,a-dimethylbenzyl)-2-hydroxyfenyl]benzotriazol
60400003896-11-52-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylfenyl)-5-chlorbenzotriazol
60480003864-99-12-(3,5-di-terc-butyl-2-hydroxyfenyl)-5-chlorbenzotriazol
61280003293-97-8fenyl[4-(hexyloxy)-2-hydroxyfenyl]methanon
61360000131-57-7fenyl(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon
61600001843-05-6 fenyl[2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]methanon
66360 085209-91-2natrium-[2,2'-methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)]-fosfát
66400000088-24-42,2'-methylenbis(6-terc-butyl-4-ethylfenol)
66480 000119-47-1 2,2'-methylenbis(6-terc-butyl-4-methylfenol)
66560 004066-02-82,2'-methylenbis(6-cyclohexyl-4-methylfenol)
66580000077-62-32,2'-methylenbis[4-methyl-6(1-methylcyklohexyl)fenol]
68145080410-33-9nitrilotriethylentris(3,3',5,5'-tetra-terc-butylbifenyl-2,2'-diyl)-trisfosfit]
68320002082-79-3oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát
68400010094-45-8N-oktadecyldokos-13-enamid
69840016260-09-6N-oktadec-9-en-1-ylpalmitamid
71670178671-58-4pentaerythritol-tetrakis(3,3-difenyl-2-kyanakrylát)
72081/10-hydrogenované smoly z ropných uhlovodíků
72160 000948-65-22-fenylindol
72800001241-94-72-ethylhexyl-difenyl-fosfát
73160-mono- a dialkyl(n-C16 a n-C18)-fosfáty
74010145650-60-8bis(2,4-di-terc-butyl-6-methylfenyl)-ethyl-fosfit
74400-tris(nonylfenyl)-fosfit a tris(dinonylfenyl)-fosfit
76866-polyestery propan-1,2-diolu nebo butan-1,3-diolu nebo butan-1,4-diolu nebo poly(propylenglykolu) s kyselinou adipovou a též s koncovými skupinami odvozenými od octové kyseliny nebo mastných kyselin C12-C18 nebo oktan-1-olu nebo dekan-1-olu
77440-poly(ethylenglykol)-diricinoleát
78320009004-97-1poly(ethylenglykol)-monoricinoleát
81200071878-19-8poly({6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl} [(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino]hexan-1,6-diyl[(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)imino])
83599068442-12-6produkty reakce 2-sulfanylethyl-oleátu s dichlordimethylstannanem, sulfidem sodným a trichlormethylstannanem
83700000141-22-0ricinolejová kyselina
84800000087-18-34-terc-butylfenyl-salicylát
92320-α-(karboxymethyl)-ω-tetradecylpoly(ethylenglykol), n = 3-8
92560038613-77-3tetrakis(2,4-di-terc-butylfenyl)-bifenyl-4,4'-diylbisfosfonit
92700078301-43-6poly[20-(2,3-epoxypropyl)-2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro5.1.11.2]henikosan-21-on
92800000096-69-54,4'-sulfanylbis(6-terc-butyl-3-methylfenol)
92880041484-35-9sulfandiyldiethylen-bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoát]
93120000123-28-4didodecyl-3,3 '-sulfandiyldipropanoát
93280000693-36-7dioktadecyl-3,3'-sulfandiyldipropanoát
95270161717-32-4(2-butyl-2-ethylpropan-1,3-diyl)-(2,4,6-tri-terc-butylfenyl)-fosfit
95280040601-76-11,3,5-tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95360027676-62-61,3,5-tris(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
95600001843-03-41,1,3-tris(5-terc-butyl-4-hydroxy-2-methylfenyl)butan

DODATEK V

Náležitosti prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě připojené k materiálům a předmětům z plastů musí obsahovat:

a) název a sídlo podnikání, popřípadě místo provozovatele podniku1), který vyrábí nebo dováží předměty z plastů nebo látky určené k výrobě těchto materiálů a předmětů,

b) identifikaci materiálů, předmětů nebo látek k výrobě těchto materiálů nebo předmětů ,

c) datum vydání prohlášení,

d) potvrzení, že materiály a předměty z plastů splňují požadavky této vyhlášky a přímo použitelného právního předpisu o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami1),

e) příslušné informace týkající se používání látek, pro něž jsou podle této vyhlášky zavedena omezení nebo specifikace, aby následní provozovatelé podniků mohli zajistit soulad s těmito omezeními,

f) příslušné informace týkající se látek, na které se vztahuje omezení v potravině, získané na základě experimentálních údajů či teoretických výpočtů, konkrétní informace o úrovni jejich specifické migrace, popřípadě kritéria čistoty podle zvláštních právních předpisů a případně o kritériích pro čistotu v souladu se směrnicemi 95/11/ES, 95/45/ES a 96/77/ES, aby uživatel těchto materiálů a předmětů dodržoval příslušné právní předpisy

g) specifikace týkající se použití materiálu a předmětu, například:

h)

i) typ nebo typy potravin, s nimiž má přijít do styku,

ii) dobu a teplotu pro manipulaci s ním a jeho skladování při styku s potravinami,

iii) poměr mezi velikostí povrchu, který je ve styku s potravinou, a objemem, používaným k určení souladu materiálu nebo předmětu,

i) při použití funkční bariéry z plastu ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu potvrzení, že materiál nebo předmět je v souladu s požadavky § 10 této vyhlášky.“.

2. V příloze č. 4 v Kapitole I bod 2.3.2 zní:

„2.3.2 Následuje-li za písmenem „X“ lomítko a číslice, dělí se výsledek zkoušky migrace uvedenou číslicí. V případě určitých typů tukových potravin je tato konvenční číslice, tzv. „redukční faktor simulantu D“ (DRF), používána k zohlednění větší vyluhovací schopnosti simulantu v porovnání s potravinou.“.

3. V příloze č. 4 v Kapitole I se za bod 2.3.3 vkládá nový bod 2.3.4, který zní:

„2.3.4 Pokud za písmenem „X“ následuje v závorkách písmeno (b), vykoná se uvedená zkouška s ethanolem 50 % (V/V).“.

Dosavadní bod 2.3.4 se označuje jako 2.3.5.

4. V příloze č. 4 v tabulce 3 oddíl 07 Mléčné výrobky zní:

„07 Mléčné výrobky     
07.01 Mléko:     
 A. Plnotučné    X(b)
 B. Zahuštěné    X(b) 1
 C. Odtučněné    X(b)
 D. Sušené     
07.02 Kysané mléko, jako je jogurt, podmáslí a podobné výrobky  X  X(b)
07.03 Smetana a kysaná smetana  X(a)  X(b)
07.04 Sýry:     
 A. Bloky, s nepoživatelnou kůrou     
 B. Všechny ostatní X(a) X(a)  X/3*
07.05 Syřidla:     
 A. V tekuté nebo viskózní formě X(a) X(a)   
 B. V prášku nebo sušené.“.     

5. V příloze č. 4 se na konci Kapitoly V doplňuje oddíl 3, který zní:

„3. Zvláštní pravidla pro ustanovení týkajících se specifických migrací látek

3.1 Oprava specifické migrace v potravinách obsahujících více než 20 % tuku použitím faktoru snížení tuku (FRF):

„Faktorem snížení tuku“ (FRF) se rozumí faktor mezi 1 a 5, kterým se vydělí naměřená migrace lipofilních látek do tukových potravin nebo do simulantu D a jejich náhrad před srovnáním se specifickými migračními limity.

Obecná pravidla

Látky považované za „lipofilní“ látky, pro které se použije faktor FRF, jsou uvedeny v dodatku IV přílohy č.3 k této vyhlášce. Specifická migrace lipofilních látek v mg/kg (M) se opraví použitím faktoru FRF, který se pohybuje mezi 1 a 5 (MFRF). Před srovnáním se stanoveným limitem se použijí tyto rovnice:

MFRF = M / FRF (1)

a

FRF = (g tuku v potravině/kg potraviny)/200= (% tuku x 5) /100 (2)

Tato oprava použitím faktoru FRF není použitelná v těchto případech:

3.1.1 Pokud je materiál nebo předmět ve styku s potravinami obsahujícími méně než 20 % tuku nebo s těmito potravinami má přijít do styku;

3.1.2 Pokud je materiál nebo předmět ve styku s potravinami určenými pro kojence a malé děti podle zvláštního právního předpisu4) nebo s těmito potravinami má přijít do styku;

3.1.3 V případě látek uvedených v seznamech přílohy č. 3, které mají ve sloupci (4) omezení SML= ND, nebo látek, které v seznamech nejsou uvedeny, použitých za funkční bariérou z plastu s migračním limitem 0,01 mg/kg;

3.1.4 V případě materiálů a předmětů, u nichž nelze odhadnout poměr mezi velikostí povrchu a množstvím potraviny, která je s ním ve styku, např. z důvodu jejich tvaru nebo použití, se migrace vypočte použitím konvenčního přepočítávacího faktoru povrch/objem 6 dm2/kg.

Tato oprava použitím faktoru FRF je za určitých podmínek použitelná v tomto případě:

V případě nádob nebo jiných předmětů, které lze naplnit, o objemu méně než 500 mililitrů nebo více než 10 litrů a v případě desek a fólií, které jsou ve styku s potravinami obsahujícími více než 20 % tuku, se migrace buď vypočte jako koncentrace v potravině nebo potravinovém simulantu (mg/kg) a opraví použitím faktoru FRF nebo se znovu vypočte jako mg/dm2 bez použití faktoru FRF. Je-li jedna ze dvou hodnot nižší než SML, má se za to, že materiál nebo předmět je v souladu.“

Použití faktoru FRF nesmí vést ke specifické migraci přesahující celkový migrační limit. “

3.2. Oprava specifické migrace v potravinovém simulantu D:

Specifická migrace lipofilních látek do simulantu D a jeho náhrad se opraví použitím těchto faktorů:

3.2.1 redukčního faktoru podle bodu 2.3.2 této přílohy, dále uváděného jako redukční faktor simulantu D (DRF).

Faktor DRF není použitelný, pokud je specifická migrace do simulantu D vyšší než 80 % obsahu látky v konečném materiálu nebo předmětu (např. tenké fólie). K určení toho, zda je faktor DRF použitelný, jsou zapotřebí vědecké nebo experimentální důkazy (např. zkoušení nejkritičtějších potravin). Použitelný není ani v případě látek uvedených v seznamech Společenství, které mají ve sloupci (4) omezení SML= ND, nebo látek, které v seznamech nejsou uvedeny, použitých za funkční bariérou z plastu s migračním limitem 0,01 mg/kg;

3.2.2 faktoru FRF, který je použitelný pro migraci do simulantů, pokud je znám obsah tuku v potravině, která má být zabalena, a splněny požadavky uvedené v bodu 3.1;

3.2.3 celkového redukčního faktoru (TRF), kterým se rozumí faktor s maximální hodnotou 5, kterým se vydělí naměřená specifická migrace do simulantu D nebo náhrady před srovnáním se stanoveným limitem. Celkový redukční faktor se získává vynásobením faktoru DRF faktorem FRF, jsou-li použitelné oba faktory.“

3.3. Víka, víčka, těsnicí kroužky, zátky a podobné uzávěry

3.3.1 Je-li známo jejich určené použití, zkouší se tyto předměty za použití nádob, pro něž jsou určeny, za podmínek uzavření odpovídajících normálnímu nebo předvídatelnému použití. Předpokládá se, že tyto předměty jsou ve styku s množstvím potraviny, kterou je nádoba naplněna. Výsledky jsou vyjádřeny v mg/kg nebo mg/dm2 v souladu s pravidly uvedenými v § 12, odstavcích 1 a 2 s přihlédnutím k celému dotykovému povrchu uzávěru a nádoby.

3.3.2 Není-li známo jejich určené použití, zkouší se tyto předměty v samostatné zkoušce a výsledek je vyjádřen v mg/předmět. Získaná hodnota se případně přičte k množství, které migruje z nádoby, pro kterou má být tento předmět použit.“.

6. V příloze č. 13 se vkládají na konci Kapitoly V Rozpouštědla nové body 5.15 až 5.18, které znějí:

„5.15 methyl(ethyl)keton

5.16 methyl(isobutyl)keton

5.17 tetrahydrofuran

5.18 toluen, nejvýše 0,06 mg/dm2 materiálu povrchové úpravy na straně, která je ve styku s potravinami“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, s výjimkou materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pro ftaláty (ref. č. 74560, 74640, 74880, 75100 a 75105) uvedenými v této vyhlášce a víček obsahujících těsnící kroužky z plastů, které nejsou v souladu s omezeními a specifikacemi pod ref. č. 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 a 93760, lze vyrábět a dovážet nejdéle do 1. května 2009.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.

Přesunout nahoru