Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 385/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.

Částka 124/2008
Platnost od 20.10.2008
Účinnost od 01.12.2008
Zrušeno k 01.01.2014 (314/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

385

VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2008,

kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „stanoví na základě práva Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1)“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů.“.

3. V § 3 písm. a) se slova „a to jednotlivě za“ zrušují.

4. V § 3 písm. a) se body 1 a 2 zrušují.

5. V § 3 písm. d) se slovo „odvětvové“ zrušuje a slova „(OKEČ 65.2)“ se nahrazují slovy „(CZ-NACE 64.9)“.

6. § 4 se včetně nadpisu zrušuje.

7. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Výkazy fondu kolektivního investování

(1) Investiční společnost k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (dále jen „měsíc“) za každý jednotlivý podílový fond a za investiční fond, jehož majetek obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování, sestavuje výkaz

a) FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI30,

b) FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru RISIFI33,

c) FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování“ s kódem přiřazeného datového souboru TISIFI10.

(2) Výkazy podle odstavce 1 investiční společnost předkládá České národní bance vždy do 25 kalendářních dnů následujícího měsíce, s výjimkou výkazu sestavovaného za fond peněžního trhu, který investiční společnost předkládá České národní bance vždy do 15 kalendářních dnů následujícího měsíce.

(3) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, sestavuje a předkládá České národní bance výkazy podle odstavců 1 a 2.

(4) Charakteristika struktury a obsahové náplně výkazů podle odstavce 1 je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

8. V § 6 odst. 1 se za slovo „každého“ vkládá slovo „kalendářního“ a za slovo „čtvrtletí“ se vkládají slova „(dále jen „čtvrtletí“)“.

9. V § 8 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

10. V § 8 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

11. V § 8 odst. 4 a v § 9 odst. 2 a 3 se slovo „čtvrtletí“ nahrazuje slovem „měsíce“.

12. V § 8 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

13. V § 11 písm. a) se za slovo „zamítnut“ vkládá slovo „insolvenční“ a slova „na prohlášení konkurzu“ se zrušují.

14. V § 12 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 1,“ zrušují.

15. V § 13 odst. 3 se slova „Ostatní vykazující subjekty postupují podle odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „Podle odstavců 1 a 2 obdobně postupují i ostatní vykazující subjekty, a to“.

16. § 14 zní:

㤠14

(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci a předložených České národní bance podle této vyhlášky, sestaví a předloží vykazující subjekt tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami do 15 kalendářních dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví. Opětovné předložení výkazů sestavených k 31. prosinci provede vykazující subjekt formou zvláštní dodatečné opravy z důvodu auditu.

(2) Vykazující subjekt znovu sestaví a předloží z důvodu změny po auditu rovněž následující výkazy, pokud jsou ovlivněny úpravou údajů k 31. prosinci minulého roku podle odstavce 1. Opětovné předložení upravených výkazů provede vykazující subjekt formou běžné opravy do 30 kalendářních dnů po předložení upravených výkazů sestavených k 31. prosinci podle výsledků auditu.“.

17. V § 15 odstavce 2 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 24a znějí:

(2) Vykazující subjekt předává výkazy podle odstavce 1 ve formě datových zpráv vytvořených v aplikaci pro sběr dat. Data připravuje fyzická osoba (dále jen „osoba“) pověřená vykazujícím subjektem přípravou dat výkazu, vytvořením a předáním datové zprávy, která má pro tyto činnosti přiřazenou roli v aplikaci pro sběr dat podle § 17.

(3) Datové zprávy podle odstavce 2 schválené a potvrzené osobou pověřenou vykazujícím subjektem podle § 17 vykazující subjekt před odesláním opatří zaručeným elektronickým podpisem24a) nebo zabezpečovacím kódem pověřené osoby, která má v aplikaci pro sběr dat přiřazenou roli umožňující provést zabezpečení předávané datové zprávy podle § 17.

(4) Předávané datové zprávy obsahují údaje o osobě pověřené přípravou dat příslušného výkazu podle § 17 odst. 1 písm. a) a b).

24a) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.“.

18. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zaměstnance“ nahrazuje slovem „osoby“.

19. V § 17 odst. 1 písm. a) se za slovo „jména“ vkládají slova „a příjmení“ a slovo „zaměstnanců“ se nahrazuje slovem „osob“.

20. V § 17 odst. 1 písm. b) se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „osob“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a údaje o kvalifikovaném certifikátu vydaném pověřeným osobám akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb26), pokud vykazující subjekt používá pro zabezpečování předávaných datových zpráv zaručený elektronický podpis“.

Poznámka pod čarou č. 26 zní:

26) § 2 písm. l) a j) a § 11 zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.“.

21. V § 17 odst. 1 písm. c) a odst. 3 se slovo „zaměstnanců“ nahrazuje slovem „osob“.

22. V § 17 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zaměstnancům“ nahrazuje slovem „osobám“.

23. Příloha č. 1 se zrušuje.

24. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování

I) Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 1-12

Výkaz FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování“ se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a vybrané doplňkové údaje za fond kolektivního investování.

Část 1: Aktiva

Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky - uložené převoditelné a ostatní vklady, poskytnuté úvěry, držené cenné papíry, stálá aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva a jejich složky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, emitované podílové listy/akcie fondu, finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky.

Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny podle zemí - souhrn za všechny země celkem, Česká republika, členské státy Evropské unie, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné členské státy“), zbytek světa.

Část 3: Doplňkové údaje

Doplňkové údaje o struktuře poskytnutých úvěrů.

Doplňkové údaje jsou členěny podle zemí - Česká republika, zúčastněné členské státy, a podle ekonomických sektorů - měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem.

II) Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 3-12

Výkaz FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů fondu kolektivního investování“ se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje identifikaci fondem držených a emitovaných cenných papírů a jejich základní charakteristiku na individuální bázi.

Část 1: Aktiva

Obsahuje přehledy držených majetkových a dluhových cenných papírů s uvedením jejich základních charakteristik - kód cenného papíru, název cenného papíru, počet jednotek a celková reálná hodnota.

Část 2: Pasiva

Obsahuje přehled emitovaných podílových listů/akcií fondu s uvedením jejich základních charakteristik - kód cenného papíru, počet jednotek a celková aktuální hodnota, v členění podle zemí držitelů - Česká republika, zúčastněné členské státy, zbytek světa, a ekonomických sektorů držitelů - měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem.

III) Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování - FKI (ČNB) 4-12

Výkaz FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění fondu kolektivního investování“ se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje údaje o změnách v ocenění vybraných rozvahových položek v důsledku pohybu cen a směnných kurzů.

Vybrané rozvahové položky

Obsahuje celkové údaje o změnách v ocenění finančních derivátů na straně aktiv a pasiv a stálých aktiv.

Uvedené složky aktiv a pasiv se po dohodě s Českou národní bankou nemusejí vykazovat, pokud údaje o stavech těchto aktiv a pasiv, uvedené ve výkazu FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování“, představují méně než 5% celkové aktuální hodnoty emitovaných podílových listů/ akcií fondu.“.

25. V příloze č. 4 v Části 1: Aktiva se slova „pohledávky pojišťovny za zajistiteli“ nahrazují slovy „pohledávky ze zajištění, podíl zajistitelů na technických rezervách, pohledávky České kanceláře pojistitelů z titulu deficitu ze zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Investiční společnosti a investiční fondy předloží České národní bance výkaz podle § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 307/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, sestavený poprvé k 31. lednu 2009.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2008.


Guvernér: doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Přesunout nahoru