Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 38/2008 Sb.Zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 11/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 01.04.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008

o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

O VÝVOZU A DOVOZU ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ, A O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI S TÍMTO ZBOŽÍM SOUVISEJÍCÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen "nařízení Rady")

a) práva a povinnosti osob při vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a které je vymezeno nařízením Rady (dále jen "zboží"), a při poskytování technické pomoci vymezené v nařízení Rady (dále jen "technická pomoc"),

b) výkon státní správy související s povolováním a kontrolou vývozu a dovozu zboží a poskytováním technické pomoci.

§ 2

Působnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo")

a) rozhoduje o vydání povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci,

b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství a členských států Evropské unie.

§ 3

Žádost o povolení

Žádost o vydání povolení k vývozu nebo dovozu zboží a žádost o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci se podává na formuláři, který je uveden v příloze k tomuto zákonu; ministerstvo formulář zpřístupní také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 4

Rozhodnutí o žádosti

(1) Na základě žádosti podle § 3 rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady.

(2) V případě vývozu zboží uvedeného v příloze III nařízení Rady ministerstvo rozhodne také v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí.

§ 5

(1) Ministerstvo povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země zruší, jestliže

a) bylo vydáno na základě nesprávných nebo neúplných údajů,

b) nebyly dodrženy podmínky uvedené v povolení, nebo

c) stát konečného určení zboží nebo technické pomoci přestal poskytovat dostatečnou záruku, že zboží nebude použito k výkonu trestu smrti, mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávaných donucovacím orgánem, nebo jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou.

(2) Ministerstvo může povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země změnit nebo zrušit, jestliže dojde ke změně okolností, za kterých bylo uděleno.

(3) Ministerstvo platnost povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci pozastaví na dobu nezbytně nutnou k prošetření, zda nejsou dány podmínky pro jeho změnu nebo zrušení.

(4) Povolení zanikne

a) uskutečněním vývozu nebo dovozu celkového množství zboží uvedeného v povolení,

b) poskytnutím technické pomoci v rozsahu uvedeném v povolení,

c) uplynutím doby jeho platnosti.

(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 nemá odkladný účinek.

§ 6

Povinnosti vývozce a dovozce

(1) Vývozce nebo dovozce zboží uvede do celního prohlášení číslo jednací povolení.

(2) Držitel povolení k vývozu nebo dovozu zboží je povinen bezodkladně oznámit ministerstvu uskutečnění vývozu nebo dovozu zboží, potvrzené celním úřadem na povolení, nebo skutečnost, že povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito.

(3) Pokud tak ministerstvo v povolení stanoví, je vývozce zboží povinen do třiceti dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byl vývoz uskutečněn, předložit doklad o ověření dodávky vystavený příslušným orgánem státu konečného určení potvrzující přijetí zboží v tomto státu.

§ 7

Povinnosti držitele povolení k poskytnutí technické pomoci

Držitel povolení k poskytnutí technické pomoci je povinen bezodkladně informovat ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení nebylo po dobu jeho platnosti využito.

§ 8

Celní úřad

Uskutečnění vývozu nebo dovozu zboží potvrdí celní úřad na povolení.

§ 9

Dohled

(1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených v nařízení Rady a v tomto zákoně provádí celní úřad.

(2) Na základě žádosti ministerstva prověřuje celní úřad skutečnosti uvedené v žádosti o vydání povolení.

(3) Generální ředitelství cel vede k zabezpečení výkonu dohledu evidenci uskutečněného vývozu a dovozu zboží a evidenci přestupků s tím souvisejících, a to v členění podle vydaného povolení. O údajích v této evidenci informuje ministerstvo. Celní úřady vedou tyto evidence podle své územní působnosti.

Přestupky

§ 10zrušeno

§ 11

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 3 až 5 nařízení Rady vyveze nebo doveze zboží,

b) v rozporu s čl. 3 nebo 4 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, nebo

c) v žádosti o povolení uvede nesprávné údaje nebo předloží padělané, pozměněné nebo neplatné doklady.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vývozce dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady vyveze zboží, aniž by pro takový vývoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k vývozu zboží,

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení nevyužila, nebo

c) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o ověření dodávky.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady doveze zboží, aniž by pro takový dovoz byly splněny podmínky stanovené v povolení k dovozu zboží, nebo

b) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že povolení nevyužila.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel povolení k poskytnutí technické pomoci dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 9 odst. 3 nařízení Rady poskytne technickou pomoc, aniž by byly splněny podmínky stanovené v povolení k poskytnutí technické pomoci,

b) v rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě a rozsahu poskytnuté technické pomoci nebo o tom, že povolení k poskytnutí technické pomoci nevyužila.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 4 písm. a),

c) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c),

d) 800 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c) a odstavce 4 písm. b),

e) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) a odstavce 3 písm. b).

§ 12

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává celní úřad. Celní úřad příslušný k projednání přestupku může věc postoupit k projednání celnímu úřadu, v jehož správním obvodu je sídlo, popřípadě místo podnikání právnické osoby nebo místo podnikání anebo bydliště fyzické osoby, která je podezřelá, že přestupek spáchala.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(3) Pokus přestupku podle § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 písm. a) je trestný.

Společná ustanovení

§ 13

K zabezpečení provádění tohoto zákona může ministerstvo požadovat od státních orgánů stanovisko k jednotlivým žádostem a informace o žadatelích o povolení, včetně informací o jejich podnikání, jestliže se vztahují k vývozu nebo dovozu zboží, nebo k poskytování technické pomoci. Tyto státní orgány jsou povinny vydat stanovisko, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy4) ve lhůtě 20 dnů od obdržení žádosti nebo po dohodě s ministerstvem ve lhůtě přiměřeně prodloužené.

§ 14

Povolení jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na právní nástupce.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

§ 15

V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005, zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 269/2007 Sb., se za položku 105 vkládá nová položka 105a, která včetně poznámky pod čarou č. 64a zní:

"Položka 105a

Udělení povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo poskytnutí technické pomoci udělované podle zvláštního právního předpisu64a) Kč 500.

64a) Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.


Příloha k zákonu č. 38/2008 Sb.

Žádost o povolení k vývozu nebo dovozu zboží a k poskytnutí technické pomoci

Žádost o povolení k vývozu nebo dovozu zboží a k poskytnutí technické pomoci

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, v platném znění.

4) Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru