Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 377/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 122/2008
Platnost od 16.10.2008
Účinnost od 01.01.2009
Zrušeno k 01.01.2010 (449/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

377

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb. a vyhlášky č. 22/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.

2. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c) podle odstavce 1 písm. c) správci kapitol a organizační složky státu.“.

3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slovo „přehled“ nahrazuje slovem „přehledu“.

4. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu stanoví příloha č. 9.“.

5. V příloze č. 1 bodě 1. se na konci podbodu 1.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 1.4, který zní:

„1.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.

6. V příloze č. 1 bod 4. zní:

4. Správce kapitoly předkládá Ministerstvu financí účetní a finanční výkazy a doplňující údaje (dále jen „výkazy“) a sumární údaje výkazů (dále jen „sumáře“) za kapitolu celkem, samostatně za organizační složky státu, za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za zrušené v průběhu hodnoceného roku.“.

7. V příloze č. 1 bodě 4. se na konci podbodu 4.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se podbod 4.4, který zní:

„4.4 měsíčně výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu.“.

8. V příloze č. 1 bodě 7. písmeno b) zní:

„b) výkazů za jím zřízené příspěvkové organizace, a to samostatně za aktivní a samostatně za příspěvkové organizace v hodnoceném roce zrušené.“.

9. V příloze č. 1 bodě 8. písm. b) se za slova „odst. 10“ doplňují slova „a odst. 11“.

10. V příloze č. 1 bodě 9. a v příloze č. 5 bodě 7. se slova „podle § 23 písm. c) a d)“ nahrazují slovy „podle § 23 odst. 1 písm. b) a c)“.

11. V příloze č. 1 bodě 11. se zrušuje text „503 Státní fond pro zúrodnění půdy“.

12. V příloze č. 1 se na konci bodu 13. tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu se předkládá nejpozději poslední pracovní den před 25. dnem následujícího měsíce, za období leden až prosinec poslední pracovní den před 8. únorem následujícího roku.“.

13. V příloze č. 1 bodě 14. se slova „České spořitelny, a. s.“ nahrazují slovy „vybrané banky“.

14. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se za slova „sumáře výkazů uvádí:“ na nový řádek doplňují slova:

„420 - výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),“.

15. V příloze č. 3 bodě 2. podbodě 2.2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou datového souboru 420, který je předkládán měsíčně.“.

16. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.4.2 se slovo „OKEČ“ nahrazuje slovem „NACE“.

17. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.2 se za slova „4xx ... sumář kapitoly,“ vkládá nový řádek s textem:

„x20 ... výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U),“,

slova v popisu OKEČ včetně nadpisu se zrušují a nahrazují se slovy:

„NACE

- kód odvětvové klasifikace ekonomických činností dle statistického číselníku CZ_NACE; nevykazuje se, atribut obsahuje nuly.“,

slova v popisu ZOD „1 - organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ se nahrazují slovy „1 - organizace odměňující podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,“ a slova „4 - organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ se nahrazují slovy „4 - organizace odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“.

18. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.3 písm. e) se za slova „klasifikace CZ-NUTS“ vkládají slova „a číselníku okresů LAU 1 (původní NUTS 4)“ a slova „NUTS 4“ se nahrazují slovy „LAU 1“.

19. V příloze č. 4 bodě 2. se na konci podbodu 2.5.3 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) údaje části II. výkazu NAR 1-12 U mají indikaci ve struktuře:

RRPPPPPPPPSS, kde

RR - číslo odpovídajícího řádku v části I. s vedoucí nulou;

PPPPPPPP - kód identifikace nástroje/programu/účelu, obsahuje kód atributu NÁSTROJ s vedoucími nulami, nebo číslo programu (s vedoucími nulami), nebo kód účelu ve struktuře stanoveného číselníku;

SS - číslo sloupce části II. výkazu NAR 1-12 U.“.

20. V příloze č. 4 bodě 2. podbodě 2.5.4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno aa), které zní:

„aa) Rozvaha (bilance) organizačních složek státu - od účetního období roku 2008 se číslo sloupce účetního výkazu rozvaha organizačních složek státu vykazuje ve tvaru:

údaje finančního stavu položek aktiv k 1.1. - kód „xx01“,

údaje finančního stavu položek

aktiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx02“,

údaje finančního stavu položek pasiv k1. 1. - kód „xx03“,

údaje finančního stavu položek pasiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „xx04“,

kde xx identifikuje část rozvahy podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 353/2007 Sb., a to:

xx = 00 rozvaha za účetní jednotku podle § 5 odst. 1 a 2;

xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12 (vykazuje organizační složka státu, pokud hospodaří s majetkem souvisejícím s příjmy a výdaji státního rozpočtu členěnými v kapitole 398 - VPS).

Ministerstvo financí jako organizační složka státu vykazuje všechny části rozvahy, pro označení sloupců platí konvence:

xx = 00 podle § 5 odst. 1 a 2,

xx =10 podle § 5 odst. 3 a 4,

xx = 50 podle § 5 odst. 5 a 6,

xx = 96 podle § 5 odst. 7 a 8,

xx = 97 podle § 5 odst. 9 a 10,

xx = 98 podle § 5 odst. 11 a 12.

Kapitoly státního rozpočtu předkládají data sumáře 460, jehož obsahem je sumář výkazů rozvahy za organizační složky státu příslušné kapitoly ve struktuře uvedené v tomto písmenu.“.

21. V příloze č. 5 bodě 16. písm. a) se zrušují slova za středníkem „za období 12/rrrr se předkládají za jednotlivé programy i údaje převáděných prostředků do rezervního fondu (tj. na položkách 5346 a 6361) podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.“.

22. V příloze č. 5 bodě 16. písm. b) se slovo „fakultativní“ nahrazuje slovem „obligatorní“.

23. V příloze č. 5 bodě 17. písm. e) se slova „NUTS 4“ nahrazují slovy „LAU 1“.

24. V příloze č. 5 bodě 19. Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ a Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ znějí:

„Číselník pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ

KódNázevZkratkaFond
A. Předvstupní nástroje
01PHAREPHAREEU
02ISPAISPAEU
03SAPARDSAPARDEU
B. Nástroje programů spolufinancovaných EU
B1. Programovací období 2004 až 2006
04OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělstvíOP RVMZEAGGF+FIFG
05Horizontální plán rozvoje venkovaHRDPEAGGF
06Společný regionální operační programSROPERDF+ESF
07OP Průmysl a podnikáníOP PPERDF
08OP InfrastrukturaOP IERDF
09OP Rozvoj lidských zdrojůOP RLZESF
10Fond soudržnosti (Kohezní fond)CFCF
11Jednotný programový dokument pro cíl 2JPD2ERDF
12Jednotný programový dokument pro cíl 3JPD3ESF
13Program Iniciativy Společenství Interreg IIIAINTREG IIIAERDF
14Program Iniciativy Společenství Interreg IIIBINTREG IIIBERDF
15Program Iniciativy Společenství Interreg IIICINTREG IIICERDF
16Program Iniciativy Společenství EsponESPONERDF
17Program Iniciativy Společenství InteractINTERACTERDF
18Iniciativa Společenství EqualEQUALESF
19Twinning OutTwOut1EU
20Fond solidarityFoS1FoS
21Transition FacilityTFEU
22Jiné programy/projekty EUJiné 1EU
23Komunitami programyKoP1EU
24Přímé platby zemědělcůPP1EAGGF
B2. Programovací období 2007 až 2013
25Přímé platby zemědělcůmPPEAGF
26Společná organizace trhuSOTEAGF
27Program rozvoje venkovaPR VEAFRD
28OP RybářstvíOP REFF
30OP Podnikání a inovaceOP PIERDF
31OP Výzkum a vývoj pro inovaceOP VaVpIERDF
32OP Vzdělávání pro konkurenceschopnostOP VpKESF
33OP Lidské zdroje a zaměstnanostOP LZaZESF
36Integrovaný operační programIOPERDF
37OP Technická pomocOP TPERDF
38Regionální operační programyROPERDF
39OP Praha KonkurenceschopnostOP PKERDF
40OP Praha AdaptabilitaOP PAESF
41OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚSOP PSERDF
42OP Meziregionální spolupráceOP MSERDF
43OP Nadnárodní spolupráceOP NSERDF
44OP ESPON pro cíl EÚSOP ESPONERDF
45OP INTERACT pro cíl EÚSOP INTERACTERDF
46Jiné programy/projekty EUJinéEU
47Komunitami programyKoPEU
48Twinning OutTwOutEU
49Fond SolidarityFoSFoS
50Transition FacilityTFEU
51OP Doprava - ERDFOP Doprava SFERDF
52OP Doprava - CFOP Doprava CFCF
53OP Životní prostředí - ERDFOP ŽP SFERDF
54OP Životní postředí - CFOP ŽP CFCF
C. Projekty spolufinancované z ostatních zahraničních zdrojů
60Finanční mechanismyFMEHP
70Prostředky NATONATONATO
D. Pomocné nástroje
87Program rozvoje venkova - účetní operacePRV P 

Číselník pro atribut ZDROJ - CIS_ ZDROJ

KódZdroj financováníZkratka
1Prostředky CZCZ
5Prostředky EUEU
6Prostředky z rozpočtu EUEUB
7Prostředky z rozpočtu EU - předfinancování z ústředních rozpočtůEUP
8Prostředky NATONATO
9Prostředky ze zahraničí/Finanční mechanismyFM
“.

25. V příloze č. 5 bod 21. zní:

21. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

a) údaje této části v návaznosti na § 48 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci kapitol v sumáři finančního výkazu za kapitolu, předkládání údajů této části ostatními organizačními složkami státu je fakultativní;

b) kontrolní vazby v rámci části XV:

sl. 156 = sl. (151 + 152 – 153 – 154)

ř. 1501 = ř. (1502 + 1503)

ř. 1507 = ř. (1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513)

ř. 1515 = ř. (1501 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1514);

c) kontrolní vazby na ostatní části výkazu Fin 2-04 U

Část XV.Část V.
ř. 1515sl. 151= ř. 5010sl. 53
ř. 1515sl. 152= ř. 5020sl. 53
ř. 1515sl. 156= ř. 5060sl. 53;

d) význam sloupců:

sl. 152 – je přípustný pro řádky 1501 až 1506 a 1514 s tím, že se jedná o příjmy rezervního fondu v hodnoceném roce i o převody nečerpaných prostředků, které byly převedeny z příjmových účtů zpět do rezervního fondu,

sl. 153 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky převedené na příjmové účty, které se používají při čerpání rezervních fondů,

sl. 154 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o čerpanou částku, tj. skutečné výdaje,

sl. 155 – je přípustný pro řádky 1501 až 1513 s tím, že se jedná o prostředky použité jiným způsobem než prostřednictvím rozpočtu, např. odvedené do zahraničí, nebo snížení stavu na základě rozhodnutí vlády.“.

26. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů v části výkazu VII. se zrušují sloupce 75 a 76.

27. V příloze č. 5 ve vzoru Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů část výkazu XV. zní:

„XV. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

Členění peněžních prostředků RF podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisůČíslo řádkuPočáteční stav RF k 1.1.Příjmy RF v hodnoceném roceZapojeno do příjmů v hodnoceném rocePoužito v hodnoceném roceJiné důvody snížení stavuZůstatek prostředků RF
 r151152153154755156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem1501      
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem1502      
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu1503      
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení s nimi1504      
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním1505      
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany1506      
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)1507 X    
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst. 3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU1508 X    
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1)1509 X    
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU s výjimkou prostředků podle bodu 1)1510 X    
4) sociální dávky1511 X    
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi1512 X    
6) ostatní1513 X    
Prostředky převedené podle § 50 odst. 21514X  XXX 
Celkem1515        
“.

28. V příloze č. 6 bodě 7. písm. b) se slova „u bankovního účtu k limitům organizačních složek státu“ nahrazují slovy „u účtů krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů“ a před slova „se postupuje takto:“ se vkládá čárka.

29. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

30. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 16/2001 Sb.

Rozsah a způsob sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U)

1. Údaje v tomto výkaze v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předkládají Ministerstvu financí správci kapitol za organizační složky státu. Údaje jsou uváděny kumulativně, dochází k jejich sčítání za jednotlivé měsíce v průběhu hodnoceného roku.

2. Prostředky vykazované podle § 47 odst. 4 písm. a) bod 4. a podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.

3. Profilující výdaje vykazované pod písmenem A., B. a C. se vztahují k údajům vykazovaným v části XII. Výkazu Fin 2.04 U.

4. Význam si. 3 a si. 23 - konečný rozpočet je schválený rozpočet upravený nejen o rozpočtové přesuny, ale i o povolená překročení a vázání - tedy rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, případně o změnu provedenou na základě rozhodnutí vlády o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo rozhodnutí ministra financí o zvýšení celkových příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu-část I.:

ř. 1 = ř. (2 + 5 + 8 + 9+10+11);

ř. 2 = ř. (3 + 4);

ř. 5 = ř. (6 + 7);

ř. 13 = ř. (1 + 12);

sl. 5 = sl. (3-4);

sl. 7 = sl. (5 + 6);

sl. 11 = si. (8 + 9+10);

sl. 12 = sl. (7-11).

6. Kontrolní vazby v rámci výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek-část II.:

sl. 25 = sl. (23-24);

sl. 27 = sl. (25 + 26);

sl. 31 = sl. (28 + 29 + 30);

sl. 32 = sl. (27-31).

7. Kontrolní vazby mezi částí I. a II. výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U:

ř. 3 části I. = součtu údajů za „a = 3“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 1;

ř. 4 části I. = součtu údajů za „a = 4“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z EU členěné podle kódu NÁSTROJ z bloku B. číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ (uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) a číselníku pro atribut ZDROJ - CIS_ZDROJ s kódem 5, resp. 6 a 7;

ř. 6 části I. = součtu údajů za „a = 6“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů členěné podle kódu NÁSTROJ (číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) pouze s kódem 60 Finanční mechanismy FM a číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJs kódem 1;

ř. 7 části I. = součtu údajů za „a = 7“ v části II., tj. výdajů na projekty spolufinancované z Finančních mechanismů členěné podle kódu NÁSTROJ (číselníku pro atribut NÁSTROJ - CIS_NASTROJ uvedeného v příloze č. 5 bodě 19) pouze s kódem 60 Finanční mechanismy FM a číselníku pro atribut ZDROJ -CIS_ZDROJ s kódem 9;

ř. 9 části I. = součet údajů za „a = 9“ v části II. dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují k údajům vykazovaným v části VIII. výkazu Fin 2-04 U, pokud nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.;

ř. 11 části I. = součtu údajů za „a =11“ části II., tj. výdajů účelově určených podle § 21 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, členěných podle kódu účelu.

8. Číselník účelů podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude mít podobu osmimístného kódu s tím, že bude mít povinnou strukturu:

rr kkk ccc

rr - poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;

kkk - číslo kapitoly;

ccc - pořadové číslo účelu v daném roce;

Číselník bude zveřejňován a průběžně aktualizován ve Finančním zpravodaji.

Vzor Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajú organizačních složek státu
Vzor Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajú organizačních složek státu


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru