Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 356/2008 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 116/2008
Platnost od 01.10.2008
Účinnost od 16.10.2008
Zrušeno k 24.11.2015 (295/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

356

VYHLÁŠKA

ze dne 16. září 2008,

kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 9, § 4 odst. 9, § 5 odst. 9, § 6 odst. 4, § 7 odst. 6, § 13 a § 21a odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, označování a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů.

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2zrušeno

ČÁST DRUHÁ

KONTAMINANTY

§ 3zrušeno

§ 4

Nežádoucí látky a produkty, skladištní škůdci

[K § 3 odst. 7 písm. a) a b) zákona]

(1) Obsah nežádoucích látek v produktech ke krmení je považován za vyhovující, pokud výsledek analýzy nepřekročí maximální limity obsahu uvedené v přímo použitelném předpise Evropské unie, který upravuje oblast nežádoucích látek17).

(2) Seznam skladištních škůdců s vyobrazením je uveden v příloze č. 3.

§ 5

Radioaktivní kontaminace krmiv

[K § 3 odst. 7 písm. c) zákona]

Maximální limity radioaktivní kontaminace krmiv, určených k přímému krmení zvířat, vyjádřené součtem hmotnosti aktivit cesia 134 a cesia 137 činí u

a) kompletních krmiv pro prasata 1250 Bq.kg-1,

b) kompletních krmiv pro drůbež, jehňata a telata 2500 Bq.kg-1 a

c) ostatních kompletních krmiv 5000 Bq.kg-1.

ČÁST TŘETÍ

PRODUKTY KE KRMENÍ

HLAVA Izrušeno

§ 6 – § 10zrušeno

HLAVA II

KOMPLETNÍ A DOPLŇKOVÁ KRMIVA

§ 11, § 12zrušeno

§ 13

Zvláštní účely výživy

[K § 3 odst. 7 písm. d) zákona]

Zvláštní účely výživy, jejich hlavní nutriční charakteristiky, určení, doporučená doba používání a povinné údaje v označení včetně deklarace a použití jsou uvedeny v příloze č. 10.

HLAVA III

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

§ 14

Požadavky na doplňkové látky

[K § 3 odst. 7 písm. e) zákona]

Seznam a účel užití povolených doplňkových látek je uveden v přímo použitelných předpisech Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5), a v příloze č. 11 části B, pokud tyto doplňkové látky nejsou povoleny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, které upravují oblast doplňkových látek5).

§ 15, § 16zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

OZNAČOVÁNÍ KRMIV

(K § 13 zákona)

§ 17 – § 19zrušeno

§ 20

Krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin

Seznam kategorií krmných surovin, které lze uvést místo jednotlivých krmných surovin v označení krmiva pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat, je uveden v příloze č. 4 části E.

§ 21

Označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy

Požadavky na označování krmiv určených ke zvláštním účelům výživy jsou stanoveny přímo použitelným předpisem Evropské unie5b). Další povinné údaje v označení včetně deklarace a použití jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTEM

§ 22

Podrobnosti obsahu příloh k žádostem o schválení nebo registraci provozu

(K § 4 a § 5 odst. 9 zákona)

(1) K žádosti o schválení provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu produktů ke krmení připojí samostatně pro každý provoz

a) výrobce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) až c), e) až g) a j) až l) zákona,

b) distributor přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) a j) až m ) zákona,

c) dodavatel přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. a) a j) až l) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona,

d) dovozce přílohy uvedené v § 4 odst. 4 písm. h) až m) zákona, pokud provádí balení také v § 4 odst. 4 písm. b) zákona.

(2) K žádosti o registraci provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu produktů ke krmení připojí samostatně pro každý provoz

a) výrobce, kromě prvovýrobce a osob provozujících pojízdnou výrobnu krmiv, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) až c), e) až g) a j) až l) zákona,

b) osoba provozující pojízdnou výrobnu krmiv, kromě prvovýrobce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) až c) a j) až l) zákona,

c) distributor přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a), k) a l) zákona,

d) dodavatel, mimo dopravce, přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. a) a j) až l) zákona, pokud provádí balení také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona,

e) dopravce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. j) a l) zákona,

f) dovozce přílohy uvedené v § 5 odst. 4 písm. h) až l) zákona, pokud provádí balení také v § 5 odst. 4 písm. b) zákona,

g) prvovýrobce, který vyrábí krmné směsi, přílohu uvedenou v § 5 odst. 4 písm. a) zákona.

(3) Pokud žadatel o schválení provozu vykonává rovněž činnosti podléhající registraci, připojí rovněž přílohy podle odstavce 2.

§ 23

Údaje o krmivu

(K § 4 a § 5 odst. 9 zákona)

(1) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro výrobu v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a) u krmných surovin, doplňkových látek skupiny a druhy, případně jejich obchodní názvy,

b) u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou

1. hospodářská zvířata,

2. hospodářská zvířata kromě přežvýkavců,

3. přežvýkavci,

4. domácí zvířata,

5. masožravá kožešinová zvířata,

6. ryby,

c) údaje o použití krmných surovin živočišného původu,

d) metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena ve zvláštním právním předpisu10).

(2) Žadatel o schválení nebo registraci provozu pro uvádění produktů ke krmení do oběhu v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a) skupiny krmných surovin,

b) u doplňkových látek kategorie a funkční skupiny,

c) u krmných směsí druhy zvířat, pro které jsou určeny; těmito zvířaty jsou zvířata uvedená v odstavci 1 písm. b),

d) druhy krmných surovin živočišného původu, popřípadě údaje o jejich použití v kompletních a doplňkových krmivech,

e) metodu zkoušení nových krmných surovin, pokud není uvedena v jiném právním předpisu10).

(3) Dovozce v příloze týkající se údajů o krmivu kromě údajů uvedených v odstavci 2 uvede druhy dovážených produktů ke krmení, u premixů a krmných směsí také jejich složení a užití, případně obchodní název.

(4) Provozovatel na úrovni prvovýroby, který vyrábí krmné směsi s použitím doplňkových krmiv v příloze týkající se údajů o krmivu uvede

a) druhy zvířat, pro které jsou určeny,

b) údaje o použití krmných surovin živočišného původu.

§ 24

Ověření homogenity doplňkových látek v krmivech nebo premixech

(K § 4 a § 5 odst. 9 zákona)

(1) Homogenitou se rozumí vlastnost, která vyjadřuje stejnorodé rozptýlení jednotlivých složek v premixu nebo krmivu obecně. Účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogenitu, prokazuje provozovatel ústavu dokladem, který obsahuje

a) název a adresu provozu,

b) typ míchacího zařízení, výrobní číslo a rok výroby,

c) název výrobce míchacího zařízení,

d) dobu míchání a počet otáček míchacího elementu,

e) doklad o homogenitě přiložený výrobcem míchacího zařízení jako součást technické dokumentace nebo prohlášení provozovatele, že prokázal účinnost míchacího zařízení, pokud jde o homogennost13).

(2) Způsob ověření homogenity zveřejní ústav způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 25

Osvědčení o odborné způsobilosti

(K § 6 odst. 4 zákona)

Osvědčení o odborné způsobilosti vydává ústav k

a) výrobě a uvádění do oběhu doplňkových látek žadateli s dokončeným vysokoškolským vzděláním biologického zaměření (chemie, biologie, biotechnologie, farmacie, lékařství, veterinárního lékařství, potravinářství nebo zemědělství) s výjimkou bakalářských studijních programů a s odbornou praxí ve výrobě nebo používání doplňkových látek v minimální délce dvou let,

b) výrobě premixů, kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů

1. žadateli s dokončeným vysokoškolským studiem zemědělství nebo veterinárního lékařství s výjimkou bakalářských studijních programů, nebo

2. žadateli s dokončeným vysokoškolským studiem biologického zaměření a s odbornou praxí ve výrobě nebo uvádění do oběhu premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů v minimální délce dvou let,

c) výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování žadateli s maturitní zkouškou na střední odborné škole zemědělského nebo veterinárního nebo potravinářského směru a odbornou praxí ve výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů v minimální délce dvou let,

d) uvádění do oběhu premixů žadateli se středním vzděláním s maturitní zkouškou.

ČÁST ŠESTÁ

POŽADAVKY NA PROVOZY

(K § 7 odst. 6 zákona)

§ 26

Pojízdná výrobna krmiv

Časový plán výroby krmiv obsahuje předpokládané období provozu, datum, hodinu a místo výroby, druhy vyráběných krmiv a registrační značku vozidla pojízdné výrobny krmiv.

§ 27

Kontrola rizik u prvovýrobců

(1) V provozech na úrovni prvovýroby se provozovatel zaměřuje zejména na kontrolu

a) fyzikálního nebezpečí, zejména cizích těles v produktech, například znečišťujících produktů rostlinného původu, kusy dřeva, kovů,

b) biologického nebezpečí, kterým jsou

1. patogenní mikroflóry (například ze zeminy, vody, salmonela),

2. mykotoxiny produkované plísněmi (aflatoxiny, fumonisiny),

3. živočišní škůdci (například riziko zavlečení nákazy hmyzem a volně žijícími ptáky a hlodavci),

c) chemického nebezpečí, kterým jsou

1. těžké kovy (například arzen, kadmium, olovo, rtuť),

2. zakázané látky a produkty uvedené v příloze č. 1 a nežádoucí látky a produkty uvedené v příloze č. 2,

3. nesprávná používání doplňkových látek v krmivech.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčeny požadavky vyplývající z jiných právních předpisů14) a přímo použitelných předpisů Evropských společenství o bezpečnosti potravinového řetězce15).

ČÁST SEDMÁ

BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ

(K § 21a odst. 9 zákona)

§ 28

(1) Biologické zkoušení krmných surovin nebo produktů, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, se provádí v souběžně opakovaných srovnávacích pokusech a postupuje se podle příloh č. 12 až 18.

(2) Zkoušení doplňkových látek se provádí podle nařízení Komise (ES) č. 429/200816). V případě použití článku 4 nařízení Komise (ES) č. 429/200816) se postupuje podle § 29 odst. 2, § 30 odst. 2, přílohy č. 12 bodu 3., přílohy č. 14, přílohy č. 16 části I a přílohy č. 18.

(3) Údaje o výsledcích biologického zkoušení se evidují pro každý opakovaný pokus samostatně.

(4) Součástí biologického zkoušení je analytické ověření složení použitých doplňkových látek, premixů, krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva. Výsledky analytického ověření musí dostatečně vyjadřovat obsah živin, obsah doplňkových látek a zdravotní nezávadnost.

§ 29

(1) U základního biologického zkoušení se evidují

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení,

b) druh zkoušeného krmiva, obsažené doplňkové látky nebo premixu, jejich složení a jakostní znaky stanovené analýzou, referenční číslo použité partie, kvalitativní a kvantitativní složení denní krmné dávky,

c) druh, plemeno, stáří a pohlaví zvířat a jejich označení,

d) počet pokusných a kontrolních skupin zvířat, počet zvířat v každé skupině a počet souběžně opakovaných srovnávacích pokusů,

e) zdravotní stav zvířat, podmínky krmení a chovu včetně případných změn,

f) datum zahájení a ukončení zkoušky,

g) místo konání zkoušky,

h) výsledky a v daném případě statistické vyhodnocení průkaznosti výsledků, nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky.

(2) U zkoušení konzervační účinnosti se evidují

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení,

b) druh zkoušené konzervační látky, její složení a koncentrace,

c) způsob dávkování konzervační látky,

d) druh krmiva použitého pro konzervaci, způsob jeho úpravy, složení a jakost krmiva stanovená na počátku zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,

e) místo konání, datum zahájení a ukončení zkoušky,

f) zejména sledované ukazatele v průběhu zkoušky jako teplota, ztráty hmotnosti během konzervace,

g) složení a jakost krmiva stanovená po ukončení zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,

h) případné nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky,

i) výsledky dalšího zkoušení, pokud bylo prováděno.

(3) U zkoušení jakosti živočišných produktů se evidují

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení a místo provedení,

b) druhy odebraných vzorků živočišných produktů,

c) počet zvířat, od kterých byly odebrány vzorky, kategorie a stáří zvířat, způsob krmení, jakost zkoušeného krmiva, doplňkové látky nebo premixu,

d) datum odběru vzorků a způsob uchování vzorků do data zahájení zkoušky,

e) výsledky zkoušek.

(4) U zkoušení bezpečnosti se evidují

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za provedení a místo provedení,

b) druh zkoušky a způsob provedení zkoušky,

c) druh a počet zvířat, na nichž byla zkouška provedena, počet opakování,

d) datum zahájení a ukončení zkoušky,

e) výsledky zkoušek a statistická průkaznost výsledků,

f) výsledky sledování zdravotního stavu zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

(5) Všechny provedené zkoušky se dokládají jednotlivě.

§ 30

(1) Souhrnná dokumentace biologického zkoušení, krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, se zpracovává způsobem uvedeným v příloze č. 17.

(2) Souhrnná dokumentace zkoušení doplňkových látek se doplňuje monografií podle přílohy č. 18.


ČÁST OSMÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 31

(1) Krmiva, doplňkové látky a premixy označené podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu nejdéle do 31. prosince 2009.

(2) § 28 odst. 2 věta druhá, § 29 odst. 2, § 30 odst. 2, příloha č. 12 bod 3., příloha č. 14 a příloha č. 18 pozbývají platnosti dnem 31. května 2009.

ČÁST DEVÁTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 32

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

2. Vyhláška č. 343/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

3. Vyhláška č. 472/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.

4. Vyhláška č. 169/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 544/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

6. Vyhláška č. 284/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Vyhláška č. 434/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8. Vyhláška č. 184/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhláška č. 77/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

10. Vyhláška č. 84/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

11. Vyhláška č. 278/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

§ 33

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr: Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

SKLADIŠTNÍ ŠKŮDCI

I. Seznam škůdců:

(1) roztoči (Acarina):

- roztoč moučný (Acarus siro),

- roztoč ničivý (Lepidoglyphus destructor);

(2) švábi (Blattaria):

- rus domácí (Blattella germanica);

(3) pisivky (Psocoptera):

- pisivka (Liposcelis corrodens);

(4) brouci (Coleoptera):

- červotoč spížní (Stegobium paniceum),

- červotoč tabákový (Lasioderma serricorne, délka 2,2-3,2 mm),

- kornatec skladištní (Tenebroides mauritanicus),

- korovník obilní (Rhyzopertha dominica, délka 2-3 mm),

- kožojed obecný (Dermestes lardarius, délka 7-9 mm),

- kožojed (Trogoderma granarium, délka 2-4 mm),

- lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis, délka 2,5-3,5 mm),

- lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus, délka 1,6-2,2 mm),

- pilous černý (Sitophilus granarius),

- pilous rýžový (Sitophilus oryzae),

- potemník hnědý (Tribolium castaneum),

- potemník skladištní (Tribolium confusum),

- potemník moučný (Tenebrio molitor),

- vrtavec zhoubný (Ptinus fur),

- zrnokaz fazolový (Acanthoscelides obtectus, 2,3-3,4 mm),

- zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum, délka 4-5 mm);

(5) motýli (Lepidoptera)

- mol obilný (Nemapogon granella, rozpětí křídel 10-14 mm, délka housenky 7-10 mm),

- mol šatní (Tineola bisselliella, rozpětí křídel 10-15 mm, délka housenky 8-10 mm),

- zavíječ moučný (Ephestia kuehniella, rozpětí křídel 20-27 mm, délka housenky 16-19 mm),

- zavíječ paprikový (Plodia interpunctella, rozpětí křídel 16-20 mm, délka housenky 10-13 mm),

- zavíječ skladištní (Ephestia elutella, rozpětí křídel 15-18 mm, délka housenky 10-12 mm);

(6) blanokřídlí (Hymenoptera):

- mravenec faraón (Monomorium pharaonis, délka 2 mm).

II. Roztoč dravý (Cheyletus eruditus) může být použit pro biologické hubení roztoče moučného nebo roztoče ničivého.

III. Vyobrazení skladištních škůdců a roztoče dravého:

roztoč moučný (Acarus siro) délka 0,2-0,5 mm

roztoč moučný (Acarus siro) délka 0,2-0,5 mm

roztoč ničivý (Lepidoglyphus destructor) délka 0,3-0,7 mm

roztoč ničivý (Lepidoglyphus destructor) délka 0,3-0,7 mm

roztoč dravý (Cheyletus eruditus) délka 0,4-0,6 mm

roztoč dravý {Cheyletus eruditus) délka 0,4-0,6 mm

rus domácí (Blattella germanica) délka 10-15 mm

rus domácí (Blattella germanica) délka 10-15 mm

Pisivka (Liposcelis corrodens) délka 0,75-1,2 mm

Pisivka (Liposcelis corrodens) délka 0,75-1,2 mm

červotoč spížní (Stegobium paniceum) délka 2,2-3,7 mm

červotoč spížní (Stegobium paniceum) délka 2,2 -3,7 mm

červotoč tabákový (Lasioderma serricorne) délka 2,2-3,2 mm

červotoč tabákový (Lasioderma serricorne) délka 2,2-3,2 mm

kornatec skladištní (Tenebroides mauritanicus) délka 5-11 mm

kornatec skladištní (Tenebroides mauritanicus) délka 5-11 mm

korovník obilní (Rhyzopertha dominica) délka 2-3 mm

korovník obilní (Rhyzopertha dominica) délka 2-3 mm

kožojed obecný (Dermestes lardarius) délka 7-9 mm

kožojed obecný (Dermestes lardarius) délka 7-9 mm

kožojed (Trogoderma granarium) délka 2-4 mm

kožojed (Trogoderma granarium) délka 2-4 mm

lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis) délka 2,5-3,5 mm

lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis) délka 2,5-3,5 mm

lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus) délka 1,6-2,2 mm

lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus) délka 1,6-2,2 mm

pilous černý (Sitophilus granarius) délka 3- 4,5 mm

pilous černý {Sitophilus granarius) délka 3 - 4,5 mm

pilous rýžový (Sitophilus oryzae) délka 2,5- 4 mm

pilous rýžový {Sitophilus oryzae) délka 2,5 - 4 mm

potemník hnědý (Tribolium castaneum) 2,8-4,2 mm

potemník hnědý {Tribolium castaneum) 2,8-4,2 mm

potemník skladištní (Tribolium confusum) 2,9-4,4 mm

potemník skladištní {Tribolium confusum) 2,9 - 4,4 mm

potemník moučný (Tenebrio molitor) délka 13,5-18,5 mm

potemník moučný (Tenebrio molitor) délka 13,5 -18,5 mm

vrtavec zhoubný (Ptinus fur) délka 2 - 4,3 mm

vrtavec zhoubný (Ptinus fur) délka 2 - 4,3 mm

zrnokaz fazolový (Acanthoscelides obtectus) délka 2,3-3,4 mm

zrnokaz fazolový (Acanthoscelides obtectus) délka 2,3-3,4 mm

zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum) délka 4-5 mm

zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum) délka 4-5 mm

mol obilný (Nemapogon granella) rozpětí křídel 10-14 mm, délka housenky 7-10 mm

mol obilný (Nemapogon granella) rozpětí křídel 10-14 mm, délka housenky 7-10 mm

mol šatní (Tineola bisselliella) rozpětí křídel 10-15 mm, délka housenky 8-10 mm

mol šatní (Tineola bisselliella) rozpětí křídel 10-15 mm, délka housenky 8-10 mm

zavíječ moučný (Ephestia kuehniella) rozpětí křídel 20-27 mm, délka housenky 16-19 mm

zavíječ moučný (Ephestia kuehniella) rozpětí křídel 20-27 mm, délka housenky 16-19 mm

zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) rozpětí křídel 16-20 mm, délka housenky 10-13 mm

zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) rozpětí křídel 16-20 mm, délka housenky 10-13 mm

zavíječ skladištní (Ephestia elutella) rozpětí křídel 15-18 mm, délka housenky 10-12 mm

zavíječ skladištní (Ephestia elutella) rozpětí křídel 15-18 mm, délka housenky 10-12 mm

mravenec faraón (Monomorium pharaonis) délka 2 mm

mravenec faraón (Monomorium pharaonis) délka 2 mm

Vysvětlivka:

Vyobrazení jsou převzata z:

Bartoš J. a Werner P.H. (1979): Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám. SZN, Praha.
Hill D.S. (1997): The Economic Importance of Insects. Chapman & Hall, London.
Robinson W.H. (1996): Urban Entomology: Insect and Mite Pests in the Human Environment. Chapman & Hall, London.
Zaguljaev A.K. (1981): Tineidae. In: Opredelitel nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR. Tom IV. Nauka, Moskva.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

KRMNÉ SUROVINY

Část E

Skupiny krmných surovin pro označování krmných směsí pro zvířata neurčená k produkci potravin, s výjimkou kožešinových zvířat

Skupina Zahrnuje
1 2
1. Maso a výrobky živočišného původu všechny masité části poražených teplokrevných suchozemských zvířat v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, dále veškeré výrobky a vedlejší výrobky, vzniklé při zpracování těl nebo části těl teplokrevných suchozemských zvířat.
2. Mléko a mléčné výrobky veškeré mléčné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky získané při zpracování mléka.
3. Vejce a výrobky z vajec veškeré vaječné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky z jejich zpracování.
4. Oleje a tuky veškeré živočišné a rostlinné oleje a tuky.
5. Kvasnice veškeré druhy kvasnic, pokud byly devitalizovány a usušeny.
6. Ryby a vedlejší výrobky z ryb ryby nebo části ryb v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky z jejich zpracování.
7. Obiloviny veškeré druhy obilovin bez ohledu na jejich zpracování nebo výrobky obsahující škrobnatý endosperm.
8. Zeleniny veškeré druhy zelenin a luštěnin v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
9. Vedlejší výrobky rostlinného původu vedlejší výrobky ze zpracování rostlinných produktů, zejména obilovin, zelenin, luštěnin a olejnatých semen.
10. Bílkovinné extrakty rostlinného původu veškeré výrobky rostlinného původu, u nichž byla bílkovinná složka vhodným způsobem koncentrována na nejméně 50 % dusíkatých látek v sušině, které mohou mít změněnou texturu (strukturu).
11. Minerální látky veškeré anorganické látky vhodné pro výživu zvířat.
12. Cukry veškeré druhy cukrů.
13. Ovoce veškeré druhy ovoce v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
14. Ořechy veškeré plody ze skořápek.
15. Semena veškeré druhy semen v celém stavu nebo drcené.
16. Rasy veškeré řasy v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
17. Měkkýši a korýši veškeré druhy měkkýšů, korýšů, lastur (mušlí) v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované a vedlejší výrobky vzniklé při jejich zpracování.
18. Hmyz veškeré druhy hmyzu ve všech vývojových stádiích.
19. Pekařské výrobky veškeré druhy chleba, koláčů, sušenek a těstovin.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

ZVLÁŠTNÍ ÚČELY VÝŽIVY

Část A

Obecná ustanovení

(1) Pokud u téhož účelu výživy je ve sloupci 2 části B více skupin nutričních charakteristik od sebe odděleno slovy „a/nebo“, má výrobce možnost použít jednu nebo obě skupiny hlavních charakteristik, aby byl dosažen účel výživy definovaný ve sloupci 1. Deklarace v označení odpovídající každé z možností jsou uvedeny ve sloupci 4.

(2) Pokud je ve sloupci 2 nebo sloupci 4 části B uvedena skupina doplňkových látek, musí být použité doplňkové látky povoleny nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1831/2003, o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, jak to odpovídá specifikované hlavní charakteristice.

(3) Pokud je (jsou) ve sloupci 4 části B požadován(y) zdroj(e) komponentu(ů) nebo jakostních znaků, je výrobce povinen uvést přesnou deklaraci jakostního znaku (např. specifický název komponentu(ů), druh zvířat nebo část zvířete) umožňující vyhodnotit soulad krmiva s odpovídajícími hlavními nutričními charakteristikami.

(4) Pokud je ve sloupci 4 části B požadována deklarace látky, rovněž povolené jako doplňková látka, u níž je uveden údaj „celkem“, musí deklarovaný obsah odpovídat buď množství přirozeně se vyskytujícímu, pokud nebylo nic přidáno, nebo odchylně od nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1831/2003, o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, celkovému množství látky přirozeně se vyskytujícímu a množství přidanému jako doplňková látka.

(5) Deklarace jakostních znaků požadované ve sloupci 4 části B obsahující údaj „byl(y)-li přidán(y)“ jsou povinné, pokud byl přidán komponent nebo doplňková látka nebo pokud bylo jejich množství zvýšeno za tím účelem, aby bylo možné docílit zvláštního účelu výživy.

(6) Deklarace jakostních znaků a doplňkových látek, které mají být uvedeny v souladu se sloupcem 4 části B, musí být kvantitativní.

(7) Doporučená doba používání uvedená ve sloupci 5 části B zahrnuje období, během něhož by mělo být za normálních okolností dosaženo účelu výživy. Výrobci mohou v rámci stanovených mezí uvádět přesnější dobu používání.

(8) Pokud má krmivo splňovat více zvláštních účelů výživy, musí být u každého takového účelu dodržena všechna ustanovení uvedená v části B.

(9) V případě doplňkových krmiv určených pro zvláštní účely výživy musí být v pokynech pro používání obsažených v označení uvedeno doporučení o vyvážené denní krmné dávce.

ČÁST B

Seznam určených užití

Zvláštní účel výživy Hlavní nutriční charakteristiky Druh nebo kategorie zvířat Deklarace Doporučená doba používání Jiná ustanovení
1 2 3 4 5 6
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti1)Nízký obsah fosforu a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti Psi a kočky - Zdroj(e) bílkovin Od počátku do 6 měsíců2)Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- Vápník
- Fosfor „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Draslík
- Sodík
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány) V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“
nebo
Snížená absorpce fosforu formou přidání uhličitanu lanthanitého oktahydrátu Dospělé kočky - Zdroj(e) bílkovin Od počátku do 6 měsíců2)Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- Vápník
- Fosfor „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Draslík
- Sodík
- Uhličitan lanthanitý oktahydrát V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
Rozpuštění
struvitových
kamenů3)
Schopnost okyselovat moč, nízký obsah hořčíku a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti Psi - Zdroj(e) bílkovin 5 až 12 týdnů V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“
- Vápník
- Fosfor
- Sodík Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky okyselující moč
Schopnost okyselovat moč a nízký obsah hořčíku Kočky - Vápník - -
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Celkový taurin
- Látky okyselující moč
Omezení
opakované tvorby struvitových kamenů3)
Schopnost okyselovat moč a snížený obsah hořčíku Psi a kočky - Vápník Do 6 měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky okyselující moč
Omezení tvorby urátových kamenů Nízký obsah purinů, nízký obsah bílkovin, avšak vysoké jakosti Psi a kočky Zdroj(e) bílkovin Do 6 měsíců, při nevratné poruše metabolismu kyseliny močové celoživotně Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení tvorby
šťavelanových
kamenů
Nízký obsah vápníku, nízký obsah vitamínu D a schopnost alkalizovat moč Psi a kočky - Fosfor Do 6 měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Vápník
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Celkový vitamín D
- Hydroxyprolin
- Látky alkalizující moč
Omezení tvorby
cystinových
kamenů
Nízký obsah bílkovin, přiměřený obsah sirných aminokyselin a schopnost alkalizovat moč Psi a kočky - Celkové sirné aminokyseliny Od počátku do 1 roku Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky alkalizující moč
Omezení intolerance určitých komponentů
a živin4)
Vybraný(é) zdroj(e) bílkovin Psi a kočky - Zdroj(e) bílkovin 3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance zmizí, může se krmivo používat neomezeně
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
- a/nebo - Zdroj(e) uhlohydrátů
Vybraný(é) zdroj(e) uhlohydrátů - Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
Omezení akutních střevních resorpčních onemocnění Zvýšená hladina elektrolytů a vysoce stravitelné látky Psi a kočky - Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy 1 až 2 týdny Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- Sodík - „Během období akutního průjmů a následné rekonvalescence.“
- Draslík
- Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány) - „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Kompenzace maldigesce5)Vysoce stravitelné látky a nízký obsah tuku Psi a kočky Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy 3 až 12 týdnů, při chronické
pankreatické
nedostatečnosti
celoživotně
Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Podpora srdeční funkce v případě chronické srdeční nedostatečnosti Nízký obsah sodíku a zvýšený poměr
draslíku a sodíku
Psi a kočky - Sodík Od počátku do 6 měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Draslík
- Hořčík
Regulace zdrojů glukosy (Diabetes mellitus) Nízká hladina rychle rozpustných uhlohydrátů Psi a kočky - Zdroj(e) uhlohydrátů Od počátku do 6 měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Případná úprava uhlohydrátů
- Škrob
- Celkové cukry
- Fruktosa (byla-li přidána)
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
- Zdroj(e) mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem (byly-li přidány)
Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin a vysoce stravitelných uhlohydrátů Psi - Zdroj(e) bílkovin Od počátku do 6 měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Obsah esenciálních mastných kyselin
- Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy
- Sodík V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“
- Celková měď
Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin Kočky - Zdroj(e) bílkovin Od počátku do 6 měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- Obsah esenciálních mastných kyselin
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Sodík
- Celková měď
V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy
k dispozici“
Regulace
metabolismu lipidů v případě hyperlipidemie
Nízký obsah tuku a vysoký obsah esenciálních mastných kyselin Psi a kočky - Obsah esenciálních mastných kyselin Od počátku do 2 měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
Snížení mědi v játrech Nízký obsah mědi Psi Celková měď Od počátku do 6 měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení nadměrné tělesné váhy Nízká koncentrace energie Psi a kočky - Energetická hodnota Do dosažení cílové tělesné váhy V návodu k použití musí být doporučen vhodný denní příjem
Nutriční obnova, regenerace6)Vysoká koncentrace energie, vysoké koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty Psi a kočky - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy Dokud není dosaženo úplné obnovy V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Podávat pod veterinárním dozorem.“
- Energetická hodnota
- Obsah n-3 a
n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)
Podpora funkce kůže v případě dermatózy a mimořádné ztráty srsti Vysoký obsah esenciálních mastných kyselin Psi a kočky Obsah esenciálních mastných kyselin Do 2 měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí Nízký obsah vápníku Dojnice - Vápník 1 až 4 týdny před otelením V návodu k použití musí být uvedeno: „Přestat zkrmovat po otelení.“
- Fosfor
- Hořčík
- a/nebo Nízký poměr kationů a aniontů - Vápník
- Fosfor
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- nebo Vysoký obsah zeolitu (syntetického křemičitanu sodno-hlinitého) Obsah syntetického křemičitanu sodno-hlinitého 2 týdny před otelením V návodu k použití musí být uvedeno: „Množství krmiva musí být omezeno, aby bylo zajištěno, že nedojde k překročení denního příjmu 500 g křemičitanu sodno-hlinitého pro jedno zvíře „Přestat zkrmovat po otelení.“
- nebo Vysoký obsah vápníku ve formě vysoce využitelných vápenatých solí Celkový obsah vápníku, zdroje a odpovídající množství vápníku Od počátku prvních známek porodu do 2 dnů po porodu Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uveden návod k použití, tj. počet podání a doba před a po otelení, a slova: „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko odborníka na výživu.“
Snížení rizika při ketózách7)8)Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie Dojnice a bahnice - Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie 3 až 6 týdnů po otelení9)
- Propan-1, 2-diol (byl-li přidán jako prekursor glukosy) Posledních 6 týdnů před a první 3 týdny po obahnění10)
- Glycerol (byl-li přidán jako prekursor glukosy)
Snížení rizika
tetanií
(hypomagnesemii)
Vysoký obsah hořčíku, snadno dostupné uhlohydráty, přiměřený obsah bílkovin a nízký obsah draslíku Přežvýkavci - Škrob 3 až 10 týdnů v průběhu období rychlého růstu travních porostů V návodu k použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k zařazení vlákniny a snadno dostupných zdrojů energie. V případě krmiv pro ovce musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Zvláště pro kojící bahnice.“
- Celkové cukry
- Hořčík
- Sodík
- Draslík
Snížení rizika acidóz Nízký obsah snadno
fermentovatelných
uhlohydrátů
a vysoká pufrovací
kapacita
Přežvýkavci - Škrob Maximálně 2 měsíce11)V návodu k použití musí být
upozornění na vyrovnání denní
krmné dávky vzhledem
k zařazení vlákniny a snadno
fermentovatelných
uhlohydrátů.
- Celkové cukry
V případě krmiv pro dojnice musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Zvláště pro dojnice s vysokou užitkovostí.“
V případě krmiv pro skot ve výkrmu musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Zvláště pro intenzivní výkrm.... “12)
Stabilizace vody a elektrolytické bilance Převážně
elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydráty
Telata - Zdroj(e) uhlohydrátů 1 až 7 dní (1 až 3 dny při výlučném zkrmování) Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
Selata - Sodík
Jehňata - Draslík - „V případě rizika
zažívacích potíží (průjem),
v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“
Kůzlata - Chloridy
Hříbata - „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení rizika vzniku močových kaménků Nízký obsah fosforu a hořčíku, schopnost okyselovat moč Přežvýkavci - Vápník Do 6 týdnů Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Zvláště pro intenzivně vykrmovaná mladá zvířata.“
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky okyselující moč
Snížení stresových reakcí - Vysoký obsah hořčíku Prasata Hořčík 1 až 7 dní Je nutné upřesnit situace, kdy je vhodné krmivo použít
- a/nebo Vysoce
stravitelné
komponenty
- Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy
- Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
Stabilizace
fyziologické
využitelnosti
- Nízká pufrovací kapacita a vysoce stravitelné komponenty Selata - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy 2 až 4 týdny Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“
- Pufrovací kapacita
- Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány)
- Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)
- Vysoce stravitelné komponenty Prasata - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy
- Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány)
- Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)
Snížení rizika vzniku zácpy Komponenty stimulující střevní průchodnost Prasnice Komponenty stimulující střevní průchodnost 10 až 14 dní před a 10 až 14 dní po oprášení -
Snížení rizika vzniku syndromu ztučnění jater Nízký obsah energie a vysoký podíl
metabolizovatelné energie z lipidů s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin
Nosnice - Energetická hodnota (vypočtená podle metody ES) Do 12 týdnů
- Procento metabolizovatelné energie z lipidů
- Obsah polynenasycených mastných kyselin
Kompenzace malabsorpce Nízký obsah nasycených mastných kyselin a vysoký obsah vitamínů rozpustných v tucích Drůbež,
s výjimkou hus
a holubů
- Procento nasycených mastných kyselin v poměru k celkovým mastným kyselinám Během prvních 2 týdnů po vylíhnutí
- Celkový vitamín A
- Celkový vitamín D
- Celkový vitamín E
- Celkový vitamín K
Kompenzace chronické nedostatečné funkce tenkého střeva - Vysoce precaekálně stravitelné uhlohydráty, bílkoviny a tuky Koňovití13)- Zdroj (e) vysoce stravitelných uhlohydrátů, bílkovin a tuků, včetně jejich případné úpravy Od počátku do šesti měsíců Je nutné upřesnit, kdy je vhodné krmivo použít, způsob, jakým má být zkrmováno, a kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek. Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Kompenzace chronického onemocnění trávení v tlustém střevě - Vysoce stravitelná vláknina Koňovití - Zdroj(e) vlákniny - Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány) Od počátku do šesti měsíců Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno. Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení stresových reakcí - Vysoce stravitelné komponenty Koňovití - Hořčík Dva až čtyři týdny Je nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.
- Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy
- Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
Kompenzace ztráty elektrolytu v případech silného pocení - Převážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydráty Koňovití - Vápník Jeden až tři dny Je nutné upřesnit situace, kdy je vhodné krmivo použít.
- Sodík
- Hořčík Pokud krmivo představuje v denní krmné dávce významný podíl, je třeba uvést, jakým způsobem lze zabránit riziku náhlých změn v povaze krmiva.
- Draslík
- Chloridy
- Glukosa V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“
Nutriční obnova, regenerace - Vysoká koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelné komponenty Koňovití - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy Dokud není dosaženo úplné obnovy Je nutné upřesnit situace, kdy je vhodné krmivo použít.
V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno: „Podávat pod veterinárním dohledem“
- Obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)
Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti - Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a vysoce stravitelných uhlohydrátů Koňovití - Zdroj(e) bílkovin a vlákniny Od počátku do šesti měsíců Je nutné upřesnit způsob, jakým má být zkrmováno včetně údaje, kdy je nutné podávat v průběhu dne několik malých dávek.
- Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy
- Methionin
- Cholin Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány) „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti - Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a nízký obsah fosforu Koňovití - Zdroj(e) bílkovin Od počátku do šesti měsíců Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- Vápník
- Fosfor „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Draslík
- Hořčík
- Sodík V návodu k použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“

1) Výrobce může rovněž doporučit, je-li to vhodné, použití produktu při dočasné ledvinové nedostatečnosti

2) Pokud je krmivo doporučeno pro dočasnou ledvinovou nedostatečnost, musí být doporučená doba používání dva až čtyři týdny.

3) V případě krmiv pro kočky může být zvláštní účel výživy doplněn o údaj „onemocnění dolního močového ústrojí koček“ nebo „kočičí urologický syndrom (FUS)“.

4) V případě krmiv pro zvláštní intolerance mohou být slova „určitých komponentů a živin“ nahrazena odkazem na danou intoleranci.

5) Výrobce může doplnit zvláštní účel výživy údajem „exokrinní pankreatická nedostatečnost“.

6) V případě krmiv pro kočky může výrobce doplnit zvláštní účel výživy údajem „Kočičí jaterní lipidóza“.

7) Výraz „ketóza“ může být nahrazen výrazem „acetonémie“.

8) Výrobce může rovněž doporučit použití pro zotavení se z ketózy.

9) V případě krmiv pro dojnice.

10) V případě krmiv pro bahnice.

11) V případě krmiv pro dojnice: „maximálně dva měsíce od začátku laktace“.

12) Je nutné uvést kategorii přežvýkavců, které se to týká.

13) V případě krmiv speciálně připravených tak, aby splňovala podmínky pro velmi stará zvířata (snadněji vstřebatelné komponenty), se u druhu nebo kategorie zvířat musí doplnit údaj „pro stará zvířata.“

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Část A

Obecná ustanovení

(1) Mikroorganismy se pro účely této vyhlášky rozumí mikroorganismy tvořící kolonie. Aktivita mikroorganismů je počet mikroorganismů tvořících kolonie vyjádřený v jednotkách CFU. Počet jednotek CFU udává počet aktivních zárodků mikrobiálního kmene v 1 g výrobku (CFU/g).

(2) Aktivita enzymů je vyjádřena v jednotkách enzymatické aktivity na 1 g výrobku (U/g). Jedna jednotka enzymatické aktivity je množství enzymu, které za definovaných podmínek katalyzuje za jednu minutu přeměnu jednoho mikromolu substrátu.

(3) Nejnižší a nejvyšší obsah doplňkových látek stanovený příloze se vztahuje na kompletní krmivo o vlhkosti 12 %, pokud není stanoveno jinak.

(4) Seznam povolených doplňkových látek je uveden v Registru Společenství pro doplňkové látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003. (http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm)

Část B

Seznam doplňkových látek

Č.EU Doplňková látka Chemický
vzorec, popis
Druh nebo
kategorie zvířat
Max.
stáří
Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Konzervanty1)
E 200 Kyselina sorbová C6H8O2všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 201 Natrium-sorbát C6H7O2Na všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 202 Kalium-sorbát C6H7O2K všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 203 Kalcium-sorbát C12H14O4Ca všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 214 Etylester kyseliny hydroxybenzoové
etyl 4-hydroxybenzoát
C9H10O3domácí zvířata pro všechna krmiva bez časového omezení
E 215 Sodná sůl etylesteru
kys. hydroxybenzoové
C9H903Na domácí zvířata - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 216 Propylester kyseliny
hydroxybenzoové
C10H12O3domácí zvířata - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 217 Sodná sůl propylesteru kys. hydroxybenzoové C10H11O3Na domácí zvířata - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 218 Metylester kyseliny
hydroxybenzoové
C8H8O3domácí zvířata - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 219 Sodná sůl metylesteru kys. hydroxybenzoové C8H7O3Na domácí zvířata - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 222 Hydrogensiřičitan sodný NaHSO3psi, kočky samotný
nebo
s E 223:
500
vyjádřeno
jako SO2
pro všechna krmiva
mimo neupravené
maso a ryby
bez časového omezení
E 223 Disiřičitan sodný Na2S2O5psi, kočky - - samotný
nebo s E 222
500
vyjádřeno
jako SO2
pro všechna krmiva
mimo neupravené
maso a ryby
bez časového omezení
E 237 Mravenčan sodný CHO2Na všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 238 Mravenčan vápenatý C2H2O4Ca všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 240 Formaldehyd CH2O prasata 6 měsíců --jen do odstředěného
mléka: maximální
obsah 600 mg/kg
bez časového omezení
ostatní druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pouze do siláží
E 250 Dusitan sodný NaNO2psi, kočky - - 100 jen do krmiv
s vlhkostí minimálně 20%
bez časového omezení
E 260 Kyselina octová C2H4O2všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 261 Octan draselný C2H3O2K všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 262 Dvojoctan sodný C4H7O4Na všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 263 Octan vápenatý C4H6O4Ca všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 270 Kyselina mléčná C3H6O3všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 280 Kyselina propionová C3H6O2všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 281 Propionan sodný C3H5O2Na všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 282 Propionan vápenatý C6H10O4Ca všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 283 Propionan draselný C3H5O2K všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 284 Propionan amonný C3H9O5N všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 285 Kyselina metylpropionová C4H8O2přežvýkavci na počátku přežvykování - 1 000 4 000 pro všechna krmiva bez časového omezení
E 295 Mravenčan amonný CH5O2N všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 296 Kyselina jablečná (L- nebo DL-) C4H6O5všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 297 Kyselina fumarová C4H4O4všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 325 Mléčnan sodný C3H5O3Na všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 326 Mléčnan draselný C3H5O3K všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 327 Mléčnan vápenatý C6H10O6Ca všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 330 Kyselina citrónová C6H8O7všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 331 Citrany sodné - všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 332 Citrany draselné - všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 333 Citrany vápenaté - všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 334 Kyselina vinná C4H6O6všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 335 L-vinany sodné - všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 336 L-vinany draselné - všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 337 L-vinan sodno-draselný C4H4O6KNa.4 H2O všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 338 Kyselina ortofosforečná H3PO4všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 507 Kyselina chlorovodíková HCL všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pouze do siláží bez časového omezení
E 513 Kyselina sírová H2SO4všechny druhy nebo
kategorie zvířat
- - - pouze do siláží bez časového omezení

1) Další doplňkové látky ze skupiny konzervantů jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Č.EU Doplňková látka Chemický vzorec, popis Druh nebo kategorie zvířat Max. stáří Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení max. Konec období povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Antioxidanty 1)
E 300 Kyselina L-askorbová C6H8O6všechny druhy
nebo kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 301 L-askorbát sodný C6H7O6Na všechny druhy
nebo kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 302 L-askorbát vápenatý (C6H7O6)2Ca • 2H2O všechny druhy
nebo kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 303 5,6-di-o-acetyl-L-askorbová kyselina C10H12O8všechny druhy
nebo kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 304 Kyselina 6-palmitoyl-L-askorbová C22H37O7všechny druhy
nebo kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 306 Alfa-tokoferol bohatý na extrakty přiroz. původu - všechny druhy
nebo kategorie zvířat
--- pro všechna krmiva bez časového omezení
E 307 Syntetický alfatokoferol C29H50O2všechny druhy
nebo kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 308 Syntetický gamatokoferol C28H48O2všechny druhy
nebo kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 309 Syntetický deltatokoferol C27H46O2všechny druhy
nebo kategorie zvířat
- - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 310 Propylgalát C10H12O5všechny druhy
nebo kategorie zvířat
--100:
samotný nebo
s E 311 a/nebo
E 312
pro všechna krmiva bez časového omezení
E 311 Oktyl-gallat C15H22O5všechny druhy
nebo kategorie zvířat
--100:
samotný nebo
s E 310 a/nebo
E 312
pro všechna krmiva bez časového omezení
E 312 Dodecylgalát C19H30O5všechny druhy
nebo kategorie zvířat
--100:
samotný nebo
s E 310 a/nebo
E 311
pro všechna krmiva bez časového omezení

1) Další doplňkové látky ze skupiny antioxidantu jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Č.EU Doplňková látka Chemický vzorec, popis Druh nebo kategorie zvířat Max. stáří Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení max. Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky
E 322 Lecitiny - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 400 Kyselina alginová - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 401 Alginát sodný - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 402 Alginát draselný - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 403 Alginát amonný - všechny druhy nebo kategorie zvířat mimo akvarijní rybky - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 404 Alginát vápenatý - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 405 1,2-propandiol-alginát (propylenglykol alginát) - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 406 Agar-agar - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 407 Carageen - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 410 Moučka ze svatojánského chleba - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 411 Moučka ze semen tamaryšku - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 412 Guarová guma - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 413 Tragacant - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 414 Arabská guma (acacia) - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 415 Xanthangum - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 418 Gellanová guma polytetrasacharid
obsahující
glukózu,
glukuronovou
kyselinu a
ramnózu (2:1:1),
produkovaný
Pseudomonas
eledea
(ATCC
31466)
psi, kočky - - - jen do krmiv s vlhkostí nejméně
20%
bez časového omezení
E 420 Sorbit - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 421 D-mannitol - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 422 Glycerin - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 432 Polyoxyetylén-(20)-sorbitanmonolaurát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - 5000
(samotný či s ostatními polyoxy-etylen-sorbitany)
jen v mléčných KS bez časového omezení
E 433 Polyoxyetylén-(20)-sorbitanmonooleát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - jen v mléčných KS bez časového omezení
E 434 Polyoxyetylén-(20)-sorbitanmonopalmitát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - jen v mléčných KS bez časového omezení
E 435 Polyoxyetylén-(20)-sorbitanmonostearát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - jen v mléčných KS bez časového omezení
E 436 Polyoxyetylén-(20)-sorbitantristearát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - jen v mléčných KS bez časového omezení
E 450 b (i) Penta-trifosforečnan sodný - psi, kočky - - 5 000 pro všechna krmiva bez časového omezení
E 460 Celulosa mikrokrystalická - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 460 (ii) Celulosa prášková - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 461 Metylcelulosa - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 462 Etylcelulosa - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 463 Hydroxypropylcelulosa - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 464 Hydroxypropylmetylcelulosa - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 465 Etylmetylcelulosa - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 466 Karboxymetyl-celulosa (sodná sůl karboxy-metyleteru celulosy) - všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E 473 Estery sacharosy a jedlých mastných kyselin -všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E 474 Cukrglyceridy směs esterů sacharosy a mono- a diglyceridů jedlých mastných kys. -všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E 475 Polyglycerol-estery nepolymerizovaných jedlých mastných kyselin -všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E 477 Monoestery propylenglykolu a jedlých mastných kyselin, samostatné nebo ve směsích s diestery - všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E 480 Kyselina stearoyl-2-mléčná - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 481 Na- sůl kys. stearoyl-2-mléčné - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 482 Ca- sůl kys. stearoyl-2-mléčné - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 483 Stearoyltartrát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 484 Polyetylenglykol-glycerylricinoleát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 486 Dextrany - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 487 Ester polyetylenglykolu a mastných kyselin ze sojového oleje telata --6 000 jen v mléčných KS bez časového omezení
E 488 Ester polyetylén-glycerinu a mastných kyselin z loje - telata --5 000 jen v mléčných KS bez časového omezení
E 489 Polyglyceroleter a alkoholy vzniklé redukcí kys. palmitové a olejové - telata --5 000 jen v mléčných KS bez časového omezení
E 491 Sorbitan-monostearát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 492 Sorbitan-tristearát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 493 Sorbitan-monolaurát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 494 Sorbitan-monooleát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 495 Sorbitan-monopalmitát - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 496 Poly-etylénglykol 6000 - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - 300 pro všechna krmiva bez časového omezení
E 497 Polymery z polyoxypropylenu polyoxyetylenu (m.v. 6800 - 9000) - všechny druhy nebo kategorie zvířat --50 pro všechna krmiva bez časového omezení
E 498 Neúplné polyglycerolestery polykondenzovaných mastných kyselin z ricinového oleje - psi --- pro všechna krmiva bez časového omezení
E 499 Cassiagum - psi, kočky - - 17600 jen pro krmiva
s vlhkostí min. 20 %
bez časového omezení

1) Další doplňkové látky ze skupiny antioxidantů, emulgátorů, stabilizátorů, zahušťujících a želírujících látek jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Č.EU Doplňková látka Chemický vzorec, popis Druh nebo kategorie zvířat Max. stáří Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
E 330Kyselina citrónováC6H8O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 551a Kyselina křemičitá, vysrážená a sušená -
dioxin maximálně
500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 551b Oxid křemičitý, koloidní -
dioxin maximálně
500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 551c Křemelina (čištěné diatomické půdy) -
dioxin maximálně
500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat - - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 552 Křemičitan vápenatý, syntetický -
dioxin maximálně
500 pg WHO-
PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E 554 Křemičitan sodnohlinitý, syntetický -
dioxin maximálně
500 pg WHO-
PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E558 Bentonit a montmorilonit -
dioxin maximálně
500 pg WHO-
PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat --20 000 pro všechna krmiva míšení s
antikokcidiky,
stimulátory růstu,
chemoterapeutiky,
antibiotiky
a ostat. léčebnými
látkami,
s výjimkou
monensinátu
sodného, lasalocidu
sodného, narasinu,
flavofosfolipolu,
salinomycinátu
sodného a
robenidinu je
zakázáno v označení uvést specifický název doplňkové látky
bez časového omezení
E 559 Kaolinitické jíly, prosté azbestu přirozená směs
hlinotvorných
materiálů s obsahem
komplexu vodu
obsahujících
křemičitanů hliníku,
jejichž hlavní složkou
je kaolinit, min. 65 % dioxin maximálně
500 pg WHO-
PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E 560 Steatit, obsahující chlorit (přirozené směsi) přirozené směsi
steatitu a chloritu bez
azbestu s min. čistotou
směsí 85 %
všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E 561 Vermikulit přiroz.hořečnato-
hlinito-železnatý
silikát, žárem
expandovaný,
azbestu prostý
fluor max. 0,3 g/kg
dioxin maximálně
500 pg WHO-
PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat ---pro všechna krmiva bez časového omezení
E 562 Sepiolit přiroz.usazenina
křemičitanu Mg
obsahující min. 60 %
sepiolitu a max. 30 %
montmorilonitu,
azbestu prostý
všechny druhy nebo kategorie zvířat --20 000 pro všechna krmiva bez časového omezení
E 563 Sepiolitický jíl vodu obsahující
křemičitan Mg
obsahující min. 40 %
sepiolitu a 25 % illitu,
azbestu prostý
všechny druhy nebo kategorie zvířat --20 000 pro všechna krmiva bez časového omezení
E 565 Lignosulfáty dioxin maximálně
500 pg WHO-
PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat --- pro všechna krmiva bez časového omezení
E 566 Natrolit fonolit přirozená směs
hlinitých křemičitanu,
alkalických zemin
a hydroxykřemičitanů
Al, natrolitu (43 - 46,5 %)
a živce dioxin maximálně
500 pg WHO-
PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat --25 000 pro všechna krmiva bez časového omezení
E 598 Hlinitovápenaté sloučeniny, syntetické Směs hlinito-
vápenatých sloučenin
obsahujících mezi 35 %
a 51 % Al2O3
drůbež, králíci, prasata --20 000 pro všechna krmiva bez časového omezení
dojnice, výkrm skotu, telata, jehňata, kůzlata - - 8 000
molybden max.
20 mg/kg
dioxin maximálně
500 pg WHO-
PCDD/F-TEQ/kg
E 599 Perlit přírodní silikát sodíku
a hliníku (Na2SiO3
a Al2(SiO3)3) žárem
expandovaný, azbestu
prostý
dioxin maximálně
500 pg WHO-
PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat --- pro všechna krmiva bez časového omezení

1) Další doplňkové látky ze skupiny pojiv, protispékavých látek a koagulantů jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

2) Obsah dioxinu je suma polychlorovaných dibenzoparadioxinů (PCDDs) a polychlorovaných dibenzořuranů (PCDFs) vyjádřená v jednotkách toxického ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO), definovaného jako faktor toxické ekvivalence Světové zdravotnické organizace (WHO TEFs). Obsah musí být vyjádřen jako horní hranice, tj.vypočten jako součet všech hodnot různých kongenerů. Kongenery pod limitem detekce se počítají jako rovné tomuto limitu.

Číslo (nebo
č. EU)
Doplňková látka bez časového omezení9Chemický vzorec, popis Druh nebo kategorie zvířat Max.
stáří
Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Radionuklidní pojiva1)
1. Radioaktivní pojiva cesia (137Cs a 134Cs)

1) Doplňkové látky ze skupiny radionuklidních pojiv jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Č.EU Doplňková látka Chemický vzorec, popis Druh nebo
kategorie
zvířat
Max.
stáří
Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Regulátory kyselosti1)
E 296 Kyselina
D, L-jablečná
- psi, kočky - - - - bez časového omezení
- NH4-dihydrogen-orto-fosforečnan - psi, kočky - - - - bez časového omezení
- NH4-hydrogen-orto-fosforečnan - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 340 (i) K-dihydrogen-orto-fosforečnan - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E340 (ii) K-hydrogen-orto-fosforečnan - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 340 (iii) K-orto-fosforečnan - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 350 (i) Jablečnan sodný (L- nebo DL-) - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 450a (i) Dihydrogen-difosforečnan sodný - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 450a (iv) K-difosforečnan - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 450b (ii) K-trifosforečnan - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 500 (iii) Podvojný hydrogen-uhličitan sodný a uhličitan sodný psi, kočky bez časového omezení
E 501 (ii) Hydrogen-uhličitan draselný - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 503 (i) Uhličitan amonný - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 503 (ii) Hydrogenuhličitan amonný - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 507 Kyselina chlorovodíková - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 510 Chlorid amonný - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 513 Kyselina sírová - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 524 Hydroxid sodný - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 525 Hydroxid draselný - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 526 Hydroxid vápenatý - psi, kočky - - - - bez časového omezení
E 529 Oxid vápenatý - psi, kočky - - - - bez časového omezení

1) Doplňkové látky ze skupiny regulátorů kyselosti jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Č.EU Doplňková látka Chemický vzorec, popis Druh nebo kategorie zvířat Max.
stáří
Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Silážní doplňkové látky1)

1) Silážní doplňkové látky jsou povoleny na základě článku 10 Nařízení (ES) 1831/2003.

Č.EU Doplňková látka Chemický vzorec, popis Druh nebo kategorie zvířat Max.
stáří
Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec období povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Barviva včetně pigmentů 1)
1. Karotenoidy a xantofyly
E 161g Kantaxantin C40H52O2drůbež kromě nosnic - - 25 ve směsi s jinými
karotenoidy a xantofyly
nesmí celková
koncentrace směsi
v kompletním krmivu
překročit 80 mg/kg
bez časového omezení
nosnice --8
losos, pstruh --25 použití povoleno od stáří
6 měsíců
ve směsi s astaxantinem
nesmí celková
koncentrace směsi
v kompletním krmivu překročit 100 mg/kg
psi, kočky a okrasné rybky - - - -
2. Jiná barviva
E 102 Tartrazin C16H9N4O9S2Na3okrasné rybky - - - - bez časového omezení
E 110 Žluť FCF C16H10N2O7S2Na2okrasné rybky - - - - bez časového omezení
E 124 Ponceau 4R C20H11N2O10S3Na3okrasné rybky - - - - bez časového omezení
E 127 Erytrosin C20H6I4O5Na2 • H2O okrasné rybky - - - - bez časového omezení
E 131 Patentní modř V Ca- sůl kys.5-
hydroxy-4,4-bis-
(dietylamino)-
trifenyl-karbinol-
2,4-disulfonové
všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky - - - povoleno pouze do krmiv pocházejících: bez časového omezení
- z odpadů krmiv
- z denaturovaných obilovin nebo maniokové moučky
- z jiných základních surovin denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
psi a kočky - - - -
E 132 Indigotin
(synonymum indigocarmine)
C16H8N2O8S2Na2okrasné rybky ----bez časového omezení
E 141 Měďnaté komplexy chlorofylů - okrasné rybky - - - - bez časového omezení
E 142 Lisaminová zeleň Na- sůl kyseliny
4,4-bis-
(dimetylamino)di-
fenylmetylen-2-
naftol-3,6-
disulfonové
všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy, kočky a okrasné rybky - - - povoleno pouze do krmiv pocházejících: bez časového omezení
- z odpadů potravin,
- z denaturovaných obilovin nebo maniokové moučky
- z jiných základních surovin
denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
psi, kočky a okrasné rybky - - - - bez časového omezení
E 153 Aktivní uhlí C okrasné rybky - - - - bez časového omezení
E 160b Bixin C25H30O4okrasné rybky - - - - bez časového omezení
E 172 Oxid železitý červený Fe2O3okrasné rybky - - - - bez časového omezení
3. Barviva povolená pro barvení potravin2)
3. Barviva povolená pro barvení potravin jiná než patentní modř V, lisaminová zeleň BS a kantaxantin - všechny druhy nebo kategorie zvířat s výjimkou psů a koček - - - povoleno pouze do živočišných krmiv v produktech vyrobených z: bez časového omezení
- odpadních produktů krmiv nebo
- látek na jiné bázi s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
psi - - - - bez časového omezení
kočky - - - - bez časového omezení
3.1 Kantaxantin povolený pro barvení potravin všechny kategorie zvířat kromě drůbeže, lososa, pstruha, psů a koček - - - povoleno pouze do živočišných krmiv v produktech vyrobených z: bez časového omezení
- odpadních produktů krmiv nebo
- látek na jiné bázi s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
psi - - - -
kočky - - - -
drůbež kromě nosnic, losos, pstruh - - 25 povoleno pouze do živočišných krmiv v produktech vyrobených z: bez časového omezení
- odpadních produktů krmiv nebo
- látek na jiné bázi s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
nosnice - - 8 povoleno pouze do živočišných krmiv v produktech vyrobených z: bez časového omezení
- odpadních produktů krmiv nebo
- látek na jiné bázi s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby

1) Další doplňkové látky ze skupiny barviv a pigmentů jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

2) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků ve znění pozdějších předpisů.

Č.EU Doplňková látka Chemický vzorec, popis Druh nebo kategorie zvířat Max.
stáří
Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Zchutňovadla1)
1. Všechny přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty - Všechny druhy a kategorie zvířat - - - - bez časového omezení
2. Umělé látky:
E 954 I Sacharin C7H5NO3S selata 4 měsíce - 150 - bez časového omezení
E 954 II Sacharin vápenatá sůl (C7H4NO3S)2Ca selata 4 měsíce - 150 - bez časového omezení
E 954 III Sacharin sodná sůl C7H4NNaO3S selata 4 měsíce - 150 - bez časového omezení
E 959 Neohesperidindihydro-chalcon C28H36O15selata 4 měsíce - 35 - bez časového omezení
psi - - 35
telata, ovce - - 30

1) Další doplňkové látky ze skupiny zchutňovadel jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Č. EHS Doplňková látka Chemický
vzorec,
popis
Druhy nebo kategorie zvířat Max. stáří Max. obsah v mg/kg
kompletního krmiva
nebo denní dávky
Jiná ustanovení Konec
období
povolení
1 2 3 4 5 6 7 8
Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky1)
- Betain (přípravek či čistá substance) - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - pro všechna krmiva bez časového omezení
- Beta-karoten (přípravek betakarotenu) - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - pro všechna krmiva bez časového omezení
-Biotin (přípravek či čistá substance D+ biotinu) -všechny druhy nebo kategorie zvířat --pro všechna krmiva bez časového omezení
-Cholinchlorid (přípravek či čistá substance) -všechny druhy nebo kategorie zvířat --pro všechna krmiva bez časového omezení
- Inositol (čistá substance) - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - pro všechna krmiva bez časového omezení
-Kyselina p-aminobenzoová (čistá substance) -všechny druhy nebo kategorie zvířat --pro všechna krmiva bez časového omezení
-Kyselina listová (přípravek či čistá substance) -všechny druhy nebo kategorie zvířat --pro všechna krmiva bez časového omezení
-Kyselina nikotinová (přípravek či čistá substance) -všechny druhy nebo kategorie zvířat - 50 000 pro všechna krmiva bez časového omezení
-L-karnitin (jako trimetyamin kys. amino-4-hydroxy-3 -máselné) -všechny druhy nebo kategorie zvířat --pro všechna krmiva bez časového omezení
- Niacinamid (přípravek či čistá substance) - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - pro všechna krmiva bez časového omezení
- Pantothenan vápenatý (přípravek či čistá substance D- nebo DL-pantothenanu Ca) - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - pro všechna krmiva bez časového omezení
- Taurin - domácí zvířata - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 672 Vitamin A (jako vitamin A-přípravky) - výkrm telat - 25 0001, 21 m.j./kg 2 jen v mléčných krmných směsích 3 pro všechna krmiva mimo krmiv pro mladá zvířata bez časového omezení
výkrm kuřat - 13 5001, 3
výkrm kachen-
výkrm jehňat -
výkrm skotu -
výkrm prasat-
výkrm krůt-
ostatní druhy nebo kategorie zvířat - - pro všechna krmiva
- Vitamin B1 (přípravek či čistá substance thiamin-hydrochloridu nebo thiaminmononitrátu) - všechny druhy nebo kategorie zvířat --pro všechna krmiva bez časového omezení
- Vitamin B2 (přípravek či čistá substance riboflavinu) - všechny druhy nebo kategorie zvířat --pro všechna krmiva bez časového omezení
- Vitamin B12 (přípravek vitaminu B12) - všechny druhy nebo kategorie zvířat - - pro všechna krmiva bez časového omezení
- Vitamin C
(přípravky vitaminu C či glykozid kys. askorbové či čistá substance kys. L(+)-askorbové či fosforečnan kys. askorbové)
- všechny druhy nebo kategorie zvířat - - pro všechna krmiva bez časového omezení
- Na- a K- sůl kyseliny sulfonaskorbové - ryby - - pro všechna krmiva bez časového omezení
E 670 Vitamin D2 (přípravek) - prasata - 2 00011 m.j./kg
současné podávání vit. D3 je nepřípustné
2 jen v mléčných krmných směsích
bez časového omezení
selata, telata - 10 0001, 2
skot, ovce, lichokopytníci - 4 0001
ostatní druhy nebo kategorie zvířat mimo drůbež a ryby - 2 0001
E 671 Vitamin D3 (přípravek) - prasata - 2 00011 m.j./kg
současné podávání
vit. D2 je nepřípustné
2 jen v mléčných krmných směsích
bez časového omezení
selata, telata - 10 0001, 2
skot, ovce, lichokopytníci - 4 0001
výkrm kuřat, krůty - 5 0001
ostatní drůbež - 3 0001
ostatní druhy nebo kategorie zvířat - 2 0001
ryby - 3 0001
- Vitamin K1
vitamin K3
(jako přípravek sulfitu
menadiondimetylpyrimi
dinu nebo přípravek či
čistá substance sodné
soli menadionu nebo
přípravek sulfitu
menadionniacinamidu)
- všechny druhy nebo kategorie zvířat - - pro všechna krmiva bez časového omezení

1) Další doplňkové látky ze skupiny vitaminů, pro vitaminů a chemicky definovaných látek s obdobnými účinky jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Č. EU Prvek Doplňková látka Chemický vzorec a popis Maximální obsah
prvku v mg/kg
kompletního krmiva
o vlhkosti 12 %
Jiná ustanovení Konec
období
povolení
1 2 3 4 5 6 7
Stopové prvky1)
E 7 Molybden - Mo Heptamolybdenan
hexa-amonný
tetrahydrát
(NH4)6Mo7O24.4H2O 2,5 (celkem) - bez časového omezení
Molybdenan sodný dihydrát Na2MoO4.2H2O 2,5 (celkem) - bez časového omezení
E 8 Selen - Se Seleničitan sodný Na2SeO30,5 (celkem) - bez časového omezení
Selenan sodný Na2SeO40,5 (celkem) - bez časového omezení

1) Další doplňkové látky ze skupiny stopových prvků jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Číslo ES Doplňková látka Popis fyziologicky účinné látky nebo
identifikace mikroorganismu
Živinový
substrát
(případná
specifikace)
Složení Druh a
kategorie
hospodářských
zvířat
Jiná ustanovení
1 2 34 5 6 7
Aminokyseliny, jejich soli a analogy1)
Aminokyseliny vyrobené hydrolýzou proteinů na něž se nevztahuje Směrnice 82/471/EHS a článek 10 nařízení 1831/2003/ES, pokud jde o jejich notifikaci - - - -
3.1.1. DL-Methionin, technicky čistý CH3S(CH2)2-CH(NH2)COOH - DL-methionin: min. 98 % všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „DL-methionin“
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- druh a kategorie zvířat
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.1.2. N-Hydroxymethyl-DL-methionin, vápenatý, dihydrát, technicky čistý [CH3S(CH2)2 CH(NH-CH2OH)-COO]2Ca ∙ 2H2O - DL-methionin: min. 67 % formaldehyd:
max. 14 % vápník:
min. 9 %
přežvýkavci od
počátku
přežvykování
Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „N-hydroxymethyl-DL-methionin, vápenatý, dihydrát“
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- druh a kategorie zvířat
“ reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.1.3. Zink-methionin, technicky čistý [CH3S(CH2)2-CH(NH2)COO]2Zn - DL-methionin: min. 80 %
zinek:
max. 18,5%
přežvýkavci od
počátku
přežvykování
Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „Zink-methionin“
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- druh a kategorie zvířat
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.1.4. DL-methionin, sodná sůl, koncentrovaný roztok technicky čistý [CH3S(CH)2-CH(NH2)COO]Na - DL-methionin: min. 40,0 % sodík:
min. 6,2 %
všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „DL-methionin, sodná sůl, koncentrovaný roztok“
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.1.5. DL-methionin,
technicky čistý,
chráněný
kopolymerem
vinylpyridin/
styrén
CH3S(CH2)2-CH(NH2)COOH - DL-methionin: min. 65 % kopolymer vinylpyridin/ styrén:
max. 3 %
dojnice Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „DL-methionin, technicky čistý, chráněný kopolymerem vinylpyridin/styrén“
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- kategorie zvířat
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.1.6. Hydroxyanalog methioninu CH3S(CH2)2-CH(OH)COOH - celkové kyseliny:
min. 85 % monomer kyseliny:
min. 65 %
všechny druhy
zvířat
s výjimkou
přežvýkavců
Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „Hydroxyanalog methioninu“
- obsah monomeru kyseliny a celkových kyselin
- obsah vlhkosti
- druh zvířat
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
Údaje na etiketě nebo obalu krmných směsí:
- označení: „Hydroxyanalog methioninu“
- obsah monomeru kyseliny i celkových kyselin
- obsah výrobku v krmné směsi
3.1.7. Vápenatá sůl hydroxyanalogu methioninu [CH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO]2Ca - monomer kyseliny:
min. 83 % vápník:
min. 12 %
všechny druhy
zvířat
s výjimkou
přežvýkavců
Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „Vápenatá sůl hydroxyanalogů methioninu“
- obsah monomeru kyseliny
- obsah vlhkosti
- druh zvířat
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
Údaje na etiketě nebo obalu krmných směsí:
- označení: „Vápenatá sůl hydroxyanalogu methioninu“
- obsah monomeru
- obsah výrobku v krmné směsi
3.1.8. Isopropylester hydroxy analogu methioninu CH3-S-(CH2)2-CH(OH) -
COO-CH-(CH3)2
- Monomerní estery:
min. 90 % vlhkost:
max. 1 %
dojnice Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „Isopropylester 2-hydroxy-4-methylthiobutanové kyseliny“
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
Údaje na etiketě nebo obalu krmných směsí:
- analog methioninu: Isopropylester 2-hydroxy-4-methylthiobutanové kyseliny
- procentický podíl analogu methioninu v krmné směsi
3.2.1. L-Lysin,
technicky čistý
NH2(CH2)4
CH(NH2)COOH
- L-lysin:
min. 98 %
všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.2.2. L-lysin,
koncentrovaný
roztok (báze)
NH2(CH2)4
CH(NH2)COOH
sacharóza,
melasa,
škrobové
produkty
a jejich
hydrolyzáty
L-lysin:
min. 60 %
všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, koncentrovaný roztok (báze)“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.2.3. L-lysin,
monohydrochlorid, technicky čistý
NH2(CH2)4CH(NH2)-COOH∙HCL - L-lysin:
min. 78 %
všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, monohydrochlorid“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.2.4 L-lysin,
monohydrochlorid, koncentrovaný roztok
NH2(CH2)4CH(NH2)-COOH∙HCL sacharóza,
melasa,
škrobové
produkty
a jejich
hydrolyzáty
L-lysin:
min. 22,4 %
všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin. monohydrochlorid, koncentrovaný roztok“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.2.5. L-lysin, sulfát,
získaný
fermentací pomocí Corynebacterium glutamicum
[NH2(CH2)4
CH(NH2)COOH]2
H2SO4
cukerný
sirup,
melasa,
obilí,
škrobové
produkty a
jejich
hydrolyzáty
L-lysin:
min. 40 %
všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-lysin, sulfát a jeho vedlejší produkty z fermentace“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.2.6. L-lysin fosfát
a jeho vedlejší produkty z
fermentace pomocí Brevibacterium lactofermentum NRRL B-11470
[NH2(CH2)4
CH(NH2)COOH∙
H3PO4
sacharóza, amoniak a extrakt z ryb L-lysin:
min. 35 %
fosfor:
min. 4,3 %
drůbež Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
prasata - označení: „L-lysin fosfát a jeho vedlejší produkty z fermentace“
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.2.7. 3.2.7. Směs: NH2(CH2)4 CH(NH2)COOH ∙ HCl - L-lysin + DL-methionin:
min. 50 %
(z toho DL-methionin:
min. 15%) kopolymer vinylpyridin/ styrén:
max. 3 %
dojnice Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
a) technicky čistého L-lysin-monohydrochloridu
a
- označení: „Směs L-lysinu monohydrochloridu a DL-methioninu chráněná kopolymerem vinylpyridin/styrén“
b) technicky
čistého DL-
methioninu
chráněná
kopolymerem
vinylpyridin/styrén
CH3S(CH2)2
CH(NH2)COOH
- obsah L-lysinu
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- kategorie zvířat
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.3.1. L- threonin,
technicky čistý
CH3CH(OH) CH(NH2)-COOH - L-threonin: min. 98 % všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-threonin“
- obsah L-threoninu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.4.1. L-tryptofan,
technicky čistý
(C8H5NH)-CH2-CH(NH2)COOH - L-tryptofan: min. 98 % všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „L-tryptofan“
- obsah L-tryptofanu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
3.4.2. DL-tryptofan, technicky čistý (C8H5NH)-CH2-CH(NH2)COOH- DL-tryptofan: min. 98 % všechny druhy zvířat Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „DL-tryptofan“
- obsah DL-tryptofanu
- obsah vlhkosti
- reg. nebo schvalovací identifikační č.

1) Další doplňkové látky ze skupiny aminokyselin, jejich solí a analogů jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Číslo ES Doplňková látka Popis fyziologicky účinné látky nebo
identifikace mikroorganismu
Živinový
substrát
(případná
specifikace)
Složení Druh
a kategorie
hospod, zvířat
Jiná ustanovení
1 2 3 4 5 6 7
Močovina a její deriváty1)
2.1.1 Močovina, technicky čistá CO(NH2)2- Močovina:
min. 97 %
přežvýkavci od počátku
přežvykování
Údaje na etiketě nebo obalu výrobku:
- označení: „močovina“, „biuret“, „fosfát močoviny“, „Isobutyldiendimočovina“ podle výrobku
2.1.2 Biuret, technicky čistý CO(NH2)2NH - Biuret:
min. 97 %
- obsah dusíku. U výrobku 2.1.3. kromě toho i obsah fosforu
- druh a kategorie zvířat
- reg. nebo schvalovací identifikační č.
2.1.3 Fosfát močoviny, technicky čistý CO(NH2)2H3PO4-dusík:
min. 16,5 % fosfor:
min. 18 %
Údaje na etiketě nebo obalu krmných směsí:
- označení: „močovina“, „biuret“, „fosfát močoviny“, „Isobutyldiendimočovina“ podle výrobku
- množství výrobku v krmné směsi
- množství nebílkovinného dusíku, vyjádřené v dusíkatých látkách (v % z celkového obsahu dusíkatých látek)
2.1.4 Isobutylidendi-močovina, technicky čistá (CH3)2-(CH)2-(NHCONH2)2- dusík:
min. 30 %
Isobutyraldehyd:
min.35 %
- v návodu k použití množství nebílkovinného dusíku, které nesmí být vzhledem k druhu a kategorii zvířat v denní krmné dávce překročeno

1) Další doplňkové látky ze skupiny močoviny a jejích derivátů mohou být povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Reg. č.
doplňkové
látky
Doplňková látka (obchodní název) Složení, chem. vzorec, popis Druh nebo
kategorie
zvířat
Maxim. stáří Obsah v mg/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Kokcidiostatika a histomonostatika1)
E 764 Halofuginon hydrobromid DL-trans-7-bromo-6-chloro-3-(3-(3-hydroxy-2-piperidyl) acetonyl) quinazolin-4-(3H)-1-hydrobromid výkrm kuřat - 2 3 ochranná lhůta: nejméně 5 dnů bez časového omezení
krůty 12 týdnů

1) Další doplňkové látky ze skupiny kokcidiostatik jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Č.EU Doplňková látka Chemický vzorec, popis Druh nebo
kategorie
zvířat
Max.
stáří
Obsah v CFU/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Mikroorganizmy1)

1) Doplňkové látky ze skupiny mikroorganizmů jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Č.EU Doplňková látka Chemický vzorec, popis Druh nebo
kategorie
zvířat
Max.
stáří
Obsah v CFU/kg kompletního krmiva Jiná ustanovení Konec
období
povolení
min. max.
1 2 3 4 5 6 7 8
Enzymy1)

1) Doplňkové látky ze skupiny enzymů jsou povoleny přímo použitelnými předpisy ES.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ

1. Výklad pojmů

1.1. základní biologické zkoušení je zkoušení krmiv formou biologické testace, bilanční zkoušky nebo krmné zkoušky,

1.2. zkoušení jakosti živočišných produktů je stanovení jejich rozhodujících jakostních znaků a vlastností pro další zpracování a prodej,

1.3. zkoušení bezpečnosti užití krmiva je soubor zkoušek a testů, jejichž výsledky rozhodují o vlivu krmiva na zdraví zvířat a lidí a na životní prostředí (dále jen "zkoušení bezpečnosti"),

1.4. kontrolní skupina zvířat je soubor zvířat vybraných na základě stanovených kriterií pro provádění základního biologického zkoušení,

1.5. pokusná skupina zvířat je soubor zvířat vybraných na základě stanovených kriterií, jimž je podáváno zkoušené krmivo nebo doplňková látka,

1.6. cílová zvířata jsou hospodářská zvířata, jejichž produkty jsou určeny k přímé konzumaci nebo k zpracování na potravinářské výrobky (dále jen "živočišné produkty"),

1.7. laboratorní zvířata jsou zvířata, která jsou používána při zkoušení bezpečnosti a v bilanční zkoušce; při manipulaci s nimi jsou vytvářeny podmínky a navozovány procesy, které v přirozených podmínkách neexistují,

1.8. konzervační látky jsou látky přidávané ke krmivu za účelem ovlivnění fermentačního procesu u statkových objemných krmiv nebo průběhu skladování krmiv,

1.9. fermentační proces je proces vyvolaný za účelem uchování statkových objemných krmiv,

1.10 produkční účinnost krmiva je komplexní účinek krmiva u zvířat chovaných za standardních podmínek; vyjadřuje se množstvím krmiva spotřebovaného na jednotku produkce.

1.11 zkoušením účinnosti doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv je zkoušení konzervačních účinků doplňkové látky na průběh konzervace a kvalitu krmiva (dále jen "zkoušení konzervační účinnosti"),

1.12 monografie je souhrn výsledků biologického zkoušení doplňkových látek zpracovaný podle stanovených kriterií a doplňující souhrnnou dokumentaci,

2. Základní biologické zkoušení

2.1. Základním biologickým zkoušením se zjišťuje vliv krmiva na růst zvířat, na produkci a kvalitu živočišného výrobku, na produkční účinnost krmiva, na stravitelnost živin a vliv dalšího případného specifického účinku na zhodnocení krmiva apod. Provádí se u krmiv a dalších látek neovlivňujících přímo produkční účinnost krmiv formou biologické testace, bilanční zkoušky nebo krmné zkoušky.

2.2. Biologická testace a krmná zkouška se provádí formou srovnávacích pokusů pokusné skupiny příslušného druhu a kategorie zvířat ve srovnání s kontrolní skupinou zvířat stejného druhu a kategorie a na stanoveném minimálním počtu zvířat v pokusných a kontrolních skupinách, jejichž vyrovnanost byla statisticky ověřena.

2.3. Bilanční zkouška se provádí na cílových nebo laboratorních zvířatech za podmínek stanovených jiným právním předpisem1).

2.4. Metody a technické parametry na provádění základního biologického zkoušení pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat jsou uvedeny v příloze č. 13.

3. Zkoušení jakosti živočišných produktů

4.1. Zkoušením jakosti živočišných produktů se zjišťují vlastnosti produktů, zejména masa, vajec nebo mléka pokusných skupin zvířat, která byla krmena zkoušeným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem.

4.2. Zkoušení jakosti živočišných produktů je součástí základního biologického zkoušení a zkoušení konzervační účinnosti.

4.3. Živočišné produkty získané od zvířat pokusných skupin se srovnávají s vlastnostmi živočišných produktů kontrolních skupin zvířat, která nebyla krmena zkoušeným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem.

4.4. Metody zkoušení jakosti živočišných produktů jsou uvedeny v příloze č. 15.

4. Zkoušení bezpečnosti

5.1. Zkoušením bezpečnosti je vyloučení možných rizik pro člověka, která mohou vzniknout spotřebou potravin živočišného původu obsahujících případná rezidua z krmiva, doplňkové látky nebo premixu a vyloučení možných rizik kontaminace životního prostředí případným vylučováním těchto reziduí zvířaty.

5.2. Zkoušení bezpečnosti zahrnuje soubor zkoušek uvedených v příloze č. 16. Použití jednotlivých zkoušek musí odpovídat druhu a vlastnostem zkoušeného krmiva, doplňkové látky a premixu, druhu zvířete a živočišného produktu určeného k lidské výživě a možnosti tvorby reziduí, která mohou ohrozit zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

5.3. Zkoušení bezpečnosti se provádí na cílových a laboratorních zvířatech za podmínek stanovených jiným právním předpisem1).

5. Zkoušení konzervační účinnosti

3.1. Zkoušení konzervační účinnosti se provádí na druhu krmiva, pro které je konzervační látka určena, v kontrolní a pokusné zkoušce, založené na stejném druhu krmiva bez použití konzervační látky nebo s použitím konzervační látky se známým účinkem ve stejném období a za stejných podmínek.

3.2. Účinnost zkoušené konzervační látky se vyjadřuje porovnáním kvality konzervovaného a kontrolního krmiva ověřené příslušnými analytickými metodami a dále, je-li to nezbytné, provedením základního biologického zkoušení konzervovaného a kontrolního krmiva na zvířatech a dalšími zkouškami podle druhu a charakteru konzervační látky.

3.3. Metody a technické parametry na provádění zkoušení konzervační účinnosti jsou uvedeny v příloze č. 14.

1) § 15 až 18 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

Základní biologické zkoušení krmiv

1. Biologická testace

1.1. Způsob provedení

1.1.1. Biologická testace je soubor minimálně pěti souběžně opakovaných skupinových srovnávacích nebo tří periodicko-skupinových srovnávacích pokusů. Pokusy se uspořádají tak, aby se vyloučil vliv všech faktorů na sledovanou odezvu s výjimkou faktoru samého.

1.1.2. Skupinový srovnávací pokus se provádí se dvěma nebo více skupinami zvířat.

1.1.3. Periodicko-skupinový srovnávací pokus se provádí se dvěma skupinami zvířat, přičemž se zkoušené krmivo střídá ve skupinách tak, aby každá skupina zvířat byla vždy minimálně jednou jako kontrolní a jednou jako pokusná.

1.1.4. Opakování skupinových a periodicko-skupinových srovnávacích pokusů, s výjimkou biologické testace na rybách a nosnicích, se umísťují na více pracovištích, minimálně však na třech.

1.2 Zajištění krmiv
Krmné směsi a krmné dávky se u kontrolní a pokusné skupiny zvířat liší pouze ve zkoušeném krmivu.
Veškerá krmiva, včetně všech použitých krmných surovin, doplňkových látek a premixů, se předem ověřují analyticky.

1.3. Výběr zvířat

1.3.1. Minimální počet zvířat v každé skupině skupinového srovnávacího pokusuje:

- u selat - 20 ks,

- u skotu, prasat, ovcí - 10 ks,

- u drůbeže - odchov, výkrm - 100 ks,

- u nosnic chovných, hus, kachen, krůt - 25 ks,

- u nosnic užitkových - 60 ks,

- u králíků - 40 ks,

- u ryb: plůdek - 1000 ks, výkrm - 200 ks, generační ryby - 50 ks.

1.3.2. Požadovaný poměr pohlaví v kontrolních a pokusných skupinách, pokud není stanoveno jinak, je vždy totožný.

1.3.3. Zvířata v kontrolních a pokusných skupinách jsou stejné plemenné příslušnosti nebo typu křížení, vyrovnaného stáří a živé hmotnosti, v dobrém zdravotním stavu a kondici. Selata a prasata se odčervují. Zařazování zvířat do skupinového srovnávacího pokusu probíhá jednorázově s výjimkou prasnic, kde je možnost etapového výběru.

1.3.4. Zvířata vybraná do kontrolních a pokusných skupin se označují individuálně.

1.3.5. Provádí se statistické ověření vyrovnanosti živých hmotností při výběru. Maximální hodnoty variačního koeficientu živých hmotností, který se vypočte jako podíl směrodatné odchylky k průměru vyjádřený v procentech, jsou následující:

- odchov a výkrm telat a výkrm králíků - 15,

- odchov a výkrm skotu - 8,

- jehňata, selata, prasata - 10,

- u ostatních zvířat se neověřují.

Dále se statisticky ověřuje nevýznamnost rozdílu průměrných živých hmotností nebo množství mléka (v kg FCM) mezi skupinami.

1.3.6. Do pokusů na dojnicích se vybírají dojnice na 2. a další laktaci, s vyrovnanou užitkovostí v předchozí laktaci, s vyrovnanou živou hmotností a plemennou příslušností. V případě skupinových srovnávacích pokusů se rozdělení dojnic do skupin provádí metodou analogických dvojic tak, aby zařazení do dvojic splňovalo hlavní kriteria vyrovnanosti, tj. dojivost a dobu po otelení.

1.3.7. Skupinové srovnávací pokusy na prasnicích se provádějí v analogických dvojicích a vyhodnocují se skupinově. Ve dvojicích jsou zastoupeny prasnice na 2. až 4. vrhu, s vyrovnanou užitkovostí v předchozím vrhu, zapuštěné plemeníky stejné plemenné příslušnosti.

1.4. Pracoviště a ustájovací prostory

1.4.1. Zvířata kontrolních a pokusných skupin se umísťují v jednom ustájovacím prostoru, ve shodných mikroklimatických a technologických podmínkách.

1.4.2. Pracoviště a ustájovací prostory, rovněž podmínky ustájení, zejména prostor, vlhkost, koncentrace nežádoucích činitelů (amoniak, sirovodík apod.), plocha na 1 kus, odpovídají platnému standardu a zoohygienickým požadavkům pro určitý druh a kategorii zvířat.

1.4.3. Průběžně se sleduje a zaznamenává teplota, vlhkost, obsah amoniaku a obsah sirovodíku v ustájovacím prostoru.

1.5. Technika krmení

1.5.1. Zkoušené krmivo se zkrmuje podle navrženého krmného návodu.

1.5.2. Pokud není krmný návod předložen, krmí se podle krmných návodů pro krmiva podobného složení, účinku a charakteristiky.

1.6. Sledované ukazatele

Hlavní sledované ukazatele biologické testace jsou užitkové vlastnosti zvířat, zejména přírůstky živé hmotnosti, dojivost, snáška, spotřeba krmiv a živin a jiné. Dále se sleduje reakce zvířat na podávaná krmiva, příjem krmiva, zdravotní stav zvířat. Vyžaduje-li to charakter zkoušeného krmiva, doplňuje se sledování metabolického profilu zvířat, kontroluje se obsah cizorodých látek v živočišných produktech, biologických tekutinách, tkáních a výkalech.

1.6.1. Živá hmotnost se zjišťuje vážením na vahách, na kterých lze zvážit daný druh a kategorii zvířat s požadovanou minimální přesností:

- pro rybí plůdek 1 g,

- pro ryby a drůbež 10 g,

- pro selata 0,1 kg,

- pro ostatní kategorie 1 kg.

Vážení se provádí vždy ve stejném časovém období, a to před podáním krmiva, navážené hodnoty se bezprostředně uvedou do prvotní evidence o pokusu.

Průměrný denní přírůstek živé hmotnosti jednoho kusu se vypočte z rozdílů hmotností za dané období dělením počtem dní v období.

1.6.2. Z biologické testace se vyřazují pouze zvířata nemocná a zakrslá. Dojde-li k hromadnému závažnému onemocnění zvířat, nebo klesne-li ve skupinovém srovnávacím pokusu z jakéhokoliv důvodu počet zvířat pod 70 % původního stavu, pokus se nehodnotí. Pokud by došlo k vyloučení více než 20 % skupinových srovnávacích pokusů, biologickou testaci nelze hodnotit.

1.6.3. Hmotnost nadojeného mléka se zjišťuje individuálním vážením večerního a ranního nádoje vždy v příslušných sledovaných obdobích.

Při každém vážení mléka se provádí individuální odběr vzorků podle přílohy č. 15 bod 2.1. této vyhlášky.

1.6.4. Snáška vajec se sleduje vždy jednou denně ve stejnou dobu ručním sběrem individuálně pro každou klec.

V každé skupině se eviduje:

- individuální snáška podle klecí,

- počet vajec snesených za skupinu,

- hmotnost vajec zjištěná za skupinu,

- počet vyřazených vajec včetně specifikace důvodu vyřazení,

- průměrná snáška na nosnici,

- intenzita snášky v %.

1.6.5. Spotřeba krmiva se eviduje odděleně pro každou skupinu. Z celkové spotřeby směsí za skupinu po odečtu spotřeby na uhynulá nebo vyřazená zvířata se vypočte:

- průměrná celková spotřeba krmiva na 1 kus ve skupině za období,

- průměrná spotřeba krmiva na jednotku produkce, tj. na 1 kg přírůstku živé hmotnosti, na 1 kg FCM, na 100 vajec apod.

1.7. Kontrola zdravotního stavu zvířat Veškeré klinické projevy zdravotního stavu zvířat, zejména malátnost, zhoršený příjem krmiva, průjmy, odlišné chování sledované adspekcí, se uvedou do prvotní evidence skupinového srovnávacího pokusu a v dílčí zprávě z tohoto pokusu.
U uhynulých nebo nutně odporažených zvířat se vyžádá provedení pitvy. V odůvodněných případech, kde příčina úhynu zjevně nesouvisí se zkoušeným krmivem není nutné odborné veterinární vyšetření.

1.8. Evidence

1.8.1. Prvotní evidence všech sledovaných ukazatelů je podkladem pro zpracování dílčí zprávy z každého skupinového srovnávacího pokusu.

1.8.2. Výsledky dílčích zpráv se zpracují do souhrnné dokumentace biologické testace. Průkaznost rozdílů zjištěných souhrnných výsledků se ověřuje statisticky s uvedením použité metody.

2. Bilanční zkouška

2.1. Bilanční zkouškou se zjišťuje stravitelnost živin a energie krmiva nebo vliv krmiva na stravitelnost živin krmné směsi a na bilanci živin.

2.2. Stravitelnost živin se stanovuje jako bilance živin a energie trávicího traktu, měřená ve standardních podmínkách. Stravitelnost se vyjadřuje v procentech.

2.3. Minimální počty zvířat v bilanční zkoušce při podílu zkoušeného krmiva v dávce:

- nad 50% - 3 kusy analogických zvířat nebo skupin zvířat s výjimkou kuřat,

- 25 - 50%, u kuřat 25 - 100% - 6 ks analogických zvířat nebo skupin zvířat,

- pod 25 % - 8 kusů analogických zvířat nebo skupin zvířat.

2.4. Výběr zvířat se řídí požadavky uvedenými v bodě 1.3 této přílohy.

2.5. Zvířata se ustájují v jednom ustáj ovacím prostoru. Umísťují se buď v bilančních klecích nebo v bilančních stáních tak, aby bylo umožněno přesné dávkování krmiv, zjišťování jejich zbytků a bezeztrátový sběr výkalů a moče. Mikroklimatické podmínky odpovídají fyziologickým nárokům zvířat.

2.6. Zkouší-li se krmivo určené jako krmná surovina do krmných směsí a stanovuje-li se jeho vliv na stravitelnost živin krmné směsi, použije se jako kontrolní krmivo rovněž krmná směs. Krmné dávky pro bilanční zkoušku zajišťují záchovnou potřebu živin, minerálních látek a vitamínů, hladina jejich obsahu nesmí překročit 1,5 násobek záchovné potřeby.

2.7. Krmná dávka se pro bilanční zkoušku stanoví tak, aby při zkrmování byly zbytky krmiva minimální. Krmí se 2 x denně, minimální interval mezi krmením je 7 hodin.

2.8. Veškerá krmiva včetně všech použitých krmných surovin se předem ověřují analyticky.

2.9. Minimální doba trvání bilanční zkoušky je 5 dní u monogastrických zvířat a minimálně 7 dní u přežvýkavců. Bezprostředně po umístění zvířat do bilančních klecí nebo na bilanční stání musí proběhnout návykové období v délce podle druhu zvířat 7 -14 dní a poté přípravné období minimálně 6 dní. Tato období se nezapočítávají do vyhodnocení bilanční zkoušky.

2.10. V průběhu bilanční zkoušky se u jednotlivých zvířat přesně podchycuje příjem a zbytky krmiv, množství výkalů a moče, u skopců pouze výkalů. Odebraná moč se konzervuje vhodnou konzervační přísadou nebo se zchlazuje, výkaly se buď konzervují nebo zmrazují. Sušení výkalů se provádí lyofilizací. Pokud není k dispozici lyofilizátor, výkaly se před stanovením dusíku nesuší.

2.11. Kontrola živé hmotnosti zvířat se provádí na počátku a na konci bilanční zkoušky, vždy ve stejnou dobu, a to před podáním krmiva.

2.12. Evidence se vede u každé bilanční zkoušky samostatně.

2.13. Výsledky bilančních zkoušek se zpracovávají do souhrnné dokumentace biologického zkoušení. Rozdíly stanovených koeficientů stravitelnosti, mezi kontrolním a zkoušeným krmivem, se ověřují statisticky. Metody statistického ověření se uvedou do dokumentace.

2.14. Z bilančních zkoušek se vyřazují zvířata, u kterých byly zjištěny klinicky zjevné poruchy zdraví a zvířata, u nichž činily zbytky krmiva více než 5% sušiny, nebo u nichž koeficient stravitelnosti jednotlivých živin přesahuje hodnotu dvojnásobku směrodatné odchylky od průměru ostatních zjištěných hodnot koeficientů stravitelnosti krmiva.

3. Krmná zkouška

3.1. Krmné zkoušky se provádějí na druhu a kategorii zvířat, pro které je zkoušené krmivo určeno, minimálně ve třech dílčích skupinových srovnávacích pokusech.

3.2. Krmné zkoušky se provádějí vždy ve dvou skupinách zvířat, kontrolní a pokusné. Zajištění krmiv je shodné s bodem 1.2. této přílohy.

3.3. Minimální počet zvířat ve skupině jednoho skupinového srovnávacího pokusuje u krmné zkoušky:

- u kuřat, housat, kachňat, krůťat - 25 ks,

- u dospělé drůbeže, králíků, selat, prasat, ovcí, koz - 10 ks,

- u telat, ostatního skotu, koní - 3 ks.

Počty zvířat jiných druhů se stanovují analogicky.

3.4. Do skupinového srovnávacího pokusu pro krmnou zkoušku se vybírají zvířata podle kritérií uvedených v bodech 1.3.2. až 1.3.7., ustájují se a krmí podle zásad uvedených v bodě 1.4. a 1.5. této přílohy.

3.5. Doba trvání skupinového srovnávacího pokusu krmné zkoušky je minimálně:

- při zkoušce chutnosti 2 týdny, včetně přípravného období,

- při zkoušce příjmu 3 týdny,

- při zkoušce dietetických vlastností krmiva 4 týdny,

- při jiných krmných zkouškách (např. při reklamaci, prošlé době použitelnosti apod.) se postupuje podle krmného návodu krmiva nebo podle krmného návodu pro krmiva podobného složení, účinku a charakteristiky.

3.6. Při zkoušce chutnosti krmiva se hodnotí především rychlost příjmu krmiv za určitý časový úsek. Dále se sleduje živá hmotnost zvířat na počátku a na konci zkoušky a reakce zvířat na podávaná krmiva. Při zkoušce příjmu krmiva se hodnotí dynamika příjmu kontrolního a zkoušeného krmiva ve vztahu k přijaté sušině.

3.7. Při zkouškách dietetických vlastností krmiva se hodnotí:

- hmotnost zvířat na počátku a na konci sledovaného období,

- přírůstek živé hmotnosti za sledované období,

- příjem a celková spotřeba krmiv, reakce zvířat na zkoušené krmivo,

- zdravotní stav zvířat sledovaný adspekcí,

- veterinární vyšetření nutně odporažených a uhynulých zvířat,

- chemické případně mikrobiologické vyšetření výkalů zvířat.

3.8. Pro hodnocení ostatních krmných zkoušek platí pravidla stanovená pro hodnocení biologické testace v bodě 1.6. této přílohy.

3.9. Evidence se vede u každého skupinového srovnávacího pokusu krmné zkoušky samostatně. Výsledky se zpracovávají do souhrnné dokumentace biologického zkoušení.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

1. Zkoušení konzervační účinnosti

1.1. Kontrolní a pokusná zkouška konzervační účinnosti se zakládají současně.

1.2. Při zahájení konzervačních zkoušek se krmiva, na kterých se zkouška provádí a konzervační látky, ověřují analyticky.

1.3. Pro kontrolní a pokusnou zkoušku konzervační účinnosti u statkových objemných krmiv se používá stejné krmivo, tj. shodný druh, shodné vegetační stádium, shodná mechanická úprava (délka řezanky, uložení, dusání, zatížení, uzavření atd.).

1.4. Aplikace zkoušené konzervační látky se provádí podle návodu, uvedeného žadatelem o registraci. Dávkuje se rovnoměrně.

1.5. Krmivo, použité ke konzervační zkoušce, se váží.

1.6. Doba zakládání kontrolní a pokusné konzervační zkoušky u statkových objemných krmiv trvá nejvýše 24 hodin.

1.7. Konzervační zkoušky, s výjimkou konzervačních zkoušek u statkových objemných krmiv, se zakládají na dobu, která je stanovena jako maximální doba účinnosti zkoušené konzervační látky.

1.8. V průběhu kontrolní a pokusné konzervační zkoušky a v poslední den zkoušky se krmiva ověřují analyticky.

1.9. V průběhu konzervační zkoušky se sleduje a zaznamenává teplota, podle povahy zkoušené konzervační látky i vlhkost vnějšího prostředí. V průběhu konzervační zkoušky objemných krmiv se sleduje a zaznamenává pH.

1.10. V průběhu konzervační zkoušky u objemných statkových krmiv se zjišťují ztráty vzniklé odtokem silážních šťáv.

1.11. Po skončení konzervační zkoušky u objemných statkových krmiv se stanoví analyticky obsah živin, pH a obsah kyselin, vzniklých fermentačním procesem. Krmivo se hodnotí senzoricky.

1.12. O průběhu konzervačních zkoušek se vede evidence. Veškeré dílčí výsledky se zpracovávají do souhrnné dokumentace o zkoušení konzervační účinnosti.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

Zkoušení jakosti živočišných produktů

1. Zkoušení jakosti masa

1.1. Senzorické hodnocení jakosti masa Podstata senzorického hodnocení spočívá v subjektivním posouzení vzhledu, vůně, chuti, šťavnatosti, křehkosti, jemnosti eventuálně dalších vlastností zkoušených vzorků masa, získaných od zvířat kontrolních a pokusných skupin.

1.1.1. Odborné znalecké posouzení provádí nejméně 5 posuzovatelů, z toho 3 stálí, otestovaní jako způsobilí, a dva další. Za optimální se považuje hodnocení 5 vzorků. Vzorky jsou anonymní.

1.1.2. Vzorky se doporučuje odebírat z míst, odkud se odebírá i vzorek k fyzikálně -chemickému zkoušení, a to v čisté svalovině a v množství:- u skotu mezi 9. a 12. žebrem - roštěnka (500-700 g)

- u prasat od posledního žebra kaudálním směrem - pečené (400-600 g)

- u ovcí hřbetní partie (400-600 g)

- u telat mezi 9. a 12. žebrem - pečené (400-600 g)

- u drůbeže prsní a stehenní svalovina (celý kus)

- u ryb celé kusy (nejméně 500 g).

Při senzorickém hodnocení lze dle potřeby použít i jiné svaly, tukovou tkáň, další části jatečného zvířete nebo jeho orgány, např. játra a jiné.

1.1.3. K balení vzorků se používají obaly, které zajistí původní vlastnosti vzorků.

1.1.4. Vzorky se skladují při teplotě masa v rozmezí 1 - 3 stupňů C; pokud není dodržena doporučená doba pro senzorické hodnocení od poražení zvířete, uvedená v bodě 1.1.5., vzorky se zamrazují a uchovávají při teplotě nižší než - 18 stupňů C nejdéle do 2 měsíců.

1.1.5. Doporučená doba pro senzorické hodnocení od poražení zvířete:- u hovězího masa 6. - 8. den,

- u vepřového masa 3.-6. den,

- u telecího 4.-6. den,

- u skopového 3.-7. den,

- u drůbežího 3.-7. den.

1.1.6. Senzorické hodnocení syrového masa

Provádí se posuzování:

- barvy a vzhledu,

- zastoupení mezisvalového tuku - mramorování,

- vláknitosti,

- textury - konzistence,

- schopnosti masa vázat vlastní šťávu,

- pachu.

Výsledek se vyjadřuje buď slovně nebo bodovým hodnocením. Obvykle se boduje celková jakost. Doporučuje se užití 5 bodového systému.

1.1.7. Senzorické hodnocení masa tepelně upraveného Hodnotí se základní kriteria:

- vůně,

- chuť,

- šťavnatost,

- křehkost a jemnost.

Posuzuje se bodovým systémem a slovně.

1.1.7.1. Tepelná úprava masa dušením v uzavřeném obalu

Zkoušené vzorky masa se dusí v uzavřených masových sklenicích v prostředí páry po stanovenou dobu. Bodové hodnocení pak slouží ke vzájemnému porovnání vzorků a ke statistickému zpracování. Celkové vyhodnocení stanoví, zda se jedná o maso bez závad nebo o maso s odchylkami. Nedílnou součástí hodnocení je protokol, který se přikládá k celkovému hodnocení posuzovaných vzorků.

1.1.7.2. Hodnocení uvolněné šťávy (vývaru)

U vývaru se posuzuje barva a čirost, vůně, chuť, eventuálně podíl tuku ve vývaru.

1.1.7.3. Tepelná úprava masa vařením

Zkoušené vzorky se vaří ve vodě bez přísad po stanovenou dobu.

1.1.7.4. Tepelná úprava masa pečením

Vzorky zkoušené svaloviny se pečou ve skleněných nádobách z varného skla v elektrické troubě při stanovené teplotě a době.

1.1.7.5. Úprava masa grilováním

Vzorky masa se grilují na grilovacím automatu při stanovené teplotě a době.

1.1.7.6. Zkouška škvařením

Vzorek tukové tkáně se rozkrájí na kousky o hraně 2 cm a škvaří se při stanovené teplotě až do uvolnění tuku.

1.1.7.7. Stanovení ztrát masa vařením

Rozdíl mezi hmotností syrového a vařeného masa slouží k výpočtu ztrát vařením. Vyjadřuje se v procentech.

1.1.7.8. Stanovení ztrát masa grilováním

Rozdíl mezi hmotností syrového a grilovaného masa slouží k výpočtu ztrát grilováním. Vyjadřuje se v procentech.

1.2. Chemické hodnocení jakosti masa

Odběr vzorkuje stejný jako v bodě 1.1.2. této přílohy.

1.2.1. Stanovení obsahu vody

Vzorek se suší s pískem při 100-105 stupňů C do konstantní hmotnosti, obsah vody se vyjadřuje v procentech. Rozdíl mezi souběžnými stanoveními nepřesahuje 0,3%.

1.2.2. Stanovení celkového dusíku metodou podle KjeldahlaDusík bílkovin se převede mineralizací na amoniak, který se stanoví destilací titračně. Obsah dusíkatých látek se vypočte násobením koeficientem 6,25.

1.2.3. Stanovení tuku přímou extrakcí

Tuk po odstranění obsahu vody sušením se extrahuje rozpouštědlem, které se odpaří a tuk se zváží.

1.2.4. Stanovení obsahu popela - minerálií

Spalováním zhomogenizovaného vzorku při teplotě max. 600 stupňů C do bílé až bílo-šedé barvy popele.

1.2.5. Stanovení hydroxyprolinu

Stanoví se po hydrolýze bílkovin na základě barevné reakce jeho oxidačního produktu p-dimethylaminobenzaldehydem.

1.2.6. Stanovení tryptofanu

Spočívá v alkalické hydrolýze vzorku hydroxidem barnatým a v kolorimetrickém stanovení.

1.2.7. Stanovení obsahu vazivových bílkovin výpočtem (x)

x = a • f [g/100g]

a = obsah hydroxyprolinu v g/100 g

f = 8,877 - přepočítávací faktor

svalové bílkoviny = bílkoviny celkem - vazivové bílkoviny.

1.2.8. Stanovení nutriční hodnoty masa - výpočtem

NP (%) = nutriční hodnota masa je procentuální podíl energie čistých, plně hodnotných bílkovin z hodnoty celkové energie masa.

vz. 01

x = log hodnoty obsahu hydroxyprolinu/g ve 100g celkových bílkovin masa (g na 16 g N)

B = obsah bílkovin v mase (%)

T = obsahu tuku v mase (%).

1.2.9. Stanovení obsahu cholesterolu

Stanoví se spektrofotometricky po reakci s kyselinou sulfosalicylovou a anhydridem kyseliny octové v prostředí kyseliny sírové.

1.3. Technologické hodnocení masa

1.3.1. Stanovení schopnosti masa vázat přidanou vodou. Zjišťuje se schopnost zhomogenizovaného masa udržet si v přítomnosti soli přidanou vodu i po tepelném zpracování.

1.3.2. Stanovení pH masa

Obvykle se stanovuje u hovězího a vepřového masa jeho pH1hod 1 hodinu po porážce a pH24hod 24 hodin po porážce.

Na základě posouzení těchto dvou hodnot se definuje výskyt specifických vad masa.

1.4. Stanovení inhibičních látek v mase

Provádí se mikrobiologické stanovení reziduí inhibičních látek.

1.5. Jatečné hodnocení cílových zvířat

Provádí se minimálně u 6 ks z kontrolní i pokusné skupiny (poměr pohlaví 1 : 1), u kterých se živá hmotnost nejvíce přibližuje průměru skupiny (+/- 5 %).

U ryb se hodnotí 10 ks ryb z každé skupiny.

Posuzuje se stupeň zmasilosti a protučnění, popř. stupeň nežádoucího přetučnění. Posuzuje se zrakem (hmatem).

Dále se zjišťuje:

- hmotnost při odběru, tj. celková hmotnost zvířete zjištěná vážením,

- čistá hmotnost, tj. hmotnost při odběru snížená o srážku na nakrmenost nebo zvýšená o přirážku na lačnost,

- hmotnost jatečně opracovaného těla, tj. hmotnost zjištěná vážením v tepelném stavu po ukončení porážky nejpozději do 30 min.,

- výtěžnost, tj. % podíl hmotnosti jatečně opracovaného těla k čisté hmotnosti.

1.5.1. Jatečné hodnocení skotu a ovcí

Do jatečně opracovaného těla se počítá hmotnost 2 půlek nebo 4 čtvrtí bez kůže, bez hlavy oddělené od trupu před 1. krčním obratlem, bez noh oddělených v dolním kloubu zápěstním nebo zánártním, bez orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, vyňatých s přirostlým tukem, bez pohlavních orgánů, bez ledvin, ledvinového a pánevního loje.

1.5.2. Jatečné hodnocení prasat

Do jatečně opracovaného těla se počítá hmotnost 2 půlek s hlavou bez mozku a míchy, včetně kruponu a kruponového sádla, s ledvinovým sádlem (pístním), bez ledvin a ostatních orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, vyňatých s přirostlým tukem

1.5.3. Jatečné hodnocení drůbeže

Při jatečném rozboru se sleduje a vyhodnocuje:

- živá hmotnost zvířat po 12 hodinovém lačnění,

- hmotnost vykuchané drůbeže (čistý trup bez drůbků, ale s kůží krku),

- hmotnost prsní svaloviny,

- hmotnost stehenní svaloviny,

- hmotnost jater,

- hmotnost hodnotných částí,

- hmotnost prázdného žaludku, jater a srdce.

Výtěžnost je % podíl hmotnosti vykuchané drůbeže včetně hmotnosti hodnotných částí z hmotnosti před zabitím.

1.5.4. Jatečné hodnocení králíků

Při bourání se oddělí hlava a za posledním žebrem přední část, která obsahuje krk, žebra s břišními svaly a přední nohy.

Hmotnost zadní části je součet hmotností hřbetu a stehen.

Jatečná výtěžnost se vypočte jako podíl součtu hmotností jatečného trupu s hlavou, srdce, jater, ledvin s ledvinovým tukem k živé hmotnosti.

1.5.5. Stanovení stolní hodnoty ryb

Stolní hodnota je soubor smyslově posuzovaných vlastností a výtěžnosti.

Hmotnost ryby je hmotnost mokré ryby po okapáni přebytečné vody.

Hmotnost masa je hmotnost ryby bez částí těla, které se nezapočítávají do výtěžnosti a představuje u kapra celé tělo bez hlavy, vnitřních orgánů, ploutví a šupin, včetně jiker nebo mlíčí, u pstruhů celé tělo bez vnitřních orgánů.

Výtěžnost se stanoví jako % podíl hmotnosti masa z hmotnosti ryby.

2. Zkoušení mléka

2.1. Odběr vzorků mléka pro potřeby zkoušení

Dojnice zařazené do srovnávacího biologického zkoušení se dojí individuálně. Vzorky se odebírají ihned po provedeném nádoji od každé dojnice samostatně.

Po promíchání se zajistí odběr určitého reprezentativního množství mléka, které má veškeré vlastnosti celku.

Vzorky určené k chemickému rozboru se uloží tak, aby byla uchována jejich nezměněná jakost až do doby potřebné k provedení rozboru.

2.2. Smyslové vlastnosti mléka

Stanovují se senzorickým hodnocením, a to:

- barva,

- konzistence a vzhled,

- chuť a vůně.

2.3. Fyzikální a chemické jakostní znaky mléka

- stanovení obsahu tuku acidobutyrometrickou metodou,

- stanovení sušiny mléka jako podíl po vysušení při teplotě 105 stupňů C +/- 2 stupně C,

- stanovení tukuprosté sušiny výpočtem z obsahu sušiny mléka a obsahu tuku v mléce,

- stanovení specifické hmotnosti mléka mléčným hustoměrem,

- stanovení titrační kyselosti dle Soxhlet-Henckela,

- stanovení obsahu celkového dusíku dle Kjeldahla,

- stanovení bílkovin na základě celkového dusíku dle Kjeldahla vynásobením konvenčním faktorem pro mléčné bílkoviny 6,38,

- stanovení mléčného cukru (laktózy) polarimetricky,

- stanovení čísla kyselosti mléčného tuku neutralizací KOH volných mastných kyselin,

- stanovení jodového čísla jako procentového množství jódu, vázaného zkoušenou látkou. Slouží pro zjištění nenasycených mastných kyselin a jakosti mléčného tuku,

- stanovení kysací schopnosti mléka s použitím jogurtové kultury,

- stanovení počtu somatických buněk v 1 ml mléka,

- stanovení celkového počtu mikroorganismů (CPH) v 1 ml mléka v tisících,

- stanovení inhibičních látek.

2.4. Doplňkové jakostní znaky mléka

- mikrobiologické jakostní znaky,

- obsah volných mastných kyselin u mléčného tuku,

- obsah nutričně významných složek,

- mechanické nečistoty.

3. Zkoušení vajec

Odběr vzorků se provádí namátkovým výběrem reprezentativního počtu kusů vajec z každé skupiny.

Jakost konzumních vajec se zjišťuje smyslově, fyzikálně, chemicky a mikrobiologicky. Veškeré kvantitativní vlastnosti se statisticky vyhodnocují.

3.1. Zjišťování smyslových vlastností vajec Zjišťuje se čistota, neporušenost a tvar skořápky, povrchový pach a vůně, velikost a nepohyblivost vzduchové bubliny, průhlednost a tuhost bílku, viditelnost a nepohyblivost žloutku, vývoj zárodku, vzhled bílku, vzhled žloutku, vůně a chuť obsahu po rozbití, zjištění chuti vaječného obsahu po uvaření.

3.2. Zjišťování fyzikálních vlastností vajec

3.2.1. Hmotnost vajec se zjišťuje vážením jednotlivých kusů

3.2.2. Index tvaru vajec je dán rozměry ve směru os

3.2.3. Pevnost skořápky se zjišťuje působením zesilujícího tlaku na celé vejce nebo upravenou skořápku.

3.2.4. Tloušťka skořápky se měří za konstantních podmínek na přesně zvolených místech, ostrém a tupém konci vejce.

3.2.5. Barva žloutku je intenzita zbarvení žloutku a posuzuje se podle 15 stupňového barevného vějíře.

3.2.6. Index tuhého bílku je dán poměrem plochy, kterou zaujímá bílek po vytlučení na podložku k jeho výšce. Plocha je charakterizována průměrem délky a šířky.

3.2.7. Haughovy jednotky vyjadřují jakost vejce na základě vztahu mezi výškou tuhého bílku a hmotností vejce. Vypočtou se dle vzorce:

100 logV - 32,3 * (30 H0,37 - 100)
HJ = ——————————————— + 1,9
100

kde V je výška bílku v mm a H hmotnost vejce v g.

3.2.8. Index žloutku a zploštění je dán poměrem plochy, kterou zaujímá žloutek po vytlučení na podložku k jeho výšce. Plocha je charakterizovaná průměrem délky a šířky.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

Souhrnná dokumentace biologického zkoušení

Výsledky biologického zkoušení se předkládají formou souhrnné dokumentace v členění:

1. Metodika a cíle biologického pokusu

2. Podmínky biologické testace na cílových pokusných zvířatech nebo bilanční zkoušky

2.1. Živočišný druh, plemeno, linie, pohlaví, věk

2.2. Podmínky ustájení, výživy a ošetřování zvířat

2.3. Časové vymezení pokusu, přesná délka pokusu

2.4. Počty pokusných a kontrolních skupin, přesné počty zvířat

2.5. Počet opakování pokusů

2.6. Charakteristika, složení, analytické ověření zkoušeného produktu, látky aj., včetně složení, a analytické ověření složek krmné dávky

2.7. Použité kontrolní analytické metody

2.8. Použité statistické metody

3. Přehled výsledků

3.1. Vliv na užitkové vlastnosti

3.1.1. Příjem krmiva

3.1.2. Růstová křivka, průměrný denní přírůstek

3.1.3. Konverze krmiva

3.1.4. Dojivost

3.1.5. Snáška

3.1.6. Další nutričně podmíněné vlivy

3.2. Bezpečnost užití

3.2.1. Toxicita

3.2.2. Karcinogenita

3.2.3. Mutagenita

3.2.4. Genotoxické účinky

3.2.5. Teratogenita

3.3. Vlivy na životní prostředí

3.3.1. Biodegradace

3.3.2. Vlivy na suchozemské prostředí

3.3.3. Vlivy na vodní prostředí

3.3.4. Vlivy na vzdušné prostředí

3.3.5. Bezpečnost člověka při manipulaci

3.4. Biologické nesnášenlivosti, kontraindikace

3.5. Konzervační účinnost

3.6. Kontrola zdraví pokusných zvířat

3.7. Negativní účinky, frekvence a příčiny uhynutí

3.8. Výsledky speciálních vyšetření

4. Vlastnosti živočišného produktu

4.1. Biologické, fyzikální, chemické, mikrobiální, smyslové, kulinární a technologické vlastnosti masa

4.2. Biologické, fyzikální, chemické, mikrobiální, smyslové, kulinární a technologické vlastnosti mléka

4.3. Biologické, fyzikální, chemické, mikrobiální a technologické vlastnosti vejce

5. Sumarizace a zobecnění výsledků, podmínky pro použití, statistické vyhodnocení, popřípadě ekonomická analýza

7. Monografie podle přílohy č. 18 jen u biologického zkoušení doplňkových látek

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 356/2008 Sb.

Monografie k souhrnné dokumentaci biologického zkoušení doplňkových látek

Vzor monografie

Monografie doplňkové látky obsahuje následující části, které je nutno doložit v tomto pořadí:

1.1. Identita doplňkové látky.

1.1.1 Navrhovaný(é) obchodní název (názvy).

1.1.2 Typ doplňkové látky s ohledem na její hlavní funkce. Jakékoliv jiné užití aktivní látky musí být upřesněno.

1.1.3 Kvalitativní a kvantitativní složení (aktivní látka, jiné komponenty, nečistoty, variabilita jednotlivých šarží). Je-li aktivní látka směsí aktivních složek jednotlivě chemicky definovatelných, musí být každá z nich popsána odděleně s uvedením jejich poměru ve směsi.

1.1.4 Fyzikální vlastnosti, rozdělení podle velikosti částic, forma částic, hustota, objemová hustota; u kapalin dále viskozita a povrchové napětí.

1.1.5 Výrobní proces, včetně zvláštních výrobních postupů.

1.2 Specifikace aktivní látky

1.2.1 Druhový název, chemické označení podle nomenklatury IUPAC, další mezinárodní druhové názvy a zkratky. Číslo CAS (Chemical Abstract Service Number).

1.2.2 Strukturální vzorec, empirický vzorec a molekulová hmotnost. Kvalitativní a kvantitativní složení hlavních komponentů, mikrobiální původ (název a místo sbírky kultury, kde je kmen uložen), je-li aktivní látka produktem fermentace.

1.2.3 Čistota Kvalitativní a kvantitativní složení aktivních látek a případných doprovodných chemických nečistot a toxických látek, potvrzení neexistence tvorby organismů.

1.2.4 Důležité vlastnosti Fyzikální vlastnosti chemicky definovaných látek: konstanta rozkladu, pKa, elektrostatické vlastnosti, bod tání, bod varu, hustota, tlak par, rozpustnost ve vodě a v organických rozpouštědlech, Kow a Koc, hmotové a absorpční spektrum, údaje NMR, případné izomery a jakékoliv jiné důležité fyzikální vlastnosti.

1.3 Fyzikálně-chemické, technologické a biologické vlastnosti doplňkové látky.

1.3.1 Stabilita doplňkové látky při působení podmínek vnějšího prostředí jako je světlo, teplota, pH, vlhkost a kyslík. Navrhovaná doba skladování.

1.3.2 Stabilita při výrobě premixů a krmiv, zejména stabilita za předpokládaných podmínek výroby (teplota, vlhkost, tlak/střih, doba). Případné odvozené produkty nebo produkty rozkladu.

1.3.3 Stabilita během skladování premixů a krmiv vyrobených za definovaných podmínek. Navrhovaná doba skladování.

1.3.4 Jiné důležité fyzikálně-chemické, technologické nebo biologické vlastnosti, zejména schopnost se za příznivých podmínek rozptýlit a vytvářet a zachovávat homogenní směsi v premixech a krmivech, protiprašné a antistatické vlastnosti, rozpustnost v kapalinách.

1.4 Metody kontroly

1.4.1 Popis metod použitých pro určení kritérií uvedených v bodech 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4 přílohy č. 17 části I. A.

1.4.2 Popis kvalitativních a kvantitativních analytických metod pro stanovení markem reziduí aktivní látky v tkáních cílových zvířat a v živočišných produktech.

1.4.3 Pokud byly uvedené metody zveřejněny, stačí uvést odkazy na příslušnou literaturu a připojit příslušné zvláštní kopie publikací.

1.4.4 Informace o optimálních skladovacích podmínkách pro referenční standardy.

1.5 Biologické vlastnosti doplňkové látky.

1.5.1 Údaje o profylaktických účincích kokcidiostatik a jiných léčebných látek (například nemocnost, úmrtnost, počet oocyst a výskyt poškození).

1.5.2 U zootechnických doplňkových látek jiných než jsou uvedeny v bodě 3.2.1 přílohy č. 17 části I. A údaje o účincích na příjem krmiva, tělesnou hmotnost, produkční účinnost, jakost a výtěžnost produktů a jakýkoliv jiný ukazatel příznivý pro zvíře, životní prostředí, výrobce nebo spotřebitele.

1.5.3 U technologických doplňkových látek se uvedou odpovídající technologické účinky.

1.5.4 Nežádoucí účinky, kontraindikace nebo varovná upozornění (cílové zvíře, spotřebitel, životní prostředí), včetně vzájemného biologického působení, a jejich odůvodnění. Přijatelná denní dávka (ADI) nebo maximální limity reziduí (MLR) stanovené pro jiná použití aktivní látky musejí být specifikovány.

1.6. Údaje o kvalitativních a kvantitativních reziduích v cílových tkáních případně zjištěných v produktech živočišného původu za podmínek předpokládaného užití doplňkové látky.

1.7 Přijatelná denní dávka (ADI), stanovené maximální limity reziduí (MLR) a ochranná lhůta musí být v případě potřeby uvedeny.

1.8 Jiné vlastnosti důležité pro identifikaci doplňkové látky.

1.9 Podmínky užití.

1.10 Datum.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Komise 82/475/EHS ze dne 23. června 1982, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech, v platném znění.
Směrnice Komise 2008/38/ES ze dne 5. března, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Směrnice Komise 2008/82/ES ze dne 30. července 2008, kterou se mění směrnice 2008/38/ES, pokud jde o krmiva určená pro podporu ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti.

5) Například nařízení Komise (ES) č. 2148/2004 ze dne 16. prosince 2004 o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek a o povolení nových použití již povolené doplňkové látky v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 358/2005 ze dne 2. března 2005 o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech, nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech.

5a) Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.

5b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, a o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES.

13) Příloha II Zařízení a vybavení bod 3. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

14) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, v platném znění.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinové legislativy, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a kterým se stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

16) Maximální obsahy se vztahují k celkové rtuti. Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení rtuti, přičemž extrakce se provádí vroucí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.

17) Nařízení Komise (EU) č. 574/2011 ze dne 16. června 2011, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální limity dusitanů, melaminu, Ambrosia spp. a o křížovou kontaminaci určitými kokcidiostatiky a histomonostatiky, a kterým se konsolidují přílohy I a II uvedené směrnice.

Přesunout nahoru