Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 352/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Částka 114/2008
Platnost od 24.09.2008
Účinnost od 01.11.2008
Zrušeno k 01.01.2021 (541/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

352

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2008

o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 písm. b) a c), § 37 odst. 9, § 37b odst. 2, § 39 odst. 12 a § 78 odst. 2 písm. p) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 314/2006 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v souladu s nimi upravuje:

a) obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků a zařízení ke zpracování autovraků,

b) technické požadavky na nakládání s autovraky,

c) podmínky pro skladování autovraků,

d) náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků,

e) způsob vedení průběžné evidence odpadů vzniklých v zařízení ke sběru a zpracování autovraků,

f) informační systém sledování toků vybraných autovraků,

g) rozsah a způsob vedení průběžné evidence převzatých autovraků,

h) způsob ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků a způsobu jejich zpracování,

i) způsob ohlašování produkce odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsob nakládání s těmito odpady,

j) způsob ohlašování produkce jiných odpadů vzniklých v zařízení ke sběru autovraků a v zařízení ke zpracování autovraků.

§ 2

Provozní řád zařízení a technické požadavky na zařízení ke sběru a zpracování autovraků a na nakládání s autovraky

(1) Obsah provozního řádu zařízení ke sběru autovraků je stanoven v bodě 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce a obsah provozního řádu zařízení ke zpracování autovraků je stanoven v bodě 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Technické požadavky na nakládání s autovraky, na zařízení ke sběru autovraků a podmínky pro skladování autovraků jsou stanoveny v bodě 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Technické požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a požadavky na jejich zpracování jsou stanoveny v bodě 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Vyjmuté a demontované části z autovraků, které nebudou opětovně použity, zpracovatel autovraků roztřídí a zařadí podle jiného právního předpisu2). Pokud zpracovatel autovraků po demontáži všech nebezpečných částí a odčerpání provozních náplní podle bodu 2.2.1. přílohy č. 2 k této vyhlášce předává autovrak dalšímu zpracovateli, zařazuje jej způsobem uvedeným v jiném právním předpisu2).

§ 3

Náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vystaví vlastníkovi autovraku nebo obci písemné potvrzení o převzetí autovraku (dále jen „potvrzení o převzetí autovraku“) podle přílohy č. 3. Potvrzení o převzetí autovraku se vystavuje, pokud byla odevzdána alespoň karoserie nebo rám s označením identifikačního čísla VIN3) a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla.

§ 4

Informační systém sledování toků vybraných autovraků a jeho doplňování

(1) Informační systém sledování toků vybraných autovraků (dále jen „informační systém“) je souborem údajů o vybraných autovracích, jehož účelem je zajistit provázanost údajů o převzatém vybraném autovraku s údaji o odpadech, které vznikly při nakládání s vybranými autovraky. Informační systém je napojen na kontaktní místa veřejné správy.

(2) Informační systém vede ministerstvo v přenosovém standardu dat o odpadech4).

(3) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků se zapojuje do informačního systému zasíláním identifikačních údajů o provozovateli zařízení ke sběru vybraných autovraků a o osobě předávající vybraný autovrak, údajů o souhlasu k provozování zařízení ke sběru autovraků a údajů o převzatém vybraném autovraku a o chybějících částech převzatého autovraku v rozsahu požadovaném v potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, uvedeném v příloze č. 3. Údaje zasílá ministerstvu současně s vystavením potvrzení o převzetí autovraku v přenosovém standardu dat o odpadech4) v elektronické podobě na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.

(4) Součástí údajů zasílaných ministerstvu podle odstavce 3 je fotodokumentace stavu přijímaných vybraných autovraků podle § 37b odst. 1 písm. j) zákona, která obsahuje tyto tři fotografie:

a) celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak identifikovat a ze kterého je zřejmé, jaký je stav přijímaného autovraku a že se v době pořízení fotodokumentace nachází na provozovně provozovatele zařízení ke sběru autovraků,

b) stav vybavení kabiny autovraku a

c) identifikační číslo VIN.

(5) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zasílá fotodokumentaci ministerstvu do 96 hodin po zaslání ostatních údajů podle odstavce 3.

(6) Zpracovatel autovraků se zapojuje do informačního systému splněním povinnosti stanovené v § 39 odst. 5 zákona.

(7) Krajský úřad doplňuje informační systém zasláním seznamu osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků ministerstvu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech4) do deseti dnů po ukončení každého kalendářního měsíce na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách. Seznam obsahuje tyto náležitosti:

a) seznam odpadů uvedených v provozním řádu včetně jejich katalogového čísla, skutečné kategorie odpadu a názvu odpadu podle jiného právního předpisu2),

b) schválená kapacita zařízení,

c) seznam schválených provozoven včetně názvu, adresy a identifikačního čísla příslušné základní územní jednotky,

d) identifikace krajského úřadu

1. identifikační číslo krajského úřadu,

2. název úřadu,

3. adresa úřadu,

4. jméno a příjmení osoby zpracovávající seznam,

e) identifikace osob oprávněných ke sběru a zpracování autovraků

1. obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu,

2. obchodní firma nebo jméno a příjmení a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání,

3. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

f) informace o vydaném rozhodnutí o souhlasu k provozování zařízení

1. číslo jednací,

2. datum nabytí právní moci,

3. doba platnosti, pokud je vydáno na dobu určitou,

4. způsoby využití či odstranění odpadů podle příloh č. 3 a 4 zákona.

§ 5

Způsob vedení průběžné evidence

(1) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků vede průběžnou evidenci odpadů podle § 39 odst. 1 zákona podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Evidence dále vždy obsahuje:

a) datum převzetí odpadu a číslo zápisu do evidence,

b) údaje o převzatém autovraku a údaje o předávající osobě v rozsahu přílohy č. 3 k této vyhlášce,

c) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) Osoba oprávněná ke zpracování autovraků vede v rámci průběžné evidence odpadů odděleně evidenci materiálů a částí k opětovnému použití. Evidence materiálů a částí k opětovnému použití se nezasílá s ročním hlášením o sběru a zpracování autovraků, ale na vyžádání se předkládá kontrolním orgánům.

§ 6

Ohlašování počtu a stavu převzatých autovraků, způsobů jejich zpracování a ohlašování jiných odpadů

(1) Osoby oprávněné ke sběru a zpracování autovraků zasílají roční hlášení o sběru a zpracování autovraků, hlášení o produkci odpadů vzniklých zpracováním autovraků a způsobu nakládání s těmito odpady a hlášení o produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou autovraky, za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 4.

(2) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U mobilního zařízení pro sběr autovraků se ohlašování provádí místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle adresy provozovny, která provozování mobilního zařízení zajišťuje.

(3) Osoba oprávněná ke sběru nebo zpracování autovraků, která je zároveň:

a) oprávněna ke zpracování, využívání nebo odstraňování elektroodpadů, k ročnímu hlášení připojuje hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů v rozsahu a s náležitostmi podle jiného právního předpisu5) včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok; nakládání s jinými odpady než autovraky a elektroodpady ohlašuje pouze jednou podle listu č. 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce,

b) původcem odpadu katalogového čísla 19 08 05, připojuje k ročnímu hlášení údaje o složení kalu podle jiného právního předpisu6).

(4) Ohlašovací povinnost se plní zasláním ročního hlášení v elektronické podobě podle přílohy č. 4, a to v přenosovém standardu dat o odpadech4) na elektronickou adresu, kterou obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní na svých internetových stránkách.

§ 7

Roční zpráva výrobců a akreditovaných zástupců

Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona z vybraných vozidel vlastních značek demontovaných ve stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu stanoveném v příloze č. 5. Roční zprávu zasílají v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech4) na elektronickou adresu, kterou ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.


§ 8

Přechodná ustanovení

(1) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků, který má povinnost zapojit se do informačního systému, může zasílat údaje podle § 4 odst. 3 do 31. prosince 2008 rovněž do 10 dnů po ukončení každého kalendářního měsíce v listinné nebo elektronické podobě.

(2) Krajský úřad může doplňovat informační systém podle § 4 odst. 5 do 31. prosince 2008 též v dosavadní elektronické podobě.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008.


Ministr: RNDr. Bursík v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení

1. Provozní řád zařízení ke sběru autovraků obsahuje:

1.1. Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka a provozovatele zařízení (obchodní firma nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu nebo obchodní firma nebo jméno a příjmení a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno), včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména a příjmení vedoucích zaměstnanců zařízení, adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (číslo popisné parcely a katastrální území), projektovaná kapacita zařízení.

1.2. Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno a které jeho provozem vznikají, v zařazení podle přílohy č. 1 a č. 2 jiného právního předpisu2), účel, k němuž je zařízení určeno.

1.3. Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady apod.).

1.4. Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení.

1.5. Organizační zajištění provozu zařízení.

1.6. Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů.

1.7. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.

1.8. Opatření k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

1.9. Vzor provozního deníku.

2. Provozní řád pro zařízení ke zpracování autovraků obsahuje všechny údaje uvedené v provozním řádu k zařízení ke sběru autovraků (bod 1.) a dále tyto následující údaje:

2.1. Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.

2.2. Využitelné materiály získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům.

2.3. Monitorování provozu zařízení - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí, způsob a četnost jejich sledování a dokumentování, měření hlukových emisí, sledování množství,kvality a skutečných vlastností odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu s jinými předpisy, vliv na pracovní prostředí apod.).

2.4. Informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování autovraku nebo jeho částí, u vybraných vozidel poskytované zpravidla akreditovaným zástupcem nebo výrobcem vozidla.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Technické požadavky na nakládání s autovraky a na zařízení k nakládání s autovraky

1. Podmínky pro skladování autovraků a požadavky na zařízení ke sběru autovraků

1.1. Místo k přejímce autovraků a místo pro soustřeďování autovraků před jejich přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveno:

a) plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,

b) zařízením ke zjištění hmotnosti autovraků,

c) pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady,

d) zařízením umožňujícím přemísťování již nepojízdných autovraků.

1.2. Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (jako např. olejů, paliva, náplně chladícího, brzdového systému a klimatizace). Při skladování autovraků nesmí být autovraky vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na střeše.

2. Požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a na zpracování autovraků

2.1. Požadavky na prostory a vybavení:

2.1.2. Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků, shromažďování odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému použití musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti:

a) příjem autovraků, zjištění jejich hmotnosti a provádění příslušných záznamů a vedení evidence,

b) skladování autovraků a jejich částí zbavených škodlivin,

c) odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků,

d) skladování autovraků a jejich částí bez materiálů a součástek obsahujících škodliviny uvedené v bodě 2.2.2.1.,

e) demontáž,

í) skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které neobsahují žádné kapaliny,

g) skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které obsahují kapaliny,

h) skladování odpadů určených k využití nebo k odstranění,

i) skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování.

2.1.3. Místa ke zpracování autovraků musí být vybavena

a) plochou zajišťující, aby nedošlo k ohrožení ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod,

b) pomůckami pro úklid, látkami pro vsakování uniklých provozních náplní, zařízením pro odstranění uniklých kapalin a shromažďovacími prostředky, které odpovídají vznikajícím odpadům, materiálům a částem k opětovnému využití a případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů,

c) zařízením k jímání nebo čištění odpadních vod včetně srážkových v souladu s vodním zákonem,

d) skladovacími prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru; skladovými prostory pro jednotlivé demontované části autovraků včetně částí znečištěných olejem,

e) příslušnými shromažďovacími prostředky pro oddělené shromažďování vymontovaných materiálů a částí (akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující PCB/PCT), provozní náplně (palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraků,

f) zařízením ke zjištění hmotnosti, pokud osoba oprávněná neprovozuje současně zařízení ke sběru autovraků.

2.1.4. Skladovat na sobě bez technických opatření je možné pouze dva autovraky. Skladovat na sobě více než dva autovraky je možné pouze s technickými opatřeními zabezpečujícími jejich stabilitu. Skladovat autovraky na sobě je možné pouze v případě, že již neobsahují provozní náplně a další nebezpečné látky (katalogové číslo 16 01 06).

2.2. Požadavky na zpracování autovraků

2.2.1. Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků.

Odčerpání provozních náplní a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků se provádí tak, aby byly odděleně shromažďovány všechny kapaliny, náplně a nebezpečné části. Chladící prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému. Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraků se kapaliny buď odčerpají, nebo se vypustí do maximální možné míry vedoucí k naplnění cílů použití a využití uvedených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona. K vypouštění provozních náplní z uzavřených nádrží se použije odsávací zařízení, v případě nádrží bez výpustných otvorů se vytvoří otvor umožňující gravitační vypouštění.

2.2.2. Demontáž autovraků.

2.2.2.1. Části a materiály obsahující škodliviny, které musí být při zpracování z vybraných autovraků odstraněny přednostně:

a) baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn,

b) potenciálně výbušné součásti (například airbagy), pokud je nelze deaktivovat,

c) provozní náplně (palivo, motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí,

d) všechny součásti obsahující rtuť, je-li to technicky proveditelné.

2.2.2.2. Zpracovatel autovraku, který jako první převezme autovrak, znehodnotí identifikační číslo VIN způsobem, který vylučuje jeho opětovné použití při zachování čitelnosti původních znaků. Zničení identifikačního čísla VIN provádí konečný zpracovatel karoserie nebo rámu.

2.2.2.3. Minimální technické požadavky na zpracování autovraku a zpracovatelské operace pro podporu recyklace:

a) vyjmutí katalyzátoru,

b) vyjmutí kovových konstrukčních částí obsahujících měď, hliník a hořčík, pokud tyto kovy nejsou odděleny během drcení,

c) vyjmutí pneumatik, včetně rezervy, pokud je spolu s autovrakem předána k jeho zpracování, a objemných plastových konstrukčních částí (nárazníky, přístrojová deska a nádrže na kapaliny atd.), pokud tyto materiály nejsou odděleny během drcení tak, aby mohly být účinně recyklovány jako materiály,

d) vyjmutí skel.

2.2.2.4. Zpracovatel autovraků zpracuje autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 06 buď sám, nebo jej předá jinému zpracovateli autovraků.

2.2.2.5. Při splnění podmínek bodů 2.2.1. a 2.2.2.1. je možné přeřadit autovrak z katalogového čísla 16 01 04* pod katalogové číslo 16 01 06 bez vylučování nebezpečných vlastností autovraku.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok (LIST č. 1 - Identifikace oprávněné osoby, LIST č. 2 - Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků, samostatně převzatých částí vybraných autovraků a odpadů vzniklých z vybraných autovraků za rok, LIST č. 3 - Hlášení o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí, včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok, List č. 4 - Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků (kategorie vozidla Ml, NI a tříkolová motorová vozidla) a plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace, List č. 5 - Samostatná příloha: Materiál získaný z drcení autovraků (povinně vyplňují pouze zařízení, která provozují drtící zařízení - šrédr))

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností. Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vyřazených vozidlech (2002/151/ES).

2) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

3) § 4 odst. 4 písm. h) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

4) § 20 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 351/2008 Sb.

5) List č. 2 přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

6) List č. 3 přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 351/2008 Sb.

Přesunout nahoru