Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 333/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.

Částka 109/2008
Platnost od 10.09.2008
Účinnost od 10.09.2008
Zrušeno k 15.03.2015 (42/2015 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

333

VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb., k provedení § 24 odst. 1 a 2 a § 25 odst. 1 a 5:


Čl. I

Vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) bodech 1 a 2 se slova „vlastního zatížení“ nahrazují slovy „povoleného zatížení“.

2. V § 1 písm. b) bodě 4 se slovo „od“ nahrazuje slovem „nad“ a slova „do 20 kW“ se zrušují.

3. V § 1 písm. b) se bod 5 zrušuje. Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 5 až 7.

4. V § 1 písm. b) bodě 6 se slovo „od“ nahrazuje slovem „nad“ a slova „do 20 m2“ se zrušují.

5. V § 1 písm. b) se bod 7 zrušuje.

6. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „vlastního zatížení“ nahrazují slovy „povoleného zatížení“.

7. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „, není-li dále stanoveno jinak“.

8. V § 2 odst. 2 se druhé slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo vůdce plavidla plujícího pomocí radaru a je zdravotně způsobilá“.

9. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Provoz plavidla se způsobilou posádkou

(1) Na plavidlech, pro která je při vydání osvědčení plavidla stanovena vícečlenná posádka, musí být členové posádky držiteli průkazu způsobilosti.

(2) Nejmenší počet a složení členů posádky plavidla se stanovuje při vydání osvědčení plavidla nebo zvláštního povolení k plavbě s přihlédnutím k druhu a velikosti plavidla, způsobu jeho provozování, stupni mechanizace a automatizace jeho ovládacího zařízení a charakteru vodní cesty.

(3) Plovoucí stroj při práci může obsluhovat osoba s průkazem způsobilosti vůdce plavidla odpovídajícího typu a třídy vodní cesty. Tato osoba musí být současně držitelem osvědčení o způsobilosti k práci s pozemním strojem, který je součástí plovoucího stroje.

(4) Pozemní stroj umístěný na plavidle může obsluhovat osoba s osvědčením o způsobilosti k práci na tento stroj bez průkazu strojmistra pouze pod dohledem kapitána odpovídající třídy.“.

10. V § 4 odst. 3 se slova „v souladu se zvláštními právními předpisy, které upravují rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě4)“ včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

11. V § 4 odst. 4 písm. a) se za slova „dopravně významné využívané“ vkládají slova „I. třídy v úseku České Budějovice (soutok s řekou Malše) - Týn nad Vltavou (ř. km 205,0) a“ a za slova „vodních cestách účelových“ se vkládají slova „a ostatních“.

12. V § 4 odst. 4 písm. b) se za slova „malé plavidlo“ vkládají slova „s vlastním strojním pohonem“ a slova „dopravně významné využívané 0. třídy a vodních cest účelových“ se zrušují.

13. Za § 5 pod nadpis „Požadovaný věk, vzdělání, praxe a zkušební předměty pro získání průkazu způsobilosti člena posádky plavidla a vůdce plavidla (k § 25 odst. 5 zákona)“ se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:

㤠5a

Plavčík

(1) Požadovaný věk a vzdělání plavčíka jsou

a) věk: nejméně 15 let,

b) vzdělání: žák středního vzdělání s výučním listem, obor vzdělání: zaměření - lodní doprava.

(2) Plavčík může vykonávat palubní práce na plavidle pouze pod dohledem lodníka.

§ 5b

Pomocný lodník

(1) Požadovaný věk a vzdělání pomocného lodníka jsou

a) věk: nejméně 16 let,

b) vzdělání: základní.

(2) Pomocný lodník může vykonávat palubní práce na plavidle pouze pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.“.

14. V § 6 odst. 1 se slova „I. tř.“ zrušují.

15. V § 6 odst. 1 písmeno b) zní:

b) stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, obor vzdělání: zaměření - lodní doprava“.

16. V § 6 odst. 2 se slova „I. tř.“ zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova „včetně obsluhy kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti“.

17. V § 6 odst. 3 písm. b) se slova „pod dohledem lodníka I. tř.“ zrušují a písmeno „a“ se nahrazuje čárkou.

18. V § 6 se odstavce 4 a 5 zrušují.

19. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Lodní strojník

(1) Požadovaný věk, vzdělání, praxe a odborná způsobilost lodního strojníka jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, obor vzdělání: zaměření - lodní doprava,

c) praxe: 12 měsíců ve funkci lodníka.

(2) Lodní strojník může obsluhovat strojní zařízení na plavidle, kromě pracovních zařízení na plovoucím stroji, včetně obsluhy kormidla pouze pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.

(3) Úleva z předepsaného vzdělání může být poskytnuta za podmínky, že uchazeč má

a) dokončené základní vzdělání,

b) praxi na plavidle s vlastním strojním pohonem v trvání 24 měsíců ve funkci lodníka.“.

20. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Kormidelník

(1) Požadovaná praxe kormidelníka je 30 měsíců, z toho 24 měsíců ve funkci lodníka nebo lodního strojníka.

(2) Kormidelník může kormidlovat plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách pouze při zachování odpovědnosti kapitána za provoz plavidla.“.

21. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Kapitán

(1) Požadovaný věk, praxe a odborná způsobilost kapitána I. tř. jsou

a) věk: nejméně 21 let,

b) praxe: nejméně 48 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem, z toho 24 měsíců plavby na vodních cestách dopravně významných ve funkci lodníka, lodního strojníka nebo kormidelníka,

c) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(2) Kapitán I. tř. je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.

(3) Požadovaná praxe a odborná způsobilost kapitána II. tř. jsou

a) praxe: nejméně 36 měsíců, z toho 18 měsíců plavby na vodních cestách dopravně významných na plavidle s vlastním strojním pohonem ve funkci lodníka, lodního strojníka nebo kormidelníka,

b) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(4) Kapitán II. tř. je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách v České republice.

(5) Požadovaná praxe a odborná způsobilost kapitána III. tř. jsou

a) praxe: nejméně 12 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem ve funkci lodníka, lodního strojníka nebo kormidelníka na úseku vodní cesty, pro který žádá oprávnění,

b) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(6) Kapitán III. tř. je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vodních cestách ostatních.

(7) Požadovaný věk, praxe a odborná způsobilost kapitána IV. tř. jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) praxe: nejméně 6 měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem, s výjimkou malého plavidla na úseku vodní cesty, pro který žádá oprávnění,

c) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(8) Kapitán IV. tř. je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, o výtlaku do 300 m3 a obsaditelnosti maximálně 60 cestujícími na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vodních cestách ostatních.“.

22. V § 9 odst. 1 písm. b), § 9 odst. 3 písm. b) a § 9 odst. 5 písm. b) se slova „dokončené“ a slova „vzdělání“ zrušují.

23. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova „převozní lodi s vlastním strojním pohonem pod dohledem převozníka I. tř.“ nahrazují slovy „plavidle s vlastním strojním pohonem“.

24. V § 9 odst. 2 se na konci textu doplňují slova „České republiky“.

25. V § 9 odst. 3 písm. c) se slova „převozní lodi bez vlastního strojního pohonu pod dohledem převozníka II. tř.“ nahrazují slovy „plavidle s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu“.

26. V § 9 odst. 4 se na konci textu doplňují slova „České republiky“.

27. V § 9 odst. 5 písm. c) se slova „převozní lodi pod dohledem převozníka III. tř. na vodní cestě účelové“ nahrazují slovy „plavidle s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu“.

28. V § 9 odst. 6 se slova „vodní cestě účelové nebo na vodní cestě ostatní“ nahrazují slovy „vodních cestách České republiky kromě cest dopravně významných využívaných“.

29. § 10 a 11 včetně nadpisů znějí:

㤠10

Vůdce malého plavidla

(1) Požadovaný věk, vzdělání a odborná způsobilost vůdce malého plavidla jsou

a) věk: nejméně 18 let pro vedení plavidla podle odstavců 2 a 3, nejméně 16 let pro vedení plavidla podle odstavce 4,

b) vzdělání: základní,

c) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(2) Vůdce malého plavidla je oprávněn vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla. Podle druhu plavidla se rozlišují následující kategorie:

a) kategorie M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu,

b) kategorie S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet.

(3) Vůdce malého plavidla je oprávněn vést malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava1) (dále jen „rekreační plavidlo“), v souladu s kategoriemi podle odstavce 2

a) na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla,

b) v pobřežních mořských vodách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, do 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice, do výšky vlny 1,2 m a za dne.

(4) Vůdce malého plavidla je oprávněn vést rekreační plavidlo, v souladu s kategoriemi podle odstavce 2 s omezením výkonu motoru do 20 kW a celkové plochy plachet do 20 m2

a) na všech vodních cestách České republiky,

b) na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla.

§ 11

Strojmistr

(1) Požadovaný věk, vzdělání, praxe a odborná způsobilost strojmistra I. tř. jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, obor vzdělání ze skupiny „Strojírenství a strojírenská výroba“,

c) praxe: nejméně 9 měsíců při práci na plovoucím stroji,

d) odborná způsobilost: osvědčení o způsobilosti k práci s pozemním strojem, který je součástí plovoucího stroje, a znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(2) Strojmistr I. tř. je oprávněn obsluhovat plovoucí stroj při práci na všech vodních cestách České republiky.

(3) Úleva z předepsaného vzdělání může být poskytnuta za podmínky, že uchazeč má

a) dokončené základní vzdělání,

b) praxi nejméně 18 měsíců při práci na plovoucím stroji,

c) odbornou způsobilost spočívající v osvědčení způsobilosti k práci s pozemním strojem, který je součástí plovoucího stroje, a ve znalosti předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřené zkouškou podle této vyhlášky.

(4) Požadovaný věk, vzdělání, praxe a odborná způsobilost strojmistra II. tř. jsou

a) věk: nejméně 18 let,

b) vzdělání: základní,

c) praxe: nejméně 6 měsíců při práci na plovoucím stroji,

d) odborná způsobilost: osvědčení o způsobilosti k práci s pozemním strojem, který je součástí plovoucího stroje, a znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(5) Strojmistr II. tř. je oprávněn obsluhovat plovoucí stroj při práci na vodních cestách České republiky kromě cest dopravně významných využívaných.

(6) K vedení plovoucího stroje při plavbě přesahující pracovní pohyby a pracovní přemisťování stroje na malé vzdálenosti je třeba, aby strojmistr byl držitelem průkazu způsobilosti vůdce plavidla odpovídající typu plavidla a vodní cestě, na které se plovoucí stroj pohybuje.“.

30. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a

Vůdce plavidla plujícího pomocí radaru

(1) Požadovaná praxe a odborná způsobilost vůdce plavidla plujícího pomocí radaru jsou

a) praxe: na plavidle jako vůdce plavidla, k jehož vedení má být průkaz způsobilosti vůdce plavidla plujícího pomocí radaru vydán,

b) odborná způsobilost: znalost předmětů podle přílohy č. 1 této vyhlášky ověřená zkouškou podle této vyhlášky.

(2) Vůdce plavidla plujícího pomocí radaru je oprávněn vést plavidlo, k jehož vedení na stanovených vodních cestách ho opravňuje platný průkaz způsobilosti vůdce plavidla, za snížené viditelnosti.“.

31. V § 12 odst. 1 se slova „§ 2 odst. 1 a § 3 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 2 odst. 2 a § 3 odst. 1“.

32. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „osoby provozující“ nahrazují slovy „vůdce plavidla a člena posádky plavidla provozujícího“.

33. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Za zdravotně způsobilou lze uznat posuzovanou osobu pouze v případě, že při její lékařské prohlídce nebyly zjištěny vady, stavy nebo nemoci (dále jen „nemoci“), které brání bezpečnému výkonu činnosti nebo by při výkonu činnosti mohly způsobit škody na jejím zdraví.“.

34. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

㤠13

(1) Preventivní lékařské prohlídky jsou

a) prohlídka, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost uchazeče o získání průkazu způsobilosti člena posádky plavidla a vůdce plavidla; prohlídka se vykoná nejdříve 3 měsíce před započetím výcviku nebo před podáním žádosti o vydání průkazu způsobilosti. Platnost této prohlídky je

1. pro vůdce plavidla, kromě plavidla rekreačního, do 50 let věku uchazeče,

2. pro vůdce malého plavidla, které je rekreačním plavidlem a člena posádky plavidla do 65 let věku uchazeče,

b) prohlídka, při níž se opakovaně posuzuje zdravotní způsobilost člena posádky plavidla a vůdce plavidla; prohlídka se vykoná nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti posudku o zdravotní způsobilosti a nejpozději

1. v den dovršení 50, 55, 60 a 65 let věku uchazeče a potom každoročně pro vůdce plavidla, kromě plavidla rekreačního,

2. před dovršením 65 let věku a potom každoročně pro vůdce malého plavidla, které je rekreačním plavidlem, a člena posádky plavidla,

c) mimořádná prohlídka, při níž se přezkouší zdravotní způsobilost mimo termín pravidelné prohlídky.

(2) Mimořádná prohlídka podle odstavce 1 písm. c) se vykoná na žádost

a) plavební správy v případě, že člen posádky nebo vůdce plavidla

1. vykázal při výkonu své činnosti nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost plavby na vodní cestě nebo při okolnostech svědčících o změně jeho zdravotní způsobilosti,

2. měl přímou účast na plavební nehodě nebo jestliže o to požádá orgán příslušný k vyšetření nehody podle zvláštních právních předpisů12),

b) provozovatele plavidla11) v případě, že člen posádky plavidla nebo vůdce plavidla

1. vykázal při výkonu své činnosti nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost plavby na vodní cestě,

2. nastoupí výkon činnosti po přerušení výkonu činnosti, pro niž bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti trvající déle než 6 měsíců,

c) provozovatele plavidla též při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla nebo vůdce plavidla k vykonávané činnosti, zejména na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, nebo před zahájením činnosti po onemocnění, u kterého nelze vyloučit změnu zdravotní způsobilosti nebo je delší než 12 týdnů.

11) § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

35. V § 14 odst. 1 se slova „vady nebo stavy nebo nemoci (dále jen „nemoci“)“ nahrazují slovem „nemoci“.

36. V § 14 odst. 2 se slova „vstupní prohlídce“ nahrazují slovy „prohlídce, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost“ a na konci textu se doplňují slova „ , kterým není provozována koncesovaná vodní doprava1)“.

37. V § 14 odst. 6 písm. a) bodě 1 se slova „provozujícího nekoncesovanou vodní dopravu“ nahrazují slovy „posuzovaného podle § 12 odst. 2 písm. b)“.

38. V § 14 odst. 6 písm. b) bodě 2 se slova „člena posádky plavidla a vůdce plavidla provozujícího koncesovanou vodní dopravu“ nahrazují slovy „vůdce plavidla a“ a na konci textu se za slova „člena posádky plavidla“ doplňují slova „posuzovaných podle § 12 odst. 2 písm. a)“.

39. V § 14 se odstavec 7 zrušuje.

40. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „vstupní prohlídce“ nahrazují slovy „prohlídce, při níž se posuzuje zdravotní způsobilost uchazeče“.

41. V § 16 odst. 2 se slova „a služební knížky“ zrušují.

42. V § 16 odst. 3 se za větu první vkládají věty „Zkouška se skládá z části teoretické a praktické. Zkušební předměty a jejich obsah stanovuje příloha č. 1 této vyhlášky.“.

43. V § 16 odst. 3 se poslední věta zrušuje.

44. V § 16 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „O výsledcích zkoušky uchazeče se vyhotoví záznam do spisu uchazeče.“.

45. V § 16 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „a u vůdce plavidla a člena posádky plavidla, kde je požadována předešlá praxe na plavidle“.

46. V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Žadateli, který při zkoušce prospěje, vydá plavební správa průkaz způsobilosti, kterým je pro členy posádky plavidla plavecká služební knížka. Do plavecké služební knížky se zapisují způsobilosti plavčík, pomocný lodník, lodník, lodní strojník a kormidelník. V plavecké služební knížce se eviduje odborná a zdravotní způsobilost a praxe vykonaná na plavidle. K prokazování zdravotní způsobilosti a praxe vykonané na plavidle může být plavecká služební knížka vydána i vůdci plavidla na jeho žádost.“.

47. V § 18 se za slova „plynulost plavebního provozu“ vkládají slova „nebo řídil plavidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,“.

48. § 19 se zrušuje.

49. V příloze č. 1 písm. A se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

f) lodní sestavy, jejich spojování a manévry s nimi,

g) manévrování plachetnicí.“.

50. V příloze č. 1 písm. A se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) lodní elektrická zařízení a jejich údržba.“.

51. V příloze č. 1 písm. B bodě 3 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:

b) rozdělení nebezpečných věcí do tříd, klasifikační kódy,

c) rozlišení nebezpečnosti a její indikace,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena d) až g).

52. V příloze č. 2 písm. A bodě 1 se slova „Vady, stavy a nemoci (dále jen „nemoci“)“ nahrazují slovem „Nemoci“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Průkazy způsobilosti kormidelníků jako vůdců plavidel bez vlastního strojního pohonu, vydané před účinností této vyhlášky, zůstávají v platnosti.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr: Ing. Řebíček v. r.

Přesunout nahoru