Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 329/2008 Sb.Vyhláška o centrální evidenci exekucí

Částka 108/2008
Platnost od 08.09.2008
Účinnost od 08.09.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

329

VYHLÁŠKA

ze dne 25. srpna 2008

o centrální evidenci exekucí

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 125 odst. 5 a § 131 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:


§ 1

(1) Centrální evidence exekucí (dále jen „evidence“) je vedena na určené adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

(2) Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora“) poskytuje exekutorovi přístup k elektronickému zápisu, výmazu nebo změně (dále jen „zápis“) a k vkládání údajů do evidence, jakož i k odstranění údajů z evidence, podle § 4 odst. 1.

(3) Do evidence se zapisují údaje podle § 2 uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a) nebo v rozhodnutí podle § 125 odst. 1 písm. b) exekučního řádu nebo ve spisu vedeném exekutorem. Změny údajů zapisovaných do evidence provádí exekutor tak, aby odpovídaly stavu řízení, které exekutor vede nebo vedl.

§ 2

(1) Do evidence se zapisuje

a) označení exekučního soudu,

b) den, měsíc a rok vydání vyrozumění o zahájení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR,

c) vymáhaná povinnost takto:

1. výše exekucí vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného,

2. popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků u nepeněžitého plnění,

3. výše vymáhaného peněžitého plnění s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného a popis vymáhaného nepeněžitého plnění v maximální délce 100 znaků, je-li vymáháno peněžité i nepeněžité plnění,

d) údaj o tom, zda řízení byla spojena.

(2) Do evidence se zapisuje

a) označení soudu nebo exekutora, který rozhodl o odkladu nebo zastavení exekuce,

b) spisová značka usnesení, jímž bylo rozhodnuto o odkladu nebo zastavení exekuce,

c) den, měsíc a rok vydání usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce ve tvaru: DD.MM.RRRR.

(3) U povinného-fyzické osoby se zapisuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení,

b)  rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození,

c) adresa bydliště včetně pětimístného poštovního směrovacího čísla ve tvaru XXXXX; není-li poštovní směrovací číslo, pak se neuvede,

d) identifikační číslo, je-li povinný podnikatelem.

(4) U povinného-právnické osoby se zapisuje

a) název nebo obchodní firma,

b) identifikační číslo,

c) adresa sídla včetně pětimístného poštovního směrovacího čísla ve tvaru XXXXX; není-li poštovní směrovací číslo, pak se neuvede.

(5) Do evidence se zapisuje rovněž

a) spisová značka exekutora složená z trojčíslí představujícího evidenční číslo exekutora, označení příslušného rejstříku písmeny „EX“, pořadového čísla věci a posledního dvojčíslí kalendářního roku,

b) zánik oprávnění exekutora k vedení exekuce z důvodů uvedených v § 51 exekučního řádu s uvedením důvodu zániku.

§ 2a

Do evidence se v elektronické podobě vzniklé autorizovanou konverzí dokumentu1) vkládají dražební vyhlášky podle § 125 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, rozhodnutí, kterými jsou tyto vyhlášky měněny, oznámení dražebního roku podle § 125 odst. 1 písm. d) exekučního řádu a jeho změny.

§ 3

(1)  Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce podle § 125 odst. 1 písm. a) exekučního řádu se provede do 3 dnů poté, kdy exekutor zapsal do rejstříku zahájených exekucí doložku provedení exekuce. Zápis údajů z rozhodnutí podle § 125 odst. 1 písm. b) exekučního řádu se provede do 3 dnů poté, co se exekutor dozvěděl o právní moci těchto rozhodnutí, a zápis ostatních údajů do 5 pracovních dnů poté, co se o nich exekutor dozvěděl. Údaje podle § 125 odst. 1 písm. c) nebo d) exekučního řádu se do evidence vkládají do 3 pracovních dnů od vydání dražební vyhlášky nebo oznámení dražebního roku.

(2) Exekutor odstraní z evidence všechny údaje týkající se nařízené exekuce bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skončení exekuce.

§ 4

(1) Exekutor provádí zápisy a vkládání do evidence a odstraňování z evidence elektronicky dálkovým přístupem zadáním údajů

a) prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přístupu na internetové stránky aplikace evidence přiděleného exekutorovi Komorou (dále jen „individualizovaný přístup“),

b) prostřednictvím zabezpečeného individualizovaného přenosového programu dodaného exekutorovi Komorou (dále jen „přenosový program“).

(2) Exekutor je oprávněn umožnit v souvislosti s řízením využití individualizovaného přístupu a přenosového programu svému zástupci nebo zaměstnanci pověřenému prováděním úkonů týkajících se evidence exekucí.

§ 5

(1) Komoře náleží odměna za každé poskytnutí elektronického údaje z evidence, stanoví-li tak exekuční řád. Výše odměny v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů, činí

do 1000. poskytnutého údaje.......... 60 Kč,
od 1001. poskytnutého údaje do 10000. poskytnutého údaje .......... 30 Kč,
od 10001. poskytnutého údaje do 1000000. poskytnutého údaje.......... 15 Kč,
od 1000001. poskytnutého údaje.......... 6 Kč.

(2) Za poskytnutí elektronického údaje z evidence podle odstavce 1 se považuje

a) zobrazení výsledku vyhledávání bez ohledu na to, zda je výsledek negativní či zda obsahuje údaje o více subjektech splňujících zadaná kritéria vyhledávání, nebo

b) zobrazení konkrétních údajů o exekučním řízení vedeném proti danému subjektu.

(3) V případě nepřetržitého sledování se za poskytnutí elektronického údaje považuje

a) vložení subjektu do režimu nepřetržitého sledování a současné zobrazení výsledku vyhledávání podle odstavce 2 písm. a),

b) první zobrazení konkrétních údajů o každém exekučním řízení vedeném proti danému subjektu v každých třech kalendářních měsících, nebo

c) zobrazení změny ve výsledcích vyhledávání získaných podle písmene a) nebo b).

(4) Za výpis z centrální evidence exekucí nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v centrální evidenci exekucí není zapsán, náleží Komoře odměna ve výši 50 Kč za každou stránku.


§ 6

Přechodné ustanovení

Exekutor zapíše do evidence nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky údaje týkající se exekuce pravomocně nařízené a neskončené přede dnem účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí.

2. Vyhláška č. 130/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 5, které nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 366/2009 Sb. Čl. II

1. Pro výpočet odměny podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 329/2008 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se nezapočítávají elektronické údaje poskytnuté z centrální evidence exekucí žadateli do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Exekutor vloží do evidence nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje podle § 2a, jestliže dražební vyhláška nebo oznámení dražebního roku byly vydány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a dražební jednání bylo nařízeno nebo dražební rok byl oznámen na den následující po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 489/2012 Sb. Čl. II

1. Exekutor uvede nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje, které byly do centrální evidence exekucí zapsány přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do souladu s § 2 odst. 1 písm. c) body 1 a 3 a s § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. U řízení, která byla zahájena jako řízení o výkonu rozhodnutí a pokračují ode dne předání soudního spisu exekutorovi u exekutora jako exekuční řízení podle části první čl. II zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se do centrální evidence exekucí podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, zapisuje den, měsíc a rok vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ve tvaru: DD.MM.RRRR.


Ministr: JUDr. Pospíšil v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru