Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 320/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.

Částka 104/2008
Platnost od 29.08.2008
Účinnost od 08.09.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

320

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpis Evropských společenství“) bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhu s vínem.

1) Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999. Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.“.

2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 6 zní:

㤠2

Prémie za vyklučení vinice

(1) Žádost o prémii za vyklučení vinice podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společnou organizaci trhu s vínem2) podává pěstitel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři do 31. července kalendářního roku4).

(2) Žádost podle odstavce 1 vedle náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím společnou organizaci trhu s vínem2) obsahuje

a) číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém se nachází klučená vinice,

b) výměru části půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na které se nachází klučená vinice, není-li klučena vinice na celém půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

c) zákres klučené části půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v mapě půdních bloků v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším, v případě, že pěstitel neklučí celou výměru půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku.

(3) Plochy nezpůsobilé podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společnou organizaci trhu s vínem5) pro podání žádosti podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

(4) Vyklučení vinice pěstitelem musí být provedeno nejpozději do 31. května kalendářního roku6) následujícího po roce, ve kterém byla podána žádost o prémii podle odstavce 1.

2) Čl. 98 až 107 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
Čl. 67 až 75 a příloha XV nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.

5) Čl. 104 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.

6) Čl. 70 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 555/2008.“.

3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7 až 10 zní:

㤠3

Stanovení přednostních kritérií a podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu

(1) Pokud jsou finanční prostředky určené pro Českou republiku z rozpočtu Evropské unie na prémie za klučení vinice nižší než souhrn všech nároků ze žádostí podle § 2 odst. 1, Fond rozhodne o žádostech podle § 2 odst. 1 na základě těchto přednostních kritérií7) v následujícím pořadí

a) vyšší procentní poměr vyklučených vinic žadatele v poměru k celkové výměře všech vinic žadatele,

b) vyšší průměrný věk klučených vinic žadatele.

(2) Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu8) jsou žadatelem splněny, jestliže

a) nedojde ke zrušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice,

b) je vyloučeno pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků9), s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů,

c) kejda nebo močůvka je zapracována do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis10),

d) nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda,

e) nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků.

7) Čl. 71 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

8) Čl. 103 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.

9) § 3a a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

10) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. § 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. a nařízení vlády č. 108/2008 Sb.“.

4. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11 až 14 zní:

㤠4

Rozhodování o prémii za vyklučení vinice

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil z nedbalosti11) některou z podmínek uvedených v § 3 odst. 2 na výměře zemědělské půdy, která je

a) nižší nebo rovna 3 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží prémii podle § 2 odst. 1 o 1 %,

b) vyšší než 3 % a nižší nebo rovna 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží prémii podle § 2 odst. 1 o 3 %,

c) vyšší než 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží prémii podle § 2 odst. 1 o 5 %.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil úmyslně12) některou z podmínek uvedených v § 3 odst. 2 na výměře zemědělské půdy, která je

a) nižší nebo rovna 3 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží prémii podle § 2 odst. 1 o 20 %,

b) vyšší než 3 % a nižší nebo rovna 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží prémii podle § 2 odst. 1 o 50 %,

c) vyšší než 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, prémii podle § 2 odst. 1 žadateli neposkytne.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel opakovaně porušil13) některou z podmínek uvedených v § 3 odst. 2, prémii podle § 2 odst. 1 žadateli sníží podle předpisu Evropských společenství14).

11) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

12) Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

13) Čl. 41 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 796/2004.

14) Čl. 66 odst. 4 a 5 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.“.

5. § 5 až 7 a § 9 se zrušují.

6. § 8 až 8j se zrušují.

7. Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

Plochy nezpůsobilé pro podání žádosti (§ 2 odst. 3)

Vinice ve vinařských obcích Praha-Troja
Praha 2
Praha 6
Praha 9
Praha 12
Karlštejn
Brno - Bystrc
Brno - Chrlice
Brno - Medlánky
Brno - Obrany - Maloměřice
Brno - Tuřany
Brno - Vinohrady

“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadního právního předpisu.

2. Pro kalendářní rok 2008 se žádosti podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou podávat Fondu do 15. září 2008.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. září 2008, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, které nabývá účinnosti dnem 16. října 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru