Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb.Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Částka 104/2008
Platnost od 29.08.2008
Účinnost od 01.09.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

318

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2008

o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou.

§ 2

Uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů

(1) Žádost o to, aby byla uznána za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice, podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie v odvětví ovoce a zeleniny2), Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2) K žádosti se přiloží

a) originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov organizace,

b) doklad prokazující, že žadatel sdružuje ode dne podání žádosti nejméně 5 producentů42), kteří nejsou vzájemně personálně propojeni,

c) doklad prokazující, že roční hodnota produkce uvedené na trh, na které se podílí všichni producenti, které žadatel sdružuje, činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 6000000 Kč5),

d) doklad prokazující, že podíl produkce uvedené na trh jedním producentem žadatele na celkové produkci uvedené na trh všemi producenty žadatele za poslední kalendářní rok přede dnem podání žádosti je nižší než 50 %, a

e) informace o obchodním a rozpočtovém řízení54) uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4), pokud

a) žadatel splní podmínky podle odstavců 1 a 2 a

b) každý producent v roce podání žádosti i v roce předcházejícím roku podání žádosti má evidovanou zemědělskou půdu se zemědělskou kulturou standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.

(4) Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

(5) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů po celou dobu trvání

a) sdružuje nejméně 5 producentů, kteří nejsou vzájemně personálně propojeni,

b) uvede na trh každý kalendářní rok produkci55), na které se podílí všichni sdružení producenti, o hodnotě nejméně 6000000 Kč, a

c) zajistí, že každý sdružený producent má evidovanou zemědělskou půdu se zemědělskou kulturou standardní orná půda nebo ovocný sad v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.

§ 3

Uznání za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů

(1) Žádost o to, aby byla uznána za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, podává osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie v odvětví ovoce a zeleniny6), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) K žádosti se přiloží

a) originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov organizace,

b) doklad o počtu členů, z něhož vyplývá, že sdružuje alespoň 2 členy.

(3) Osoba podle odstavce 1 přiloží k žádosti rovněž doklady prokazující, že její členové sídlící v jiných členských státech byli uznáni za organizaci producentů příslušnými orgány členských států, na jejichž území mají sídlo.

(4) Osobu podle odstavce 1 uzná Fond za sdružení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících společnou organizaci trhů a prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny6).

(5) Osoba, která byla uznána podle odstavce 4, oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 4

Výše podílu na hlasovacích právech a výše podílu člena organizace producentů

Výše podílu na hlasovacích právech všech členů organizace producentů může na jednoho člena činit nejvýše 20 %. Maximální výše podílu jednoho člena v organizaci producentů musí být nižší než 50 % podílů7) všech členů v organizaci producentů.

§ 5

Vystoupení z organizace producentů nebo z nadnárodní organizace producentů

Výpovědní doba pro vystoupení8) člena z organizace producentů nebo z nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, která byla uznána podle § 2, činí 6 měsíců a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení příslušné organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice; vystoupení nabývá účinnosti uplynutím uvedené lhůty.

§ 7

Nejvyšší podíl produkce člena organizace producentů určené k přímému prodeji

Člen organizace producentů je oprávněn prodat nejvýše 10 % své produkce způsobem, který stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie o společné organizaci trhů17).

§ 8

Provozní fond a operační program

(1) Žádost o schválení operačního programu a sdělení o provozním fondu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie18), včetně způsobu výpočtu objemu provozního fondu, podává organizace producentů, nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, sdružení organizací producentů nebo sdružení nadnárodních organizací producentů se sídlem v České republice Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Dokladem o zřízení provozního fondu se rozumí originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, na kterém budou uloženy prostředky provozního fondu.

(3) Operační program lze v průběhu jednoho kalendářního roku změnit bez předchozího schválení Fondem19) pouze v případě, že celková hodnota změn nepřesáhne 10 % hodnoty výše provozního fondu schválené Fondem na příslušný rok. Tato změna se může týkat pouze schválených opatření a akcí operačního programu.

(4) Změna operačního programu přesahující hodnotu podle odstavce 3 může být provedena pouze na základě schválení Fondem. Fond tuto změnu schválí, pokud navrhovaná změna nebude znamenat vypuštění nebo podstatnou změnu obsahu schválených cílů operačního programu20). Hodnota snížení finančních prostředků provozního fondu nesmí překročit 25 % původně schválené částky21). Žádost o tuto změnu podává osoba uvedená v odstavci 1 Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. listopadu roku, v němž je změna uskutečněna.

(5) Pokud souhrn výdajů na environmentální opatření organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice nedosáhne minimálně výše 10 % výdajů operačního programu schváleného Fondem, zahrne organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice do svého operačního programu nejméně 2 environmentální opatření22) ze seznamu, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Jestliže organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice36)

a) provede pouze jedno environmentální opatření zahrnuté do schváleného operačního programu, vrátí Fondu 20 % podpory poskytnuté na příslušný operační program,

b) neprovede žádné environmentální opatření zahrnuté do schváleného operačního programu, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný operační program,

c) nevynaloží nejméně 10 % výdajů v rámci schváleného operačního programu na environmentální opatření, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný operační program.

(6) Pro sdružení organizací producentů a nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, které plní celý operační program sdružení organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie41), se odstavec 5 použije obdobně.

(7) Seznam opatření pro operační program43) organizace producentů, nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, sdružení organizací producentů nebo sdružení nadnárodních organizací producentů se sídlem v České republice, které lze například využít k dosažení cílů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie23), je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(8) Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podá žádost o vyplacení části podpory za výdaje vyplývající z operačního programu24) Fondu na jím vydaném formuláři, a to za výdaje vynaložené v

a) prvním čtvrtletí příslušného roku, do konce dubna téhož roku,

b) druhém čtvrtletí nebo v prvním pololetí příslušného roku, do konce července téhož roku,

c) třetím čtvrtletí nebo ve třetím čtvrtletí a v obdobích uvedených v písmenu b) příslušného roku, do konce října téhož roku.

(9) Organizace producentů může předložit Fondu na jím vydaném formuláři žádost o změnu operačního programu na následující roky, a to nejpozději do 15. září56) roku předcházejícího změně operačního programu.

§ 9

Opatření pro předcházení krizím

(1) Na území České republiky se nepoužijí tato opatření pro předcházení krizím25):

a) investice zajišťující účinnější řízení množství uvedených na trh a

b) podpora správních nákladů na zřizování vzájemných fondů.

(2) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů doručí Fondu oznámení všech plánovaných stažení z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení, a to nejpozději 7 kalendářních dnů předem44).

(3) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů dodá ovoce a zeleninu stažené z trhu bezplatně45) do

a) domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení, azylového domu, terapeutické komunity nebo sociálně terapeutické dílny podle zákona o sociálních službách,

b) základní nebo střední školy podle školského zákona,

c) školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo do školského zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, nebo

d) zdravotnického zařízení lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách.

(4) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů může ovoce a zeleninu staženou z trhu dále dodat zpracovateli, který dodané produkty stažené z trhu použije pouze v zařízení pro nepotravinářské zpracování pro energetické účely s výjimkou výroby alkoholu46).

(5) Organizace producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů mohou dodat produkty stažené z trhu ke zkrmení do zoologických zahrad.

(6) Maximální výše podpory na stažení z trhu pro produkty, které nejsou uvedeny v příloze IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/891, je uvedena v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(7) Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení nelze provést u produktů, u nichž trvá období sklizně déle než jeden měsíc, pokud bylo již sklizeno alespoň 70 % produkce57).

§ 10

Náklady na vnitřní dopravu

Do základu výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh lze zahrnout pouze náklady na vnitřní dopravu v rámci území České republiky nejdále do vzdálenosti 300 km26).

§ 11

Podmínky členství některých osob v organizaci producentů

(1) Osoba, která není producentem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie27), může být přijata za člena organizace producentů28), pokud předmět její činnosti odpovídá požadavkům a cílům uvedeným v přímo použitelném předpise Evropské unie29).

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 nemá právo spolurozhodovat o nakládání s finančními prostředky provozního fondu30) příslušné organizace producentů.

§ 11a

Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření

(1) Podpora47) pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie48) a produkované na území České republiky.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2016 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2016 na formuláři vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 3000 tun50), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.

§ 11b

Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření v období 2016/2017

(1) Podpora51) na opatření provedená v období od 1. července 2016 do 30. června 2017 pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie52) a produkované na území České republiky.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2017 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2017 na formuláři vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 3000 tun53), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.

§ 11c

Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření v období 2017/2018

(1) Podpora58) pro stahování ovoce z trhu, sklízení nezralého ovoce nebo jeho nesklizení je poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie59) a produkované na území České republiky, na opatření provedená v období od 1. července 2017 do 30. června 2018.

(2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2018 na formuláři vydaném Fondem.

(3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

(4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu nejpozději do 31. července 2018 na formuláři vydaném Fondem.

(5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory překročí množství 2000 tun60), Fond podporu jednotlivých žadatelů poměrně sníží.


§ 12

Přechodná ustanovení

(1) Rozhodnutí Fondu o uznání nebo předběžném uznání za organizaci producentů, sdružení organizací producentů, nadnárodní organizaci producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů, vydaná podle dosavadní právní úpravy32), zůstávají v platnosti; na osoby, jímž byla rozhodnutí vydána, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném znění33).

(2) Pokud organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice hodlá předložit Fondu žádost o schválení operačního programu v kalendářním roce 2008, doručí tuto žádost Fondu na jím vydaném formuláři do 31. října 200834).

(3) Řízení o uznání za organizaci producentů nebo za sdružení organizací producentů anebo řízení o předběžném uznání za skupinu producentů, zahájená podle dosavadních právních předpisů, se dokončí podle těchto předpisů.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 247/2004 Sb., o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny, se zrušuje.

§ 14

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 215/2010 Sb. Čl. II

Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 309/2012 Sb. Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 179/2015 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 425/2017 Sb. Čl. II

1. Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů uznaná podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, plní podmínku stanovenou v § 2 odst. 5 písm. c) nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, ode dne 1. července 2018.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství: Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Seznam environmentálních opatření podle § 8 odst. 5

Environmentální opatřeníDruh akcePožadavky
č.Názevč.Popis
1.Zvýšení přirozené úrodnosti půdy1.1.Nákup mulčovačů, drtičů větvíZvýšení obsahu organické hmoty v půdě a podpora biologického života v půdě
2.Protierozní opatření a opatření k šetrnému hospodaření s vodou v krajině2.1.Zatravnění sadůZamezení eroze na svažitých pozemcích
2.2.Investice do závlahových zařízení, kromě hlavních závlahových zařízeníSnížení spotřeby vody a snížení vodní eroze vybudováním kapkové závlahy nebo mikropostřiku o nejméně 25 %
3.Zvýšení biodiverzity3.1.Introdukce organizmů pro opylování s výjimkou včelZvýšení počtu živočichů opylujících rostliny s výjimkou včel
4.Ekologické zemědělství4.1.Výsadby ekologických sadůPodpora způsobů hospodaření šetrných k životnímu prostředí, snížení používání prostředků na ochranu a hnojení rostlin
5.Poradenství, školení5.1.Organizace školení k opatřením Vnitrostátního rámce ČR sektoru ovoce a zelenina pro operační programy organizací producentůZvýšit úroveň znalostí producentů o vybraných opatřeních Vnitrostátního rámce ČR sektoru ovoce a zelenina pro operační programy organizací producentů
6.Podpora nechemických metod ochrany6.1.Introdukce predátorů a použití biologických metod ochranySnížení zátěže životního prostředí způsobené použitím prostředků chemické ochrany, zajištění přirozené biodiverzity k podpoře užitečných organizmů
6.2.Netkané textilie na pokrytí porostuSnížení chemické ochrany, mechanické zabránění náletu škodlivého hmyzu, snížení eroze
7.Opatření na zmírnění klimatických změn7.1.Výměna starých chladicích systémůSnížení zatížení životního prostředí (zvýšení účinnosti chladicího systému) o nejméně 25 %
7.2.Tepelná izolace objektů pro skladování a posklizňovou úpravuSnížení spotřeby energie o nejméně 25 %

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Seznam opatření pro operační program podle § 8 odst. 7

1) Opatření č. 1 - Plánování produkce

a) výdaje spojené s pořízením výpočetní a kancelářské techniky,

b) výdaje spojené s pořízením softwarového vybavení nebo

c) osobní náklady v souvislosti s plánováním produkce (například odhady, sklizňové termíny, soulad mezi poptávkou a nabídkou, průzkum trhu).

2) Opatření č. 2 - Kvalita produkce

a) výdaje spojené s pořízením technologií pro přípravu půdy,

b) výdaje spojené s pořízením technologií pro ošetřování rostlin,

c) výdaje spojené s pořízením technologií pro sklizeň rostlin,

d) výdaje spojené s pořízením technologií pro dopravu produkce k posklizňové úpravě nebo ke zpracování,

e) výdaje spojené s pořízením skleníků nebo foliových krytů,

f) osobní náklady vyplývající z opatření ke zlepšení a udržení vysoké úrovně jakosti,

g) výdaje spojené s pořízením přepravních zařízení udržujících kvalitu produkce,

h) výdaje spojené s budováním systémů síťových a foliových krytů,

i) výdaje spojené s pořízením zařízení a strojního vybavení k monitoringu kvality,

j) výdaje spojené s pořízením zařízení zvyšujících hygienu a kvalitu skladovacích prostor,

k) výdaje spojené s pořízením technologií prodlužující trvanlivost produkce nebo

l) výdaje spojené s certifikací a bezpečností produktů.

3) Opatření č. 3 - Odbyt produkce

a) výdaje spojené s pořízením technologií pro posklizňovou úpravu produkce,

b) výdaje spojené s pořízením technologií pro třídění nebo balení produkce,

c) výdaje spojené s úpravou či vybudováním skladovacích a manipulačních prostor,

d) výdaje spojené s certifikací procesu řízení,

e) nájem nebo pacht skladovacích a manipulačních prostor jako účelná náhrada výstavby nových skladů,

f) osobní náklady a investice vyplývající z opatření ke zlepšení úrovně uvádění zboží na trh,

g) výdaje spojené s aktivním marketingem,

h) osobní náklady vyplývající z opatření ke zvyšování koncentrace nabídky,

i) výdaje spojené se zvýšením přidané hodnoty produkce,

j) výdaje spojené s propagací obchodní značky organizace producentů, případně sdružení organizací producentů,

k) výdaje spojené s propagací správných stravovacích návyků,

l) výdaje spojené s propagací značek jakosti nebo

m) výdaje spojené se zpracováním vlastní produkce.

4) Opatření č. 4 - Vzdělávání a školení

a) akce spojené se získáním odborných informací o integrované produkci a ekologickém zemědělství,

b) akce spojené se získáním odborných informací o environmentálních tématech,

c) akce spojené se získáním odborných informací o kontrole chorob a škůdců, jakosti produktů,

d) akce spojené se získáním odborných informací o dohledatelnosti produktů,

e) akce spojené se získáním odborných informací o zlepšení a udržení vysoké kvality produkce nebo

f) poradenská činnost k zajištění vysoké kvality produkce.

5) Opatření č. 5 - Předcházení krizím a jejich řešení

a) výdaje spojené se zajištěním stability podnikatelského prostředí pomocí podpory pojištění do 80 %,

b) výdaje spojené s propagací ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny v době využívání opatření související s předcházením krizí,

c) výdaje spojené s opětovnou výsadbou sadů s ohledem na povinné vyklučení ze zdravotních důvodů nebo fytosanitárních důvodů nebo

d) výdaje spojené se stahováním z trhu, se sklízením nezralého ovoce a zeleniny nebo s jejich nesklízením.

6) Opatření č. 6 - Environmentální opatření podle § 8 odst. 5

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory

Druh ovoce nebo zeleninyPrůměrné výnosy (t/ha)Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízeníStahovaní z trhu s jiným určením produktů
Členové organizací producentůNečlenovéČlenové organizace producentůNečlenové
Celková podpora
EUR/ha
Příspěvek
EU
(75 %)
EUR/ha
Příspěvek
OP
(25 %)
EUR/ha
Příspěvek
EU
(50 %)
EUR/ha
Příspěvek
EU
(75 %)
EUR/t
Příspěvek
EU
(50 %)
EUR/t
Jablka15,011785,891339,42446,47892,9499,1566,10
Hrušky11,421634,201225,65408,55817,10119,2579,50
Rajčata41,006752,705064,531688,183376,35137,2591,50
Mrkev nebo karotka39,002997,542248,16749,391498,7764,0542,70
Zelí57,001990,441492,83497,61995,2229,1019,40
Paprika zeleninová (sladká paprika)40,0010800,008100,002700,005400,00225,00150,00
Květák a brokolice16,001514,881136,16378,72757,4478,9052,60
Okurky salátové36,005184,003888,001296,002592,00120,0080,00
Okurky nakládačky42,006048,004536,001512,003024,00120,0080,00
Švestky3,93721,55541,16180,39360,77153,00102,00
Bobuloviny (maliny, ostružiny, moruše, rybízy, angrešt, borůvky, brusinky)2,30175,95131,9643,9987,9863,7542,50
Broskve a nektarinky3,30798,93599,20199,73399,47201,75134,50

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory pro opatření podle § 11b provedené v období od 1. července 2016 do 30. června 2017

Druh ovoce / zeleninyPrůměrné výnosy
(t/ha)
Sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízeníStahovaní z trhu s jiným určením produktů
Členové organizací producentůNečlenovéČlenové organizace producentůNečlenové
Příspěvek EU
(75 %)
EUR/ha
Příspěvek EU
(50 %)
EUR/ha
Příspěvek EU
(75 %)
EUR/t
Příspěvek EU
(50 %)
EUR/t
Jablka20,411821,291214,1999,1566,10
Hrušky14,691576,601051,07119,2579,50
Rajčata41,005064,533376,35137,2591,50
Mrkev39,002248,161498,7764,0542,70
Zelí57,001492,83995,2229,1019,40
Sladká paprika40,008100,005400,00225,00150,00
Květák a brokolice16,001136,16757,4478,9052,60
Okurky salátové36,003888,002592,00120,0080,00
Okurky nakládačky42,004536,003024,00120,0080,00
Švestky4,99687,12458,08153,00102,00
Maliny, ostružiny, moruše, rybízy, angrešty, borůvky a brusinky2,98170,98113,9963,7542,50
Broskve a nektarinky3,25590,12393,41201,75134,50
Třešně2,85617,33411,55240,68160,45

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Informace o obchodním a rozpočtovém řízení organizace producentů

A. Informace o obchodním řízení organizace producentů

Informace o obchodním řízení organizace producentů obsahují zejména:

1. rozdělení produktů do skupin pro přímý prodej a pro skladování,

2. stanovení práv a povinností členů k organizaci producentů (může být obsahem stanov organizace),

3. stanovení práv a povinností organizace producentů k členům (může být obsahem stanov organizace),

4. pravidla dodávek zboží do organizace producentů a prodeje zboží, zejména se jedná o popis následujících činností:

a) přejímka zboží mezi členem organizace producentů a skladem, popis procesu přejímky zboží, včetně stanovení postupu v případě, že zboží neodpovídá standardu vhodnému ke skladování,

b) popis procesu skladování a třídění zboží, úhrada nákladů za skladování, uchovávání denních záznamů o skladování, řádné označení zboží před naskladněním, vedení skladových karet, stanovení závazných pravidel pro zatřídění ovoce do jakostních tříd,

c) popis zajištění dopravy ovoce od pěstitele do míst určení nebo prodejních míst a

d) popis zajištění přípravy zboží k expedici i vlastnímu prodeji.

B. Informace o rozpočtovém řízení organizace producentů

Informace o rozpočtovém řízení organizace producentů obsahují zejména:

1. popis oběhu dokladu při dodávce zboží do organizace producentů (daňové doklady dodací listy),

2. finanční toky, stanovení příspěvku člena organizace producentů z objemu každé dodávky do provozního fondu, lhůta pro úhradu dodávky členovi organizace producentů,

3. popis manipulace s produkty při skladování, úhrady nákladů na skladování, úhrady případných ztrát a

4. postup pro uplatňování námitek ze strany člena organizace producentů.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Maximální výše podpory na stažení z trhu pro produkty podle § 9 odst. 5

ProduktMaximální podpora
(Kč/t)
Bezplatné rozděleníJiné určení produktů
Třešně1453010898
Višně48703652
Švestky, slívy42273170
Jahody2243716828
Rybíz červený34292571
Rybíz černý53323999
Mrkev24751857
Cibule25271895
Okurky salátové73345501
Papriky85226391
Salát117068779
Brokolice108008100
Kedluben86516488
Kapusta38392879
Ředkvičky105687926
Hlávkové zelí bílé20071505
Hlávkové zelí červené27272045

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.

Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše částky podpory pro opatření podle § 11c

Druh ovocePrůměrné výnosy
(t/ha)
Sklízení nezralého ovoce nebo jeho nesklízeníStahovaní z trhu s jiným určením produktů
Členové organizace producentů (OP)NečlenovéČlenové organizace producentůNečlenové
Příspěvek EU
(75 %)
EUR/ha
Příspěvek OP
(25 %)
EUR/ha
Příspěvek EU
(50 %)
EUR/ha
Příspěvek EU
(75 %)
EUR/t
Příspěvek EU
(50 %)
EUR/t
Jablka20,411821,29607,101214,1999,1566,10
Hrušky14,691576,60525,531051,07119,2579,50
Švestky4,99687,12229,04458,08153,00102,00
Broskve a nektarinky3,25590,12196,71393,41201,75134,50
Třešně2,85617,33205,78411,55240,68160,45

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011.

2) Čl. 125b nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 22 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

4) Čl. 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

5) Čl. 154 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

6) Čl. 125c nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 34 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

7) Čl. 31 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

8) Čl. 24 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

12) Čl. 41 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

17) Čl. 26a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

18) Čl. 103g nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 56 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

19) Čl. 67 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

20) Čl. 67 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

21) Čl. 67 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

22) Čl. 103c odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

23) Čl. 103c odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

24) Čl. 73 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

25) Čl. 103c odst. 2 písm. b) a f) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

25) Čl. 33 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. Čl. 73 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

26) Čl. 50 odst. 7 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

27) Čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

28) Čl. 32 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

29) Čl. 122 první pododstavec písm. c) a čl. 125b nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

30) Čl. 32 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

32) § 2 a 4 nařízení vlády č. 247/2004 Sb.

33) Čl. 203a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

34) Čl. 64 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

36) Čl. 146 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

41) Čl. 62 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011.

42) Čl. 2 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

43) Čl. 19 písm. g) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

44) Čl. 44 a čl. 49 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

45) Čl. 34 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 80 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

46) Čl. 80 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

47) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny, v platném znění.

48) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.

49) Čl. 78 odst. 1 a čl. 85 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.

50) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, v platném znění.

51) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny.

52) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921.

53) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921.

54) Čl. 7 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

55) Čl. 59 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

56) Čl. 34 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

57) Čl. 48 odst. 3 třetí pododstavec nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

58) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce.

59) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165.

60) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165.

Přesunout nahoru