Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 313/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.

Částka 100/2008
Platnost od 21.08.2008
Účinnost od 31.08.2008
Zrušeno k 01.01.2011 (362/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

313

VYHLÁŠKA

ze dne 11. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb., a podle § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 117/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se za řádek 21.6 doplňují řádky 22 a 23, které včetně poznámky č. 7) znějí:

22. Dohadné položky pasivní7).

23. Dohadné položky aktivní7).

7) Bude popsána vazba na přílohu č. 17, popřípadě použité postupy účtování.“.

2. V příloze č. 1 se v části Doplňující údaje v řádcích 1.1 a 2.1 za slova „Evropské unie“ vkládá odkaz na poznámku č. 8) a doplňuje se poznámka č. 8), která zní:

8) Jedná se o osoby, za které na základě mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení nebo nařízení Rady EHS 1408/71 a nařízení Rady EHS 574/72 je plátcem pojistného stát.“.

3. V příloze č. 1 se v části Poznámky k tabulce na konci poznámky č. 2) doplňuje věta „Do počtu pojištěnců se nezahrnují osoby, které se odhlásily ze zdravotního pojištění podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.“.

4. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 1 na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek“.

5. V příloze č. 2 se v části A bodu II za řádek 1 vkládá nový řádek 1.1, který zní:

„1.1 z toho: dohadné položky k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech“.

6. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 2.1 slova „§ 1 odst. 1 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „§ 1 odst. 1 písm. a) až c)“.

7. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 3 na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek“.

8. V příloze č. 2 se v části A bodu II za řádek 3 vkládá nový řádek 3.1, který zní:

„3.1 z toho: dohadné položky“.

9. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 4 slova „odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. d)“.

10. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 6 slova „odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. g)“.

11. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 7 slova „odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. i)“.

12. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 8 slova „odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.

13. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 9 slova „odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f)“.

14. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 11 slova „odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. h)“.

15. V příloze č. 2 se v části A bodu II v řádku 12 slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. e)“.

16. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 1 za slova „odst. 4 písm. d)“ vkládají slova „a odst. 4 písm. e)“ a na konci věty se doplňují slova „včetně dohadných položek“.

17. V příloze č. 2 se v části A bodu III za řádek 1.1 vkládá nový řádek 1.2, který zní:

„1.2 dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech“.

18. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 2 slova „odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. f)“.

19. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.1 slova „odst. 4 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. j)“.

20. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.2 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

21. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.3 slova „odst. 4 písm. j)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. k)“.

22. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 3.4 slova „odst. 4 písm. k)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. l)“.

23. V příloze č. 2 se v části A bodu III za řádek 4 vkládá nový řádek 5, který zní:

5. Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek, které byly prominuty nebo sníženy na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 6 vyhlášky o fondech.“.

Dosavadní řádky 5 až 8 se označují jako řádky 6 až 9.

24. V příloze 2 se v části A bodu III v řádku 6 na konci věty doplňují slova „s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 7“.

25. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 8 slova „odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. g)“.

26. V příloze č. 2 se v části A bodu III v řádku 9 slova „odst. 4 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. h)“.

27. V příloze č. 2 se v části A bodu III za řádek 9 doplňuje řádek 10, který zní:

10. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech.“.

28. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 4 slova „odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. d)“.

29. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 6 slova „odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. g)“.

30. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 7 slova „odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. i)“.

31. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 8 slova „odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.

32. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 9 slova „odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f)“.

33. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 11 slova „odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. h)“.

34. V příloze č. 2 se v části B bodu II v řádku 12 slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. e)“.

35. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 2 slova „odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. f)“.

36. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.1 slova „odst. 4 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. j)“.

37. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.2 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

38. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.3 slova „odst. 4 písm. j)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. k)“.

39. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 3.4 slova „odst. 4 písm. k)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. l)“.

40. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 4 na konci věty doplňují slova „s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 5“.

41. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 6 slova „odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. g)“.

42. V příloze č. 2 se v části B bodu III v řádku 7 slova „odst. 4 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. h)“.

43. V příloze č. 2 se v části B bodu III za řádek 9 doplňuje řádek 10, který zní:

10. Převod peněžní hotovosti na zvláštní bankovní účet rezervy v případě tvorby rezervy podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech6).“.

44. V příloze č. 2 se za část B vkládá nový řádek, který zní:

„Finanční hotovost na zvláštním bankovním účtu rezervy na krytí rezervy podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech6).“.

45. V příloze č. 2 se v části Poznámky k tabulce doplňuje poznámka č. 6), která zní:

6) Zůstatek na bankovním účtu rezerv vykazuje pouze ta zdravotní pojišťovna, která účtovala v r. 2007, nebo účtuje v r. 2008 v odd. A III na zvláštním řádku čerpání rezervy a v části B III na zvláštním řádku převod finančních prostředků z BÚ ZFZP na zvláštní bankovní účet rezervy.“.

46. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 4 slova „odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. d)“.

47. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 6 slova „odst. 1 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. g)“.

48. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 7 slova „odst. 1 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. i)“.

49. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 8 slova „odst. 1 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. j)“.

50. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 9 slova „odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. f)“.

51. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 11 slova „odst. 1 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. h)“.

52. V příloze č. 2a se v části B bodu I v řádku 12 slova „odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. e)“.

53. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 1 za slova „4 písm. b)“ vkládá čárka místo písmena „a“, za slova „4 písm. d)“ se vkládají slova „a 4 písm. e)“ a na konci věty se doplňují slova „včetně dohadných položek“.

54. V příloze č. 2a se v části A bodu II za řádek 1.1 vkládá nový řádek 1.2, který zní:

„1.2 Dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech.“.

55. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 2 slova „odst. 4 písm. e)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. f)“.

56. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.1 slova „odst. 4 písm. i)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. j)“.

57. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.2 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

58. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.3 slova „odst. 4 písm. j)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. k)“.

59. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 3.4 slova „odst. 4 písm. k)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. l)“.

60. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 4 na konci věty doplňují slova „s výjimkou plateb vykázaných paušálem na řádku 5“.

61. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 6 slova „odst. 4 písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. g)“.

62. V příloze č. 2a se v části A bodu II v řádku 7 slova „odst. 4 písm. g)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. h)“.

63. V příloze č. 2a se v části A bodu II za řádek 7 doplňuje řádek 8, který zní:

8. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech.“.

64. V příloze č. 3 se v části A bodu II v řádku 1 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

65. V příloze č. 3 se v části A bodu III za řádek 1.16 vkládá nový řádek 1.16.1, který zní:

„1.16.1 z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému.“.

66. V příloze č. 3 se v části B bodu II v řádku 1 slova „odst. 4 písm. h)“ nahrazují slovy „odst. 4 písm. i)“.

67. V příloze č. 3 se v části B bodu III za řádek 1.16 vkládá nový řádek 1.16.1, který zní:

„1.16.1 z toho: za služby související s rozvojem informační infrastruktury systému.“.

68. V příloze č. 3 se v části Poznámky k tabulce doplňuje poznámka č. 5), která zní:

5) V oddílech A i B jsou řádky 1.16.1 určeny pro jednotné vykazování nákladů a výdajů souvisejících s rozvojem informační infrastruktury.“.

69. V příloze č. 7 se v části A bodu III za řádek 5 doplňuje řádek 6, který zní:

6. Snížení fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

70. V příloze č. 7 se v části C bodu I v řádku 1 na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek5)“.

71. V příloze č. 7 se v části Poznámka k vyplnění tabulky v poznámce č. 3) na konci první věty doplňují slova „v takovém případě nevyplňují řádek A III řádek 6“.

72. V příloze č. 7 se v části Poznámka k vyplnění tabulky doplňuje poznámka č. 5), která zní:

5) Výše dohadných položek zahrnutých v této položce bude uvedena v komentáři pod touto přílohou.“.

73. V příloze č. 12 se v řádku I slova „součet 1-10“ nahrazují slovy „součet 1-11“.

74. V příloze č. 12 se za řádek 9 vkládá nový řádek 10, který zní:

10. finanční prostředky (vratky) podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.6).“.

Dosavadní řádek 10 se označuje jako řádek 11.

75. V příloze č. 12 v části Poznámky k tabulce se v poznámce č. 2) na konci věty doplňují slova „včetně dohadných položek“.

76. V příloze č. 12 se v části Poznámky k tabulce doplňuje poznámka č. 6), která zní:

6) Zdravotní pojišťovny vykazují objem finančních prostředků nad limit stanovený v § 16b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.

77. V příloze č. 13 se v řádku I slova „součet 1-10“ nahrazují slovy „součet 1-11“.

78. V příloze č. 13 se za řádek 9 vkládá nový řádek 10, který zní:

10. finanční prostředky (vratky) podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.“.

Dosavadní řádek 10 se označuje jako řádek 11.

79. V příloze č. 17 se v oddílu AKTIVA části F Ostatní aktiva/II za řádek 9 vkládá nový řádek 10, který zní:

10. Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory.“.

Dosavadní řádek 10 se označuje jako řádek 11.

80. V příloze č. 17 se v oddílu PASIVA části B Rezervy slova „Rezervy na ostatní rizika a ztráty“ nahrazují slovy „Ostatní rezervy“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2008.


Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.

Přesunout nahoru