Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 30/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Částka 11/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 27.02.2008
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se za slovo „prostředcích“ vkládají slova „a elektronických nástrojích“.

2. V § 7 odst. 4 se slova „kvalifikovaných dodavatelů“ nahrazují slovy „dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace“.

3. V § 7 odst. 5 písm. a) a b) se slova „kvalifikované dodavatele“ nahrazují slovy „dodavatele, kteří prokázali splnění kvalifikace,“.

4. V § 12 odst. 4 se slovo „Proti“ nahrazuje slovem „Pro“.

5. V § 14 odst. 1 se slova „165 288 000 Kč, jejímž hlavním předmětem je zhotovení stavby (dále jen „nadlimitní koncesní smlouva na stavby“)“ nahrazují slovy „finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem, jejímž hlavním předmětem jsou stavební práce (dále jen „nadlimitní koncesní smlouva na stavební práce“)“.

6. V § 14 odst. 1 písm. b) se slovo „případný“ zrušuje.

7. V § 15 odst. 1 písm. a) se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „stavební práce“.

8. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova „165 288 000 Kč“ nahrazují slovy „finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem“.

9. V § 23 odstavec 2 zní:

(2) Právní účinky koncesní smlouvy nastávají jejím schválením podle odstavce 1.“.

10. V § 25 odst. 1 se za slovo „uzavření“ vkládá slovo „koncesní“.

11. V § 31 odst. 1 větě první se slovo „stavby“ nahrazuje slovy „stavební práce“.

12. V § 32 odst. 2 písm. e) se slova „předpokládaná hodnota příjmu“ nahrazují slovy „předpokládaný příjem“.

13. V § 34 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Vláda vydá nařízení k provedení § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 písm. b).“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Koncesní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.


Vlček v.r.

Klaus v.r.

Topolánek v.r.

Přesunout nahoru