Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/2008 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)

Částka 2/2008
Platnost od 21.01.2008
Účinnost od 01.02.2008
Zrušeno k 01.01.2014 (441/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

VYHLÁŠKA

ze dne 3. ledna 2008,

o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)

Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“) stanoví:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) halou stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru nejméně 400 m3, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky, jako jsou zejména sloupy a pilíře, a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 m; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 m2,

b) vedlejší stavbou stavba, která tvoří příslušenství1) stavby hlavní nebo doplňuje užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m2; vedlejší stavbou není garáž a zahrádkářská chata,

c) stářím stavby počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo započalo užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu2), do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem,

d) stavbou pro rodinnou rekreaci

1. rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,

2. zahrádkářská chata s obestavěným prostorem nejvýše 110 m3 a zastavěnou plochou nejvýše 25 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví,

3. rekreační domek v zastavěném území obce se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, popřípadě jedno nadzemní podlaží a podkroví a jedno podzemní podlaží,

4. rekreační chalupa, kterou je stavba, u níž byl původní účel užití stavby změněn na stavbu pro rodinnou rekreaci,

e) funkčním celkem soubor nemovitostí tvořený nemovitou stavbou, pozemkem zastavěným touto stavbou a souvisejícím jedním nebo více společně užívanými pozemky, zpravidla pod společným oplocením, popřípadě vyplývá-li jejich funkční spojení z vydaného územního rozhodnutí3), stavebního povolení3) nebo kolaudačního rozhodnutí3). Ve funkčním celku může být i více zastavěných pozemků,

f) pozemkem vodní plochy pozemek s vodním dílem4), kromě pozemku rybníku a malé vodní nádrže, a dále pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku vodní plocha5), na němž je koryto vodního toku, předtím neuvedená vodní nádrž a zamokřená plocha,

g) rybníkem uměle vytvořená vodní nádrž, určená především k chovu ryb, s přírodním dnem a technickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny,

h) malou vodní nádrží uměle vytvořená nádrž s objemem do 2 milionů m3 po hladinu ovladatelného prostoru, s největší hloubkou 9 m, měřeno na pevné dno a stoletým průtokem v profilu hráze do 60 m3/s nebo u nádrží s umělým přívodem vody nesmí přesáhnout součet stoletého průtoku z vlastní vodní nádrže a kapacity přivaděče,

i) počtem obyvatel obce ke dni ocenění počet obyvatel podle stavu uveřejněného Českým statistickým úřadem v Malém lexikonu obcí České republiky, který je aktuální v období počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání. Za prvý měsíc se považuje měsíc následující po dni vydání. Při změně územní struktury ke dni ocenění se vychází z počtu obyvatel obce aktuálního ke dni ocenění,

j) lesním porostem stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,

k) nelesním porostem okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném29) a nezastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.

ČÁST DRUHÁ

OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ

HLAVA I

OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM

§ 3

Budova a hala

(1) Jako budova a hala se oceňuje stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle § 4 až 11.

(2) Cena budovy a haly se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m3 stanovenou v závislosti na účelu užití a upravenou podle odstavce 3.

(3) Základní cena budovy a haly uvedená v přílohách č. 2 a 3 se násobí koeficienty K1 až K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × Ki × Kp , kde

ZCU ....... základní cena upravená,

ZC .......... základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3,

K1 ............ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4,

K2 ............ koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle vzorce

6,60
K2 = 0,92 + ——— ,
PZP

kde

0,92 a 6,60 jsou konstanty,

PZP ........ průměrná zastavěná plocha v m2,

K3 ............ koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce

2,10
K3 = ——— + 0,30 pro budovy,
v
2,80
K3 = ——— + 0,30 pro haly, ne však méně než 0,60,
v

pro haly, ne však méně než 0,60,

kde

v .............. průměrná výška podlaží v metrech,

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty,

K4 ............ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

1 a 0,54 jsou konstanty,

n ................ součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.

Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. a) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 2 nebo 3, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením;

K5 ............ koeficient polohový podle přílohy č. 14,

Ki ............. koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994,

Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.

(4) Podzemní budova a podzemní hala se oceňuje podle § 17.

§ 4

Inženýrská a speciální pozemní stavba

Cena inženýrské a speciální pozemní stavby, kromě stavby rybníka a malé vodní nádrže oceňované podle § 14 odst. 1, se zjistí vynásobením počtu příslušné měrné jednotky, kterou je m3, m2, m, kus nebo hektar, základní cenou uvedenou v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

§ 5

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Cena rodinného domu6), rekreační chalupy nebo rekreačního domku, jejichž obestavěný prostor je větší než 1100 m3 nebo které patří k původní zemědělské usedlosti anebo jejichž indexovaná průměrná cena není uvedena v příloze č. 20a v tabulce č. 1 a cena rozestavěného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 6, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedená v příloze č. 6 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki × Kp,

kde

ZCU ....... základní cena upravená,

ZC .......... základní cena podle přílohy č. 6,

K4 ............ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

1 a 0,54 jsou konstanty,

n .............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 3, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 6, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením.

K5 .......... koeficient polohový podle přílohy č. 14,

Ki .............. koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994,

Kp ............. koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění charakter jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně charakteru užívání, stavba se ocení podle § 3.

(4) Navazující hospodářské části, bez ohledu na to, zda jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou částí, se ocení na základě skutečného účelu užití samostatně, přičemž obytná část, pokud splňuje kritéria rodinného domu, se ocení podle § 5. Koeficienty K1 až K4 se pro hospodářskou část stanoví zvlášť, nezávisle na obytné části. Obestavěný prostor hospodářské části se do obestavěného prostoru rodinného domu nezapočítává.

(5) Při ocenění rekreační chalupy a rekreačního domku, pokud jejich část slouží k jiným účelům, se postupuje obdobně podle odstavců 3 a 4.

§ 6

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž indexované průměrné ceny nejsou uvedeny v příloze č. 20, a cena rozestavěné rekreační chaty a zahrádkářské chaty se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 7, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki × Kp,

kde

ZCU ....... základní cena upravená,

ZC .......... základní cena podle přílohy č. 7,

K4 ............ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

1 a 0,54 jsou konstanty,

n .............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení,

uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 4, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 7, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením.

K5 ............ koeficient polohový podle přílohy č. 14,

Ki ............. koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994,

Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.

§ 7

Vedlejší stavba

(1) Cena vedlejší stavby, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 8, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena vedlejší stavby uvedená v příloze č. 8 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki × Kp,

kde

ZCU ....... základní cena upravená,

ZC .......... základní cena podle přílohy č. 8,

K4 ............ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

1 a 0,54 jsou konstanty,

n .............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 5, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 8, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením.

K5 ............ koeficient polohový podle přílohy č. 14,

Ki ............. koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994,

Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.

§ 8

Garáž

(1) Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, tvořící příslušenství1) jiné stavby neoceňované porovnávacím způsobem, nebo rozestavěné garáže, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 9, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena garáže uvedená v příloze č. 9 se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K4 × K5 × Ki × Kp,

kde

ZCU ....... základní cena upravená,

ZC .......... základní cena podle přílohy č. 9,

K4 ............ koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

1 a 0,54 jsou konstanty,

n .............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 6 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením.

Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 9, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. nadstandardním provedením.

K5 ............ koeficient polohový podle přílohy č. 14,

Ki ............. koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994,

Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.

(3) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.

§ 9

Studna

(1) Cena studny se zjistí vynásobením počtu metrů hloubky studny cenou uvedenou v příloze č. 10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena se vynásobí koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

(2) Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm.

(3) Vrtaná studna s vnitřním průměrem nad 500 mm se ocení jako studna kopaná.

(4) Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí u kopané studny 20 % z ceny zjištěné podle odstavce 1, u vrtané nebo narážené studny je cena nulová.

§ 10

Venkovní úprava

(1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo podle § 5, jsou-li s těmito stavbami společně užívány nebo tvoří-li jejich příslušenství, se zjistí podle odstavce 1 nebo, s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 15, 19, 21, 23 přílohy č. 11, zjednodušeným způsobem ve výši 2,0 až 3,5 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 % ze zjištěné ceny stavby oceňované podle § 5, popřípadě ze součtu zjištěných cen těchto staveb a zjištěných cen staveb oceňovaných podle § 7 a 8, pokud jsou tyto stavby jejich příslušenstvím.

(3) Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze č. 11 se zjistí podle nákladů na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem Kp z přílohy č. 39.

§ 11

Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení

Cena jednotlivých částí hřbitovní stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 12. Cena celé stavby se zjistí jako součet cen jejích jednotlivých částí, s připočtením ceny za montáž a ceny hřbitovního zařízení, násobený koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

§ 12

Kulturní památka

Cena stavby, která je kulturní památkou7), se zjistí podle § 3 až 11, § 14 a 17.

§ 13

Byt a nebytový prostor

(1) Cena bytu ve stavbách neuvedených v příloze č. 2 pod typem J, K, nebo rozestavěného bytu a cena nebytového prostoru, které jsou ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8), jeho vybavení a příslušenství1), včetně podílu na společných částech domu9) a jejich vybavení, které jsou stavebně součástí stavby, se zjistí jako podíl z ceny stavby:

a) u rodinného domu vynásobením počtu m2 podlahové plochy oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 stanovenou podle přílohy č. 6, upravenou podle odstavce 2,

b) v ostatních případech vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou za m2 stanovenou podle typu stavby v přílohách č. 2 a 3 a upravenou podle odstavce 2.

(2) Základní cena bytu nebo nebytového prostoru uvedená v přílohách č. 2, 3 a 6 se násobí koeficienty K1, K4, K5, Ki a Kp podle vzorce

ZCU = ZC × K1 × K4 × K5 × Ki × Kp,

kde

ZCU ....... základní cena upravená,

ZC .......... základní cena podle přílohy č. 2, 3 nebo 6,

K1 ............ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4.

U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1 = 1,000,

K4 ............ koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (položky č. 7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 6 podle typu stavby u bytů v rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 2 a 3 podle typu stavby v ostatních případech se posuzují podle vybavení bytu nebo nebytového prostoru, ostatní položky se posuzují ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte podle vzorce

K4 = 1 + (0,54 × n),

kde

1 a 0,54 jsou konstanty,

n .............. součet objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č. 15 v tabulkách č. 1 až 3, s nadstandardním vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek.

Dále platí, že

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. c) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle příloh č. 2, 3 a 6, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě průkazného zdůvodnění;

K5 ............. koeficient polohový podle přílohy č. 14,

Ki .............. koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994,

Kp ............. koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.

(3) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

§ 14

Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo

(1) Cena stavby rybníku10) a malé vodní nádrže se zjistí podle výše nákladů, které by bylo třeba vynaložit na jejich pořízení v místě staveb a ke dni jejich ocenění. Tyto náklady se vynásobí koeficienty KR1 až KR8, Ki a Kp podle vzorců uvedených pod písmeny a) a b). Způsob výpočtu ceny stavby, charakteristika a hodnoty koeficientů KR1 až KR8 jsou uvedeny v příloze č. 13, koeficient Ki v příloze č. 38 a koeficient Kp v příloze č. 39:

a) pro rybník s intenzivním chovem ryb a vodní drůbeže (dále jen „chovný rybník“)

CSChR = CS × KR1 × KR2 × KR3 × KR4 × KR5 × KR6 × KR7 × KR8 × Ki × Kp,

kde

CSChR ..... cena stavby chovného rybníku,

CS ........... součet základních cen jednotlivých stavebních částí chovného rybníku,

KR1 ......... koeficient opotřebení,

KR2 ......... koeficient vodohospodářského významu,

KR3 ......... koeficient zásobení vodou,

KR4 ......... koeficient produkčního objemu,

KR5 ......... koeficient začlenění do soustav,

KR6 ......... koeficienet přístupnosti,

KR7 ......... koeficient zabahnění,

KR8 ......... koeficient kontaminace,

Ki ............. koeficient změn cen staveb,

Kp ............ koeficient prodejnosti,

b) pro ostatní rybníky a malou vodní nádrž

CSOR = CS × KR1 × KR2 × Ki × Kp,

CSMVN = CS × KR1 × KR2 × Ki × Kp,

kde

CSOR ...... cena stavby ostatního rybníku,

CSMVN ..... cena stavby malé vodní nádrže.

(2) Cena stavby vodního díla4) neuvedeného v odstavci 1 se zjistí podle § 4.

§ 15

Rozestavěná stavba

(1) Cena rozestavěné stavby se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, a není-li projektová dokumentace, podle předpokládaného stavu stavby po jejím dokončení a sníží se podle stupně rozestavěnosti o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí, uvedené v příloze č. 15. Pro stavby neuvedené v příloze č. 15 se výše podílů nedokončených konstrukcí zjistí odborným odhadem.

(2) Byt nebo nebytový prostor, popřípadě jejich části, které vzniknou nebo se mění jejich velikost na úkor společných částí domu na základě smlouvy o výstavbě10a), se z hlediska oceňování posuzují jako rozestavěné. Jejich cena se zjistí podle ustanovení části druhé hlavy první na základě jejich skutečného stavu se zohledněním stavu v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Není-li projektová dokumentace k dispozici, vychází se z předpokládaného stavu po jejich dokončení. Cena se sníží o podíly chybějících a nedokončených konstrukcí s přihlédnutím ke stupni rozestavěnosti.

§ 16

Stavba určená k odstranění

(1) Cena stavby, o jejímž odstranění rozhodl soud nebo u které bylo stavebním úřadem nařízeno odstranění11), případně povoleno odstranění12) z důvodu špatného technického stavu, se zjistí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i o náklady na úpravu terénu.

(2) Cena stavby, k jejímuž odstranění se nevyžaduje povolení stavebního úřadu13), se zjistí podle odstavce 1 v případě, že jde o stavbu, která je určena k odstranění z důvodu špatného technického stavu.

(3) Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová.

§ 17

Jiná stavba

Nestanoví-li se v této vyhlášce jinak, cena stavby se zjistí podle výše nákladů, které by byly nutné na její pořízení v místě stavby a v době jejího ocenění, a upraví se koeficientem Kp. Použije-li se ke zjištění ceny cena srovnatelných staveb podle příslušných kritérií této vyhlášky, vynásobí se takto stanovená cena příslušnými koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39 podle skutečného účelu užití oceňované stavby.

§ 18

Stavba bez základů

Stavba, která není spojena se zemí pevným základem14), se ocení podle příslušných ustanovení této vyhlášky s tím, že zjištěná cena u staveb oceňovaných podle § 3, 5 až 8 nebo § 17 se násobí koeficientem 0,90. Tento koeficient se nepoužije v případě, že chybějící konstrukce základů byla uplatněna při výpočtu koeficientu vybavení stavby K4.

§ 19

Stavba z více konstrukčních systémů

Je-li stavba provedena ze dvou nebo více podstatně odlišných konstrukčních systémů, zohlední se odlišnost druhu konstrukce v samostatném ocenění odlišných částí stavby podle příslušných ustanovení této vyhlášky.

§ 20

Stavba s víceúčelovým užitím

Je-li stavba určena nebo užívána k různým účelům, ocení se celá stavba podle převažujícího účelu užití, lze-li tento jednoznačně určit, přičemž se nepřihlíží k půdnímu a podkrovnímu prostoru zemědělských staveb užívaných ke skladování zemědělských produktů. Nelze-li účel užití jednoznačně určit, ocení se počet měrných jednotek stavby užívaný ke stejnému účelu základní cenou za měrnou jednotku uvedenou ve vyhlášce podle tohoto účelu užití. Tato základní cena se upraví příslušnými koeficienty, přičemž Ki je vázán na použitou základní cenu. Při rozdílných Kp se použije pro úpravu výsledné ceny Kp nejnižší. Půdní a sklepní prostor, pokud není užíván nebo upraven k užívání pro určitý účel, se rozdělí poměrem objemů obestavěných prostorů užívaných k různým účelům a ocení se cenou uvedenou v této vyhlášce pro daný účel užívání.

§ 21

Opotřebení stavby

(1) Cena zjištěná podle § 3 až 13 se sníží o opotřebení způsobem stanoveným v příloze č. 15. K této ceně se připočte cena technologického zařízení určujícího účel užití stavby, zjištěná podle výše nákladů na jeho pořízení, snížená o opotřebení a upravená koeficientem prodejnosti Kp stavby.

(2) U rozestavěné stavby narušené povětrnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby uvedené v § 17 se cena sníží o opotřebení přiměřeně.

(3) Při výpočtu opotřebení stavby bez základů se přihlédne k její kratší životnosti oproti nemovité stavbě obdobného charakteru a životnost uvedená v příloze č. 15 se sníží o 20 až 40 %. Lze tak postupovat i v případě dočasné stavby, pokud je její dočasnost průkazně doložena.

(4) V případě výskytu radonu15) ve stavbě se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 se cena stavby snižuje po odpočtu opotřebení podle odstavců 1 až 3 o 7 %. Výskyt radonu je nezbytné prokázat.

HLAVA II

OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU

§ 22

(1) Je-li pronajata celá stavba, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem, jejíž cena se zjistí nákladovým způsobem podle § 3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(2) Je-li stavba, popřípadě její převažující část, stavbou, typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 2 nebo typu C, I, J podle přílohy č. 3 a je částečně pronajata, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem v souladu se svým účelem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Není-li stavba vyjmenovaných typů pronajata a její stavebně technický stav pronajmutí umožňuje, ocení se i taková stavba kombinací nákladového a výnosového způsobu. Nájemné za nepronajaté plochy se dopočte ve výši obvyklého nájemného podle § 2 odst. 1 zákona. Nelze-li pro účel užití stavby obvyklé nájemné v místě objektivně zjistit, ocení se tato stavba nákladovým způsobem podle hlavy I.

(3) Zahrnuje-li nájemní smlouva více staveb, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, bez rozlišení nájemného, oceňují se jednotlivé stavby, jako by nebyly pronajaty nákladovým způsobem nebo podle odstavce 2, jsou-li stavbou vyjmenovaného typu. Nájemné se v těchto případech zjistí ve výši obvyklého nájemného.

(4) Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oceňovanou podle odstavců 1, 2 a 3 pronajato i její příslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu. Slouží-li příslušenství nejen stavbám oceňovaným podle odstavců 1, 2 a 3, ale i stavbám oceňovaným pouze nákladovým způsobem, zahrne se do ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu pouze tehdy, převažuje-li jeho užití pro stavbu oceňovanou tímto způsobem, není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak.

(5) Stavby pro energetiku, jako jsou kotelny, výměníkové stanice, trafostanice, se pro účely ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu posuzují vždy tak, jakoby šlo o stavby oceňované podle § 3 bez ohledu na jejich zastavěnou plochu.

(6) Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, splňují podmínky podle odstavce 1 nebo 2 nebo 3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu.

(7) Cena stavby podle odstavců 1 až 3 se zjistí z ceny stavby zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp a ceny stavby zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 17 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.

§ 23

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 22 zjištěná výnosovým způsobem se vypočte podle vzorce

N
CV = ——× 100,
p

kde

CV ......... cena zjištěná výnosovým způsobem,

N ............ roční nájemné upravené podle následujících odstavců,

p .............. míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 16; u staveb s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití; jsou-li podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace.

(2) Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona. Výše obvyklého nájemného musí být prokazatelně zdůvodněna. Roční nájemné je souhrn nájemného za podlahové plochy stavby, které je možno pronajmout a které se zjistí z celkové podlahové plochy stavby jako součet zjištěných výměr podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle účelu užití s uvedením nájemného, přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, sklepy, prádelny, sušárny, kotelny apod., pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebně technický stav havárie neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, pouze na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis těchto prostor.

(3) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí.

(4) Roční nájemné zjištěné za celou stavbu podle odstavců 2 a 3 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno nebo jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby, sníží se o 5 % z ceny pozemku, zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28 a § 28a. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 22 odst. 1 až 3. Celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného zjištěného podle odstavců 2 a 3.

(5) Pozemky se ocení samostatně podle části třetí, popřípadě trvalé porosty podle části páté.

HLAVA III

OCEŇOVÁNÍ STAVEB A BYTŮ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM

§ 24

Garáž

(1) Cena dokončené samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která netvoří příslušenství jiných staveb, kromě staveb oceňovaných podle § 26 a 26a, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 18 v tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2. V této ceně je zahrnuto standardní vybavení garáže uvedené v příloze č. 9.

(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:

CU = IPC × I,

kde

CU.....cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

IPC.....indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 18 tabulky č. 1,

I .... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT × IP × IV,

kde

IT .... index trhu se stanoví podle vzorce:

kde

Ti .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1. Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu trhu stanovená pro tuto stavbu;

Ip .......... index polohy se stanoví podle vzorce:

kde

Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 2. Pro garáže, které tvoří příslušenství ke stavbě oceňované podle § 26 a 26a, se použije hodnota indexu polohy stanovená pro tuto stavbu;

Iv .......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce

kde

Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle přílohy č. 18 tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(3) Cena garáže zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu jejího příslušenství, jako venkovní úpravy, uvedené v příloze č. 11, kromě položky 2.7.

(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena garáže podle § 3.

(5) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí, případně páté.

§ 25

Byt ve vícebytovém domě

(1) Cena dokončeného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8) v budově typu J a K z přílohy č. 2, včetně jeho příslušenství1), které je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu9), se zjistí vynásobením počtu m2 podlahové plochy, určené způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 19 tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V této ceně bytu je zahrnuto standardní vybavení budovy, ve které se byt nachází, uvedené v příloze č. 2.

(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:

CU = IPC × I,

kde

CU.....cena upravená za m2 podlahové plochy bytu,

IPC.....indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1,

I ......... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT × IP × IV ,

kde

IT ..... index trhu se stanoví podle vzorce:

kde

Ti ...... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;

Ip ....... index polohy se stanoví podle vzorce:

kde

Pi ....... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 4 nebo č. 5 nebo č. 6 v návaznosti na velikost obce, ve které se byt nachází.

n ........ celkový počet znaků v příslušné tabulce přílohy č. 18a;

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:

kde

Vi ........ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 19 tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(3) Cena bytu zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání.

(4) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech se ocení samostatně podle části třetí a páté.

§ 26

Rekreační chata a zahrádkářská chata

(1) Cena dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 20 v tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty uvedené v příloze č. 7.

(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:

CU = IPC × I,

kde

CU.....cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

IPC.....indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,

I ...... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT × IP × IV ,

kde

IT ...... index trhu se stanoví podle vzorce:

kde

Ti .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1;

IP ......... index polohy se stanoví podle vzorce:

kde

Pi ........ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 3;

IV ....... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:

kde

Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 20 tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(3) Není-li indexovaná průměrná cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v příloze č. 20 tabulce č. 1, zjistí se jejich cena podle § 6.

(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství1), pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rekreační chatě nebo zahrádkářské chatě větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.

(6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.

§ 26a

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

(1) Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1100 m3, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2. V této ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 6.

(2) Cena upravená se zjistí podle vzorce:

CU = IPC × I,

kde

CU.....cena upravená za m3 obestavěného prostoru,

IPC.....indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1,

I .......... index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I = IT × IP × IV ,

kde

IT ........ index trhu se stanoví podle vzorce:

kde

Ti ........ hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu dle přílohy č. 18a tabulky č. 1;

IP ........ index polohy se stanoví podle vzorce:

kde

Pi .......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy dle přílohy č. 18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho, ve které obci se rodinný dům, rekreační chalupa nebo rekreační domek nachází;

n ......... celkový počet znaků v příslušné tabulce;

IV ......... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:

kde

Vi ......... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle přílohy č. 20a tabulky č. 2.

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulkách příslušných příloh.

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku.

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.

(3) Není-li indexovaná průměrná cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedena v příloze č. 20a tabulce č. 1 nebo je-li na pozemcích ve funkčním celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro podnikání, zjistí se jejich cena podle § 5.

(4) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, zjištěná porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

(5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství k rodinnému domu, rekreační chalupě nebo rekreačnímu domku větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně podle části druhé.

(6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté.

ČÁST TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ

§ 27

Cenová mapa stavebních pozemků

(1) Cenová mapa stavebních pozemků obce obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část ve formátu A4 obsahuje

a) věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a komentář k možnostem jeho dalšího rozvoje, zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,

b) popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

c) komentář ke zdrojům cen, použitým pro vypracování grafické části, a výsledky jejich rozboru,

d) popis postupu zpracování a předpoklad další doby účinnosti.

(3) Grafická část složená do formátu A4 obsahuje

a) mapu se zobrazením stavebních pozemků na území obce v měřítku 1 : 5000 nebo větším,

b) popisné údaje, kterými jsou zejména názvy obcí, názvy katastrálních území, místních částí obce, náměstí a ulic, popřípadě parcelní čísla pozemků,

c) ceny jednotlivých stavebních pozemků, popřípadě ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.

(4) Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku podle § 9 zákona a podle cenové mapy, stavebních pozemků obce s jeho skutečným stavem se kromě věcného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy, popřípadě geometrickým plánem, došlo-li u oceňovaného pozemku ke změně hranice nebo její části, vyjádřením místně příslušného stavebního úřadu, potvrzujícího, že k oceňovanému pozemku nebyl vydán regulační plán16), územní rozhodnutí17) ani územní souhlas18), nebylo učiněno ohlášení stavebnímu úřadu19), nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva20), nebyl stavebnímu úřadu ohlášen záměr odstranění stavby12) ani nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby11), a potvrzením útvaru obce, který cenovou mapu stavebních pozemků obce zpřístupňuje veřejnosti.

(5) Pozemek, který v cenové mapě není ve skupině parcel s vyznačenou cenou, jakož i pozemek, jehož části jsou ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami, se ocení podle příslušného odstavce § 28 a § 28a nebo podle § 32 odst. 2.

(6) Nejsou-li v cenové mapě oceněny všechny pozemky tvořící funkční celek včetně jednotného funkčního celku stejnou cenou, ocení se podle příslušného odstavce § 28 a § 28a nebo podle § 32 odst. 2, s výjimkou cenových map v měřítku větším než 1 : 1000 včetně, se samostatným, odděleným oceněním pozemků zastavěných ploch a pozemků s nimi funkčně spojených.

(7) Není-li stanovena cena stavebního pozemku v cenové mapě stavebních pozemků, zjistí se cena stavebního pozemku podle § 28 a § 28a.

(8) Pokud od účinnosti vydání nebo poslední aktualizace cenové mapy stavebních pozemků obce obecně závaznou vyhláškou obce uplynulo více než 2 roky, nelze ji pro zjištění cen pozemků použít a cena pozemků se zjistí podle následujících ustanovení této vyhlášky.

§ 28

Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Základní cena za m2 stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného činí:

a) 2 250 Kč v hlavním městě Praze,

b) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým z katastrálních území hlavního města Prahy, částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp × 5,00,

kde

Cp ............ cena pozemku v Kč/m2, zaokrouhlená na dvě desetinná místa, vypočtená podle vzorce

Cp = 35 + (a – 1000) × 0,007414,

v němž

a .............. počet obyvatel v obci; pro a vždy platí a ≥ 1000;

je-li počet obyvatel v obci nižší než 1000, použije se a = 1000,

c) 1 100 Kč v Brně, Ostravě,

d) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města uvedeného pod písmenem c), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp × 3,50,

s tím, že v Bohumíně je základní cena 400 Kč a v Hlučíně 300 Kč,

e) 800 Kč v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mariánských Lázních, Olomouci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Zlíně,

f) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města uvedeného pod písmenem e), kromě Jablonce nad Nisou a Chebu, částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp × 3,00,

s tím, že v Otrokovicích je základní cena 400 Kč a v Přelouči 200 Kč,

g) 500 Kč v Českém Krumlově, Děčíně, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Jáchymově, Karviné, Kladně, Luhačovicích, Mladé Boleslavi, Mostě, Poděbradech, Přerově a Teplicích,

h) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města uvedeného pod písmenem g), kromě Nymburku, částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp × 2,50,

s tím, že v Orlové je základní cena 400 Kč, v Litvínově 300 Kč, v Jirkově 250 Kč, v Bílině a Krupce 200 Kč,

i) 400 Kč ve městech Benešov, Beroun, Blansko, Bruntál, Břeclav, Česká Lípa, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Litoměřice, Louny, Mělník, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Prostějov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou,

j) v obcích, jejichž některé katastrální území sousedí s některým katastrálním územím města uvedeného pod písmenem i), částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp × 2,00,

s tím, že v České Třebové je základní cena 250 Kč a v Novém Boru 200 Kč,

k) v ostatních obcích neuvedených pod písmeny a) až j), kromě Litomyšle, částku vypočtenou podle vzorce

ZC = Cp × 1,00,

s tím, že v Litomyšli je základní cena 200 Kč,

l) u obce, která má více katastrálních území a její některá katastrální území jsou odloučena tak, že nesousedí s ostatními katastrálními územími téže obce, se u územně odloučených katastrálních území upraví základní cena podle písmen a) až k) koeficientem 0,65.

(2) Cena uvedená v odstavci 1 se upraví se zdůvodněním přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

(3) Cenou v Kč/m2 nezastavěného pozemku určeného k zastavění regulačním plánem16), rozhodnutím o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) a veřejnoprávní smlouvou20), kromě pozemků uvedených v odstavci 6, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), se zdůvodněním upravená podle přílohy č. 21 a vynásobená koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Přitom platí, že

a) je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,40; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem23) stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,

b) není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,80.

(4) Cenou v Kč/m2 nezastavěného pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území24) pro skládky, skladové, odstavné a manipulační plochy, přírodní sportoviště a rekreační plochu nebo pozemku takto již užívaného, s výjimkou pozemku oceňovaného podle odstavce 7, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) vynásobená koeficientem 0,50. Tato cena se upraví se zdůvodněním podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

(5) Cenou v Kč/m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle odstavce 2, je cena stanovená podle odstavce 2 vynásobená koeficientem 0,40.

(6) Cenou v Kč/m2 pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace24a), včetně jejich součástí24b) a veřejné prostranství25), které není součástí komunikace (dále jen „komunikace“), jakož i pozemku, k uvedeným účelům již užívaného nebo teprve určeného rozhodnutím o umístění stavby22) nebo regulačním plánem16), je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená dále uvedeným způsobem. Přitom platí, že

a) slouží-li oceňovaný pozemek veřejně provozované komunikaci24a) nebo je-li ke stejnému účelu určen podle stavebního zákona, upraví se jeho základní cena z odstavce 1 písm. a) až l) zdůvodněnými srážkami podle tabulky č. 3 přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a KP z přílohy č. 39. Výslednou zjištěnou cenou pozemku komunikace se zpevněným, neprašným povrchem je nejméně cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), upravená koeficientem 0,60 a nejvýše trojnásobek takto upravené ceny,

b) je-li oceňovaný pozemek komunikace veřejnosti nepřístupný nebo přístupný omezeně, popřípadě je v uzavřeném areálu nebo je-li v souboru nemovitostí s komerční využitelností, zejména jde-li o parkoviště užívané s prodejnou, obchodním domem, hotelem, restaurací a jim obdobným zařízením s obchodními, stravovacími a ubytovacími službami, domem služeb a jinými objekty k poskytování úplatných služeb, včetně služeb motoristům, s administrativními objekty, včetně parkovacích a obslužných ploch, jeho cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l) se upraví zdůvodněnými srážkami a přirážkami podle tabulky č. 1 v příloze č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

(7) Cenou v Kč/m2 pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, týkající se těžebních a jim obdobných činností nebo s nimi souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, je cena uvedená v odstavci 1 písm. a) až l), vynásobená koeficientem 0,50 v městech s počtem nad 250 tis. obyvatel, koeficientem 0,75 v městem s počtem od 5 do 250 tis. obyvatel a koeficientem 1,15 v ostatních městech a obcích. Takto upravená cena se dále vynásobí koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

(8) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedená v odstavcích 1 až 7 a v § 28a. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích tohoto ustanovení, platí pro způsob ocenění toto pořadí použití odstavců: 2, 3, 6, 4, 7 a 5.

(9) Cena zjištěná podle odstavců 1 až 8 činí nejméně 20 Kč/m2.

§ 28a

Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků

(1) Pozemky oceňované podle § 28 odst. 6 a podle § 31 a § 32 odst. 3 a 4 netvoří jednotný funkční celek.

(2) Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se bez ohledu na skutečný rozsah zastavění ocení podle § 28 odst. 2.

(3) Je-li na jeden nebo více pozemků ve funkčním celku vydán regulační plán16), územní rozhodnutí22) nebo uzavřena veřejnoprávní smlouva20), ocení se podle skutečného účelu užití.

§ 29

Zemědělský pozemek

(1) Základní cena pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho nezemědělské využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze č. 22.

(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví se zdůvodněním přirážkami a srážkami podle přílohy č. 23 a vynásobí se koeficientem Kp z přílohy č. 39.

(3) Je-li potvrzeno Pozemkovým úřadem, že zemědělsky obhospodařovaný pozemek nebyl bonitován, ocení se průměrnou základní cenou v Kč/m2 zemědělských pozemků v daném katastrálním území, uvedenou ve zvláštním právním předpisu26). Tato cena se upraví se zdůvodněním podle přílohy č. 23 a vynásobí se koeficientem Kp z přílohy č. 39.

(4) Není-li pozemek uvedený v odstavci 1 více než 6 let obhospodařován a jsou na něm trvalé porosty oceňované podle § 38 v nezastavěném území31), starší než 5 let, ocení se tento pozemek podle § 32 odst. 4 a vynásobí se koeficientem 0,65.

(5) Cena zjištěná podle odstavců 2 až 4 činí nejméně 1 Kč/m2.

§ 30

Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem

(1) Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen „lesní pozemek“), není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpokládáno jeho jiné využití ani není předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč/m2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 24.

(2) Základní cena podle odstavce 1 se upraví se zdůvodněním srážkami podle přílohy č. 25 a vynásobí se koeficientem Kp z přílohy č. 39.

(3) Cena zjištěná podle odstavce 2 činí nejméně 1 Kč/m2.

§ 31

Pozemek vodní plochy

(1) Cena pozemku zastavěného hrází, jezem a dalšími stavebními součástmi vodních děl, oceňovaných podle § 4, kromě rybníků a malých vodních nádrží, se zjistí podle § 28 odst. 1, upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

(2) Cena nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vodním dílem podle regulačního plánu16), rozhodnutí o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) nebo veřejnoprávní smlouvou20), kromě rybníků a malé vodní nádrže, se zjistí podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39.

Přitom platí, že

a) je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,20; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,

b) není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,60.

(3) Cena pozemku nezastavěné plochy funkčně související se stavbou vodního díla, kromě rybníku a malé vodní nádrže, se zjistí podle § 28 odst. 1 písm. a) až l), upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficientem Ki z přílohy č. 38, koeficientem Kp z přílohy č. 39 a koeficientem 0,20.

(4) Cena pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jejich částí pod hrází a s jejich dalšími stavebními součástmi, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem16), rozhodnutím o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) nebo veřejnoprávní smlouvou20) ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se zjistí jako součin jeho výměry evidované v katastru nemovitostí v m2, ceny uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až l), koeficientu Ki z přílohy č. 38, koeficientu Kp z přílohy č. 39 a

a) koeficientu 0,06 u pozemku v zastavěném území, nebo

b) koeficientu 0,05 v nezastavěném území.

(5) Cena pozemku nebo jeho části umělé vodní nádrže a koryta vodního toku, které nejsou stavbou, jakož i cena přírodní vodní nádrže a přírodního vodního toku se zjistí jako součin jejich výměry v m2, ceny uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až l), koeficientu 0,07 a koeficientu Kp z přílohy č. 39.

(6) Zjištěná cena pozemků vodních ploch podle odstavce 1 je nejméně 20 Kč/m2 a podle odstavců 2 až 5 je nejméně 10 Kč/m2.

(7) Cena pozemku zamokřené plochy27) močálu, mokřadu a bažiny se zjistí jako součin jeho výměry v m2, koeficientu 0,25 a průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území26), upravené podle položky č. 1 přílohy č. 23 a koeficientu Kp z přílohy č. 39. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč/m2.

§ 32

Jiné pozemky

(1) Pozemky a jejich části, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona prokazatelně nejsou pozemky stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního plánu28), 3) nebo platného regulačního plánu3) jako pozemky určené k zastavění nebo pozemky, na nichž je přípustná stavba, se ocení cenou podle § 28 odst. 2 nebo 6 a vynásobí se koeficientem 0,30. Tato cena činí nejméně 20 Kč/m2.

(2) Cenou v Kč/m2 pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle § 28 odst. 2, je cena zjištěná podle § 28 odst. 2 vynásobená koeficientem 0,40. Tato cena činí nejméně 20 Kč/m2.

(3) Cena pozemku prokazatelně hospodářsky nevyužitelného se zjistí jako součin jeho výměry v m2, průměrné základní ceny zemědělských pozemků v daném katastrálním území26), upravené podle položky č. 1 přílohy č. 23, koeficientu Kp z přílohy č. 39 a koeficientu 0,25. Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 1 Kč/m2.

(4) Cena pozemku neuvedeného v odstavcích 1, 2 a 3 a pozemku, který prokazatelně není stavebním, zemědělským, lesním ani pozemkem vodní plochy, se zjistí jako součin ceny uvedené v § 28 odst. 1 písm. a) až l), jeho výměry v m2,koeficientu Kp z přílohy č. 39 a

koeficientu 0,06, jde-li o pozemek v nezastavěném území31).

(5) Na základě věcného zdůvodnění lze ceny podle odstavce 4 snížit až o 50 %, avšak cena zjištěná podle odstavců 4 a 5 činí nejméně 10 Kč/m2.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 33, § 34zrušeno

ČÁST PÁTÁ

OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ

§ 35

Lesní porost na lesním pozemku

(1) Cena lesního porostu na lesním pozemku je součtem cen jednotlivých skupin dřevin uvedených v příloze č. 26 v poměru jejich plošného zastoupení v porostu.

(2) Základní cena v Kč/m2 jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce

kde

Ha ........... základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,

Au ........... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

c ............... náklady na zajištěnou kulturu,

fa .............. věkový hodnotový faktor pro obmýtí u, věk ke dni ocenění a příslušný bonitní stupeň,

Ba ............ zakmenění ve věku ke dni ocenění,

(3) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy32) a ověří se, popřípadě upraví, podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 27.

(4) Cena mýtní výtěže Au ve věku u podle jednotlivých skupin dřevin, obmýtí a bonitních stupňů je uvedena v příloze č. 28; pro obmýtí neuvedené v příloze č. 28, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 26, se cena mýtní výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota interpolací.

(5) Obmýtí u se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo z lesní hospodářské osnovy. Je-li v nich uvedené obmýtí nižší než nejnižší obmýtí pro danou skupinu dřevin stanovené v příloze č. 28, použije se pro ocenění toto nejnižší obmýtí. Je-li v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově uvedeno obmýtí vyšší než v příloze č. 28, ve které je stanoveno nejvyšší obmýtí pro danou skupinu dřevin, použije se pro ocenění toto nejvyšší obmýtí.

(6) Náklady na m2 zajištěné kultury c podle skupin dřevin jsou uvedeny v příloze č. 29. Náklady na zajištěnou kulturu zahrnují výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury lesního porostu33) a nezahrnují náklady vynakládané po uplynutí doby zajištění kultury, například náklady na péči o mlaziny a náklady na pročistky a prořezávky.

(7) Věkový hodnotový faktor fa pro příslušné obmýtí je uveden v příloze č. 30.

(8) Pro obmýtí neuvedené v příloze č. 30, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 26, se základní cena za m2 skupiny dřevin vypočte podle vzorce

kde

Ha ........... základní cena skupiny dřevin ve věku ke dni ocenění,

Au ........... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

c ............... náklady na zajištěnou kulturu,

Ba ............ zakmenění ve věku ke dni ocenění,

fa .............. se převezme z přílohy č. 30 pro nejblíže vyšší tabulkové obmýtí,

...je opravný faktor pro obmýtí, kde číselná hodnota f se převezme z přílohy č. 30 pro věk odpovídající hledanému obmýtí ze stejného sloupce jako hodnota fa,

(9) Je-li skutečný věk dřevin vyšší než obmýtí pro danou skupinu dřevin uvedené v příloze č. 30, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Au × Ba,

kde

Au ........... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku obmýtí u pro příslušný bonitní stupeň,

Ba ............ zakmenění ve věku ke dni ocenění,

(10) Je-li skutečný věk dřeviny vyšší než obmýtí stanovené v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově a skutečný věk dřeviny se přitom nachází v rozpětí cen mýtní výtěže Aa přiřazené skupinám dřevin v příloze č. 28, má věkový hodnotový faktor fa hodnotu jedna a základní cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Aa × Ba,

kde

Aa ........... cena mýtní výtěže skupiny dřevin ve věku a tj. skutečný věk skupiny dřevin pro příslušný bonitní stupeň zjištěné interpolací z cen mýtní výtěže uvedených v příloze č. 28,

Ba ............ zakmenění ve věku ke dni ocenění,

§ 36

(1) Není-li lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova vyhotovena, zjistí se údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění podle skutečnosti. Obmýtí se převezme z oblastního plánu rozvoje lesů pro příslušný hospodářský soubor.

(2) Je-li cena mýtní výtěže Au nižší než náklady na zajištěnou kulturu c, například u lesů s nízkou produkcí, jsou základní cenou lesního porostu náklady na zajištěnou kulturu c uvedené v příloze č. 29.

(3) Základní cenou nezajištěné kultury je součet nákladů vynakládaných v jednotlivých letech podle stáří kultury uvedený v příloze č. 29 upravený podle podílu skutečného a stanoveného minimálního počtu jedinců34), nejvýše 1,3násobku minimálního počtu jedinců.

(4) Při ocenění vlastnického podílu singulárních lesů lze využít postup ocenění podle § 40 a průměrného zakmenění a plochy po věkových třídách v členění na jednotlivé skupiny dřevin, průměrné bonity dřevin, popřípadě i průměrného procenta srážek, stanoveného pro jednotlivé věkové třídy v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově.

(5) Při oceňování víceetážových porostů nebo porostů s přirozenou obnovou nesmí součet ploch jednotlivých etáží překročit skutečnou výměru lesních pozemků v dané porostní skupině.

§ 37

Cenová přirážka, srážky a koeficienty

(1) Základní ceny skupin dřevin zjištěné podle § 35 a 36 se upraví přirážkami a srážkami podle tabulek č. 1 až 3 přílohy č. 31 se zdůvodněním a koeficientem Kp z přílohy č. 39.

(2) Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se její základní cena koeficientem Kv vypočteným jako hodnota 1,00 snížená o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,005/rok (dále jen „věkový koeficient lesního porostu Kv = 1 - (u - a) × 0,005").

(3) Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění více druhů srážek, lze základní cenu snížit až o 75 %.

§ 38

Lesní porost na nelesním pozemku

Má-li trvalý porost na nelesním pozemku prokazatelně charakter lesního porostu, lze jeho cenu zjistit podle § 35 až 37.

§ 39

Nelesní porost

(1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem podle přílohy č. 32.

(2) Cena nelesního porostu podle odstavce 1 je součtem cen zjištěných pro jednotlivé skupiny jehličnatých a listnatých dřevin uvedených v příloze č. 32 tabulkách č. 2 a 3.

(3) Jednotlivé dřeviny v nelesním porostu se podle příbuznosti a růstových vlastností zařadí přiměřeně do příslušných skupin podle přílohy č. 26.

(4) Cena jednotlivých skupin dřevin se upraví podle přílohy č. 37 a zjistí podle vzorce

CSD = VNP × PSD × CNP × SSBSD × K5 × Kvp × KSv × Kz × Kp,

kde

CSD ... cena skupiny dřevin,

VNP ... výměra nelesního porostu v m2,

PSD ... podíl skupiny dřevin v nelesním porostu,

CNP ... cena nelesního porostu v Kč/m2 pro jehličnaté porosty uvedená v tabulce č. 2 a pro listnaté porosty uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 32,

SSBSD ... součinitel srovnávací bonity skupiny dřevin uvedený v tabulce č. 1 přílohy č. 32,

K5 ... polohový koeficient obce z přílohy č. 14,

Kvp ... koeficient vegetační pokryvnosti z přílohy č. 37 tabulky č. 28,

Ksv ... koeficient sadovnického významu z přílohy č. 37 tabulky č. 29,

Kz ... koeficient typu zeleně z přílohy č. 37 tabulky č. 30,

Kp ... koeficient prodejnosti z přílohy č. 39.

§ 40

Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí, popřípadě pro účely určené zvláštním právním předpisem, se cena lesního porostu zjistí zjednodušeným postupem.

(2) Cena lesního porostu podle odstavce 1 je součtem dílčích cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení v oceňovaném lesním porostu.

(3) Cena jednotlivých skupin dřevin se zjistí podle vzorce

ZCSD = VSD × CSD × Ba × Kp ,

v němž

ZCSD ...... zjištěná cena skupiny dřevin v Kč,

VSD ........ výměra zastoupené skupiny dřevin v m2,

CSD ......... cena v Kč/m2 pro příslušnou skupinu dřevin, věk, bonitní stupeň a zakmenění 1,0 z tabulek č. 1 až 6

v příloze č. 33,

Ba ............ zakmenění porostu ve věku ke dni ocenění,

Kp ............ koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39.

(4) Údaje o zastoupení dřevin v lesním porostu, o jejich věku, bonitním stupni a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu. Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin jsou uvedeny v příloze č. 27.

§ 41

Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny

(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti a způsoby jejich úpravy jsou uvedeny:

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 34, rozdělené na část 1 – intenzivní výsadba v Kč/m2 a část 2 – extenzivní, zahrádková výsadba, vesměs v Kč/ks,

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 35, pro část 1 – komerční vinice v Kč/m2, část 2 – podnožové vinice v Kč/m2, část 3 – nekomerční vinice v Kč/m2 a část 4 – ostatní výsadba vinné révy v Kč/keř,

c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 36, pro část 1 – chmelnice s neozdravenými rostlinami a část 2 – chmelnice s ozdravenými rostlinami.

(2) Základní cena okrasných rostlin podle příslušné skupiny a věkové kategorie v příloze č. 37, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1000 m2 včetně nebo s počtem stromů do 50 ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami z přílohy č. 37 a vynásobí se koeficienty K5 z přílohy č. 14 a Kz z tabulky č. 30 přílohy č. 37.

(3) Cena podle odstavce 1 nebo 2 se vynásobí koeficientem Kp z přílohy č. 39.

(4) Zjištěná cena okrasné rostliny podle odstavců 2 a 3 nesmí být nižší než 1 % z její základní ceny uvedené v tabulkách č. 2 až 6 přílohy č. 37.

§ 42

Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem

(1) Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí, popřípadě pro účely určené zvláštním právním předpisem, se cena trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, rostoucích na jednom nebo více pozemcích ve funkčním celku se stavbami oceňovanými podle § 5, 6, 13, 25, 26 a 26a, zjistí způsobem podle odstavců 3 až 5.

(2) Celková pokryvná plocha trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, oceňovaných podle tohoto ustanovení na pozemcích ve funkčním celku může být nejvýše 1500 m2 včetně. Pokryvnou plochou se v daném případě rozumí plocha kolmých průmětů obsahu všech korun jednotlivých rostlin na povrch pozemku, jehož jsou součástí. Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1500 m2, ocení se trvalé porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle § 41.

(3) Cena ovocných dřevin podle části 2 přílohy č. 34 a ostatní vinné révy podle části 4 přílohy č. 35 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 2 a 5 nebo § 32 odst. 2 a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,045.

(4) Cena okrasných rostlin podle přílohy č. 37 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 2 a 5 nebo § 32 odst. 2 a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,085.

(5) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a ostatní vinné révy oceňovaných podle odstavce 3 a okrasných rostlin podle odstavce 4 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů, na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 2 a 5 nebo § 32 odst. 2 a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,065.

ČÁST ŠESTÁ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ

§ 43

Při oceňování majetkových práv, která jsou obsahem průmyslových práv a práv na označení nebo vyplývajících z jejich užití a výrobně technických a obchodních poznatků tj. know-how, (dále jen „majetkové právo“), které jsou obsahem práv souvisejících s právem autorským, s výjimkou práv výkonných umělců, a majetkových práv pořizovatelů databáze výnosovým způsobem se cena zjistí podle vzorce

kde

Cv ............ cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem,

zj ............. roční čistý výnos užívání práva v letech, po která bude právo užíváno, zjištěný postupem podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona nebo roční čistý výnos zjištěný podle § 17 odst. 2 písm. b) zákona,

p .............. míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 16,

j ............... pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno,

n .............. počet let, po která bude právo užíváno, nejvýše však počet let podle § 17 odst. 3 zákona.


ČÁST SEDMÁ

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 44

Používání koeficientů prodejnosti

(1) Pro stavby, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, popřípadě byty nebo nebytové prostory, které byly převedeny nebo přešly do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů8), oceňované

a) podle § 3, 4, 5 a 6 se použije koeficient prodejnosti Kp podle druhu a typu stavby uvedený v příloze č. 39,

b) podle § 13 se z přílohy č. 39 použije Kp podle druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází,

c) podle § 7, 9 a 10, popřípadě 11 se použije Kp ze sloupce 9 přílohy č. 39.

(2) Pro stavby, které tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným

a) podle § 3, 4, 5 a 6, se použijí Kp těchto staveb z přílohy č. 39,

b) podle § 24, se použije Kp ze sloupce 10 přílohy č. 39,

c) podle § 25, se použije Kp ze sloupce 7 přílohy č. 39,

d) podle § 26, se použije Kp ze sloupce 12 přílohy č. 39,

e) podle § 26a se použije KP ze sloupce 11 přílohy č. 39,

f) podle § 13, se použije Kp druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází.

(3) Jestliže stavby tvoří příslušenství k více stavbám oceňovaným podle § 3, 4, 5, 6, 24, 26, 26a bez možnosti rozlišení, použije se nejnižší Kp těchto staveb, stanovený podle odstavce 2.

(4) Jestliže stavby oceňované podle § 4 plní funkci venkovních úprav nebo tvoří příslušenství ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6, 24, 26 a 26a, postupuje se při stanovení Kp obdobně jako v odstavci 3.

(5) Pro pozemek, s výjimkou pozemku oceňovaného podle § 31, se použije Kp stavby stojící na pozemku, pokud netvoří příslušenství stavby jiné. Je-li pozemek zastavěný pouze stavbou tvořící příslušenství stavby jiné, použije se koeficient této stavby.

(6) Jsou-li na pozemku stavby více druhů oceňovaných pouze podle § 3, 4, 5, 6, 24, 25 a 26, 26a nebo i stavby oceňované podle § 7, 8, 9 a 10, popřípadě 11, které jsou k určenému účelu využívány, použije se pro ocenění pozemku nejnižší Kp příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6 a 24, 25, 26, 26a, které netvoří příslušenství jiných staveb. Jsou-li na pozemku, s výjimkou pozemku oceňovaného podle § 31, stavby oceňované podle § 4, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 8, 9, 10 a 11, použije se pro ocenění pozemku Kp stavby oceňované podle § 4, pokud neplní funkci venkovních úprav nebo netvoří-li příslušenství stavby jiné. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, popřípadě 11, které jsou k určenému účelu využívány, použije se pro ocenění pozemku Kp ze sloupce 11 přílohy č. 39, pokud není dále uvedeno jinak.

(7) Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s pozemkem druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků Kp tohoto pozemku. Tvoří-li pozemek, popřípadě pozemky v druhu pozemku zahrada a ostatní plocha, oceňované podle § 28 odst. 5 a § 32 odst. 2, funkční celek s více pozemky druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, použije se pro ocenění pozemků nejnižší Kp pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

(8) Není-li na pozemku žádná stavba nebo jsou-li na pozemku jen stavby oceňované podle § 7, 9, 10, 11 a je určen k zastavění regulačním plánem16), rozhodnutím o umístění stavby22), územním souhlasem18), ohlášením stavebnímu úřadu19) nebo veřejnoprávní smlouvou20), použije se Kp budoucí stavby; pokud na něj bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území24), použije se Kp ze sloupce 9 přílohy č. 39. Při důvodných pochybnostech o určení budoucí stavby se použije Kp ze sloupce 11 přílohy č. 39.

(9) Nelze-li pozemku, na kterém není žádná stavba nebo jsou na něm pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, 11, přiřadit Kp podle odstavce 8 a je-li podle platného územního nebo regulačního plánu určen k zastavění, použije se Kp podle předpokládaného funkčního využití plochy. Není-li určen k zastavění, použije se Kp ze sloupce 9 přílohy č. 39.

(10) U pozemku příslušejícího k bytu nebo nebytovému prostoru, oceňovanému podle § 13 nebo § 25 se použije Kp druhu stavby, ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází.

(11) Koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39, kromě Kp pro stavby oceněné podle § 14, pozemky oceněné podle § 29, 30, 31 a § 32 odst. 3 až 5 a trvalé porosty oceněné podle § 35 až 42 lze snížit nebo zvýšit až o 30 % hodnoty koeficientu v případech důkazně podložených příslušnými podklady, fotodokumentací a mapami, popřípadě jinými archivovanými důkazními materiály. Bez řádného zdůvodnění nelze tento postup uplatnit. Důvodem úpravy musí být odchylka od běžných podmínek v oceňovaném území v členění dle přílohy č. 39, a to konkrétně v občanské vybavenosti, dopravním spojení, historickém významu, mimořádných klimatických podmínkách, popřípadě v jiných obecně závažných důvodech ve vztahu k oceňované nemovitosti, které výrazně ovlivňují její prodejnost. Zohlednit lze i morální zastarání stavby. Příslušný Kp uvedený v příloze č. 39, včetně řádného zdůvodnění způsobu úpravy koeficientu prodejnosti, je nedílnou součástí ocenění.

§ 45

Zjištěná cena nemovitosti se sníží o cenu věcného břemena na ní váznoucího zjištěnou podle § 18 zákona, nejvýše však o 80 % zjištěné ceny nemovitosti.

§ 46

Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny.

§ 47

Za územní plán se pro účely této vyhlášky považují i územní plán sídelního útvaru a územní plán obce po dobu jejich platnosti.

§ 48

Zrušuje se:

1. vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),

2. vyhláška č. 452/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),

3. vyhláška č. 640/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.,

4. vyhláška č. 617/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů,

5. vyhláška č. 76/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

§ 49

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2008.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 121 občanského zákoníku.

2) § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

3) § 187 zákona č. 183/2006 Sb.
§ 188 odst. 1, 2 zákona č. 183/2006 Sb.
§ 189 zákona č. 183/2006 Sb.
§ 190 odst. 3, 4, 5 zákona č. 183/2006 Sb.

4) § 2 vyhlášky č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky. § 4 písm. b) bod 4 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

5) Kód 11 tabulky č. 1 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb.

6) § 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

7) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budován a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

9) § 2 písm. g) a § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.

10) Kód 6 tabulky č. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb.

10a) § 17 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění zákona č. 103/2000 Sb.

11) § 129 zákona č. 183/2006 Sb.

12) § 128 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.

13) § 128 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

14) § 119 občanského zákoníku.

15) § 6 odst. 5 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.
§ 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

16) § 61 zákona č. 183/2006 Sb.

17) § 76 zákona č. 183/2006 Sb.

18) § 96 zákona č. 183/2006 Sb.

19) § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

20) § 78 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.

22) § 79 zákona č. 183/2006 Sb.

23) Například vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, ve znění nařízení hl. m. Prahy č. 26/2001.

24) § 80 zákona č. 183/2006 Sb.

24a) Kódy 14 až 17 tabulky č. 2 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb.

24b) § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

25) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

26) Vyhláška č. 287/2007 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

27) Kód 11 tabulky č. 2 k vyhlášce č. 26/2007 Sb.

28) § 43 zákona č. 183/2006 Sb.

29) § 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.

31) § 2 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.

32) § 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

33) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

34) § 2 odst. 3 vyhlášky č. 139/2004 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí

Pro účely měření a výpočtu výměr staveb se vymezují jednotlivé měřené prostory a plochy. Měření a výpočet se provádějí v metrech, v metrech čtverečních nebo v metrech krychlových, vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

1. Délky

(1) Délky se uvádějí v metrech. Při kontrolním měření se původní délka považuje za správnou, pokud se kontrolní měření neodlišuje o více než 1 % z původně naměřené délky u staveb oceňovaných podle § 3, § 5 až 8 a § 11.

(2) Délky pro zjištění zastavěné plochy staveb se měří v ortogonálním průmětu do vodorovné roviny.

(3) Měření staveb oceňovaných za jednotku délky se provádí u:

a) podzemních potrubí, kabelových tras, přípojek a podezdívek plotů po povrchu terénu,

b) nadzemních silnoproudých a slaboproudých vedení jako součet nej kratších vzdušných vzdáleností mezi podporami, přičemž k průhybu se nepřihlíží,

c) nadzemních vedení ostatních ve skutečných délkách.

(4) Pro zjištění plošných výměr zpevněných ploch a komunikací se měří skutečné rozměry.

2. Zastavěná plocha stavby (ZP)

(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.

(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

3. Měření podlaží

(1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží,

b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží,

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení,

d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití.

(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.

(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. MeP).

(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP je 1. MePP).

(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím.

3.1. Výšky podlaží

(1) Světlou výškou podlaží se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží. U trámových stropů s viditelnými trámy se měří po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby. U stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení.

(2) Výškou podlaží se rozumí vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U jednopodlažní ch objektů bez půdního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá výška podlaží zvětšená o 0,20 m.

(3) V případě různých výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu.

(4) Není-li k dispozici výkresová dokumentace řezů budovy v dostačujícím měřítku a současně není možno provést měření výšky podlaží bez nepřiměřených obtíží, je možno výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. Na tento způsob zjištění výšky je nutno v ocenění upozornit.

(5) Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví a horním lícem hřebene u sedlových střech a nej vyšším vnějším lícem zešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah u střech ostatních.

(6) Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.

3.2. Zastavěná plocha podlaží

(1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(2) Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud nejsou součástí nosných konstrukcí staveb, oceňují se samostatně.

(3) Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem podlaží.

4. Podlahová plocha

(1) Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.

(2) Do úhrnu podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor se započte podlahová plocha:

a) arkýřů a lodžií,

b) výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké,

c) místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, vynásobená koeficientem 0,8,

d) půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm (schodišťový prostor) v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.

(3) Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se započte plocha prostorů, které jsou užívány výlučně s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem:

a) teras, balkónů a pavlačí vynásobená koeficientem 0,17,

b) sklepních kójí a vymezených půdních prostor vynásobená koeficientem 0,10.

(4) V případě místností, které tvoří příslušenství bytu a jsou společné pro více bytů nebo nebytových prostor (např. společné WC, předsíň, aj.), se do podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor započte plocha, která odpovídá podílu plochy těchto společných místností ku počtu bytů nebo nebytových prostor.

(5) Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.

5. Obestavěný prostor stavby (OP)

(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.

(2) Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem,

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m,

c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.

(3) Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen

a) po stranách vnějšími plochami staveb,

b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního podlaží,

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.

(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.

(5) Neodečítají se

a) otvory a výklenky v obvodových zdech,

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně,

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.

(6) Neuvažují se

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,

b) římsy, pilastry, půlsloupy,

c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi.

(7) Připočítají se balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.

6. Obestavěný prostor dalších stavebních objektů

(1) Žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně, jejichž obestavěný prostor je ohraničen

a) po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stěn 0,30 m,

b) dole spodním lícem konstrukce dna včetně izolací a ochranných vrstev; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka dna 0,35 m,

c) nahoře

1. vrchním lícem stropní konstrukce; není-li měřitelné, uvažuje se tloušťka stropní konstrukce 0,30 m

2. u objektů zčásti nadzemních horním lícem konstrukce vrchní části,

3. u nezakrytých bazénů rovinou horního okraje obvodových stěn.

(2) Ploty se měří v m2 pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu.

(3) U ohradní a opěrné zdi je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně terénu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Typ Číslo SKP Kód
CZ-CC
Účel užití budovy Kč/m3
obestavěného
prostoru
Kč/m2
podlahové
plochy
1 2 3 4 5 6
A 46.21.18.1..1 1264 budovy pro zdravotnictví 2 740,-
B 46.21.14.6..1 1272 budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity 2 830,-
46.21.19.9..1 1274 budovy nebytové ostatní
C 46.21.17.1..1 1263 školy, university a budovy pro výzkum 2 538,-
D 46.21.16.3..1 1261 budovy pro společenské a kulturní účely 2 611,-
E 46.21.63.1..1 1265 budovy pro sport 2 579,-
F 46.21.14.3..1 122 budovy pro administrativu2 807,-
G 46.21.19.1..1 121 budovy hotelů 2 710,-
113012 budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
H 46.21.14.2..1 123 budovy pro obchod a služby2 669,-
I 46.21.18.2..1 113011 budovy bytové ostatní (sociální péče) 2 239,-
J 46.21.12.1..1 112 domy vícebytové (typové) 1 950,-
K 46.21.12.2..1 112 domy vícebytové (netypové) 2 150,-
L 46.21.13.1..1 125111 budovy pro průmysl 2 786,-
M 46.21.51.2.1 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren ,díla energetická výrobní ) 3 076,-
N 46.21.13.3.1 125113 vodní hospodářství 3 247,-
O 46.21.15.2.1 12711 budovy pro zemědělství rostlinná produkce 2 695,-
12713 budovy pro zemědělství živočišná produkce
P 46.21.14.4.1 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2 560,-
R 46.21.14.5.1 1242 garáže 2 460,-
46.21.14.2.1 123 (oprava, údržba)
S 46.21.13.2.1 1252 skladování a manipulace 2 231,-
Z 46.21.15.3.1 12712 budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) 2 115,-
J byty v domech vícebytových typových 8 020,-
Kbyty v domech vícebytových netypových 9 630,-
byty v budovách, kromě budov typu J, K - (cena dle druhu budovy,
sl. 5 × koef. 3,56)
nebytové prostory ve všech typech budov - (cena dle druhu budovy,
sl. 5 × 1 koef. 3,4)
J nebytové prostory v domech vícebytových typových -garážová stání* 4210,-
K nebytové prostory v domech vícebytových netypových -garážová stání* 5050,-

* v hromadných garážích

1. V položce domy bytové typové jsou zahrnuty zejména domy bytové realizované ze stavebních soustav VVÚ ETA, L + N, HK, T06B, T08B, OP 1.21, B 70, PS 69 apod.

2. SKP - Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu

3. CZ-CC - klasifikace stavebních děl CZ-CC (národní verze mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997).

4. Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru a cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby.

Standardní vybavení budov

Číslo položky Typ budovy Konstrukce a vybavení Popis standardu
1 Všechny typy Základy včetně zemních prací Patky, pasy z betonu proloženého kamenem, betonu, železobetonu, 1 s izolací proti zemní vlhkosti (u podsklepených objektů i svislé)
2 A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,L Svislé konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav panelů) - Zděné z plných cihel min. tl. 45 cm, dtto z cihel či jiných materiálů v menších tloušťkách odpoví dají cích z hlediska tepelně technických parametrů cihelné zdi z plných cihel v tl. 45 cm
- Sendvičové v různých skladbách vrstev s tepelnou izolací o min. tloušťce 24 cm, dvou- i vícevrstvé odpovídající technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, montované i monolitické samonosné, nenosné v kombinaci se sloupy a tyčovými prvky, montované, monolitické
- Sendvičové dřevěné s tepelně izolační vložkou, min. tloušťka 12 cm odpovídající tepelně technickým parametrům zdi z plných cihel v tl. 45 cm, odolné plísni a vyhovující hygienickým normám
M,O,P,R Svislé konstrukce vč. obvodového pláště - Zděné, z různých materiálů min. tl. 29 cm
- Betonové, železobetonové - montované, monolitické, min. tl. 29 cm s tepelně izolační vložkou
- Sendvičové v různých skladbách vrstev a materiálů, nosné i nenosné - kombinované se sloupy a tyčovými prvky, min. tl. 29 cm, montované, monolitické
- Dtto dřevěné, min. tl. 10 cm
S,Z Svislé konstrukce vč. obvodového pláště Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové, betonové monolitické a montované (tyčové i plošné); nenosný plášť vyzdívaný tl. min. 12 cm; kovové tyčové dřevěné lepené sbíjené, trámové o průřezu min. 20 × 20 cm; oboustranně opláštěná kostra prvky nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
N Svislé konstrukce vč. obvodového pláště Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu; železobetonové monolitické i montované (tyčové a plošné), kovové tyčové, nenosný plášť zděný nebo montovaný železobetonový
3 A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,L Stropy (podhledy -mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, nespalné a polospalné
M,N,O,P,R, S, Z Stropy (podhledy -mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.) Jakékoliv běžného provedení
4 Všechny typy Krov, střecha - Krov dřevěný vázaný, lepený, sbíjený; kovový šroubovaný a svařovaný; železobetonový nepředpjatý monolitický, montovaný
- Střecha plochá jednovrstvá, dvouvrstvá; sklonitá - sedlová, valbová, max. dvě rozdílné výšky hřebene, pultová
5 A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K,L,M,N,P,R, Krytiny střech Jakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
O,S,ZKrytiny střech Kromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,D,E, F,G,H,I,J,K,L Klempířské konstrukce Úplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
M,N,O,P,R,S,Z Klempířské konstrukce Žlaby a svody z pozinkovaného plechu
7A,B,C,E,F,G,H,I,J,K,L Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní obklady, úpravy podhledů z obkladového materiálu neplnící akustickou, tepelně izolační a estetickou funkci (dřevo, hmoty na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
D Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) Dvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní podhledy a obklady stěn včetně akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
M,N,O,P,R, Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) Vápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
S,Z Úprava vnitřních povrchů (mimo hygienická zařízení) Vápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Úprava vnějších povrchů Vápenné dvouvrstvé omítky, břízolitové škrábané či stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
L,M,N,O,P,R Úprava vnějších povrchů Vápenné jednovrstvé omítky, popř. dvouvrstvé, břízolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
S,Z Úprava vnějších povrchů Vápenné jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břízolit, nástřiky na bázi umělých hmot |
9A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L Vnitřní obklady keramické (hygienická zařízení) Běžné obklady záchodů, umýváren, koupelen, kuchyní, prádelen apod.
M,N,O,P,R,S,Z keramické (hygienická zařízení) Neuvažují se
10 A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K Schody Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
L,M,N,O,P,R,S,Z Schody Jakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teracem, běžné keramické dlažby, PVC
11 A,B,C,D,E, F,G,H,I,J, K Dveře Hladké plné nebo prosklené, běžné provedení, dýhované, náplňové
L,M,N,O,P, R,S,Z Dveře Hladké plné nebo prosklené, kovové, běžné provedení, náplňové |
12 A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K Vrata Neuvažují se
L,M,N,O,P,R,S,Z Vrata Kovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13

13
A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L Okna Zdvojená, dvojitá špaletová
M,N,O,P,R,S,Z Okna Jednoduchá nebo kovová
14A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L Povrchy podlah PVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
14 M,N,O,P,R,S,Z Povrchy podlah Cementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L Vytápění Jakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny
M,P,R Vytápění Temperování lokálními topidly
N,O,S,Z Vytápění Bez temperování
16 A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L,M,N,O,P,R Elektroinstalace Světelná a třífázová
S,Z Elektroinstalace Světelná
17 Všechny typy Bleskosvod Ano
18A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L Vnitřní vodovod Ocelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
M,N,O,P,R, Vnitřní vodovod Ocelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
S,Z Vnitřní vodovod Bez rozvodu vody
19A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L Vnitřní kanalizace Svislé litinové nebo plastické potrubí, odpady ze všech hygienických zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí
M,N,O,P,R, Vnitřní kanalizace Bez kanalizace, popř. od umyvadel, WC, vpustí
S,Z Vnitřní kanalizace Bez kanalizace
20 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K Vnitřní plynovod Rozvod zemního plynu nebo svítiplynu
L,M,N,O,P,R,S,Z Vnitřní plynovod Neuvažuje se
21A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K,L Ohřev vody Centrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače (karmy), bojlery, kombinovaný s ÚT
M,N,O,P,R Ohřev vody Malé elektrické ohřívače, popř. bojler
S,Z Ohřev vody Neuvažuje se
22 A,C,G,H,I Vybavení kuchyní Běžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní - elektrické a plynové
J,K Vybavení kuchyní Kuchyňská linka s dřezem a vestavěnou troubou a varnou deskou nebo samostatným sporákem elektrickým, plynovým nebo kombinovaným v celkové délce do 240 cm
B,D,E,F,L,M,N,O,P,R,S,Z Vybavení kuchyní Neuvažuje se
23 A,B,C,D,E,F,G,H, I,J,K Vnitřní hygienická vybavení Umyvadla, vany nebo sprchové kouty běžného provedení
WC splachovací s pisoáry s umývátky, bez umývátek běžného provedení
L,M,N,O,P,R Vnitřní hygienická vybavení Umyvadla
WC splachovací bez umývátek, popř. pisoáry v malém rozsahu
S,Z Vnitřní hygienická vybavení Neuvažuje se
24 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L Výtahy Běžné osobní a nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
M,N,O,P,R,S,Z Výtahy Neuvažují se
25A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K Ostatní (individuální)
- příklady
Vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
25L,M,N,O,P,R,S,Z Ostatní (individuální)
- příklady
Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže
26 J Instalační prefabrikovaná jádra Instalační šachty, koupelna, WC

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

Typ Číslo SKP Kód cz-cc Účel užití haly Kč/m3
obestavěného
prostoru
Kč/m2
podlahové
plochy
1 2 3 4 5 6
A 46.21.16.3..2 1261 budovy pro společenské a kulturní účely 2 055,-
B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-
C 46.21.14.2..2 123 budovy pro obchod (společné stravování) 1 996,-
D 46.21.19.9..2 1273
1274
ostatní jinde neuvedené (kulturní, nebo historické památky, ostatní občanská výstavba) 2 379,-
E 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl bez jeřábových drah 1 620,-
F 46.21.13.1..2 125111 budovy pro průmysl s jeřábovými drahami 1 731,-
G 46.21.51.2..2 125112 budovy výrobní pro energetiku (stavby elektráren, díla energetická výrobní) 2311,-
H 46.21.14.4..2 1241 budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející 2 348,-
I 46.21.14.5..2 1242 garáže 2 124,-
46.21.14.2.2 123 (oprava, údržba)
J 46.21.13.2..2 1252 skladování a manipulace 1 599,-
K 46.21.15.3..2 12712 budovy pro zemědělství (skladování a úprava zemědělských produktů) 1 468,-
L 46.21.15.2..2 12713 budovy pro zemědělství (živočišná produkce) 1 930,-
M 46.21.13.3..2 125113 vodní hospodářství (čistírenské a úpravy vod) 2 424,-
-byty a nebytové prostory ve všech typech hal - cena ze
sl. 5 × 3,8

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru nezahrnují náklady na účelové využití půdního prostoru a cenu technologického zařízení, které je součástí stavby a odpovídá účelu užití stavby

Standardní vybavení hal

Číslo položkyTyp halyKonstrukce a vybaveníPopis standardu
1Všechny typyZáklady včetně zemních pracíBěžné betonové, železobetonové popř. z prokládaného betonu (patky, pasy, desky) s izolací proti zemní vlhkostí (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,DSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm (mimo kamenných), železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené dřevěné sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 24 cm, 2 × opláštěná kostra s tepelnou izolací - běžné materiály, montované z dílců na bázi dřeva tl. nad 10 cm
E,F,G,H,I,LSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné, tl. min. 29 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), kovové tyčové, lepené nebo sbíjené sloupové prvky, plášť nenosný vyzdívaný min. tl. 12 cm, oboustranně opláštěná kostra běžnými materiály, montované z dílců na bázi dřeva s tepelnou izolací
J,KSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 24 cm, železobetonové monolitické a montované (tyčové i plošné), plášť vyzdívaný nenosný tl. min. 12 cm, tyčové (sloupové) kovové, dřevěné lepené, sbíjené z trámů o průřezu min. 20 × 20 cm, oboustranně opláštěná kostra prkny nebo dílci na bázi dřeva, jednostranně opláštěná kostra (zvenku) vlnitým pozinkovaným plechem, osinkocementovými deskami, deskami z barevných kovů a na bázi plastických hmot
MSvislé nosné konstrukce vč. obvodového pláště (bez úprav povrchů)Zděné tl. min. 29 cm vč. z prostého betonu, železobetonové monolitické a montované (tyčové a plošné), kovové tyčové se zděným nebo montovaným železobetonovým pláštěm
3A,B,C,DStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv stropy s podhledem rovným i členitým, kromě spalných
E,F,G,H,I,J, K,L,MStropy (podhledy - mimo akustické a tepelně izolační, zavěšené apod.)Jakékoliv běžného provedení
4Všechny typyKrov, střechaDřevěné vázané, lepené a sbíjené; krovy železobetonové a ocelové; střecha plochá i sklonitá běžného provedení (kromě křížových, báňových apod.)
5A,B,C,D,E,F, G,H,I,MKrytiny střechJakákoliv pálená, u tašek obyčejných hladkých a rýhovaných ve dvou vrstvách, betonové tašky novodobé, pozinkovaný nebo hliníkový plech, osinkocementové šablony, asfaltové šindele, živičná svařovaná vícevrstvá
J,K,LKrytiny střechKromě výše uvedených též vlnité osinkocementové desky a běžná živičná svařovaná
6A,B,C,DKlempířské konstrukceÚplné střechy z pozinkovaného plechu (žlaby a svody, komíny, průniky), parapety nejsou podmínkou
E,F,G,H,I,J, K,L,MKlempířské konstrukceŽlaby a svody z pozinkovaného plechu
7AÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné - standardní podhledy a obklady stěn vč. akustických, tepelných a dekorativních (např. dřevěné nebo na bázi dřevní hmoty apod.), novodobé nástřiky
B,C,DÚprava vnitřních povrchůDvouvrstvé vápenné omítky, běžné, standardní obklady a úpravy podhledů z obkladového materiálu (dřevo, dřevní hmoty apod.), neplnící akustickou či tepelně izolační funkci, novodobé nástřiky
E,F,G,H,I,L,MÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, běžné obklady stěn a stropů nahrazující omítky
J,KÚprava vnitřních povrchůVápenné jednovrstvé hladké, popř. dvouvrstvé omítky, nástřiky nebo nátěry
8A,B,C,DÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé omítky, břizolitové škrábané, stříkané, házené odtrhované, nástřiky na bázi umělých hmot, obklady dřevěné, keramické běžné, spárované zdivo
E,F,G,H,I,L,MÚprava vnějších povrchůVápenné dvouvrstvé hladké omítky, popř. dvouvrstvé, břizolitové; nástřiky na bázi umělých hmot, běžné obklady dřevěné, keramické nebo osinkocementové, spárované zdivo
J,KÚprava vnějších povrchůVápenné jednovrstvé hladké nebo dvouvrstvé omítky, stříkaný břizolit, nástřiky na bázi umělých hmot
9A,B,C,DVnitřni obklady (hygienická zařízení)Keramický obklad záchodů, umýváren, popř. koupelen a kuchyní
E,F,G,H,T,J,K, L,MVnitřní obklady (hygienická zařízení)Neuvažují se
10A,B,C,DSchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z tvrdého dřeva, teracovým, keramickým, PVC, textilním
E,F,G,H,I,J,K, L,M,SchodyJakékoliv konstrukce kromě dřevěné s povrchem stupňů z cementového potěru, teraco, běžná keramická dlažba, PVC
11A,B,C,DDveřeHladké plné nebo prosklené, běžné, dýhované, náplňové
E,F,G,H,1,J,K, L,MDveřeHladké plné nebo prosklené, kovové, náplňové
12A,B,C,DVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
E,F,G,H,1,J,K,L,MVrataKovová, dřevěná truhlářsky zpracovaná
13A,B,C,DOknaZdvojená, dvojitá špaletová
E,F,G,H,T,J,K, L,MOknaJednoduchá nebo ocelová
14A,B,C,DPovrchy podlahPVC, vlýsky, parkety, běžná keramická dlažba, textilní krytiny vpichované
E,F,G,H,T,J,K, L,MPovrchy podlahCementový potěr, běžná keramická dlažba, PVC, popř. špalíková dlažba
15A,B,C,DVytápěníJakékoliv ústřední nebo dálkové; akumulačními nebo plynovými kamny, elektrická přímotopná tělesa
E,F,G,H,IVytápěníTemperování lokálními topidly
J,K,L,MVytápěníBez temperování
16A,B,C,D,E,F, G,H,I,L,MElektroinstalaceSvětelná a třífázová
J,KElektroinstalaceSvětelná
17Všechny typyBleskosvodAno
18A,B,C,DVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod studené a teplé vody
E,F,G,H,1,L,MVnitřní vodovodOcelové trubky a plastové, rozvod pouze studené vody
J,KVnitřní vodovodBez rozvodu vody
19A,B,C,DVnitřní kanalizaceSvislé litinové nebo plastické potrubí, odpady z celého příslušenství
E,F,G,H,I,L,MVnitřní kanalizaceBez kanalizace, popř. od umyvadel, WC a podlahových vpustí
J,KVnitřní kanalizaceBez kanalizace
20A,B,C,DVnitřní plynovodRozvod zemního plynu nebo svítiplynu
E,F,G,H,I,J,K,L,MVnitřní plynovodNeuvažuje se
21A,B,C,DOhřev vodyCentrální ohřev teplé vody, průtokové ohřívače, bojlery, kombinovaný s ÚT
E,F,G,H,I,L,MOhřev vodyMalé průtokové ohřívače, popř. bojler
J,KOhřev vodyNeuvažuje se
22A,BVybavení kuchyníNeuvažuje se
CVybavení kuchyníBěžné sporáky a varné jednotky velkokuchyní plynové nebo elektrické
E,F,G,H,1,J,K,L,MVybavení kuchyníNeuvažuje se
23A,B,C,DVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, běžné vany nebo sprchové kouty WC splachovací běžného typu bez i s umývátky, pisoáry
E,F,G,H,1,L,MVnitřní hygienická vybaveníUmyvadla, WC splachovací bez umývátek, pisoáry v malém rozsahu
J,KVnitřní hygienická vybaveníNeuvažuje se
24A,B,C,DVýtahy (u vícepodlažních hal)Běžné osobní, resp. nákladní výtahy s odpovídajícím počtem stanic
E,F,G,H,I,J,K, L,MVýtahy (u vícepodlažních hal)Neuvažují se
25A,B,C,DOstatní (individuální)
- příklady
Vestavěné skříně, běžné digestoře, domácí telefon, rozvod veřejného telefonu, odvětrání některých prostor malými jednotlivými ventilátory, požární hydranty, rozvody antén pod omítkou a v lištách, okenice, mříže
E,F,G,H,1,J,K, L,MOstatní (individuální)
- příklady
Rozvody domácího a veřejného telefonu, odvětrání některých prostor jednotlivými malými ventilátory, požární hydranty, okenice, mříže

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1

Číslo položky Konstrukce Koeficient K1 pro
budovy haly
1 zděné 0,939 1,075
2 monolitické betonové tyčové 1,158 1,040
3 monolitické betonové plošné 1,132 1,132
4 montované z dílců betonových tyčových 0,993 0,998
5 montované z dílců betonových plošných 1,037 1,003
6 montované z prostorových buněk 1,241 0,728
7 kovové 1,032 0,948
8 dřevěné na bázi dřevní hmoty 1,029 0,936

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních

1. Věže, stožáry, komíny, odplynovace

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
1.1230..46.21.51.3Věže chladicí a odplynovače--3 4673 1506 141
1.2230..46.21.52.5Zásobníky věžové (sila)1 4101 4283 2432 177-
1.3230..46.25.61.1Komíny vysoké a kouřové kanály1 670-4 142--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé nosné konstrukce)

1 zděná z cihel, tvárnic nebo bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 kovová

5 z jiných materiálů

2. Nádrže, jímky čistíren, zásobníky, jámy

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
Konstrukční charakteristika
SKPObjekt12345678
2.1221232
125232
222232
125221
125221
46.21.64.1Nádrže a jímky pozemních čistíren odpadních vod819826403359161975541640
2.246.21.64.1Nádrže pozemní mimo nádrže odpadních vod732821492600189524897300
2.346.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství)39552063313711073509
2.446.21.64.2Zásobníky a jámy pozemní pro zemědělství36982042189498630451702

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce].

1 zděná z cihel, tvárnic, bloků

2 monolitická betonová tyčová

3 monolitická betonová plošná

4 montovaná z dílců betonových tyčových

5 montovaná z dílců betonových plošných

6 kovová

7 dřevěná na bází dřevní hmoty

8 z jiných materiálů

3. Opěrné zdi

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
3.124205246.21.64.5Opěrné zdi293023503225-3750--

Konstrukční charakteristika (podle druhu svislé konstrukce)

1 zděná z cihel nebo z bloků

2 zděná z kamene

3 monolitická betonová tyčová

4 monolitická betonová plošná

5 montovaná z dílců betonových tyčových

6 montovaná z dílců betonových plošných

7 z jiných materiálů.

4. Mosty

Cena Kč za 1 m2 plochy mostovky

Číslo položkyKód CZ-CCSKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
4.12141146.21.21.1Mosty pozemních komunikací14 65718 56116 78817 54522 277
4.246.21.21.2Mosty drážních komunikací12 69316 42914 25615 49712 008
4.346.21.21.4Mosty průmyslové, lávky pro chodce10 5271431012 5718 8379 074

Konstrukční charakteristika (podle druhu vodorovné nosné konstrukce)

1 monolitická betonová nepředpjatá

2 monolitická betonová předpjatá

3 montovaná z dílců betonových nepředpjatých

4 montovaná z dílců betonových předpjatých

5 kovová

5. Komunikace pozemní

Cena Kč za 1 m plochy komunikace

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektKonstrukční charakteristika
123456
5.1211112
211123
211223
46.23.11. 2Komunikace pozemní (silnice)1 2991 9451 1611 0791 401313
5.246.23.11. 4Plochy charakteru pozemních komunikací (např. parkoviště)1 0751 0928757961 081289

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 dlážděný

2 monolitický betonový

3 montovaný betonový

4 z kameniva prolévaný živicí

5 z kameniva obalovaného živicí

6 bez krytu

6. Letiště

Cena Kč za 1 m2 plochy letiště

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektKonstrukční charakteristika
1234
6.121346.23.. 14Letištní plochy1 9901 5001 4501 360

Konstrukční charakteristika

1 TEVYCED tl. 14 cm (tenká vyztužená cementobetonová deska)

štěrkopísek tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 20 cm, letištní beton tl. 24 cm, Tevyced tl. 14 cm (včetně výztuže), spáry podélné a příčné, těsnění spár (zálivka), ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

2 Prostá cementobetonová deska

štěrkopísek tl. 20 cm, 2 × cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, přesun hmot, zemní práce

3 Prostá cementobetonová deska

geotextilie, minerální beton tl. 20 cm, cementová stabilizace tl. 15 cm, živičná membrána, porézní beton tl. 10 cm, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, zemní práce, přesun hmot

4 Prostá cementobetonová deska (rekonstrukce vzletové a pojížděcí dráhy, pojížděcí dráha, stojánky letadel)

štěrkopísek tl. 20 cm, 2x cementová stabilizace tl. 15 cm, fólie - kluzná vrstva, PCD tl. 24 cm, řezání spár podélných a příčných, zálivka (těsnění) spár, ošetření betonu, bourání stávající konstrukce (zde se cena může lišit podle tlouštěk bouraných vrstev), zemní práce, přesun hmot

7. Plochy a úpravy území

Cena Kč za 1 m2 plochy upravené, zastavěné

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektKonstrukční charakteristika
123456789
7.124246.39.99Úprava území a samostatné
zemní práce
176265626415478316391162
7.224146.23.21Plochy pro tělovýchovu nekryté200286824628408262
7.3124146.21.64.3Nástupiště a rampy
(cena za 1 m2 zastavěné plochy)
4 8763 9504 2102 8603 097

Konstrukční charakteristika (materiálová konstrukce krytu)

1 vegetační

2 z kameniva

3 dlážděný

4 monolitický

5 montovaný betonový

6 z kameniva - prolévaného živicí

7 z kameniva - obalovaného živicí

8 z jiných materiálů - např. antuka

9 bez krytu

8. Dráhy kolejové

Cena Kč za 1 m délky trasy

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
8.121246.23.13. 1Spodek drah kolejových728679768250--2976-
8.246.23.13. 2Svršek železničních kolejí na drahách celostátních5510773343896326
8.346.23.13. 2Svršek železničních kolejí staničních na drahách celostátních9028126717192
8.446.23.13. 5Svršek železničních vleček včetně zadlážděných, městské pozemní tramvaje (včetně výhybek)1395815120721552018657
8.546.23.13. 5Svršek drah kolejových ostatních, vlečky nezadlážděné8339117056643779710056
8.646.23.13. 9Svršek kolejí úzkorozchodných vnitrozávodních -zadlážděných2380
8.746.23.13. 9Dtto - nezadlážděných------1500

Konstrukční charakteristika (pražce nebo jiné podpěry)

1 pražce dřevěné 5 desky a podélné prahy montované betonové

2 pražce ocelové 6 vrstva kameniva zhutněná

3 pražce betonové 7 ostatní

4 desky podélné a prahy betonové monolitické

9. Výhybky

Cena Kč za 1 kus

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektCena Kč
za 1 kus
9.121246.23.13.4Výhybky na celostátních drahách - na traťových kolejích504 000
9.246.23.13.4Dtto - na staničních kolejích430 000
9.346.23.13.4Výhybky na železničních vlečkách310 000
9.446.23.13.4Dtto - na kolejích úzkorozchodných285 000
9.546.23.13.4Výhybky na kolejích tramvajových460 000

10. Vedení elektrická pro dráhy a dráhy visuté

Cena Kč za 1 m délky

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
10.1221446.21.34.9Rozvody nadzemní elektrického proudu včetně kabelů5931 323-267-
10.246.21.33.1Vedení trolejová celostátních drah-875900--
10.3222446.21.33.2Vedení trolejová městských drah--1 042--
10.4221446.21.35.1Vedení silnoproudá podzemní kabelová8021 428---
10.546.21.35.9Vedení slaboproudá podzemní kabelová1 924----
10.621246.23.13.6Dráhy visuté---43 898-

Konstrukční charakteristika (umístění vedení)

1 v zemní rýze na upravený podklad

2 v zemní rýze do tvárnicové tratě

3 nad zemí, na stožárech nebo sloupech

4 nad zemí na rámové konstrukci

5 nad zemí na jiných podporách

11. Objekty podzemní mimo důlní

Cena Kč za 1 m3 obestavěného prostoru

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektKonstrukční charakteristika
12345
11.1214246.21.22.1Tunely4 114----
11.246.21.22.2Štoly6 9428 4145 3766 116-
11.346.21.22.3Objekty podzemní halové5 839----
11.446.21.22.4Objekty plošné podzemní4 482----
11.546.21.22.5Šachty svislé, úklonné---4318-
11.646.21.22.6Vrty----10 362
11.7222246.25.22.1Studny vodárenské2 523----
11.8214246.21.22.7Tunely stanic1 781----

Konstrukční charakteristika (způsob rozpojování)

1 hloubení z povrchu území

2 ruční ražení

3 ražení nemechanizovaným štítem

4 ražení mechanizovaným štítem

5 vrtání

12. Vodovody trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

CZ-CC 2212 - dálková vedení,
2222 - místní vedení
SKP 46.21.32.1
Číslo
položky
Profil potrubí
DN v mm
Konstrukční charakteristika
1234
12.180 mm1 6401 3441 840-
12.2100 mm2 0631 3442 2382 176
12.3200 mm2 8772 1662 9392 859
12.4300 mm4 4403 0454 3304 034
12.5400 mm-4 0844 7565 316
12.6600 mm-5 4927 7768 903
12.7800 mm-9 97812 226-
12.81000 mm-13 82115 920-
12.91200 mm-18 09120 231-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub ocelových

3 z trub litinových

4 z trub osinkocementových

13. Kanalizace trubní

Cena Kč za 1 m do hloubky 2 m

CZ-CC 2223 SKP 46.21.41.4
Číslo
položky
Profil potrubí
DN v mm
Konstrukční charakteristika
1234
13.1300 mm2 1631 7852 0821 981
13.2400 mm2 6501 9552 2782 831
13.3500 mm-2 3462 8222 856
13.4600 mm-3 0433 6553 757
13.5800 mm-3 8004 3784 488
13.61000 mm--5 355-
13.71200 mm--6 273-
13.81400 mm--10 839-
13.91600 mm--14 009-
13.02200 mm--21 052-

Pokud hloubka uložení potrubí přesahuje 2 m, zvyšuje se cena vždy znovu o 10 % ze základní, případně již upravené ceny, a to za každých i započatých 0,5 m.

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub z plastických hmot

2 z trub betonových

3 z trub železobetonových

4 z trub kameninových

14. Parovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 222214 SKP 46.21.42.1
Číslo
položky
Objekt a způsob vedení
(místní)
Jmenovitá světlost potrubí DN
80/40100/50125/65150/80200/100250/125
14.1A/a: Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl + žl
8 99610 17710 72511 40414 39415 225
14.2A/b: Dvojitý kanál žl + příklopový6 8338 9709 44810 03112 34613 486
14.3A/c: Společný kanál příklopový7 5648 8709 73810 20712 77813 739
14.4B: Pozemní vedení1 7462 1062 2902 4773 1703 618
14.5C: Nadzemní vedení5 9025 6585 7585 5985 7986 084

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 221214 SKP 46.21.32.4
Číslo
položky
Objekt a způsob vedení
(dálková)
Jmenovitá světlost potrubí DN
300/125350/150400/150500/200600/250
14.6A/a: Podzemní vedení
Dvojitý kanál žl+žl
16 78719 24821 22025 96730 395
14.7A/b: Dvojitý kanál žl + příklopový14 95016 90919 19723 002-
14.8A/c: Společný kanál příklopový16 23319 09621 37325 714-
14.9B: Pozemní vedení4 2875 2105 4708 32910511
14.0C: Nadzemní vedení6 6337 7427 86011 88614 446

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a : Dvojitý kanál 2 žlaby

A/b : Dvojitý kanál žlab příklopový

A/c : Společný kanál příklopový

B : Pozemní vedení

C : Nadzemní vedení

15. Teplovody trubní, ocelové potrubí (včetně stavební části)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2222 SKP 46.21.42.2
Číslo
položky
Objekt a způsob vedení
(místní)
Jmenovitá světlost potrubí DN
2×1002×1502×2002×3002×4002×500
A: Podzemní vedení
15.1A/a:Príklopový kanál7 4429 42811 81415 14820 04323 761
15.2A/b:Žlabový systém8 91010 48212 84316 70622 28625 956
15.3B: Pozemní vedení2 3432 8713 8556 1158 35410 577
15.4C: Nadzemní vedení5 6145 6046 2468 97811 60714 994

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2212 SKP 46.21.32.5
Číslo
položky
Objekt a způsob vedení
(dálková)
Jmenovitá světlost potrubí DN
2×6002×8002×10002×12002×1400
A: Podzemní vedení
15.5A/a:Příklopový kanál27 05937 16945 20850 54257 890
15.6A/b:Žlabový systém29 94940 48949 66257 82762 619
15.7B: Pozemní vedení12 92019 48524 96929 11233 746
15.8C: Nadzemní vedení17 28626 10637 771--

Způsob vedení:

A: Podzemní vedení

A/a: Příklopový kanál A/b : Žlabový systém B : Pozemní vedení C : Nadzemní vedení

16. Vedení elektrické

a) Rozvody kabelové silnoproudé vysokého napětí (VN)

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2214 SKP 46.21.34.1
Číslo
položky
Objektve volném terénuv zastavěném prostoru
počet kabelů
1212
Kabelové vedení 10 kV
16.13 × 50 až 90347572428713
16.23 × 120 až 150407713510816
16.33 × 185 až 2404908975911 041
Kabelové vedení 22 kV
16.43 ×95 až 1507751 0478761 591
16.53 ×1858471 6328971 835
Kabelové vedení 35 kV
16.63 × 95 až 1507871 6928901 896
16.73 ×185 až 2401 0601 9771 1612 141

b) Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

Cena v Kč

CZ-CC 2224 SKP 46.21.43.2
Číslo
položky
Objektza 1 m délky vedení
(včetně podílu ceny sloupů)
za 1 kus sloupu
(včetně podílu ceny kabelů)
Sítě kabelové se sloupy
16.8parkovými do 4 m38012 000
16.9uličními do 8 m58022 000
16.0uličními přes 8 m1 03030 000

17. Hydromeliorace

Cena Kč za 1 m délky

CZ-CC 2153 SKP 46.24.12.6
Číslo
položky
ObjektKonstrukční charakteristika
123456
17.1Drenáže odvodňovací55---115-
17.2Příkopy a kanály odvodňovací otevřené a zakryté-1 283---2 055
17.3Odvodnění ostatní--1 356---
17.4Rozvody závlahové podzemním potrubím1 533--872--
17.5Rozvody závlahové zakrytými kanály--5611---

Cena Kč za 1 ha

Číslo
položky
ObjektKonstrukční charakteristika
1456
17.6Drenáže odvodňovací54 206-65 701-
17.7Příkopy a kanály odvodň. otevřené a zakryté---67 179
17.8Závlahy-rozvody závlahovým podzemním potrubím-73 709--

Konstrukční charakteristika (potrubí)

1 z trub z plastické hmoty

2 z trub betonových

3 z trub kameninových

4 z trub osinkocementových

5 z trub z pálené hlíny

6 bez potrubí

18. Hráze a objekty na tocích

Cena Kč za 1 m3 objemu hráze

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektůKonstrukční
charakteristika
12
18.1215246.24.12.3Hráze, jezy, stupně376209
18.246.24.12.3Hráze přehradní zemní, kamenité a smíšené333209
18.346.24.12.3Hráze ochranné152-
18.446.24.12.3Hráze hospodářských nádrží1 167-
18.546.24.12.3Ostatní189-

Konstrukční charakteristika (hlavní svislá konstrukce)

1 ze zemin

2 z kamene, kameniva

19. Nádrže na tocích, úpravy toku a kanály

Cena Kč za 1 m upravené plochy *)

Cena Kč za 1 m délky **)

Číslo
položky
Kód
CZ-CC
SKPObjektKonstrukční charakteristika
1234567
19.1215246.24.12.8Nádrže na tocích *)1 738481--5 405--
19.246.24.12.9Úpravy vodních toků **)-6 6799 1686 366-3 6513 476
19.3215146.24.12.1Kanály (mimo odvodnění a závlahy) **)5 12510 237-10 157-1 310-

Konstrukční charakteristika (opevnění břehů a dna)

1 ze zemin a kameniva stabil.

2 z kamene, kameniva

3 monolitické betonové

4 montované betonové

5 vegetací

6 bez opevnění

7 z jiných materiálů

20. Plynovody nízkotlaké a středotlaké ve volném terénu

CZ-CC 222112SKP 46.21.42.3Cena Kč za 1 m
Číslo
položky
Profil potrubí
DN v mm
Konstrukční charakteristika
12
20.150 mm585-
20.263 mm-340
20.365 mm670-
20.480 mm740-
20.590 mm-435
20.6100 mm875-
20.7110 mm-510
20.8125 mm1 020-
20.9150 mm1 410-
20.10160 mm-760
20.11200 mm1 780-
20.12225 mm-1 210
20.13250 mm2 395-
20.14300 mm2 680-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

21. Plynovody nízkotlaké a středotlaké uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

CZ-CC 222112 SKP 46.21.42.3 Cena Kč za 1 m
Číslo
položky
Profil potrubí
DN v mm
Konstrukční charakteristika
12
21.150 mm1 215-
21.263 mm-970
21.365 mm1 300-
21.480 mm1 370-
21.590 mm-1 275
21.6100 mm1 715-
21.7110 mm-1 350
21.8125 mm1 660-
21.9150 mm2 250-
21.10160 mm-1 605
21.11200 mm2 620-
21.12225 mm-2 050
21.13250 mm3 445-
21.14300 mm3 730-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

22. Plynovody vysokotlaké

volný terén

CZ - CC 222112 SKP 46.21.31.2 Cena Kč za 1 m
Číslo
položky
Profil potrubí
DN v mm
Konstrukční charakteristika
12
22.150 mm640-
22.263 mm--
22.365 mm735-
22.480 mm810-
22.590 mm--
22.6100 mm960-
22.7110 mm--
22.8125 mm1 120-
22.9150 mm1 520-
22.10160 mm--
22.11200 mm1 900-
22.12225 mm--
22.13250 mm2 530-
22.14300 mm2 825-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

23. Plynovody vysokotlaké

uložené v chodnících, komunikacích a plochách charakteru pozemních komunikací, kromě komunikací a ploch bez krytu

CZ-CC 222112SKP 46.21.31.2Cena Kč za 1 m
Číslo
položky
Profil potrubí
DN v mm
Konstrukční charakteristika
12
23.150 mm1 265-
23.263 mm--
23.365 mm1 368-
23.480 mm1 440-
23.590 mm--
23.6100 mm1 802-
23.7110 mm--
23.8125 mm1 960-
23.9150 mm2 358-
23.10160 mm--
23.11200 mm2 740-
23.12225 mm--
23.13250 mm3 576-
23.14300 mm3 872-

Konstrukční charakteristika (materiál potrubí)

1 z trub ocelových

2 z trub plastových

24. Regulační stanice plynu (označení RS)

CZ-CC 222129 SKP 46.21.51.9
Číslo
položky
OznačeníVýkon při minimálním
vstupním tlaku
(m3/h)
Počet
redukčních
stupňů
Počet
regulačních
řad
Cena
Kč/ks
STL - NTL
24.1RS 40040011405 000
24.2RS 1200120021735 000
24.3RS 2000200021790 000
24.4RS 30003000211 010 000
VTL - STL (bez meziodběru)
24.5RS 20020011488 000
24.6RS 20020021570 000
24.7RS 50050011510 000
24.8RS 1200120012625 000
24.9RS 1200120021790 000
24.10RS 1200120022960 000
24.11RS 2000200021933 000
24.12RS 2000200022971 000
24.13RS 3000300021977 000
24.14RS 30003000221 059 000

Poznámka:

NTL - nízkotlak do 5 kPa

STL - středotlak přes 5 kPa do 300 kPa

VTL - vysokotlak přes 300 kPa (0,3 MPa) do 4,0 MPa

VVTL - velmi vysoký tlak - přes 4,0 MPa, potrubí i plynovod včetně regulačních stanic ocenit cenami obvyklými

Výkon regulační stanice je udáván výrobcem.

25. Trafostanice

CZ - CC 221441 SKP 46.21.51.9
Číslo
položky
Popis Výkon
100 kVA160 kVA250 kVA400 kVA
Stožárová (v Kč/ks)
25.1 Trafostanice VN/NN jednosloupová
Betonový sloup EPV
150 000 170 000 - -
25.2 Trafostanice VN/NN dvousloupová
Betonový sloup EPV
300 000 320 000 - -
Kobková (v Kč/ks)
25.3 Transformátor olejový 295 000 310 000 340 000 370 000

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostom rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

CZ-CC 111 a 112 SKP 46.21.11
Rodinný dům
Rekreační chalupa
Rekreační domek
Nepodsklepený nebo podsklepený
do poloviny zastavěné plochy
1. nadzemního podlaží
Podsklepený
se šikmou nebo strmou střechous jedním*)
nadzemním
podlažím
se dvěma*)
nadzemními
podlažími
s jedním*)
nadzemním
podlažím
se dvěma*)
nadzemními
podlažími
KonstrukceTypCenaTyp CenaTypCenaTypCena
zděnáA2 290,-B 1 975,-C2 130,-D1 900,-
železobetonová - monolitickáE2 495,-F 2 140,-G2 340,-H2 065,-
železobetonová - montovanáCH2 390,-I 2 050,-J2 235,-K1 975,-
dřevěnáL2 080,-M 1 780,-N1 925,-O1 705,-

*) do uvedeného počtu podlaží není započteno podkroví

Základní ceny se vynásobí koeficienty vyjadřujícími náklady na účelové využití podkroví:

Stavbas jedním
nadzemním
podlažím
se dvěma
nadzem.
podlažími
a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,051,04
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,091,075
c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží1,121,100
Rodinný dům
Rekreační chalupa
Rekreační domek
nepodsklepený nebo podsklepený
do poloviny zastavěné plochy
1. nadzemního podlaží
podsklepený
s plochou střechous jedním
nadzemním
podlažím
se dvěma
nadzemními
podlažími
s jedním
nadzemním
podlažím
se dvěma
nadzemními
podlažími
KonstrukceTypCenaTypCenaTyp CenaTypCena
zděnáA2 495,-B2 150,-C 2 320,-D2 070,-
železobetonová monolitickáE2 720,-F2 330,-G 2 550,-H2 250,-
železobetonová montovanáCH2 605,-I2 235,-J 2 435,-K2 150,-
dřevěnáL2 280,-M2 000,-N 2 125,-O1 905,-

Základní cena za 1 ml podlahové plochy bytu a nebytového prostoru v rodinném domě se stanoví jako násobek ZC za m3 obestavěného prostoru dle typu rodinného domu, ve kterém se byt nebo nebytový prostor nachází, a koeficientu 4,6.

Typ A: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

B: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

C: Svislé konstrukce zděné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený

D: Svislé konstrukce zděné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený

E: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

F: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

G: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený

H: Svislé konstrukce železobetonové monolitické, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený

CH: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

I: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

J: Svislé konstrukce železobetonové montované, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený

K: Svislé konstrukce železobetonové montované, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený

L: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

M: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží

N: Svislé konstrukce dřevěné, s jedním nadzemním podlažím, podsklepený

O: Svislé konstrukce dřevěné, se dvěma nadzemními podlažími, podsklepený

II. Standardní vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků:

Číslo
položky
Typy domů,
chalup
a domků
Konstrukce
a
vybavení
Popis standardu
1všechnyzákladyběžné zakládání s izolací (u podsklepených objektů i svislé)
2A,B,C,D,E,F, G,Hzdivozdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm, monolitický železobeton s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
CH,I,J,Kzdivomontovaný (prefa železobeton), s tepelnou izolací, jakékoliv výplňové zdivo
L,M,N,0zdivomontované panely na bázi dřevní hmoty s tepelnou izolací
3všechnystropyjakékoliv s rovným podhledem
4všechnystřechajakýkoliv krov běžného provedení a druhu, plochá střecha
5všechnykrytinapálená, pozinkovaný plech, osinkocementové šablony, živičná svařovaná
6všechnyklempířské konstrukceúplné z pozinkovaného plechu včetně parapetů
7všechny kromě L,M,N,0vnitřní omítkyvápenné štukové
L,M,N,0vnitřní omítkymalby, tapety
8všechny kromě L,M,N,0fasádní omítkyvápenné štukové, břízolit, nástřiky umělé
L,M,N,0fasádní omítkynátěry, nástřiky, popř. omítky na pletivo
9všechnyvnější obkladypouze sokl z kabřince apod.
10všechnyvnitřní obkladykoupelny, vany, WC, kuchyně
11všechnyschodys jakýmkoliv standardním povrchem a zábradlím
12všechny kromě L,M,N,0dveřehladké plné nebo prosklené, popř. náplňové
L,M,N,0dveřehladké plné nebo prosklené
13všechny kromě L,M,N,0oknadvojitá špaletová nebo zdvojená
L,M,N,0oknazdvojená
14všechnypodlahy obytných místnostíPVC, vlýsky, textilní krytiny, dřevěné-palubkové
15všechny kromě L,M,N,0podlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC, teraco
L,M,N,0podlahy ostatních místnostíkeramické dlažby, PVC
16všechnyvytápěníústřední s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo elektrickou energii
17všechnyelektroinstalacesvětelný i motorový proud, pojistkové automaty
18všechnybleskosvodano
19všechnyrozvod vodystudená a teplá
20všechnyzdroj teplé vodybojler, karma
21všechnyinstalace plynuzemní plyn nebo PB
22všechnykanalizaceodkanalizování z kuchyně, koupelny, WC
23všechnyvybavení kuchyněplynový sporák
24všechnyvnitřní vybavenívana ocelová, umyvadlo, popř. sprchový kout
25všechnyzáchodstandardní splachovací
26všechnyostatníkrb, digestoř, vestavěné skříně, rozvod domácího a veřejného telefonu, odvětrávání prostoru ventilátory, rozvod antén pod omítkou, okenice, mříže

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

CZ-CC 111 SKP 46.21.11.4.
Svislá nosná konstrukce chat Nepodsklepené nebo
podsklepené do poloviny
zastavěné plochy
1. nadzemního podlaží
Podsklepené
Typ I Cena Typ II Cena
zděná v tl. nad 15 cm A,B 1 750,- A,B 1 650,-
dřevěná srubová C,D 1 360,- C,D 1 260,-
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cm E,F 1 280,- E,F 1310,-
montovaná na bázi dřevní hmoty G,H 1 400,- G,H 1 440,-
dřevěná jednostranně obíjená I 850,- I 930,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,05
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09
c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,12

Typ A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce dřevěné srubové, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

D: Svislé konstrukce dřevěné srubové, s plochou střechou, resp. krovem neumožňujícím zřízení podkroví

E: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

F: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

G: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

H: Svislé konstrukce montované na bázi dřevní hmoty, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

I: Svislé konstrukce dřevěné - jednostranně obíjené s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

Standardní vybavení rekreačních chat a zahrádkářských chat

Čís. pol. Konstrukce a vybavení Typy
A BC D
1 Základy izolované neizolované
2 Podezdívka jen u typu I jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m
3 Obvodové stěny zděné v tl. 25 - 30 cm dřevěné - srubové tl. 16 cm
4 Stropy jakékoli spalné, polospalné, nespalné dřevěné, spalné
5 Zastřešení jakékoliv umožňující podkroví bez krovu neumož. podkroví jakékoliv umožňující podkroví bez krovu neumož. podkroví
6 Krytina plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy
7 Klempířské konstrukce úplné z pozink. plechu žlaby a svody z pozinkovaného plechu
8 Úprava povrchů omítky vnitřní štukové vnější štukové, břizolit nátěry nebo impregnace
9 Schodiště jakékoli kromě žebříkového
10 Dveře dřevěné plné nebo náplňové jakékoli dřevěné
11 Okna zdvojená jednoduchá
12 Podlahy PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
13 Vytápění jakékoliv lokální
14 Elektroinstalace světelná a motorová
15 Rozvod vody studené i teplé neuvažuje se
16 Zdroj teplé vody bojler neuvažuje se
17 Rozvod propan-butanu ano neuvažuje se
18 Kanalizace z kuchyně, WC, umyvadla, příp. sprchy neuvažuje se
19 Záchod splachovací splachovací i suchý
20 Okenice ano
21 Vnitřní vybavení umyvadlo, sprcha umyvadlo
22 Ostatní krb, mříže, vestavěné skříně, kuchyňský sporák krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák
Čís. pol. Konstrukce a vybavení Typy
E FG HI
1 Základy neizolované izolované neizolované
2 Podezdívka jakákoliv zděná, betonová, do výšky 1 m
3 Obvodové stěny oboustranně obité, zdivo do tl. 15 cm montované na bázi dřevní hmoty jednostranně obité
4 Stropy dřevěné, spalné na bázi dřevní hmoty dřevěné spalné
5 Zastřešení jakékoliv umožňující podkroví bez krovu neumož. podkroví jakékoliv umožňující podkroví bez krovu neumož. podkroví bez krovu neumož. podkroví
6 Krytina plechová pozinkovaná, osinkocementová, asfaltové svařované pásy plechová, asfaltové pásy
7 Klempířské konstrukce žlaby a svody z pozinkovaného plechu úplné z pozink. plechu žlaby a svody z poz. plechu
8 Úprava povrchů nátěry, impregnace nebo jakákoli omítka nátěry, nástřiky nebo omítka na pletivo nátěry, impregnace
9 Schodiště jakékoli kromě žebříkového není
10 Dveře jakékoliv dřevěné
11 Okna jednoducházdvojená jednoduchá
12 Podlahy PVC, lino, palubky, prkna, dřevotříska, keramická dlažba
13 Vytápění jakékoliv lokální
14 Elektroinstalace světelná a motorová světelná
15 Rozvod vody neuvažuje sestudené neuvažuje se
16 Zdroj teplé vody neuvažuje se
17 Rozvod propan-butanu neuvažuje se anoneuvažuje se
18 Kanalizace neuvažuje se z kuchyně, WC, umyvadlo z kuchyněneuvažuje se
19 Záchod splachovací i suchý
20 Okenice ano
21 Vnitřní vybavení umyvadlo
22 Ostatní krb, mříže, vestavěné skříně, uhelný sporák

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

CZ-CC 1274
SKP 46.21.19.9

Svislá nosná konstrukce
vedlejších staveb
Nepodsklepené nebo
podsklepené do poloviny
zastavěné plochy
1. nadzemního podlaží
Podsklepené
Typ I Cena Typ II Cena
zděná v tl. nad 15 cm A,B 1 250,- A,B 1 140,-
dřevěná oboustranně obíjená, zdivo tl. do 15 cm C,D 1 055,- C,D 1015,-
dřevěná jednostranně obíjená nebo kovová E,F 970,- E,F 950,-
přístřešky G 750,- G 780,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,05
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09
c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,12

Typ A: Svislé konstrukce zděné, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

D: Svislé konstrukce dřevěné - oboustranně obíjené, popř. zdivo tl. do 15 cm s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

E: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

F: Svislé konstrukce dřevěné nebo kovové, jednostranně obíjené, s plochou střechou -krovem neumožňujícím zřízení podkroví

G: Přístřešky - jakákoliv svislá pilířková konstrukce s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení vedlejších staveb

Číslo
položky
Konstrukce
a vybavení
Typy
A BCD
1 Základy základové pásy a patky
2 Obvodové stěny zděné, betonové
tl. 15-30 cm
zděné, betonové
tl. 15-30 cm
oboustranně obíjené, zdivo
tl. do 15 cm
3 Stropy jakékoliv bez rozlišení druhu materiálu
4 Krov jakýkoliv
umožňující
podkroví
bez krovu
neumožňující
podkroví
jakýkoliv
umožňující
podkroví
bez krovu
neumožňující
podkroví
5 Krytina jakákoliv kromě měděné
6 Klempířské konstrukce žlaby, svody z pozinkovaného plechu
7 Úprava povrchů jakékoliv omítky nátěry, impregnace, popř. omítka
8 Schodiště dřevěné neuvažuje se dřevěné neuvažuje se
9 Dveře dřevěné nebo kovové kromě
svlakových
dřevěné nebo kovové
10 Okna zdvojená, popř. jednoduchá
11 Podlahy betonové, dlažby
12 Elektroinstalace světelná a motorová světelná, popř. motorová
Číslo
položky
Konstrukce
a vybavení
Typy
E FG
1 Základy základové pásy a patky základové patky
2 Obvodové stěny jednostranně obíjené pilířky z jakéhokoli materiálu
3 Stropy dřevěné, popř. kovové neuvažují se
4 Krov jakýkoliv umožňující
podkroví
bez krovu
neumožňující podkroví
jakýkoliv
bez podkroví
5 Krytina jakákoliv kromě měděné
6 Klempířské konstrukce žlaby, svody z pozinkovaného plechu
7 Úprava povrchů nátěry, impregnace nátěr, popř.
omítka pilířků
8 Schodiště dřevěné neuvažuje se neuvažuje se
9 Dveře dřevěné nebo kovové neuvažují se
10 Okna jednoduchá neuvažují se
11 Podlahy betonové, dlažby neuvažují se
12 Elektroinstalace světelná neuvažuje se

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení

I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru:

CZ-CC 1274 SKP 46.21.19.9
Svislá nosná konstrukce garáží Garáže nepodsklepené nebo
podsklepené do poloviny
zastavěné plochy
1. nadzemního podlaží
Garáže podsklepené
Typ Cena Typ Cena
zděná v tl. nad 15 cm, montovaná A,B 1 375,- A,B 1 235,-
kovová, plechová C 1 045,- C 990,-

Základní ceny se vynásobí koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví:

a) podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,05
b) podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,09
c) podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží 1,12

Typ A: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňujícím zřízení podkroví

B: Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

C: Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou - krovem neumožňujícím zřízení podkroví

II. Standardní vybavení garáží

Čís. pol. Konstrukce a vybavení Typy
A BC
1 Základy základové pásy a patky
2 Obvodové stěny zděné, betonové
tl. 15-20 cm
zděné, betonové
tl. 15-30 cm
kovová kostra
opláštěná plechem
3 Stropy jakékoliv, bez rozlišení druhu a materiálu neuvažuje se
(funkci plní krov)
4 Krov jakýkoliv umožňující
zřízení podkroví
bez krovu jakýkoliv kovový
bez podkroví
5 Krytina plechová pozinkovaná, asfalt, pásy plechová
6 Klempířské konstrukce žlaby a svody z pozinkovaného plechu
7 Úpravy povrchů jakékoliv omítky, spárované zdivo nátěry
8 Dveře jakékoliv dřevěné nebo kovové kovové
9 Okna jednoduchá
10 Vrata jakákoliv standardní, roleta plechová
11 Podlahy betonové, dlažba betonové
12 Elektroinstalace světelná, popř. motorová neuvažuje se

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Ceny studní

I. Ceny kopaných studní

CZ-CC 2222   SKP 46.25.22.2

Číslo položky Při hloubce
při průměru (vnitřním)
do 150 cm včetně
Kč/m Kč za 1 kus čerpadla
(podle celkové hloubky studny)
ruční elektrické
1 od 0 m do 5 m 1 950,- 1 210,- 9 480,-
2 od dalších 5 m do 10 m 3 810,- 2 054,- 10 780,-
3 od dalších 10 m 5 200,- 2 772,- 11990,-

II. Ceny vrtaných studní

CZ-CC 2222 SKP 46.25.22.1
Číslo pol. Průměr
(vnitřní)
Hloubka studny* Kč/m** Kč za 1 kus čerpadla
(podle celkové hloubky studny)
ruční elektrické
1 do 150 mm od 0 do 10 m 975,- 2140,- 9660,-
2 nad 10 m do 25 m 1210,- 2 410,- 12 720,-
3 nad 25 m 1 640,- 2 820,- 12 840,-
4 nad 150 mm
do 300 mm
od 0 do 10 m 1 455,- 2 140,- 9 660,-
5 nad 10 m do 20 m 1 790,- 2 410,- 12 720,-
6 nad 20 m 2 380,- 2 770,- 12 840,-
7 nad 300 mm
do 500 mm
od 0 do 10 m 2 355,- 2 140,- 9 660,-
8 nad 10 m do 20 m 2 890,- 2 410,- 12 720,-
9 nad 20 m 3 490,- 2 770,- 12 840,-

* Hloubka studny se měří ode dna do úrovně upraveného terénu.

** Jednotková cena platí pro celou hloubku studny.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení

Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
1 Vodovody CZ-CC 2222
1.1vodovodní přípojky - potrubí ocelové
1.1.1Přípojka vody DN 25 mmm34040 - 60
1.1.2Přípojka vody DN 40 mmm36040 - 60
1.1.3Přípojka vody DN 50 mmm42040 - 60
1.1.4Zahradní vodovod DN 25 povrchovým15025 - 50
1.1.5Zahradní vodovod DN 25 podzemním18540 - 60
1.1.6Vodovodní přípojky - potrubí plastové
1.1.6.1Přípojka vody DN 25 mmm35545 - 55
1.1.6.2Přípojka vody DN 40 mmm38545 - 55
1.1.6.3Přípojka vody DN 50 mmm46545 - 55
1.2Vodoměrná šachta - betonová s ocelovým poklopemm3 OP3 50040 - 60
1.3Domácí vodárna - Darlingkus12 00010 - 30
2 Kanalizace CZ-CC 2223
2.1Kanalizační přípojky - potrubí kameninové
2.1.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm1 18080 - 100
2.1.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm1 45080 - 100
2.1.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 81080 - 100
2.1.4Kanalizační přípojky - potrubí plastové
2.1.4.1Přípojka kanalizace DN 150 mmm1 24080 - 100
2.1.4.2Přípojka kanalizace DN 200 mmm1 55580 - 100
2.1.4.3Přípojka kanalizace DN 250 mmm1 99080 - 100
2.2Kanalizační šachty včetně poklopu
2.2.1Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 2,00 mkus7 50080 - 100
2.2.2dtto - hloubka 3,00 mkus9 45080 - 100
2.2.3dtto - hloubka 4,00 mkus12 50080 - 100
2.2.4Kanalizační šachta zděná cihelná - hloubka 2,00 mkus10 00080 - 100
2.2.5dtto - hloubka 3,00 mkus13 00080 - 100
2.2.6dtto - hloubka 4,00 mkus14 80080 - 100
2.2.7Kanalizační šachta vodotěsná betonová - hloubka 2,00 mkus8 90080 - 100
2.2.8dtto - hloubka 3,00 mkus12 00080 - 100
2.2.9dtto - hloubka 4,00 mkus16 60080 - 100
2.3Žumpy
2.3.1Žumpa z monolitického i montovaného betonum3 OP2 30080 - 100
2.3.2Žumpa zděná z cihelm3 OP2 15030 - 90
2.3.3Žumpa celoplastová osazená na beton, desku s obetonovánímm3 OP3 62070 - 90
2.4Septiky z monolitického i montovaného betonu
2.4.1do 15 m3 OPm3 OP3 50080 - 100
2.4.2nad 15 m3 OPm3 OP2 80080 - 100
Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
2.4.3Septiky celoplastové osazené na betonovou desku
s obetonováním do 15 m3 OP
m3 OP3 38090 - 110
2.4.4dtto nad 15 m3 OPm3 OP3 56090 - 110
2.5Čistírny odpadních vod plastové na betonovou desku s obetonováním včetně technologického vybavení
2.5.1Pro 3 - 5 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
23 500
15 700
50 - 70
20 - 30
2.5.2Pro 6 - 10 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
29 530
18 870
50 - 70
20 - 30
2.5.3Pro 11 - 16 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
31 190
19 110
50 - 70
20 - 30
2.5.4Pro 17 - 20 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
66 940
28 690
50 - 70
20 - 30
2.5.5Pro 21 - 35 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
106 740
43 600
50 - 70
20 - 30
2.5.6Pro 36 - 50 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
127 220
49 480
50 - 70
20 - 30
2.5.7Pro 60 - 75 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
192 770
54 380
50 - 70
20 - 30
2.5.8Pro 80 - 100 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
246 240
65 460
50 - 70
20 - 30
2.5.9Pro 120 - 150 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
388 540
97 100
50 - 70
20 - 30
2.5.10Pro 160 - 200 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
392 200
98 100
50 - 70
20 - 30
2.5.11Pro 210 - 250 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
483 960
120 990
50 - 70
20 - 30
2.5.12Pro 265 - 300 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
547 230
136 800
50 - 70
20 - 30
2.5.13Pro 310 - 350 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
648 570
162 150
50 - 70
20 - 30
2.5.14Pro 360 - 400 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
751 280
187 820
50 - 70
20 - 30
2.5.15Pro 410 - 450 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
824 440
206 110
50 - 70
20 - 30
2.5.16Pro 460 - 500 ekvivalentních obyvatel - stavební část dtto - technologiekus
kus
843 980
212 250
50 - 70
20 - 30
2.6Odkalovací nádrže, lapače tuku, plastové, obezděné nebo obetonované
2.6.1Odkalovací nádrž do 2 m3 OPm3 OP7 94060 - 80
2.6.2Odkalovací nádrž přes 2 m3 OPm3 OP4 42060 - 80
2.6.3Lapač tuku do 2 m3 OPm3 OP9 87560 - 80
2.6.4Lapač tuku přes 2 m3 OPm3 OP5 43060 - 80
2.7Odlučovače ropných látek, plastové, bez obetonování, osazení na bet. desku
2.7.1Odlučovač do 2 m3 OPm3 OP15 029 60 - 80
2.7.2Odlučovač přes 2 m3 OP do 5 m3 OPm3 OP9 390 60 - 80
2.7.3Odlučovač přes 5 m3 OPm3 OP4 425 60 - 80
3 Elektrická síť CZ-CC 2224
3.1Přípojky elektro
3.1.13 fázová, příp. NN pro rodinné domy
kabel AL 16 mm2 v zemi
m14040 - 60
Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
3.1.2kabel AL 4×16 mm2 závěs, kabelemm12540 - 60
3.1.3kabel AL 16 mm2 vzdušné vedením24020 - 40
3.1.4kabel AL 16 mm2 vzdušná vedení střešníkovám28020 - 40
3.1.5kabel AL 25 mm2 vzdušná vedení střešníkovám45020 - 40
3.1.6kabel AL 25 mm2 zemní kabelm19540 - 60
3.1.7kabel A1L50 mm2 zemní kabelm21540 - 60
3.3Pilíře pro elektroměry
3.3.1Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyčejných cihelm32 81060 - 80
3.3.2Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z vápenopískových
nebo šamotových cihel
m35 47060 - 80
3.3.3Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3×400/230 V)
pro osazení přípojkové skříně SP 3
kus5 12030 - 50
3.3.4dtto SP 4kus5 42030 - 50
3.3.5dtto SP 5kus5 83030 - 50
3.4Skříně pro rozvody
3.4.1Pris skříň pro venkovní kabelové rozvody NN (3×400/230 V)
pro osazení rozpojovací a jistící skříně, včetně skříně výšky
cca 1 150 mm nad terénem a půdorysných rozměrů 750 × 300 mm
kus6 90030 - 50
3.4.2dtto 950 × 300 mmkus9 33030 - 50
3.4.3dtto 1150 × 300 mmkus10 92030 - 50
3.4.4dtto 1440 × 300 mmkus12 70030 - 50
3.4.5dtto výšky cca 1590 mm nad terénem 950 × 300 mmkus12 90030 - 50
3.4.6dtto 1150 × 300 mmkus15 94030 - 50
3.4.7dtto 1440 × 3000 mmkus18 38030 - 50
4Plynovody CZ-CC 2221
4.1Plynová přípojka do DN 40m30530 - 50
4.2Domácí regulátorkus3 00020 - 40
4.3.1Pilíř pro hlavní uzávěr plynu zděný z obyčejných cihelm32 01060 - 80
4.3.2dtto zděný z šamotových nebo vápenopískových cihelm34 10060 - 80
4.3.3dtto prefabrikovaný, pohledový díl do 1 mm33 78060 - 80
4.3.4dtto pohledový díl přes 1 m2m34 27060 - 80
5Drenáže CZ-CC 215342 SKP 46.24.12.6
5.1.1Drenáž z pálených trubek 65 mmm5530 - 50
5.1.2dtto 80 mmm14230 - 50
5.1.3dtto 100 mmm16030 - 50
5.1.4dtto 130 mmm17530 - 50
5.2.1Drenáže z trubek PVC 65 mmm4040 - 60
5.2.2dtto 90 mmm6540 - 60
5.2.3dtto 110 mmm7540 - 60
Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
6Topné kanály CZ-CC 2222
6.1.1Betonový monolitický 45/45 - 60/75 cmm2 01540 - 60
6.1.2dtto 60/75 - 90/90 cmm2 50040 - 60
6.1.3dtto 90/90 - 105/120 cmm3 30040 - 60
6.2.1Betonový prefa 70/50 cmm2 01040 - 60
6.2.2dtto 95/55 cmm2 20040 - 60
6.2.3dtto 100/70 cmm2 70040 - 60
7Potrubí tepelné izolované CZ-CC 2222
7.1DN40m12020 - 40
7.2DN 50m14020 - 40
7.3DN70m16520 - 40
7.4DN 80m19020 - 40
7.5DN 100m23520 - 40
7.6DN 150m37020 - 40
8Zpevněné plochy mimo silnice a letiště CZ-CC 211 SKP 46.23.11.5
8.1Plochy s povrchem prašným
8.1.1Škvárové tl. do 150 mmm4510 - 20
8.1.2Štěrkové tl. do 250 mmm29510 - 20
8.2.Plochy s povrchem betonovým monolitickým
8.2.1tl. 10 cmm223540 - 60
8.2.2tl. 15 cmm229040 - 60
8.3Plochy s povrchem dlážděným
8.3.1z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kamenivam221040 - 60
8.3.2dtto do lože z MCm226040 - 60
8.3.3z granitoidových dlaždic 30/30/4, lože z kamenivam222040 - 60
8.3.4dtto, lože z MCm227040 - 60
8.3.5z betonových dlaždic 50/50/6, do lože z kamenivam220540 - 60
8.3.6dtto, lože z MCm225540 - 60
8.3.7dlažby teracové z dlaždic 25/25/2,5 do lože z pískum215040 - 60
8.3.8dtto do lože z MCm218040 - 60
8.3.9dtto do lože z MC a podkl. betonum228540 - 60
8.3.10z dlažebních kostek drobných, 120 mm, lože kamenivom229540 - 60
8.3.11dtto, lože z MCm237040 - 60
8.3.12z dlažebních kostek, mozaiky 60 mm, do pískového ložem22040 - 60
8.3.13dtto, do MC, s výplní spár z MCm235040 - 60
8.3.14z dlažebních desek leštěných tl. 50 mm, spárování MCm21 27040 - 60
8.3.15z lomového kamene s mezerami, podklad štěrkopísekm26520 - 40
8.3.16dtto, bez mezer na MCm237040 - 60
8.3.17dlažba z lomového kamene na MCm229520 - 30
8.3.18zatravňovací tvárnice polovegetačním234020 - 30
8.3.19panely silniční tl. 150 mmm21 18040 - 60
8.3.20dlažby z cihel naplocho, pískové ložem217540 - 60
8.3.21dtto, lože MVC nebo MCm226040 - 60
8.3.22dtto, nastojato, pískové ložem233040 - 60
8.3.23dtto, lože MVC nebo MCm238540 - 60
Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
8.3.24dlažby z dřevěných špalíků bukových do pískového ložem251040 - 60
8.3.25dtto, špalíky dubovémž47040 - 60
8.3.26pražce impregnované do štěrkopískového ložem251040 - 60
8.3.27Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mmm251540 - 60
8.3.28Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 80 mmm256040 - 60
8.3.29Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mmm248040 - 60
8.3.30Betonová dlažba zámková - barevná tl. do 60 mmm252540 - 60
8.4Plochy s povrchem asfaltovým
8.4.1litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísekm227040 - 60
8.4.2dtto, podklad kamenivo, obalovaný asfaltm240040 - 60
8.4.3z penetračního makadamu tl. 100 mmm222040 - 60
8.4.4z betonu asfaltového tl. 40 mmm236040 - 60
8.4.5dtto tl. 50 mmm247540 - 60
9 Obrubníky a krajníky CZ-CC 211 SKP 46.23.11.5
9.1Obrubníky z dlažebních kostek velkých 160 mm do betonového ložem18540 - 60
9.2dtto z drobných 120 mm do betonového ložem7040 - 60
9.3z dlažebních kostek velkých 160 mm do lože z kamenivam15040 - 60
9.4kamenný ležatý 15 × 25, betonové ložem50040 - 60
9.5monolitický do průřezu 0,01 m2m16040 - 60
9.6dtto do 0,015 m2m24040 - 60
9.7dtto do 0,05 m2m35040 - 60
9.8betonový ABO 4 - 5, 8, š. 4 - 5 cm, do betonového ložem8040 - 60
9.9krajník silniční z lomového kamene, lože kamenivom10040 - 60
9.10obrubník chodníkový kamenný 20 × 25, stojatý, lože z betonum57040 - 60
9.11dtto, ležatý 30 × 20m67040 - 60
9.12Obrubníky betonové - montovanédo průřezu 0,015 m2, lože z betonum26540 - 60
9.13Obrubníky betonové - montovanédo průřezu 0,05 m2, lože z betonum37040 - 60
10 Rigoly CZ-CC 211 SKP 46.23.11.
10.1Rigoly z lomového kamene do lože z kamenivam16540 - 60
10.2dtto do MC nebo betonového ložem23040 - 60
10.3z betonových desek, lože z kamenivam15040 - 60
10.4dtto, lože z betonum22540 - 60
10.5ze žlabovek TMB, lože z kamenivam12040 - 60
10.6z monolitického betonum24040 - 60
11 Opěrné zdi CZ-CC 242052 SKP 46.21.64.5
11.1opěrné zdi s kůly v. 60 cmm24010 - 30
11.2z kamenné rovnaninym3 OP1 15030 - 50
11.3z lomového kamenem3 OP1 85030 - 50
11.4monolitické z prostého betonum3 OP2 10040 - 60
11.5monolitické ze železového betonum3 OP2 40040 - 60
11.6montované z prefa dílcům3 OP2 85040 - 60
11.7cihelném3 OP2 33040 - 60
Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
11.8z betonových váz o průměru do 400 mm - šedém281040 - 60
11.9z betonových váz o průměru do 400 mm - barevném292040 - 60
11.10z betonových váz o průměru přes 400 mm - šedém289040 - 60
11.11z betonových váz o průměru přes 400 mm - barevném2103540 - 60
12 Schody venkovní a předložené CZ-CC 242089 SKP 46.21.64.5
12.1Schodiště dřevěné, stupnice břidlicové, dlaždice apod.m18510 - 30
12.2z betonových dlaždic, podstupnice z obrubníkum20010 - 30
12.3cihelné na terénm21530 - 50
12.4betonovém22540 - 60
12.5betonové s teracem na terénm29540 - 60
12.6žulové stupně, lože z pískum100040 - 60
12.7z lomového kamene do pískum19040 - 60
12.8Schodiště na železobetonové desce, schody betonovaném71040 - 60
13 Ploty CZ-CC 242091*) SKP 46.21.64.4
13.1Plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěrm2 pohl. pl.24010 - 30
13.1.1Plot ze strojového pletiva potaženého plastickou hmotou na ocelové sloupky
do betonových patek, sloupky s nátěrem
m2 pohl. pl.29020 - 40
13.2Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy
na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr
m2 pohl. pl.45020 - 30
13.3Plot z ocelových plotových rámů s pletivem nebo dřevěné hoblované rámy
na zděné nebo betonové sloupky do betonových patek, nátěr nebo omítka
m2 pohl. pl.72020 - 30
13.3.1Plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupkym2 pohl. pl.84030 - 40
13.3.2Plot z kovových profilů - kovářské provedení, zděné nebo kovové sloupkym2 pohl. pl.165040 - 50
13.4Plot z prefabrikovaných desek, sloupky rovněž prefa do betonových patekm2 pohl. pl.60040 - 60
13.5Plot zděný z plotových tvárnic, sloupky zděné do betonových patekm2 pohl. pl.78040 - 60
13.6Plot dřevěný laťový na dřevěné nebo ocelové sloupky, nátěr nebo impregnacem2 pohl. pl.43520 - 30
13.6.1Plot dřevěný z prken omítaných na sraz na dřevěné nebo ocelové sloupky,
nátěr nebo impregnace
m2 pohl. pl.33720 - 30
13.6.2dtto s lištovánímm2 pohl. pl.38020 - 30
13.6.3dtto z prken hoblovaných na srazm pohl. pl.45220 - 30
13.6.4dtto s lištovánímm2 pohl. pl.54020 - 30
13.7Plot zděný tl. do 20 cm, betonový základ, omítka nebo spárováním pohl. pl.79040 - 60
13.8dtto, tl. 20 - 30 cmm2 pohl. pl.113540 - 60
13.9dtto, tl. nad 30 cmm3 OP
nadzem. části
375040 - 60
13.9.1Plot zděný ze štípaných tvárnic barevných, tl. do 20 cm, beton, základm2125040 - 60
Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
13.10Plot z monolitického betonu se základy, popř.
úpravou povrchu bez ohledu na tloušťku
m3 OP
nadzem. části
350040 - 60
13.11Plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky
do patek, povrch pozinkovaný nebo nátěr
m2 pohl. pl.64520 - 30
13.12Plot z vlnitých osinkocementových desek
na ocelové sloupky do patek
m2 pohl. pl.55520 - 30
13.13Betonový práh mezi sloupky, nadzemní část
výška do 20 cm
m15020 - 30
13.14Podezdívka z lomového kamene, spárovaná,
římsa betonová, výška do 60 cm
m120040 - 60
13.15Podezdívka z monolitického betonu,
výška do 60 cm
m95040 - 60
13.16Podezdívka cihelná tl.do 30 cm, výška do 60 cm,
omítka nebo spárování
m130040 - 60
13.17Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových
tl. do 300 mm do výšky 600 mm - šedá
m78040 - 60
13.18Podezdívka z prefabrikovaných dílů pohledových
tl. do 300 mm do výšky 600 mm - barevná
m84540 - 60
14 Plotová vrátka CZ-CC 242091*) SKP 46.21.64.4
14.1Vrátka dřevěná včetně sloupkůkus127020 - 30
14.2Vrátka ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupkůkus145010 - 30
14.3Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus160020 - 30
14.3.1Vrátka ocelová s dřevěnou výplníkus150020 - 30
14.3.2Vrátka z ocelových profilů - kovářské provedeníkus320030 - 40
14.4Vrata dřevěná včetně sloupkůkus330020 - 30
14.5Vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupkůkus342010 - 30
14.6Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupkůkus370020 - 30
14.6.1Vrata ocelová s dřevěnou výplníkus360020 - 30
14.6.2Vrata z ocelových profilů - kovářské provedeníkus690030 - 40
14.7Elektrický pohon u vrátek a vratkus580010 - 30
15 Zemní sklep CZ-CC 242 SKP 46.39.99
15.1Zemní sklep zděný nebo betonový m3 OP180040 - 60
16 Hnojiště CZ-CC 242 SKP 46.39.99
16.1Hnojiště cihelné, bez omítkym3 OP130040 - 60
16.2Hnojiště cihelné, omítnutém3 OP142040 - 60
16.3Hnojiště betonovém3 OP110040 - 60
16.4Hnojiště z lomového kamenem3 OP95040 - 60
17 Pískoviště CZ-CC 242 SKP46.39.99
17.1Pískoviště s dřevěným rámemm2 ZP70010 - 30
17.2Pískoviště s betonovým nebo zděným rámemm2 ZP110040 - 60
Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
18Pařeniště CZ-CC 127113 SKP 46.39.99
18.1Pařeniště s dřevěným rámem a oknym2 ZP82510 - 30
18.2Pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a oknym2 ZP1 37540 - 60
19Skleníky a fóliovníky CZ-CC 242 SKP 46.39.99
19.1Skleník z ocelových profilů se zasklením a základym2 ZP2 05010 - 30
19.2Skleník zahradnický velkonosný (JAPAN)m2 ZP2 09010 - 30
19.3Skleníky zahradnické velkoplošné, obvodové stěny cihelném2 ZP2 57010 - 30
19.4Fóliovníky skružovém2 ZP9105 - 10
20Zahradní květinové jezírko CZ-CC 242 SKP 46.39.99
20.1Jezírko betonové se svislými stěnami, hloubka min. 50 cmm2 ZP2 10040 - 60
20.2Jezírko betonové ploché, hloubka max. 50 cmm2 ZP1 20040 - 60
21Bazén venkovní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
21.1Bazén venkovní betonový nezakrytý, stěny obložené
nebo nátěr, izolace
m3 OP1 82540 - 60
22Venkovní záchod CZ-CC 242 SKP 46.39.99
22.1Záchod dřevěný bez žumpykus1 80030 - 50
22.2Záchod zděný bez žumpykus5 50040 - 60
23Altán zahradní CZ-CC 242051 SKP 46.39.99
23.1Altán dřevěné vázané konstrukce, lehká výplň stěn,
popř. pouze částečná, podlaha, střecha
m2ZP3 25040 - 60
24Udírna CZ-CC 242 SKP 46.39.99
24.1Udírna zděná z pálených nebo betonových cihel, omítka
nebo spárování, dvířka
m3 OP2 01040 - 60
24.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP4 10040 - 60
25Komíny samostatné CZ-CC 242 SKP 46.39.99
25.1Komín zděný z pálených nebo betonových cihel,
popř. s vložkou, omítka nebo spárování
m3 OP1 94040 - 60
25.2dtto, ale z cihel šamotovýchm3 OP3 83040 - 60
26Lávka CZ-CC 242 SKP 46.39.99
26.1Lávka dřevěná z hranolů a fošen s podlahou a zábradlímm2 ZP1 30020 - 50
26.2Lávka z ocelových válcovaných profilů, základy, podlaha, zábradlí, nátěrm2 ZP2 10040 - 60
27Věšák na prádlo CZ-CC 242 SKP 46.39.99
27.1Ocelový tvaru písmene T včetně betonových patek a nátěrůkus59010 - 30
27.2Ocelový tvaru obráceného písmene U včetně betonových patek a nátěrůkus87010 - 30
Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
27.3Ocelový kruhový s centrálním sloupkem včetně betonové patky a nátěru,
průměru 1500 až 2500 mm
kus1 05010 - 30
27.4dtto, ale průměru od 2500 mm do 4000 mmkus1 35010 - 30
28 Klepadlo na koberce CZ-CC 242 SKP 46.39.99
28.1Klepadlo na koberce ocelové včetně betonových patek a nátěrukus90010 - 30
29 Lavice zahradní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
29.1Lavice betonová, opěradlo a sedák hoblované fošny, nátěr, osazení do zeminykus75010 - 30
29.2dtto, ale osazení do betonových patekkus98010 - 30
29.3Lavice z ocelových profilů, sedák, popř. opěradlo z hoblovaných fošen,
nátěr, osazení do betonových patek
kus1 05010 - 30
30 Stůl zahradní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
30.1Stůl zahradní z ocelových profilů, plocha stolu z hoblovaných latí, nátěr,
osazen do betonových patek
kus2 30010 - 30
31 Kuželna CZ-CC 242 SKP 46.39.99
31.1Kuželna z ocelových profilů, popř. z dřevěných hranolů, osazení
do betonové patky, podlaha pod kuželky betonová, popř. s páskovou ocelí, nátěr
kus1 95010 - 30
32 Pergola CZ-CC 242 SKP 46.39.99
32.1Pergola tunelová dřevěná z hranolů a fošen, sloupky do betonových patek,
podlaha jakákoliv zpevněná
m2 ZP1 45010 - 30
32.2.dtto, ale tvaru písmene Tm2 ZP1 25010 - 30
33 Rampy CZ-CC 242; 1241 SKP46.21.64.3
33.1Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m,
na jedné zdi se zásypem
m3 25030 - 50
33.2dtto na dvou zdechm4 48030 - 50
33.3Rampa těžká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka
od 1,51 do 2,5 m, na jedné zdi se zásypem
m4 04040 - 60
33.4dtto na dvou zdechm5 41040 - 60
33.5dtto na jedné řadě pilířů bez zásypum4 59040 - 60
33.6dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum5 97040 - 60
33.7Rampa lehká, výška min. 1,15 m od urovnaného terénu, šířka do 1,5 m
na jedné řadě pilířů bez zásypu
m2 89030 - 50
33.8dtto na dvou řadách pilířů bez zásypum3 76030 - 50
34 Terasy venkovní CZ-CC 242 SKP 46.39.99
34.1Dřevěná terasa, výška do 0,5 m nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupkům297010 - 30
34.2dtto výška do 1 m nad urovnaný terén, na jedné řadě sloupkům21.10010 - 30
34.3Terasa, výška do 1 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 32020 - 40
Číslo
položky
PopisJednotkaPředpokl.
životnost
34.4dtto na 2 řadách zděných sloupkům22 68020 - 40
34.5Terasa, výška do 1,5 m nad urovnaný terén na jedné řadě zděných sloupkům22 63020 - 40
34.6dtto na 2 řadách zděných sloupkům23 19030 - 50
34.7Terasa, výška nad 1,5 m do 2,10 m nad urovnaný terén na 2 zdechm23 16030 - 50
34.8dtto na 3 zdechm24 01040 - 60
34.9dtto na 4 zdechm24 49040 - 60

Cena venkovních úprav zde neuvedených se zjistí podle § 10 odst. 3

m = běžný metr

m3 OP = krychlový metr obestavěného prostoru

m2 pohl.pl. = čtverečný metr pohledové plochy

m2 ZP = čtverečný metr zastavěné plochy

*) Kód CZ-CC platí pro samostatné oplocení (bez hl. stavby), v ostatních případech se kód CZ-CC uvažuje podle stavby, kterou oplocuje.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení

CC-CZ 242 SKP 46.21.64.6
Číslo
položky
Objekty Měrná
jednotka
Materiál
mramory
travertiny
žuly syenity
andezity
žuly
švédské
labradory
gabra
umělý
kámen
1 Rámy: 25/25 hrobové m 1019 1320 1610 4 115 360
15/15 urnové m 580 670 820 2318 280
2 Desky: krycí, předložní, nápisové
- do 0,90 m2
m22 080 4 745 5 824 14 391 800
- nad 0,90 m2m22 860 6 180 7 571 18 708 1600
3 Zařízení: - urny kus 955 1200 1508 5 820
- vázy, mísy (výška do 40 cm) kus 585 732 875 2 600
- sloupky, kostky (průměr cca 25 cm) kus 140
4Hrobky bez ohledu na použitý materiál m3 OP 1 800

Za montáž památníků a náhrobků se připočítává 25 % z ceny materiálu, u umělých materiálů 10 %.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Výpočet ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu

(1) Cena stavby rybníka (CS) se zjistí na základě skutečných nákladů na pořízení hráze (Ch), rybničních objektů (Co) a stok (Cs) podle vztahu

CS = CH + Co + Cs

(2) Cena hráze (CH) se zjistí na základě určení jejího objemu (S) v m3 sypané hráze včetně zpevnění proti erozi ( c) podle vztahu

CH = S × c

Hráz - při výpočtu se vychází z předpokladu ideálního tvaru hráze se sklonem svahů 1:2. Objem hráze se stanoví podle následujících vztahů:

a) pro hráze údolního typu (přehrazující údolí potoka)

S = 0,6 × L × V × (Š + 2 × V),

b) pro hráze boční

S = 0,75 × L × V × (Š + 2 × V),

c) pro hráze zahloubených rybníků

S = 0,4 × L × V × (Š + 2 × V).

V uvedených vztazích je

L - délka hráze v koruně v m,

Š - šířka koruny hráze v m (maximálně*) Š = 6 m; u rybníků zahloubených, kde šířku koruny hráze nelze zjistit, se použije Š = 3 m),

V - výška hráze maximální v m se vypočte jako součet hloubky vody u výpustného zařízení při normální hladině (h) a převýšení koruny hráze nad normální hladinou (h1). Všechny rozměry v metrech jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa:

V = h + h1.

Předěl mezi h a h1 je normální výška hladiny vyznačená na hrázi (cejch nebo vodočet). Pokud na hrázi taková značka není, uvažuje se jako výška normální hladiny hrana přelivu. Převýšení hráze nad normální hladinu (h1) se použije nejvýše do hodnoty*) h1 = 2 m.

Cena (c) 1 m3 hráze v Kč se stanoví v závislosti na výšce hráze maximální (V) podle vztahu

c = 300+ 100 × V,

přičemž minimální hodnota c činí 500,- Kč/m3 a maximální hodnota c činí 1 200,- Kč/m3.

(3) Cena rybničních objektů (Co) se uvažuje samostatně pouze v dále uvedených případech, jinak jsou součástí ceny hráze.

Požerák (kbel, mnich) - samostatně se ohodnocuje pouze výpustní zařízení betonové a železobetonové (za předpokladu, že bylo rovněž zřízeno výpustní potrubí v souladu s normou - obetonováno). Cena se stanoví podle hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h (viz odstavec 2):

do 2 m 60 000,- Kč

za každý další metr nad 2 m do 5 m 30 000,- Kč

za každý další metr nad 5 m 60 000,- Kč.

Bezpečnostní přeliv - samostatně se ohodnocují bezpečnostní přelivy betonové, železobetonové, opevněné kamennou dlažbou do betonu. Neoceňují se přelivy do šířky 0,6 m. Cena se stanoví podle světlé šířky propustku (přelivu):

0,6 až 1,6 m 80 000,- Kč

za každý další metr šířky nad 1,6 m 40 000,- Kč

(4) Cena rybničních stok (Cs) se stanoví včetně objektů a dílčího opevnění. Uvažují se pouze stoky mimo vlastní katastr rybníka (nikoli stoky v rybničním dně), pokud nejsou součástí trvalého toku. Cena se stanoví na 1 m délky stoky.

Zemní stoky (včetně zatrubnění do 20 % délky stoky) - za každý započatý metr šířky v úrovni terénu se uvažuje cena 200,- Kč/m.

Zatrubněné stoky - cena 1 m délky stoky se stanoví z průměru potrubí (D) v mm podle vztahu

Cs = 5 × D.

Vysvětlivky:

*) Větší hodnoty Š a h1 se vyskytují v případech, že těleso hráze je součástí komunikace a nejsou zdůvodněny potřebou vlastní stavby nádrže.

Koeficienty pro úpravu ceny stavby rybníka

1) koeficient amortizace KR1 0,0 až 1,0

Na základě roční odpisové sazby 2 % a stáří rybníka (A) v rocích se vypočítá KR1 podle vztahu

KR1 = 1 - 0,02 × A.

Minimální hodnota KR1 před úpravou podle tohoto vztahuje 0,20. Dále se koeficient Kri upraví podle stavu rybničních objektů (zaokrouhleně na setiny) následovně:

Pro rybníky starší než 25 let se KR1 v případě velmi dobrého stavu konstrukce dále uvedených objektů, jejich dobré údržby a dílčích rekonstrukcí zvýší až o:

hráz- návodní svah zpevněn kamenem tloušťky nad 30 cm, rovnaninou 100 %0,08
- návodní svah zpevněn kamenným pohozem do 30 cm, jiné opevnění 100 %0,04
- zpevnění koruny hráze a vzdušného svahu živičnou či betonovou vozovkou0,04
- štěrkovou vozovkou0,02
- upravený vzdušný svah a odvodnění paty hráze0,03
- sjezd pro nákladní automobily k lovišti0,02
- upravené loviště pro mechanizaci0,02
- přisypaná stabilizační lavice k návodnímu svahu0,02
- zdravé stromy z tvrdých dřevin bez nebezpečí vyvrácení (min. 4 ks/100 m)0,01
přeliv - betonový, železobetonový - opraven 0,02
- rekonstruován 0,05
výpusť - dřevěný kbel nový 0,01
- betonový kbel 0,02
- výpustní potrubí (beton, železobeton) 0,03
elektropřípojka 0,01
obtoková stoka 0,02
V případě znehodnocení objektů (bez omezení stáří) se hodnota KR1 sníží až o:
hráz- bez zpevnění návodního svahu nebo se silně narušeným zpevněním 0,05
- značně narušená koruna hráze 0,02
- značně narušený vzdušný svah (průsaky, výmoly, sesuvy) 0,05
- měkké dřeviny na hrázi nebo nebezpečné, nemocné stromy při vyvrácení 0,02
přeliv- buď značně narušené betonové konstrukce (přeliv, propustek, vývar) 0,03
- nebo porušené těleso hráze u ostatních přelivů 0,02
výpusť- porušené konstrukční prvky kbelu 0,02
- porušené výpustní potrubí 0,03.

Pokud po úpravách vyjde Kri = 0, tzn. všechny rybniční objekty jsou v havarijním stavu, nepovažuje se už rybník za stavbu a hodnotí se jako ostatní vodní nádrže, které nejsou stavbami.

2) koeficient vodohospodářského významu KR2 0,2 až 1,0

- rybník s intenzivním chovem ryb 1,0
- rybník s hospodářskou těžbou na udici (úplatně) 0,9
- rybník s chovem ryb a nebo chovem vodní drůbeže postavený vedle toku (boční) 0,8
- rybník s chovem ryb a nebo vodní drůbeže postavený na toku (údolní) 0,7
- ostatní rybníky a malé vodní nádrže 0,5
- všechny rybníky a malé vodní nádrže v přírodní rezervaci, vodárenském pásmu,
s protipovodňovým opatřením podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu
za předpokladu zohlednění úbytku produkce
0,5
- bez zohlednění úbytku produkce 0,2

3) koeficient zásobení vodou KR3 0,3 až 1,4

Podle poměru ročního průtoku (Z1) nebo maximálního ročního odběru vody (Z2) a objemu vody (Ov) v rybníku (u soustav pro celou část soustavy plněné z jednoho zdroje) se použijí následující hodnoty:

zásobení vodou
Z1/Oy nebo Z2/Ov
rybník
nucené průtočný
rybník
s regulovaným průtokem
méně než 20,60,6
2- 51,01,0
5-151,11,3
15-500,91,4
více než 500,31,4

Objem vody v rybníku (Ov) v tis. m3 se vypočítá podle vztahu:

Ov = 0,4 × h × 10 × KP × Kz, kde

h - hloubka vody u výpustního zařízení při normální hladině (m) KP - katastrální plocha rybníka (ha)

Kz - koeficient zazemnění (zmenšení vodní plochy) s následujícími hodnotami

úroveň zazemněníKg
běžné zazemnění0,75
0,25 až 0,5 KP0,5
0,5 až 0,75 KP0,25
nad 0,75 KP0,1.

Maximální odběr vody (Z2) u rybníků bočních je určen v povolení k nakládání s vodami. V případě, že odběr vody (Z2) není stanoven ani omezen, určí se jeho výše shodně s výpočtem ročního průtoku (Z1). V případech, kdy nejsou k disposici hydrologické údaje, určí se roční průtok (Z1) z plochy povodí [km2] k hrázi rybníka (W) (lze odečíst z vodohospodářské mapy v měřítku 1:50 000 s přesností na 10 % plochy a z průměrného specifického odtoku (OO) v tis. m3/km2/rok na základě určení nadmořské výšky s přesností 10 m a interpolace průměrných údajů uvedených v následující tabulce) a podle vztahu

Zi = W × OO

nadmořská výška
povodí rybníka
průměrný specifický odtok (Oo)
[tis. m3/km2 /rok]
200 m50
300 m60
400 m110
500 m160
600 m220
nad 600 m220 + 60 za každých 100 m

Roční průtok (Z2) je možno zjistit též v pobočkách Českého hydrometeorologického ústavu (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava).

4) koeficient produkčního objemu rybníka KR4 0,02 až 1,5

Stanoví se výpočtem z hloubky vody u výpustního zařízení při normální hladině h [m], která se však uvažuje jen v rozmezí 0,5 až 5 m, a z koeficientu zazemnění (Kz, viz K3) podle vztahu

KR4 = 0,4 × h × Kz

5) koeficient začlenění do soustav KR5 0,8 až 1,2

Použijí se následující hodnoty koeficientu KR5:

součást kompaktní soustavy samostatně napájených a vypouštěných rybníků 1,2
umístění v soustavě navazujících rybníků bez obtokových stok (napouštění nebo vypouštění přes jiný rybník) 1,0
ostatní případy 0,8

6) koeficient přístupnosti rybníka KR6 0,8 až 1,2

Podle přístupnosti pro techniku k rybníku a k lovišti se používají následující hodnoty koeficientu KR6:

přístupný pro všechny dopravní prostředky 1,2
přístupný pouze pro terénní vozidla 1,0
ve vegetační sezóně bez přístupové komunikace 0,8

7) koeficient zabahnění KR7 0,7 až 1,0 Podle vrstvy bahna se použijí hodnoty:

vrstva bahna méně než 20 cm 1,0
20 až 40 cm 0,9
více než 40 cm 0,7

Vrstva bahna se měří ve čtvrtině osy kolmé na hráz rybníka, nejvýše však 200 m od hráze, jako průměr ze 3 měření (mimo stoku) alespoň 2 m od sebe vzdálených. Koeficient nižší než 1,0 se použije podle měření jen pokud o to na základě výrazného znehodnocení rybníka některý z účastníků požádá nebo pokud je znehodnocení zjevné.

8) koeficient kontaminace KR8 0,3 až 1,0

Podle výskytu toxických cizorodých látek, které nejsou odbouratelné, se použijí následující hodnoty KR8:

neovlivňující kvalitu tržních ryb 1,0
zvyšující koncentraci v tržních rybách na úroveň hygienických limitů 0,3

Úroveň případné kontaminace rybníka je možno doložit výsledky analýzy rybího masa nebo zjistit dotazem na VÚR Vodňany.

Pokud jsou z dokumentace rybníka (manipulační řád) k dispozici přesné údaje, lze je vždy použít přednostně před hodnotami zjištěným zjednodušeným postupem podle textu vyhlášky.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Koeficient polohový - K5

Tabulka č. 1

Číslo položkyNázev, resp. skupiny měst a obcíKoeficient K5
1Praha, Brno, Ostrava1,20 až 1,25
2Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských míst typu A uvedená v tabulce č. 21,10 až 1,15
3Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních úřadů a katastrální území
lázeňských míst typu B uvedená v tabulce č. 2
1,05
4Ostatní města1,00
5Ostatní obce0,85

Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu

Tabulka č. 2

Pořadové
číslo
Název
lázeňského
místa
Typ
lázeň. místa
Název
katastrálního
území
Číslo katastrálního
území
1BechyněBBechyně601543
2BělovesBBěloves701301
3BílinaBBílina604208
4BludovBBludov605816
5DarkovADarkov664014
6Dubí u TeplicBDubí u Teplic633381
7Františkovy LázněAFrantiškovy Lázně634646
8JáchymovAJáchymov656437
9Jánské LázněBJánské Lázně657239
10JeseníkAJeseník658723
11Karlova StudánkaBKarlova Studánka663301
12Karlovy VaryAKarlovy Vary663433
13KlimkoviceBKlimkovice666319
14Konstantinovy LázněBKonstantinovy Lázně669199
15Kostelec u ZlínaAKostelec u Zlína670138
16Lázně BělohradBLázně Bělohrad679330
17Lázně BohdanečBLázně Bohdaneč606171
18Lázně KunraticeBLázně Kunratice712779
19Lázně KynžvartBLázně Kynžvart679372
20Lázně LibverdaBLázně Libverda679381
21Lázně ToušeňBLázně Toušeň767859
22Lipová - lázněBDolní Lipová684660
23aLuhačoviceALuhačovice688576
23bLuhačoviceAPozlovice726885
24aMariánské LázněAMariánské Lázně691585
24bMariánské LázněAÚšovice691607
25Mšené - lázněBMšené - lázně700258
26Ostrožská Nová VesBOstrožská Nová Ves716201
27PoděbradyAPoděbrady723495
28SlatiniceBSlatinice749818
29Teplice nad BečvouBTeplice nad Bečvou766283
30TepliceATeplice766003
31TřeboňATřeboň770230
32VelichovkyBVelichovky777951
33Velké LosinyBVelké Losiny779083
34Vráž u PískuBVráž u Písku785733

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Opotřebení staveb

1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou lineární nebo analytickou.

2. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení může činit nejvýše 85 %.

3. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou.

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně

b) rekreačních a zahrádkářských chat

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 50 let,

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce,

d) vedlejších staveb a garáží

- zděných 80 let

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let

- ostatních 30 - 40 let

e) studní

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let

- ostatních 50 let

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 11

g) hřbitovních staveb 100 až 150 let.

4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu,

b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu,

c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %,

d) oceňována kulturní památka,

e) provedena nástavba, přístavba, vestavba,

f) stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem).

5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce

kde

n ... počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících,

Ai... objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000,

Bi... skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,

Ci... předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, přičemž platí vztah Bi ≤ Ci (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří).

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze odhadnout i poměr Bi/Ci.

6. Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.

7. Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se nepřipouští.

8. Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení pro stavbu v příslušné tabulce této přílohy uvedena konstrukce nebo vybavení, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl ze vzorce

a) pro budovy a haly (§ 3, přílohy č. 2 a 3):

CK
————————————————— ,
OP × ZC × K1 × K2 × K3 × K5 × Ki

kde

CK..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP..... obestavěný prostor budovy nebo haly (m3),

ZC..... základní cena uvedená v příloze č. 2 nebo 3 (Kč/m3), K1, K2, K3,, K5, Ki ... koeficienty uvedené v odstavci 3 § 3 této vyhlášky,

b) pro rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky (§ 5 , příloha č. 6), rekreační chaty, zahrádkářské chaty (§ 6, příloha č. 7), vedlejší stavby (§ 7, příloha č. 8) a garáže (§ 8, příloha č. 9):

CK
——————————— ,
OP × ZCK × K5 × Ki

kde

CK..... výše nákladu na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

OP..... obestavěný prostor výše uvedených staveb (m3),

ZCK... základní cena (Kč/m3) popřípadě vynásobená příslušným koeficientem vyjadřujícím náklady na účelové využití podkroví pro stavby:

- oceňované podle § 5 podle přílohy č. 6 nebo

- oceňované podle § 6 podle přílohy č. 7 nebo

- oceňované podle § 7 podle přílohy č. 8 nebo

- oceňované podle § 8 podle přílohy č. 9,

Ki ... koeficient uvedený pro příslušnou stavbu v příloze č. 38,

K5 ... koeficient polohový pole přílohy č. 14,

c) pro byt nebo nebytový prostor nebo společnou část domu (§ 13, přílohy č. 2, 3, a 6):

CK
————————————— ,
PPK × ZC × K1 × K5 × Ki

kde

CK ..... výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění (Kč),

PPK .... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru (m2), jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je součástí oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru, nebo celková podlahová plocha všech bytů a nebytových prostorů v budově nebo v hale (m2), ve které se oceňovaný byt nebo nebytový prostor nachází, jedná-li se o konstrukci nebo vybavení, jež je společnou částí stavby,

ZC.....základní cena (Kč/m2) oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru ve stavbě

- oceňované podle § 3 - v budově, zjištěná podle přílohy č. 2 nebo

- oceňované podle § 3 - v hale, zjištěná podle přílohy č. 3 nebo

- oceňované podle § 5 - v rodinném domě, zjištěná podle přílohy č. 6,

K1, K5, Ki..... koeficienty uvedené v odstavci 2 § 13.

Tabulka č. 1

Budovy typ A až I

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís.
pol.
Konstrukce
a vybavení
TYP BUDOVY
ABCDEFGHI
1Základy včetně zemních prací0,0590,0720,0730,0630,0740,0820,0630,0610,062
2Svislé konstrukce0,1630,2180,1920,1720,1840,1740,1500,1530,154
3Stropy0,0820,1190,1110,0820,0970,0930,0820,0810,082
4Zastřešení mimo krytinu0,0640,0540,0620,0590,0900,0730,0610,0620,062
5Krytiny střech0,0220,0200,0210,0280,0290,0210,0270,0290,030
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,0060,007
7Úpravy vnitřních povrchů0,0680,0580,0690,0700,0610,0690,0710,0730,071
8Úpravy vnějších povrchů0,0320,0310,0310,0360,0340,0330,0320,0330,034
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0280,0180,0210,0190,0180,0310,0320,030
10Schody0,0300,0230,0310,0330,0270,0290,0280,0270,028
11Dveře0,0410,0330,0320,0390,0310,0310,0380,0370,036
12Vrata---------
13Okna0,0620,0530,0520,0570,0540,0520,0590,0580,051
14Povrch podlah0,0310,0230,0220,0320,0310,0320,0330,0330,031
15Vytápění0,0520,0430,0410,0520,0430,0420,0490,0480,049
16Elektroinstalace0,0590,0520,0500,0590,0520,0570,0580,0590,056
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0030,003
18Vnitřní vodovod0,0320,0310,0220,0320,0220,0320,0330,0320,031
19Vnitřní kanalizace0,0310,0290,0210,0310,0200,0310,0320,0310,030
20Vnitřní plynovod0,0040,0030,0030,0040,0030,0020,0030,0040,003
21Ohřev teplé vody0,0180,0160,0160,0190,0190,0170,0220,0200,021
22Vybavení kuchyní0,017-0,018---0,0180,0190,017
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0390,0380,0340,0340,0330,0300,0430,0420,043
24Výtahy0,0140,0130,0100,0140,0050,0140,0140,0130,014
25Ostatní0,0430,0340,0620,0540,0630,0590,0440,0440,055
26Instalační prefabrikovaná jádra---------

Tabulka č. 1

Budovy typ J až Z

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ BUDOV

Čís.
pol.
Konstrukce
a vybavení
TYP BUDOVY
JKLMNOPRSZ
1Základy včetně zemních prací0,0540,0600,0830,1040,1030,1080,1040,1090,1320,131
2Svislé konstrukce0,1820,1880,2140,2330,2390,2560,2530,2580,3040,304
3Stropy0,0840,0820,1130,1230,1310,1170,1180,1200,1380,138
4Zastřešení mimo krytinu0,0490,0530,0620,0630,0610,0690,0620,0630,0700,070
5Krytiny střech0,0230,0240,0220,0230,0220,0280,0230,0230,0290,029
6Klempířské konstrukce0,0070,0070,0060,0060,0060,0070,0070,0070,0070,007
7Úpravy vnitřních povrchů0,0570,0690,0580,0540,0530,0440,0470,0430,0420,039
8Úpravy vnějších povrchů0,0290,0310,0320,0320,0320,0310,0300,0300,0290,027
9Vnitřní obklady keramické0,0130,0210,008-------
10Schody0,0290,0300,0310,0300,0230,0230,0270,0220,0180,018
11Dveře0,0330,0320,0320,0310,0320,0240,0290,0230,0240,024
12Vrata--0,0030,0030,0030,0180,0180,0270,0300,030
13Okna0,0530,0540,0520,0430,0420,0430,0420,0330,0340,034
14Povrch podlah0,0300,0310,0290,0300,0310,0320,0320,0310,0290,030
15Vytápění0,0480,0470,0380,017--0,0110,012--
16Elektroinstalace0,0510,0520,0640,0730,0710,0700,0710,0720,0580,061
17Bleskosvod0,0040,0040,0030,0030,0030,0030,0030,0030,0040,004
18Vnitřní vodovod0,0320,0330,0220,0190,0330,0240,0230,022--
19Vnitřní kanalizace0,0310,0320,0200,0170,0310,0230,0210,019--
20Vnitřní plynovod0,0040,004--------
21Ohřev teplé vody0,0220,0210,0170,0040,0040,0040,0050,005--
22Vybavení kuchyní0,0190,018--------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0390,0380,0290,0280,0270,0230,0210,020--
24Výtahy0,0130,0130,010-------
25Ostatní0,0570,0560,0520,0640,0530,0530,0530,0580,0520,054
26Instalační prefabrikovaná jádra0,037 - - - - - - - - -

Tabulka č. 2

HALY typ A až F

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís.
pol.
Konstrukce
a vybavení
TYP HALY
ABCDEF
1Základy a vybavení0,0730,0810,0720,0820,0940,103
2Svislé konstrukce0,1740,2270,1710,1920,2030,213
3Stropy0,0730,0720,0640,0630,0820,084
4Zastřeš, mimo krytinu0,0820,0830,0800,0830,1020,101
5Krytiny střech0,0230,0270,0280,0240,0290,028
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0060,0070,007
7Úpravy vnitř, povrchů0,0710,0640,0720,0710,0690,068
8Úpravy vněj. povrchů0,0330,0320,0330,0320,0390,038
9Vnitřní obklady keramické0,0280,0230,0310,024--
10Schody0,0100,0080,0100,0090,0080,008
11Dveře0,0380,0320,0390,0380,0320,032
12Vrata----0,0230,023
13Okna0,0570,0540,0590,0580,0520,051
14Povrchy podlah0,0400,0410,0420,0410,0480,047
15Vytápění0,0480,0420,0500,0480,0130,013
16Elektroinstalace0,0630,0600,0540,0590,0830,083
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0030,0040,004
18Vnitřní vodovod0,0330,0230,0320,0240,0090,009
19Vnitřní kanalizace0,0310,0210,0300,0220,0080,008
20Vnitřní plynovod0,0030,0020,0030,003--
21Ohřev teplé vody0,0180,0170,0180,0190,0040,004
22Vybavení kuchyní--0,0160,005--
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0420,0340,0430,0340,0220,022
24Výtahy0,0100,0090,0100,009--
25Ostatní0,0410,0390,0340,0510,0690,054

Tabulka č. 2

HALY typ G až M

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ PODLE TYPŮ HAL

Čís.
pol.
Konstrukce
a vybavení
TYP HALY
GHIJKLM
1Základy a vybavení0,1120,1110,1130,1220,1230,1130,122
2Svislé konstrukce0,2230,2290,2390,2930,2980,2620,241
3Stropy0,0920,0900,0920,0890,0910,0890,091
4Zastřeš, mimo krytinu0,0930,0990,1010,1100,1120,1030,104
5Krytiny střech0,0290,0280,0290,0290,0280,0290,030
6Klempířské konstrukce0,0060,0060,0060,0070,0070,0070,006
7Úpravy vnitř, povrchů0,0630,0630,0630,0610,0600,0590,053
8Úpravy vněj. povrchů0,0340,0330,0320,0330,0320,0310,032
9Vnitřní obklady keramické-------
10Schody0,0080,0080,0080,0070,0070,0070,008
11Dveře0,0310,0320,0310,0220,0210,0200,031
12Vrata0,0220,0230,0240,0230,0240,0240,021
13Okna0,0520,0530,0510,0430,0440,0430,042
14Povrchy podlah0,0480,0500,0490,0480,0490,0470,050
15Vytápění0,0110,0120,011----
16Elektroinstalace0,0840,0730,0630,0470,0480,0590,061
17Bleskosvod0,0030,0030,0030,0040,0040,0040,003
18Vnitřní vodovod0,0070,0110,010- -0,0140,012
19Vnitřní kanalizace0,0060,0100,009--0,0130,011
20Vnitřní plynovod-------
21Ohřev teplé vody0,0030,0040,004--0,0050,004
22Vybavení kuchyní-------
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC0,0210,0230,022--0,0200,022
24Výtahy-------
25Ostatní0,0520,0390,0400,0620,0520,0510,056

Tabulka č. 3

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ, REKREAČNÍCH CHALUP A REKREAČNÍCH DOMKŮ

Číslo
položky
Konstrukce
a vybavení
Typ domu, chalupy nebo domku
A,E,CH,LB,F,I,MC,G,J,ND,H,K,O
1Základy včetně zemních prací0,0820,0710,0540,043
2Svislé konstrukce0,2120,2230,2340,243
3Stropy0,0790,0840,0910,093
4Zastřešení mimo krytinu0,0730,0520,0540,042
5Krytiny střech0,0340,0320,0330,030
6Klempířské konstrukce0,0090,0080,0080,007
7Vnitřní omítky0,0580,0620,0610,064
8Fasádní omítky0,0280,0310,0280,033
9Vnější obklady0,0050,0040,0050,004
10Vnitřní obklady0,0230,0230,0220,024
11Schody0,0100,0240,0230,039
12Dveře0,0320,0330,0320,034
13Okna0,0520,0520,0510,053
14Podlahy obytných místností0,0220,0220,0210,023
15Podlahy ostatních místností0,0100,0110,0130,014
16Vytápění0,0520,0440,0530,042
17Elektroinstalace0,0430,0410,0420,040
18Bleskosvod0,0060,0060,0060,005
19Rozvod vody0,0320,0300,0290,028
20Zdroj teplé vody0,0190,0180,0170,016
21Instalace plynu0,0050,0050,0050,005
22Kanalizace0,0310,0280,0270,029
23Vybavení kuchyní0,0050,0050,0050,005
24Vnitřní hygienické vybavení0,0410,0510,0430,050
25Záchod0,0030,0040,0030,004
26Ostatní0,0340,0360,0400,030

Tabulka č. 4

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ REKREAČNÍCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH CHAT

Číslo
položky
Konstrukce
a vybavení
TYP CHAT
AB C DE
IIIIIIIIIIIIIII
1Základy včetně zemních prací0,0560,0630,0730,0820,0670,0740,0760,0830,0660,074
2Podezdívka0,036-0,038-0,037-0,039-0,038-
3Svislé konstrukce0,2530,2740,2730,2940,2530,2710,2720,2930,2540,273
4Stropy0,0940,1020,1010,1130,1020,1130,1020,1210,1030,112
5Zastřešení mimo krytinu0,0920,0910,0620,0610,0920,0910,0710,0700,0920,091
6Krytiny střech0,0410,0400,0410,0400,0510,0500,0510,0490,0510,049
7Klempířské konstrukce0,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,0070,0080,008
8Úprava povrchů0,0920,0810,0920,0800,1010,0920,1020,0930,1030,093
9Schodiště0,0210,0410,0120,0200,0220,0420,0110,0220,0210,041
10Dveře0,0310,0300,0310,0310,0310,0300,0310,0300,0310,030
11Okna0,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,0510,0520,051
12Podlahy0,0410,0400,0410,0400,0420,0410,0420,0410,0400,039
13Vytápění0,0320,0310,0310,0300,0330,0320,0330,0320,0320,031
14Elektroinstalace0,0310,0300,0300,0310,0320,0310,0320,0310,0300,029
15Rozvod vody0,0220,0210,0210,021------
16Zdroj teplé vody0,0090,0100,0090,010------
17Rozvod propan -butanu0,0020,0020,0020,002------
18Kanalizace0,0210,0200,0200,020------
19Záchod0,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0050,0050,0050,005
20Okenice0,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0190,018
21Vnitřní hygienické vybavení0,0230,0220,0220,0220,0280,0260,0280,0260,0280,026
22Ostatní0,0200,0220,0180,0230,0260,0270,0260,0280,0270,030
Číslo
položky
Konstrukce
a vybavení
TYP CHAT
FGHI
IIIIIIIIIIII
1Základy včetně zemních prací0,0770,0840,0580,0640,0840,0930,0820,092
2Podezdívka0,040-0,037-0,039-0,040-
3Svislé konstrukce0,2740,2920,2540,2730,2840,3040,2800,303
4Stropy0,1020,1200,0930,1040,1020,1140,1010,123
5Zastřešení mimo krytinu0,0700,0690,0920,0900,0630,0620,0720,070
6Krytiny střech0,0500,0490,0420,0410,0410,0420,0500,049
7Klempířské konstrukce0,0080,0080,0080,0080,0080,0080,0080,008
8Úprava povrchů0,1010,0940,0930,0840,0920,0840,1010,093
9Schodiště0,0120,0230,0210,043----
10Dveře0,0320,0310,0320,0310,0310,0300,0320,031
11Okna0,0510,0500,0520,0510,0510,0500,0510,050
12Podlahy0,0400,0390,0400,0390,0400,0390,0410,040
13Vytápění0,0330,0320,0330,0320,0320,0310,0320,031
14Elektroinstalace0,0320,0310,0310,0300,0310,0300,0300,029
15Rozvod vody--0,0180,0170,0180,017--
16Zdroj teplé vody--------
17Rozvod propan - butanu--0,0030,0030,0030,003--
18Kanalizace--0,0170,0160,0170,016--
19Záchod0,0040,0040,0040,0040,0040,0040,0030,003
20Okenice0,0190,0180,0190,0180,0190,0180,0200,019
21Vnitřní hygienické vybavení0,0280,0260,0230,0220,0230,0220,0290,027
22Ostatní0,0270,0300,0300,0300,0180,0330,0280,032

I - Chaty nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II - Chaty podsklepené

Tabulka č. 5

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ VEDLEJŠÍCH STAVEB

Číslo
položky
Konstrukce
a vybavení
TYP VEDLEJŠÍCH STAVEB
ABCD
IIIIIIIIIIII
1Základy0,0620,0710,0710,0830,0640,0740,080,092
2Obvodové stěny0,3040,3220,3180,3360,3030,3210,3130,332
3Stropy0,1930,2060,1980,220,1940,2110,2180,239
4Krov (podhled *)0,1080,0930,073x)0,062x)0,0980,085--
5Krytina0,0690,0570,0810,0710,0680,0560,1120,09
6Klempířské konstrukce0,0190,0160,0170,0150,0180,0160,0160,015
7Úpravy povrchů0,0490,0570,0610,070,0490,0580,0630,072
8Schodiště0,0380,046--0,0370,043--
9Dveře0,0310,0230,030,0210,0290,020,0380,026
10Okna0,010,0120,0110,0130,0120,0140,0130,014
11Podlahy0,0680,0630,0820,070,080,0680,0970,085
12Elektroinstalace0,0490,0340,0580,0390,0480,0340,050,035
Číslo položkyKonstrukce a vybaveníTYP VEDLEJŠÍCH STAVEB
EFG
IIIIIIIII
1Základy0,0770,0880,0830,0940,1220,137
2Obvodové stěny0,2740,2900,3190,3390,310,329
3Stropy0,2020,220,2120,234--
4Krov (podhledx)0,1090,090--0,3350,33
5Krytina0,0680,0550,1110,0860,1280,105
6Klempířské konstrukce0,0180,0160,0160,0150,0420,032
7Úpravy povrchů0,0520,0640,060,070,0630,067
8Schodiště0,0360,042----
9Dveře0,030,0220,0370,025--
10Okna0,0130,0140,0140,014--
11Podlahy0,0820,0710,1080,092--
12Elektroinstalace0,0390,0280,040,031--

I - Vedlejší stavby nepodsklepené nebo podsklepené do 1/2 zastavěné plochy

II - Vedlejší stavby podsklepené

Tabulka č. 6

OBJEMOVÉ PODÍLY KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ GARÁŽÍ

Číslo
položky
Konstrukce
a
vybavení
Typ garáže
ABC
nepod-
sklepené
pod-
sklepené
nepod-
sklepené
pod-
sklepené
nepod-
sklepené
pod-
sklepené
1Základy0,0600,0710,0620,0780,0820,093
2Obvodové stěny0,2890,2970,3010,3270,3380,342
3Stropy0,1910,2150,2620,276--
4Krov0,1000,092--0,1620,169
5Krytina0,0680,0530,0570,0430,0820,092
6Klempířské0,0190,0170,0290,0260,0190,017
konstrukce
7Úpravy povrchů0,0510,0580,0480,0540,0630,068
8Dveře0,0230,0180,0270,0140,0360,029
9Okna0,0130,0110,0140,0120,0160,013
10Vrata0,0600,0520,0680,0440,0620,049
11Podlahy0,0680,0730,0720,0800,1400,128
12Elektroinstalace0,0580,0430,0600,046--

Tabulka č. 7

PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST KONSTRUKCÍ A VYBAVENÍ

Číslo
položky
NázevPředpokládaná životnost
v letech
1Základy včetně zemních prací150-200
2Svislé konstrukce80 - 200
3Stropy80 - 200
4Zastřešení mimo krytinu70-150
5Krytiny, střecha40-80
6Klempířské konstrukce30-80
7Úpravy vnitřních povrchů50-80
8Úpravy vnějších povrchů30-60
9Vnitřní obklady keramické30-50
10Schody80 - 200
11Dveře50-80
12Vrata30-50
13Okna50-80
14Povrchy podlah15-80
15Vytápění20-50
16Elektroinstalace25-50
17Bleskosvod30-50
18Vnitřní vodovod20-50
19Vnitřní kanalizace30-60
20Vnitřní plynovod20-50
21Ohřev teplé vody20-40
22Vybavení kuchyní15-30
23Vnitřní hygienická zařízení včetně WC30-60
24Výtahy30-50
25Ostatní-
26Instalační prefabrikáty (jádra)15-25

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Míry kapitalizace pro oceňování nemovitosti a majetkových práv výnosovým způsobem

Číslo
polož.
Typ stavbyNázev položkyMíra
kapitalizace
v % pro
BudovyHalyBudovyHaly
1LE,F,GNemovitosti pro výrobu7,59,5
2RINemovitosti pro garážování1110
3HCNemovitosti pro obchod78
4FDNemovitosti pro administrativu6,5
5I,GDNemovitosti pro hromadné ubytování a stravování
(např. hotely), ostatní ubytování
7,5
6PHNemovitosti pro dopravu, spoje7
7CANemovitosti pro školství8
8DANemovitosti pro kulturu7
9ADNemovitosti pro zdravotnictví8
10Z,OK,LNemovitosti pro zemědělství67,5
11SJNemovitosti pro skladování66,5
12EBNemovitosti pro sport77
13J-Bytové domy typové5,5-
14K-Bytové domy netypové4,5-
15-Ostatní nemovitosti neuvedené8
16-Majetková práva12

U staveb oceňovaných podle § 22 odst. 2 se k příslušné míře kapitalizace připočte 0,1 až 0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy.

U staveb s víceúčelovým užitím, pokud byla míra kapitalizace stanovena podle převažujícího účelu užití, lze odlišnou míru kapitalizace příslušející zbylé části, zohlednit ve zvýšení nebo snížení stanovené kapitalizace o 0,1 až 0,5%.

Výše celkové úpravy míry kapitalizace může činit nejvýše 0,5%.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Zatřídění nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu.

Tabulka č. 1

Označ.
skupiny
CHARAKTERISTIKA SKUPIN
DLE ANALÝZY ROZVOJE NEMOVITOSTI:
Změny okolí a podmínek s dopadem na
výnosnost nemovitosti nebo na její poptávku
Rozvojové možnosti nemovitosti
As pozitivním dopademano
Bne
Cbez zásadních změn - stabilizovaná oblastano
Dne
Es negativním dopademano
Fne

Stanovení ceny nemovitosti kombinací nákladového a výnosového způsobu

Tabulka č. 2

Kód skupiny:VÝPOČET CENY NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO
A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU:
CV ≤ CNCV > CN
Pro budovy a halyPro budovy typu J a KPro ostatní budovy a haly
ACV + 0,40 RCV × 1,15CV × 1,15
B, CCV + 0,20 RCV × 1,05CV × 1,10
D,ECV + 0,10 RCVCV × 1,05
FCVCV × 0,85CV

Kde R = |CV-CN|,

CV - cena stavby zjištěná výnosovým způsobem,

CN - cena stavby zjištěná nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti Kp.

V analýze rozvoje nemovitosti se posuzuje schopnost nemovitosti přizpůsobit se předpokládaným změnám okolí a podmínek, které mohou výrazně ovlivnit výnosnost nebo poptávku po nemovitosti.

Změnami okolí a podmínek se rozumějí budoucí změny charakteru okolní zástavby v návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovitosti s výrazným dopadem na její výnosnost nebo prodejnost (např. objekty občanské vybavenosti, dopravní a průmyslové stavby, stanice metra, otvírka těžebního území a jiné), fiskální a dotační politika státu, cenové regulace a jiné.

Rozvojovými možnostmi nemovitosti se rozumí posouzení, zda stávající využití odpovídá jejímu nejlepšímu a nejvyššímu využití, zda stavebně technické parametry stavby odpovídají požadavkům vyplývajícím z předpokládaných změn, případně zda je možná její změna (např. stavebními úpravami, změnou účelu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila výnosnost nemovitosti, u pozemků posouzení možnosti další zástavby, a jiné.

Nemovitosti, u nichž je růst nájemného zaručen polohou nemovitosti (např. umístění v centru obce nebo jiné významné lokalitě), se zařadí do skupiny kódu A. Jiné zařazení lze pouze na základě průkazného doložení negativních změn v okolí.

Zatřídění do skupin je nutno zdůvodnit.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území)
počet obyvatel
Indexovaná průměrná cena
( Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1*13538
PRAHA 2*6714
PRAHA 3*5743
PRAHA 4*3749
PRAHA 5*5395
PRAHA 6*8357
PRAHA 7*4517
PRAHA 8*4710
PRAHA 9*4817
PRAHA 10*4838
PRAHA 11*4352
PRAHA 12*4598
PRAHA 13*3816
PRAHA 14*3076
PRAHA 15*2478
PRAHA 16*4035
PRAHA 17*2488
PRAHA 18*3710
PRAHA 19*2877
PRAHA 20*4842
PRAHA 21*4935
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2498
10001-500002708
2001-100002716
do 2000 obyvatel3173
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2752
10001-500002506
2001-100002049
do 2000 obyvatel1677
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2560
10001-500002387
2001-100001994
do 2000 obyvatel1855
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2732
10001-500001790
2001-100001469
do 2000 obyvatel1785
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel1950
10001-500001899
2001-100001881
do 2000 obyvatel1484
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2454
10001-500002577
2001-100001830
do 2000 obyvatel1963
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2650
10001-500002150
2001-100001869
do 2000 obyvatel2050
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2011
10001-500002097
2001-100002153
do 2000 obyvatel1961
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel2291
10001-500002315
2001-100001957
do 2000 obyvatel1633
BRNO
BRNO 1*4180
BRNO 2*4774
BRNO 3*5071
BRNO 4*4299
BRNO 5*4222
BRNO 6*3473
BRNO 7*4063
BRNO 8*3593
BRNO 9*3060
JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel2617
2001-100002229
do 2000 obyvatel1947
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3286
10001-500002729
2001-100002062
do 2000 obyvatel1587
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3330
10001-500002672
2001-100002234
do 2000 obyvatel1962
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2128
10001-500002192
2001-100001806
do 2000 obyvatel1839

* Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti PRAHA 1 až PRAHA 21 a města Brna na oblasti BRNO 1 až BRNO 9 je uvedeno v příloze č. 39.

Konstrukce a vybavení garáží

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

Znak Kvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Vi
0Typ stavbyI.Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové se střechou - krovem umožňující zřízení podkrovíA
II.Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkrovíB
III.Svislé konstrukce kovové - plechové, s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkrovíC
1 Druh stavby I.Řadová-0,01
II.Samostatně stojící0
2 Konstrukce I.Kovová konstrukce opláštěná nebo Obvod. stěny tl. do 15 cm-0,10
II.Obvod. zdivo nebo stěny tl. 15-30 cm0
III.Obvod. zdivo nebo stěny tl. nad 30 cm0,10
3 Technické vybavení I.Bez vybavení-0,05
II.Jen el. proud 230 V-0,02
III.El.proud 230V/400 V nebo vrata s elektr. pohonem0
IV.El. proud 230V/400 V, voda,nebo vytápění, vrata s elektr. pohonem0,03
V.El. proud 230V/400 V, voda, vytápění, kanalizace el. vrata s dál. ovlád.0,10
4 Příslušenství - venk. úpravy I.Snižující hodnotu-0,02
II.Bez příslušenství-0,01
III.Bez výrazného vlivu na cenu0
IV.Zvyšující cenu0,02
V.výrazně ovlivňující cenu0,05
5Kriterium jinde neuvedené I.Významně snižující cenu-0,1
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,1
6Stavebně- technický stav I.stavba ve výborném stavu1,25*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti)0,40*
Index konstrukce a vybavení : vzorec

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně1
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

Přičemž platí, že je-li stavba:

- po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo k výměně alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

- s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 18a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

TRH S NEMOVITOSTMI

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Ti
1Situace na dílčím
(segmentu) trhu
s nemovitostmi
I.Poptávka výrazně nižší než nabídka-0,10
II.Poptávka nižší než nabídka-0,05
III.Nabídka odpovídá poptávce0,00
IV.Poptávka je vyšší než nabídka0,05
V.Poptávka je výrazně vyšší než nabídka0,10
2Vlastnictví
nemovitostí
I.Stavba na cizím pozemku-0,05
II.Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví)0,00
3Vliv právních vztahů na
prodejnost (např.
prodej podílu, pronájem)
I.*Negativní-0,01 až -0,05
II.Bez vlivu0,00
III.*Pozitivní0,01 až 0,05
Index trhu: vzorec

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

POLOHA NEMOVITOSTI

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

I. Pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám

Tabulka č. 2

Znak Kvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Pi
1Poloha v obciI.Mimo souvisle zastavěné území obce-0,10
II.Na okraji souvisle zastav. území obce-0,05
III.V souvisle zastavěné části obce0
IV.V souvisle zastavěné části obce poblíž centra obce0,10
V.Centrum obce0,20
2Dopravní
dostupnost
I.Nejbližší zastávka hromadné dopravy ve vzdálenosti nad 300 m-0,03
II.Nejbližší zastávka hromadné dopravy do 300 m včetně0
3Obyvatelstvo
v okolí
I.*Konfliktní skupiny obyvatel-0,01až -0,20
II.Bezproblémové okolí0
4Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,11až -0,20
II.*Negativní změny-0,01až -0,10
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01až 0,10
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,11až 0,20
5Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro garáže: vzorec

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

II. Pro stavby určené pro rodinnou rekreaci

Tabulka č. 3

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Pi
1Životní prostředí a
atraktivita oblasti
I.Nevhodná k rekreaci - v okolí zdroje vysoké hlučnosti, prašností-0,10
II.Méně vhodná k rekreaci - v okolí zdroj hlučnosti nebo prašnosti-0,05
III.Vhodná k rekreaci0
IV.Oblíbené rekreační oblasti0,15
V.Nemovitost v městech uvedených v příloze č. 39 a městech nad 50.000
obyvatel nebo ve vzdálenosti do 20 km od nich, kromě okresů
Praha-západ a Praha-východ
0,20
VI.Vyhledávané rekreační oblasti (např. horská střediska a lázeňská místa
typ A dle tab. 2 přílohy č. 14), okres Praha-západ a
Praha-východ
0,25
2Přírodní lokalitaI.Les i vodní plocha je ve vzdálenosti nad 2000 m-0,10
II.Les nebo vodní plocha je ve vzdálenosti do 2000 m včetně-0,05
III.Les nebo vodní plocha je v místě (docházková vzdálenost)0
IV.Les i vodní plocha v místě0,05
V.Význačná přírodní lokalita, nebo horská oblast0,15
3Poloha v zástavběI.Nevýhodná poloha, negativní prvky v okolí-0,02
II.Bez vlivu, samoty0
III.Výhodná poloha0,02
4Dopravní
dostupnost
I.Bez možnosti příjezdu dvoustopých vozidel k hranici pozemku (více jak
300 m) nebo pouze přívoz
-0,03
II.Problematický příjezd k hranici pozemku-0,01
III.Bezproblémový příjezd k hranici pozemku0
5Hromadná dopravaI.Špatná dostupnost-0,02
II.Dobrá dostupnost0
III.Výborná dostupnost (v dosahu MHD aj.)0,02
6Parkovací možnostiI.Špatné-0,02
II.Dobré0
III.Garáž, přístřešek0,02
7Obchod a služby
v okolí
I.Žádné-0,05
II.Obchod nebo služby0
III.*Obchody a služby (lékař)0,01 až 0,10
8SportovištěI.Žádné0
II.*V místě - přístupné veřejnostiaž 0,10
9Obyvatelstvo v okolíI.*Konfliktní skupiny-0,01 až -0,20
II.Bezproblémové okolí0
10Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,1 laž -0,15
II.*Negativní změny-0,01až -0,10
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01 až 0,10
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,11 až 0,15
11Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby pro rodinnou rekreaci: vzorec

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

III. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce do 2000 obyvatel včetně, kromě obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ.

Tabulka č. 4

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Pi
1Význam obce
z hlediska zeměpisného,
kulturního nebo
hospodářského
I.Bez většího významu0
II.Vyhledávané (např. lázeňská místa typ B, předměstí měst)0,01 až 0,05
III.Vyhlášené (např. lázeňská místa typ A, vyhledávaná horská střediska,
předměstí velkých měst)
0,06 až 0,10
2Poloha nemovitosti
v obci
I.Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha)-0,01
II.Okrajová území obce0
III.Centrální území obce0,01
3Okolní zástavba a
životní prostředí
v okolí nemovitosti
I.S negativními vlivy na okolí, (např. výrobní objekty, sousedství
dálnic, železnic, skládek, lomů, objektů zeměděl. výroby)
-0,05
II.Objekty pro bydlení0
III.Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality0,05
4Obchod, služby,
kultura v obci**
I.Žádný obchod-0,03
II.Pouze obchod se základním sortimentem0
III.Více obchodů nebo služeb, pohostinské a kulturní zařízení0,03
5Školství a sport
v obci**
I.Žádná základní škola-0,03
II.Základní škola0
III.Základní škola a sportovní zařízení0,03
6Zdravotní zařízení
v obci**
I.Žádné zdravotnické zařízení-0,03
II.Pouze ordinace praktického lékaře0
III.Ordinace praktického a odborného lékaře a další zařízení0, 03
7Veřejná dopravaI.Žádná zastávka hromad. dopravy nebo ve vzdálenosti více jak 1000 m-0,04
II.Omezené dopravní spojení0
III.Dobré dopravní spojení (v dosahu příměstských linek vel. měst)0,04
8ObyvatelstvoI.*Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných
domech (RD) nebo v okolí
-0,01 až -0,40
II.Bezproblémové okolí0
9Nezaměstnanost
v obci a okolí
I.Vyšší než je průměr v kraji-0,06
II.Průměrná nezaměstnanost0
III.Nižší než je průměr v kraji0,06
10Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,06 až -0,10
II.*Negativní změny-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01 až 0,05
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,06 až 0,10
11Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: vzorec

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

** Nachází-li se nemovitost v části obce, jejíž souvislé zastavěné území je odděleno od ostatních souvislých zastavěných území obce, a je-li nejkratší dopravní vzdálenost od jeho hranice k hranici souvislých území ostatních částí obce větší než 1500 m, pak se začlenění do kvalitativního pásma znaku provede podle charakteristik této části obce.

IV. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce s více jak 2 000 obyvateli kromě všech obcí v okresech Praha-východ, Praha-západ a kromě vyjmenovaných měst v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a

Tabulka č. 5

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Pi
1Význam obce
z hlediska zeměpisného,
kulturního nebo
hospodářského
I.Bez většího významu0
II.Vyhledávané (např. lázeňská místa typ B, předměstí měst, aj.)0,01 až 0,03
III.Vyhlášené (např. lázeňská místa typ A, výhled. horská střediska,
předměstí velkých měst, aj.)
0,03 až 0,06
2Úřady v obciI.Obecní úřad0
II.Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním úřadem, banka nebo
policie nebo pošta
0,02
IIIKompletní soustava úřadů včetně finančního a katastrálního, pošta
banka, policie, soud, pojišťovna, apod.
0,04
3Poloha nemovitosti
V obci
I.Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha)-0,03
II.Okrajová území obce-0,01
III.Vnitřní území obce0
IV.Centrum obce0,02
4Okolní zástavba a
životní prostředí
v okolí nemovitosti
I.Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, (např.
sousedství dálnic,železnic, skládek, lomů, objektů zeměděl. výroby)
-0,07
II.Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na
okolí, sousedství silnic s vysokým provozem
-0,03
III.Převažující objekty pro bydlení0
IV.Objekty pro bydlení bez významnější okolní zeleně0,03
V.Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality0,05
5Obchod, služby,
kultura v okolí nemovitosti
I.Žádný obchod nebo pouze se základními potravinami-0,03
II.Základní síť obchodů a služeb, pohostinské a popřípadě kulturní
zařízení
0
III.Kompletní síť obchodů a služeb, pohostinské a kulturní zařízení0,05
6Školství a sport
v okolí nemovitosti
I.Žádná základní škola ani sportovní zařízení-0,04
II.Základní škola nebo sportovní zařízení, přírodní sportoviště0
III.Základní škola a sportovní zařízení0,04
7Zdravotnické zařízení
v okolí nemovitosti
I.Žádné zdravotnické zařízení-0,05
II.Omezená dostupnost zdravotnické péče0
III.Dobrá dostupnost zdravotnické péče0,05
8Veřejná dopravaI.Žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti nad 1000 m.-0,05
II.Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s maximálně čtyřmi
pravidelnými denními spoji
-0,03
III.Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více jak čtyřmi
pravidelnými denními spoji
0
IV.Zastávka hromadné dopravy do 500 m0,03
V.Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské linky měst)0,05
9ObyvatelstvoI.*Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo v okolí nemovitosti-0,01 až -0,40
II.Bezproblémové okolí0
10Nezaměstnanost
v obci a okolí
I.Vyšší než je průměr v kraji-0,04
II.Odpovídá průměru v kraji0
III.Nižší než je průměr v kraji0,04
11Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,06 až -0,10
II.*Negativní změny-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01 až 0,05
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,06 až 0,10
12Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až-0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: vzorec

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

V. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro města vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ

Tabulka č. 6

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
Pi
1Poloha nemovitosti
v obci
I.Samoty, mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha)-0,06
II.Okrajová území obce - oddělené části obce-0,03
III.Souvisle zastavěné území obce0
2Význam lokality v obci, oblasti, okresua)I.*Nepreferovanáaž -0,08
II.Bez vlivu0
III.*Preferovanáaž 0,10
3Okolní zástavba a
životní prostředí
v okolí nemovitosti
I.Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, sousedství
dálnic, silnic s kamionovou a nákladní dopravou železnic, letiště,
skládky odpadků, lomu, zemědělské výroby atd.
-0,07
II.Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na
okolí, frekventované silnice
-0,03
III.Převažující objekty pro bydlení0
IV.Objekty pro bydlení bez zázemí parků0,03
V.Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality0,05
4Dopravní spojeníb)I.Špatná dostupnost centra obce, špatné dopravní spojení-0,02
II.Dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení0
III.Výborná dostupnost centra obce, centrum obce, výborné dopravní
spojení
0,02
5Parkovací možnosti
v okolí nemovitosti
I.Špatné-0,02
II.Omezené0
III.Výborné, privátní parkování0,02
6ObyvatelstvoI.*Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných
domech (RD) nebo v okolí
-0,01 až -0,40
II.Bezproblémové okolí0
7Změny v okolí
s vlivem na cenu
nemovitosti
I.*Výrazně negativní změny trvalého charakteru-0,06 až -0,10
II.*Negativní změny-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu0
IV.*Pozitivní změny0,01 až 0,05
V.*Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru0,06 až 0,10
8Vlivy neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,10
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,10
Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: vzorec

a) Posuzuje se ve vztahu k uvedené základní ceně.

b) Pro obce v okresu Praha-východ a Praha-západ se hodnotí dopravní dostupnost Prahy

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty.

Pokud nemovitost v hodnoceném znaku nesplňuje všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Indexované průměrné ceny za m2 podlahové plochy bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na
vyjmenované
obce a velikostn
kategorie obcí
podle počtu
obýváte a oblastí
Index.
prům.
cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1*100212
Praha 2*70529
Praha 3*57989
Praha 4*48092
Praha 5*47419
Praha 6*63764
Praha 7*43374
Praha 8*47772
Praha 9*49314
Praha 10*48954
Praha 11*48748
Praha 12*42844
Praha 13*41203
Praha 14*24584
Praha 15*31959
Praha 16*37916
Praha 17*40535
Praha 18*41442
Praha 19*35373
Praha 20*53001
Praha 21*54502
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov26507
Beroun35858
Kladno33270
Kolín25436
Kutná Hora22612
Mělník23501
Mladá Boleslav27970
Nymburk26404
Poděbrady27088
Praha-východ**31020
Praha-západ**36390
Příbram23832
Rakovník26508
10001-5000024253
2001-1000023414
do 2000 obyvatel17801
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice27930
Český Krumlov20103
Jindřichův Hradec18318
Písek22107
Prachatice17038
Strakonice19307
Tábor20907
2001-1000015052
do 2000 obyvatel14011
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 1*28759
Plzeň 2*27463
Plzeň 3*24479
Domažlice18385
Klatovy19930
Rokycany22880
Tachov16801
10001-5000018644
2001-1000018457
do 2000 obyvatel14263
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 1*39211
Karlovy Vary 2*28037
Karlovy Vary 3*26955
Karlovy Vary 4*27503
Cheb15781
Františkovy Lázně16387
Mariánské Lázně25374
Sokolov16099
10001-5000016824
2001-1000013158
do 2000 obyvatel12539
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín15848
Chomutov9133
Litoměřice20455
Louny16710
Most11559
Teplice16076
Ústí nad Labem14939
10001-5000011024
2001-1000014485
do 2000 obyvatel10708
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa16405
Jablonec nad Nisou20082
Liberec25014
Semily13804
10001-5000018760
2001-1000020950
do 2000 obyvatel24271
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové31097
Jičín25836
Náchod20003
Rychnov nad Kn.22113
Trutnov20563
10001-5000022545
2001-1000017122
do 2000 obyvatel22435
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim25087
Pardubice29519
Svitavy18052
Ústí nad Orlicí16875
10001-5000018369
2001-1000019474
do 2000 obyvatel16305
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod21818
Jihlava23634
Pelhřimov21480
Třebíč16460
Žďár nad Sázavou22185
10001-5000017247
2001-1000014967
do 2000 obyvatel11034
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1*44766
Brno 2*41270
Brno 3*39401
Brno 4*37798
Brno 5*40429
Brno 6*35576
Brno 7*35460
Brno 8*35530
Brno 9*32909
Blansko24065
Břeclav19698
Hodonín19405
Vyškov21912
Znojmo21975
10001-5000021162
2001-1000021620
do 2000 obyvatel16700
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník17019
Olomouc28905
Prostějov20931
Přerov20016
Šumperk20588
10001-5000018942
2001-1000016014
do 2000 obyvatel10586
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž22008
Luhačovice25517
Uherské Hradiště22584
Vsetín21132
Zlín29940
10001-5000022148
2001-1000019963
do 2000 obyvatel15921
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava 1*21789
Ostrava 2*24066
Ostrava 3*20644
Ostrava 4*17090
Ostrava 5*23073
Ostrava 6*21346
Ostrava 7*19881
Ostrava 8*21427
Ostrava 9*21870
Ostrava 10*21022
Ostrava 11*17010
Ostrava 12*14653
Bruntál22146
Frýdek-Místek21040
Havířov17636
Karviná18824
Nový Jičín22071
Opava21870
10001-5000017264
2001-1000015520
do 2000 obyvatel13848

* Rozdělení měst Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Karlovy Vary na oblasti je uvedeno v příloze č. 39.

** Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

Konstrukce a vybavení bytů

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Vi
1Typ stavbyI.Budova dřevěná, sendvičová na bázi dřevní hmoty-0,10
II.Budova panelová, nezateplená-0,05
III.Budova panelová, zateplená0
IV.Budova zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná0,10
2Společné části
domu
I.Žádné z dále uvedených-0,01
II.Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad0
III.Komerční plochy, sauna nebo fitnes0,02
IV.Garážové stání0,10
V.Bazén0,15
3Příslušenství domuI.Příslušenství snižující cenu bytu-0,05
II.Bez dopadu na cenu bytu0
III.Příslušenství zvyšující cenu bytu (např.venkovní parkovací stání,..)0,10
4Umístění bytu
v domě
I.1.PP nebo 5.NP a vyšší bez výtahu-0,05
II.Ostatní podlaží nevyjmenované0
III.2.- 4. NP s výtahem0,05
5Orientace obyt.
místností ke
světovým stranám
I.Okna jen na sever nebo bez výhledu-0,01
II.Ostatní světové strany - částečný výhled0
III.Ostatní světové strany - s výhledem0,03
6Základní
příslušenství bytua)
I.Bez vlastního příslušenství-0,15
II.Příslušenství částečné nebo úplné mimo byt nebo umakartové bytové jádro-0,10
III.Příslušenství úplné - standardní provedení0
IV.Příslušenství úplné - nadstandardní provedení nebo
standardní provedení s dalším WC nebo sprchovým koutem
0,05
V.Příslušenství nadstandardního vybavení (vířivé vany, masážní sprchové panely
apod.) nebo více základních příslušenství
0,10
7Další vybavení
bytu a prostory
užívané spolu s
bytem
I.Standardní vybavení, bez dalších prostor-0,03
II.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje-0,01
III.Standardní vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep)0
IV.Nadstandardní vybavení (např.krb, sauna) nebo terasa nebo zimní zahrada0,04
V.Nadstandardní vybavení (např. sauna, centrální vysavač, elektr. zabezpeč.
zařízení, klimatizace, bazén), terasa nebo zimní zahrada
0,05 až 0,10
8Vytápění bytuI.Lokální na tuhá paliva-0,10
II.Lokální na elektřinu nebo plyn-0,02
III.Dálkové, ústřední, etážové0
IV.Podlahové topení obytných místností0,07
V.Podlahové nebo velkoplošné stěnové vytápění apod.0,10
9Kriterium jinde
neuvedené
I.Významně snižující cenu-0,10
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,10
10Stavebně- technický
stav
I.Byt ve výborném stavu1,25*
II.Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Byt se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních úprav)0,85*
IV.Byt ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav)0,65*
V.Byt ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce)0,40*
Index konstrukce a vybavení: vzorec

a) Základním příslušenstvím bytu se pro účely oceňování rozumí koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně1
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

Přičemž platí, že jde-li o stavbu , popřípadě byt:

- po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo k výměně alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

- s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1. ** Stavebně technický stav se hodnotí obdobně jako v případě koeficientu K4 v ustanovení § 13 odst. 2

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj/(obec)
(oblast katastrálních území)
počet obyvatel
Indexovaná průměrná cena
(Kč/ m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRAHA 1* -
PRAHA 2* -
PRAHA 3* -
PRAHA 4*5 140
PRAHA 5*4 096
PRAHA 6*6 041
PRAHA 7*3 860
PRAHA 8*3 935
PRAHA 9*3 425
PRAHA 10*3 650
PRAHA 11*3 940
PRAHA 12*6 950
PRAHA 13*7 858
PRAHA 14*3 472
PRAHA 15*7 563
PRAHA 16*4 539
PRAHA 17*7 279
PRAHA 18*5 133
PRAHA 19*3 644
PRAHA 20*4 763
PRAHA 21*5 401
STŘEDOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel3 167
10001 - 500002 884
2001 - 100005 919
do 2000 obyvatel6 195
JIHOČESKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 559
10001 - 500002 291
2001 - 100003 569
do 2000 obyvatel4 074
PLZEŇSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 796
10001 - 500002 412
2001 - 100003 325
do 2000 obyvatel3 605
KARLOVARSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 189
10001 - 500002 668
2001 - 100002 222
do 2000 obyvatel2 978
ÚSTECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 069
10001 - 500002 227
2001 - 100002 429
do 2000 obyvatel3 274
LIBERECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 895
10001 - 500003 711
2001 - 100002 140
do 2000 obyvatel4 703
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 831
10001 - 500002 453
2001 - 100002 997
do 2000 obyvatel4 262
PARDUBICKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 165
10001 - 500001 992
2001 - 100002 699
do 2000 obyvatel3 221
KRAJ VYSOČINA
nad 50000 obyvatel1 629
10001 - 500001 944
2001 - 100002 182
do 2000 obyvatel3 178
BRNO
BRNO 1* -
BRNO 2*2 664
BRNO 3*3 782
BRNO 4*3 714
BRNO 5*2 827
BRNO 6*3 116
BRNO 7*3 012
BRNO 8*4 883
BRNO 9*3 800
JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
nad 10000 obyvatel1 961
2001 - 100003 041
do 2000 obyvatel3 498
OLOMOUCKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 925
10001 - 500002 414
2001 - 10000 2 605
do 2000 obyvatel3 054
ZLÍNSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 946
10001 - 500002 202
2001 - 100002 451
do 2000 obyvatel2 973
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
nad 50000 obyvatel2 490
10001 - 500002 682
2001 - 100003 014
do 2000 obyvatel3 146

* Rozdělení Hlavního města Prahy na oblasti PRAHA 1 až PRAHA 21a města Brna na oblasti BRNO 1 až BRNO 9 je uvedeno v příloze č. 39.

Konstrukce a vybavení rekreačních a zahrádkářských chat

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota Vi
12345
0 Typ stavbya)I.Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1.NP -
- Bez podkroví nebo do 1/2 zastavěné plochy 1.NP
A;B;C;D;E;F;G;H;I
II.Dtto - s podkrovím nad 1/2 zastavěné plochy 1. NP včetněA;B;C;D;E;F;G;H;I
III.Podsklepený - bez podkroví nebo do 1/2 zastavěné plochy 1. NPA;B;C;D;E;F;G;H;I
IV.Dtto - s podkrovím nad 1/2 zastavěné plochy 1. NP včetněA;B;C;D;E;F;G;H;I
1 Druh stavby I.Zahrádkářská chata0,02
II.Rekreační chata0
2 Svislé konstrukceb)I.Dřevěné jednostranně obíjené-0,05
II.Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do tl. 30 cm včetně-0,03
III.Montované na bázi dřevní hmoty0
IV.Dřevěné srubové0,02
V.Zděné tl. více jak 30 cm0,05
3 Střešní konstrukce I.Krov neumožňující zřízení podkroví-0,01
II.Plochá střecha nebo krov umožňující zřízení podkroví (nevyužito)0
III.Podkroví více jak z poloviny zastavěné plochy stavby0,03
4 Napojení stavby na sítě I.Žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el. energie-0,06
II.Elektr. proud, voda, žumpa (septik)0
III.Elektr. proud, napojení na veřejný vodovod a kanalizaci nebo domovní
čistírna odpadních vod, zemní plyn (PB stanice aj.)
0,06
5 Vybavení I.Bez zákl. příslušenství-0,10
II.Pouze WC suché nebo i mino stavbu-0,06
III.WC ve stavbě0
IV.WC ve stavbě, koupelna nebo sprchový kout0,10
V.WC, koupelna, popřípadě jich více nebo další vybavení (např. zimní
zahrady, vnitřní bazén atd.),
0,15
6 Vytápění stavby I.Bez vytápění-0,06
II.Lokální vytápění0
IIIústřední (centrální) vytápění na pevná paliva0,05
IV.Ostatní druhy vytápění0,10
7 Příslušenství stavby
(venkovní úpravy a
vedlejší stavby do
celkové ZP 25 m2
včetně)
I.Snižující hodnotu stavby-0,08
II.Bez příslušenství-0,04
III.Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty0
IV.Příslušenství zvyšující cenu chaty (např. venkovní gril, pergoly apod.)0,04
V.Příslušenství výrazně zvyšující cenu stavby (např. sauna)0,08 až 0,20
8 Výměra pozemků
užívané se stavbou
I.Pouze zastavěný stavbou-0,05
II.Do 400 m20
III.Nad 400 m0,03
9 Kriterium jinde
neuvedené
I.Významně snižující cenu-0,06 až -0,15
II.Mírně snižující cenu-0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,05
V.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,15
10 Stavebně- technický
stav
I.Stavba ve výborném stavu1,25*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších
stavebních úprav)
0,85*
VI.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších
stavebních úprav)
0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí
dlouhodobé životnosti)
0,40*
Index konstrukce a vybavení: vzorec

a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 4 odpovídajícího typu dle přílohy č. 7.

b) Začlenění se provede podle převažujícího provedení svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji určit, pak se začlení do vyššího kvalitativního pásma.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně 1
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60% objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 20a k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1

Kraj v členění na
vyjmenované obce
a velikostní
kategorie obcí
podle počtu
obýváte a oblastí
Index.
prům.
cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha 1* -
Praha 2* -
Praha 3*12 660
Praha 4*9 897
Praha 5*9 387
Praha 6*16 703
Praha 7*6 851
Praha 8*8 144
Praha 9*5 984
Praha 10*8 310
Praha 11*7 719
Praha 12*7 937
Praha 13*6 615
Praha 14*6 480
Praha 15*6 903
Praha 16*5 773
Praha 17*6 473
Praha 18*7 449
Praha 19*5 392
Praha 20*9 178
Praha 21*11 156
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Benešov37981
Beroun6 539
Kladno4 350
Kolín3 470
Kutná Hora4 645
Mělník4 116
Mladá Boleslav4 361
Nymburk3 699
Poděbrady4 334
Praha - východ**7 035
Praha - západ**8 675
Příbram3 995
Rakovník4 308
10001 - 500004 441
2001 - 100005 016
do 2000 obyvatel5 006
JIHOČESKÝ KRAJ
České Budějovice45 681
Český Krumlov4 707
Jindřichův Hradec3 892
Písek3 424
Prachatice3 423
Strakonice32 051
Tábor3 394
2001 - 100003 698
do 2000 obyvatel3 663
PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň 1*4 789
Plzeň 2*4 392
Plzeň 3*4 833
Domažlice3 344
Klatovy3 184
Rokycany3 432
Tachov2 611
10001 - 500003 814
2001 - 100003 848
do 2000 obyvatel3 516
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovy Vary 1*6 233
Karlovy Vary 2*5 178
Karlovy Vary 3*4 980
Karlovy Vary 4*4 464
Cheb2 981
Františkovy Lázně3 420
Mariánské Lázně2 947
Sokolov3 855
10001 - 500003 035
2001 - 100003 192
do 2000 obyvatel3 458
ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín3 144
Chomutov3 130
Litoměřice3 868
Louny2 929
Most3 961
Teplice3 716
Ústí nad Labem3 280
10001 - 500003 059
2001 - 100003 369
do 2000 obyvatel3 287
LIBERECKÝ KRAJ
Česká Lípa 3 224
Jablonec nad Nisou3 936
Liberec4 092
Semily3 314
10001 - 500004 176
2001 - 100004 075
do 2000 obyvatel4 477
KRÁL. HRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové4 875
Jičín3 775
Náchod2 985
Rychnov nad Kn.2 513
Trutnov3 142
10001 - 500003 427
2001 - 100003 338
do 2000 obyvatel3 828
PARDUBICKÝ KRAJ
Chrudim3 672
Pardubice3 855
Svitavy3 008
Ústí nad Orlicí2 633
10001 - 500003 151
2001 - 100003 259
do 2000 obyvatel3 114
KRAJ VYSOČINA
Havlíčkův Brod3 770
Jihlava3 309
Pelhřimov2 411
Třebíč2 831
Žďár nad Sázavou3 444
10001 - 500002 816
2001 - 100002 703
do 2000 obyvatel2 426
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno 1* -
Brno 2*7 944
Brno 3*7 288
Brno 4*6 610
Brno 5*7 665
Brno 6*6 713
Brno 7*5 735
Brno 8*6 259
Brno 9*5 895
Blansko3 779
Břeclav3 341
Hodonín3 309
Vyškov2 875
Znojmo3 470
10001 - 500003 432
2001 - 100003 459
do 2000 obyvatel3286
OLOMOUCKÝ KRAJ
Jeseník2 461
Olomouc4 379
Prostějov3 653
Přerov3 373
Šumperk3 257
10001 - 500003 314
2001 - 100003 115
do 2000 obyvatel2 876
ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž3 708
Luhačovice4 254
Uherské Hradiště3 169
Vsetín3 277
Zlín5 098
10001 - 500003 512
2001 - 100002 944
do 2000 obyvatel2 797
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava 1* -
Ostrava 2*3 138
Ostrava 3*3 074
Ostrava 4*3 002
Ostrava 5*4 027
Ostrava 6*3 472
Ostrava 7*3 243
Ostrava 8*4 090
Ostrava 9*3 269
Ostrava 10*3 241
Ostrava 11*3 867
Ostrava 12*3 723
Bruntál2 373
Frýdek - Místek3 462
Havířov3 298
Karviná3 049
Nový Jičín2 764
Opava2 926
10001 - 500002 788
2001 - 100003 273
do 2000 obyvatel3 410

* Rozdělení měst Praha, Brno, Plzeň, Ostrava a Karlovy Vary na oblasti je uvedeno v příloze č. 39.

** Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.

Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
ČísloNázev znakuČíslo Popis pásmaHodnota Vi
12345
0Typ stavbya)I.Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné plochy 1 .NP
- se šikmou nebo strmou střechou
A;B;E;F;CH;I;L;
M
II.Dtto - s plochou střechouA;B;E;F;CH;I;L;
M
III.Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechouC;D;G;H;J;K;N;O
IV.Dtto - s plochou střechouC;D;G;H;J;K;N;O
1Druh stavbyI.Rekreační chalupa a rekreační domEk-0,02
II.Dvojdomek, dům řadový-0,01
III.Samostatný rodinný dům0
2Provedení obvodových
stěnb)
I.Na bázi dřevní hmoty - nezateplené; zdivo smíšené nebo kamenné-0,08
II.Železobetonová konstrukce - nezateplená-0,01
III.Zdivo cihelné nebo tvárnicové0
IV.Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené0,04
vEkologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd.0,10
3Tloušťka obvod, stěnI.méně jak 45 cm-0,02
II.45 cm0
III.více jak 45 cm0,03
4Podlažnostc)I.Hodnota větší než 20
II.Hodnota více jak 1 do 2 včetně0,01
III.Hodnota 10,02
5Napojení na sítě (přípojky)I.Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie-0,10
II.Přípojka elektro, vl. studna na pozemku-0,05
III.Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy nebo septiku0
IV.Přípojka elektro voda, napoj, na veřej, kanál, nebo domovní čistírna0,04
V.Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan0,08
6Způsob vytápění stavbyI.Lokální na tuhá paliva-0,08
II.Lokální vytápění el. nebo plynem,-0,04
III.Ústřední, etážové, dálkové0
IV.V převažující části vytápění podlahové, teplovzdušné vytápění0,05
V.Ostatní druhy vytápění (např. solární, tepelná čerpadla, stěn. vytápění)0,06 až 0,10
7Zákl. příslušenství
v RDd)
I.Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod,chemické WC-0,10
II.Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. nebo mimo stavbu RD-0,05
III.Úplné - standardní provedení0
IV.Úplné nadstandard, nebo více zákl.přísl. standard, proved., popřípadě prádelna0,05
V.Více základních příslušenství nadstandardního provedení0,06 až 0,10
8Ostatní vybavení v RDI.Bez dalšího vybavení0
II.Např. sauna, centrál. vysavač, zimní zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén0,01 až 0,25
9Venkovní úpravyI.Zanedbatelného rozsahu-0,05
II.Minimálního rozsahu-0,03
III.Standardního rozsahu a provedení0
IV.Většího rozsahu nebo nadstand. provedení0,04
v.Nadstandardní provedení a rozsah0,05
10Vedlejší stavby tvořící
příslušenství k RD
I.Snižující hodnotu RD-0,01 až -0,03
II.Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m0
III.Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m20,05 až 0,10
11Pozemky ve funkčním
celku se stavbou
I.Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2-0,01
II.Od 300 m2 do 800 m2 celkem0
III.Nad 800 m2 celkem0,01
12Kriterium jinde
neuvedené
I.Významně snižující cenu-0,06 až -0,10
II.Mírně snižující cenu-0,01 až -0,05
III.Bez vlivu na cenu0
IV.Mírně zvyšující cenu0,01 až 0,05
v.Významně zvyšující cenu0,06 až 0,10
13Stavebně- technický
stav
I.Stavba ve výborném stavu1,25*
II.Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou1,05*
III.Stavba se zanedbanou údržbou - (předpoklad provedení menších stavebních
úprav)
0,85*
IV.Stavba ve špatném stavu - (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních
úprav)
0,65*
V.Stavba ve špatném stavu - (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé
životnosti)
0,40*
Index konstrukce a vybavení : vzorec

a) Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 5 odpovídajícího typu dle přílohy č. 6.

b) Začlenění se provede podle převažující svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji při více druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla z vyskytujících se druhů konstrukcí.

c) Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP - nutno doložit výpočtem.

d) Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod.

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii:

A - pro stavby stáří do 20 let včetně 1
B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně0,9
C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně0,8
D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně0,7
E - pro stavby starší než 80 let0,6

Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo alespoň 60% objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se nepřihlíží.

Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí alespoň 50% a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1.

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Úprava základních cen stavebních, popř. jiných pozemků

Tabulka č. 1

Číslo položkyDůvod úpravy ceny stavebního, popř. jiného pozemku Srážka % Přirážka %
1.1 pozemek v obci uvedené v § 28 odstavci 1 písmeno b), d), f), h), j) se zřetelem na její významnost z hlediska zeměpisného, kulturního a hospodářského do 20 do 80
1.2 výhodnost polohy pozemku na území obce z hlediska účelu užití stavby na něm zřízené, popřípadě k jejímu zřízení určeného
1.2.1- v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a)do 60 do 250
1.2.2 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e)do 50 do 200
1.2.3 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i)do 40 do 165
1.2.4 - v ostatních obcích do 30 do 125
1.3 pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností nebo takovou stavbou již zastavěný, např. budovami administrativními, hotely, restauracemi, prodejnami, obchodními domy, domy služeb, parkovišti apod. do 150
1. 4 pozemek v obci, jehož cena zjištěná dle § 28 odst. 1 písm. a) až 1), upravená dle příslušného odstavce § 28, popř. § 32 odst. 1 nebo 2, mimo úpravy položkou 1.4, nedosahuje výši sjednaných cen srovnatelných stavebních pozemků, popřípadě jiných pozemků, z důvodu x
1.4.1 - polohy v okolí města podle § 28 odstavce 1 písmeno a) nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní sjednaných cen - do 300
1.4.2 - polohy v turisticky významné obci se zvýšenou úrovní sjednaných cen - do 400

Tabulka č. 2

Číslo položky Důvod úpravy ceny stavebního, popř. jiného pozemku Srážka % Přirážka %
2.1 přístup po nezpevněné komunikaci (zpevněná komunikace má živičný, dlážděný nebo betonový povrch) do 10
2.2 není-li v místě možnost napojení na veřejný vodovod do 5
2.3 není-li v místě možnost napojení na veřejnou kanalizaci do 7
2.4 není-li v místě možnost napojení na rozvod elektřiny nebo vzdálenost od rozvodu elektrické energie je větší než 200 m do 8
2.5 nepříznivé docházkové vzdálenosti k zastávce veřejné dopravy (ČSAD, MHD apod.) - více než 1,5 km do 5
2.6 negativní účinky okolí (škodlivé exhalace, hluk, otřesy, prach, radon aj.) do 10
2.7 svažitý pozemek orientovaný na SV, S a SZ do 4
2.8 ztížené základové podmínky
2.8.1 - svažitost terénu nad 15 % v převažující části pozemku do 4 -
2.8.2 - hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu do 5 -
2.8.3 - únosnost základové půdy při odvozeném normovaném namáhání základové půdy do 0,20 MPa a nad 0,61 MPa při výpočtové metodě mezních stavů v úrovni základové spáry do 5
2.9 omezení užívání pozemku
2.9.1 - ochranné pásmo4)do 5 -
2.9.2 - chráněná krajinná oblast5)do 3 -
2.9.3 - národní park6)do 3 -
2.9.4 - stavba pod povrchem pozemku do 5 -
2.9.5 - záplavové území obce stanovené vodohospodářským úřadem do 25 -
2.9.6 - stavební uzávěra do 5 -
2.10 nezastavěný pozemek s neupraveným povrchem přírodního sportoviště mimo funkční celek s tímto sportovištěm do 25
2.11 pozemek s možností jeho napojení na veřejný rozvod plynu _ do 10

Tabulka č. 3

Číslo položky Důvod úpravy Srážka (%) v území
ceny pozemku oceňovaného podle § 28 odst. 6 (stavebního, popř. jiného pozemku) zastavěném nezastavěném
- Podle obce a polohy v ní
3.1 v katastrálním území (dále jen k.ú.) sídelní části obce *
3.1.1 - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a)- 20
3.1.2- v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e)- 20
3.1.3 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i)- 20
3.1.4 - v ostatních obcích - 20
3.2 v k.ú. mimo sídelní část obce*, ale stavebně a dopravně na ni navazující (tj. s centrální částí obce k.ú. stavebně srostlá -sousední, popř. i další)
3.2.1 - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a)15 35
3.2.2 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e)10 30
3.2.3- v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i)525
3.2.4 - v ostatních obcích - 20
3.3 v k.ú. mimo sídelní část obce*, avšak stavebně a dopravně na ni nenavazující (s prolukou vzdušnou čarou 200 m a více)
3.3.1 - v městě podle § 28 odstavce 1 písmeno a)30 50
3.3.2 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno c), e)20 40
3.3.3 - v městech podle § 28 odstavce 1 písmeno g), i)30
3.3.4 - v ostatních obcích - 20
- Podle povrchu
3.4 se zpevněným a prašným povrchem** do 45 do 45
3.5 s nezpevněným a prašným povrchem*** do 55 do 55

* Sídelní částí obce se rozumí k. ú., v němž je magistrát nebo úřad města (u měst vyjmenovaných v příloze č. 39 oblast č. 1, u města Most oblast č. 2), s výjimkou města Frýdek-Místek, v němž jsou jeho sídelní částí k.ú. Frýdek a k.ú. Místek.

** Součet všech srážek podle tabulky č. 3 lze uplatnit v zastavěném území maximálně ve výši 45% a v nezastavěném území maximálně ve výši 65%.

*** Součet všech srážek podle tabulky č. 3 lze uplatnit v zastavěném území maximálně ve výši 55% a v nezastavěném území maximálně ve výši 75%.

1. Pozemku v zastavěném území k.ú. sídelní části města podle § 28 odstavce 1 písm. a), c), e), g) a i) [v případě měst vyjmenovaných v příloze č. 39 jejich oblast č. 1, u města Most oblast č. 2] náleží polohová přirážka podle příslušné položky č. 1.2 tabulky č. 1. V městech s počtem nad 250 tis. obyvatel náleží pozemku zpravidla plná výše polohové přirážky, v městech s počtem od 50 do 250 tis. obyvatel zpravidla nejméně její polovina a v ostatních vyjmenovaných městech zpravidla nejméně její čtvrtina. V ostatních oblastech vyjmenovaných měst a ostatních obcích náleží pozemku polohová přirážka přiměřeně výhodnosti jeho polohy pro účel jeho skutečného účelu užívání.
V případě odchylky od běžných podmínek v oceňovaném území, důkazně podložené příslušnými podklady, se postupuje současně dle poznámky č. 3.

2. Upravuje-li se základní cena stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4, počítají se další položky z již takto upravené ceny (nikoliv ze základní ceny podle odstavce 1).

3. Použití i nepoužití srážek a přirážek k základní ceně stavebního pozemku podle tabulky č. 1 položek č. 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 musí být vždy zdůvodněno prokazatelným způsobem, zvláště je-li poloha pozemku posuzována s výhradami, popřípadě jinak, než jako nejvýhodnější nebo jde-li o pozemek s polohou v okolí města podle § 28 odstavce 1 písm. a) nebo c) nebo e) se zvýšenou úrovní sjednaných cen nebo o pozemek v turisticky významné obci se zvýšenou úrovní sjednaných cen. Okolím města podle § 28 odstavce 1 písm. a) nebo c) se rozumí území bezprostředně sousedících okresů, okolím města podle § 28 odstavce 1 písm. e) se rozumí území bezprostředně sousedících obcí. Bez řádného zdůvodnění nelze přirážku podle položky č. 1.4 tabulky č. 1 použít.

4. Ochrannými pásmy, stanovenými pro účely položky č. 2.9 právním předpisem nebo správním rozhodnutím, se rozumí například:

a) ochráněná pásma chráněných území, chráněných přírodních výtvorů nebo památek,

b) ochranná pásma vodních zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a nerostných zdrojů.

5. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti:

Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory.

6. Vyhlášené národní parky:

České Švýcarsko, Krkonošský, Podyjí, Šumava.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ

BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
0010014,62022533,78040991,021060010,11121431,93
0011013,02023105,37041671,02106028,48121522,30
0011211,23023124,62041681,02106108,66121532,06
0030015,78023134,34041771,03106127,23122104,33
004016,38024116,67041781,02106406,91122123,38
004115,61024143,57041891,01106507,38122133,00
005018,00024414,09041991,02107008,90122422,42
005116,54024441,99055007,32107107,84122432,22
0060011,15024515,150560013,03107405,97122522,74
006029,92024542,470570012,05107506,36122532,37
0061010,23029017,130580010,71108009,82123104,40
006128,44029044,41059008,48108108,44123123,55
006407,76029116,200600015,14108406,36123133,21
006508,57029143,490610013,13108506,84125018,33
0070012,29029413,830620011,971100012,84125045,31
0071010,94029441,91063004,141101011,70125116,88
007408,25029514,58064014,931110011,06125144,38
007509,04029542,28064114,42111109,67125415,44
0080011,85032015,63065012,42111128,22125442,95
0081010,29032042,70065112,34113009,54125515,88
008407,34032213,97066011,29113108,51125543,21
008508,79032241,99067011,29113136,00126016,58
018117,51032314,65068111,281140011,22126043,91
019019,52032342,13068411,221141010,45126115,60
019046,45032412,46069011,53114408,50126143,00
019118,67032441,45070014,35114508,99126414,06
019145,67032513,27071013,60118117,09126442,01
019416,07032541,71072011,56118144,79126514,53
019443,48037151,65073111,13118415,73126542,20
019517,38037161,36073131,12118443,41128017,85
019544,41037451,23073411,10118516,20128044,85
020017,12037461,05073431,09118543,68128116,43
020045,02037551,44074111,13119018,59128143,96
020116,40037561,15074131,12119045,57128414,81
020144,13038151,76074411,10119117,66128442,39
020414,77038161,46074431,09119144,55128515,31
020442,49038451,32075411,22119415,48128542,73
020515,46038461,09075431,21119442,88129016,58
020543,18038551,53076411,22119516,05129043,98
021104,72038561,22076431,21119543,34129115,72
021124,12039091,03077691,01120016,21129143,12
021133,71039191,03077891,00120043,91129414,11
021422,83039291,02078691,01120115,35129442,05
021432,34039391,03078891,00120142,99129514,56
021523,44039491,021010012,70120413,98129542,23
021533,03039591,021011011,73120442,09130017,35
022105,69039691,01101129,62120514,47130044,66
022125,07040671,021030013,14120542,29130116,31
022134,48040681,02104015,26121103,51130143,94
022423,57040771,03104114,51121122,79130414,76
022433,23040781,02105016,82121132,41130442,36
022524,12040891,01105115,33121422,08130515,32
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
130542,52140891,01177691,01215528,05226017,91
131014,73140991,02177891,00215537,16226045,15
131043,32141671,03178691,01216026,99226116,70
131114,20141681,02178891,00217005,98226144,27
131142,74141771,032010015,01217105,38226415,26
131214,05141781,022011013,45217205,23226442,74
131242,51141891,012011211,92217305,38226515,64
131314,20141991,022020014,95218117,27226543,06
131342,74150016,302021013,52218144,89228019,88
131413,22150043,942021212,07218415,88228046,92
131442,00150115,442030015,61218443,36228118,59
131513,37150143,02204016,90218516,21228145,58
131542,21150414,00204116,20218543,96228417,00
132014,02150442,30205018,80219019,87228444,17
132042,50150514,47205117,61219046,45228517,24
132213,19150542,462060012,00219118,56228544,62
132242,16151114,242060210,52219145,63229018,35
132313,43151132,962061010,77219417,06229045,58
132342,22154113,60206129,09219444,09229117,13
132412,46154412,36206408,87219517,36229144,71
132441,71154512,56206509,63219544,41229415,68
132512,64155006,552070011,32220016,98229443,23
132541,821560011,432071010,46220044,95229516,08
133017,44157009,59207408,41220116,33229543,59
133044,72158008,76207508,90220144,26230018,70
133116,22159006,812080011,56220415,03230046,06
133143,721600013,122081010,27220442,92230117,60
133414,711610012,09208408,23220515,32230145,03
133442,66162009,06208508,80220543,18230416,15
133515,04163004,132090015,05221104,19230443,59
133542,83164014,262091013,59221123,43230516,40
137151,53164113,902100013,79221132,97230544,17
137161,18165012,322101012,76221422,46231015,91
137451,20165112,242110012,96221432,23231044,39
137461,05166012,572111011,90221522,60231115,27
137551,32167011,262120012,62221532,38231143,67
137561,09168111,252121011,34222104,82231215,12
138151,61168411,21212129,71222123,90231243,63
138161,31169011,48212139,02222133,64231315,27
138451,33170013,632130010,61222423,06231343,67
138461,07171012,87213109,50222432,64231414,33
138551,38172011,52213136,82222523,30231442,85
138561,14173111,122140012,53222532,97231514,63
139091,03173131,102141011,23223105,02231543,12
139191,02173411,09214409,31223124,35232015,18
139291,02173431,09214509,73223133,93232043,75
139391,02174111,122150012,16225019,49232214,46
139491,02174131,102151010,76225046,35232243,15
139591,02174411,09215129,19225118,50232314,71
139691,01174431,09215138,27225145,48232343,23
140671,03175411,21215408,81225416,40232413,68
140681,02175431,20215427,46225443,66232442,37
140771,03176411,21215436,35225517,27232513,86
140781,02176431,20215509,21225544,291 232542,61
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
233019,11247533,15273131,233141012,50323135,10
233045,62248116,78273411,213144010,95324117,66
233117,87248144,31273431,183145010,95324145,40
233144,67248415,33274111,253150013,42324416,68
233416,18248442,83274131,233151012,36324444,62
233443,09248515,76274411,213151210,67324516,68
233516,54248543,14274431,18315139,87324544,62
233543,37250016,71275411,213154010,60325019,64
237151,81250044,14275431,18315429,25325046,82
237161,39250115,76276411,21315438,43325118,80
237451,52250143,27276431,183155010,60325145,84
237461,18250414,21277691,00315529,25325417,04
237551,56250442,15277891,00315538,43325444,85
237561,30250514,69278691,00316028,85325517,04
238151,93250542,36278891,00317007,81325544,85
238161,59251115,043010016,68317107,02326018,81
238451,62251133,673011015,37318117,55326046,20
238461,33251413,703011213,68318145,26326117,57
238551,77251513,953020016,58318416,52326145,31
238561,38252015,983021015,18318444,24326416,55
239091,06252115,233021213,56318516,52326444,46
239191,05252413,863030017,25318544,24326516,55
239291,05252514,10304018,403190110,43326544,46
239391,05253015,73304116,98319047,61327016,52
239491,03253034,403050110,33319119,35327044,91
239591,05253115,02305119,28319146,44327115,77
239691,02253133,603060013,64319418,12327144,41
240671,10253413,593060211,83319445,23327414,99
240681,09253514,163061012,50319518,12327443,62
240771,12254114,283061210,56319545,23327514,99
240781,10254413,05306408,50320018,14327543,62
240891,06254513,40306508,50320045,863280110,32
240991,08255007,983070012,89320117,28328047,52
241671,102560012,223071011,79320145,14328119,17
241681,092570010,05307407,84320416,35328146,24
241771,12258009,06307507,84320444,36328417,99
241781,10259007,423080012,74320516,35328445,04
241891,062600014,853081011,23320544,36328517,99
241991,082610012,75308408,43321104,97328545,04
2420011,24262008,90308508,43321124,42329018,93
242109,81263004,343090015,76321133,88329046,07
246009,44264014,943091014,59321423,60329117,62
246027,95264114,433100015,62321433,19329145,16
246108,18265012,903101014,40321523,60329416,48
246126,81265112,723110012,85321533,19329444,34
246135,60266011,263111011,60322105,79329516,48
247006,67267011,263120013,86322125,03329544,34
247025,49268111,253121012,74322134,71330019,70
247105,91268411,213121211,20322424,47330046,86
247124,77269011,473121310,45322433,89330118,96
247133,70270013,583130012,69322524,47330146,15
247423,32271012,853131011,40322533,89330417,39
247432,74272011,52313139,04323106,45330444,94
247523,83273111,253140013,60 I323125,49330517,39
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
330544,94340891,06352515,12408009,16420441,98
331016,47340991,06353016,97408108,18420514,10
331045,16341671,09353035,25408126,73420542,13
331115,94341681,08353115,82408406,51421103,47
331144,55341771,09353134,41408425,47421122,53
331215,94341781,08353415,01408506,94421132,32
331244,55341891,06353515,01408525,75421422,08
331315,94341991,06354114,814090011,79421431,88
331344,553420012,24354413,964091010,38421522,19
331415,233421011,16354513,964100011,34421532,01
331443,973430011,79355008,644101010,27422104,23
331515,233431010,843560013,754110011,00422123,48
331543,973440010,873570011,29411109,42422133,15
332015,76344109,673580011,59412009,93422422,42
332044,413450110,10359008,79412108,68422432,24
332215,26345118,783600016,36412127,30422522,66
332243,933460010,453610013,52412136,41422532,34
332315,26346028,593620010,55413008,71423104,82
332343,93346109,34363005,26413107,53423124,13
332414,72346127,55364015,54413135,67423133,73
332443,41346136,66364115,014140010,16425017,29
332514,72347008,21365014,49414109,12425044,20
332543,41347026,90365114,26414407,23425116,30
3330110,23347107,17366011,25414507,75425143,45
333047,08347126,25367011,25415009,92425414,25
333119,17347135,57368111,24415108,76425442,21
333145,54347425,20368411,21415127,17425514,76
333417,59347434,50369011,46415136,31425542,37
333444,43347525,20370013,78415406,92426016,50
333517,59347534,50371013,10415425,15426044,08
333544,43348116,88372011,50415434,55426115,45
337152,09348144,51373111,24415507,29426143,17
337161,69348415,83373131,22415526,01426413,78
337451,79348443,66373411,21415534,88426441,93
337461,47348515,83373431,20416025,08426514,10
337551,79348543,66374111,24418115,42426542,29
337561,47349116,74374131,22418142,98427014,85
338152,32349415,61374411,21418413,91427043,26
338161,79349515,61374431,20418441,96427114,23
338451,98350018,10375411,21418514,34427142,60
338461,54350045,19375431,20418542,23427413,26
338551,98350116,90376411,21419017,53427442,04
338561,54350144,34376431,20419044,46427513,45
339091,10350415,71377691,01419116,55427542,19
339191,09350443,47377891,00419143,65428017,47
339291,09350515,71378691,01419414,57428044,65
339391,09350543,47378891,00419442,28428116,54
339491,08351115,654010011,34419515,06428143,51
339591,08351134,244011010,12419542,43428414,57
339691,07351414,71401128,02420015,79428442,24
340671,09351514,714020011,61420043,74428514,89
340681,08352016,994021010,60420115,02428542,61
340771,09352116,03402128,28420142,89429015,63
340781,08352415,124030012,36420413,72429043,37
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
429114,94439491,03451412,70508127,19520414,71
429142,61439591,03451512,89508407,28520442,75
429413,58439691,02452014,23508425,69520514,71
429441,93440671,05452113,44508507,28520542,75
429513,82440681,03452412,31508525,69521103,67
429542,04440771,05452512,455090012,20521122,67
430016,05440781,03453014,775091011,36521132,18
430043,74440891,02453033,425100012,38521421,93
430115,18440991,02453114,055101011,31521431,63
430143,00441671,05453132,665110011,69521521,93
430413,78441681,03453412,665111010,78521531,63
430441,97441771,05453513,155120011,31522105,34
430514,27441781,05454113,50512109,89522124,43
430542,09441891,02454412,26512128,57522133,81
431015,14441991,03454512,56512137,68522423,14
431043,76442008,74455005,29513009,97522432,59
431114,55442107,36456009,16513109,21522523,14
431143,07443008,86457007,13513136,76522532,59
431413,71443107,45458006,675140011,13523105,63
431442,27445016,67459006,28514109,50523124,57
431513,88445115,834600011,43514408,49523134,28
431542,46446006,38461009,03514508,49525018,21
432014,67446024,72462007,915150010,25525045,41
432043,32446105,44463004,36515028,88525117,07
432114,13446123,82464014,80515108,93525144,18
432142,56446133,02464114,31515127,55525415,77
432413,23447005,73465013,68515136,71525443,06
432442,01447024,72465113,45515407,64525515,77
432513,43447104,91466011,23515426,38525543,06
432542,14447123,96467011,23515435,63526017,22
433017,62447133,34468111,22515507,64526044,44
433045,94447422,61468411,18515526,38526116,33
433116,82447432,16469011,41515535,63526143,83
433145,22447522,90470012,88516026,81526414,97
433415,48447532,29471012,37517006,01526442,80
433443,95448113,95472011,45517105,41526514,97
433515,94448142,47473111,22518116,71526542,80
433544,23448413,22473131,20518144,04527015,75
437151,41448441,75473411,18518415,33527043,98
437161,18448513,79473431,16518442,96527115,09
437451,20448541,93474111,22518515,33527143,45
437461,06449113,68474131,20518542,96527414,28
437551,23449412,37474411,18519017,57527442,84
437561,07449512,85474431,16519044,64527514,28
438151,63450014,87475411,18519116,69527542,84
438161,33450043,33475431,16519143,76528018,04
438451,35450114,31476411,18519415,58528045,19
438461,09450142,66476431,16519442,88528116,89
438551,38450413,20477691,00519515,58528144,10
438561,16450442,13477891,00519542,88528415,71
439091,05450513,70478691,00520016,37528442,94
439191,05450542,27478891,00520044,24528515,71
439291,03451113,37508009,39520115,46528542,94
439391,05451132,60508108,17520143,56529017,85
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
529045,31539391,05550543,15578891,00626514,63
529116,79539491,05551114,236120011,10626542,49
529144,36539591,05551133,55612109,84627016,17
529415,64539691,03551413,63612128,61627044,47
529443,22540671,06551513,63612137,72627115,56
529515,64540681,05552015,80613009,59627143,98
529543,22540771,06552115,23613108,64627414,57
530017,37540781,05552414,50613136,33627443,20
530044,42540891,03552514,506140010,47627514,57
530116,43540991,03553015,48614109,61627543,20
530143,73541671,08553034,76614408,35628017,90
530414,96541681,07553114,95614508,35628045,42
530442,81541771,08553134,27616026,39628116,62
530514,96541781,07553414,39617005,97628144,49
530542,81541891,05553514,39617105,23628415,72
531015,32541991,05554113,75620016,10628443,75
531044,08542009,47554412,89620044,17628515,72
531114,81542107,85554512,89620215,40628543,75 .
531143,48543008,89555006,28620243,53629016,86
531414,20543107,30556009,33620315,40629044,24
531442,97544008,72557007,59620343,53629115,55
531514,20544107,45558006,86620414,63629143,50
531542,97545017,89559006,16620442,59629414,69
532015,76545116,815600011,11620514,63629442,56
532043,90546007,79561008,93620542,59629514,69
532115,01546026,07562008,28621103,96629542,56
532143,40546106,32563004,70621123,13631016,16
532414,03546125,01564015,12621132,72631044,55
532442,82546133,93564114,55621422,24631115,35
532514,03547006,14565014,70621432,05631144,08
532542,82547025,04565114,47621522,24631414,74
533017,67547105,19566011,21621532,05631443,45
533044,65547124,31567011,21622105,24631514,74
533116,35547133,74568111,20622124,58631543,45
533143,42547423,34568411,17622133,87632015,80
533415,19547432,92569011,38622423,43632044,20
533442,37547523,34570012,39622432,76632115,07
533515,19547532,92571012,12622523,43632143,75
533542,37548114,74572011,41622532,76632414,32
537151,78548142,74573111,15623104,81632443,18
537161,43548413,70573131,14623124,14632514,32
537451,50548442,09573411,14623133,73632543,18
537461,25548513,70573431,13624116,24637151,33
537551,50548542,09574111,15624144,24637161,06
537561,25549113,96574131,14624415,47637451,12
538151,97549413,10574411,14624443,52637461,00
538161,53549513,10574431,13624515,47637551,12
538451,73550016,21575411,14624543,52637561,00
538461,32550044,67575431,13626016,90638151,53
538551,73550115,53576411,14626044,31638161,10
538561,32550143,91576431,13626115,56638451,25
539091,06550414,66577691,00626143,25638461,02
539191,05550443,15577891,00626414,63638551,25
539291,05550514,66578691,00626442,49638561,02
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
639091,08650142,53712125,75722532,09730016,56
639191,07650413,70712135,03723103,81730044,21
639291,07650441,98713008,27723123,40730115,46
639391,07650513,70713107,24723133,13730143,36
639491,06650541,98713135,35724115,15730414,21
639591,06651113,70714007,72724144,04730442,45
639691,05651132,83714106,60724414,43730514,02
640671,10651413,05714405,44724443,30730542,23
640681,09651513,05714504,99724514,19731014,97
640771,10652014,95715007,72724543,07731043,58
640781,09652114,25715026,23724642,49731114,23
640891,07652413,35715106,35724742,27731142,77
640991,07652513,35715125,56724841,82731413,42
641671,15655007,09715134,87724941,63731442,07
641681,13656009,01715405,33725016,85731513,10
641771,15657006,97715424,34725044,54731541,82
641781,13658006,83715433,64725115,90732015,53
641891,10659005,79715504,89725143,62732043,29
641991,10660009,85715523,95725414,55732114,48
642009,20661009,19715533,38725442,37732142,49
642108,46662007,62716006,23725514,23732413,55
643008,74663004,67716025,17725542,22732442,00
643107,67664015,25716105,11726016,10732512,97
643406,25664114,72717004,67726043,85732541,86
644007,81665011,63717103,58726115,17733016,38
644107,01665111,59718114,26726142,85733043,71
645017,49666011,28718142,41726414,02733115,07
645116,22667011,22718413,49726442,19733142,73
646007,15668111,21718441,96726513,51733413,78
646025,64668411,18718513,06726542,01733442,05
646106,17669011,40718541,86727015,33733513,40
646124,50670013,09720014,47727043,10733541,89
646133,56671012,46720042,46727114,20737151,22
647006,18672011,44720213,73727142,31737161,18
647025,12673111,14720242,15727413,03737451,20
647105,38673131,13720313,58727441,73737461,17
647124,46673411,13720342,14727512,72737551,18
647133,88673431,12720412,89727541,61737561,16
647423,43674111,14720441,82728016,73738151,35
647432,76674131,13720512,47728044,06738161,29
647523,43674411,13720541,60728115,39738451,31
647532,76674431,12721103,23728142,95738461,26
648114,33675411,13721122,41728414,27738551,29
648142,51675431,12721132,05728442,18738561,24
648413,28676411,13721421,81728513,70739091,08
648442,13676431,12721431,52728542,04739191,08
648513,28677691,00721521,59729017,04739291,08
648542,13677891,00721531,40729044,62739391,08
649113,97678691,00722104,77729116,14739491,07
649413,20678891,00722123,73729143,68739591,06
649513,20711008,60722133,17729414,88739691,06
650015,50711107,87722422,61729442,44740671,09
650043,22712007,95722432,27729514,42740681,08
650114,73712106,77722522,36729542,22740771,08
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
740781,07753033,07820441,31839591,01867011,14
740891,06753113,30820511,59839691,01868111,14
740991,06753132,67820541,24840671,06868411,12
741671,12753412,85821102,03840681,05869011,14
741681,09753512,57821121,62840771,06870011,78
741771,10754112,62821131,32840781,05871011,59
741781,08754412,13821421,20840891,03872011,29
741891,07754512,00821431,05840991,02873111,07
741991,06755005,12821521,03841671,08873131,07
743006,77756006,79821531,01841681,06873411,06
743105,73757005,25822102,90841771,06873431,06
744005,82758004,61822122,22841781,06874111,07
744104,86759003,58822131,94841891,05874131,07
746005,94764014,01822421,73841991,03874411,06
746024,95764113,48822431,41844004,31874431,06
746105,00765012,41822521,38844103,37875411,06
746123,87765112,30822531,16848112,09875431,06
746133,37766011,17834014,43848141,52876411,06
747005,26767011,17834042,59848411,75876431,06
747024,12768111,16834213,56848441,37877691,00
747104,14768411,14834242,11848511,60877891,00
747123,00769011,17834312,95848541,23878691,00
747132,50770012,05834341,92849112,05878891,00
747422,11771011,84834412,60849411,83918111,97
747431,85772011,35834441,58849511,61918141,29
747521,97773111,16834512,20850012,82918411,58
747531,75773131,15834541,32850041,68918441,15
748113,75773411,14835014,65850112,13918511,30
748141,97773431,13835042,56850141,32918541,10
748412,69774111,25835213,80850411,70936013,43
748441,60774131,23835242,14850441,07936041,96
748512,29774411,22835313,06850511,45936212,53
748541,50774431,21835341,89850541,01936241,66
749113,00775411,22835412,49852012,75936311,99
749412,45775431,21835441,70852112,44936341,39
749512,29776411,14835512,16852412,21936411,93
749541,77776431,13835541,40852511,98936441,36
750014,66777691,00837151,16853012,67936511,56
750042,20777891,00837161,14853032,37936541,12
750113,52778691,00837451,14853112,47937151,12
750141,82778891,00837461,12853132,11937161,09
750412,43818112,62837551,13853412,14937451,10
750441,45818141,78837561,10853511,98937461,08
750512,11818412,12838151,25854112,26937551,08
750541,35818441,48838161,22854412,13937561,07
751113,22818511,88838451,23854512,03939091,01
751132,04818541,33838461,20855003,75939191,01
751412,07820012,83838551,21856004,57939291,01
751511,96820041,81838561,17858004,11939391,01
752014,46820212,38839091,02864014,00939491,01
752113,86820241,52839191,02864113,55939591,00
752413,12820312,13839291,02865012,84939691,00
752512,91820341,40839391,02865112,65940671,01
753013,78820411,91839491,02866011,14940681,01
BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2BPEJKč/m2
940771,01950012,59958003,29970011,52974431,03
940781,01950041,59964013,05971011,39975411,03
940891,00950112,04964112,65972011,23975431,03
940991,00950141,33965012,13973111,05976411,03
941671,02950411,66965112,05973131,05976431,03
941681,01950441,13966011,12973411,03977691,00
941771,01950511,30967011,12973431,03977891,00
941781,01950541,03968111,10974111,05978691,00
941891,01955002,80968411,09974131,05978891,00
941991,00956003,38969011,12974411,03

Vymezení pojmů

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.1)

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.

1) § 8 odstavec 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Úprava základních cen zemědělských pozemků

Číslo
položky
Důvod úpravy základní ceny zemědělského pozemkuSrážka
v %
Přirážka
v %
1.Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí
ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže
určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
1.1Hlavní město Praha
1.1.1- území hlavního města-560
1.1.2- území sousedních obcí-280
1.1.3- katastrální území v okolí do 7 km-140
1.2Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
1.2.1- území obce-320
1.2.2- území sousedních obcí-160
1.2.3- katastrální území v okolí do 5 km-80
1.3.Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel
1.3.1- území obce-240
1.3.2- území sousedních obcí-120
1.3.3- katastrální území v okolí do 4 km-60
1.4.Obce s počtem 50 - 100 tis. obyvatel
1.4.1- území obce-200
1.4.2- území sousedních obcí-100
1.4.3- katastrální území v okolí do 3 km-50
1.5Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel
1.5.1- území obce-160
1.5.2- území sousedních obcí180
1.6Obce s počtem 10 - 25 tis. obyvatel
1.6.1- území obce-120
1.6.2- území sousedních obcí-60
1.7.Obce s počtem 5 - 10 tis. obyvatel
1.7.1- území obce-80
1.7.2- sousední katastrální území-40
1.8Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel
1.8.1- území obce-40
1.8.2- sousední katastrální území-20
2.Jde-li o pozemky,
jejichž vzdálenost od nejbližších míst souvisle zastavěné části obce je:
2.12 - 3 km3-
2.23 - 4 km6-
2.34 - 5 km10-
2.4nad 5 km15-
Číslo
položky
Důvod úpravy základní ceny zemědělského pozemkuSrážka
v %
Přirážka
v %
3.Jde-li o pozemky, jejichž zemědělské využití je prokazatelně sníženo:
3.1- zvýšenou balvanitostí (např. 4 a více výčnělků mateční horniny
nad povrch pozemku na 1 ha z.p.) nebo jinými pevnými překážkami
(např. šachet kanalizačních sběračů apod.), kromě dále uvedených2)
až o 15-
3.2- zvýšeným výskytem stožárů elektrovodných zařízení
(4 a více sloupů nebo stožárů na 1 ha z.p.)
až o 25-
3.3- potřebou odvodnění4)až o 35-
3.4- lokalizací ve zvláště chráněných územích se zvýšenou ochranou životního
prostředí5)
až o 30-
3.5- vlivem imisního zatížení6)
při středním znečištění až o 15 -
při silném znečištění až o 20 -

1. Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování (např. podle § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).

2. Jde o pevné překážky, jejichž plocha není vyjmuta z výměry pozemku v katastru nemovitostí, o výskyt balvanů nad rámec kamenitosti v charakteristice příslušných bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), popřípadě o vliv poddolování, avšak pouze tehdy, je-li potvrzen vyjádřením místně příslušného Báňského úřadu.

3. U zemědělského pozemku bezprostředně sousedícího s lesním pozemkem s lesním porostem lze základní cenu podle bonitované půdně ekologické jednotky v důsledku zastínění a odčerpávání vody i živin lesním porostem snížit v pásu do šířky 20 m o 60 % při sklonu oceňovaného pozemku k jihu, o 40 % při jeho východní a západní orientaci a o 20 % při jeho severní expozici.

4. V důsledku zhoršení vodního režimu půdy nad rámec charakteristiky příslušných BPEJ (podrobnosti ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci).

5. Nachází-li se pozemek ve zvláště chráněných územích podle § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, popř. podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ovšem vždy za předpokladu zásadního omezení původní hospodářské využitelnosti pozemku.

6. Imisním zatížením se rozumí roční depozice vodíkových iontů a oxidu siřičitého, expoziční index ozonu a průměrné koncentrace prašného aerosolu.
Údaje o imisním zatížení území se zjistí u Českého hydrometeorologického ústavu, oddělení informačního systému kvality ovzduší, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany a na pobočkách ČHMU v Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Pro účely této vyhlášky jsou stanoveny limitní koncentrace vodíkových iontů takto:

pro střední zatížení 100 až 250 /μg /m3/rok,

pro silné zatížení nad 250 μg /m3/rok.

7. V případě, kdy oceňovaný zemědělský pozemek je v okolí současně dvou nebo více obcí, uplatňuje se ta přirážka podle položky č. 1, jejíž hodnota v % je nejvyšší.

8. Je-li oceňovaný zemědělský pozemek v katastrálním území, které je oddělené územím jiné obce od ostatního území téže obce, upraví se příslušná přirážka podle položky č. 1 koeficientem 0,65.

9. Pro srážky ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se posuzuje nejkratší vzdálenost vzdušnou čarou mezi nejbližšími body na hranici oceňovaného pozemku a hranici souvisle zastavěné části obce (neuvažují se samoty a rekreační nebo zahrádkové osady ani jiné v krajině ojedinělé stavby v rámci téhož katastrálního území).

10. Při uplatňování srážek ze základních cen zemědělských pozemků podle položky č. 2 se přihlíží i k objektivnímu působení dalších vlivů, zejména k úrovni komunikační dostupnosti oceňovaných zemědělských pozemků; kratší z uváděných vzdáleností vyjadřuje např. dostupnost pozemku po členitých, nezpevněných, příp. i neudržovaných polních cestách, delší vzdálenost vyjadřuje např. dostupnost pozemku po převážně zpevněných komunikacích.

11. Při úpravě základních cen zemědělských pozemků se přirážky podle položky č. 1 a srážky podle položek č. 2 i č. 3 mohou používat současně (základní cena se upraví součtem přirážky a srážek) s konkrétním odůvodněním a s odvolávkou na úřední podklady orgánů státní správy (např. krajských, popřípadě pověřených, katastrálních, pozemkových úřadů), popřípadě doklady Českého hydrometeorologického ústavu.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)

Edafícká kategorie Vegetační lesní stupeň
borový dubový buko-dubový dubo-bukový bukový jedlo-bukový smrko-bukový buko-smrkový smrkový klečový
01 2 3 4 5 6 7 8 9
X xerotermní1,08 1,16 1,68 3,36 2,79 - - - - -
Z zakrslá1,54 1,00 1,18 1,86 2,00 3,60 2,53 2,03 1,94 1,09
Y skeletová2,43 - 1,53 3,88 2,64 2,64 3,02 2,54 1,94 1,52
M chudá1,57 2,39 1,58 2,09 2,64 2,42 1,98 2,45 1,94 -
K normální2,13 1,38 2,25 2,32 4,06 4,24 4,39 3,00 1,94 1,67
N kamenitá2,81 1,50 2,06 2,11 4,32 3,91 4,39 2,57 1,94 -
I uléhavá- 2,72 2,78 3,70 4,77 5,69 5,79 - - -
S středně bohatá- 2,90 2,98 5,23 5,55 5,85 5,85 4,44 2,45 -
F svahová-- - 6,26 5,69 5,83 5,83 4,53 2,95 -
C vysýchavá1,98 2,00 2,15 2,80 3,45 4,42 - - - -
W bazická - 1,76 5,49 5,00 5,12 5,15 - - - -
B bohatá- 3,47 4,05 6,11 6,59 7,67 6,89 6,81 - -
H hlinitá- 3,17 4,19 5,87 5,61 7,51 5,98 - - -
D hlinitá- 4,16 6,39 6,22 7,63 8,86 7,36 - - -
A kamenitá- 2,72 2,66 4,93 6,39 5,63 5,62 - 2,93 -
J suťová- 3,00 - 4,71 - 5,87 - - - -
L luzní- 6,24 5,54 1,70 - 1,40 2,63 - - -
U údolní- 4,79 - 4,87 - 5,66 - - - -
V vlhká- 5,90 5,65 4,99 7,27 6,45 6,40 4,71 2,93 -
O středně bohatá2,78 5,87 6,14 3,90 4,73 6,17 5,79 5,72 2,98 -
P kyselá2,63 3,87 3,49 3,39 3,50 4,78 5,07 4,29 2,45 -
Q chudá1,50 2,44 2,51 2,20 3,44 2,81 3,67 2,76 1,94 -
T chudá1,65 1,40 2,32 2,51 - 2,70 2,53 2,40 1,94 -
G středně bohatá3,14 1,74 5,68 4,78 5,21 5,58 5,65 4,29 2,45 -
R chudá1,76 - - 1,89 4,95 3,44 5,53 2,45 1,94 1,09

Kód souborů lesních typů (SLT) je tvořen číslem vegetačního lesního stupně a písmenem edafícké kategorie, např. 0X, 5D, 9R atd. Znaménko pomlčky v tabulce nahrazuje chybějící cenový údaj u těch SLT, u nichž cena nebyla stanovena.

SLT jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené hospodářsky významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, vč. obsahu a vlivu vody a edafíckou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena (celkem 25) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Úprava základních cen lesních pozemků

Číslo položky Kategorie lesů a další vlivy Srážky
až do %
1 Lesy imisní
1.1 - pásmo ohrožení A -60
1.2 - pásmo ohrožení B -40
1.3- pásmo ohrožení C -20
2 Lesy zvláštního určení
2.1 - v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. st. -30
2.2 - v ochranném pásmu zdroje přírodní léčivé a stolní minerální vody -30
2.3 - v 1. zóně národního parku -40
2.4 - v 2. zóně národního parku -20
2.5 - ve zvláště chráněném území -20
2.6 - v systému ekologické stability krajiny -30
3 Tvar lesních pozemků
(např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých nebo malých pozemků)
-20
4 Omezené hospodaření na lesních pozemcích
Stanovené zvláštním právním předpisem nebo správním rozhodnutím
(např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.)
-50
5 Lesní pozemek na antropogenní půdě
5.1 - lomy k těžbě písku, hlíny apod. -20
5.2 - na haldě, výsypce apod. -50
6Zhoršené odtokové poměry na lesním pozemku
6.1 - edafícké kategorie O, P, Q ve všech vegetačních stupních -20
6.2 - edafícké kategorie G, R, T, V ve všech vegetačních stupních -50
7 Lesní pozemky s terénními překážkami
(rokle, důlní propadliny atd.) - edafícké kategorie B, K, M, S, W ve všech vegetačních stupních
označených u lesního 1 typu na třetím místě zleva číslicí 9 (např. 4K9)
-40

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin

Číslo položky Skupina dřevin Počet bonitních stupňů Rozpětí obmýtí (let) Dřeviny ve skupině
1 smrk 9 80 - 120 smrk ztepilý, pichlavý, černý, sivý, omorika, Engelmanův, smrky ostatní
(resp. všechny druhy smrků)
2 jedle 9 80 - 120 jedle bělokorá, obrovská, ojíněná, kavkazská,
vznešená, jedle ostatní (resp. všechny druhy jedlí)
3 borovice 9 80 - 120 borovice lesní, černá, banksovka,vejmutovka,
limba, Murayova, borovice ostatní (resp. všechny druhy borovic)
4 modřín 9 80 - 120 modřín evropský, modříny ostatní (resp. všechny druhy modřínů)
5douglaska 5 80 - 120 douglaska tisolistá
6 buk 9 100 - 140 buk lesní, habr obecný, javor mléč, klen, babyka,
jasanolistý, javory ostatní, lípa srdčitá, velkolistá,
plstnatá, jírovec maďál
(tzn. vedle buku, habru a jírovce všechny druhy javorů a lip)
7 dub 9 120 - 160 dub letní, slavonský, zimní,červený, pýřitý, bahenní, duby ostatní,
cer, jilm habrolistý, drsný, vaz, ořešák královský, černý, platan javorolistý,
třešeň ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň letní, ostatní listnaté
tvrdé (tzn. ostatní tvrdé listnáče kromě pajasanu, jasanů a akátů)
8 jasan 3 80 - 120 jasan ztepilý, americký, jasany ostatní, pajasan žlaznatý
(kromě pajasanu všechny druhy jasanů)
9 olše 5 60 - 80 olše lepkavá, šedá, zelená, kaštanovnik jedlý
(tzn. kromě kaštanovniku všechny druhy olší)
10 osika 3 60 - 80 osika (resp. topol osika)
11 akát 9 60 - 80 akát trnovník
12 topol 9 40 - 50 topol linda, černý, ostatní topoly nešlechtěné, topoly šlechtěné, jíva,
ostatní vrby, ostatní měkké listnáče (tzn. všechny druhy topolů, vrb a ostatních měkkých listnáčů)
13 bříza 3 60 - 80 bříza bradavičnatá, břízy ostatní, jeřáb ptačí, břek, muk
(resp. všechny druhy bříz a jeřábů)

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

(z absolutní výškové bonity - A VB, používané v LHP od r. 1991, do relativní bonity - RB, uplatňované v LHP do r. 1990 včetně)

Skupiny dřevinAbsolutní výškové bonity
Věk10121416182022242628303234363840
Relativní výškové bonity
Smrkdo 60--9776543321111-
61-80--9876554321111-
nad 80--9887654321111-
Borovicedo 60-987654321111---
61-80-987765321111---
nad 80-988765431111---
Jedledo 50----754321111111
nad 50----865432111111
Modříndo 50-987665421111---
nad 50-987654321111---
Douglaskacelý věk55543
Bukdo 80---876543211111-
nad 80---87665431111-
Dubdo 60-877654321111---
61-80-987655421111---
nad 80-987765421111---
Jasancelý věk----333322111---
Olšecelý věk----5543221
Břízacelý věk-333332111
Osikacelý věk-333332111
Akátdo 5099987765
nad 5098876654
Topolcelý věk---99999876
Habrdo 509987642
nad 509986532

V případě rozdílů mezi relativními bonitami uvedenými v hospodářské knize LHP/LHO a výsledkem převodu podle přílohy č. 27 se použijí hodnoty relativních bonit z této přílohy.

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin

1. skupina dřevin: SMRK

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 66,37 59,05 52,68 45,79 39,06 34,86 29,60 25,68 22,18
100 80,75 71,89 63,80 54,97 46,43 40,90 34,34 29,23 24,57
120 91,60 82,26 73,17 62,80 52,99 45,43 37,87 32,08 26,44

2. skupina dřevin: JEDLE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 78,51 69,73 61,20 54,14 47,23 41,29 34,72 28,79 22,44
100 94,91 83,40 72,31 63,12 54,34 46,95 38,86 31,19 24,11
120 110,11 96,30 83,09 71,53 60,29 51,33 41,69 32,70 26,54

3. skupina dřevin: BOROVICE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 39,15 35,99 32,18 29,80 25,44 22,63 18,34 16,94 16,94
100 39,86 36,55 32,77 29,99 26,03 22,82 18,81 16,94 16,94
120 41,05 37,51 33,90 30,49 26,59 23,56 19,59 16,94 16,94

4. skupina dřevin: MODŘÍN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
80 50,99 46,32 41,32 36,88 30,35 26,44 22,95 19,31 15,49
100 56,57 50,92 45,03 39,91 33,65 28,77 24,46 19,83 15,49
120 62,26 55,76 49,17 43,09 36,76 30,85 25,66 20,02 15,49

5. skupina dřevin: DOUGLASKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5
80 85,61 77,59 69,66 62,92 56,86
100 94,37 84,72 75,00 66,59 58,87
120 102,31 92,19 81,46 71,71 62,28

6. skupina dřevin: BUK

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
100 83,55 76,51 69,96 63,59 55,76 49,53 44,22 39,03 33,44
120 95,70 86,81 78,19 70,08 62,48 55,10 48,71 42,28 35,41
140 105,66 95,34 85,88 75,42 67,41 59,56 52,37 45,20 37,35

7. skupina dřevin: DUB

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
120 90,22 80,57 71,32 63,66 57,02 51,54 45,67 28,12 26,76
140 99,89 90,51 80,92 72,11 64,31 57,28 49,92 28,34 26,76
160 106,18 99,06 90,81 81,45 72,12 63,21 54,14 28,65 26,76

8. skupina dřevin: JASAN

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3
80 44,03 37,51 29,80
100 48,54 41,08 32,00
120 53,43 44,75 33,99

9. skupina dřevin: OLŠE

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5
60 14,61 13,16 10,84 8,83 6,40
80 18,53 15,75 12,73 10,11 7,34

10. skupina dřevin: OSIKA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3
60 7,19 5,75 4,22
80 8,31 6,40 4,40

11. skupina dřevin: AKAT

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
60 21,61 18,81 15,98 13,47 10,37 7,28 5,00 3,06 3,06
80 25,37 22,21 18,82 15,79 12,73 8,34 5,12 3,06 3,06

12. skupina dřevin: TOPOL

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 J
40 30,11 26,62 22,77 19,73 16,51 13,74 11,07 8,39 5,60
50 32,95 29,77 25,43 22,02 18,51 15,47 12,89 9,90 6,47

13. skupina dřevin: BŘÍZA

Obmýtí
u
Bonitní stupeň (RVB)
1 2 3
60 8,70 6,92 4,90
80 9,77 7,49 4,98

Zakmenění = poměr kruhových ploch nebo hektarových zásob skutečných a uvedených v růstových tabulkách, vyjádřený v desetinách.

Mýtní výtěž = smýcená porostní zásoba.

Obmýtí = doba obmýtní = období od založení do smýcení porostu ve věku jeho mýtní zralosti.

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin

Skupina dřevin Věk porostu Náklady
na zajištěnou
kulturu c
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Smrk 8,56 10,26 11,02 11,76 12,46 12,46
Jedle 15,93 17,58 18,40 20,24 21,23 21,23
Borovice 11,44 14,17 15,68 16,77 16,94 16,94
Modřín 11,64 13,12 14,74 15,27 15,49 15,49
Douglaska 24,01 25,57 27,02 27,90 28,65 28,65
Buk 16,23 19,54 20,65 22,32 23,39 23,39
Dub 18,03 21,24 22,64 24,70 26,76 26,76
Jasan 11,10 14,66 16,26 17,86 17,96 17,96
Olše 2,90 3,37 3,49 3,57 3,60 3,60
Osika 2,70 2,94 3,06 3,16 3,20 3,20
Akát 2,40 2,76 2,98 3,03 3,06 3,06
Topol 1,70 1,76 2,00 2,10 2,18 2,18
Bříza 3,00 3,26 3,44 3,61 3,77 3,77

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

Věkové hodnotové faktory ƒα pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí

1. skupina dřevin: SMRK Obmýtí: 80

Věk
(roky)
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1 - 50,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000
6 - 100,0880,0860,0850,0720,0640,0600,0530,0730,082
11 - 200,1480,1480,1510,1440,1420,1240,1140,1420,160
21 - 300,2440,2450,2520,2490,2520,2260,2140,2460,270
31 - 400,3600,3620,3690,3690,3740,3470,3350,3650,393
41 - 500,4920,4920,4980,5000,5050,4820,4710,4980,523
51 - 600,6330,6330,6370,6390,643