Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 29/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 11/2008
Platnost od 12.02.2008
Účinnost od 12.02.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 128 odst. 3 se slova „je právnickou osobou, která“ zrušují.

2. V § 128 odst. 10 větě druhé se za slovo „úvěr“ vkládá slovo „ , dotaci“.

3. V § 129 odst. 1 se slovo „přijatých“ nahrazuje slovy „výnosů z“ a za slovo „poslední“ se vkládá slovo „kalendářní“.

4. V § 129a odst. 2 větě první se slovo „přijatých“ nahrazuje slovy „výnosů z“.

5. V § 130 odst. 4 písm. d) se za slovo „má“ vkládají slova „nebo měl kdykoli během posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících dni, ve kterém bylo učiněno oznámení podle odstavce 1“.

6. V § 131 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Pokud si Garanční fond peněžní prostředky na finančním trhu neobstará, může mu být na jeho žádost z důvodů zvláštního zřetele hodných poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Vyloučení nároku na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Garanční fond“) se posuzuje podle dosavadních právních předpisů, pokud oznámení podle § 130 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., bylo učiněno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Příspěvky do Garančního fondu za kalendářní rok 2007 se vypočítají podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona. Poplatek nebo provize přijaté obchodníkem s cennými papíry v kalendářním roce 2007, ale zaúčtované do výnosů již v kalendářním roce 2006, se pro účely stanovení příspěvku do Garančního fondu považují za výnos obchodníka s cennými papíry za kalendářní rok 2007. Poplatek nebo provize přijaté obchodníkem s cennými papíry v kalendářním roce 2006, ale zaúčtované do výnosů až v kalendářním roce 2007, se pro účely stanovení příspěvku do Garančního fondu považují za výnos obchodníka s cennými papíry za rok 2006.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru