Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 282/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Částka 95/2008
Platnost od 15.08.2008
Účinnost od 01.09.2008
Zrušeno k 05.03.2014 (23/2014 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

282

VYHLÁŠKA

ze dne 1. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5, § 11a odst. 9, § 12a odst. 8, § 15 a § 24 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., podle § 7a odst. 5, § 7b odst. 9, § 8 odst. 9, § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 písmeno e) zní:

e) obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který splňuje podmínky uvedené v § 8a odst. 1, 2, nebo 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,“.

2. V § 2 odst. 6 písmeno d) zní:

d) uznanou burzou osoba organizující trh uznaný příslušnými orgány, který funguje pravidelně, má pravidla vydaná nebo schválená příslušnými orgány státu sídla této osoby, která vymezují podmínky, za nichž trh působí, podmínky přístupu na trh a podmínky, které musí splňovat nástroj, aby bylo možné s ním na trhu obchodovat. V případě derivátového trhu clearingový mechanismus tohoto trhu stanoví, že deriváty podléhají denní aktualizaci marží poskytujících podle názoru příslušných orgánů vhodnou ochranu účastníků trhu,“.

3. V § 38 se slovo „e)“ nahrazuje slovem „g)“.

4. V § 65 písm. c) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ ; nerozdělený zisk lze v průběhu roku zvýšit o dividendy vyplacené v témže roce ovládanou osobou v regulovaném konsolidačním celku povinné osobě nebo finanční holdingové osobě“.

5. V § 73 odst. 1 se slovo „individuálním“ nahrazuje slovem „konsolidovaném“.

6. V § 103 nadpis zní:

„Předpoklady uznatelnosti technik“.

7. V § 109 odst. 1 písmeno b) zní:

b) kvalifikovaným právním rozborem je doloženo, že původce a ani jeho věřitelé nemají žádná práva týkající se sekuritizovaných expozic, a to i v případě vydání rozhodnutí o úpadku kterékoli z těchto osob,“.

8. V § 110 odst. 1 písm. d) se slovo „názorem“ nahrazuje slovem „rozborem“.

9. V § 128 odst. 4 písm. a) se slova „příloh č. 15 a 16“ nahrazují slovy „přílohy č. 16“.

10. V § 128 odst. 5 se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané burze“.

11. V § 139 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku likviditní facility bez externího ratingu nesmí být nižší než kapitálový požadavek k úvěrovému riziku tohoto nástroje v případě jeho zařazení do investičního portfolia.“.

12. § 140 zní:

㤠140

(1) Při výpočtu kapitálového požadavku ke specifickému úrokovému riziku lze kompenzovat pozice v obchodním portfoliu zajištěné úvěrovým derivátem.

(2) Plná kompenzace je možná, pokud se hodnota zajišťovaného a zajišťovacího nástroje vždy pohybuje v opačném směru a ve zhruba stejném rozsahu s tím, že

a) obě části se skládají ze zcela identických nástrojů, nebo

b) zajišťovaný nástroj je zajišťován swapem veškerých výnosů a existuje přesný soulad mezi referenčním a zajišťovaným nástrojem, přičemž splatnost samotného swapu může být odlišná od splatnosti zajišťovaného nástroje.

(3) Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku se v případě postupu podle odstavce 2 k zajišťovanému ani k zajišťovacímu nástroji nestanovuje.

(4) Kompenzace ve výši 80 % je možná, pokud

a) hodnota zajišťovaného a zajišťovacího nástroje se vždy pohybuje v opačném směru, nikoliv však v obdobném rozsahu,

b) existuje přesný soulad mezi zajišťovaným nástrojem a referenčním nástrojem včetně splatnosti úvěrového derivátu,

c) smlouva o úvěrovém derivátu neobsahuje taková ustanovení, v jejichž důsledku by se cenový pohyb úvěrového derivátu podstatně lišil od cenových pohybů hotovostní pozice.

Kompenzace ve výši 80 % se použije na tu část transakce, která má vyšší kapitálový požadavek, zatímco kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku druhé části transakce je nulový; je však nutné zohlednit rozsah, v jakém transakce riziko skutečně přenesla.

(5) Částečná kompenzace je možná, pokud se hodnota obou částí transakce obvykle pohybuje v opačném směru s tím, že

a) jsou splněny podmínky podle odstavce 2 písm. b), avšak existuje nesoulad mezi referenčním a zajišťovaným nástrojem. Platí však, že

1. referenční nástroj je postaven na roveň (pari passu), anebo je podřízen zajišťovanému nástroji,

2. referenční a zajišťovaný nástroj jsou vydány stejným dlužníkem a jsou opatřeny právně vymahatelnou doložkou křížového selhání nebo doložkou křížového urychlení,

b) jsou splněny podmínky podle odstavce 2 písm. a), anebo odstavce 4, avšak existuje nesoulad měn nebo splatností mezi zajišťovaným nástrojem a úvěrovým derivátem, nebo

c) jsou splněny podmínky podle odstavce 4, avšak existuje nesoulad mezi zajišťovaným nástrojem a úvěrovým derivátem, přičemž zajišťovaný nástroj náleží mezi splnitelné závazky (deliverable obligations) z úvěrového derivátu.

(6) Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku se v případě postupu podle odstavce 5 stanovuje pouze k té části transakce, která představuje vyšší hodnotu kapitálového požadavku. Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku druhé části transakce se nestanovuje, rovná se tedy nule.

(7) V případech, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 až 6, se stanovuje kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku zajišťovacího nástroje a kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku zajišťovaného nástroje.“.

13. V § 148 odst. 1 se slova „uvedené v tabulce č. 5 v příloze č. 20 této vyhlášky“ zrušují.

14. V § 150 odst. 2 písm. b) se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané burze“.

15. V § 181 odst. 2 písm. a) závěrečné části ustanovení se slovo „Zároveň“ nahrazuje slovy „Vyloučení lze provést, pokud“.

16. V § 187 odstavec 2 zní:

(2) Pro určení, zda je třeba počítat kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia, se dlouhé a krátké pozice obchodního portfolia vůči osobě definované v § 186 odst. 2 sečtou. Koeficientem 0,2 lze násobit tento součet pouze v případě instituce, jejíž pohledávky by obdržely rizikovou váhu nejvýše 20 % podle standardizovaného přístupu. Je-li tento součet menší než zbytková angažovanost vůči osobě, kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia se rovná nule. V opačném případě se počítá kapitálový požadavek k riziku angažovanosti obchodního portfolia podle postupu uvedeného v odstavcích 3 až 5 a § 188 odst. 1 a 2.“.

17. V § 187 odstavec 4 zní:

(4) Koeficientem 0,2 lze násobit pozice podle odstavce 3 pouze v případě instituce, jejíž pohledávky by obdržely rizikovou váhu nejvýše 20 % podle standardizovaného přístupu.“.

18. V § 187 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Koeficientem 0,2 lze násobit tento součet pouze v případě instituce, jejíž pohledávky by obdržely rizikovou váhu nejvýše 20 % podle standardizovaného přístupu.“.

19. V § 187 odst. 6 se první věta nahrazuje větou „Postupně se kompenzuje zbytková angažovanost vůči osobě podle odstavce 1 se zbývajícími dlouhými pozicemi podle odstavce 5 s tím, že se postupuje od pozic s nejnižším koeficientem.“.

20. V § 197 odstavec 4 zní:

(4) Pohledávka se považuje za ztrátovou, pokud její úplné splacení je zejména s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Předpokládá se, že tato pohledávka nebude uspokojena nebo bude uspokojena pouze částečně ve velmi malé částce, aniž by banka nebo družstevní záložna přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Pohledávka se považuje za ztrátovou také tehdy, pokud jsou splátky jistiny nebo příslušenství po splatnosti déle než 360 dnů. Za ztrátovou se také považuje pohledávka za dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, ledaže jde o pohledávku za majetkovou podstatou vzniklou po prohlášení konkursu.“.

21. V příloze č. 1 části 1. písm. B. se slova „Systém pro provádění úvěrových obchodů“ nahrazují slovy „I. Systém pro provádění úvěrových obchodů“.

22. V příloze č. 1 části 1. písm. B. se slova „IV. Systém měření a sledování úvěrového rizika“ nahrazují slovy „II. Systém měření a sledování úvěrového rizika“.

23. V příloze č. 1 části 1. písm. B. se slova „V. Limity pro řízení úvěrového rizika“ nahrazují slovy „III. Limity pro řízení úvěrového rizika“.

24. V příloze č. 1 části 1. písm. B. se slova „VI. Analýzy a stresové testování úvěrového portfolia“ nahrazují slovy „IV. Analýzy a stresové testování úvěrového portfolia“.

25. V příloze č. 4 bodě 6 písm. a) se za slova „expozic vůči institucím“ doplňují slova „ , uznaným burzám, clearingovým centrům“.

26. V příloze č. 4 bodě 6 písm. m) bodě 2 se slova „povolení vyrovnání“ nahrazují slovy „přijetí reorganizačních opatření podle příslušného předpisu Evropských společenství25a)“.

Poznámka pod čarou č. 25a zní:

25a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.“.

27. V příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 6 podbodě 6.2 se slova „hodnota zajištěného nároku z úvěrů, pokud ze zástavního práva vyplývá přednostní právo na uspokojení“ nahrazují slovy „hodnota pohledávky nebo hodnota části pohledávky ze zajištěných úvěrů s přednostním zástavním právem k nemovitosti“.

28. V příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 7 podbodě 7.2 se slova „hodnota zajištěného nároku z úvěrů, pokud ze zástavního práva vyplývá přednostní právo na uspokojení“ nahrazují slovy „hodnota pohledávky nebo hodnota části pohledávky ze zajištěných úvěrů s přednostním zástavním právem k nemovitosti“.

29. V příloze č. 4 bodě 12 písm. b) bodě 7 podbodě 7.3 závěrečná část ustanovení zní:

„Pro tyto účely lze využít i úvěry zajištěné nebytovými nemovitostmi s poměrem úvěru k hodnotě nemovitosti (Loan to Value ratio) vyšším než 60 %, nepřesahujícím však 70 %, pokud hodnota celkových aktiv krytí, tj. jistina včetně příslušenství, převyšuje alespoň o 10 % celkový objem jmenovité hodnoty nesplacených krytých dluhopisů v oběhu. Nároky držitelů dluhopisů zároveň splňují požadavky na právní jistotu v souladu s technikami snižování úvěrového rizika podle § 102 až 107 a přílohy č. 15 písm. A. bod I.2 písm. e) této vyhlášky a jsou přednostní vůči ostatním nárokům na zajištění; nebo“.

30. V příloze č. 8 bodě I.3 v písm. h) se slovo „bance“ nahrazuje slovy „povinné osobě“.

31. V příloze č. 8 bodě III.3 písm. a) bodech 1 a 2 se slova „vyrovnání nebo“ nahrazují slovy „reorganizace nebo oddlužení, anebo v případě“.

32. V příloze č. 8 bodě III.3 písm. a) bod 5 zní:

5. dohoda o započtení se považuje za uznanou, pokud byla předložena České národní bance spolu s kvalifikovaným právním rozborem, kterým je doloženo, že v případě selhání protistrany dojde k započtení, ledaže Česká národní banka ve lhůtě 1 měsíce od předložení dohodu odmítne, anebo v této lhůtě povinnou osobu informuje, že si vyhrazuje právo odmítnout dohodu ve lhůtě prodloužené nejdéle o další měsíc, a v této lhůtě dohodu odmítne,“.

33. V příloze č. 8 bodě IV se na konci textu bodu 5 doplňuje věta „V případě úvěrového derivátu n-tého selhání se konverzní faktor rovná 0,05, pokud referenční nástroj n-té nejnižší úvěrové kvality je kvalifikovaným nástrojem, a v ostatních případech se konverzní faktor rovná 0,1.“.

34. V příloze č. 8 bodě IV.6 se slova „či vyrovnání“ nahrazují slovy „ , reorganizace nebo oddlužení“.

35. V příloze č. 8 bodě VI.7 se za slova „označuje skutečnou“ doplňuje slovo „očekávanou“.

36. V příloze č. 8 bodě VI.8 se první věta nahrazuje větou „Skutečná EPE je průměrem skutečné očekávané expozice (effective EE) během prvního roku budoucí expozice.“.

37. V příloze č. 8 bodě VI.8 druhé větě se slovo „skutečná“ zrušuje.

38. V příloze č. 10 písm. A. bodě 2 písm. b) se věta poslední nahrazuje větou „Používá-li povinná osoba externí rating jako primární faktor určující přiřazení interního ratingového stupně, ujistí se, že interní rating bere v úvahu i ostatní související informace.“.

39. V příloze č. 10 písm. A. bodě 5 písm. a) bodě 3 se slova „na místě“ zrušují.

40. V příloze č. 10 písm. B.r) bodě 1 větě druhé se slovo „termínů“ nahrazuje slovem „podmínek“.

41. V příloze č. 10 písm. B.r) bod 2.5 zní:

„2.5 zajišťuje si od obsluhovatele doručování včasných a dostatečně detailních zpráv o stárnutí a rozmělňování pohledávek, aby vyhověla interním kritériím uznatelnosti a pravidlům pro správu pohledávek nabytých za úplatu a aby získala účinný prostředek ke sledování a potvrzování podmínek prodeje a rozmělnění u prodejců.“.

42. V příloze č. 10 písm. D.c) bodě 2 větě druhé se za slova „vhodnost vstupů“ doplňují slova „a výsledků“.

43. V příloze č. 11 bodě 2 písm. a) bodě 1 se za slovo „institucemi“ doplňují slova „ , uznanými burzami a clearingovými centry“.

44. V příloze č. 11 bodě 2 písm. b) bodě 1 se za slovo „institucím“ doplňují slova „ , uznaným burzám a clearingovým centrům“.

45. V příloze č. 11 bodě 3 písm. d) se za slova „retailových expozic“ doplňují slova „ , kategorie akciových expozic“.

46. V příloze č. 12 bodě 4 písm. a) bod 3 zní:

3. U akciové expozice lze zohlednit osobní zajištění, a to za předpokladu, že je v souladu s technikami snižování úvěrového rizika podle § 102 až 107 a příloh č. 15 a 16 této vyhlášky.“.

47. V příloze č. 12 bodě 5 se slova „označuje počet let, na něž je sjednán leasing,“ nahrazují slovy „označuje větší z hodnot: 1 nebo zbývající počet let, na něž je sjednán leasing,“.

48. V příloze č. 13 bodě III.1 písm. b) bodě 6 se slova „souboru transakcí k započtení, které mají splatnost kratší než 1 rok, platí pro soubory transakcí k započtení“ nahrazují slovy „ustanovení bodů 7 a 8 platí pro skupiny transakcí se započtením“.

49. V příloze č. 15 písm. A.a) bodě 1 se slova „a metod“ zrušují.

50. V příloze č. 15 písm. A.b) úvodní části ustanovení se slova „a metod“ zrušují.

51. V příloze č. 15 písm. A. nadpis bodu I zní:

„Majetkové zajištění uznatelné v rámci všech přístupů“.

52. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.1 písm. d) bodě 1 a písm. f) bodech 1 a 2 se slova „vyrovnání nebo“ nahrazují slovy „reorganizace nebo oddlužení, anebo v případě“.

53. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.1 písmeno g) zní:

g) Rámcová dohoda o započtení se považuje za uznanou, pokud byla předložena České národní bance spolu s kvalifikovaným právním rozborem, kterým je doloženo, že v případě selhání protistrany dojde k započtení, ledaže Česká národní banka ve lhůtě 1 měsíce od předložení dohodu odmítne, anebo v této lhůtě povinnou osobu informuje, že si vyhrazuje právo odmítnout dohodu ve lhůtě prodloužené nejdéle o další měsíc, a v této lhůtě dohodu odmítne.“.

54. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. b) bodě 4 se slova „nebo exportní úvěrové agentury“ zrušují.

55. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. b) bodě 7 podbodě 7.1 se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané burze“.

56. V příloze č. 15 písm. A. bodě I.2 písm. d) bodě 1 se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané burze“.

57. V příloze č. 15 písm. A. bodě II úvodní části ustanovení se slova „a metod“ zrušují.

58. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.1 písm. b) bod 3 zní:

3. zajištění je právně účinné a vymahatelné ve všech příslušných právních řádech a v přiměřené době rovněž i zpeněžitelné;“.

59. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.1 písm. b) bod 6 zní:

6. povinná osoba ověřuje, že nemovitost je řádně pojištěna proti škodám.“.

60. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.2 písm. b) bodě 1 se slova „věřitele na uspokojení se“ nahrazují slovy „povinné osoby na uspokojení pohledávky“.

61. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.2 písm. b) bodě 5 se za slovo „zastavených“ vkládají slova „nebo postoupených“.

62. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.3 písm. b) bod 1 zní:

1. zajištění je právně účinné a vymahatelné ve všech příslušných právních řádech a v přiměřené době rovněž i zpeněžitelné. Nárok povinné osoby na uspokojení pohledávky z tohoto zajištění je prvním v pořadí; za porušení této podmínky se nepovažuje, pokud nároku povinné osoby nebo osoby v regulovaném konsolidačním celku předcházejí nároky určitých přednostních věřitelů vyplývající z právních předpisů;“.

63. V příloze č. 15 písm. A. bodě II.3 písm. b) bod 8 zní:

8. povinná osoba ověřuje, že věc je řádně pojištěna proti škodám.“.

64. V příloze č. 15 písm. B. bodě 1 písm. b) bod 4 zní:

4. záruka je právně účinná a vymahatelná ve všech příslušných právních řádech,“.

65. V příloze č. 15 písm. B. bodě 1 písm. c) bod 1 zní:

1. v případě prodlení dlužníka s plněním jakékoli částky má věřitel právo požadovat včasné plnění od poskytovatele zajištění; toto plnění není podmíněno povinností věřitele vymáhat svůj nárok nejprve po dlužníkovi. V případě záruky poskytnuté osobou, která je uznatelným poskytovatelem protizáruk podle písmene d), se má za to, že tato podmínka je splněna, pokud je povinná osoba schopna prokázat, že ochranný účinek záruky před ztrátami, včetně ztrát vyplývajících z neplacení jiných druhů plateb, ke kterým je dlužník zavázán, opravňuje k takovému postupu, nebo pokud má povinná osoba právo obdržet včas od poskytovatele zajištění předběžné plnění. Výše tohoto plnění se stanoví jako spolehlivý odhad výše ekonomické ztráty včetně ztrát vyplývajících z neplacení příslušenství a jiných druhů plateb, ke kterým je dlužník zavázán, a kterou věřitel pravděpodobně utrpí poměrně k výši krytí poskytnutého zárukou. Obdobně se postupuje u záruk v rámci uznaného ručitelského systému (mutual guarantee schemes) a u protizáruk. V případě úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí je jako osobní zajištění uznatelná i záruka, která splňuje podmínky uvedené v tomto odstavci a podmínku, že záruka neobsahuje ustanovení, jehož splnění by bylo mimo přímou kontrolu věřitele a které by poskytovateli zajištění umožňovalo zbavit se povinnosti platit včas v případě, že původní dlužník nezaplatil jakoukoli splatnou částku v celkové lhůtě 24 měsíců;“.

66. V příloze č. 15 písm. B. bodě 1 písm. d) podbodě 3 se za slovo „zajištění“ doplňuje slovo „expozice“.

67. V příloze č. 15 písm. B. bodě 2 písm. c) bodě 1. podbodě 1.2 se slova „vyrovnání nebo“ nahrazují slovy „reorganizace nebo oddlužení anebo“.

68. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. h) bodě 3 se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané burze“.

69. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. h) tabulce č. 3 se slova „regulovaného trhu“ nahrazují slovy „uznané burzy“.

70. V příloze č. 16 bodě II.3 písm. h) tabulce č. 3 se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané burze“.

71. V příloze č. 16 bodě II.4 písm. a) bod 3 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

3. pokud nezávislý odhadce stanovuje hodnotu zastavené nemovitosti, zejména pro účely hypotečních zástavních listů, hodnota nemovitosti nepřevyšuje zástavní hodnotu zastavené nemovitosti28). Zástavní hodnota nemovitosti je doložena zřejmým a jednoznačným způsobem;

28) § 29 zákona o dluhopisech.“.

72. V příloze č. 16 bodě III.3 písm. c) bodě 2. podbodě 2.1 se slova „regulovaném trhu“ nahrazují slovy „uznané burze“.

73. V příloze č. 16 bodě III.4 písm. d) se slovo „písmene“ nahrazuje slovy „bodu 1 písm.“.

74. V příloze č. 18 bod 3 zní:

3. Pokud povinná osoba není původcem nebo sponzorem, může se souhlasem oprávněného orgánu dohledu používat metodu regulatorního vzorce.“.

75. V příloze č. 18 bodě 15 se věta „Česká národní banka může povinné osobě pro účely sekuritizace zahrnující retailové expozice umožnit používat metodu regulatorního vzorce s využitím zjednodušení

h = 0 a v = 0.“

nahrazuje větou „Se souhlasem oprávněného orgánu dohledu může povinná osoba pro účely sekuritizace zahrnující retailové expozice používat metodu regulatorního vzorce s využitím zjednodušení

h = 0 a v = 0.“.

76. V příloze č. 18 bod 20 zní:

20. Pokud není účelné, aby povinná osoba počítala hodnoty rizikově vážených sekuritizovaných expozic, jako by sekuritizovány nebyly, může se souhlasem oprávněného orgánu dohledu ve výjimečných případech použít tento postup při výpočtu hodnot rizikově vážených expozic pro sekuritizovanou pozici bez ratingu, která představuje přípustnou likviditní facilitu:

a) nejvyšší riziková váha, která by byla použita na kteroukoliv ze sekuritizovaných expozic za situace, kdyby nebyly sekuritizovány, může být použita pro sekuritizovanou pozici představovanou likviditní facilitou,

b) pokud má tato facilita původní splatnost menší nebo rovnou než 1 rok, vynásobí se její jmenovitá hodnota konverzním faktorem 50 %,

c) splňuje-li likviditní facilita podmínky stanovené pro likviditní facilitu, která může být čerpána pouze v případě celkového narušení trhu, lze použít konverzní faktor 20 %. V ostatních případech se používá konverzní faktor 100 %.“.

77. V příloze č. 19 bodě 1 písm. a) se slovo „bance“ nahrazuje slovem „instituci“.

78. V příloze č. 20 písm. B. tabulka č. 2 zní:

„Tabulka č. 2

Kategorie Koeficienty pro výpočet kapitálového požadavku ke specifickému úrokovému riziku
I. Vládní nástroje
a) dluhopisy vydané nebo zaručené centrálními vládami, vydané centrálními bankami, mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami nebo orgány regionální nebo místní správy členských států, které by podle standardizovaného přístupu patřily do prvního stupně úvěrové kvality nebo které by obdržely rizikovou váhu 0 %.
0%
II. Kvalifikované nástroje
a) dluhopisy vydané nebo zaručené centrálními vládami, vydané centrálními bankami, mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami nebo orgány regionální nebo místní správy členských států, které patří do druhého nebo třetího stupně úvěrové kvality,
b) dluhopisy vydané nebo zaručené institucemi, které patří do prvního nebo druhého stupně úvěrové kvality, a dluhopisy vydané nebo zaručené institucemi, které patří do třetího stupně úvěrové kvality a jejichž původní splatnost není delší než 3 měsíce,
c) dluhopisy vydané nebo zaručené podnikateli, které patří do prvního nebo druhého stupně úvěrové kvality,
d) ostatní kvalifikované nástroje.
0,25 %
zbytková splatnost nižší než
6 měsíců včetně
1,00%
zbytková splatnost od 6
měsíců do 24 měsíců včetně
1,60%
zbytková splatnost vyšší než
24 měsíců
e) dluhopisy vydané nebo zaručené centrálními vládami, vydané centrálními bankami, mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami nebo orgány regionální nebo místní správy členských států či institucemi, které patří do čtvrtého nebo pátého stupně úvěrové kvality,
f) dluhopisy vydané nebo zaručené institucemi, které patří do třetího stupně úvěrové kvality a jejichž původní splatnost je delší než 3 měsíce,
g) dluhopisy vydané nebo zaručené podnikateli, které patří do třetího nebo čtvrtého stupně úvěrové kvality,
h) expozice, u nichž není k dispozici externí rating zapsané ratingové agentury.
8,00 %
i) dluhopisy vydané nebo zaručené centrálními vládami, vydané centrálními bankami, mezinárodními organizacemi, mezinárodními rozvojovými bankami nebo orgány regionální nebo místní správy členských států či institucemi, které patří do šestého stupně úvěrové kvality,
j) dluhopisy vydané nebo zaručené podnikateli, které patří do pátého nebo šestého stupně úvěrové kvality.
12,00 %
Instituce, které používají přístup IRB, mohou pro účely této tabulky přiřadit expozici stupeň úvěrové kvality pouze tehdy, jestliže interní rating dlužníka této expozice odpovídá hodnotě PD, která je ekvivalentní nebo nižší než hodnota PD spojená s příslušným stupněm úvěrové kvality v kategorii podnikových expozic u standardizovaného přístupu. Ostatní kvalifikované nástroje jsou
a) dlouhé a krátké pozice v nástrojích, jejichž stupeň úvěrové kvality odpovídá alespoň investičnímu stupni externího ratingu,
b) dlouhé a krátké pozice v nástrojích, jejichž hodnota PD podle IRB přístupu není vzhledem k solventnosti jejich emitenta větší než hodnota PD nástrojů odpovídajících investičnímu stupni externího ratingu
c) dlouhé a krátké pozice v nástrojích,, které nemají externí rating od zapsané externí ratingové agentury, pokud
1. jsou povinnou osobou považovány za dostatečně likvidní,
2. povinná osoba považuje finanční a ekonomickou situaci emitenta nástroje za odpovídající investičnímu stupni externího ratingu a
3. jsou kótovány na alespoň jedné uznané burze v členském státě nebo na uznané burze v jiném než členském státě,
d) dlouhé a krátké pozice v nástrojích vydaných institucemi podléhajícím požadavkům na kapitálovou přiměřenost podle směrnice č. 2006/48/ES, které jsou povinnou osobou považovány za dostatečně likvidní a pro které platí, že povinná osoba považuje finanční a ekonomickou situaci jejich emitenta za odpovídající investičnímu stupni externího ratingu,
e) cenné papíry vydané institucemi, pro které platí, že povinná osoba považuje finanční a ekonomikou situaci emitenta za lepší nebo podívající druhému stupni úvěrové kvality a emitent podléhá takovému rámci regulace a dohledu, který je srovnatelný s požadavky stanovenými v této vyhlášce. Zařazení nástrojů mezi kvalifikované nástroje může být posouzeno Českou národní bankou a nástroje s významným specifickým úrokovým rizikem mohou být po tomto posouzení vyřazeny z kvalifikovaných nástrojů. Česká národní banka může požadovat, aby povinná soba použila nejvyšší rizikovou váhu podle této tabulky pro nástroje, které vzhledem k solventnosti jejich emitenta vykazují mimořádné riziko.

79. V příloze č. 21 bodě III.4 se slovo „rizikového“ nahrazuje slovem „plus“.

80. V příloze č. 22 bodě IV písm. d) bodě 2. podbodě 2.4 se slova „správci konkursní podstaty“ nahrazují slovy „insolvenčnímu správci“.

81. V příloze č. 24 bodě 5 písm. g) bodě 3 se slovo „vlastního“ nahrazuje slovem „původního“.

82. V příloze č. 24 bodě 5 písm. h) bodě 5 se slovo „vlastního“ nahrazuje slovem „původního“.

83. V příloze č. 25 bod 2 zní:

2. Údaje o kapitálu

a) souhrnná informace o podmínkách a hlavních charakteristikách kapitálu a jeho složek,

b) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1), výše jednotlivých kladných složek a výše jednotlivých záporných položek,

c) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2),

d) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3),

e) souhrnná výše odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu, a dále samostatné uvedení výše odčitatelné položky z titulu nedostatku v krytí očekávaných úvěrových ztrát,

f) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu a stanovených limitů položek kapitálu.“.

84. V příloze č. 25 bodě 8 úvodní ustanovení zní:

„Doplňující údaje o tržním riziku při použití vlastních modelů pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku“.

85. V příloze č. 27 bod 1 zní:

1. Údaje o kapitálu

a) souhrnná informace o podmínkách a hlavních charakteristikách kapitálu a jeho složek,

b) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1), výše jednotlivých kladných složek a výše jednotlivých záporných položek,

c) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2),

d) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3),

e) souhrnná výše odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu, a dále samostatné uvedení výše odčitatelné položky z titulu nedostatku v krytí očekávaných úvěrových ztrát,

f) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu a stanovených limitů položek kapitálu.“.

86. V příloze č. 30 bod 1 zní:

1. Údaje o kapitálu

a) souhrnná informace o podmínkách a hlavních charakteristikách kapitálu a jeho složek,

b) souhrnná výše původního kapitálu (složka tier 1), výše jednotlivých kladných složek a záporných položek,

c) souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2),

d) souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3),

e) souhrnná výše odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu, a dále samostatné uvedení výše odčitatelné položky z titulu nedostatku v krytí očekávaných úvěrových ztrát,

f) souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu a stanovených limitů položek kapitálu.“.

87. V příloze č. 30 bod 3 zní:

3. Poměrové ukazatele

a) U banky a družstevní záložny se uvádí

1. ukazatel kapitálové přiměřenosti,

2. rentabilita průměrných aktiv (ROAA),

3. rentabilita průměrného původního kapitálu (ROAE),

4. aktiva na jednoho zaměstnance,

5. správní náklady na jednoho zaměstnance,

6. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance.

b) U obchodníka s cennými papíry se uvádí

1. ukazatel kapitálové přiměřenosti,

2. zadluženost I (celkový dluh bez majetku zákazníků/aktiva bez majetku zákazníků),

3. zadluženost II (celkový dluh bez majetku zákazníků/vlastní kapitál),

4. rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku zákazníků),

5. rentabilita průměrného původního kapitálu (ROAE),

6. rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb),

7. správní náklady na jednoho zaměstnance.“.

88. V příloze č. 32 tabulce č. 1 v řádku odpovídajícímu rizikové váze 1,00 bod 3 zní:

3. pohledávky za úvěrovými institucemi se sídlem ve státech zóny A a obchodníky s cennými papíry se sídlem ve státech zóny A, u kterých byl prohlášen konkurs nebo byla odebrána licence nebo byla povolena reorganizace nebo byla přijata reorganizační opatření podle příslušného předpisu Evropských společenství25a) nebo jsou v likvidaci nebo u kterých byla zavedena nucená správa. To neplatí v případě pohledávek, které jsou odečitatelnou položkou;“.

89. V příloze č. 32 tabulce č. 1 v řádku odpovídajícímu rizikové váze 1,00 se v bodě 8 slova „povoleno vyrovnání“ nahrazují slovy „přijata reorganizační opatření podle příslušného předpisu Evropských společenství25a)“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.


Guvernér: doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Přesunout nahoru