Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 248/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/2008
Platnost od 04.07.2008
Účinnost od 04.07.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

248

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V názvu zákona se za slova „z členských států Evropské unie“ vkládají slova „nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,“.

2. Nadpis části první zní: „ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY“.

3. V § 1 odst. 1 se slova „penzijních plánů a činností z nich vyplývajících“ nahrazují slovy „zaměstnaneckého penzijního pojištění“ a slova „z členských států Evropské unie (dále jen „členský stát“)“ se nahrazují slovy „ , kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,“.

4. V § 1 odst. 2 se za slova „důchodové pojištění,“ vkládají slova „úrazové pojištění,“.

5. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,“.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena c) až i).

6. V § 2 písmeno e) zní:

e) přispěvatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která jako zaměstnavatel platí příspěvky instituci na zaměstnanecké penzijní pojištění ve prospěch svých zaměstnanců, anebo ve svůj prospěch, je-li zaměstnavatelem osoba samostatně výdělečně činná,“.

7. V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Česká národní banka při výkonu své působnosti podle tohoto zákona spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v otázkách spadajících do jeho působnosti.“.

8. V § 4 písmeno a) zní:

a) sdělí příslušnému orgánu domovského členského státu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy od něj obdržela informace o záměru instituce provozovat zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice, včetně hlavní charakteristiky penzijního plánu, a označení konkrétního přispěvatele

1. požadavky právních předpisů České republiky vztahujících se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění,

2. informace o investičních limitech, které se vztahují na činnost instituce v České republice,

3. rozsah informací, které je instituce povinna poskytovat účastníkům a příjemcům v České republice,“.

9. V § 4 písm. b) se za slova „jiných členských států o“ vkládá slovo „významných“.

10. V § 4 písm. c) a d) se slova „penzijních plánů a činností z nich vyplývajících“ nahrazují slovy „zaměstnaneckému penzijnímu pojištění“.

11. § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Činnost instituce na území České republiky

(1) Instituce může na území České republiky vykonávat činnost, pokud

a) jí bylo uděleno povolení příslušným orgánem domovského členského státu k provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění a

b) Česká národní banka informovala příslušný orgán domovského členského státu podle § 4 písm. a) nebo uplynula lhůta podle § 4 písm. a).

(2) Instituce uvedená v odstavci 1 vykonává svoji činnost na území České republiky v souladu s uděleným povolením k činnosti, právními předpisy domovského členského státu a právními předpisy České republiky vztahujícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění.

(3) Instituce uvedená v odstavci 1 může na území České republiky provozovat pouze zaměstnanecké penzijní pojištění.“.

12. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „provozované institucemi“ nahrazují slovy „institucí provozujících zaměstnanecké penzijní pojištění“.

13. V § 7 odst. 2 větě první se slova „provozovaného pro přispěvatele“ zrušují a slova „provozování penzijního“ nahrazují slovem „penzijním“.

14. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Dohled České národní banky

(1) Činnost instituce na území České republiky podléhá dohledu České národní banky nad dodržováním povinností stanovených právními předpisy vztahujícími se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění. Za tímto účelem je Česká národní banka oprávněna požadovat od instituce předložení dokumentů a poskytnutí informací a vysvětlení, které se týkají provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění, zejména řádných účetních závěrek, výročních zpráv a prohlášení o zásadách investiční politiky.

(2) Po předchozím oznámení České národní bance je příslušný orgán domovského členského státu oprávněn vykonat kontrolu na místě u instituce, která vykonává činnost na území České republiky.

(3) Pokud příslušný orgán domovského členského státu instituce, která vykonává činnost na území České republiky, požádá Českou národní banku o součinnost při vykonání dohledu nad institucí, je Česká národní banka povinna této žádosti vyhovět.

(4) Zjistí-li Česká národní banka, že instituce, která vykonává činnost na území České republiky, porušila právní předpisy vztahující se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění, bez zbytečného odkladu o tom informuje příslušný orgán domovského členského státu instituce, a uvedené instituci uloží, aby ve lhůtě stanovené Českou národní bankou odstranila zjištěné nedostatky.

(5) Neodstraní-li instituce nedostatky podle odstavce 4, Česká národní banka požádá příslušný orgán domovského členského státu, aby neprodleně přijal potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

(6) Pokud opatření, přijatá příslušným orgánem dohledu domovského členského státu, nevedou k odstranění zjištěných nedostatků v činnosti instituce, nebo nebyla-li přijata žádná opatření, může Česká národní banka, poté co informuje příslušný orgán domovského členského státu a v závislosti na povaze porušení a jeho závažnosti

a) zakázat volné nakládání s aktivy instituce drženými depozitářem fondu kolektivního investování sídlícím na území České republiky nebo jiným subjektem sídlícím na území České republiky, který vykonává obdobnou činnost jako depozitář, nebo

b) zakázat nebo omezit činnost instituce na území České republiky; informaci o zákazu nebo omezení činnosti Česká národní banka uvede v seznamu podle § 4 písm. e).“.

15. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a

Pořádková pokuta

(1) Instituci, která znemožní nebo závažně ztíží výkon dohledu Českou národní bankou tím, že jí neposkytne požadovanou součinnost podle § 8 odst. 1, může Česká národní banka uložit pořádkovou pokutu do výše 500000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(3) Při stanovení výše pořádkové pokuty Česká národní banka dbá, aby nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení; pokutu lze ukládat i opakovaně. Úhrn uložených pokut nesmí u téže osoby přesáhnout 2000000 Kč.

(4) Účastníkem řízení o uložení pořádkové pokuty je pouze osoba, které má být pořádková pokuta uložena. Prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek.

(5) Pravomocně uloženou pořádkovou pokutu může Česká národní banka novým rozhodnutím prominout nebo snížit. Přitom správní orgán přihlédne zejména k tomu, jak osoba, které byla pořádková pokuta uložena, plní svoje procesní povinnosti v dalším průběhu řízení.

(6) Pořádkovou pokutu vybírá Česká národní banka a vymáhá příslušný celní úřad. Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.“.

16. § 9 včetně nadpisu zní:

㤠9

Správní delikty právnických osob

(1) Depozitář fondu kolektivního investování nebo jiný subjekt, který volně nakládá s aktivy instituce, která drží, a který má sídlo na území České republiky, a tím vykonává obdobnou činnost jako depozitář, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 8 odst. 6 písm. a) nakládá s aktivy instituce, která drží.

(2) Instituce se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší povinnost podle § 7, nebo

b) v rozporu s § 8 odst. 5 neodstraní zjištěné nedostatky.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b) se uloží pokuta do 2000000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) pokuta do 1000000 Kč.“.

17. V § 10 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

18. V § 10 odstavec 5 zní:

(5) Pokuty za správní delikty podle tohoto zákona vybírá Česká národní banka a vymáhá příslušný celní úřad. Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

2. Pokuty nevymožené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vymáhá příslušný celní úřad.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru