Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 240/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Částka 77/2008
Platnost od 01.07.2008
Účinnost od 01.08.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

240

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. června 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:


Čl. I

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

(1) Toto nařízení stanoví

a) v příloze č. 1 obecnou část seznamu utajovaných informací,

b) v příloze č. 2 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva dopravy,

c) v příloze č. 3 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva financí,

d) v příloze č. 4 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva kultury,

e) v příloze č. 5 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva obrany,

f) v příloze č. 6 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu,

g) v příloze č. 7 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti,

h) v příloze č. 8 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva vnitra,

i) v příloze č. 9 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zahraničních věcí,

j) v příloze č. 10 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Ministerstva zemědělství,

k) v příloze č. 11 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti České národní banky,

l) v příloze č. 12 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Českého telekomunikačního úřadu,

m) v příloze č. 13 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Kanceláře prezidenta republiky,

n) v příloze č. 14 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu,

o) v příloze č. 15 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv,

p) v příloze č. 16 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

q) v příloze č. 17 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Úřadu vlády České republiky,

r) v příloze č. 18 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti zpravodajských služeb České republiky.“.

2. V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se číslo „20“ nahrazuje číslem „18“.

3. V příloze č. 1 bod 4 zní:

4. Mezinárodní jednání, smlouvy, jakož i další dohody uzavřené na jejich základě, protokoly, zápisy a jiné informace v oblasti mezinárodní spolupráce, pokud se tak smluvní strany dohodnou V - PT“.

4. V příloze č. 2 se na konci bodu 1 doplňují slova „nebo významných ekonomických zájmů státu“ a slova „V - D“ se nahrazují slovem „V“.

5. V příloze č. 2 bodě 7 se slova „Údaje o“ nahrazují slovem „Hodnoty“ a slovo „zajišťování“ se nahrazuje slovem „detekci“.

6. V příloze č. 2 bodě 8 se za slovo „Výsledky“ vkládá slovo „akceptačních“ a slovo „zjišťování“ se nahrazuje slovem „detekci“.

7. V příloze č. 2 bod 9 zní:

9. Podrobné údaje o výjimkách z technických parametrů a akceptačních testů zařízení podle bodů 7 a 8 V - D“.

8. V příloze č. 2 se bod 10 zrušuje.

9. V příloze č. 3 se doplňuje bod 25, který zní:

25. Vybraná část bezpečnostní dokumentace a dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů, ve kterých se zpracovávají individuální, integrovaná, analytická či kumulovaná účetní, finanční a rozpočtová data státu, včetně dat daňových subjektů V - T“.

10. Příloha č. 4 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 5 až 20 se označují jako přílohy č. 4 až 19.

11. V příloze č. 4 body 1 a 2 znějí:

1. Projektová dokumentace elektrické zabezpečovací signalizace, uzavřeného televizního systému, tísňového systému nebo systému pro kontrolu vstupů sloužící ochraně objektů, v nichž jsou uchovávány kulturní statky, proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci V

2. Souhrnná informace o stavu realizace zabezpečení kulturních statků proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci V“.

12. V příloze č. 5 se bod 4 zrušuje. Dosavadní body 5 až 47 se označují jako body 4 až 46.

13. V příloze č. 5 bodě 11 se slova „V - PT“ nahrazují slovy „V - T“.

14. V příloze č. 5 bodě 14 se slova „V - T“ nahrazují slovy „V - D“.

15. V příloze č. 5 bodě 15 se slovo „mimořádná“ zrušuje.

16. V příloze č. 5 bod 16 zní:

16. Dokumenty k zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti, obranných příprav a plán rozvinutí ozbrojených sil České republiky V - PT“.

17. V příloze č. 5 bod 21 zní:

21. Předurčení a schopnosti vojenských útvarů, vojenských zařízení, vojenských záchranných útvarů za války, a soubor jejich tabulkových počtů osob a majetku V - D“.

18. V příloze č. 5 bodě 23 se slova „ , tabulkových mírových a válečných počtů osob“ zrušují.

19. V příloze č. 5 se body 33 a 34 zrušují.

Dosavadní body 35 až 46 se označují jako body 33 až 44.

20. V příloze č. 6 bod 2 zní:

2. Pololetní výkaz o zbrojní technice a vybraných zbrojních výrobcích Zbroj (MPO) 1-02, pokud obsahuje údaje o vybraných zbrojních výrobcích V“.

21. V příloze č. 6 se doplňuje bod 13, který zní:

13. Konkrétní údaje o využití sítí elektronické komunikace, zařízení a poštovních objektů pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, včetně údajů o zabezpečení V - T“.

22. V příloze č. 8 se bod 5 zrušuje. Dosavadní body 6 až 18 se označují jako body 5 až 17.

23. V příloze č. 8 se doplňují body 18 až 21, které znějí:

18. Určená část dokumentace týkající se údajů o provozu, výzkumu a vývoji informačních systémů V - T

19. Komplexní provozní údaje o neveřejné radiotelefonní síti V

20. Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy V - T

21. Souhrnné údaje o centrálně uplatněných a vyřízených požadavcích oprávněných orgánů na poskytnutí údajů z databází operátorů a zajištění podmínek k provádění odposlechů a záznamů zpráv V - T“.

24. V příloze č. 11 bod 3 zní:

3. Souhrnný plán přesunů zásob peněz V“.

25. V příloze č. 11 bodě 5 se za slovo „systematika“ vkládá slovo „účtů“.

26. V příloze č. 11 se doplňuje bod 7, který zní:

7. Vybrané informace související s výkonem dohledu nad finančním trhem V - D“.

27. Příloha č. 14 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 15 až 19 se označují jako přílohy č. 14 až 18.

28. V příloze č. 14 bodě 2 se za slovo „šetření“ vkládají slova „ , výpovědi“.

29. V příloze č. 18 bodě 2 se slova „V - PT“ nahrazují slovy „V - T“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Přesunout nahoru