Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 236/2008 Sb.Vyhláška o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému

Částka 75/2008
Platnost od 30.06.2008
Účinnost od 01.07.2008
Zrušeno k 03.01.2018 (424/2017 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

236

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2008

o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 47 odst. 4, § 49 odst. 2, § 50 odst. 7, § 63 odst. 5, § 67 odst. 3, § 68 odst. 5 a § 71 odst. 5:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví podrobnější pravidla pro

a) poskytování informací České národní bance organizátorem regulovaného trhu a provozovatelem mnohostranného obchodního systému,

b) uveřejňování informací organizátorem regulovaného trhu a výjimky z povinnosti uveřejňovat aktuální ceny a množství poptávaných a nabízených akcií.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného obchodního systému,

b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou popsány a přístupné jako celek v informačním systému České národní banky,

c) zrušeným obchodem obchod, jehož právní důvod odpadl,

d) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému předkládají výkazy České národní bance.

§ 3

Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému

(K § 49, 50, 63 a 71)

(1) Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému informuje Českou národní banku formou a způsobem uvedeným v § 4 o

a) investičních nástrojích přijatých k obchodování na jím organizovaném trhu a jejich emitentech, zasláním výkazu MKT (ČNB) 60-97 „Informace o nástrojích přijatých k obchodování“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS60, v rozsahu a struktuře podle bodu 1 přílohy k této vyhlášce, nejpozději do konce pracovního dne, jenž předchází obchodnímu dni, ke kterému se údaje nebo jejich změna vztahují; každá změna vyžaduje poskytnutí úplného výkazu,

b) uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji a jejich změnách zasláním výkazu MKT (ČNB) 50-97 „Informace o obchodech - uzavření - ORT/MOS“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS50, v rozsahu a struktuře podle bodu 2 přílohy k této vyhlášce, nejpozději do konce pracovního dne následujícího po obchodním dni, ve kterém byl obchod uzavřen nebo změněn,

c) podmínkách a průběhu obchodování se všemi investičními nástroji přijatými k obchodování na jím organizovaném trhu zasláním výkazu MKT (ČNB) 61-97 „Informace o objednávkách v obchodním systému“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS61 a výkazu MKT (ČNB) 62-97 „Informace o kotacích v obchodním systému“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS62, v rozsahu a struktuře podle bodů 3 a 4 přílohy k této vyhlášce, nejpozději do konce pracovního dne následujícího po obchodním dni, ke kterému se údaje vztahují,

d) cenách a objemech obchodů ke konci obchodního dne za každý jednotlivý typ obchodního systému a trh jako celek zasláním výkazu MKT (ČNB) 63-97 „Informace o cenách a objemech obchodů“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS63, v rozsahu a struktuře podle bodu 5 přílohy k této vyhlášce, nejpozději do konce pracovního dne následujícího po obchodním dni, ke kterému se údaje vztahují,

e) účastnících regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému zasláním výkazu MKT (ČNB) 65-97 „Informace o účastnících“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS65, v rozsahu a struktuře podle bodu 6 přílohy k této vyhlášce, do konce pracovního dne, ve kterém

1. se některý z účastníků stal nebo přestal být účastníkem regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, nebo

2. se dozvěděl o změně údajů poskytovaných o účastníkovi regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému,

f) indexech počítaných organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného obchodního systému zasláním výkazu MKT (ČNB) 70-97 „Informace o indexech“ vypracovaného podle datového souboru MOKAS70, v rozsahu a struktuře podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce, nejpozději do konce pracovního dne následujícího po obchodním dni, ke kterému se údaje vztahují.

(2) Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému informuje Českou národní banku formou a způsobem podle § 5 odst. 1 o

a) obchodních dnech regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, nejpozději 2 pracovní dny před prvním obchodním dnem, ke kterému se vztahuje

1. kalendář obchodních dnů, nebo

2. změna v kalendáři obchodních dnů,

b) číselnících používaných organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného obchodního systému ve výkazech podle odstavce 1 nejpozději 2 pracovní dny před obchodním dnem, ke kterému se změna v údajích vztahuje,

c) parametrech obchodování v rozsahu a struktuře podle bodu 8 přílohy k této vyhlášce, nejpozději do konce pracovního dne před obchodním dnem, ke kterému se změna v údajích vztahuje; změně v parametrech, jejíž účinnost nastává v průběhu obchodního dne, informuje bez zbytečného odkladu a uvede čas účinnosti této změny.

(3) Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému informuje Českou národní banku formou a způsobem podle § 5 odst. 1 o

a) významném porušení pravidel obchodování,

b) mimořádné situaci na trhu,

c) důvodném podezření na využití vnitřní informace nebo na manipulaci s trhem a

d) důvodném podezření z porušení zákona osobou oprávněnou uzavírat obchody na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému.

(4) Organizátor regulovaného trhu informuje Českou národní banku formou a způsobem podle § 5 odst. 1 o porušení informační povinnosti

a) emitenta investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh a

b) osoby, která následně požádala o přijetí finančního nástroje na regulovaný trh bez souhlasu emitenta.

(5) Organizátor regulovaného trhu informuje Českou národní banku formou a způsobem uvedeným v § 5 odst. 1 do 1 měsíce po uplynutí kalendářního čtvrtletí o výsledcích svého hospodaření v tomto čtvrtletí k poslednímu dni tohoto kalendářního čtvrtletí, a to v rozsahu a struktuře podle jiného právního předpisu upravujícího účetnictví.

(6) Organizátor regulovaného trhu předkládá České národní bance formou a způsobem podle § 5 odst. 2 výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu.

(7) Pokud obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o obchodech s kótovanými investičními nástroji1) prostřednictvím regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, informace je součástí výkazů zasílaných podle odstavce 1 písm. b).

§ 4

Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat

(1) Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému zasílá České národní bance výkazy podle § 3 odst. 1 v elektronické podobě ve formě datových zpráv prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 s uvedením dat výkazu, opatří organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému

a) zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby, založeným na kvalifikovaném certifikátu2), nebo

b) elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu3).

§ 5

Zasílání informací elektronickou poštou

(1) Informace uvedené v § 3 odst. 2 až 5 zasílá organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny s jednoznačným označením informační povinnosti, nebo na pevném nosiči dat (CD, DVD). Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu.

(2) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu (§ 3 odst. 6), která se podle jiného právního předpisu o účetnictví4) ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky, organizátor regulovaného trhu zašle České národní bance v elektronické podobě stanovené jiným právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku5) způsobem podle odstavce 1. Pokud velikost zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle organizátor regulovaného trhu výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu České národní bance na pevném nosiči dat (CD, DVD).

§ 6

Oprava nesprávných a neúplných výkazů

Pokud organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému zjistí, že údaje výkazu předaného České národní bance jsou nesprávné nebo neúplné, postupuje způsobem pro poskytování informací podle § 3 a neprodleně uvědomí Českou národní banku o obsahu a důvodu opravy.

§ 7

Kontaktní osoby

(1) Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému sdělí České národní bance

a) jméno a příjmení kontaktní osoby,

b) adresu pracoviště, telefonní, faxové číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby,

c) údaje o vydaném kvalifikovaném certifikátu kontaktní osoby nebo údaj o kvalifikovaném systémovém certifikátu.

(2) Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému sdělí České národní bance každou změnu údajů podle odstavce 1.

§ 8

Kvalifikované účasti

(K § 47)

Organizátor regulovaného trhu uveřejní údaje o osobách, které na něm měly v době konání valné hromady nebo rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady kvalifikovanou účast a osobách jej ovládajících, a velikost jejich účasti v českém jazyce způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejpozději do 1 měsíce ode dne konání nebo rozhodnutí s tím, že upřesní povahu vztahu osoby s kvalifikovanou účastí k organizátorovi regulovaného trhu.

§ 9

Kurzy investičních nástrojů

(K § 68)

(1) Organizátor regulovaného trhu uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) aktuální kurz investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu, který není akcií, nejpozději do 15 minut po každé změně aktuálního kurzu investičního nástroje a

b) závěrečný kurz investičního nástroje v kurzovním lístku nejpozději k okamžiku zahájení následujícího obchodního dne.

(2) Součástí údaje o aktuálním kurzu a závěrečném kurzu je údaj o pozastavení obchodování s investičním nástrojem, jestliže bylo obchodování s tímto investičním nástrojem pro obchodní den nebo pro jeho část pozastaveno.

§ 10

Výjimky z povinnosti uveřejňovat informace

(K § 67)

Organizátor regulovaného trhu není povinen uveřejnit informace o aktuální nabídkové a poptávkové ceně a aktuálním nabízeném a poptávaném množství za tyto ceny pro akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu, pokud

a) jde o pokyn velkého rozsahu za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů6),

b) způsob obchodování na regulovaném trhu splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů7).


§ 11

Přechodná ustanovení

1. Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému plní informační povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. c), d) a f) této vyhlášky od 1. července 2009.

2. Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému splní informační povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. e) a § 3 odst. 2 poprvé do 1. července 2009.

§ 12

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 355/2004 Sb., kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzu investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu a způsob informování Komise pro cenné papíry o využívání vnitřních informací a o manipulaci s trhem, se zrušuje.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Guvernér: doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 236/2008 Sb.

Obsah informací zasílaných organizátorem regulovaného trhu a provozovatelem mnohostranného obchodního systému České národní bance

1. Výkaz MKT (ČNB) 60-97 „Informace o nástrojích přijatých k obchodování“ s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS60 obsahuje údaje o investičních nástrojích přijatých k obchodování organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného obchodního systému, kterými jsou zejména název a identifikace investičního nástroje, datum počátku platnosti údajů, datum poslední změny údajů, datum konce platnosti údajů, identifikace a název podkladového nástroje, druh finančního nástroje, datum splatnosti investičního nástroje, realizační cena, údaj o cenovém multiplikátoru, datum přijetí na trh, země konečného vlastníka emitenta finančního nástroje, u indexových derivátů země indexu, údaj o marži na kontrakt (futures), datum emise, počet investičních nástrojů v emisi, označení, zda úroková sazba investičního nástroje je pevná nebo pohyblivá, četnost výplaty úroku investičního nástroje, aktuální výše úrokové sazby dluhopisu nebo nástroje peněžního trhu vyjádřenou v procentech, standard pro výpočet alikvotního úrokového výnosu investičního nástroje, aktuální nominální hodnota a měna nominální hodnoty investičního nástroje, datum prvního dne, ve kterém investor nabývající dluhopis nemá nárok na výplatu stanoveného kupónu, výše poslední dividendy, datum prvního dne, ve kterém investor nabývající investiční nástroj nemá nárok na výplatu dividendy, označení trhu a obchodní skupiny dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, název a identifikace emitenta, adresa sídla emitenta, země sídla emitenta, kód oboru emitenta.

2. Výkaz MKT (ČNB) 50-97 „Informace o obchodech - uzavření - ORT/MOS“ s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS50 obsahuje údaje o obchodech uzavřených prostřednictvím organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému. Údaje jsou členěny na datové oblasti.

1. Datová oblast MOKA50_11: Informace o obchodech - uzavření - ORT/MOS

Datová oblast obsahuje zejména identifikaci účastníka trhu, referenční číslo hlášení, datum a čas uskutečnění obchodu, ukazatel nákupu/prodeje, údaj o uzavření transakce na vlastní nebo cizí účet (postavení), identifikaci investičního nástroje, jednotkovou cenu investičního nástroje v měně nebo v procentech s uvedením notace ceny, množství nebo nominální hodnotu investičních nástrojů, identifikaci protistrany transakce, identifikaci místa uskutečnění transakce, referenční číslo obchodu, identifikaci zákazníka, předpokládané datum vypořádání, objem obchodu, typ obchodního systému, typ obchodu v obchodním systému na základě kotací, identifikaci objednávky/pokynu, typ transakce dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, případně údaj, že se výkazem současně poskytuje České národní bance informace obchodníka s cennými papíry o uzavřeném obchodu s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie.

2. Datová oblastMOKA50_21: Informace o obchodech - zrušení/změna - ORT/MOS

Datová oblast obsahuje zejména identifikaci účastníka trhu, referenční číslo hlášení o zrušení obchodu, referenční číslo hlášení obchodu, ke kterému se informace o zrušení vztahuje a označení zda se výkazem hlásí zrušení obchodu nebo se zrušuje hlášení obchodu, případně označení, že se výkazem současně poskytuje České národní bance informace obchodníka s cennými papíry o zrušení uzavřeného obchodu s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie.
Organizátor regulovaného trhu a provozovatel mnohostranného obchodního systému informuje o změně obchodu tak, že v datové oblasti „Hlášení obchodů - zrušení - OCP“ zaznamená zrušení obchodu a současně v datové oblasti „Hlášení obchodů - uzavření - OCP“ zaznamená údaje o obchodu ve změněné podobě.

3. Výkaz MKT (ČNB) 61-97 „Informace o objednávkách v obchodním systému“ s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS61 obsahuje údaje o objednávce (pokynu) v daném obchodním systému, zejména identifikaci účastníka trhu, identifikaci objednávky, datum a čas vložení objednávky/pokynu do systému, datum a čas platnosti objednávky, datum a čas poslední změny, stav a typ objednávky dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, typ obchodního systému, pro který byla objednávka vytvořena, ukazatel nákupu/prodeje, identifikaci investičního nástroje, limitní cena v měně nebo v procentech, cenová notace, požadované množství, množství zobrazované v obchodním systému, validované množství, uspokojené množství, označení, zda je objednávka současně kotací v obchodních systémech založených na tvůrcích trhu, číslo pokynu z deníku obchodníka s cennými papíry, označení protistrany transakce, údaj o uzavření transakce na vlastní nebo cizí účet (postavení), identifikaci zákazníka, popř. další dispozici s objednávkou.

4. Výkaz MKT (ČNB) 62-97 „Informace o kotacích v obchodním systému“ s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS62 obsahuje údaje o kotaci v obchodním systému založeném na tvůrcích trhu, zejména identifikaci investičního nástroje, identifikaci tvůrce trhu, množství a cenu nákupu, množství a cenu prodeje, cenovou notaci, stav kotace a typ změny dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, datum změny a čas poslední změny kotace.

5. Výkaz MKT (ČNB) 63-97 „Informace o cenách a objemech obchodů“ s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS63 obsahuje údaje o cenách a objemech obchodů, zejména identifikaci a název investičního nástroje, datum obchodního dne, typ obchodního systému, cenovou notaci, otevírací a závěrečnou cenu, denní maximální a minimální cenu, denní změnu v měně, objem obchodů v měně, množství zobchodovaných nástrojů, počet obchodů, množství zobchodovaných investičních nástrojů s povinností tvůrce trhu, objem obchodů v měně s povinností tvůrce trhu, počet obchodů s povinností tvůrce trhu, počet uspokojených pokynů na nákup a na prodej, počet otevřených pozic s derivátem vypisovaným organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem vypořádacího systému k danému obchodnímu dni (open interest), alikvotní úrokový výnos v %, stav obchodování dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému, typ a stav převisu (periodická aukce), míru alokace (periodická aukce), stav periodické aukce dle číselníku organizátora regulovaného trhu nebo provozovatele mnohostranného obchodního systému a čas ukončení periodické aukce.

6. Výkaz MKT (ČNB) 65-97 „Informace o účastnících“ s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS65 obsahuje údaje využívané v obchodním systému k identifikaci účastníka trhu, zejména obchodní jméno, identifikaci účastníka, adresu, kontaktní údaje a kontaktní osoby účastníka trhu.

7. MKT (ČNB) 70-97 „Informace o indexech“ s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS70 obsahuje údaje o složení indexu počítaného organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného obchodního systému. Údaje jsou členěny na datové oblasti.

1. Datová oblast MOKA70_11: Informace o indexech - složení

Datová oblast obsahuje zejména název a identifikaci indexu, název a identifikaci investičního nástroje, množství investičního nástroje v indexu, cenovou notaci, datum poslední aktualizace složení.

2. Datová oblastMOKA70_21: Informace o indexech - hodnoty

Datová oblast obsahuje zejména identifikaci indexu, datum a čas výpočtu a hodnotu indexu.

8. Informace o parametrech obchodování obsahuje údaje o cenových, množstevních, časových a dalších požadavcích na uzavírání obchodů a vkládání objednávek nebo kotací stanovených organizátorem regulovaného trhu nebo provozovatelem mnohostranného obchodního systému na základě pravidel obchodování, zejména standardní velikost lotu, cenové pásmo nebo kroky změny kotace podle jednotlivých investičních nástrojů nebo obchodních skupin.

Poznámky pod čarou

1) § 15t odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.
§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 234/2008 Sb.

2) § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

3) § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

4) § 21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

6) Čl. 20 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

7) Čl. 18 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

Přesunout nahoru