Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 234/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.

Částka 75/2008
Platnost od 30.06.2008
Účinnost od 01.07.2008
Zrušeno k 01.01.2011 (276/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2008,

kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb., (dále jen „zákon“) a § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena d) až f), která včetně poznámky pod čarou č. 2 znějí:

d) formu a způsob, kterým obchodník s cennými papíry informuje Českou národní banku o uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji,

e) údaje, které jsou za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2) součástí informace o obchodu podle písmene d),

f) náležitosti, lhůty a způsob zasílání zpráv externího auditora nebo auditorské společnosti České národní bance o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka.

2) Čl. 13 odst. 3 a 4 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.“.

2. V § 2 písm. a) se slova „podle datového souboru“ zrušují.

3. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

c) zrušeným obchodem obchod, jehož právní důvod odpadl,

d) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jménem obchodníka s cennými papíry předkládají výkazy České národní bance.“.

4. V § 3 písmeno a) zní:

a) výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu způsobem uvedeným v § 6 odst. 3;“.

5. V § 4 písm. d) se v úvodní části ustanovení za slova „§ 6“ vkládají slova „odst. 1“.

6. V § 4 písm. e) bodě 1 se slova „§ 6 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 7“.

7. V § 4 písm. e) bodě 2 se slova „§ 6 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 7“.

8. V § 4 písm. e) bodě 3 se slova „§ 6 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 7“.

9. V § 4 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji, jejich zrušení nebo změnách, zasláním výkazu MKT (ČNB) 40-97, vypracovaného podle datového souboru MOKAS40, způsobem uvedeným v § 7. Rozsah a struktura výkazu a způsob zaznamenání údaje o změně obchodu jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.“ .

10. V § 5 písm. c) se slova „§ 6 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 8a odst. 1“.

11. V § 5 písm. e) se slova „§ 6 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 8a odst. 1“.

12. V § 5 písm. g) se slova „§ 6“ nahrazují slovy „§ 7“.

13. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 4 zní:

㤠6

Způsob zasílání některých informací

(1) Informaci uvedenou v § 3 písm. b) a § 4 písm. d) zasílá obchodník s cennými papíry České národní bance v elektronické podobě ve formě datové zprávy na adresu elektronické podatelny s jednoznačným označením informační povinnosti, nebo na pevném nosiči dat (CD, DVD). Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem3) kontaktní osoby založeným na kvalifikovaném certifikátu.

(2) Hlášení podle § 5 písm. h) zasílané v listinné podobě musí být opatřeno podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za obchodníka s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry je zašle na adresu České národní banky s jednoznačnou identifikací informační povinnosti.

(3) Informaci uvedenou v § 3 písm. a) zašle obchodník s cennými papíry v elektronické podobě stanovené zvláštním právním předpisem o digitalizaci obchodního rejstříku4) na adresu elektronické podatelny České národní banky. Datová zpráva musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby. Pokud velikost datové zprávy neumožňuje zasílání elektronickou poštou, zašle obchodník s cennými papíry výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu v elektronické podobě na pevném nosiči dat (CD, DVD).

3) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

4) § 2 vyhlášky č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).“.

14. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Zpráva auditora

(1) Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, že jeho externí auditor nebo auditorská společnost předloží České národní bance zprávu o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka obdobně způsobem podle § 6 odst. 1 nebo 2

a) v případě roční informace do 4 měsíců po skončení příslušného účetního období,

b) bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků.

(2) Zpráva podle odstavce 1 písm. a) obsahuje alespoň údaje uvedené v příloze č. 17 k této vyhlášce. Zpráva podle odstavce 1 písm. b) obsahuje popis zjištěného nedostatku.“.

15. § 7 až 9 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 až 8 znějí:

㤠7

Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat

(1) Obchodník s cennými papíry zasílá České národní bance výkazy podle § 4 písm. a) až c) a e) a f) a § 5 písm. a) až g) v elektronické podobě ve formě datových zpráv prostřednictvím aplikace České národní banky pro sběr dat, která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1, s uvedením dat výkazu, zabezpečí obchodník s cennými papíry

a) zaručeným elektronickým podpisem kontaktní osoby, založeným na kvalifikovaném certifikátu5), nebo

b) elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu6).

(3) Obchodník s cennými papíry může namísto postupu podle odstavce 1 předávat výkazy České národní bance způsobem pro předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů podle zvláštního právního předpisu upravujícího předkládání výkazů bankami7).

(4) Obchodník s cennými papíry může namísto postupu podle odstavců 1 a 3 poskytnout informaci podle § 4 písm. f) České národní bance prostřednictvím regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému tak, že zabezpečí, aby byla součástí informace o obchodech uzavřených na regulovaném trhu podle jiného právního předpisu o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému8).

§ 8

Oprava nesprávných a neúplných výkazů

Pokud obchodník s cennými papíry zjistí, že údaje výkazu předaného České národní bance jsou nesprávné nebo neúplné, opravený výkaz a v případě potřeby i výkazy související předloží České národní bance bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným pro splnění informační povinnosti a uvědomí Českou národní banku o obsahu a důvodu opravy.

§ 9

Kontaktní osoby

(1) Obchodník s cennými papíry sdělí České národní bance

a) jméno a příjmení kontaktní osoby,

b) adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby,

c) údaje o vydaném kvalifikovaném certifikátu kontaktní osoby nebo údaj o kvalifikovaném systémovém certifikátu.

(2) Obchodník s cennými papíry sdělí České národní bance každou změnu údajů podle odstavce 1.

5) § 2 písm. l) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

6) § 2 písm. m) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

7) Opatření České národní banky č. 1/2005, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších změn.

8) Vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému.“.

16. Za přílohu č. 15 se doplňují přílohy č. 16 a 17, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 9 znějí:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Obsah informace o uzavřených obchodech s kótovanými investičními nástroji

1. Výkaz MKT (ČNB) 40-97 s kódem přiřazeného datového souboru MOKAS40 obsahuje údaje o uzavřených nebo zrušených obchodech s kótovanými investičními nástroji, které jsou za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů9), součástí informace o obchodu. Údaje jsou členěny na datové oblasti.

Datová oblast: Hlášení obchodů - uzavření - OCP

Datová oblast vedle údajů uvedených v tabulce č. 1 přílohy 1 přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů, s výjimkou údajů uvedených pod č. 7 - 15, 19 a 23 v této tabulce, obsahuje identifikaci zákazníka, předpokládaný den vypořádání, objem obchodu a referenční číslo hlášení obchodu.

Datová oblast: Hlášení obchodů - zrušení - OCP

Datová oblast obsahuje identifikaci obchodníka s cennými papíry, referenční číslo hlášení o zrušení obchodu, referenční číslo hlášení obchodu, ke kterému se informace o zrušení vztahuje a označení, zda se výkazem hlásí zrušení obchodu nebo se zrušuje hlášení obchodu.

2. Obchodník s cennými papíry informuje o změně obchodu tak, že v datové oblasti Hlášení obchodů - zrušení - OCP zaznamená zrušení obchodu a současně v datové oblasti Hlášení obchodů - uzavření - OCP zaznamená údaje o obchodu ve změněné podobě.

3. Zákazník je v informaci identifikován rodným číslem fyzické osoby, identifikačním číslem právnické osoby nebo náhradní identifikací přidělenou zákazníkovi osobou vedoucí centrální evidenci cenných papírů namísto takového čísla, nebo jedinečným číslem přiděleným zákazníkovi způsobem stanoveným vnitřními předpisy obchodníka s cennými papíry, pokud mu rodné číslo, identifikační číslo právnické osoby nebo náhradní identifikace nebyly přiděleny.

4. Obchodník s cennými papíry je v informaci vždy označen mezinárodním identifikačním kódem banky (BIC).

9) Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 605/2006 Sb.

Obsah zprávy auditora

Zpráva externího auditora nebo auditorské společnosti obsahuje

a) zhodnocení souladu účetních zásad a postupů účtování o peněžních prostředcích a investičních nástrojích zákazníka s právními předpisy,

b) zhodnocení shody stavu evidence majetku zákazníka v systému vnitřní evidence s právními předpisy,

c) hodnocení, zda obchodník s cennými papíry provádí rekonciliaci zákaznického majetku přiměřeně často, průkazným způsobem a v souladu s právními předpisy a svým vnitřním předpisem,

d) výsledek nejméně jednoho ověření rekonciliace zákaznického majetku provedené obchodníkem s cennými papíry v průběhu kalendářního roku, za který se zpráva podle § 5a odst. 2 písm. a) zpracovává,

e) výsledek ověření souladu ukládání investičních nástrojů a peněžních prostředků u třetích osob a třetích zemích s právními předpisy,

f) výsledek ověření souladu použití investičních nástrojů stanovených právními předpisy a vnitřním předpisem obchodníka s cennými papíry,

g) další důležité informace, které se týkají ochrany majetku zákazníka obchodníkem s cennými papíry.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Obchodník s cennými papíry poskytne České národní bance informace podle § 4 písm. f) vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé ve vztahu k obchodům uzavřeným 1. listopadu 2008.

2. Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, že jeho externí auditor nebo auditorská společnost předloží zprávu podle § 6a odst. 1 písm. a) způsobem podle § 6 odst. 1 nebo 2 vyhlášky č. 605/2006 Sb., ve znění této vyhlášky, poprvé za rok 2008.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 266/2004 Sb., o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu, se zrušuje.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Přesunout nahoru