Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 215/2008 Sb.Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Částka 68/2008
Platnost od 27.06.2008
Účinnost od 12.07.2008
Zrušeno k 25.01.2020 (5/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

215

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2008

o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy a základní pojmy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) patotypem geneticky ustálený soubor jedinců jednoho druhu škodlivého organismu, který se svými vlastnostmi liší od jiného geneticky ustáleného souboru jedinců téhož druhu,

b) indexováním jakýkoliv postup k prokázání přítomnosti fytoplazem, virů, viroidů nebo jim podobných škodlivých organismů v náchylných (indikátorových) rostlinách,

c) hraněným dřevem dřevo zbavené přirozeného zaobleného povrchu,

d) zrnem semena, která jsou rostlinnými produkty podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona.

(3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí:

a) evropskými zeměmi Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán (evropská část), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko (evropská část), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko a Černá Hora, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Ukrajina, Vatikán,

b) neevropskými zeměmi středozemní oblasti Alžírsko, Ceuta, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Melilla, Sýrie, Tunisko, Turecko,

c) severoamerickými zeměmi Grónsko, Kanada, Saint Pierre a Miquelon, Spojené státy americké (USA),

d) americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, včetně ostrovů,

e) kontinentálními americkými zeměmi všechny země Severní, Střední a Jižní Ameriky, s výjimkou ostrovů,

f) kontinentálními státy USA Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínie, Washington, Washington D.C., Wisconsin, Wyoming, Západní Virgínie.

§ 2

Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu

(1) Průzkum podle § 6 odst. 1 zákona ke zjištění výskytu škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A a č. 2 části A, popřípadě škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona, jejichž přítomnost je překážkou uznání rozmnožovacího materiálu podle jiných právních předpisů3),4) se provádí

a) u porostu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů, chmele a révy vinné před založením porostu rostlin rodů Citrus L., Cydonia Mill., Fragaria L., Humulus L., Malus Mill., Poncirus Raf., Prunus L., Pyrus L., Rubus L., Vitis L., určeného k produkci šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu, nebo

b) u zdrojů reprodukčního materiálu lesních druhů, pokud náleží k rodům Abies Mill., Castanea Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Populus L., Prunus L., Pseudotsuga Carr. a Quercus L. před uznáním zdroje reprodukčního materiálu rostlin určeného pro vegetativní způsob reprodukce.

(2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav“) zveřejňuje ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „Věstník“) vzor žádosti o provedení průzkumu podle § 6 odst. 1 zákona, způsob, termín a adresu místa podání žádosti. Žádost kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

a) identifikaci pozemku, na kterém má být založen porost rozmnožovacího materiálu nebo uznán zdroj reprodukčního materiálu,

b) název druhu rostliny, jejíž porost rozmnožovacího materiálu má být založen, nebo druhu rostliny, jejíž zdroj reprodukčního materiálu má být uznán.

§ 3

Škodlivé organismy, rostliny a rostlinné produkty, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat

[K § 2 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 1 zákona]

(1) Je zakázáno zavlékat a rozšiřovat

a) škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A k této vyhlášce,

b) rostliny nebo rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části A k této vyhlášce,

pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 2 části A k této vyhlášce.

(2) Škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B k této vyhlášce je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat.

(3) Rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 2 části B k této vyhlášce je zakázáno zavlékat do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón rozšiřovat, pokud jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v téže části této přílohy.

(4) Škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce se dělí na

a) organismy, jejichž výskyt není znám v žádné části Evropské unie, jsou významné pro celou Evropskou unii a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I k této vyhlášce,

b) organismy, jejichž výskyt je znám v Evropské unii, ale nejsou endemické nebo usídlené v celé Evropské unii, jsou významné pro celou Evropskou unii a jsou uvedeny v příloze č. 1 části A oddílu II a v příloze č. 2 části A oddílu II k této vyhlášce,

c) ostatní organismy, které jsou významné pro určité chráněné zóny a jsou uvedeny v příloze č. 1 části B a v příloze č. 2 části B k této vyhlášce.

(5) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahují ustanovení k dovozu a uvádění na trh s ohledem na definici dřeva podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 4

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat

(K § 7 odst. 5 až 7 zákona)

(1) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části A k této vyhlášce, pokud pocházejí ze zemí uvedených v téže části této přílohy.

(2) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 3 části B k této vyhlášce do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy.

(3) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části A k této vyhlášce, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.

(4) Je zakázáno dovážet anebo přemísťovat rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 4 části B k této vyhlášce do chráněných zón uvedených v téže části této přílohy a uvnitř těchto zón přemísťovat, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v téže části této přílohy.

(5) Malá množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv pro zvířata původem ze třetích zemí, na která se nevztahuje ustanovení § 7 odst. 5 písm. c) a d) zákona, pokud nevykazují žádné příznaky napadení škodlivými organismy a pokud nejsou určena pro pokusné, vědecké anebo šlechtitelské účely podle § 8 zákona, jsou nejvýše:

1.ovoce a zelenina kromě hlíz bramboru (Solanum tuberosum L.)2 kg
2.řezané květiny a části rostlin tvořící jednu kytici1 kytice
3.osivo kromě semen bramboru (Solanum tuberosum L.)5 sáčků v originálním balení pro drobný prodej.

§ 5

Povolování nakládání s karanténním materiálem

(K § 8 odst. 1, 2 a 4 zákona)

(1) Povolit dovoz, přemístění a přechovávání škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 8 odst. 1 zákona (dále také jen „karanténní materiál“) a manipulaci s nimi může Ústav jedině za předpokladu, že je vyloučeno zjistitelné nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v § 3 odst. 1 až 3.

(2) Nebezpečí šíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 při jejich dovozu, přemísťování, přechovávání a manipulaci s nimi anebo při dovozu, přemísťování, přechovávání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a manipulaci s nimi posuzuje Ústav na základě

a) dostupných současných vědeckých poznatků o příslušných škodlivých organismech, zejména o jejich biologii a schopnosti aktivního šíření,

b) zhodnocení odborných a technických předpokladů dovozce nebo příjemce zásilky nebo dodávky nebo osoby, která příslušné škodlivé organismy dováží, přemísťuje nebo přechovává, k zamezení jejich rozšíření,

c) šetření provedeného v případě potřeby v zemi původu zásilky,

d) vyloučení možnosti skrytého napadení příslušnými škodlivými organismy vhodnými metodami včetně laboratorního testování.

(3) Žádost o povolení dovozu anebo přemístění karanténního materiálu kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s karanténním materiálem,

b) vědecký název škodlivých organismů nebo rostlin nebo názvy rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

c) typ karanténního materiálu,

d) množství karanténního materiálu,

e) místo původu karanténního materiálu s vhodnými písemnými doklady, včetně adresy bydliště, popřípadě sídlo vývozce anebo odesílatele,

f) balení, způsob přepravy, předpokládaný termín dovozu anebo přemístění,

g) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro pokusné, vědecké nebo šlechtitelské účely,

h) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál před předáním příjemci v případě potřeby udržován a úředně testován,

i) místo prvního uložení nebo prvního pěstování po úředním uvolnění karanténního materiálu z režimu uvedeného v odstavci 7, v případech, kdy je to vhodné,

j) navrhovaný postup zničení nebo ošetření karanténního materiálu po ukončení činností s tímto materiálem,

k) navrhované vstupní místo.

(4) Žádost o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení osoby odpovědné za činnosti s karanténním materiálem,

b) vědecký název škodlivého organismu,

c) adresu a popis místa, v němž bude karanténní materiál přechováván, popřípadě v němž bude prováděno testování podle odstavců 11 a 12,

d) dobu trvání, podstatu a cíle činností s karanténním materiálem, obsahující alespoň shrnutí postupu práce a specifikaci pokusů pro pokusné, vědecké nebo šlechtitelské účely,

e) navrhovaný postup zničení škodlivého organismu a zničení nebo ošetření dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů po ukončení povolených činností s karanténním materiálem, je-li to účelné,

f) návrh konkrétních postupů a opatření žadatele ke splnění zásad stanovených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(5) V místech a zařízeních, v nichž se karanténní materiál přechovává, rozmnožuje nebo se s ním jinak manipuluje, musí být zajištěno, aby všechny škodlivé organismy byly pod kontrolou a aby se zamezilo možnosti jejich úniku. Pro každou činnost uvedenou v žádosti podle odstavců 3 a 4 musí být Ústavem stanoveno riziko možnosti úniku škodlivých organismů uvedených v odstavci 1, vzhledem k typu karanténního materiálu a předpokládané činnosti, biologii škodlivých organismů, ke způsobům jejich šíření, k jejich interakci s okolím a k jiným důležitým faktorům spojeným s riziky, která vykazuje karanténní materiál.

(6) Ústav před vydáním svého rozhodnutí

a) ověří, zda činnosti, pro něž má být karanténní materiál dovezen, přemístěn nebo pro něž mají být škodlivé organismy přechovávány, jsou v souladu s pojetím práce pro pokusné, vědecké, šlechtitelské, popřípadě diagnostické účely,

b) prověří, zda podmínky, za nichž mají být činnosti s karanténním materiálem prováděny, odpovídají zásadám uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce,

c) omezí povolené množství karanténního materiálu na množství nezbytné pro činnosti s tímto materiálem a nepřekračující kapacitu příslušného pracoviště stanovenou pro tyto účely,

d) přezkoumá odbornou a technickou kvalifikaci osoby pověřené prováděním činností s karanténním materiálem.

(7) V rozhodnutí o povolení dovozu anebo přemístění karanténního materiálu anebo o povolení jeho přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s ním stanoví Ústav, v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 5 k této vyhlášce a s postupy podle odstavce 11, konkrétní podmínky, které při tom musí být splněny a dodržovány (dále jen „karanténní režim“), včetně způsobu ohlašování případného úniku škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 z příslušných míst nebo zařízení, nebo jejich průniku do těchto míst nebo zařízení. Osoba pověřená prováděním činností s karanténním materiálem požádá o uvolnění tohoto materiálu z karanténního režimu v takovém předstihu, aby bylo možno vyloučit skryté napadení postupy podle odstavce 11 a provést kontrolu podle odstavce 13. Ústav může též stanovit zvláštní požadavky, které musí dovážená zásilka splňovat, jakož i podmínky pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu. Povolení přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s karanténním materiálem se vydává na dobu pěti let ode dne jeho nabytí právní moci.

(8) Formulář oprávnění k dovozu nebo přemístění karanténního materiálu, které vystavuje Ústav podle § 8 odst. 2 zákona, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Při dovozu nebo přemísťování se karanténní materiál dopravuje do místa přechovávání bez časové prodlevy.

(9) Je-li karanténní materiál zároveň rostlinou, rostlinným produktem nebo jiným předmětem, které musí být při dovozu opatřeny rostlinolékařským osvědčením podle § 23 zákona, musí být v části „Dodatkové prohlášení“ rostlinolékařského osvědčení uvedeno: „This material is imported under Directive 2008/61/EC“ (Tento materiál je dovážen podle směrnice 2008/61/ES) a případně zde musí být rovněž uvedeny příslušné škodlivé organismy.

(10) Pokud se při přemísťování karanténního materiálu na území členských států Evropské unie vystavuje rostlinolékařský pas podle § 12 odst. 1 a 2, uvede se v něm: „This material is moved under Directive 2008/61/EC“ (Tento materiál je přemísťován podle směrnice 2008/61/ES).

(11) Postupy k vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu, určeného pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely, škodlivými organismy jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(12) Podmínkou pro uvolnění karanténního materiálu z karanténního režimu je dodržení podmínek tohoto režimu, stanovených podle odstavce 7, a vyloučení skrytého napadení karanténního materiálu postupy podle odstavce 11, provedenými odborně vyškolenými zaměstnanci Ústavu nebo pověřenými osobami podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona, při nichž je karanténní materiál shledán prostým škodlivých organismů s výjimkou těch, jejichž výskyt na území Evropské unie je znám a které nejsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 7 k této vyhlášce anebo nejsou škodlivými organismy podle § 7 odst. 3 zákona.

(13) Ústav kontroluje ve vhodných termínech, vždy však před uvolněním karanténního materiálu z karanténního režimu, plnění podmínek stanovených podle odstavce 7, zejména zda

a) postupy k vyloučení skrytého napadení byly prováděny odborně vyškolenými zaměstnanci Ústavu nebo osobami pověřenými podle § 71 odst. 1 písm. b) nebo § 72 odst. 5 písm. i) zákona,

b) karanténní materiál, určený k uvolnění z karanténního režimu, který nebyl shledán prostým škodlivých organismů podle odstavce 12, a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které s ním byly v kontaktu nebo které mohly být zamořeny, byly zničeny nebo podrobeny jinému opatření ke zničení příslušných škodlivých organismů, a to způsobem stanoveným Ústavem,

c) jiný karanténní materiál a ostatní materiál shledaný zamořeným škodlivými organismy v průběhu činnosti a všechny ostatní rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, s kterými byl v kontaktu nebo které mohl zamořit, byly po ukončení činnosti zničeny nebo jinak ošetřeny způsobem stanoveným Ústavem,

d) místa a zařízení, která sloužila k přechovávání, rozmnožování nebo jiné manipulaci s karanténním materiálem, byla v případě potřeby sterilizována nebo jinak ošetřena způsobem stanoveným Ústavem.

§ 6

Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost

(K § 9 zákona)

Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle § 9 zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A k této vyhlášce.

§ 7

Monitoring a průzkum výskytu invazních škodlivých organismů

(K § 10 odst. 1 zákona)

Invazní škodlivé organismy a jejich výskyt podléhající monitoringu a průzkumu podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 8

Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů

(K § 10 odst. 4 zákona)

(1) Evidence výskytu nebo nepřítomnosti škodlivých organismů uvedených v přílohách č. 1, 2 a 8 k této vyhlášce a evidence o prvním výskytu škodlivých organismů, jejichž výskyt na území České republiky nebyl dosud znám, obsahuje tyto údaje:

a) rozsah a výsledky monitoringu a průzkumu, prováděných podle § 10 odst. 1 zákona,

b) vědecký název, popřípadě též patotyp škodlivého organismu a jeho taxonomické zařazení,

c) identifikaci pozemků a objektů, na kterých nebo ve kterých byl výskyt škodlivého organismu zjištěn,

d) identifikaci vlastníka pozemků či objektů, uvedených v písmenu c), nebo osoby, která je užívá z jiného právního důvodu – jméno, popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, datum narození, jméno, popřípadě jména, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu určenou k doručování,

e) vědecký název druhu, popřípadě název odrůdy hostitelské rostliny,

f) datum a způsob zjištění výskytu škodlivého organismu a identifikaci osoby, která jej zjistila,

g) identifikaci osoby, která škodlivý organismus určila, popřípadě též osoby, která ověřila správnost určení, a datum určení, popřípadě jeho ověření,

h) údaje o intenzitě výskytu škodlivého organismu,

i) způsob a výsledek úředního ověření správnosti informací o výskytu škodlivých organismů, uvedených v odstavci 1, poskytnutých Ústavu fyzickými a právnickými osobami.

(2) Součástí evidence jsou též úřední doklady o nařízení a provedení mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2 zákona a o informacích o výskytu škodlivých organismů uvedených v odstavci 1, poskytnutých Ústavu fyzickými a právnickými osobami.

§ 9

Oznamování výskytu škodlivých organismů Evropské komisi

(K § 10 odst. 5 zákona)

Ústav oznamuje Evropské komisi (dále jen „Komise“) a ostatním členským státům Evropské unie jakýkoliv výskyt

a) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu I a v příloze č. 2 části A oddílu I k této vyhlášce na území České republiky,

b) škodlivých organismů uvedených v příloze č. 1 části A oddílu II nebo části B a v příloze č. 2 části A oddílu II nebo části B k této vyhlášce na té části území České republiky, na níž jejich výskyt dosud nebyl znám.

§ 10

Registrace právnických a fyzických osob

(K § 12 odst. 2 a 8 zákona)

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, k nimž se váže povinnost registrace fyzických a právnických osob (dále jen „rizikové rostliny“) podle

a) § 12 odst. 1 písm. a) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A oddílech I a II k této vyhlášce,

b) § 12 odst. 1 písm. b) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B k této vyhlášce,

c) § 12 odst. 1 písm. c) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Žádost o registraci kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

a) rozsah činností pro rizikové rostliny uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce, které hodlá žadatel uvádět na trh, popřípadě

b) informaci, zda žadatel zároveň žádá o udělení oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů podle § 17 odst. 1, 2 nebo 4 zákona; v tomto případě žadatel přiloží návrh vzoru rostlinolékařského pasu podle § 17 odst. 2 zákona.

§ 11

Povinnosti registrovaných osob

[K § 13 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona]

(1) Registrované osoby vedou v rozsahu své registrace průběžně evidenci o rizikových rostlinách uvedených v příloze č. 9 k této vyhlášce. Evidence obsahuje:

a) záznamy o druzích, popřípadě odrůdách a o množství rizikových rostlin, včetně kategorií a generací rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu6),

b) záznamy a doklady o původu, účelu výroby, pěstování, způsobu nakládání, dovozu a skladování rizikových rostlin a o jejich převodu nebo přechodu na jiné osoby,

c) záznamy o místech podle jiného právního předpisu7), kde se rizikové rostliny pěstují, vyrábějí, skladují nebo kde se s nimi jinak nakládá,

d) záznamy a doklady vztahující se k péči o zdravotní stav rizikových rostlin a k jeho hodnocení a k zabezpečení jejich totožnosti, včetně záznamů o prohlídkách prováděných registrovanou osobou podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona,

e) záznamy o rostlinolékařských kontrolách prováděných Ústavem a záznamy o rostlinolékařských pasech vystavených Ústavem nebo registrovanou osobou s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g) včetně data jejich vystavení.

(2) Záznamy a doklady podle odstavce 1 uchovávají registrované osoby nejméně jeden rok ode dne, kdy došlo k poslednímu převodu nebo přechodu práv k rizikovým rostlinám.

(3) Registrovaná osoba provede nezbytné úkony nařízené Ústavem v souladu s § 13 odst. 2 zákona ke splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části A oddílu II a části B k této vyhlášce.

§ 12

Přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

(K § 14 odst. 1 a 2 zákona)

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být přemísťovány na území členských států Evropské unie, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas nebo náhradní rostlinolékařský pas, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I k této vyhlášce.

(2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nesmějí být přemísťovány do příslušné chráněné zóny uvedené v příloze č. 4 části B k této vyhlášce a uvnitř této zóny, pokud k nim, k jejich obalům nebo k dopravním prostředkům, které je přepravují, není připojen rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II k této vyhlášce.

(3) Na území členských států Evropské unie se přemísťují v souladu s § 14 odst. 2 zákona bez rostlinolékařských pasů dodávky osiva opatřené doklady potvrzujícími splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce.

§ 13

Soustavná rostlinolékařská kontrola

(K § 15 odst. 1 zákona)

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě I k této vyhlášce. Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v přílohách č. 1 části A a č. 2 části A k této vyhlášce, popřípadě napadení škodlivými organismy, proti jejichž zavlékání a rozšiřování byla stanovena opatření podle § 7 odst. 3 zákona, a ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v příloze č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce.

(2) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musí být před přemístěním do chráněné zóny podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodě II k této vyhlášce. Touto kontrolou se zjišťuje napadení škodlivými organismy uvedenými v odstavci 1 a v přílohách č. 1 části B a č. 2 části B k této vyhlášce a ověřuje se splnění zvláštních požadavků uvedených v odstavci 1 a v příloze č. 4 části B k této vyhlášce.

(3) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou rostlinolékařskou kontrolu může Ústav provést, jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 14

Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

(K § 17 odst. 1 a 2 zákona)

(1) Ústav vystaví rostlinolékařský pas osobě registrované podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) zákona na základě její žádosti podané Ústavu příslušnému

a) k místu provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu, jde-li o dovážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo

b) k místu, na němž se pozemky nebo objekty, na kterých nebo ve kterých se rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které mají být pasy vystaveny, nalézají,

a to v dostatečném předstihu před jejich očekávaným přemístěním.

(2) Oprávnění podle § 17 odst. 2, popřípadě náhradních pasů podle § 17 odst. 4 zákona může udělit na dobu neurčitou Ústav písemně na základě žádosti, pokud o oprávnění požádá žadatel o registraci v žádosti o registraci podle § 10 odst. 2 nebo registrovaná osoba. Pro registrovanou osobu jsou náležitosti žádosti uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 15

Formy a náležitosti rostlinolékařských pasů

(K § 16 odst. 2 a k § 18 odst. 2 zákona)

(1) Rostlinolékařský pas tvoří buď návěska, pokud obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až j), nebo návěska a doprovodný dokument, pokud návěska obsahuje pouze údaje stanovené v odstavci 2 písm. a) až e) a doprovodný dokument obsahuje údaje stanovené v odstavci 2 písm. a) až j).

(2) Rostlinolékařský pas obsahuje tyto údaje:

a) označení „EU Rostlinolékařský pas“,

b) označení kódu členské země,

c) označení odpovědné úřední organizace ochrany rostlin členské země nebo její rozlišovací značka, pro rostlinolékařské pasy vystavené v České republice označení „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“ nebo „ÚKZÚZ“,

d) registrační číslo přidělené registrované osobě odpovědnou úřední organizací ochrany rostlin členské země pro rostlinolékařské pasy vystavené v České republice Ústavem,

e) identifikaci partie rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu (např. pořadové číslo dodávky nebo týdne příslušného roku nebo číslo partie nebo balení),

f) vědecký botanický název rostliny,

g) množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů,

h) rozlišovací značku „ZP“ (Zona Protecta = chráněná zóna) s uvedením označení příslušné chráněné zóny, pro kterou rostlina, rostlinný produkt nebo jiný předmět splňuje příslušné požadavky (pouze pro rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět určené do chráněné zóny); označení chráněných zón jsou stanovena v příloze č. 12 k této vyhlášce,

i) rozlišovací značku „RP“ (Replacement Passport = náhradní pas), a pokud je odlišné, registrační číslo původního pěstitele, dovozce nebo výrobce, a pokud se změnil zdravotní stav dodávky, registrační číslo osoby zodpovědné za tuto změnu (pouze pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, u nichž byl původní rostlinolékařský pas nahrazen jiným pasem),

j) označení země původu nebo vyvážející země (pouze pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, dovezené ze třetích zemí).

(3) Návěska podle odstavce 1 musí být nepoužitá, vyhotovena z vhodného materiálu, který zabraňuje jejímu znehodnocení a poškození, a musí být připojena k dodávce příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů tak, aby nemohla být použita znovu. Za doprovodný dokument podle odstavce 1 se považuje jakýkoliv dokument obvykle používaný v obchodním styku.Na doprovodném dokumentu mohou být uvedeny také údaje požadované za účelem označování podle jiných právních předpisů o uvádění do oběhu osiva a sadby a reprodukčního materiálu lesních dřevin3),4), které však musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených v odstavci 2.

(4) Údaje podle odstavce 2 musí být vyplněny úplně a čitelně hůlkovým písmem, jsou-li příslušné kolonky v rostlinolékařském pasu předtištěny, nebo strojopisem, a to v některém z úředních jazyků Evropské unie, s výjimkou botanického názvu rostliny nebo rostlinného produktu, který se uvede v latinském jazyce. Případné opravy nebo výmazy v rostlinolékařském pasu musí být úředně ověřeny, jinak je rostlinolékařský pas neplatný.

(5) Pro hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování (sadbové brambory) a uvedené v bodě 18.1. přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby8), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „EU Rostlinolékařský pas“. Údaje o souladu s podmínkami stanovenými pro sadbové brambory, určené k přesunu do příslušné chráněné zóny a k přemísťování uvnitř této zóny, stanovené s ohledem na škodlivé organismy významné pro sadbové brambory, se uvedou buď na této návěsce nebo na jakémkoliv dokumentu používaném v obchodním styku.

(6) Pro osivo slunečnice (Helianthus annuus L.) uvedené v bodě 26. přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby8), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „EU Rostlinolékařský pas“.

(7) Pro osivo rajčete (Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex. Farw.) a osivo fazolu (Phaseolus L.) uvedené v bodech 27.1., 27.2. a 29. přílohy č. 4 části A oddílu II může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby8), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „EU Rostlinolékařský pas“.

(8) Pro osivo vojtěšky (Medicago sativa L.) uvedené v bodech 28.1. a 28.2. přílohy č. 4 části A oddílu II k této vyhlášce může být rostlinolékařský pas nahrazen úřední návěskou podle jiného právního předpisu o uvádění do oběhu osiva a sadby8), pokud tato návěska potvrzuje splnění zvláštních požadavků stanovených v příloze č. 4 části A k této vyhlášce tím, že obsahuje od 1. ledna 2006 označení „EU Rostlinolékařský pas“.

§ 16

Nahrazování rostlinolékařských pasů

(K § 19 odst. 1 a 2 zákona)

(1) Škodlivé organismy podle § 19 odst. 1 zákona jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(2) Osoba registrovaná podle § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona žádá o nahrazení rostlinolékařského pasu, rostlinolékařského pasu pro chráněnou zónu nebo náhradního rostlinolékařského pasu v dostatečném časovém předstihu Ústav.

§ 17

Způsob plnění povinností fyzických a právnických osob, souvisejících s vystavováním rostlinolékařských pasů

(K § 20 odst. 2 zákona)

(1) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou oprávněny kupovat nebo jiným způsobem získávat osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona jen tehdy, jsou-li opatřené rostlinolékařskými pasy nebo rostlinolékařskými pasy pro příslušnou chráněnou zónu, pokud mají být do této zóny přemístěny, anebo náhradními rostlinolékařskými pasy, jsou uvedené v příloze č. 9 části A bodech I a II k této vyhlášce.

(2) Evidenci o rostlinolékařských pasech podle § 20 odst. 2 písm. a) zákona tvoří záznamy s údaji podle § 15 odst. 2 písm. d) až g).

(3) Osoby uvedené v § 20 odst. 2 zákona ohlašují Ústavu písemně nákup nebo jiné nabytí rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III k této vyhlášce, pokud tyto rostliny pocházejí ze třetí země, a to do 7 dnů ode dne jejich nákupu nebo jiného nabytí. Vzor ohlášení je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 18

Zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole

(K § 21 odst. 1 a 3 zákona)

(1) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které musí být při dovozu do České republiky ze třetích zemí podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B k této vyhlášce.

(2) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty podle odstavce 1 smí být propuštěny do celního režimu podle § 21 odst. 1 zákona, pokud

a) nejsou napadeny nebo kontaminovány škodlivými organismy uvedenými v příloze č. 1 části A k této vyhlášce anebo škodlivými organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, vyskytují-li se na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech uvedených v příloze č. 2 části A k této vyhlášce,

b) nejsou rostlinami, rostlinnými produkty uvedenými v příloze č. 3 části A k této vyhlášce a pocházejícími ze zemí uvedených v téže části této přílohy,

c) splňují zvláštní požadavky uvedené v příloze č. 4 části A k této vyhlášce, popřípadě opatření stanovené podle § 26 odst. 1 a 3 zákona a

d) jsou opatřené rostlinolékařským osvědčením nebo rostlinolékařským osvědčením pro reexport podle § 23 zákona, popřípadě originálem jiného dokladu nebo označením, je-li takový případ stanoven v příloze č. 4 části A k této vyhlášce a jsou-li splněny technické náležitosti stanovené v téže části této přílohy.

(3) V případě dovozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů do chráněné zóny se dovozní rostlinolékařská kontrola vztahuje také na škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části B, v příloze č. 2 části B k této vyhlášce a na rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze č. 3 části B k této vyhlášce, pocházející ze zemí v této příloze uvedených, a na splnění zvláštních požadavků podle přílohy č. 4 části B k této vyhlášce.

§ 19

Dovozní rostlinolékařská kontrola

[K § 22 odst. 3 písm. d), e) a odst. 4 zákona]

(1) Záznam o provedení kontroly dokladů, kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie se provede v jednom z úředních jazyků Evropské unie do kolonek „Kontrola dokladů“, „Kontrola totožnosti“ a „Rostlinolékařská kontrola“ v rostlinolékařském dokladu o přesunu uvedeném v příloze č. 14 k této vyhlášce. Konečný výsledek dovozní rostlinolékařské kontroly se uvede v kolonce „Rozhodnutí“ v tomtéž dokladu.

(2) Jedno vyhotovení dokladu podle odstavce 1 uchová úřad místa určení po dobu jednoho roku ode dne ukončení kontroly.

(3) Rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na které se po ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly zásilky nebo partie vztahují ustanovení § 14 odst. 1 a 2 a § 19 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části A bodech I a II k této vyhlášce.

§ 20

Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport

(K § 23 zákona)

(1) Rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka,

a) je platné 14 dní a méně přede dnem, kdy rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v něm zahrnuté opustily třetí zemi, ve které bylo toto osvědčení vydáno,

b) musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č. 15 k této vyhlášce a být vyplněné v některém z úředních jazyků Evropské unie způsobem stanoveným Mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 12 Směrnice pro rostlinolékařská osvědčení.

(2) Rostlinolékařské osvědčení a rostlinolékařské osvědčení pro reexport vydané podle částí C a D přílohy č. 15 k této vyhlášce lze použít do 31. prosince 2009.

(3) Při úředně neověřených změnách, přepisech a výmazech textu je rostlinolékařské osvědčení anebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka, neplatné. Kopie nebo duplikát rostlinolékařského osvědčení anebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport smí být vydán pouze s uvedením označení „kopie“ nebo „duplikát“ a originálním otiskem úředního razítka a podpisu odpovědného úředníka u tohoto označení.

(4) Dováží-li se do České republiky zásilka ze třetí země jiné než země jejího původu a byla-li tato zásilka na území vyvážející země skladována, přeložena, přebalena nebo rozdělena, musí být tato zásilka opatřena originálem rostlinolékařského osvědčení pro reexport vyvážející země a rostlinolékařským osvědčením ze země původu zásilky nebo jeho ověřenou kopií.

(5) Rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport, týkající se rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, stanovených v příloze č. 4 části A oddílu I, a popřípadě části B k této vyhlášce, musí upřesňovat v kolonce „Dodatkové prohlášení“, které zvláštní požadavky z možných alternativních zvláštních požadavků pro danou komoditu byly splněny, a jde-li o ošetření přípravky na ochranu rostlin, také vyplněním části „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“ tohoto osvědčení.

§ 21

Oznámení dovozců

[K § 24 odst. 1, 2 a k § 25 odst. 7 písm. c) zákona]

(1) Dovozce rostlin uvedených v příloze č. 9 části A bodě III k této vyhlášce, které jsou při uvedení na trh opatřeny rostlinolékařskými pasy podle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona, oznámí písemně do 14 dnů po jejich prodeji nebo jiném způsobu jejich převodu na jinou osobu Ústavu jejich odběratele; v oznámení dovozce uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, datum narození, jméno, popřípadě jména, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu určenou k doručování. Adresu místa podání oznámení zveřejní Ústav ve Věstníku.

(2) Vzor oznámení podle § 24 odst. 2 písm. a) a náležitosti podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(3) Náležitosti rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce. Dovozce zásilky potvrzuje rostlinolékařský doklad o přesunu zásilky pod dohledem úřadu vstupního místa a po předchozím souhlasu úřadů vstupního místa a místa určení.

§ 22

Požadavky na dopravu a skladování partií a zásilek

[K § 25 odst. 9 písm. b) zákona]

(1) Obal nebo dopravní prostředek zásilky nebo partie musí být uzavřený nebo s neporušenou celní závěrou, aby během dopravy na schválené místo podle § 25 odst. 4 zákona nemohlo dojít k zavlečení či rozšíření škodlivých organismů a aby totožnost zásilky nebo partie zůstala nezměněna.

(2) Skladování zásilky nebo partie v místě podle § 25 odst. 3 zákona musí probíhat odděleně od zboží Evropské unie i zásilek, které jsou napadené škodlivými organismy nebo u nichž existuje takové podezření.

§ 23

Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly

[K § 25 odst. 9 písm. d) zákona]

(1) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupních míst podle § 25 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 17 k této vyhlášce.

(2) Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 6 zákona jsou uvedeny v příloze č. 18 k této vyhlášce.

§ 24

Žádost o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie

(K § 25a odst. 1 zákona)

Náležitosti žádosti o schválení místa k provedení kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie, jiného než stanoveného v § 25 odst. 1 a 2 zákona, jsou uvedeny v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 25

Naložení se zásilkou po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

(K § 26 odst. 6 zákona)

(1) Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky nebo partie je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce. Ústav použije přednostně pro odeslání oznámení o zadržení zásilky nebo partie informační sítě, vytvořené Komisí pro tento účel.

(2) Oznámení podle odstavce 1 odesílá Ústav všem adresátům do dvou pracovních dnů od data zadržení zásilky nebo partie, v případě rozhodnutí o naložení se zásilkou nebo s partií podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona přednostně rychleji.

§ 26

Zvláštní ustanovení

[K § 27 odst. 1 písm. c) zákona]

Malá množství rostlin nebo rostlinných produktů podle § 27 odst. 1 písm. c) zákona, na která se nevztahují ustanovení § 21 odst. 1 a 3 zákona, jsou uvedena v § 4 odst. 5.

§ 27

Vývoz

(K § 28 odst. 1, 2 a 4 zákona)

(1) Žádost o vystavení rostlinolékařského osvědčení podle vzoru v příloze č. 21 části A k této vyhlášce, které je v zelené barvě, nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport podle vzoru v příloze č. 21 části B k této vyhlášce, které je v hnědé barvě, podává vývozce u Ústavu.

(2) Rozsah šetření k ověření splnění požadavků dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů zahrnuje pro zásilku rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, určených k vývozu

a) kontrolu předložených dovozních požadavků dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, pokud nebyly tyto požadavky zveřejněny podle § 28 odst. 7 písm. b) zákona, včetně dodatkového prohlášení, je-li toto prohlášení součástí dovozních požadavků,

b) ověření platnosti dovozního povolení dovážejícího, popřípadě provážejícího státu, je-li vystavení tohoto povolení součástí dovozních požadavků tohoto státu,

c) kontrolu údajů uvedených v originálu nebo v úředně ověřené kopii rostlinolékařského osvědčení vydaného třetí zemí, jde-li o reexport a bylo-li takové osvědčení vystaveno,

d) ověření totožnosti zásilky porovnáním údajů v dokladech identifikujících zásilku a osvědčujících její původ se skutečným stavem,

e) ověření splnění případných dovozních požadavků dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, jejichž splnění nelze průkazně ověřit v místě provádění šetření,

f) odbornou prohlídku zásilky popřípadě také její reprezentativní vzorkování a laboratorní testování k ověření nepřítomnosti škodlivých organismů, jejichž zavlékání do dovážejícího, popřípadě provážejícího státu je zakázáno dovozními požadavky tohoto státu, a nebo k ověření splnění dalších případných rostlinolékařských požadavků, pokud jsou takové požadavky součástí dovozních požadavků příslušného státu.

(3) Minimálními požadavky na technické vybavení k provedení šetření podle § 28 odst. 2 zákona se rozumí vybavení místa

a) zpevněnou příjezdovou cestou pro průjezd osobním motorovým vozidlem,

b) umělým osvětlením, má-li být šetření prováděno v krytých prostorách nebo při snížené viditelnosti,

c) věcnými prostředky k výkonu pomocných prací, k otevírání a zavírání dopravních prostředků, k přistavování žebříků, můstků a pojízdných schodů tak, aby bylo možno provést reprezentativní prohlídku všech partií celé zásilky včetně jejího přehledného vyskladnění nebo vykládky, je-li zásilka již naložena na dopravním prostředku, a je-li to u dané komodity potřebné,

d) kancelářskými prostory umožňujícími podrobnou prohlídku odebraných vzorků a vystavení rostlinolékařského osvědčení zejména tak, aby zde při vývozu zásilek rostlin, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, byla místnost vytápěná v zimním období na teplotu potřebnou k zajištění testovacích metod, má-li být v tomto období šetření prováděno, se zásuvkovým připojením k elektrické síti o napětí 220 V a vybavená přívodem vody a odvodem odpadní vody do kanalizace.

(4) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, a škodlivé organismy způsobující na nich skryté napadení, jsou uvedeny v příloze č. 21a k této vyhlášce.

(5) V případě vývozu dřevěného obalového materiálu do třetí země, která má stanoveny úřední fytosanitární požadavky na ošetření tohoto materiálu proti škodlivým organismům, popřípadě na označení takto ošetřeného materiálu, se za odpovídající ošetření a označení považuje ošetření a označení provedené v souladu s těmito požadavky anebo s požadavky mezinárodního standardu přijatého na základě ustanovení mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána9).

§ 28

Stanovení a udržování chráněných zón a podmínky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu

(K § 29 odst. 4 a k § 30 odst. 1 zákona)

(1) Při provádění průzkumu k vymezení a udržování chráněné zóny se v případě škodlivých organismů živočišného původu jiných než háďátka, které škodí na lesních dřevinách a na rostlinných produktech z nich a napadají lesní kultury rostoucí zpravidla ve volné přírodě, postupuje podle odstavců 2 až 5. V případě jiných škodlivých organismů stanoví Ústav pro provádění průzkumu po vyhodnocení potřebných odborných údajů vhodné instrukce, které zveřejní ve Věstníku.

(2) Průzkum se provádí v příslušné chráněné zóně. K zajištění průzkumu se celé území chráněné zóny rovnoměrně rozdělí na čtverce s pravidelnou sítí pozorovacích bodů. U každého pozorovacího bodu se zaznamená jeho pořadové číslo, přesná zeměpisná šířka a délka, topografické údaje a v případě potřeby popis místa. Je-li to potřebné, Ústav shromažďuje též doplňující informace vztahující se k prováděnému průzkumu, pozorovací body mohou být označeny a je možné vyhotovit mapy s vyznačením rozmístění těchto pozorovacích bodů.

(3) Posuzování vhodnosti výběru pozorovacího bodu podle odstavce 2 se provádí podle těchto kritérií:

a) území v okolí pozorovacího bodu musí být dostatečně rozlehlé,

b) pozorovací bod musí být umístěn tak, aby bylo možné provádět potřebná šetření,

c) v případě potřeby mohou být zvoleny další body, například v místech, v nichž existuje velké nebezpečí zavlečení příslušného škodlivého organismu.

(4) Je-li to vhodné s ohledem na druh (druhy) škodlivého organismu, zaznamenávají se meteorologické údaje, zvláště srážky a teplota, a údaje charakterizující půdu, a to přednostně v místě pozorovacího bodu. Tyto údaje mohou být také získávány z nejbližšího místa, kde se tyto proměnné veličiny pravidelně měří. Zaznamenávají se také výjimečné jevy (např. sucho, silné deště atd.), které mohou ovlivnit pozorování.

(5) Průzkum v pozorovacím bodu je zaměřen přinejmenším na:

a) reprezentativní počet jedinců rostlin nebo jednotek rostlinných produktů,

b) jednu nebo více hlavních hostitelských rostlin nebo rostlinných produktů příslušného škodlivého organismu, popřípadě je rozšířen i na další hostitele ke zjištění příznaků napadení příslušným škodlivým organismem,

a zahrnuje:

1. vizuální prohlídky k zjištění příznaků výskytu příslušných škodlivých organismů, prováděné v době, kdy lze předpokládat, že tyto příznaky budou nejzřetelnější,

2. ve sporných případech laboratorní testování vzorků,

3. v případě potřeby použití pastí, které příslušné škodlivé organismy přilákají, přičemž výběr typu a počtu pastí a způsob jejich použití se řídí biologií škodlivého organismu.

(6) Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle § 30 odst. 1 zákona jsou stanoveny v příloze č. 9 části A bodu II k této vyhlášce. Technické podmínky a opatření k zamezení rozšíření škodlivých organismů při přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu jsou stanoveny v příloze č. 22 k této vyhlášce.

§ 29

Sdělování opatření

[K § 72 odst. 10 písm. e) zákona]

Opatření provedené Ústavem u rostlin stanovených v příloze č. 7 k této vyhlášce se nesdělují Komisi a ostatním členským státům.

§ 30

Škodlivé organismy

(K § 74 odst. 7 zákona)

Škodlivé organismy, pro něž představují rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty nebezpečí šíření na základě zjištění učiněného při kontrole prováděné podle § 74 odst. 5 a 6 zákona, jsou

a) škodlivé organismy uvedené v příloze č. 1 části A a č. 2 části A k této vyhlášce,

b) škodlivé organismy podle § 7 odst. 3 zákona a

c) škodlivé organismy, které na území České republiky nebyly dosud zjištěny a představují pro rostliny nebo rostlinné produkty, na tomto území pěstované, vyráběné nebo skladované, popřípadě pro životní prostředí, riziko podle § 10 odst. 2 zákona.

§ 31

Mimořádná rostlinolékařská opatření a způsob a rozsah odborného šetření

(K § 76 odst. 6 a 7 zákona)

(1) Škodlivé organismy, v případě jejichž výskytu může Ústav upustit od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 odst. 6 písm. a) zákona, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(2) K posouzení nutnosti a rozsahu nařízení nebo vyhlášení mimořádných rostlinolékařských opatření při zjištění nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 7 a § 10 odst. 1 zákona Ústav

a) ověří správnost určení škodlivého organismu na základě úředního laboratorního diagnostického vyšetření,

b) zjistí původ jeho výskytu,

c) provede průzkum jeho územního rozšíření v místě a v okolí místa výskytu, popřípadě na dalších místech,

d) posoudí možnosti jeho dalšího šíření a možnosti jeho eradikace,

e) v případě potřeby ověří patotyp škodlivého organismu,

f) posoudí případný kalamitní charakter přemnožení škodlivého organismu.

§ 32

Náležitosti žádosti o náhradu nákladů a ztrát vzniklých v důsledku provedení uložených mimořádných rostlinolékařských opatření

(K § 76 odst. 11 zákona)

(1) Žádost o náhradu účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát kromě identifikačních údajů žadatele stanovených v § 37 odst. 2 správního řádu5) obsahuje:

a) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele včetně směrového kódu peněžního ústavu, pokud je účet zřízen,

b) údaj, zda je žadatel plátcem daně z přidané hodnoty,

c) místo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření: obec, katastrální území, číslo parcely, popřípadě přesnější označení místa,

d) popis, dobu a rozsah plnění mimořádných rostlinolékařských opatření,

e) finanční vyjádření účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát.

(2) K žádosti podle odstavce 1 se přikládají:

a) doklad o podnikání (například výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis z evidence osob provozujících zemědělskou výrobu),

b) osvědčení finančního úřadu o registraci plátce daně,

c) doklady o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,

d) doklady prokazující rozsah plnění nařízených mimořádných rostlinolékařských opatření,

e) účetní, případně daňové doklady, které prokazují vyčíslené účelně vynaložené náklady a způsobené ztráty v důsledku provedení mimořádných rostlinolékařských opatření.


§ 33

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

2. Vyhláška č. 662/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

3. Vyhláška č. 247/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

4. Vyhláška č. 244/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

5. Vyhláška č. 493/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

§ 34

Přechodné ustanovení

Formuláře rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport vydané podle dosavadního právního předpisu podle § 28 zákona lze používat do spotřebování zásob, nejpozději však do 31. května 2009.

§ 35

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení bodů 2 a 8 oddílu I části A přílohy č. 4 upravujících požadavek na odkornění kulatiny a požadavek na zapsání kódu DB do značky podle přílohy II Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 Směrnice zavádějící pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 442/2013 Sb. Čl. II

Rostlinolékařské pasy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, u nichž byla provedena soustavná rostlinolékařská kontrola do 31. prosince 2013, v nichž je označena odpovědná úřední organizace ochrany rostlin České republiky textem „Státní rostlinolékařská správa“ nebo zkratkou „SRS“, lze používat nejpozději do 30. června 2015.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno

ČÁST A

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území Evropské unie je zakázáno

Oddíl I

Škodlivé organismy, které se nevyskytují v žádné části Evropské unie a jsou závažné pro celou Evropskou unii

a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

1. Acleris spp. (neevropské druhy)

1.1. Agrilus anxius Gory

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire

1.3. Anthonomus eugenii Cano

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Forster)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

4.2. Aromia bungii (Faldermann)

6. Arrhenodes minutus Drury

6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)

7. Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropské populace), přenašeč virů jako např.:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus (= syn. pro Tomato mottle virus)

8. Cicadellidae (neevropské druhy), o nichž je známo, že jsou přenašeči Piercovy choroby (působené bakterií Xylella fastidiosa Wells et al.), jako např.:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neevropské druhy)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata hawardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

10.5. Diaphorina citri Kuwayama

10.6. Grapholita packardi Zeller

11. Heliothis zea (Boddie) [= syn. pro Helicoverpa zea (Boddie)]

11.1. Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen

14. Monochamus spp. (neevropské druhy)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3. Oemana hirta (Fabricius)

17. Premnotrypes spp. (neevropské druhy)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

19.1. Rhynchophorus palmarum (Linnaeus)

19.2. Saperda candida Fabricius

20. Scaphoideus luteolus Van Duzee

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricius)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neevropské druhy), jako např.:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua (Macquart)

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillett [= syn. pro Bactrocera cucurbitae (Coquillett)]

g) Dacus dorsalis Hendel [= syn. pro Bactrocera dorsalis (Hendel)]

h) Dacus tryoni (Froggatt) [= syn. pro Bactrocera tryoni (Froggatt)]

i) Dacus tsuneonis Miyake [= syn. pro Bactrocera tsuneonis (Miyake)]

j) Dacus zonatus (Saunders) [= syn. pro Bactrocera zonata (Saunders)]

k) Epochra canadensis (Loew) [= syn. pro Euphranta canadensis (Loew)]

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi [= syn. pro Neoceratitis cyanescens (Bezzi)]

m) Pardalaspis quinaria Bezzi [= syn. pro Ceratitis quinaria (Bezzi)]

n) Pterandrus rosa (Karsch) [= syn. pro Ceratitis rosa Karsch]

o) Rhacochlaena japonica Ito [= syn. pro Euphranta japonica (Ito)]

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagolelis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella (Walsh)

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo

b) Bakterie

0.1. Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease/citrus greening

2. Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1. Xanthomonas citri pv. citri

c) Houby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neevropské druhy)

3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous

3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk

4. Endocronartium spp. (neevropské druhy)

5. Guignardia laricina (Sawada) Yamamoto & Itô

6. Gymnosporangium spp. (neevropské druhy)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. zrušeno

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Itô et al. (= syn. pro Mycosphaerella laricis-leptolepidis Itô et al.)

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen (= syn. pro Phoma andigena Turkensteen)

12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

13. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart

14. Septoria lycopersici var. malagutii Ciccarone & Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1. Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresadola) Rogers & Jackson

d) Viry a virům podobné organismy

2. Viry a virům podobné organismy na bramboru, jako např.:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

f) Potato virus T

g) neevropské izoláty Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus V, Potato virus X, Potato virus Y (včetně skupin izolátů Yc, Yn a Yo) a Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., jako např.:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)

c) Peach mosaic virus (americké izoláty)

d) Peach phony rickettsia (= syn. pro Xylella fastidiosa Wells et al.)

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm (= syn. pro ‘Candidatus Phytoplasma pruni‘)

g) Peach X - disease mycoplasm (= syn. pro ‘Candidatus Phytoplasma pruni‘)

h) Peach yellows mycoplasm (= syn. pro ‘Candidatus Phytoplasma pruni‘)

i) Plum line pattern virus (americké izoláty) (= syn. pro American plum line pattern virus)

j) Raspberry leaf curl virus (americké izoláty)

k) Strawberry latent C virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches' broom mycoplasm (phytoplasma)

n) neevropské viry a virům podobné organismy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

6. Viry přenášené molicí Bemisia tabaci (Gennadius), jako např.:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus (= syn. pro Tomato mottle virus)

e) Parazitické rostliny

1. Arceuthobium spp. (neevropské druhy)

Oddíl II

Škodlivé organismy, které se vyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii

a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.

0.1. zrušeno

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. zrušeno

4. zrušeno

5. zrušeno

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

7.1. Pityophthorus juglandis Blackman

8. Popillia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

10. Trioza erytreae Del Guercio

b) Bakterie

1. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.

2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)

c) Houby

0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Viry a virům podobné organismy

1. Apple proliferation mycoplasm (= syn. pro ‘Candidatus Phytoplasma mali‘)

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (= syn. pro ‘Candidatus Phytoplasma prunorum‘)

2.1. ‘Candidatus Phytoplasma ulmi‘

3. Pear decline mycoplasm (= syn. pro ‘Candidatus Phytoplasma pyri‘)

ČÁST B

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých chráněných zón je zakázáno

a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

DruhChráněná zóna
1. Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)Irsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) [= syn. pro Viteus vitifoliae (Fitch)]Kypr
1.2. Dryocosmus kuriphilus YasumatsuIrsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
2. Globoderapallida (Stone) BehrensFinsko, Lotyšsko, Portugalsko (Azory), Slovensko, Slovinsko
2.1. Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensPortugalsko (Azory)
3. Leptinotarsa decemlineata (Say)Finsko (oblasti Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku a Uusimaa), Irsko, Kypr, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko (Ibiza a Menorca), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne)
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
4.1. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
4.2. Liriomyza trifolii (Burgess)Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
5. Thaumatopoea processionea LIrsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (kromě těchto území pod místní správou: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham a Wycombe)

b) Viry a virům podobné organismy

DruhChráněná zóna
1. Beet necrotic yellow vein virusFinsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
2. zrušeno

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech

ČÁST A

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území Evropské unie je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech

Oddíl I

Škodlivé organismy, které se nevyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii

a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

DruhRostlina, rostlinný produkt
1. Aculops fuchsiae KeiferRostliny Fuchsia L. určené k pěstování, kromě osiva
1.1. zrušeno
2. Aleurocanthus spp.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
3. Anthonomus bisignifer SchenklingRostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva
4. Anthonomus signatus SayRostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva
5. Aonidiella citrina CoquilletRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
6. Aphelenchoides besseyi Christie10)Osivo Oryza L.
7. Aschistonyx eppoi InouyeRostliny Juniperus L. kromě plodů a osiva, původem z neevropských zemí
8. zrušeno
9. Carposina niponensis (Walsingham) (= syn. pro Carposina sasakii Matsumura)Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva, původem z neevropských zemí
10. zrušeno
11. zrušeno
12. Enarmonia prunivora Walsh [= syn. pro Grapholita prunivora (Walsh)]Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl, Prunus L. a Rosa L., určené k pěstování, kromě osiva, a plody Malus Mill. a Prunus L., původem z neevropských zemí
13. Eotetranychus lewisi (McGregor)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
14. zrušeno
15. Grapholita inopinata HeinrichRostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva, původem z neevropských zemí
16. Hishimonus phycitis (Distant)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
17. Leucaspis japonica Cockerell [= syn. pro Lopholeucaspis japonica (Cockerell)]Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
18. Listronotus bonariensis (Kuschel)Osivo Cruciferae, Graminae a Trifolium L., původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye
19. Margarodes spp. (neevropské druhy), jako např.:
a) Margarodes vitis (Phillippi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis (Jakubski)
Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva
20. Numonia pyrivorella (Matsumura) [= syn. pro Acrobasis pirivorella (Matsumura)]Rostliny Pyrus L. kromě osiva, původem z neevropských zemí
21. Oligonychus perditus Pritchard & BakerRostliny Juniperus L. kromě plodů a osiva, původem z neevropských zemí
22. Pissodes spp. (neevropské druhy)Rostliny jehličnanů (Coniferales) kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí
23. Radopholus citrophilus Huettel et al.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva a rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn., Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem
24. zrušeno
25. Scirtothrips aurantii FaureRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě osiva
26. Scirtothrips dorsalis HoodRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
27. Scirtothrips citri (Moulton)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě osiva
28. Scolytidae (neevropské druhy)Rostliny jehličnanů (Coniferales) vyšší než 3 m, kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou a samostatná kůra (Coniferales), původem z neevropských zemí
28.1. Scrobipalpopsis solanivora PovolnýHlízy Solanum tuberosum L.
29. Tachypterellus quadrigibbus Say (= syn. pro Anthonomus quadrigibbus Say)Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva, původem z neevropských zemí
30. Toxoptera citricida (Kirkaldy)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
31. zrušeno
32. Unaspis citri (Comstock)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva

b) Bakterie

DruhRostlina, rostlinný produkt
1. zrušeno
2. Citrus variegated chlorosis (= syn. pro Xylella fastidiosa Wells et al.)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
3. Erwinia stewartu (Smith) Dye [= syn. pro Pantoea stewartu (Smith) Mergaert et al.]Osivo Zea mays L.
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye [= syn. pro Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al.] a Xanthomonas campestris pv. oryzicola (Fang et al.) Dye [= syn. pro Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.]Osivo Oryza L.

c) Houby

DruhRostlina, rostlinný produkt
1. Alternaria alternata (Fries) Keissler (neevropské patogenní kultury)Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemí
1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. MüllerRostliny Corylus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem z Kanady a USA
2. Apiosporina morbosa (Schweinitz) von ArxRostliny Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva
3. Atropellis spp.Rostliny Pinus L. kromě plodů a osiva, samostatná kůra a dřevo Pinus L.
4. Ceratocystis virescens (Davidson) MoreauRostliny Acer saccharum Marsh. kromě plodů a osiva, původem z USA a Kanady, dřevo Acer saccharum Marsh. včetně dřeva hraněného, původem z USA a Kanady
5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton (= syn. pro Mycosphaerella gibsonii H. C. Evans)Rostliny Pinus L. kromě plodů a osiva, dřevo Pinus L.
6. Cercospora angolensis Carvalho & Mendes [= syn. pro Pseudocercospora angolensis (T. de Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun]Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě osiva
7. zrušeno
8. Diaporthe vaccinii ShearRostliny Vaccinium L. určené k pěstování, kromě osiva
9. zrušeno
10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Killian & Maire) GordonRostliny Phoenix L. kromě plodů a osiva
12. Guignardia piricola (Nose) Yamamoto (= syn. pro Botryosphaeria berengeriana f. sp. pyricola Koganezawa & Sakuma)Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě osiva, původem z neevropských zemí
13. Puccinia pittieriana HenningsRostliny Solanaceae kromě plodů a osiva
14. Scirrhia acicola (Dearness) Siggers (= syn. pro Mycosphaerella dearnessii Barr)Rostliny Pinus L. kromě plodů a osiva
14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & SydowRostliny Ulmus L. a Zelkova L., určené k pěstování, kromě osiva
15. Venturia nashicola Tanaka & YamamotoRostliny Pyrus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemí

d) Viry a virům podobné organismy

DruhRostlina, rostlinný produkt
1. Beet curly top virus (neevropské izoláty)Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osiva
2. Black raspberry latent virus (= syn. pro Tobacco streak virus)Rostliny Rubus L. určené k pěstování
3. Blight a Blight-like (= syn. pro Citrus blight disease)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
4. Cadang-Cadang viroid (= syn. pro Coconut cadang-cadang viroid)Rostliny Palmae určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemí
5. Cherry leafroll virus11)Rostliny Rubus L. určené k pěstování
5.1. Chrysanthemum stem necrosis virusRostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Solanum lycopersicum L., určené k pěstování, kromě osiva
6. Citrus mosaic virus (= syn. pro Citrus yellow mosaic virus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
7. Citrus tristeza virus (neevropské izoláty)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
8. Leprosis (= syn. pro Citrus leprosis virus C)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
9. Little cherry pathogen (= syn. pro Little cherry virus) (neevropské izoláty)Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl, Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. a jejich kříženců a kultivarů, určené k pěstování, kromě osiva
10. Naturally spreading psorosis (= syn. pro Citrus psorosis virus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
11. Palm lethal yellowing mycoplasm (= syn. pro ‘Candidatus Phytoplasma palmae‘)Rostliny Palmae určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemí
12. Prunus necrotic ringspot virus12)Rostliny Rubus L. určené k pěstování
13. Satsuma dwarf virusRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
14. Tatter leaf virus (= syn. pro Apple stem grooving virus)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
15. Witches' broom (MLO) (= syn. pro ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia‘)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva

Oddíl II

Škodlivé organismy, které se vyskytují v Evropské unii a jsou závažné pro celou Evropskou unii

a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

DruhRostlina, rostlinný produkt
1. Aphelenchoides besseyi ChristieRostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) [= syn. pro Viteus vitifoliae (Fitch)]Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva
3. Ditylenchus destructor ThorneCibule, hlízy a oddenky květin druhů Crocus L., minikultivarů Gladiolus Tourn, ex L. a jejich kříženců, jako např. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort, Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss., Tulipa L., určené k pěstování, a hlízy bramboru (Solanum tuberosum L.) určené k pěstování
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) FilipjevOsivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování, a rostliny Allium porrum L. určené k pěstování, hlízy, oddenky a cibule Camassia Lindl, Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., určené k pěstování, a osivo Medicago sativa L.
5. Circulifer haematoceps (Mulsant & Ray) [= syn. pro Neoaliturus haematoceps (Mulsant & Rey)]Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
6. Circulifer tenellus (Baker)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
6.1. Eutetranychus orientalis (Klein)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
6.2. Helicoverpa armigera (Hübner)Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium ĽHérit ex Ait. a Solanaceae, určené k pěstování, kromě osiva
6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
7. Radopholus similis (Cobb) ThorneRostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn., Strelitziaceae, s kořeny nebo s pěstebním substrátem připojeným nebo ulpělým
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené k pěstování, kromě:
cibulí,
- hlíz,
- rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva
9. Liriomyza trifolii (Burgess)Řezané květiny, listová zelenina druhu Apium graveolens L. a byliny určené k pěstování, kromě:
cibulí,
- hlíz,
- rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva
10. Paysandisia archou (Burmeister)Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc, Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl, Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

b) Bakterie

DruhRostlina, rostlinný produkt
1. Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.Osivo Medicago sativa L.
2. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.Rostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování
3. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem, Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva
4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey (= syn. pro Dickeya dianthicola Samson et al.)Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder [= syn. pro Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.]Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, určené k pěstování, kromě osiva
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye [= syn. pro Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.]Osivo Phaseolus L.
8. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Rostliny Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye [= syn. pro Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dowson]Rostliny Solanum lycopersicum L. a Capsicum L., určené k pěstování
10. Xanthomonas fragariae Kennedy KingRostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva

c) Houby

DruhRostlina, rostlinný produkt
1. zrušeno
2. zrušeno
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrRostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, kromě osiva
4. Didymella ligulicola (Baker et al.) von ArxRostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osiva
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaRostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osiva
6. Phoma tracheiphila (Petři) Kanchaveli & GikashviliRostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě osiva
7. Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae (= syn. pro Phytophthora fragariae Hickman)Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De ToniOsivo Helianthus annuus L.
9. Puccinia horiana HenningsRostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osiva
10. Scirrhia pini Funk & Parker (= syn. pro Mycosphaerella pini E. Rostrup)Rostliny Pinus L. určené k pěstování, kromě osiva
11. Verticillium albo-atrum Reinke & BertholdRostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, kromě osiva
12. Verticillium dahliae KlebahnRostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, kromě osiva

d) Viry a virům podobné organismy

DruhRostlina, rostlinný produkt
1. Arabis mosaic virusRostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva
2. Beet leaf curl virusRostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osiva
3. Chrysanthemum stunt viroidRostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osiva
4. Citrus tristeza virus (evropské izoláty)Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
5. zrušeno
6. Grapevine flavescence dorée MLO (= syn. pro Grapevine flavescence dorée phytoplasma)Rostliny Vitis L. kromě plodů a osiva
7. Plum pox virusRostliny Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva
7.1. Potato spindle tuber viroidRostliny Solanum lycopersicum L, určené k pěstování (včetně osiva), a jejich kříženci, Capsicum annuum L, Capsicum frutescens L. a rostliny Solanum tuberosum L
8. Potato stolbur mycoplasm (= syn. pro ‘Candidatus Phytoplasma solani‘)Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva
9. Raspberry ringspot virusRostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva
10. Spiroplasma citri Saglio et al.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osiva
11. Strawberry crinkle virusRostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva
12. Strawberry latent ringspot virusRostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva
13. Strawberry mild yellow edge virusRostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva
14 Tomato black ring virusRostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva
15. Tomato spotted wilt virusRostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul, všechny variety novoguinejských hybridů Impatiens L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L., u kterých je zřejmé, že jsou určeny k dalšímu pěstování tabáku pro průmyslové zpracování, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., určené k pěstování, kromě osiva
16. Tomato yellow leaf curl virusRostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování, kromě osiva

ČÁST B

Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiřování na území určitých chráněných zón je zakázáno, pokud se vyskytují na určitých rostlinách nebo rostlinných produktech

a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje

DruhRostlina, rostlinný produktChráněná zóna
1. Anthonomus grandis BohemanOsivo a plody (tobolky) Gossypium L. a ne vy zrněná bavlnaŘecko, Španělsko (Andalusie, Extremadura, Katalánsko, Murcia, Valencia)
2. Cephalcia lariciphila (Wachtl)Rostliny Larix Mill. určené k pěstování, kromě osivaIrsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)
3. Dendroctonus micans (Kugelann)Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)
4. Gilpinia hercyniae (Hartig)Rostliny Picea A. Dietr. určené k pěstování, kromě osivaIrsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)
5. Gonipterus scutellatus GyllenhalRostliny Eucalyptus ĽHérit kromě plodů a osivaPortugalsko (Azory), Řecko
6. (a) Ips amitinus (Eichhoff)Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
(b) Ips cembrae (Heer)Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)
(c) Ips duplicatus (Sahlberg)Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
(d) Ips sexdentatus (Bórner)Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Irsko, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)
(e) Ips typographus (Linnaeus)Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a osiva, dřevo jehličnanů (Coniferales) s kůrou, samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
6.1. Paysandisia archon (Burmeister)Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc, Chamaerops L, Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Irsko, Malta, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
6.2. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L, Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L, Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc, Calamus merrillii Becc, Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L, Cocos nucifera L, Copemicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc, Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon ságu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O‘Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska
7. zrušeno
8. zrušeno
9. Sternochetus mangiferae (Fabricius)Osivo Mangifera L. původem ze třetích zemíPortugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španělsko (Granada a Malaga)
10. Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerRostliny Cedrus Trew a Pinus L, určené k pěstování, kromě plodů a osivaSpojené království Velké Británie a Severního Irska

b) Bakterie

DruhRostlina, rostlinný produktChráněná zóna
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & JonesOsivo Phaseolus vulgaris L. a Dolichos Jacq.Řecko, Španělsko
2. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.Části rostlin, kromě plodů a osiva, a rostliny určené k pěstování, ale včetně živého pylu pro opylování, Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl, Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova, Milán, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (kromě obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Katánie) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle ďAosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza ďAdige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva [kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), Portugalsko, Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, obcí Lendava, Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4) a Velika Polana a osad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica)], Slovensko [kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)],Spojené království Velké Británie a Severního Irska (ostrov Man a Normanské ostrovy), Španělsko [kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla ďUrgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie (Comunidad Valenciana)]
3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Rostliny Prunus L, určené k pěstování, kromě osivaSpojené království Velké Británie a Severního Irska

c) Houby

DruhRostlina, rostlinný produktChráněná zóna
0.0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht & HarringtonRostliny Platanus L. určené k pěstování, kromě osiva, a dřevo Platanus L. včetně dřeva hraněnéhoIrsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
0.1. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrDřevo, kromě dřeva prostého kůry, samostatná kůra a rostliny Castanea Mill., určené k pěstování, a rostliny Quercus L., určené k pěstování, kromě osivaČeská republika, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko
1. Glomerella gossypii Edgerton (= syn. pro Colletotrichum gossypii Southworth)Osivo a plody (tobolky) Gossypium L.Řecko
2. Gremmeniella abietina (Lagerberg) MoreletRostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., určené k pěstování, kromě osivaIrsko
3. Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. MillerRostliny Populus L. určené k pěstování, kromě osivaIrsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)

d) Viry a virům podobné organismy

DruhRostlina, rostlinný produktChráněná zóna
0.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi'Rostliny Ulmus L, určené k pěstování, kromě osivaSpojené království Velké Británie a Severního Irska
1. Citrus tristeza virus (evropské izoláty)Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, s listy a stopkamiMalta, Portugalsko (kromě Algarve, Madeiry a okresu Odemira v Alenteju) a Řecko (kromě správních jednotek Argolida, Arta, Chania a Lakonia)
2. Grapevine flavescence dorée MLO (= syn. pro Grapevine flavescence dorée phytoplasma)Rostliny Vitis L. kromě plodů a osivaČeská republika, Francie [Alsasko, Champagne-Ardenne, Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko], Itálie (Apulie, Basilicata a Sardinie)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat

ČÁST A

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat na území Evropské unie

PopisZemě původu
1. Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., kromě plodů a osivaneevropské země
2. Rostliny Castanea Mill. a Quercus L. s listyneevropské země
3. Rostliny Populus L. s listyseveroamerické země
4. zrušeno
5. Samostatná kůra Castanea Mill.třetí země
6. Samostatná kůra Quercus L. kromě kůry Quercus suber L.severoamerické země
7. Samostatná kůra Acer saccharum Marsh.severoamerické země
8. Samostatná kůra Populus L.kontinentální americké země
9. Rostliny Chaenomeles Lindl, Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. Rosa L., určené k pěstování, jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodůneevropské země
9.1. Rostliny Photinia Lindl. určené k pěstování, jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodůČína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika a USA
10. Hlízy Solanum tuberosum L., sadbové bramborytřetí země kromě Švýcarska
11. Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování, kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v bodu 10. části A této přílohytřetí země
12. Hlízy druhů Solanum L. a jejich kříženců, kromě těch, které jsou uvedeny v bodech 10. a 11. části A této přílohyKromě zvláštních požadavků, které se vztahují k hlízám bramboru a které jsou uvedeny v příloze č. 4 části A oddílu I, třetí země kromě Alžírská, Egypta, Izraele, Libye, Maroka, Sýrie, Švýcarska, Tuniska a Turecka a kromě evropských třetích zemí, které jsou uznány za prosté Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) nebo jejichž opatření jsou shledána ekvivalentními opatřením EU v boji proti Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13)
13. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva a kromě rostlin, které jsou uvedeny v bodech 10., 11. nebo 12. části A této přílohytřetí země kromě evropských zemí a neevropských zemí středozemní oblasti
14. Zemina tvořená zčásti pevnou organickou hmotou
a pěstební substrát tvořený zcela nebo zčásti pevnou organickou hmotou, kromě pěstebního substrátu složeného výhradně z rašeliny nebo vláken Cocos nucifera L, dříve nevyužívaných k pěstování rostlin nebo k jakýmkoli zemědělským účelům
Třetí země kromě Švýcarska
15. Rostliny Vitis L. kromě plodůtřetí země kromě Švýcarska
16. Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osivatřetí země
17. Rostliny Phoenix L. kromě plodů a osivaAlžírsko, Maroko
18. Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L. a jejich kříženců a Fragaria L., určené k pěstování, kromě osivaneevropské země kromě neevropských zemí středozemní oblasti, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a kontinentálních států USA, i pro tyto země však platí zákaz pro příslušné rostliny, uvedený v bodu 9. části A této přílohy
19. Rostliny čeledi Graminae kromě okrasných vytrvalých trav podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, kromě osivatřetí země kromě zemí evropských a neevropských zemí středozemní oblasti

ČÁST B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které je zakázáno dovážet a přemísťovat na území určitých chráněných zón

PopisChráněná zóna
1. Kromě zákazů vyplývajících pro rostliny z bodů 9. a 18. části A této přílohy, kde je to vhodné, rostliny a živý pyl pro opylování Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl, Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl, Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., kromě plodů a osiva, původem ze třetích zemí, kromě Švýcarska a zemí, které jsou uznané za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) nebo v nichž byly ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. zřízeny oblasti prosté tohoto škodlivého organismu v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření, uznané jako takové podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13)Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova, Milán, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (kromě obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Katánie) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle ďAosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza ďAdige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva [kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), Portugalsko, Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, obcí Lendava, Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4) a Velika Polana a osad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica)], Slovensko [kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené království Velké Británie a Severního Irska (ostrov Man a Normanské ostrovy), Španělsko [kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla ďUrgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie (Comunidad Valenciana)]
2. Kromě zákazů vyplývajících pro rostliny z bodu 9.1. části A této přílohy, kde je to vhodné, rostliny a živý pyl pro opylování Cotoneaster Ehrh. a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, kromě plodů a osiva, původem ze třetích zemí, kromě těch, které jsou uznané za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) nebo v nichž byly ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. zřízeny oblasti prosté tohoto škodlivého organismu v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření, uznané jako takové podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13)Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova, Milán, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (kromě obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Katánie) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle ďAosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza ďAdige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva [kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), Portugalsko, Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, obcí Lendava, Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4) a Velika Polana a osad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica)], Slovensko [kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené království Velké Británie a Severního Irska (ostrov Man a Normanské ostrovy), Španělsko [kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla ďUrgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie (Comunidad Valenciana)]

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Zvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu a přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

ČÁST A

Zvláštní požadavky, které musí být splněny při dovozu anebo přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Evropské unie

Oddíl I

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z jiných než členských států Evropské unie

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
1.1.Dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě rodů Thuja L. a Taxus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě dřeva ve formě
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,
- dřeva Libocedrus decurrens Torr., u kterého je doloženo, že bylo zpracováno k výrobě tužek užitím tepelného ošetření při dosažení teploty nejméně 82 °C po dobu 7-8 dní, ale včetně dřeva hraněného, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.
Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:
a) vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
b) vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
c) vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace
a
úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. ani jeho přenašečem.
1.2.Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, ve formě
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.
Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:
a) vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
b) vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
a
úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. ani jeho přenašečem.
1.3.Dřevo Thuja L. a Taxus L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě dřeva ve formě
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, ale včetně dřeva hraněného, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.
Úřední potvrzení, že dřevo:
a) je prosté kůry,
nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,
nebo
c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
d) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
e) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%).
1.4.zrušeno
1.5.Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě dřeva ve formě
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, ale včetně dřeva hraněného, původem z Kazachstánu, Ruska a Turecka
Úřední potvrzení, že dřevo:
a) pochází z oblastí prostých:
- Monochamus spp. (neevropských druhů)
- Pissodes spp. (neevropských druhů)
- Scolytidae (neevropských druhů);
název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“,
nebo
b) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,
nebo
c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,
nebo
d) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
e) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
f) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%).
1.6.Dřevo jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě dřeva ve formě
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto jehličnanů,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,
ale včetně dřeva hraněného, původem ze třetích zemí kromě
- Kazachstánu, Ruska a Turecka,
- evropských zemí,
- Číny, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.
Úřední potvrzení, že dřevo:
a) je prosté kůry a požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus (neevropských druhů), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o příčném průměru větším než 3 mm,
nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu,
nebo
c) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
d) bylo podrobeno vhodné chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této impregnace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%),
nebo
e) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou HT, umístěnou podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu a uvedenou v rostlinolékařském osvědčení.
1.7.Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z jehličnanů (Coniferales), bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, původem z
- Kazachstánu, Ruska a Turecka,
- neevropských zemí kromě Číny, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Mexika, Tchaj-wanu a USA, kde se vyskytuje háďátko Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.
Úřední potvrzení, že dřevo:
a) pochází z oblastí prostých:
- Monochamus spp. (neevropských druhů)
- Pissodes spp. (neevropských druhů)
- Scolytidae (neevropských druhů);
název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“,
nebo
b) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny, nebo
c) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,
nebo
d) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
e) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.
1.8.Dřevo Juglans L. a Pterocarya Kunth, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, kromě dřeva ve formě
- dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, kromě prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,
ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z USA
Kromě opatření platných pro toto dřevo uvedených v bodech 2.3, 2.4. a 2.5. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že dřevo
a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost musí být prokázána značkou „HT“ na dřevě nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe a uvedena v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
c) je hraněné tak, že je odstraněn veškerý přirozený oblý povrch.
1.9.Samostatná kůra a dřevo Juglans L. a Pterocarya Kunth, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, ve formě
- dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin, původem z USA
Kromě opatření platných pro toto dřevo nebo samostatnou kůru uvedených v bodech 1.8., 2.3, 2.4. a 2.5. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra
a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu kůry nebo dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení.
2.Dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší, dřeva zpracovaného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací a prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, původem ze třetích zemí kromě ŠvýcarskaDřevěný obalový materiál musí:
- být vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I Mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 „Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“,
- být podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I Mezinárodního standardu a
- být opatřen označením podle přílohy II uvedeného Mezinárodního standardu, které potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.
2.1.Dřevo Acer saccharum Marsh. včetně dřeva hraněného, kromě dřeva ve formě
- dřeva určeného k výrobě dýh,
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, původem z Kanady a USA
Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.
2.2.Dřevo Acer saccharum Marsh. určené k výrobě dýh, původem z Kanady a USAÚřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau a je určené k výrobě dýh.
2.3.Dřevo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě dřeva ve formě
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolská, Ruska, Tchaj-wanu a USA
Úřední potvrzení, že:
a) dřevo pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“,
nebo
b) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled,
nebo
c) dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.
2.4.Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B,původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolská, Ruska, Tchaj-wanu a USAÚřední potvrzení, že dřevo pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“.
2.5.Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny mezi kódy KN v příloze č. 9 části B,původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolská, Ruska, Tchaj-wanu a USAÚřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“.
3.Dřevo Quercus L. kromě dřeva ve formě
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,
- sudů, džberů, kádí, nádrží, věder a jiných bednářských výrobků a jejich částí a součástí, ze dřeva včetně dužin (dílů pláště) sudu, pokud je písemně doloženo, že dřevo bylo zpracováno pomocí tepelného ošetření tak, že bylo dosaženo teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Evropské unie jako dřevo v zásilce, ale včetně dřeva hraněného, původem z USA
Úřední potvrzení, že dřevo:
a) je hraněné, tak, že veškerý zaoblený povrch je odstraněn,
nebo
b) je prosté kůry a obsah vody nepřekročil 20 % (vyjádřeno v % sušiny),
nebo
c) je prosté kůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou,
nebo
d) jedná-li se o řezivo (jak odkorněné tak se zbytky kůry), bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.
4.1.Dřevo Betula L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě dřeva ve formě
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z Betula h.,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Evropské unie jako dřevo v zásilce, ale včetně dřeva hraněného, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva, původem z Kanady a USA, kde se vyskytuje Agrilus anxius Gory
Úřední potvrzení, že:
a) kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled,
nebo
b) dřevo bylo podrobeno ošetření ionizujícím zářením tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.
4.2.Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z Betula L., bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části BÚřední potvrzení, že dřevo pochází ze země prosté Agrilus anxius Gory.
4.3.Kůra a předměty vyrobené z kůry Betula L., bez ohledu na to, zda jsou uvedeny mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, původem z Kanady a USA, kde se vyskytuje Agrilus anxius GoryÚřední potvrzení, že kůra je prostá dřeva.
5.Dřevo Platanus L, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, kromě prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,
avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, a dřeva ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaného zcela nebo zčásti z Platanus L,
původem z Albánie, Arménie, Švýcarska, Turecka a USA
Úřední potvrzení, že dřevo:
a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. Tato skutečnost musí být prokázána značkou „kiln-dried“, „KD“ nebo jinou mezinárodně uznávanou značkou na dřevě nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe.
6.Dřevo Populus L., kromě dřeva ve formě
- štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Evropské unie jako dřevo v zásilce, ale včetně dřeva hraněného, původem z kontinentálních amerických zemí
Úřední potvrzení, že dřevo bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.
7.1.1Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, získaných zcela nebo částečně z
- Acer saccharum Marsh., původem z Kanady a USA,
- Populus L., původem z kontinentálních amerických zemí
Úřední potvrzení, že dřevo:
a) bylo zpracováno z odkorněné kulatiny,
nebo
b) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,
nebo
c) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
d) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.
7.1.2 zrušeno
7.2.Dřevo ve formě štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, získaných zcela nebo částečně z Quercus L., původem z USAÚřední potvrzení, že dřevo:
a) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,
nebo
b) bylo podrobeno vhodné fumigaci podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva (včetně jeho jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení.
7.3.Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že samostatná kůra:
a) byla podrobena vhodné fumigaci za použití fumigantu schváleného postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení této fumigace musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3) a doba expozice (h),
nebo
b) byla podrobena vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu kůry (včetně jejího jádra) teploty alespoň 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, délka doby průběhu ošetření musí být uvedena v rostlinolékařském osvědčení
a
byla po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravována mimo letové období přenašečů rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období, nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení kůry háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al. ani jeho přenašečem.
7.4.Dřevo Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L, Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L, Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, jiné než dřevo ve formě:
- dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilkách, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce, ale včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, původem z Kanady a USA
Úřední potvrzení, že dřevo
a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
b) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřeva, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, nebo
c) prošlo vhodným ionizujícím zářením tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení.
7.5.Dřevo ve formě dřevěných štěpků získaných zcela nebo částečně z Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L, Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L, Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze V části B, původem z Kanady a USAÚřední potvrzení, že dřevo
a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm,
nebo
c) prošlo vhodnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosahovat minimální teploty 56 °C po dobu nejméně 30 minut a působit na celý průřez dřevěných štěpků, což musí být uvedeno v rostlinolékařském osvědčení.
7.6.Dřevo Prunus L, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 9 části B, kromě dřeva ve formě
- dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, kromě prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,
avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Číny, Japonska, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolská a Vietnamu
Kromě opatření platných pro toto dřevo uvedených v bodech 7.4. a 7.5. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že dřevo
a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Aromia bungii (Falderman), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
c) bylo podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, že se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení
7.7.Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z Prunus L, původem z Číny, Japonska, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska a Vietnamu, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v příloze č. 5 části BKromě opatření platných pro toto dřevo uvedená v bodech 7.4, 7.5 a 7.6 oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že dřevo:
a) pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Aromia bungii (Faldermann), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm,
nebo
c) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení.
8.zrušeno
8.1.Rostliny jehličnanů (Coniferales) kromě osiva a plodů, původem z neevropských zemíKromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 1. přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté Pissodes spp. (neevropských druhů).
8.2.Rostliny jehličnanů (Coniferales) kromě osiva a plodů, vyšší než 3 m, původem z neevropských zemíKromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 1. přílohy č. 3 části A a požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 8.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a místo produkce je prosté Scolytidae (neevropských druhů).
9.Rostliny Pinus L. určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A a v bodech 8.1. a 8.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia acicola (Dearness) Siggers anebo Scirrhia pini Funk & Parker.
10.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A a v bodech 8.1., 8.2. nebo 9. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly zpozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.
11.01Rostliny Quercus L. kromě osiva a plodů, původem z USAKromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 2. přílohy č. 3 části A, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.
11.1.Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., kromě osiva a plodů, původem z neevropských zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2. přílohy č. 3 části A a v bodu 11.01 části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Cronartium spp. (neevropských druhů).
11.2.Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2. přílohy č. 3 části A a v bodu 11.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
nebo
b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
11.3.Rostliny Corylus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem z Kanady a USAÚřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:
a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá Anisogramma anomala (Peck) E. Müller a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření, na základě úředních prohlídek provedených v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí od začátku posledních tří ukončených vegetačních období, jako prosté Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a prohlášeno za prosté Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.
11.4.Rostliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, kromě osiva a plodů, ale včetně řezaných větví s listy nebo bez listů, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolská, Ruska, Tchaj-wanu a USAÚřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti uznané za prostou Agrilus planipennis Fairmaire v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13). Název oblasti musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“.
11.4.1.Rostliny Juglans L. a Pterocarya Kunth, určené k pěstování, kromě osiva, původem z USAKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 11.4. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny určené k pěstování
a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, ve kterém, včetně jeho okolí v okruhu o poloměru nejméně 5 km, nebyly při úředních prohlídkách během dvou let před vývozem pozorovány příznaky organismu Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat ani příznaky jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman ani přítomnost tohoto přenašeče; rostliny určené k pěstování byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce,
nebo
c) pocházejí z místa produkce s naprostou fyzickou izolací a rostliny určené k pěstování byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.
11.5Rostliny Betula L. kromě osiva a plodů, ale včetně řezaných větví s listy nebo bez listůÚřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země prosté Agrilus anxius Gory.
12.Rostliny Platanus L, určené k pěstování, kromě osiva, původem z Albánie, Arménie, Švýcarska, Turecka a USAÚřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení,
nebo
b) v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky přítomnosti organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
13.1.Rostliny Populus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze třetích zemíKromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 3. přílohy č. 3 části A, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.
13.2.Rostliny Populus L. kromě osiva a plodů, původem z kontinentálních amerických zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 3. přílohy č. 3 části A a v bodu 13.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Mycosphaerella populorum G. E. Thompson.
14.Rostliny Ulmus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze severoamerických zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodu 11.4. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení ‘Candidatus Phytoplasma ulmi‘.
14.1.Rostliny určené k pěstování, kromě roubů, řízků, rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva, Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L, Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L, Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L. původem z Kanady a USAKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodech 9. a 18. části A přílohy č. 3, v bodech 1. a 2. části B přílohy č. 3nebo v bodech 17., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1. a 23.2.oddílu I části A této přílohy, v případě potřeby úřední potvrzení, že rostliny:
a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
b) byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let trvale pěstovány v místě produkce uznaném podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Saperda candida Fabricius:
i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
a
ii) které bylo každoročně podrobeno dvěma úředním kontrolám, které jsou prováděny ve vhodných obdobích, zaměřeným na jakékoli příznaky napadení Saperda candida Fabricius
a
iii) kde rostliny byly pěstovány v místě:
- s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Saperda candida Fabricius,
nebo
- obklopeném nárazníkovou zónou o šířce alespoň 500 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost Saperda candida Fabricius,
a
iv) bezprostředně před vývozem byly rostliny, zejména kmeny, podrobeny důkladné kontrole na přítomnost Saperda candida Fabricius, případně včetně destruktivního vzorkování.
14.2.Rostliny Crataegus L, Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L, Pyrus L. a Vaccinium L, určené k pěstování, kromě rostlin v tkáňové kultuře a osiva, původem z Kanady, Mexika a USAKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedených v bodech 9. a 18. části A přílohy č. 3, v bodu 1. části B přílohy č. 3 nebo v bodech 14.1.,17., 19.1., 19.2, 20., 22.1., 22.2., 23.1. a 23.2. oddílu I části A této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny
a) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Grapholita packardi Zeller, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) byly trvale pěstovány v místě produkce stanoveném podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Grapholita packardi Zeller:
i) které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
a
ii) které je každoročně ve vhodných termínech podrobováno prohlídkám pro ověření jakýchkoliv známek přítomnosti organismu Grapholita packardi Zeller,
a
iii) kde byly rostliny pěstovány na stanovišti s aplikací vhodných preventivních ošetření a kde úřední průzkumy prováděné každoročně ve vhodných termínech potvrdily nepřítomnost organismu Grapholita packardi Zeller
a
iv) kde byly rostliny bezprostředně před vývozem podrobeny důkladné prohlídce na přítomnost organismu Grapholita packardi Zeller;
nebo
c) byly pěstovány na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Grapholita packardi Zeller.
15.zrušeno
16.zrušeno
16.1.Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemíPlody musí být prosty stopek a listů a na obalech musí být vyznačen původ zboží.
16.2.Plody Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí.Kromě opatření platných pro tyto plody uvedené v bodech 16.1., 16.3., 16.4., 16.5. a 16.6. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) plody pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
d) stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí bylo podrobeno vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii
a
plody byly podrobeny ošetření orthofenylfenolátem sodným nebo jinému účinnému ošetření uvedenému v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
a
úřední kontroly provedené ve vhodných obdobích před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
e) v případě plodů určených k průmyslovému zpracování úřední kontroly provedené před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii,
a
stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí byly podrobeny vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii
a
přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle čl. 18 odst. 2
a
plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.
16.3.Plody Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto plody uvedené v bodech 16.1., 16.2., 16.4. a 16.5. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carv. et Mendes. a žádný z plodů sklizených na stanovišti produkce nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky napadení tímto organismem.
16.4.Plody Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto plody uvedené v bodech 16.1., 16.2., 16.3., 16.5. a 16.6. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
a
plody byly na základě úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, shledány jako prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
nebo
d) plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo podrobeno vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
a
na stanovišti produkce byly během pěstebního období od začátku posledního vegetačního období provedeny úřední kontroly a u plodů nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
a
plody sklizené na stanovišti produkce byly během úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, před vývozem shledány jako prosté příznaků napadení Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
e) v případě plodů určených k průmyslovému zpracování byly plody během úřední kontroly provedené na reprezentativním vzorku, který je definován podle mezinárodních standardů, před vývozem shledány jako prosté Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
a
v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“ je uvedeno prohlášení, že plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo ve vhodném období podrobeno vhodnému ošetření proti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
a
přemísťování, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle čl. 18 odst. 2
a
plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód sledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.
16.5.Plody Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, Mangifera L. a Prunus L.Kromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. a 16.6. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Tephritidae (neevropských druhů), o nichž je známo, že mohou napadat uvedené plody, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, nebo
b) plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Tephritidae (neevropských druhů), o nichž je známo, že mohou napadat uvedené plody, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky přítomnosti Tephritidae (neevropských druhů), o nichž je známo, že mohou napadat uvedené plody, a žádný z plodů sklizených v místě produkce nevykazoval při vhodné úřední prohlídce známky přítomnosti příslušného organismu
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
d) byly podrobeny účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Tephritidae (neevropských druhů), o nichž je známo, že mohou napadat uvedené plody, a údaje o ošetření by měly být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
16.6.Plody Capsicum (L), Citrus L, kromě Citrus limon (L.) Osbeck. a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch a Punica granátům L, původem ze zemí afrického kontinentu, Izraele, Kapverd, Madagaskaru, Mauricia Réunionu a Svaté HelenyKromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. ,16.6. a 36.3. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že plody
a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), v rostlinolékařském osvědčeních jsou uvedeny informace o sledovatelnosti a v místě produkce byly ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky, včetně vizuální prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které byly shledány prostými organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
nebo
d) byly podrobeny účinnému ošetření chladem tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), nebo jinému účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a údaje o ošetření by měly být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi spolu s dokumentací o její účinnosti předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
16.7.Plody Malus Mill.Kromě opatření platných pro tyto plody I uvedených v bodech 16.8., 16.9. a 16.10. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že plody:
a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich a Rhagoletis pomonella (Walsch), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich a Rhagoletis pomonella (Walsch), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy přítomnosti organismů Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich a Rhagoletis pomonella (Walsch), včetně vizuální prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které jsou shledány prosté uvedeného škodlivého organismu (uvedených škodlivých organismů),
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
d) byly podrobeny účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich a Rhagoletis pomonella (Walsch), a údaje o ošetření by měly být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
16.8.Plody Malus Mill. a Pyrus L.Kromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 16.7., 16.9. a 16.10. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že plody:
a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy přítomnosti organismu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, včetně vizuální prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které jsou shledány prosté uvedeného škodlivého organismu,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
d) byly podrobeny účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, a údaje o ošetření by měly být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
16.9.Plody Malus Mill. a Pyrus L.Kromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 16.7., 16.8. a 16.10. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že plody:
a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Tachypterellus quadrigibbus Say, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Tachypterellus quadrigibbus Say, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy přítomnosti organismu Tachypterellus quadrigibbus Say, včetně vizuální prohlídky reprezentativních vzorků plodů, jsou shledány prosté uvedeného škodlivého organismu,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
d) byly podrobeny účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Tachypterellus quadrigibbus Say, a údaje o ošetření by měly být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
16.10.Plody Malus Mill., Prunus L, Pyrus L. a Vaccinium L, původem z Kanady, Mexika a USAKromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 16.5., 16.6., 16.7., 16.8., 16.9. a 16.10. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že plody:
a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Grapholita packardi Zeller, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy přítomnosti organismu Grapholita packardi Zeller včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které jsou shledány prosté uvedeného škodlivého organismu,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
c) byly podrobeny účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Grapholita packardi Zeller, a údaje o ošetření by měly být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, pokud byla metoda ošetření Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
17.Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl, Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9., 9.1. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části B nebo v bodu 15. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES
nebo
b) rostliny pocházejí z oblastí, které byly stanoveny ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fytosanitární opatření jako prosté tohoto škodlivého organismu, a které byly jako takové uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),
nebo
c) rostliny na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., byly odstraněny.
18.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě osiva a plodů, a rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátemKromě zákazů vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 16. přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze zemí prostých Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne,
nebo
b) reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa produkce byly v období od začátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne, a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů.
18.1.Rostliny Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm., kromě plodů, ale včetně osiva, a osivo Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 18.2. a 18.3. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země uznané za prostou Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease/ citrus greening, v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13).
18.2.Rostliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunt, Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L, Vepris Comm, Zanthoxylum L, jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodech 18.1.a 18.3. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza erytreae Del Guercio,
nebo
b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae Del Guercioa, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
c) rostliny byly pěstovány v místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
a
kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del Guercio
a
kde byly během posledního ukončeného vegetačního období ve vhodných obdobích před přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném prostoru ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae Del Guercio.
18.3.Rostliny Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. a Zanthoxylum L., kromě osiva a plodů, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 18.1. a 18.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze země, v níž se nevyskytuje Trioza erytreae (Del Guercio) Kuwayama,
nebo
b) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Diaphorina citri Kuwayama a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „Dodatkové prohlášení“.
18.4.Rostliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr., jiné než plody a osivo, původem ze třetích zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodech 18.1., 18.2. a 18.3. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
a) pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas citri pv. citri a Xanthomonas citri pv. aurantifolii, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.
19.1.Rostliny Crataegus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Phyllosticta solitaria Ellis & EverhartKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9. přílohy č. 3 části A a v bodech 15. a 17. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart.
19.2.Rostliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se na těchto rodech vyskytují příslušné škodlivé organismyPříslušné škodlivé organismy jsou:
pro Fragaria L.:
- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry crinkle virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Strawberry mildyellow edge virus
- Tomato black ring virus
- Xanthomonas fragariae Kennedy & King
pro Malus Mill.:
- Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart
pro Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
- Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
pro Prunus persica (L.) Batsch.:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
pro Pyrus L.:
- Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart
pro Rubus L.:
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Tomato black ring virus
pro všechny druhy:
- jiné neevropské viry a virům podobné organismy
Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 15. a 17. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.
20.Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje Pear dechne mycoplasmKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 15., 17. a 19.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že z místa produkce a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky vzbuzující podezření na Pear dechne mycoplasm.
21.1.Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismyPříslušné škodlivé organismy jsou:
- Strawberry latent C virus
- Strawberry vein banding virus
- Strawberry witches' broom mycoplasm
Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodu 19.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých organismů,
nebo
- získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období alespoň jednou úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých organismů,
b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
21.2.Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Aphelenchoides besseyi ChristieKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 19.2. a 21.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) buď na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie,
nebo
b) v případě tkáňových kultur, dotyčné rostliny pocházejí z rostlin, které splňují podmínku uvedenou pod písmenem a) tohoto bodu nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.
21.3.Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 19.2., 21.1. a 21.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti prosté Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer Schenkling.
22.1.Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy na Malus Mill.Příslušné škodlivé organismy jsou:
- Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)
- Tomato ringspot virus
Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části Bav bodech 15., 17. a 19.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny byly získány přímo z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
nebo
- přímo získány z materiálu udržovaného za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaného s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné organismy a shledaného prostým těchto škodlivých organismů,
b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
22.2.Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, kde se vyskytuje Apple proliferation mycoplasmKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části Bav bodech 15., 17., 19.2. a 22.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasm,
nebo
b)
(aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasm a shledaného v těchto testech prostým tohoto škodlivého organismu,
nebo
- získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních šesti ukončených vegetačních období alespoň jednou úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasma shledaného v těchto testech prostým tohoto škodlivého organismu,
(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky choroby působené Apple proliferation mycoplasm.
23.1.Rostliny následujících druhů rodu Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Plum pox virus:
- Prunus amygdalus Batsch.
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina Vili.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica (L.)
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch.
- Prunus salicina L.
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- jiné k Plumpox virus náchylné druhy Prunus L.
Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A a v bodech 15. a 19.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus a shledaného v těchto testech prostým tohoto škodlivého organismu,
nebo
- získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období alespoň jednou úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus a shledaného v těchto testech prostým tohoto škodlivého organismu,
b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky choroby působené Plum pox virus
c) rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům podobnými původci chorob, byly odstraněny.
23.2.Rostliny Prunus L. určené k pěstování
a) původem ze zemí, ve kterých se na Prunus L. vyskytují příslušné škodlivé organismy
b) kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy
c) kromě osiva, původem z neevropských zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy.
Příslušné škodlivé organismy jsou:
pro případy uvedené pod písmenem a):
- Tomato ringspot virus
pro případy uvedené pod písmenem b):
- Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)
- Peach mosaic virus (americké izoláty)
- Peach phony rickettsia
- Peach rosette mycoplasm
- Peach yellows mycoplasm
- Plum line pattern virus (americké izoláty)
- Peach X-disease mycoplasm
pro případy uvedené pod písmenem c):
- Little cherry pathogen
Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9. a 18. přílohy č. 3 části A nebo v bodech 15., 19.2. a 23.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých organismů,
nebo
- získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období alespoň jednou úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých organismů,
b) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
24.Rostliny Rubus L. určené k pěstování
a) původem ze zemí, ve kterých se na Rubus L. vyskytují příslušné škodlivé organismy
b) kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy.
Příslušné škodlivé organismy jsou:
pro případy uvedené pod písmenem a):
- Tomato ringspot virus
- Black raspberry latent virus
- Cherry leafroll virus
- Prunus necrotic ringspot virus
pro případy uvedené pod písmenem b):
- Raspberry leaf curl virus (americké izoláty)
- Cherry rasp leaf virus (americké izoláty)
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 19.2. části A oddílu I této přílohy,
a) rostliny musí být prosty mšic, včetně jejich vajíček,
b) úřední potvrzení, že:
(aa) rostliny byly:
- buď úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých organismů,
nebo
- získány v přímé linii z materiálu udržovaného za vhodných podmínek a podrobeného v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období alespoň jednou úřednímu testování s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na příslušné škodlivé organismy a shledaného v těchto testech prostým těchto škodlivých organismů,
(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy.
25.1. Hlízy Solanum tuberosum L. původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum (Schilbersky) PercivalKromě zákazů, vyplývajících pro hlízy z bodů 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A, úřední potvrzení, že:
a) hlízy pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (všech patotypů jiných než rasa 1, což je obecná evropská rasa) a od začátku odpovídajícího období nebyly v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí pozorovány příznaky napadení Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,
nebo
b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival byla podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) uznána za rovnocenná opatřením Evropské unie.
25.2.Hlízy Solanum tuberosum L.Kromě opatření uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodu 25.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al,
nebo
b) opatření užívaná v zemi původu v boji proti Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. byla podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) uznána za rovnocenná opatřením Evropské unie.
25.3.Hlízy Solanum tuberosum L. kromě raných brambor, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroidKromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1. a 25.2. části A oddílu I této přílohy, ošetření k potlačení možnosti klíčeni.
25.4.Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstováníKromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2. a 25.3. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z pozemku prostého Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens a
a) buď z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al, nebo
b) pro oblasti, ve kterých se Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vyskytuje, hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo shledáno prostým Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al, nebo které je považováno za prosté Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. po provedení vhodného programu eradikace Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., stanoveného podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),
a
c) hlízy buď pocházejí z oblastí prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
d) pocházejí-li hlízy z oblastí, kde se vyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen,
- buď hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního sledování hostitelských porostů vizuálními prohlídkami hostitelských rostlin prováděnými ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni v místě produkce, shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen,
nebo
- hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď prověřeny na přítomnost příznaků napadení použitím vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byla rovněž ve vhodných termínech a při každém balení nebo nakládce před uváděním na trh v souladu s postupy blíže uvedenými v zákoně o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3) provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (veškerých populací) a Meloidogyne fallax Karssen.
25.4.1.Hlízy Solanum tuberosum L. kromě hlíz určených k pěstováníKromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodu 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2. a 25.3. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
25.4.2.Hlízy Solanum tuberosum L.Kromě opatření platných pro hlízy, uvedených v bodech 10., 11. a 12. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. a 25.4.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) hlízy pocházejí ze země, ve které se nevyskytuje Scrobipalpopsis solanivora Povolny,
nebo
b) hlízy pocházejí z oblasti, která byla uznána státní organizací ochrany rostlin za prostou Scrobipalpopsis solanivora Povolny podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření.
25.5.Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato stolbur mycoplasmKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 10., 11., 12. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.1., 25.2., 25.3. a 25.4. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasm.
25.6.Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě hlíz Solanum tuberosum L. a kromě osiva Solanum lycopersicum L., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroidKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 11. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodu 25.5. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Potato spindle tuber viroid.
25.7.Rostliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, v nichž se vyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 11. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5. a 25.6. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
25.7.1.Rostliny Solanum lycopersicum L a Solanum melongena L, jiné než plody a osivoKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodu 13části A přílohy č. 3 a v bodech 25.5., 25.6., 25.7., 28.1. a 45.3.oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham),
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“.
25.7.2.Plody Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.Úřední potvrzení, že plody
a) pocházejí ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham),
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“,
nebo
c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala na základě úředních kontrol a průzkumů provedených během posledních tří měsíců před vývozem za prosté Keiferia lycopersicella (Walsingham), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“.
25.7.3.Plody Capsicum annuum L, Solanum aethiopicum L, Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.Kromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 a 36.3 oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že plody
a) pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) a v místě produkce byly ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky, včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které byly shledány prostými organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée),
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
d) pocházejí ze stanoviště produkce chráněného proti hmyzu, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila za prosté organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během tří měsíců před vývozem,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.
25.7.4.Plody Solanaceae původem z Ameriky, Austrálie a Nového ZélanduKromě opatření platných pro tyto plody uvedených v bodech 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 a 36.3 oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že plody
a) pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Bactericera cockerelli (Sulc), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země, nebo
b) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Bactericera cockerelli (Sulc), což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,
nebo
c) pocházejí z místa produkce, kde byly během posledních tří měsíců před vývozem prováděny úřední prohlídky a průzkumy přítomnosti organismu Bactericera cockerelli (Sulc), včetně jeho bezprostředního okolí, a které bylo podrobeno účinným ošetřením pro zajištění nepřítomnosti tohoto škodlivého organismu, a před vývozem proběhla prohlídka reprezentativních vzorků plodů,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti,
nebo
d) pocházejí ze stanoviště produkce chráněného proti hmyzu, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu stanovila za prosté organismu Bactericera cockerelli (Sulc) na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během tří měsíců před vývozem,
a
v rostlinolékařském osvědčení jsou uvedeny informace o sledovatelnosti.
26.Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že na chmelu v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold a Verticillium dahliae Klebahn.
27.1.Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. a Pelargonium ĽHérit. ex Ait, určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že:
aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisduval)
nebo
a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Helicoverpa armigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis (Boisduval)
nebo
b) rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.
27.2.Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. a Pelargonium ĽHérit. ex Ait, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 27.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius),
nebo
a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura (Fabricius),
nebo
b) rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům.
28.Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1. a 27.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny jsou nejvýše třetí generací pocházející z materiálu, který byl ve virologických testech shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid, nebo pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl při úřední prohlídce provedené v průběhu kvetení prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10 % rostlin a tento vzorek byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid,
b) rostliny nebo řízky
- pocházejí z podniků, které byly úředně kontrolovány nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před odesláním, a při těchto kontrolách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings a v jejichž bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před vývozem pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings,
nebo
- rostliny byly proti Puccinia horiana Hennings vhodným způsobem ošetřeny,
c) v případě nezakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker et al.) von Arx nebo v případě zakořeněných řízků nebyly ani na nich, ani v místech zakořenění, pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker et al.) von Arx.
28.1.Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Solanum lycopersicum L., určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 25.7., 27.1., 27.2. a 28. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny byly trvale pěstovány v zemi prosté Chrysanthemum stem necrosis virus,
nebo
b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána státní organizací ochrany rostlin vyvážející země za prostou Chrysanthemum stem necrosis virus podle příslušných mezinárodních standardů pro fy to sanitární opatření,
nebo
c) rostliny byly trvale pěstovány v místě produkce, které bylo uznáno za prosté Chrysanthemum stem necrosis virus a ověřeno pomocí úředních prohlídek, a případně i testování.
29.Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1. a 27.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
- rostliny pocházejí v přímé linii z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním provedeným nejméně jednou během předchozích dvou let prokázáno, že jsou prosté Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder a Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma,
a
- na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky uvedených škodlivých organismů.
30.Cibule Tulipa L. a Narcissus L., kromě těch, u nichž je podle balení nebo jinak zřejmé, že jsou určené k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří se v rámci podnikání nezabývají produkcí řezaných květinÚřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány během posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.
31.Rostliny Pelargonium ĽHérit. ex Ait určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato ringspot virus a
a) ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot virus
b) ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot virus
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1. a 27.2. části A oddílu I této přílohy,úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí přímo z míst produkce, prostých Tomato ringspot virus,
nebo
b) jsou nejvýše čtvrtou generací pocházející z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus;
úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí přímo z míst produkce, na kterých jsou půda a rostliny prosté Tomato ringspot virus,
nebo
b) jsou nejvýše druhou generací pocházející z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného systému virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus.
32.1.Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, kromě- cibulí,
- oddenkových hlíz,
- rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva,
- hlíz,
původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytuje Liriomyza sativae Blanchard anebo Amauromyza maculosa (Malloch)
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28. a 29. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:
a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření za prostou Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření za prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem bylo prohlášeno za prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch),
nebo
c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch) a úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch). Podrobnosti o ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.
32.2.Řezané květiny Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L., listová zelenina Apium graveolens L. a Ocimum L.Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:
- pocházejí ze země prosté Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch),
nebo
- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza sativae Blanchard a Amauromyza maculosa (Malloch).
32.3.Rostliny bylinných druhů určené k pěstování, kromě- cibulí,
- oddenkových hlíz,
- rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva,
- hlíz,
původem ze třetích zemí
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 29. a 32.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),
nebo
b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky přítomnosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),
nebo
c) bezprostředně před vývozem byly rostliny úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), a byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),
nebo
d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.
33.Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půděÚřední potvrzení, že:
a) místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
a
b) rostliny pocházejí z pozemku prostého Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
34.Pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo s nimi spojený, určený k udržení životaschopnosti rostlin, kromě sterilního média pro rostliny pěstované in vitro, původem z jiných třetích zemí než ze ŠvýcarskaÚřední potvrzení, že:
a) pěstební substrát při výsadbě rostlin s ním spojených:
i) byl prostý zeminy a organické hmoty a nebyl dříve využíván k pěstování rostlin nebo k jakýmkoli zemědělským účelům,
nebo
ii) byl složen výhradně z rašeliny nebo vláken Cocos nucifera L, které se dříve nevyužívaly k pěstování rostlin nebo k jakýmkoli zemědělským účelům,
nebo
iii) byl podroben účinnému ošetření tak, aby se zajistilo, že je prostý škodlivých organismů, a údaje o ošetření by měly být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení v kolonce „dodatkové prohlášení“
a
b) od výsadby:
i) byla přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby pěstební substrát zůstal prostý škodlivých organismů, zahrnující přinejmenším:
- fyzickou izolaci pěstebního substrátu od zeminy a dalších možných zdrojů kontaminace,
- hygienická opatření,
- využívání vody prosté škodlivých organismů
nebo
ii) během dvou týdnů před vývozem byl pěstební substrát, v případě potřeby včetně zeminy, zcela odstraněn opláchnutím vodou prostou škodlivých organismů. Opětovnou výsadbu lze provádět do pěstebního substrátu, který splňuje požadavky stanovené v písmenu a). Musí být zachovány vhodné podmínky, aby se zajistilo, že zůstane prostý škodlivých organismů podle písmene b).
34.1.Cibule, oddenkové hlízy, oddenky a hlízy, určené k pěstování, kromě hlíz Solanum tuberosum, původem z jiných třetích zemí než ze ŠvýcarskaKromě opatření uvedených v bodu 30 oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka nebo partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu.
34.2.Hlízy Solanum tuberosum původem z jiných třetích zemí než ze ŠvýcarskaKromě opatření uvedených v bodech 10., 11. a 12 části A přílohy č. 3 a v bodech 25.1., 25.2, 25.3., 25.4.1. a 25.4.2. oddílu I části A této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka nebo partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu.
34.3.Kořenová a hlízová zelenina původem z jiných třetích zemí než ze ŠvýcarskaKromě opatření uvedených v bodech 10., 11. a 12 části A přílohy č. 3, úřední potvrzení, že zásilka nebo partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu
34.4.Stroje a přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely, dovezené z jiných třetích zemí než ze ŠvýcarskaKromě opatření uvedených v bodu 30 části B této přílohy, úřední potvrzení, že stroje a přístroje nebo vozidla jsou očištěny a prosté zeminy a zbytků rostlin.
35.1.Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Beet curly top virus (neevropskými izoláty).
35.2.Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet leaf curl virusKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 35.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) v oblasti produkce nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl virus
a
b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Beet leaf curl virus.
36.1.Rostliny určené k pěstování kromě- cibulí,
- oddenkových hlíz,
- oddenků,
- osiva,
- hlíz,
původem ze třetích zemí
Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 29., 31., 32.1. a 32.3. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a:
a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá Thrips palmi Karny a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prosté Thrips palmi Karny a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem bylo prohlášeno za prosté Thrips palmi Karny,
nebo
c) bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti Thrips palmi Karny a úředně prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi Karny. Podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Thrips palmi Karny, jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismem Thrips palmi Karny, a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.
36.2.Řezané květiny Orchidaceae a plody Momordica L. a Solanum melongena L., původem ze třetích zemíÚřední prohlášení, že řezané květiny a plody:
- pocházejí ze země prosté Thrips palmi Karny,
nebo
byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými Thrips palmi Karny.
36.3.Plody Capsicum L. původem z Belize, Dominikánské republiky, Francouzské Polynésie, Guatemaly, Hondurasu, Jamajky, Kostariky, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Portorika, Salvadoru a USA, kde se vyskytuje Anthonomus eugenii CanoÚřední potvrzení, že plody:
a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Anthonomus eugenii Cano a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin vyvážející země uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Anthonomus eugenii Cano a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a které bylo prohlášeno za prosté Anthonomus eugenii Cano na základě úředních prohlídek prováděných v místě produkce a v jeho bezprostředním okolí nejméně jednou měsíčně v průběhu dvou měsíců před vývozem.
37.Rostliny Palmae určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemíKromě zákazů, vyplývajících pro tyto rostliny z bodu 17. přílohy č. 3 části A, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny buď pocházejí z oblasti, která je prostá Palm lethal yellowing mycoplasm a Cadang-Cadang viroid, a v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky těchto chorob,
nebo
b) na rostlinách nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Palm lethal yellowing mycoplasm a Cadang-Cadang viroid / a rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky vzbuzující podezření z možného napadení těmito chorobami, byly odstraněny a rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření proti Myndus crudus Van Duzee;
c) materiál ve formě tkáňových kultur byl přímo odvozen z rostlin, splňujících podmínky a) nebo b).
37.1.Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc, Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl, Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Kromě zákazů, vyplývajících z bodu 17. části A přílohy č. 3 a požadavků uvedených v bodu 37. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny:
a) byly trvale pěstovány v zemi, ve které se nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister),
nebo
b) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána státní organizací ochrany rostlin za prostou Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
nebo
c) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před vývozem v místě produkce:
- které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled a
- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia archon (Burmeister) nebo za použití vhodných preventivních ošetření a
- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Paysandisia archon (Burmeister) při třech úředních prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou dobu, včetně doby bezprostředně před vývozem.
38.1.zrušeno
38.2.Rostliny Fuchsia L. určené k pěstování, kromě osiva, původem z Brazílie a USAÚřední potvrzení, že v místě produkce nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Aculops fuchsiae Keifer a bezprostředně před vývozem byly rostliny kontrolovány a shledány prostými Aculops fuchsiae Keifer.
39.Stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a rostlin v buněčných a pletivových kulturách, původem ze třetích zemí kromě zemí evropských nebo středozemníchKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části Bav bodech 8.1., 8.2., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1. a 38.2. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
- jsou čisté (tzn. prosté rostlinných zbytků) a prosté květů a plodů,
- byly vypěstovány ve školkách,
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány, přičemž bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy, a buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých druhů háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito škodlivými organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
40.Listnaté stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a rostlin v buněčných a pletivových kulturách, původem ze třetích zemí kromě zemí evropských a středozemníchKromě opatření pro tyto rostliny, uvedené v bodech 2., 3., 9., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části Bav bodech 11.1., 11.2., 11.3., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 33., 36.1., 38.1., 38.2., 39 a 45.1. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že se rostliny nacházejí v období vegetačního klidu a nemají listy.
41.Jednoleté a dvouleté rostliny kromě čeledi Graminae, určené k pěstování, kromě osiva, původem z jiných než evropských a středozemních zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 11. a 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 33., 34., 35.1. a 35.2. částí A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách,
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány,
a
- byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy,
a
- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
42.Rostliny čeledi Graminae - víceleté okrasné trávy z podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Engelm., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adans., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Brown, Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix Moench, Molinia Shrank, Phalaris L., Shibataea Mak. ex Nak., Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k pěstování, kromě osiva, původem z jiných než evropských a středozemních zemíKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 33. a 34. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách,
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány
a
- byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy
a
- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
43.Přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny (bonsaje) určené k pěstování, kromě osiva, původem z neevropských zemíKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. přílohy č. 3 části A, v bodu 1. přílohy č. 3 části Bav bodech 8.1., 9., 10., 11.1., 11.2., 12., 13.1., 13.2., 14., 15., 17., 18., 19.1., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 24., 25.5., 25.6., 26., 27.1., 27.2., 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1., 36.2., 37., 38.1., 38.2., 39., 40. a 42. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny včetně rostlin získaných přímo z přírodního stanoviště musí být pěstovány, udržovány a tvarovány nejméně dva po sobě následující roky před odesláním v úředně registrovaných školkách se stanoveným režimem úředního dozoru,
b) rostliny ve školkách uvedené pod a) musí být:
(aa) nejméně v období uvedeném pod a)
- nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny na regálech ve výšce nejméně 50 cm nad povrchem země,
- vhodným způsobem ošetřovány, tak, aby byly prosté neevropských rzí; účinná látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dezinfekční anebo dezinsekční ošetření“,
- úředně kontrolovány nejméně šestkrát ročně ve vhodných intervalech na výskyt příslušných škodlivých organismů uvedených v přílohách této vyhlášky; kontroly musí být provedeny také na rostlinách v bezprostředním okolí školek uvedených pod a); musí být vykonány alespoň vizuálně na každém řádku pole nebo školky, a to vizuální kontrolou všech částí rostlin vystupujících nad úroveň povrchu pěstebního substrátu, s použitím namátkového vzorku z nejméně 300 rostlin jednoho rodu, když celkový počet rostlin tohoto rodu nepřevyšuje 3000 kusů, nebo z 10 % rostlin, když celkový počet rostlin tohoto rodu převyšuje 3000 kusů,
- při těchto kontrolách shledány prostými příslušných škodlivých organismů uvedených v předcházející odrážce; napadené rostliny musí být odstraněny; zbylé rostliny, pokud to bude účelné, musí být účinně ošetřeny a navíc po vhodnou dobu udržovány pod kontrolou, aby bylo zaručeno, že rostliny jsou prosté příslušných škodlivých organismů,
- pěstovány buď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu, nebo v přírodním pěstebním substrátu, který byl fumigován
nebo
- vhodným způsobem tepelně ošetřen a shledán prostým všech škodlivých organismů,
- udržovány za podmínek zaručujících, že pěstební substrát zůstává prostým škodlivých organismů, a v průběhu dvou týdnů před odesláním byly:
- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a udržovány jako prostokořenné,
nebo
- otřepány a umyty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a přesazeny do pěstebního substrátu, který splňuje požadavky uvedené v pododstavci (aa), v páté odrážce,
nebo
- vhodně ošetřeny, aby bylo zajištěno, že pěstební substrát je prostý škodlivých organismů; účinná látka, koncentrace a datum aplikace ošetření musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dezinfekční a/nebo dezinsekční ošetření“
(bb) baleny v uzavřených kontejnerech, úředně zapečetěny a označeny registračním číslem registrované školky; toto číslo musí být také k umožnění identifikace zásilky uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“.
44.Bylinné vytrvalé rostliny určené k pěstování, kromě osiva, z čeledí Caryophyllaceae (s výjimkou Dianthus L.), Compositae (s výjimkou Dendranthema (DC) Des Moul), Cruciferae, Leguminosae a Rosaceae (s výjimkou Fragaria L.), původem ze třetích zemí kromě zemí evropských a středozemníchKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 32.1., 32.2., 32.3., 33. a 34. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že rostliny:
- byly vypěstovány ve školkách,
- jsou prosty rostlinných zbytků, květů a plodů,
- byly ve vhodných termínech a před vývozem kontrolovány
a
- byly shledány prostými příznaků napadení škodlivými bakteriemi, viry a virům podobnými organismy
a
- buď byly shledány prostými známek přítomnosti škodlivých háďátek, hmyzu, roztočů a hub nebo příznaků napadení těmito organismy, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k likvidaci těchto organismů.
45.1.Rostliny bylinných druhů a rostliny Ficus L. a Hibiscus L., určené k pěstování, kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz, původem z neevropských zemíKromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodech 27.1., 27.2., 28., 29., 32.1., 32.3. a 36.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí z oblasti, která byla v zemi vývozu stanovena státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prostá Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, které bylo v zemi vývozu stanoveno státní organizací ochrany rostlin této země v souladu s příslušnými mezinárodními standardy pro fytosanitární opatření jako prosté Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací) a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny během devíti týdnů před vývozem uznáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací),
nebo
c) byly podrobeny vhodnému ošetření proti Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropským populacím) v případě, že byly udržovány nebo vypěstovány v místě produkce, ve kterém byl zjištěn výskyt Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací), a toto místo produkce bylo následně v důsledku provádění vhodných postupů zaměřených na eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací) shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius), a to na základě jak úředních prohlídek prováděných jednou týdně v průběhu devíti týdnů před vývozem, tak monitorovacích postupů v průběhu uvedeného období; podrobnosti o ošetření se uvádějí v rostlinolékařském osvědčení,
nebo
d) pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismem Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropskými populacemi), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.
45.2.Řezané květiny Aster L., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. a listová zelenina Ocimum L., původem z neevropských zemíÚřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:
- pocházejí ze země prosté Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací),
nebo
- byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací).
45.3.Rostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování, kromě osiva, původem ze zemí, kde se vyskytuje Tomato yellow leaf curl virusa)
a) kde se nevyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius)
b) kde se vyskytuje Bemisia tabaci (Gennadius)
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6. a 25.7. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus
úřední potvrzení, že:
a) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus
a
(aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci (Gennadius),
nebo
(bb) místo produkce bylo shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) na základě úředních prohlídek provedených alespoň jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem,
nebo
b) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus a místo produkce bylo podrobeno vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění nepřítomnosti Bemisia tabaci (Gennadius).
46.Rostliny určené k pěstování, jiné než osivo, cibule, hlízy a oddenky, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy
a) kde se nevyskytují neevropské populace Bemisia tabaci (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů
b) kde se vyskytují neevropské populace Bemisia tabaci (Gennadius) nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů
Příslušné škodlivé organismy jsou:
- Bean golden mosaic virus
- Cowpea mild mottle virus
- Lettuce infectious yellows virus
- Pepper mild tigré virus
- Squash leaf curl virus
- jiné viry přenášené Bemisia tabaci (Gennadius)
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 13. přílohy č. 3 části A a v bodech 25.5., 25.6., 32.1., 32.2., 32.3., 35.1., 35.2., 44., 45.1., 45.2. a 45.3. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,úřední potvrzení, že na rostlinách v průběhu celého vegetačního období nebyly pozorovány žádné příznaky napadení příslušnými škodlivými organismy,
úřední potvrzení, že na rostlinách během k posouzení dostačujícího období nebyly pozorovány žádné příznaky napadení příslušnými škodlivými organismy a
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci (Gennadius) a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů,
nebo
b) při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech bylo místo produkce shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius) a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismů,
nebo
c) rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci Bemisia tabaci (Gennadius),
nebo
d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropských populací) a nevykazují žádné příznaky napadení příslušnými škodlivými organismy, jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení Bemisia tabaci (Gennadius) (neevropskými populacemi), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.
47.Osivo Helianthus annuus L.Úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni,
nebo
b) semena, jiná než semena odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni, vyskytujícím se v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni.
48.Osivo Solanum lycopersicum L.Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo rovnocennou metodou, schválenou podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13), a
a) buď semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye a Potato spindle tuber viroid,
nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy,
nebo
c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá těchto škodlivých organismů.
49.1.Osivo Medicago sativa L.Úřední potvrzení, že:
a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a tento organismus nebyl zjištěn ani při laboratorních testech vykonaných na reprezentativním vzorku,
nebo
b) před vývozem byla provedena fumigace, nebo
c) osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu ošetření proti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.
49.2.Osivo Medicago sativa L. původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.Kromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 49.1. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) na farmě, kde byla semena vypěstována, ani v jejím bezprostředním okolí, nebyl v průběhu posledních 10 let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.;
b) buď
- sklizená semena náleží k odrůdě, která je uznána jako vysoce rezistentní proti Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.,
nebo
- v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho čtvrté ukončené vegetační období od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu předcházející sklizeň semen,
nebo
- obsah neškodných nečistot v osivu, které byly stanoveny podle pravidel používaných pro uznávání osiva pro jeho tržní oběh v Evropské unii, nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti;
c) během posledního ukončeného vegetačního období nebo, je-li to možné, během posledních dvou vegetačních období, nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.,
d) porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška (Medicago sativa L.).
50.Osivo Oryza sativa L.Úřední potvrzení, že:
a) semena byla úředně testována vhodnými nematologickými metodami a byla shledána prostými Aphelenchoides besseyi Christie,
nebo
b) semena byla podrobena vhodnému ošetření horkou vodou nebo jinému vhodnému ošetření proti Aphelenchoides besseyi Christie.
51.Osivo Phaseolus L.Úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,
nebo
b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52.Osivo Zea mays L.Úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblastí prostých Erwinia stewartu (Smith) Dye,
nebo
b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech shledán prostým Erwinia stewartu (Smith) Dye.
53.Osivo rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Íránu, Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA, kde se vyskytuje Tilletia indica MitraÚřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí, ve kterých se nevyskytuje Tilletia indica Mitra; název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení.
54.Zrno rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale, původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Íránu, Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA, kde se vyskytuje Tilletia indica MitraÚřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblasti, ve které se nevyskytuje Tilletia indica Mitra; název oblasti(í) musí být uveden v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Místo původu“,
nebo
b) v místě produkce nebyly na rostlinách pozorovány během posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a reprezentativní vzorky semen, odebrané jednak v době sklizně a jednak před odesláním zásilky, byly testovány a shledány v těchto testech prostými Tilletia indica Mitra; v rostlinolékařském osvědčení, v kolonce „Název výrobku“ musí být uvedeno „testováno a shledáno prostým Tilletia indica Mitra“.

Oddíl II

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z Evropské unie

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavky
1.zrušeno
2.Dřevo Platanus L. včetně dřeva hraněnéhoa) Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington,nebo
b) musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
2.1.Dřevo Juglans L. a Pterocarya Kunth, bez ohledu na to, zda je uvedeno mezi kódy KN v části A příloze č. 9 kromě dřeva ve formě
- dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,
- dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, kromě prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilce,
avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch
Úřední potvrzení, že dřevo:
a) pochází z oblasti prosté organismu Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
nebo
b) bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost musí být prokázána značkou „HT“ na dřevě nebo jakémkoli jeho obalu podle běžné praxe,
nebo
c) je hraněné tak, že je odstraněn veškerý přirozený oblý povrch.
2.2.Samostatná kůra a dřevo Juglans L. a Pterocarya Kunth, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny mezi kódy KN v příloze V části A, ve formě
- dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin
Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra:
a) pochází z oblasti prosté organismu Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
nebo
b) byly podrobeny vhodnému tepelnému ošetření tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva nebo kůry teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost musí být prokázána značkou „HT“ umístěnou na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.
2.3.Dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, kromě surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší, dřeva zpracovaného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací a prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné fytosanitární požadavky Unie jako dřevo v zásilceDřevěný obalový materiál musí:
a) pocházet z oblasti prosté organismu Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
nebo
b) - být vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy 1 mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu,
- být podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I uvedeného mezinárodního standardu a
- být opatřen značkou podle přílohy II uvedeného mezinárodního standardu, která potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému fytosanitárnímu ošetření v souladu s uvedeným standardem.
3.zrušeno
4.Rostliny Pinus L. určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia pini Funk & Parker.
5.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 4. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.
6.Rostliny Populus L. určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen.
7.Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
nebo
b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
7.1.Rostliny Juglans L. a Pterocarya Kunth, určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že rostliny určené k pěstování:
a) byly trvale nebo od dovozu do Unie pěstovány v místě produkce v oblasti prosté organismu Geosmithia Morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
nebo
b) pocházejí z místa produkce, ve kterém, včetně jeho okolí v okruhu o poloměru nejméně 5 km, nebyly při úředních prohlídkách během dvou let před přemístěním pozorovány příznaky organismu Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat ani jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman ani přítomnost tohoto přenašeče a rostliny určené k pěstování byly bezprostředně před přemístěním podrobeny vizuální prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce,
nebo
c) pocházejí z místa produkce s naprostou fyzickou izolací a rostliny určené k pěstování byly bezprostředně před přemístěním podrobeny vizuální prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.
8.Rostliny Platanus L. určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington,
nebo
b) v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington.
8.1.Rostliny Ulmus L, určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení ‘Candidatus Phytoplasma ulmi‘.
9.Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl, Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze zón uznaných za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),
nebo
b) rostliny na produkčním pozemku a v jeho bezprostředním okolí, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., byly odstraněny.
10.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili a Citrus tristeza virus (evropských izolátů),
nebo
b) rostliny byly získány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož každý jedinec byl úředně testován alespoň na Citrus tristeza virus (evropské izoláty) za použití vhodných testů nebo metod v souladu s mezinárodními standardy, a aby byly trvale pěstovány ve sklenících chráněných proti průniku hmyzu nebo v izolovaných boxech, a na těchto rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili ani Citrus tristeza virus (evropskými izoláty),
nebo
c) rostliny
- byly získány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách, a jehož každý jedinec byl úředně testován alespoň na Citrus tristeza virus (evropské izoláty) za použití vhodných testů nebo metod v souladu s mezinárodními standardy, a tento materiál byl v těchto testech shledán prostým Citrus tristeza virus (evropských izolátů) a byl certifikován jako prostý nejméně Citrus tristeza virus (evropských izolátů) v úředních testech každého jedince podle metod uvedených v této odrážce,
a
- byly kontrolovány a od počátku posledního ukončeného vegetačního období u nich nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili a Citrus tristeza virus.
10.1.Rostliny Citrus L, Choisya Kunt, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L, Vepris Comm., Zanthoxylum L, jiné než plody a osivoÚřední potvrzení, že rostliny
a) pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Trioza erytreae Del Guercio,
nebo
b) byly pěstovány v místě produkce, které je registrováno příslušnými orgány v zemi původu, a tyto orgány nad ním vykonávají dohled
a
kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Trioza erytreae Del Guercio
a
kde byly během posledního ukončeného vegetačního období ve vhodných obdobích před přemístěním provedeny dvě úřední kontroly a v daném místě ani v okolní oblasti o šířce alespoň 200 m nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Trioza erytreae Del Guercio.
11.Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořenělé nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátemÚřední potvrzení, že:
a) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebylo zjištěno žádné zamoření organismem Radopholus similis (Cobb) Thorne,
nebo
b) půda a kořeny podezřelých rostlin byly od začátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování nejméně na Radopholus similis (Cobb) Thorne a byly v těchto testech shledány prostými tohoto škodlivého organismu.
12.Rostliny Fragaria L., Prunus L. a Rubus L., určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých příslušných škodlivých organismů,
nebo
b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.
Příslušné škodlivé organismy jsou:
pro Fragaria L.:
- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry crinkle virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Strawberry mildyellow edge virus
- Tomato black ring virus
- Xanthomonas fragariae Kennedy & King
pro Prunus L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
- Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
pro Prunus persica (L.) Batsch:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
pro Rubus L.:
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Tomato black ring virus.
13.Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Pear dechne mycoplasm,
nebo
b) z místa produkce a z jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních třech ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly pozorovány příznaky vzbuzující podezření na napadení organismem Pear decline mycoplasm.
14.Rostliny Fragaria L. určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Aphelenchoides besseyi Christie, nebo
b) v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly na rostlinách pozorovány žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christie,
nebo
c) rostliny v buněčných a pletivových kulturách musí pocházet z rostlin, splňujících požadavky uvedené pod písmenem b) nebo musí být úředně testovány vhodnou nematologickou metodou a v těchto testech shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie.
15.Rostliny Malus Mill. určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 9. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasm
nebo
b)
(aa) rostliny, jiné než ty, které byly vypěstované ze semen,
- buď byly úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu,
nebo
- pochází v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou během posledních šesti ukončených vegetačních období úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Apple proliferation mycoplasm a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu,
(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Apple proliferation mycoplasm.
16.Rostliny následujících druhů Prunus L. určené k pěstování, kromě osiva
- Prunus amygdalus Batsch.
- Prunus armeniaca L.
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina Vili.
- Prunus cerasifera Ehrh.
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
- Prunus domestica ssp. domestica (L.)
- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.
- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
- Prunus glandulosa Thunb.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana Bailey
- Prunus japonica Thunb.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima. Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica(L.) Batsch.
- Prunus salicina L.
- Prunussibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L.
- Prunus tomentosa Thunb.
- Prunus triloba Lindl.
- jiné k Plum pox virus náchylné druhy Prunus L.
Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Plum pox virus,
nebo
b)
(aa) rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstované ze semen,
- buď byly úředně uznány podle certifikačního schématu, ve kterém bylo požadováno, aby pocházely v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu,
nebo
- pochází v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou během posledních tří ukončených vegetačních období úředně testován za použití vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na Plum pox virus a byl v těchto testech shledán prostým uvedeného škodlivého organismu,
(bb) na rostlinách v místě produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Plum pox virus,
(cc) rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo virům podobnými patogeny, byly odstraněny.
17.Rostliny Vitis L. kromě plodů a osivaÚřední potvrzení, že na matečných rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledních dvou ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Grapevine flavescence dorée mycoplasm a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
18.1.Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstováníÚřední potvrzení, že:
a) byla dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
a
b) hlízy pocházejí z oblasti prosté Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., nebo byla dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti tomuto organismu
a
c)
aa) hlízy pocházejí z oblastí, v nichž se nevyskytuje Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
nebo
bb) v oblastech, v nichž se Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., vyskytuje, pocházejí hlízy z místa produkce, které bylo shledáno prostým Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al, nebo je za prosté uvedeného organismu považováno v důsledku zavedení programu eradikace Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
a
d) hlízy buď pocházejí z oblastí, v nichž se nevyskytují Meloidogyne chitwoodi Golden et al., (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo pocházejí-li z oblastí, v nichž se Meloidogyne chitwoodi Golden et al., (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen vyskytují:
- hlízy buď pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního průzkumu hostitelských plodin, prováděného vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální prohlídkou povrchu a řezu hlíz po sklizni brambor v místě produkce, shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al., (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen, nebo
- hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a zkontrolovány na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i na řezu ve vhodných termínech a při každém uzavírání obalů nebo kontejnerů před jejich uvedením na trh podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3) a nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Meloidogyne chitwoodi Golden et al., (všemi populacemi) a Meloidogyne fallax Karssen.
18.1.1.Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování, kromě těch, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice Rady 2007/33/ES14)Kromě požadavků platných pro hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování, uvedených v bodu 18.1. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že jsou dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
18.2.Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování, kromě hlíz těch odrůd, které jsou úředně uznány jedním nebo více členskými státyKromě požadavků platných pro hlízy, uvedených v bodu 18.1. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy:
- patří k deklarované selekci a to potvrzením, které je odpovídajícím způsobem uvedeno na dokladu doprovázejícím příslušné hlízy,
- byly vypěstovány na území Evropské unie a
- byly získány přímo z materiálu, udržovaného ve vhodných podmínkách a podrobeného na území Evropské unie karanténnímu úřednímu testování podle vhodných metod a shledaného v těchto testech prostým škodlivých organismů.
18.3.Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování, kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v bodech 18.1, 18.1.1 nebo 18.2, kromě kultur udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách a kromě semen Solanum tuberosum L. uvedených v bodu 18.3.1.a) Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkách a testování provedené během tohoto období nesmí prokázat přítomnost škodlivých organismů.
b) Karanténní testování uvedené v písmenu
a) musí:
aa) být prováděné pod dozorem státní organizace ochrany rostlin dotčeného členského státu školenými odbornými pracovníky této organizace nebo jiného úředně oprávněného orgánu, na území České republiky Ústavu;
bb) být prováděné v místě s vybavením vyhovujícím pro práci se škodlivými organismy a k udržování materiálu, včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo zamezeno jakémukoli riziku šíření škodlivých organismů;
cc) být prováděné u každé partie materiálu:
- vizuální prohlídkou zaměřenou na příznaky způsobené jakýmikoliv škodlivými organismy, prováděnou v pravidelných intervalech v průběhu alespoň jednoho celého vegetačního období, s ohledem na typ materiálu a jeho vývojové stadium v době testování,
- testováním podle vhodných metod, jež musí být předloženy výboru uvedenému v článku 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, alespoň na:
- v případě veškerého materiálu bramboru:
- Andean potato latent virus,
- Arracacha virus B. oca strain,
- Potato black ringspot virus,
- Potato spindle tuber viroid,
- Potato virus T,
- Andean potato mottle virus,
- Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus V, Potato virus X, Potato virus Y (včetně skupin izolátů Yc,Yn a Yo) a Potato leafroll virus
- Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi eř al.,
- v případě semen Solanum tuberosum L. kromě těch, která jsou uvedena v bodu 18.3.1, alespoň na výše uvedené viry a viroidy;
dd) umožnit vhodným testováním určit škodlivé organismy působící jakékoli jiné příznaky napadení, které byly zjištěny při vizuální prohlídce.
c) Veškerý materiál, který nebyl při testování podle písmene b)shledán prostým škodlivých organismů uvedených v písmenu b), musí být okamžitě zničen nebo být podroben opatřením eliminujícím tento škodlivý organismus (tyto škodlivé organismy).
d) Každá organizace nebo výzkumné pracoviště, které má v držení tento materiál, o tom musí informovat příslušnou státní organizaci ochrany rostlin dotčeného členského státu, na území České republiky Ústav.
18.3.1.Osivo Solanum tuberosum L. kromě toho, které je uvedeno v bodě 18.4.Úřední potvrzení, že semena pocházejí z rostlin splňujících příslušné požadavky stanovené v bodech 18.1, 18.1.1, 18.2 a 18.3 a že
a) semena pocházejí z oblastí prostých Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a Potato spindle tuber viroid nebo
b) semena splňují všechny níže uvedené požadavky:
i) byla vypěstována v místě, ve kterém nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených škodlivými organismy uvedenými v písmenu a);
ii) byla vypěstována v místě, ve kterém byla přijata všechna níže uvedená opatření:
1. místo bylo odděleno od jiných lilkovitých rostlin a jiných hostitelských rostlin Potato spindle tuber viroid;
2. v místě bylo zabráněno kontaktu se zaměstnanci a předměty, jako jsou nástroje, stroje, vozidla, nádoby a obalový materiál, z jiných míst, ve kterých se pěstují lilkovité rostliny a jiné hostitelské rostliny Potato spindle tuber viroid, nebo byla za účelem prevence napadení přijata vhodná hygienická opatření týkající se zaměstnanců nebo předmětů z jiných míst, ve kterých se pěstují lilkovité rostliny a jiné hostitelské rostliny Potato spindle tu ber viroid; 3. v místě se používala pouze voda prostá všech škodlivých organismů uvedených v tomto bodu.
18.4.Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování a udržované jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkáchKaždá organizace nebo výzkumné pracoviště mající ve svém držení takový materiál musí o tomto materiálu informovat odpovědný úřední orgán členského státu, na území České republiky Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
18.5.Hlízy Solanum tuberosum L. kromě těch, které jsou uvedeny v bodech 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. nebo 18.4. části A oddílu II této přílohy, a kromě těch, které jsou uváděny na trh v obalech 5 kg nebo menších a určeny pro užití vlastníky nebo příjemci k ne výrobním a neobchodním účelům, pokud neexistuje nebezpečí šíření škodlivých organismůNa obalu nebo na dopravním prostředku (v případě volně ložených brambor) musí být uvedeno registrační číslo potvrzující, že brambory byly vypěstovány úředně zaregistrovaným pěstitelem nebo že pocházejí ze společných skladů nebo expedičních středisek úředně zaregistrovaných a umístěných v oblasti produkce, a dokládající, že hlízy jsou prosté Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a že byla dodržena:
a) ustanovení Evropské unie pro boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
a
b) v případě potřeby ustanovení Evropské unie pro boj proti Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
a
c) ustanovení Evropské unie pro boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
18.6.Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva a rostlin uvedených v bodech 18.4. nebo 18.5. části A oddílu II této přílohyKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 18.1., 18.2. a 18.3. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Potato stolbur mycoplasm,
nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasm.
18.6.1.Rostliny Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L., s kořeny, určené k pěstování, kromě rostlin, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice Rady 2007/33/ES14)Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18.6. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že jsou dodržena ustanovení Evropské unie pro boj proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
18.7.Rostliny Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 18.6. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
19.Rostliny Humulus lupulus L. určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že na rostlinách nebyly v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold a Verticillium dahliae Klebahn.
19.1.Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc, Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl, Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Úřední potvrzení, že:
rostliny
a) byly trvale pěstovány v oblasti, která byla uznána státní organizací ochrany rostlin za prostou Paysandisia archon (Burmeister) podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
nebo
b) byly pěstovány po dobu nejméně dvou let před přemístěním v místě produkce:
- které je registrováno příslušným úředním orgánem v členském státu původu a tento subjekt nad ním vykonává dohled,
- kde byly rostliny umístěny v prostoru s úplnou fyzickou ochranou před zavlečením Paysandisia archon (Burmeister) nebo za použití vhodných preventivních ošetření
a
- kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Paysandisia archon (Burmeister) při třech úředních prohlídkách za rok prováděných ve vhodnou dobu.
20.Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. a Pelargonium ĽHérit. ex Ait, určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že:
aa) rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Helicoverpa armigera (Hübner) a Spodoptera littoralis (Boisduval),
nebo
a) v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Helicoverpa armigera (Hübner) nebo Spodoptera littoralis (Boisduval),
nebo
b) rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům.
21.1.Rostliny Dendranthema (DC) Des Moul. určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 20. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny jsou nejvýše třetí generací získanou z materiálu, který byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid v průběhu virologických testů, nebo jsou přímo získány z materiálu, u kterého byl v období kvetení úředně kontrolován reprezentativní vzorek alespoň 10 % rostlin a byl shledán prostým Chrysanthemum stunt viroid,
b) rostliny nebo řízky pocházejí z podniků:
- které byly úředně kontrolovány nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před odesláním a na kterých nebyly v tomto období pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings a v bezprostředním okolí nebyly v průběhu tří měsíců před prodejem pozorovány žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings,
nebo
- zásilka byla vhodně ošetřena proti Puccinia horiana Hennings;
c) v případě nezakořeněných řízků nebyly na řízcích nebo na rostlinách, ze kterých byly řízky získány, pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker et al.) von Arx nebo, v případě zakořeněných řízků, nebyly na řízcích nebo v místech zakořenění pozorovány žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker et al.) von Arx.
21.2.Rostliny Dianthus L. určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 20. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
- rostliny byly získány přímo z matečných rostlin, které byly úředně testované nejméně jednou v průběhu dvou předcházejících letech na Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder a Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma a byly shledány prosté těchto škodlivých organismů,
- na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení výše jmenovaných škodlivých organismů.
22.Cibule Tulipa L. a Narcissus L., kromě těch, u kterých je podle balení nebo jinak zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří se v rámci podnikání nezabývají produkcí řezaných květinÚřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev.
23.Rostliny bylinných druhů určené k pěstování kromě
- cibulí,
- oddenkových hlíz,
- rostlin čeledi Graminae,
- oddenků,
- osiva,
- hlíz
Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodech 20., 21.1. nebo 21.2. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),
nebo
b) buď v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou měsíčně během tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky přítomnosti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),
nebo
c) bezprostředně před uvedením na trh byly rostliny úředně prohlédnuty a shledány prostými Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess) a byly podrobeny vhodnému ošetření proti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess),
nebo
d) rostliny pocházejí z rostlinného materiálu (explantátu), který je prostý Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), jsou pěstovány in vitro na sterilní živné půdě ve sterilních podmínkách, které zabraňují napadení organismy Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess), a jsou odeslány v průhledných obalech za sterilních podmínek.
24.Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půděMusí být prokázáno, že místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
24.1.Rostliny Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. a Fragaria L., s kořeny, určené k pěstování, vypěstované ve volné půdě
a
cibule, hlízy a oddenky Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. a Tulipa L., s kořeny, vypěstované ve volné půdě, kromě těch rostlin, cibulí, hlíz a oddenků, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo c) směrnice Rady 2007/33/ES14)
Kromě požadavků pro tyto rostliny, uvedených v bodu 24. části A oddílu II této přílohy, musí být prokázáno, že jsou dodržena ustanovení Evropské unie týkající se boje proti Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
25.Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Beet leaf curl virus,
nebo
b) v oblasti produkce není znám výskyt Beet leaf curl virus a v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Beet leaf curl virus.
26.Osivo Helianthus annuus L.Úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni,
nebo
b) semena, kromě semen odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni vyskytujícím se v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému ošetření proti Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & De Toni.
26.1.Rostliny Solanum lycopersicum L. určené k pěstování, kromě osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 18.6. a 23. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí z oblastí prostých Tomato yellow leaf curl virus
nebo
b) na rostlinách nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus
a
(aa) rostliny pocházejí z oblastí prostých Bemisia tabaci (Gennadius),
nebo
(bb) místo produkce bylo při úředních prohlídkách vykonaných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před expedicí shledáno prostým Bemisia tabaci (Gennadius),
nebo
c) v místě produkce nebyly pozorovány příznaky napadení Tomato yellow leaf curl virus, místo produkce bylo podrobeno vhodnému ošetření a monitoringu k zajištění nepřítomnosti Bemisia tabaci (Gennadius).
27.Osivo Solanum lycopersicum L.Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo rovnocennou metodou, schválenou postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),
a
a) buď semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye,
nebo
b) na rostlinách v místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismy,
nebo
c) reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných metod a přitom bylo prokázáno, že semena jsou prostá příslušných škodlivých organismů.
28.1.Osivo Medicago sativa L.Úřední potvrzení, že:
a) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a tento škodlivý organismus nebyl zjištěn ani při laboratorním testování reprezentativního vzorku,
nebo
b) před prodejem byla provedena fumigace, nebo
c) osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu ošetření proti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.
28.2.Osivo Medicago sativa L.Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 28.1. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.,
nebo
b) na farmě nebo v jejím bezprostředním okolí nebyl od začátku posledních uplynulých 10 let zjištěn Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.
a
- sklizená semena patří k odrůdě, která je uznána za vysoce rezistentní ke Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.,
nebo
- v době sklizně porostu nezačalo ještě jeho čtvrté ukončené vegetační období od doby výsevu a porost poskytl nejvýše jednu předcházející sklizeň semen,
nebo
- obsah neškodných nečistot, které byly stanoveny podle pravidel používaných pro certifikaci semen platných v Evropské unii, nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti,
- během posledního ukončeného vegetačního období nebo, je-li to možné, během posledních dvou vegetačních období, nebyly na pěstitelské ploše ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.,
- porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních třech let před výsevem nebyla pěstována vojtěška (Medicago sativa L.).
29.Osivo Phaseolus L.Úřední potvrzení, že:
a) semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye
nebo
b) reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech byl shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
30.1.Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich křížencůNa obalech musí být vyznačen původ zboží.
31.Stroje a přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účelyStroje a přístroje nebo vozidla musí:
a) být přemísťovány z oblasti prosté organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,
nebo
b) být před přemístěním z oblasti zamořené organismem Ceratocystis platani (J. M. Walter) očištěny a prosté zeminy a zbytků rostlin.

ČÁST B

Zvláštní požadavky, které musejí být splněny při dovozu anebo přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území určitých chráněných zón

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předmětyZvláštní požadavkyChráněná(é) zóna(y)
1.Dřevo jehličnanů (Coniferales)Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy, kde je to vhodné,
a) dřevo musí být odkorněné, nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Dendroctonus micans (Kugelann),
nebo
c) musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)
2.Dřevo jehličnanů (Coniferales)Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy a v bodu 1. části B této přílohy, kde je to vhodné,
a) dřevo musí být odkorněné, nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips duplicatus (Sahlberg),
nebo
c) musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
3.Dřevo jehličnanů (Coniferales)Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy a v bodech 1. a 2. části B této přílohy, kde je to vhodné,
a) dřevo musí být odkorněné, nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips typographus (Linnaeus),
nebo
c) musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
4.Dřevo jehličnanů (Coniferales)Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy a v bodech 1., 2. a 3. části B této přílohy, kde je to vhodné,
a) dřevo musí být odkorněné, nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips amitinus (Eichhoff),
nebo
c) musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
5.Dřevo jehličnanů (Coniferales)Kromě požadavků platných pro dřevo uvedených, v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy a v bodech 1., 2., 3. a 4. části B této přílohy, kde je to vhodné,
a) dřevo musí být odkorněné, nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips cembrae (Heer),
nebo
c) musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)
6.Dřevo jehličnanů (Coniferales)Kromě požadavků platných pro dřevo, uvedených v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy a v bodech 1., 2., 3., 4. a 5. části B této přílohy, kde je to vhodné,
a) dřevo musí být odkorněné, nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus (Börner) nebo
c) musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení.
Irsko, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)
6.1.zrušeno
6.2.zrušeno
6.3.Dřevo Castanea Mill.a) Dřevo musí být prosté kůry nebo
b) úřední potvrzení, že dřevo
i) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
nebo
ii) bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení; provedení tohoto ošetření musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu.
Česká republika, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko
6.4.Dřevo Platanus L. včetně dřeva hraněného, původem z Evropské unie, Arménie, Švýcarska a USAKromě opatření platných pro dřevo, uvedených v bodech 5. a 7.1.2. části A oddílu I této přílohy a v bodu 2. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení:
a) že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington, vystavené podle příslušných mezinárodních standardů pro rostlinolékařská opatření,
nebo
b) musí být prokázáno značkou „kiln-dried“, „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným podle použití na dřevu nebo jakémkoli jeho obalu, že bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,
nebo
c) dřevo pochází z chráněné zóny vyjmenované v pravém sloupci.
Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
7.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A oddílu I této přílohy a v bodech 4. a 5. části A oddílu II této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Dendroctonus micans (Kugelann).Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)
8.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této přílohy a v bodu 7. části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips duplicatus (Sahlberg).Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
9.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této přílohy a v bodech 7. a 8. části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips typographus (Linnaeus).Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
10.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této přílohy a v bodech 7., 8. a 9. části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips amitinus (Eichhoff).Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
11.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této přílohy a v bodech 7., 8., 9. a 10. části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips cembrae (Heer).Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)
12.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2., 9. a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodech 4. a 5. části A oddílu II této přílohy, a v bodech 7., 8., 9., 10. a 11. části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips sexdentatus (Börner).Irsko, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)
12.1.Rostliny Platanus L. určené k pěstování, kromě osiva, původem z Evropské unie, Arménie, Švýcarska a USAKromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 12. části A oddílu I této přílohy a v bodu 8. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení:
a) že rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která je podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht & Harrington,
nebo
b) že rostliny byly trvale pěstovány v chráněné zóně vyjmenované v pravém sloupci.
Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
13.zrušeno
14.1.Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům,
nebo
b) pochází z oblastí prostých Dendroctonus micans (Kugelann).
Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey)
14.2.Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodu 14.1. části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům,
nebo
b) pochází z oblastí prostých Ips amitinus (Eichhoff)
Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
14.3.Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1. a 14.2. části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům
nebo
b) pochází z oblastí prostých Ips cembrae (Heer).
Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)
14.4.Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1., 14.2. a 14.3. části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům
nebo
b) pochází z oblastí prostých Ips duplicatus (Sahlberg).
Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
14.5.Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1., 14.2., 14.3. a 14.4. části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům,
nebo
b) pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus (Börner).
Irsko, Kypr, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man)
14.6.Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)Kromě opatření platných pro kůru, uvedených v bodech 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. a 14.5. části B této přílohy, úřední potvrzení, že zásilka:
a) byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcům,
nebo
b) pochází z oblastí prostých Ips typographus (Linnaeus).
Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
14.7.zrušeno
14.8zrušeno
14.9Samostatná kůra Castanea Mill.Úřední potvrzení, že samostatná kůra:
a) pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
nebo
b) byla podrobena fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13); provedení tohoto ošetření musí být prokázáno tím, že se v rostlinolékařském osvědčení uvede účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3) a doba expozice (h).
Česká republika, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko
15.Rostliny Larix Mill. určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2. a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodu 5. části A oddílu II této přílohy a v bodech 1., 8., 9., 10., 11., 12. a 13. části B této přílohy, úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Cephalcia lariciphila (Wachtl).Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)
16.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2. a 9. části A oddílu I této přílohy, v bodu 4. části A oddílu II této přílohy a v bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 15. části B této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet.Irsko
16.1.Rostliny Cedrus Trew, Pinus L., určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodu 1. části A přílohy č. 3, v bodech 8.1., 8.2., 9., 10. oddílu I části Atéto přílohy, v bodech 4. a 5. oddílu II části A této přílohy nebo v bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 16. části B této přílohy, úřední potvrzení, že
a) rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,
nebo
b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,
nebo
c) rostliny byly vypěstovány ve školkách, které byly na základě úředních kontrol a úředních průzkumů provedených ve vhodných obdobích shledány jako prosté Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, včetně jejich bezprostředního okolí,
nebo
d) rostliny byly pěstovány trvale v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller a byly ve vhodných obdobích kontrolovány a shledány jako prosté Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
16.2.Rostliny Quercus L, kromě Quercus suber L, které mají průměr nejméně 8 cm, měřeno ve výšce 1,2 m
od kořenového krčku, určené k pěstování, kromě plodů a osiva
Kromě opatření platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 2. části A přílohy č. 3, v bodech 11.01., 11.1. a 11.2. oddílu I části A této přílohy a v bodu 7 oddílu II části A této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje organismus Thaumetopoea processionea L,
nebo
b) rostliny byly trvale pěstovány v chráněné zóně uvedené ve třetím sloupci nebo v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin stanovila podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thaumetopoea processionea L,
nebo
c) rostliny:
byly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pěstovány ve školkách, které byly včetně svého okolí shledány prostými organismu Thaumetopoea processionea L. na základě úředních prohlídek provedených co nejkratší dobu před jejich přemístěním, jak to je v praxi možné,
a
ve vhodných termínech od počátku posledního ukončeného vegetačního období byly provedeny úřední průzkumy školky a jejího okolí pro odhalení housenek a dalších příznaků organismu Thaumetopoea processionea L,
nebo
d) rostliny byly pěstovány trvale na stanovišti s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení organismu Thaumetopoea processionea L. a byly ve vhodných termínech prohlédnuty a shledány prostými organismu Thaumetopoea processionea L.
Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (kromě těchto území pod místní správou: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham a Wycombe)
17.zrušeno
18.Rostliny Picea A. Dietr. určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 1. přílohy č. 3 části A, v bodech 8.1., 8.2. a 10. části A oddílu I této přílohy, v bodu 5. části A oddílu II této přílohy a v bodech 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 16. části B této přílohy, úřední potvrzení, že byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Gilpinia hercyniae (Hartig).Irsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrovy Man a Jersey)
19.Rostliny Eucalyptus ĽHérit. kromě plodů a osivaÚřední potvrzení, že:
a) rostliny jsou prosté zeminy a byly podrobeny ošetření proti Gonipterus scutellatus Gyllenhal,
nebo
b) rostliny pocházejí z oblastí prostých Gonipterus scutellatus Gyllenhal.
Portugalsko (Azory), Řecko
19.1.Rostliny Castanea Mill. určené k pěstováníKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2. přílohy č. 3 části A a v bodech 11.1. a 11.2. části A oddílu I této přílohy, úřední potvrzení, že:
a) rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
nebo
b) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,
nebo
c) rostliny byly trvale pěstovány v chráněných zónách uvedených v pravém sloupci.
Česká republika, Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko
20.1.Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstováníKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 10. a 11. přílohy č. 3 části A, v bodech 25.1., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5. a 25.6. části A oddílu I této přílohy, a v bodech 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. a 18.6. části A oddílu II této přílohy, úřední potvrzení, že hlízy:
a) byly vypěstovány v oblasti, ve které se nevyskytuje Beet necroticyellow vein virus,
nebo
b) byly vypěstovány na pozemku prostém Beet necrotic yellow vein virus nebo v pěstebním substrátu obsahujícím zeminu prostou Beet necrotic yellow vein virus nebo byly úředně testované vhodnými metodami a shledány prosté Beet necrotic yellow vein virus,
nebo
c) byly omyté a jsou prosté zeminy.
Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
20.2.Hlízy Solanum tuberosum L. kromě těch, které jsou uvedeny v bodu 20.1. části B této přílohya) Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti zásilky nebo partie,nebo
b) hlízy jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vylučuje nebezpečí rozšíření Beet necrotic yellow vein virus.
Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
20.3.Rostliny s kořeny, vypěstované ve volné půdě, pěstované nebo určené k pěstováníMusí být prokázáno, že rostliny pocházejí z pozemku prostého Globodera pallida (Stone) Behrens.Finsko, Lotyšsko, Portugalsko (Azory), Slovensko, Slovinsko
20.4.Rostliny s kořeny, pěstované nebo určené k pěstování, vypěstované ve volné půděMusí být prokázáno, že rostliny pocházejí z pěstební plochy prosté Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensPortugalsko (Azory)
20.5.Rostliny Prunus L, určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny uvedené v bodech 9. a 18. části A přílohy č. 3 nebo bodech 19.2., 23.1. a 23.2.oddílu I části A této přílohy nebo v bodech 12. a 16. oddílu II části A této přílohy, úřední potvrzení, že
a) rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
nebob) rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
nebo
c) rostliny byly získány v přímé linii z matečných rostlin, které během posledního ukončeného vegetačního období nevykazovaly žádné příznaky Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin etal.,
a
na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,
nebo
d) v případě rostlin Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L, u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo z jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, nebyly na rostlinách v místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
21.Rostliny kromě plodů a osiva a živý pyl pro opylování:
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.
Kromě zákazů platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 9., 9.1. a 18. přílohy č. 3 části A, a v bodech 1. a 2. přílohy č. 3 části B, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) rostliny pocházejí ze třetích zemí, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice
2000/29/ES13),
nebo
b) rostliny pocházejí z oblastí prostých škodlivého organismu ve třetích zemích, které byly stanoveny ve vztahu k Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v souladu s příslušným mezinárodním standardem pro fy to sanitární opatření jako prosté tohoto škodlivého organismu, a které byly jako takové uznány podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13),
nebo
c) rostliny pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku,
nebo
d) rostliny pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém sloupci,
nebo
e) rostliny byly pěstovány nebo, v případě přemístění do nárazníkové zóny, udržovány po dobu nejméně 7 měsíců včetně období od 1. dubna do 31. října posledního ukončeného vegetačního období na pozemku:
(aa) umístěném v úředně vymezené nárazníkové zóně o rozloze nejméně 50 km2, a to nejméně 1 km od hranice této zóny, kde hostitelské rostliny podléhají úředně schválenému a kontrolovanému ochrannému režimu stanovenému nejpozději před začátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, s cílem minimalizovat riziko šíření Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. z rostlin pěstovaných v této oblasti. Podrobnosti popisu této nárazníkové zóny musí být k dispozici Komisi a ostatním členským státům Evropské unie. V nárazníkové zóně se provádějí úřední kontroly, s výjimkou pozemku a jeho přilehlé zóny v šířce 500 m, nejméně jednou od začátku posledního ukončeného vegetačního období v nejvhodnější době, a všechny hostitelské rostliny, které vykazují příznaky napadení Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., musí být neprodleně odstraněny. Výsledky těchto kontrol musí být poskytnuty do 1. května každého roku Komisi a ostatním členským státům Evropské unie, a
(bb) který byl před začátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období úředně schválen, stejně jako nárazníková zóna, pro pěstování rostlin podle požadavků stanovených v tomto bodu; a
(cc) který, stejně jako přilehlá zóna v šířce nejméně 500 m, byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období shledán prostým Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. při úředních kontrolách prováděných nejméně:
- dvakrát na tomto pozemku v nejvhodnější době, tj. jednou během června až srpna a jednou během srpna až listopadu; a
- jednou v uvedené přilehlé oblasti v nejvhodnější době, tj. během srpna až listopadu; a
(dd) na němž byly rostliny úředně testovány na latentní infekci Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. vhodnou laboratorní metodou ze vzorku úředně odebraného v nejvhodnější době,
nebo
f) rostliny byly trvale pěstovány v místě produkce, které je zcela fyzicky zajištěno proti proniknutí Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova, Milán, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (kromě obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Katánie) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle ďAosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza ďAdige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva [kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), Portugalsko, Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, obcí Lendava, Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4) a Velika Polana a osad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Veliké Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica)], Slovensko [kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené království Velké Británie a Severního Irska (ostrov Man a Normanské ostrovy), Španělsko [kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla ďUrgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie (Comunidad Valenciana)]
21.1.Rostliny Vitis L. kromě plodů a osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 15. části A přílohy č. 3, kromě plodů, ze třetích zemí (kromě Švýcarska) do Unie, úřední potvrzení, že rostliny:
a) pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém sloupci, nebo
b) byly podrobeny vhodnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), podle specifikace schválené postupem podle čl. 18 odst. 2.
Kypr
21.2.Plody Vitis L.Plody musí být bez listů a úřední potvrzení, že plody:
a) pocházejí z oblasti prosté Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
nebo
b) byly vypěstovány v místě produkce, které bylo shledáno prostým Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) při úředních kontrolách, vykonaných v průběhu posledních dvou ukončených vegetačních období,
nebo
c) byly podrobeny fumigaci nebo jinému vhodnému ošetření proti Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).
Kypr
21.3.Včelstva v období od 15. března do 30. červnaMusí být písemně doložené, že včelstva:
a) pocházejí ze třetích zemí uznaných v souladu s postupem podle čl. 18 odst. 2 směrnice 2000/29/ES13) za prosté Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,
nebo
b) pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku, nebo
c) pocházejí z chráněných zón uvedených v pravém sloupci,
nebo
d) byly podrobeny před přemísťováním vhodnému karanténnímu opatření.
Estonsko, Finsko, Francie (Korsika), Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincií Mantova, Milán, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche, Molise, Piemont (kromě obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalletto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (kromě obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Katánie) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle ďAosta, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza ďAdige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva [kromě obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas)), Portugalsko, Slovinsko [kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska, obcí Lendava, Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4) a Velika Polana a osad Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Veliké Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica)], Slovensko [kromě okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené království Velké Británie a Severního Irska (ostrov Man a Normanské ostrovy), Španělsko [kromě autonomních společenství Andalusie, Aragonie, Kastilie-La Mancha, Kastilie a León, Extremadura, autonomního společenství Madrid, Murcie, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), okresů Garrigues, Noguera, Pla ďUrgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya), okresů L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie (Comunidad Valenciana)]
21.4.Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících rodů: Brahea Mart., Butia Becc, Chamaerops L, Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 17. části A přílohy č. 3nebo v bodech 37. a 37.1. oddílu I části Atéto přílohy nebo v bodu 19.1. oddílu II části A této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
a) byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister),
nebo
b) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Paysandisia archon (Burmeister),
nebo
c) byly pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem nebo přemístěním v místě produkce:
- které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
a
- kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Paysandisia archon (Burmeister)
a
- kde nebyly během tří úředních kontrol ročně provedených ve vhodných obdobích, včetně kontroly provedené bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, zjištěny žádné příznaky napadení Paysandisia archon (Burmeister).
Irsko, Malta, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
21.5.Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L, Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L, Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc, Calamus merrillii Becc, Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L, Cocos nucifera L, Copem icia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc, Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon ságu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) 0. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Chám.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. a Washingtonia Raf.Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 17. části A přílohy č. 3nebo v bodech 37 a 37.1 oddílu I části Atéto přílohy nebo v bodu 19.1. oddílu II části A této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
a) byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
nebo
b) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
nebo
c) byly pěstovány po dobu alespoň dvou let před vývozem nebo přemístěním v místě produkce:
- které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled
a
- kde jsou rostliny umístěny v místě s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečení Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
a
- kde nebyly během tří úředních kontrol ročně provedených ve vhodných obdobích, a to rovněž bezprostředně před přemístěním z tohoto místa produkce, zjištěny žádné příznaky napadení Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska
22.Rostliny Allium porrum L., Apium L., Beta L. kromě rostlin uvedených v bodu 25. části B této přílohy a rostlin určených jako krmivo pro zvířata, Brassica napus L., Brassica rapa L. a Daucus L., kromě rostlin určených k pěstovánía) Zemina nesmí tvořit více než 1 % hmotnosti zásilky nebo partie,nebo
b) rostliny jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vylučuje nebezpečí rozšíření Beet necrotic yellow vein virus.
Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
23.Rostliny Beta vulgaris L. určené k pěstování, kromě osivaa) Kromě požadavků platných pro tyto rostliny, uvedených v bodech 35.1. a 35.2. části A oddílu I této přílohy, v bodu 25. části A oddílu II této přílohy, a v bodu 22. části B této přílohy, úřední potvrzení, že rostliny
(aa) byly jednotlivě úředně testovány a byly shledány prostými Beet necrotic yellow vein virus,
nebo
(bb) byly vypěstovány ze semen splňujících požadavky uvedené v bodech 27.1. a 27.2. části B této přílohy, a
- pěstovány v oblastech, ve kterých se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus,
nebo
- byly pěstovány na pozemku nebo v pěstebním substrátu úředně testovaném vhodnými metodami a shledaném prostým Beet necrotic yellow vein virus
a
- byly vzorkovány a vzorky byly vhodnými metodami testovány a shledány prostými Beet necrotic yellow vein virus,
b) organizace nebo výzkumné pracoviště mající ve svém držení rostliny uvedené v levém sloupci musí o jejich držení informovat odpovědný úřední orgán členského státu.
Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
24.1Nezakořeněné řízky Euphorbia
pulcherrima Willd., určené k pěstování
Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 45.1. oddílu I části A této přílohy, kde je to vhodné, úřední potvrzení, že
a) nezakořeněné řízky pocházejí z oblasti prosté organismu Bemisia tahači Genn. (evropských populací),
nebo
b) v místě produkce ani na řízcích nebo rostlinách, z nichž byly řízky získány a které byly drženy nebo pěstovány v tomto místě produkce, nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu celého produkčního období těchto rostlin v tomto místě produkce pozorovány žádné známky přítomnosti organismu Bemisia tabaci Genn.,
nebo
c) v případě, že byla v místě produkce zjištěna přítomnost organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly řízky a rostliny, z nichž byly řízky získány a které byly drženy nebo pěstovány v tomto místě produkce, podrobeny vhodnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním.
Irsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Švédsko
24.2Rostliny Euphorbia pulcherrima Willd. určené k pěstování, kromě:
- osiva,
- rostlin uvedených v bodě 24.1.
Kromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 45.1. oddílu I části A této přílohy, v případě potřeby úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),
nebo
b) v místě produkce ani na rostlinách nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů předcházejících uvedení na trh pozorovány žádné známky přítomnosti organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),
nebo
c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna přítomnost organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly rostliny držené nebo pěstované v tomto místě produkce podrobeny vhodnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním,
a
d) je prokázáno, že rostliny byly vypěstovány z řízků, které:
da) pocházejí z oblasti prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), nebo
db) byly pěstovány v místě, kde při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu celého produkčního období těchto rostlin nebyly pozorovány žádné známky přítomnosti organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to ani na rostlinách,
nebo
dc) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna přítomnost organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly pěstovány na rostlinách držených nebo pěstovaných v tomto místě produkce, které byly podrobeny vhodnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů keradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním;
nebo
e) v případě rostlin, u nichž je podle způsobu balení, stadia rozvoje květu (nebo listenu) nebo jiných příznaků zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, byly rostliny před přemístěním podrobeny úřední prohlídce a byly shledány prostými organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací).
Irsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Švédsko
24.3.Rostliny Begonia L, určené k pěstování, kromě osiva, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny Ajuga L, Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC, Ficus L, Hibiscus L, Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L, určené k pěstování, kromě osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 45.1. oddílu I části A této přílohy, v případě potřeby úřední potvrzení, že
a) rostliny pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),
nebo
b) v místě produkce ani na rostlinách nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů předcházejících uvedení na trh pozorovány žádné známky přítomnosti organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),
nebo
c) v případech, kdy byla v místě produkce zjištěna přítomnost organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly rostliny držené nebo pěstované v tomto místě produkce podrobeny vhodnému ošetření tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním;
nebo
d) v případě rostlin, u nichž je podle způsobu balení, stadia rozvoje květu nebo jiných příznaků zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, byly rostliny bezprostředně před přemístěním podrobeny úřední prohlídce a byly shledány prostými organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací).
Irsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Švédsko
25.Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracováníÚřední potvrzení, že:
a) rostliny jsou přepravovány tak, že nehrozí žádné nebezpečí šíření Beet necrotic yellow vein virus a jsou určeny ke zpracování v podniku s úředně schváleným zařízením na odstranění odpadu, které vylučuje nebezpečí rozšíření Beet necrotic yellow vein virus,
nebo
b) rostliny byly vypěstovány v oblasti, ve které se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus.
Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
26.Zemina z řepy a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)Úřední potvrzení, že zemina nebo odpad:
a) byly ošetřeny tak, aby se vyloučilo zamoření Beet necrotic yellow vein virus,
nebo
b) jsou určeny k odvozu pro odstranění úředně schváleným způsobem,
nebo
c) pocházejí z rostlin Beta vulgaris (L.) vypěstovaných v oblasti, ve které se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus.
Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
27.1.Osivo cukrové a krmné řepy (Beta vulgaris L.)Kromě opatření podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3) kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) semena kategorie „základní rozmnožovací materiál“ a „certifikovaný rozmnožovací materiál“ splňují podmínky stanovené podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3), nebo
b) v případě „semen necertifikovaných“ semena:
- splňují podmínky stanovené podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3)
a
- jsou určena ke zpracování, které bude splňovat podmínky stanovené podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3) a jsou dopravena do zpracovatelského závodu s úředně schváleným způsobem odstraňování odpadů k zabránění šíření Beet necrotic yellow vein virus;
c) semena byla získána z porostu vypěstovaného v oblasti, kde se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus.
Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
27.2.Osivo zeleniny druhu Beta vulgaris L. (salátová řepa)Kromě opatření podle zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin3), kde je to vhodné, úřední potvrzení, že:
a) zpracované osivo neobsahuje více než 0,5 % neškodných nečistot, v případě obalovaného osiva musí být tento požadavek splněn před obalováním,
nebo
b) v případě nezpracovaného osiva, osivo
- musí být úředně zabaleno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že neexistuje žádné nebezpečí šíření Beet necrotic yellow vein virus,
a
- je určeno pro zpracování, které bude splňovat podmínky stanovené pod písm. a) a je dopraveno do zpracovatelského závodu s úředně schváleným způsobem odstraňování odpadů k zabránění šíření Beet necrotic yellow vein virus;
nebo
c) osivo bylo získáno z porostu vypěstovaného v oblasti, kde se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus.
Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
28.Osivo Gossypium L.Úřední potvrzení, že:
a) osivo bylo odvlákněno kyselinou a
b) v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Glomerella gossypii Edgerton a reprezentativní vzorek semen byl testován a v těchto testech shledán prostým Glomerella gossypii Edgerton.
Řecko
28.1.Osivo Gossypium L.Úřední potvrzení, že osivo bylo odvlákněno kyselinou.Řecko, Španělsko (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
29.Osivo Mangifera L.Úřední potvrzení, že osivo pochází z oblastí prostých Sternochetus mangiferae (Fabricius).Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španělsko (Granada a Malaga)
30.Použité zemědělské strojea) Mechanizační prostředky musí být očištěné a prosté zeminy a zbytků rostlin, jsou-li dopravovány na místa produkce, na nichž se pěstuje řepa,nebo
b) mechanizační prostředky musí být dopravovány z oblasti, ve které se nevyskytuje Beet necrotic yellow vein virus.
Finsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko)
31.Plody Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců původem z Bulharska, Francie, Chorvatska, Itálie, Kypru, Portugalska (Algarve, Madeira a okres Odemira v Alenteju), Řecka (správní jednotky Argolida, Arta, Chania a Lakonia), Slovinska a ŠpanělskaKromě požadavku uvedeného v bodu 30.1. oddílu II části A této přílohy, že na obalech musí být vyznačen původ zboží:
a) plody musí být prosté listů a stopek
nebo
b) v případě plodů s listy nebo stopkami, úřední potvrzení, že plody jsou zabaleny v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a zůstanou zapečetěny během přepravy přes chráněnou zónu, jež byla jako chráněná pro tyto plody uznána, a které jsou opatřeny rozlišovací značkou, jež musí být uvedena též v rostlinolékařském pase.
Malta, Portugalsko (kromě Algarve, Madeiry a okresu Odemira v Alenteju) a Řecko (kromě správních jednotek Argolida, Arta, Chania a Lakonia)
32.Rostliny Vitis L. kromě plodů a osivaKromě požadavků platných pro tyto rostliny uvedených v bodu 15. části A přílohy č. 3, v bodu 17. části A oddílu II přílohy č. 4 a v bodu 21.1. části B přílohy č. 4, úřední potvrzení, že:
a) rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce v zemi, v níž se nevyskytuje Grapevine flavescence dorée MLO,
nebo
b) rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů za prostou Grapevine flavescence dorée MLO,
nebo
c) rostliny mají původ a byly pěstovány v České republice, Francii [Alsasko, Champagne-Ardenne, Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko] nebo v Itálii (Apulie, Basilicata a Sardinie),
nebo
cc) rostliny mají původ a byly pěstovány ve Švýcarsku (kromě kantonu Ticino a údolí Val Mesolcina),
nebo
d) rostliny mají původ a byly pěstovány v místě produkce, kde:
aa) na matečných rostlinách nebyly od počátku posledních dvou ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Grapevine flavescence dorée MLO
a
bb) buď
i) na rostlinách v místě produkce nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Grapevine flavescence dorée MLO,
nebo
ii) rostliny byly ošetřeny horkou vodou o teplotě nejméně 50 °C po dobu 45 minut, aby se eliminovala přítomnost Grapevine flavescence dorée MLO.
Česká republika, Francie [Alsasko, Champagne-Ardenne, Pikardie (departement Aisne), Ile-de-France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko], Itálie (Apulie, Basilicata a Sardinie)
33.Rostliny Castanea Mill. kromě rostlin v tkáňové kultuře, plodů a osivaKromě opatření platných pro tyto rostliny, uvedených v bodu 2. přílohy č. 3 části A a v bodech 11.1. a 11.2. přílohy č. 4 části A oddílu I, úřední potvrzení, že:
a) rostliny byly trvale pěstovány v místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,
nebo
b) byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu,
nebo
c) rostliny byly trvale pěstovány v chráněných zónách uvedených v pravém sloupci.
Irsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Podmínky pro přechovávání a jiné manipulace se škodlivými organismy, rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd

a) Obecné zásady pro zacházení s karanténním materiálem:

1) technická izolace od jiných rostlin nebo škodlivých organismů zahrnující i ochranu rostlin v přilehlé oblasti,

2) jmenování osoby odpovědné za veškeré činnosti spojené s manipulací s karanténním materiálem,

3) omezení přístupu do vymezených prostor a zařízení, popřípadě, je-li to účelné, i do přilehlé oblasti, který je povolen pouze oprávněným jmenovaným osobám,

4) vhodné označení vymezených prostor a zařízení udávající druh činnosti a osobní odpovědnost,

5) vedení záznamů o vykonaných činnostech a metodiky pracovních postupů, včetně postupů pro případ úniku škodlivých organismů,

6) vhodný bezpečností a poplachový systém,

7) vhodná ochranná opatření k zamezení proniknutí škodlivých organismů do vymezených prostor a zařízení a jejich šíření v nich,

8) ochranná opatření pro vzorkování karanténního materiálu a jeho přemísťování v rámci vymezených prostor,

9) ochranná opatření pro nakládání s odpadem, použitou zeminou a vodou, jsou-li potřebná, včetně zajištění vhodného vybavení k jejich likvidaci,

10) vhodné dezinfekční a hygienické postupy a vybavení pro osoby, prostory a zařízení,

11) vhodná opatření a vybavení pro likvidaci pokusného materiálu,

12) vhodné vybavení, prostory a postupy pro indexování, včetně testování.

b) Speciální zásady pro zacházení s karanténním materiálem s ohledem na specifickou biologii a epidemiologii karanténního materiálu a předpokládanou činnost:

1) udržování karanténního materiálu v místnostech (sklenících apod.) s předvstupním uzavřeným prostorem (tzv. double door) pro vstup osob,

2) udržování karanténního materiálu při sníženém tlaku vzduchu,

3) udržování karanténního materiálu v kontejnerech nebo jiných zařízeních opatřených vhodnými sítěmi nebo jinými zábranami znemožňujícími únik škodlivého organismu, jako jsou vodní bariéra pro roztoče, uzavřené kontejnery s půdou pro háďátka, elektrické lapače hmyzu apod.,

4) izolace karanténního materiálu od jiných škodlivých organismů a jiného materiálu, např. od vironosného materiálu sloužícího některým škůdcům za potravu, od hostitelských rostlin apod.,

5) udržování chovů škodlivých organismů v chovných boxech s vhodným manipulačním zařízením,

6) zabránění křížení škodlivých organismů s původními kmeny nebo druhy,

7) vyvarování se udržování kontinuálních chovů a kultur škodlivých organismů,

8) udržování karanténního materiálu v podmínkách umožňujících přísnou kontrolu rozmnožování škodlivého organismu, např. v takovém životním režimu, při němž nedojde k diapause,

9) udržování karanténního materiálu způsobem zabraňujícím šíření rozmnožovacích částic (např. spor vzdušným prouděním),

10) postupy k ověřování čistoty kultur a chovů škodlivých organismů, k zajištění, aby byly prosté parazitů anebo jiných škodlivých organismů,

11) vhodný ochranný systém vylučující možné přenašeče,

12) při činnostech s materiálem in vitro udržování tohoto materiálu ve sterilních podmínkách; vybavení laboratoří pro provádění aseptických postupů,

13) udržování škodlivých organismů šířících se pomocí přenašečů v podmínkách zabraňujících tomuto šíření, např. v ochranných sítích, v oddělených nádobách se zeminou apod.,

14) sezónní izolace zajišťující provádění činností v období sníženého rizika přenosu a šíření škodlivých organismů.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Formulář oprávnění k dovozu ze třetích zemí anebo k přemístění z členských států Evropské unie škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd

Formulář oprávnění k dovozu ze třetích zemí anebo k přemístění z členských států Evropské unie škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Postupy k vyloučení skrytého napadení určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, určených pro pokusné a vědecké účely nebo pro práci ve šlechtění odrůd, škodlivými organismy, za účelem jejich uvolnění z karanténního režimu

ČÁST A

Pro některé rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze č. 3

Oddíl I

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, jiné než plody a osivo

1. Rostliny nebo jejich části (dále jen „rostlinný materiál”), je-li to vhodné, jsou podrobeny příslušným terapeutickým postupům stanoveným v technické směrnici FAO/IPGRI.

2. Po uplatnění terapeutických postupů uvedených v bodu 1., je veškerý rostlinný materiál podroben testování. Všechen rostlinný materiál, včetně rostlin použitých k indexování, je uchováván ve schválených zařízeních, za podmínek bezpečné manipulace s karanténním materiálem, stanovených v příloze č. 5. Rostlinný materiál určený k úřednímu uvolnění ze stanoveného karanténního režimu se uchovává v podmínkách, které umožňují jeho normální vývoj, a je po dodání a následně ve vhodných intervalech v průběhu testování podroben vizuální kontrole ke zjištění příznaků napadení škodlivými organismy, včetně všech škodlivých organismů, uvedených v přílohách č. 1 a 2, které se na něm mohou vyskytnout.

3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:

3.1. Testování se provádí vhodnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin, včetně Citrus sinensis (L.) Osbeck, Citrus aurantifolia (Christm.) Swing., Citrus medica L., Citrus reticulata Blanco a Sesamum L., ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Citrus greening bacterium

b) Citrus variegated chlorosis /syn. = Xylella fastidiosa Wells et al.)

c) Citrus mosaic virus /badnavirus/

d) Citrus tristeza virus /closterovirus/ (všechny izoláty)

e) Citrus vein enation woody gall /syn. = Citrus vein enation 'virus'/

f) Leprosis /syn. = Citrus leprosis rhabdovirus/

g) Naturally spreading psorosis /syn. = Citrus ringspot virus/

h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili /syn. = Deuterophoma tracheiphila Petri/

i) Satsuma dwarf virus /nepovirus/

j) Spiroplasma citri Saglio et al.

k) Tatter leaf virus /syn. = Citrus tatter leaf capillovirus/

l) Witches' broom (MLO) /syn. = Lime witches' broom phytoplasma/

m) Xanthomonas campestris /syn. = Xanthomonas axonopodis pv. citri/ (všechny kmeny patogenní pro Citrus).

3.2. Pro škodlivé organismy, jako je Blight and Blight - like /syn. = Citrus blight disease/, pro něž neexistují krátkodobé testovací postupy, musí být rostlinný materiál naroubován na semenáč, vypěstovaný ve sterilní kultuře, jak je stanoveno v technické směrnici FAO/IPGRI, a výsledné rostliny musí být podrobeny terapeutickým postupům v souladu s ustanoveními bodu 1.

4. Rostlinný materiál, podrobený vizuální prohlídce, uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto příznaky.

Oddíl II

Rostliny Pyrus L., Malus Mill., Cydonia Mill., Prunus L. a jejich kříženců a Fragaria L., určené k pěstování, jiné než osivo

1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I.

3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění a určení škodlivých organismů v souladu s následujícími postupy:

3.1. U rostlin Fragaria L. bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin, včetně Fragaria vesca L., Fragaria virginiana Mill. a Chenopodium L., ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Arabis mosaic virus /nepovirus/

b) Raspberry ringspot virus /nepovirus/

c) Strawberry crinkle virus /cytorhabdovirus/

d) Strawberry latent 'C' virus /rhabdovirus/

e) Strawberry latent ringspot virus /nepovirus/

f) Strawberry mild yellow edge virus

g) Strawberry vein banding virus /caulimovirus/

h) Strawberry witches' broom mycoplasm /phytoplasma/

i) Tomato black ring virus /nepovirus/

j) Tomato ringspot virus /nepovirus/

k) Colletotrichum acutatum Simmonds

l) Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et Duncan

m) Xanthomonas fragariae Kennedy et King.

3.2. U rostlin Malus Mill. se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

3.2.1

a) Apple proliferation mycoplasm /phytoplasma/; nebo

b) Cherry rasp leaf virus /nepovirus/ (americký)

pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých organismů; a

3.2.2.

a) Tobacco ringspot virus/nepovirus/

b) Tomato ringspot virus /nepovirus/

c) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al, bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.

3.3. U rostlin Prunus L., s ohledem na vhodnost pro jednotlivé druhy tohoto rodu, se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

3.3.1

a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm /syn. = European stonefruit yellows phytoplasma/;

b) Cherry rasp leaf virus/nepovirus/ (americký); nebo

c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých organismů;

a

3.3.2

a) Little cherry pathogen /syn. = Cherry little cherry virus/ (neevropské izoláty)

b) Peach mosaic virus /syn. = Peach latent mosaic pelamoviroid/ (americký)

c) Peach phony rickettsia /syn. = Xylella fastidiosa Wells et al./

d) Peach rosette mosaic virus /nepovirus/

e) Peach rosette mycoplasm /phytoplasma/

f) Peach X-disease mycoplasm /phytoplasma/

g) Peach yellows mycoplasm /phytoplasma/

h) Plum line pattern virus /ilarvirus/ (americký)

i) Plum pox virus /potyvirus/

j) Tomato ringspot virus/nepovirus/

k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye. /syn. = Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al./,

bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu.

3.4. U rostlin Cydonia Mill. a Pyrus L., bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu, se provede testování příslušnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

b) Pear decline mycoplasm /phytoplasma/.

4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto příznaky.

Oddíl III

Rostliny Vitis L., jiné než plody

1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Vizuální kontrolou podle bodu 2 se zjišťují též příznaky napadení Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) /syn. = Viteus vitifoliae (Fitch)/ a škodlivých organismů uvedených dále v bodu 3.

3. Pro účely bodu 2. musí být rostlinný materiál otestován ke zjištění a určení následujících škodlivých organismů, pochází-li rostlinný materiál ze země, která není známa jako prostá těchto škodlivých organismů:

3.1. Ajinashika disease

Testování se provede vhodnými laboratorními metodami. V případě negativního výsledku je rostlinný materiál indexován na odrůdě révy vinné Koshu a zůstává v pozorování po dobu minimálně dvou vegetačních období.

3.2. Grapevine stunt virus

Testování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako je odrůda révy vinné Campbell Early, pozorování se provádí v průběhu jednoho roku.

3.3. Summer mottle

Testování se provede pomocí vhodných indikátorových rostlin, jako jsou odrůdy révy vinné Sideritis, Cabernet-Franc a Mission.

4. Bez ohledu na zemi původu rostlinného materiálu se provede testování vhodnými laboratorními metodami a v případě potřeby pomocí indikátorových rostlin ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

a)  Blueberry leaf mottle virus /nepovirus/

b)  Grapevine flavescence dorée MLO /phytoplasma/ a ostatní žloutenky révy

c)  Peach rosette mosaic virus /nepovirus/

d)  Tobacco ringspot virus /nepovirus/

e)  Tomato ringspot virus /nepovirus/ (kmen „yellow vein" a ostatní kmeny)

f) Xylella fastidiosa (Well et Raju)

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

5. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů způsobujících tyto příznaky.

Oddíl IV

Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L., nebo jejich kříženců, určené k pěstování

1. a 2. Postup stejný jako v bodech 1. a 2. oddílu I. Testování podle bodu 2. se podrobí každá jednotka (hlíza, tkáňová kultura apod.) rostlinného materiálu. Vizuálními kontrolami podle bodu 2, které se provádějí po dodání a následně v celém období trvání indexačních postupů, a to v pravidelných intervalech až do ukončení vývoje rostlin, se zjišťují též příznaky Potato yellow vein disease.

3. Testování uvedené v bodu 2. se provádí odbornými postupy uvedenými v bodu 5. ke zjištění alespoň těchto škodlivých organismů:

Bakterie:

a) Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./

Viry a virům podobné organismy:

a) Andean potato latent virus /Potato Andean latent tymovirus/

b) Potato black ringspot virus /nepovirus/

c) Potato spindle tuber viroid

d) Potato yellowing alfamovirus

e) Potato virus T /syn. = Potato T trichovirus/

f) Andean potato mottle virus /Potato Andean mottle comovirus/

g) obecné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leafroll virus /luteovirus/.

U osiva bramboru se testování provádí ke zjištění alespoň virů a virům podobných organismů uvedených výše v bodech a) až e).

4. Rostlinný materiál podrobený vizuální prohlídce uvedené v bodu 2., na němž byly zpozorovány příznaky napadení škodlivými organismy, musí být podroben vyšetření, včetně potřebného testování, k co nejpřesnějšímu určení škodlivých organismů, způsobujících tyto příznaky.

5. Odborné postupy podle bodu 3. jsou následující:

Pro bakterie:

1. U hlíz se testuje pupková část každé hlízy. Standardní velikost vzorku je 200 hlíz. Postup může být však použit i pro vzorky s méně než 200 hlízami.

2. U mladých rostlin a řízků, včetně mikro-rostlin, se testují spodní části stonku a v případě potřeby kořeny každé jednotky rostlinného materiálu.

3. Po testování podle bodů 1. a 2. se doporučuje provést v průběhu jednoho běžného vegetačního období testování dceřiných hlíz nebo bází stonků u druhů nevytvářejících hlízy.

4. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou metodou Evropské unie pro testování Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Materiál uvedený v bodu 2. je možné testovat touto metodou.

5. Materiál uvedený v bodu 1. musí být testován úředně stanovenou metodou Evropské unie pro Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith /syn. = Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al./. Materiál uvedený v bodu 2. je možné testovat touto metodou.

Pro viry a virům podobné organismy jiné než Potato spindle tuber viroid:

1. Minimální testování vegetativního materiálu (hlízy, mladé rostliny nebo řízky včetně mikro-rostlin) musí zahrnovat sérologický test provedený v době kvetení nebo v její těsné blízkosti pro každý uvedený škodlivý organismus kromě Potato spindle tuber viroid, po kterém musí u materiálu s negativním výsledkem sérologického testu následovat biologický test. Pro Potato leafroll virus /luteovirus/ musí být provedeny dva sérologické testy.

2. Minimální testování u osiva musí zahrnovat sérologický test nebo biologický test, jestliže není možné provést test sérologický. Doporučuje se provádět opakované testování určité části negativních vzorků a v případě nejasných výsledků provést testování jinou metodou.

3. Sérologické a biologické testy uvedené v bodech 1. a 2. musí být provedené na rostlinách pěstovaných ve sklenících, na vzorcích odebraných nejméně na dvou místech z každého stonku, zahrnujících mladý zcela vyvinutý list z vrcholu každého stonku a starší lístek ze střední části stonku; vzhledem k možnosti nesystémové infekce musí být otestován každý stonek. Při sérologickém testování se nesmí spojovat do jednoho vzorku lístky odebrané z různých rostlin, vyjma případů, kdy je určitý směsný poměr použitou metodou přímo stanoven. Listy odebrané z jednotlivých stonků téže rostliny však mohou být spojeny k vytvoření vzorku z této rostliny. U biologických testů je možné spojit maximálně pět rostlin k inokulaci minimálně dvou stejných indikátorových rostlin.

4. Vhodné indikátorové rostliny pro biologické testování, uvedené v bodech 1. a 2., jsou ty, které jsou uvedeny na příslušném seznamu publikovaném EPPO, anebo jiné úředně schválené indikátorové rostliny, které vykazují schopnost detekovat viry.

5. Úředně propuštěn ze stanoveného režimu může být pouze přímo otestovaný materiál. V případě indexace oček může být uvolněno pouze potomstvo testovaných oček. Hlíza nesmí být uvolněna vzhledem k možnosti nesystémové infekce.

Pro Potato spindle tuber viroid:

1. U veškerého rostlinného materiálu se testy provádějí na rostlinách vypěstovaných ve skleníku, jakmile jsou dobře vyvinuty, ale před rozkvětem a vytvořením pylu. Testy prováděné na klíčcích hlíz, na rostlinách pěstovaných in vitro nebo na malých sazenicích se považují za pouze předběžné.

2. Vzorky musí být odebrané z plně vyvinutého lístku z vrcholu každého stonku rostliny.

3. Veškerý materiál určený k testování se pěstuje za teploty, která nesmí být nižší než 18 °C (přednostně za teplot vyšších než 20 °C), a při fotoperiodě nejméně šestnácti hodin denně.

4. Testy se provádějí pomocí radioaktivně nebo neradioaktivně značených sond cDNA nebo RNA, postupem R-PAGE (s barvením stříbrem) nebo RT-PCR.

5. Směsný vzorek při testování pomocí sond a metody R-PAGE může tvořit maximálně pět jedinců. Používání tohoto poměru nebo poměrů vyšších musí být metodicky stanoveno.

ČÁST B

Pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách č. 2 a 4

1. Úřední postupy zahrnují vhodné prohlídky anebo testy na příslušné škodlivé organismy uvedené v přílohách č. 1 a 2 a provádějí se v případě potřeby v souladu se zvláštními požadavky stanovenými pro tyto škodlivé organismy v příloze č. 4. K zabezpečení těchto zvláštních požadavků se používají v úředních postupech metody stanovené v příloze č. 4 nebo jiné obdobné úředně schválené postupy.

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty musí být při úředních postupech uvedených v bodu 1. shledány prostými příslušných škodlivých organismů, uvedených v přílohách č. 1, 2 a 4.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu podle § 10 odst. 1 zákona

Rostliny:

1. Cabomba caroliniana Gray

2. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

3. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

4. Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier

5. Heracleum persicum Desf. ex Fisch.

6. Heracleum sosnowskyi Mandenova

7. Hydrocotyle ranunculoides L.

8. Lysichiton americanus Hultén et H. St. John

9. Polygonum perfoliatum L.

10. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi

11. Senecio inaequidens DC.

12. Sicyos angulatus L.

13. Solanum elaeagnifolium Cav.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které musejí být před uvedením na trh podrobeny soustavné rostlinolékařské kontrole přednostně v místech jejich produkce, pocházejí-li z Evropské unie, nebo musejí být před povolením vstupu na území Evropské unie podrobeny rostlinolékařské kontrole v zemi původu nebo v odesílající zemi, pocházejí-li z území mimo Evropskou unii, a jejichž dovozci, pěstitelé, výrobci a obchodníci s nimi musejí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. a), b), popřípadě d) zákona

ČÁST A

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem z Evropské unie

I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro celou Evropskou unii a které musí být opatřeny rostlinolékařským pasem

1. Rostliny a rostlinné produkty

1.1. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L. kromě Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva.

1.2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k pěstování, kromě osiva.

1.3. Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich kříženců, určené k pěstování.

1.4. Rostliny Choisya Kunt, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a Vitis L., kromě plodů a osiva.

1.5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, kromě plodů a osiva.

1.6. Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, s listy a stopkami.

1.7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) bylo získáno zcela nebo zčásti z Juglans L., Platanus L. a Pterocarya L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch,

a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Kód KNPopis zboží
4401 12 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
4401 40 90Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
ex 4403 12 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 99 00Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404 20 00Štípané tyče z jiného než jehličnatého dřeva; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky z jiného než jehličnatého dřeva, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
ex 4407 99Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než ty rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou připravené k prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům a které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům.

2.1. Rostliny rodů Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny odrůdy novoguinejských kříženců Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. a jiné rostliny bylinných druhů, kromě rostlin čeledi Gramineae, určené k pěstování, a kromě cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva a hlíz.

2.2. Rostliny Solanaceae kromě těch, které jsou uvedeny v bodu 1.3, určené k pěstování, kromě osiva.

2.3. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea Gaertn. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem.

2.3.1. Rostliny Palmae určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do rodů Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.4.

- Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování a rostliny Allium porrum L. určené k pěstování,

- osivo Medicago sativa L.,

- osivo Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. a Phaseolus L.

3. Cibule, oddenkové hlízy, hlízy a oddenky Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston „Golden Yellow“, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., zakrslých kultivarů a jejich kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex L., například Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. a Tulipa L., určené k pěstování, produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než ty cibule, oddenkové hlízy, hlízy a oddenky, které jsou připravené k prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům a které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům.

II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro určité chráněné zóny a které musí být opatřeny rostlinolékařským pasem platným pro danou zónu v případě přemísťování do této zóny a při přemísťování uvnitř této zóny

Kromě požadavků platných pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle oddílu I

1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

1.1. Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr.

1.2. Rostliny Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. a Quercus spp., kromě Quercus suber L., a Ulmus L., určené k pěstování, kromě osiva.

1.3. Rostliny Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L 'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. a Vitis L., kromě plodů a osiva.

1.3.1. Rostliny Palmae, určené k pěstování, které mají průměr kmene u paty větší než 5 cm a patří do následujících taxonů: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F.C ook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

1.4. Živý pyl určený k opylování z Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

1.5. Hlízy Solanum tuberosum L. určené k pěstování.

1.6. Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracování.

1.7. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).

1.8. Osivo Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Gossypium L. a Phaseolus vulgaris L.

1.9. Plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.

1.10. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) pochází zcela nebo částečně z

- jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva prostého kůry,

- Castanea Mill., kromě dřeva prostého kůry,

- Platanus L., včetně dřeva hraněného

a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Kód KNPopis zboží
4401 11 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté
4401 12 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 21 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
4401 40 90Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
ex 4403 11 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté
ex4403 12 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 21Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 22 00Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 23Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 24 00Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 25Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 26 00Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 99 00Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
ex 4407Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm

1.11. Samostatná kůra Castanea Mill. a jehličnanů (Coniferales).

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty produkované právnickými a fyzickými osobami, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním těchto rostlin, a určené k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin, jiné než ty rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou připravené k prodeji pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům a které jsou pěstovány nebo nabízeny k prodeji odděleně od ostatních rostlin a jsou uváděny do oběhu v takové formě (způsob balení, označení, zapěstování), z níž je patrné, že jsou určeny pouze konečnému spotřebiteli pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům.

2.1. Rostliny Begonia L., určené k pěstování, kromě osiva, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L., určené k pěstování, kromě osiva.

III. Rostliny původem ze třetích zemí, jejichž odběratele oznamuje dovozce Ústavu po prodeji nebo jiném způsobu převodu těchto rostlin na jinou osobu podle § 24 odst. 1 zákona a jejichž nákup nebo jiné nabytí ohlašuje osoba stanovená v § 20 odst. 2 zákona Ústavu podle § 20 odst. 2 zákona

1. Rostliny Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., určené k pěstování, kromě osiva.

2. Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k pěstování, kromě osiva.

3. Rostliny Solanaceae určené k pěstování, kromě osiva, ale včetně osiva stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. a jejich kříženců.

4. Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců a Vitis L., kromě plodů a osiva.

5. Rostliny Citrus L. a jeho kříženců, kromě plodů a osiva.

6. Rostliny Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster L., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis L., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a kříženci, Exacum L., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny kultivary kříženců New Guinea rodu Impatiens L., Lactuca L., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium L 'Hérit ex Ait, Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L. Tsuga Carr. a Verbena L., určené k pěstování, kromě osiva.

7. Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým nebo připojeným pěstebním substrátem.

8. Osivo a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k pěstování, a rostliny Allium porum L. určené k pěstování.

9. Cibule a hlízy rostlin Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Galanthus L; Galtonia candicans (Baker) Decne, zakrslých kultivarů a jejich kříženců rodu Gladiolus Tourn. ex L., jako jsou Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. a Tulipa L., určené k pěstování.

ČÁST B

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty původem ze třetích zemí

I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro celou Evropskou unii a které musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením

1. Rostliny určené k pěstování kromě osiva,

ale včetně

- osiva Cruciferae, Gramineae a Trifolium L., původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye,

- osiva rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Íránu, Iráku, Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu, Pákistánu a USA,

- osiva Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich kříženců,

- osiva Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., Capsicum spp., Helianthus annuus L., Medicago sativa L., Oryza spp., Phaseolus L., Prunus L., Rubus L., Solanum lycopersicum L. a Zea mays L.

2. Části rostlin kromě plodů a osiva

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium L 'Hérit ex Ait, Phoenix L., Populus L., Quercus L. a Solidago L. a řezané květiny Orchidaceae,

- jehličnanů (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh. původem z Kanady a USA,

- Prunus L. původem z neevropských zemí,

- řezané květiny Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. a Trachelium L., původem z neevropských zemí,

- listová zelenina Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. a Eryngium L.,

- listy Manihot esculenta Crantz,

- řezané větve Betula L. s listy nebo bez listů,

- řezaných větví Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya L., s listy nebo bez listů, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,

- Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum L.

- Convolvulus L., Ipomoea L. (kromě hlíz), Micromeria Benth a Solanaceae, původem z Austrálie, Ameriky a Nového Zélandu.

2.1 Části rostlin Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour a Vepris Comm., kromě plodů, ale včetně osiva.

3. Plody

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich kříženců, Momordica L. a Solanaceae,

- Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. a Vitis L.,

- Punica granatum L., původem ze zemí afrického kontinentu, Kapverd, Svaté Heleny, Madagaskaru, Réunionu, Mauricia a Izraele.

4. Hlízy Solanum tuberosum L.

5. Samostatná kůra

- jehličnanů (Coniferales) původem z neevropských zemí,

- Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L. kromě Quercus suber L.,

- Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya L., původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,

- Betula L. původem z Kanady a USA.

6. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) pochází zcela nebo částečně z některého z níže uvedených řádů, rodů nebo druhů rostlin, s výjimkou dřevěného obalového materiálu definovaného v bodu 2. přílohy č. 4 části A oddílu I:

- Quercus L., včetně dřeva hraněného, původem z USA, kromě dřeva, které je zařazeno v odstavci b) pod kódem KN 4416 00 00 a u kterého je doloženo, že bylo zpracováno pomocí tepelného ošetření tak, že bylo dosaženo teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut,

- Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Albánie, Arménie, Švýcarska, Turecka nebo USA,

- Populus L., včetně dřeva hraněného, původem z kontinentálních amerických zemí,

- Acer saccharum Marsh., včetně dřeva hraněného, původem z Kanady a USA, jehličnany (Coniferales), včetně dřeva hraněného, původem z neevropských zemí, Kazachstánu, Ruska a Turecka,

- Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, Ruska, Tchaj-wanu a USA,

- Betula L., včetně dřeva hraněného, původem z Kanady a USA

- Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, kromě pilin nebo hoblin, původem z Kanady nebo USA,

- Prunus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Číny, Japonska, Kanady, Korejské lidově demokratické republiky, Korejské republiky, Mongolska, USA a Vietnamu.

a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Kód KNPopis zboží
4401 11 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté
4401 12 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 21 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
4401 40 10Piliny, neaglomerované
4401 40 90Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
ex 4403 11 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté
ex 4403 12 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 21Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 22 00Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 23Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 24 00Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 25Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 26 00Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
4403 91 00Surové dubové dřevo (Quercus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
4403 95Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
4403 96 00Surové březové (Betula spp.) dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
4403 97 00Surové topolové dřevo (Populus spp.), též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4403 99 00Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
ex 4407Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 91Dubové dřevo (Quercus spp.) rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 93Dřevo Acer saccharum Marsh., rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 94Třešňové dřevo (Prunus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 95Jasanové dřevo (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 96Březové dřevo (Betula spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 97Topolové dřevo (Populus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4408 10Listy z jehličnatého dřeva na dýhování (včetně listů získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překližky nebo na podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm
4416 00 00Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu
9406 10 00Montované stavby ze dřeva

7. Pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo s nimi spojený, určený k udržení životaschopnosti rostlin, původem z jiných třetích zemí než ze Švýcarska.

7.1. Stroje a přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely a splňují jeden z těchto popisů stanovených v části II přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, dovezené z jiných třetích zemí než ze Švýcarska:

Kód KNPopis
ex8432Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy; válce na úpravu trávníků nebo sportovních ploch
ex8433 53Stroje na sklízení kořenů nebo hlíz
ex8436 80 10Lesnické stroje a přístroje
ex8701 20 90Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709): Silniční návěsové tahače, použité
ex8701 91 10Zemědělské traktory a tahače a lesnické traktory a tahače, kolové, s výkonem motoru nepřesahujícím 18 kW

8. Zrno rodů Secale L., Triticum L. a X Triticosecale Wittmack, původem z Afghánistánu, Indie, Iráku, Iránu, Jihoafrické republiky, Mexika, Nepálu, Pákistánu, a USA.

II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které mohou přenášet škodlivé organismy závažné pro určité chráněné zóny a které musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením platným pro danou zónu v případě dovozu do chráněné zóny a jejich přemísťování uvnitř této zóny

Kromě požadavků platných pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle oddílu I

1. Rostliny Beta vulgaris L. určené k průmyslovému zpracování.

2. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.).

3. Živý pyl určený k opylování z Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

4. Části rostlin Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., kromě plodů a osiva.

5. Osivo Beta vulgaris L., Castanea Mill., Dolichos Jacq., Mangifera spp. a Phaseolus vulgaris L.

6. Osivo a plody (tobolky) Gossypium L. a nevyzrněná bavlna, plody Vitis L.

7. Dřevo podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona, které

a) pochází zcela nebo částečně z jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva prostého kůry, původem z evropských třetích zemí, a Castanea Mill., kromě dřeva prostého kůry

a

b) je zařazeno do jedné z následujících položek podle přílohy I části druhé nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Kód KNPopis zboží
4401 11 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jehličnaté
4401 12 00Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech, jiné než jehličnaté
4401 21 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
4401 40 90Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (kromě pilin), neaglomerované
ex 4403 11 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jehličnaté
ex4403 12 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než jehličnaté
ex 4403 21Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 22 00Surové jehličnaté borové (Pinus spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 23Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 24 00Surové jehličnaté jedlové (Abies spp.) a smrkové (Picea spp.) dřevo, nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 25Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 26 00Surové jehličnaté dřevo, jiné než borové (Pinus spp.), jedlové (Abies spp.) nebo smrkové (Picea spp.), nikoliv odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než dřevo, jehož libovolný rozměr příčného průřezu je 15 cm nebo větší
ex 4403 99 00Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), březového (Betula L), topolového (Populus spp.) nebo eukalyptového (Eucalyptus spp.)), surové, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4404Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
ex 4407Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99Jiné než jehličnaté dřevo (kromě tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.), jasanového (Fraxinus spp.), březového (Betula L.) nebo topolového (Populus spp.)), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4415Bedny, krabice, laťové bedny, bubny, a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
9406 10 00Montované stavby ze dřeva

8. Části rostlin Eucalyptus L 'Hérit.

9. Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) původem z evropských třetích zemí.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jejichž soustavnou rostlinolékařskou kontrolu může Ústav provést podle § 15 odst. 3 zákona a jejichž pěstitelé nebo provozovatelé jejich společných obchodních skladů, odesílacích středisek nebo balíren musí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona

Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než sadbové brambory.

- pěstované na výměře 1 ha nebo větší,

- skladované ve společných obchodních skladech a odesílacích střediscích, nebo

- balené v balírnách

a uváděné na trh.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Náležitosti žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
Náležitosti žádosti o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Označení chráněných zón na rostlinolékařském pasu

Chráněná zóna pro škodlivý organismusOznačení chráněné zóny
a) Hmyz, roztoči a hlístice ve všech stadiích vývoje
Anthonomus grandis Bohemana1
Bemisia tabaci (Gennadius) (evropské populace)a2
Cephalcia lariciphila (Wachtl)a3
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)a3.1
Dendroctonus micans (Kugelann)a4
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsua4.1
Gilpinia hercyniae (Hartig)a5
Globodera pallida (Stone) Behrensa6
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrensa6.1
Gonipterus scutellatus Gyllenhala7
Ips amitinus (Eichhoff)a8
Ips cembrae (Heer)a9
Ips duplicatus (Sahlberg)a10
Ips sexdentatus (Bórner)a11
Ips typographus (Linnaeus)a12
Leptinotarsa decemlineata (Say)a13
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)a14
Paysandisia archon (Burmeistera14.1
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)a14.2
Stemochetus mangiferae (Fabricius)a15
Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermúllera15.1
Thaumatopoea processionea Linnaeusa16
b) Bakterie
'Candidatus Phytoplasma ulmi'b0.1
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jonesb1
Erwinia amylovora (Burri 1) Winslow et al.b2
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.b3
c) Houby
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbrecht & Harringtonc0.1
Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrcO.2
Glomerella gossypii Edgertond
Gremmeniella abietina (Lagerberg) Moreletc2
Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. Millerc3
d) Viry a virům podobné organismy
Beet necrotic yellow vein virusd1
Tomato spotted wilt virusd2
Citrus tristeza virus (evropské izoláty)d3
Grapevine flavescence dorée MLOd4

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Vzor ohlášení nákupu nebo jiného nabytí rostlin Ústavu
Vzor ohlášení nákupu nebo jiného nabytí rostlin rostlinolékařské správě

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu

Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Náležitosti rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka

Náležitosti rostlinolékařského osvědčení a rostlinolékařského osvědčení pro reexport, jímž je opatřena dovážená zásilka

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Vzor a náležitosti oznámení o předpokládaném termínu doručení zásilky k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

Vzor a náležitosti oznámení o předpokládaném termínu doručení zásilky k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek

Minimálními požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly zásilek se rozumí:

a) komunikační a administrativní vybavení umožňující

1. rychlé spojení s

1.1. příslušným pracovištěm Ústavu,

1.2. specializovanými diagnostickými laboratořemi,

1.3. celními úřady,

1.4. Komisí

1.5. ostatními členskými státy

2. kopírování dokumentů;

b) vybavení potřebné k provádění rostlinolékařské kontroly:

1. vhodné místo k provádění kontroly (např. odstavný pruh s rampou u silniční přepravy, odstavná kolej, nad níž není umístěna trolej, s rampou u železniční přepravy),

2. odpovídající osvětlení,

3. stůl (stoly) k provádění kontroly,

4. pomůcky pro:

4.1. vizuální prohlídky zásilek,

4.2. dezinfekci prostor a zařízení vstupního místa,

4.3. přípravu vzorků k případným následným testům ve specializovaných diagnostických laboratořích;

c) vybavení pro odběr vzorků ze zásilek:

1. vhodný materiál pro jednoznačnou identifikaci a oddělené balení každého vzorku,

2. vhodný obalový materiál pro zasílání vzorků do specializovaných diagnostických laboratoří,

3. plomby,

4. úřední razítka,

5. odpovídající osvětlení;

d) ostatní technické podmínky:

1. přístup k přístrojům a k pomůckám vhodným ke zjišťování a určování škodlivých organismů,

2. přístup k vhodným prostorům a zařízením pro

2.1. uskladnění zásilek způsobem, aby bylo do rozhodnutí o naložení s nimi vyloučeno riziko rozšíření škodlivých organismů z nich,

2.2. zničení zásilek nebo jejich částí, nebo provedení mimořádných rostlinolékařských opatření s nimi;

e) vybavení

1. průběžně aktualizovanými metodickými pokyny k provádění rostlinolékařské kontroly,

2. průběžně aktualizovanými metodickými pokyny Evropské unie k provádění rostlinolékařské kontroly,

3. platným zněním rostlinolékařských právních předpisů České republiky,

4. platným zněním rostlinolékařských předpisů Evropské unie,

5. platným seznamem adres včetně spojení na specializované diagnostické laboratoře, které jsou úředně pověřené k provádění laboratorních rozborů ke zjišťování a určování škodlivých organismů,

6. platnými postupy k zajištění neporušenosti úředně odebraných vzorků během dopravy do určené laboratoře a během provádění laboratorních rozborů v této laboratoři,

7. aktualizovaným přehledem o dovezených zásilkách rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly podrobeny rostlinolékařské kontrole, a přehledem výsledků těchto kontrol včetně výsledků laboratorních rozborů ve specializovaných diagnostických laboratořích.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zařízení místa podle § 25 odst. 2 zákona a schváleného místa podle § 25 odst. 5 zákona pro provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilek

1. Prostory místa k provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilek, jiného než vstupního místa podle § 25 odst. 1 zákona, musí:

1.1. mít odpovídající osvětlení, dostatečnou prostorovou i technickou kapacitu pro přehlednou vykládku celé zásilky a pro její oddělené uskladnění a musí být uzamykatelný,

1.2. mít zařízení, které umožňuje bezproblémovou očistu a dezinfekci podlahy, místa uskladnění zásilky a všech předmětů, které s ní přišly do kontaktu,

1.3. mít stanoven funkční způsob bezpečného zničení zásilky napadené škodlivými organismy.

2. Pokud se v daném objektu nebo v jeho okolí pěstují nebo skladují rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, které podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole a mohly by být napadeny škodlivým organismem přítomným v kontrolované zásilce, musí být místo jejich pěstování nebo skladování od místa vykládky zásilky dostatečně odděleno prostorově nebo vhodným technickým opatřením.

3. V případě možného výskytu škodlivých organismů, schopných šíření závlahovým systémem a pěstebním substrátem, je nutný oddělený závlahový systém a režim pro používání pěstebního substrátu a pěstebních nádob, nebo systém dezinfekce nádob před jejich dalším použitím.

4. Žadatel o provádění kontroly zdravotního stavu dovážených zásilek v jiném místě než vstupním místě zpracuje pro toto místo provozní řád, schválený provozovatelem tohoto místa a místně příslušným pracovištěm Ústavu, který:

- stanoví způsob splnění požadavků uvedených v bodech 1. až 3.,

- stanoví druhy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které smějí být v tomto místě podrobeny kontrole zdravotního stavu v rámci provádění dovozní rostlinolékařské kontroly,

- upravuje pohyb osob v tomto místě do doby ukončení dovozní rostlinolékařské kontroly, aby nemohlo dojít k rozšíření škodlivých organismů, a

- stanoví dobu, v níž bude v tomto místě prováděna kontrola zdravotního stavu dovážených zásilek.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Vzor žádosti o schválení místa navrženého k provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů mimo vstupní místo
Vzor žádosti o schválení místa navrženého k provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů mimo vstupní místo

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky

Vzor úředního oznámení o zadržení zásilky

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Vzory rostlinolékařských osvědčení

Část A. Vzor rostlinolékařského osvědčení

Vzor rostlinolékařských osvědčení - Část A. Vzor rostlinolékařského osvědčení

Část B. Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport

Vzor rostlinolékařských osvědčení - Část B. Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport

Příloha č. 21a k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů způsobujících na nich skryté napadení:

a) rostliny okrasných bylinných druhů a zelenin určené k pěstování jiné než

1. cibule,

2. oddenkové hlízy,

3. rostliny čeledi Graminae,

4. oddenky,

5. osivo,

6. hlízy,

7. tkáňové kultury,

b) řezané květiny.

Škodlivé organismy, které způsobují skryté napadení na rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech, které představují vysokou míru rizika jejich zavlékání a šíření:

a) třásnokřídlí (Thysanoptera),

b) vrtalkovití (Agromyzidae).

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.

Podmínky pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni, bez rostlinolékařského pasu platného pro tuto zónu

Pro přepravu rostlin, rostlinných produktů a nebo jiných předmětů uvedených v příloze č. 9. části A bodu II, které pocházejí z míst mimo chráněnou zónu stanovenou podle § 2 odst. 1 písm. r) zákona pro tyto rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty ve vztahu k jednomu nebo více škodlivým organismům, a jejichž konečné místo určení leží mimo tuto zónu, bez rostlinolékařského pasu, musí být splněny tyto podmínky:

a) použité obaly, popřípadě vozidla převážející výše uvedené rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty, musí být čisté a prosté příslušných výše uvedených škodlivých organismů a musí být takové povahy, aby nehrozilo žádné šíření škodlivých organismů;

b) ihned po zabalení musí být obaly, popřípadě vozidla převážející tyto rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty, bezpečně uzavřeny podle přísných rostlinolékařských kritérií tak, aby nehrozilo žádné nebezpečí rozšíření škodlivých organismů v příslušné chráněné zóně, aby byla zachována jejich totožnost a aby vyhovovaly požadavkům příslušných odpovědných úředních orgánů rostlinolékařské péče, a takto zabezpečené musejí zůstat během celé přepravy přes příslušnou chráněnou zónu;

c) výše uvedené rostliny, rostlinné produkty a nebo jiné předměty musejí být opatřeny dokladem obvykle používaným v obchodním styku, ve kterém je vyznačeno, že pocházejí z míst mimo příslušnou chráněnou zónu a že jejich místo určení leží mimo příslušnou chráněnou zónu.

Poznámky pod čarou

2) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jímž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.
Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.
Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů.
Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění určité přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat (kodifikované znění).
Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2008/109/ES ze dne 28. listopadu 2008, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2009/7/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění přílohy I, II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2009/118/ES ze dne 9. září 2009, kterou se mění přílohy II až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2010/1/EU ze dne 8. ledna 2010, kterou se mění přílohy II, III a IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Prováděcí směrnice Komise 2014/19/EU, kterou se mění příloha I směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Prováděcí směrnice Komise 2014/78/EU ze dne 17. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Prováděcí směrnice Komise 2014/83/EU ze dne 25. června 2014, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 ze dne 19. října 2017, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie.
Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/523 ze 21. března 2019, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

3) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

6) § 2 písm. l) a u) zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 písm. a) zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) § 6 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f), § 7 písm. a), c), d), h) a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

8) § 19 vyhlášky č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 231/2007 Sb.

9) Rozhodnutí Rady 2004/597/ES ze dne 19. července 2004, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, revidované a schválené rezolucí 12/97 z 29. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v listopadu 1997.

1) Aphelenchoides besseyi Christie se nevyskytuje na Oryza L. v Evropské unii

2) Prunus necrotic ringspot virus se v Evropské unii nevyskytuje na Rubus L.

1) Článek 18 (2) směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

2) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

1) Článek 18 (2) směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

10) Aphelenchoides besseyi Christie se v Evropské unii na Oryza L. nevyskytuje.

11) Cherry leafroll virus se v Evropské unii na Rubus L. nevyskytuje.

12) Prunus necrotic ringspot virus se v Evropské unii na Rubus L. nevyskytuje.

13) Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

14) V České republice v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 75/2010 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého.

Přesunout nahoru