Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 214/2008 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

Částka 67/2008
Platnost od 26.06.2008
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

214

SDĚLENÍ

Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 11. června 2008

o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného zbytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje pro uplatnění jednostranného zvýšení nájemného z bytu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009:

• roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel (bez Prahy a Brna) - uvedeno v příloze č. 1,

• územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území - uvedeno v příloze č. 2,

• základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytů a cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu - uvedeno v příloze č. 3,

• maximální přírůstky měsíčního nájemného vyjádřené v procentech - uvedeno v příloze č. 4 a č. 4a,

• postup při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt.

V příloze č. 1 jsou podle krajů jmenovitě uvedeny všechny obce, kromě Prahy a Brna, s počtem obyvatel 2000 a více a jsou zařazeny do velikostních kategorií v závislosti na počtu obyvatel. Obce shodného názvu nacházející se ve stejném kraji jsou označeny v závorce příslušným okresem. Obce s počtem obyvatel nižším než 2000 v této příloze jmenovitě uvedeny nejsou; pro účely vyhledání základní ceny a cílového nájemného v příloze č. 3 a pro účely vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného v příloze č. 4 a 4a patří obce s počtem obyvatel nižším než 2000 v příslušném kraji do velikostní kategorie „do 1999 obyvatel“. Obce jsou do velikostních kategorií roztříděny na základě údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel k 1. lednu 2008.

V příloze č. 2 jsou uvedena všechna katastrální území v Praze a Brně a jsou seskupena do jednotlivých oblastí označených čísly. Toto členění bylo převzato z vyhlášky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

V příloze č. 3 jsou uvedeny základní ceny v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytů vyjadřující střední hodnoty kupních cen nemovitostí vycházející ze statistiky cen nemovitostí Ministerstva financí. Dále jsou v této příloze uvedeny cílové hodnoty měsíčního nájemného v Kč za 1 m podlahové plochy bytu pro jednotlivé velikostní kategorie obcí v jednotlivých krajích a pro jednotlivé oblasti Prahy a Brna; těchto cílových hodnot může být dosaženo nejdříve k 1. lednu 2010 (§ 2 písm. c) zákona). Tyto hodnoty byly vypočteny podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu. Cílové hodnoty měsíčního nájemného jsou uvedeny zvlášť pro byty se sníženou kvalitou, což jsou byty vymezené v ustanovení § 2 písm. e) až g) zákona. Podlahová plocha bytuje vymezena v ustanovení § 2 písm. d) zákona.

V příloze č. 4 jsou uvedeny maximální přírůstky měsíčního nájemného v procentech, vypočtené pro aktuální nájemné - tj. nájemné placené k datu výpočtu jednostranného zvýšení - (v Kč/m ) podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu a zaokrouhlené na jedno desetinné místo. Aktuální nájemné nezahrnuje nájemné za vybavení bytu (§ 2 písm. b) zákona), ani platby za služby spojené s užíváním bytu nebo za vytápění a energii. Hodnoty aktuálního nájemného rozčleněné podle velikostních kategorií obcí v jednotlivých krajích a podle oblastí v Praze a Brně jsou uvedeny v Kč za 1 m podlahové plochy bytu a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Nejsou zde uvedeny hodnoty aktuálního nájemného, u nichž je v jednotlivých velikostních kategoriích obcí a v oblastech Prahy a Brna nízká pravděpodobnost jejich výskytu, ani hodnoty vyšší než příslušné cílové nájemné. V příloze č. 4a jsou uvedeny, ve stejné struktuře, hodnoty aktuálního nájemného a jim odpovídající maximální přírůstky nájemného pro byty se sníženou kvalitou.

Zásady zvyšování nájemného podle zákona:

• Zvýšení nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, popř. jednostranným, avšak limitovaným, zvýšením nájemného podle zákona.

• Jednostranné zvýšení nájemného nesmí převýšit maximální přírůstek měsíčního nájemného (v procentech) stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného - tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení - za 1 m2 podlahové plochy bytu v příslušné velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy a Brna.

• Maximální přírůstek měsíčního nájemného lze vypočítat podle vzorce stanoveného v příloze zákona. Pro přímý výpočet maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt podle vzorce uvedeného v příloze k zákonu se použijí základní ceny, popř. cílové hodnoty nájemného, v Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu v závislosti na velikostní kategorii obce v příslušném kraji nebo oblasti Prahy nebo Brna, kde se konkrétní byt nachází. Tyto hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3. Již vypočtené maximální přírůstky měsíčního nájemného lze alternativně vyhledat v příloze č. 4 nebo 4a.

Postup při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt v přílohách k tomuto Sdělení a určení zvýšeného nájemného o tento přírůstek:

1. Zjistěte v příloze č. 1, v rámci příslušného kraje, velikostní kategorii (podle počtu obyvatel), kam je zařazena obec, v níž se nachází konkrétní byt.

2. Pokud se konkrétní byt nachází v Praze nebo Brně, vyhledejte v příloze č. 2 podle příslušného katastrálního území oblast, do které byt patří.

3. Vyhledejte v příloze č. 4 (popř. 4a pro byty se sníženou kvalitou) ve vodorovném řádku odpovídajícím velikostní kategorii obcí nebo oblasti Prahy nebo Brna (podle označení v levé části stránky) hodnotu odpovídající konkrétnímu aktuálnímu nájemnému - tj. nájemnému, které je placeno k datu výpočtu jednostranného zvýšení („AN“). Nenajdete-li konkrétní hodnotu aktuálního nájemného, vyhledejte v témže vodorovném řádku hodnotu nejbližší nižší (směrem doprava). Hodnoty aktuálního nájemného rovné nebo vyšší než cílové nájemné pro danou velikostní kategorii obcí nebo oblast Prahy a Brna zde uvedeny nejsou, protože pro takové hodnoty se aktuální nájemné jednostranně zvýšit nemůže.

4. Následně pak vyhledejte v záhlaví - tj. v prvním řádku nahoře - toho sloupce, v němž se vyhledané aktuální nájemné nachází, maximální přírůstek měsíčního nájemného („MP“) vyjádřený v procentech.

5. O maximální přírůstek měsíčního nájemného „MP“ (v %) může pronajímatel zvýšit nájemné v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009. Znamená to, že zvýšené nájemné „ZN“ (v Kč/m ) se odvodí z aktuálního nájemného (tj. nájemného placeného k datu výpočtu jednostranného zvýšení) „AN“ (v Kč/m2) takto:

MP
AN * ( --  + 1) = ZN
100

Příklad postupu při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt:

Například - byt se nachází v Peckách ve Středočeském kraji, má sníženou kvalitu a je za něj placeno aktuální měsíční nájemné 18,13 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu.

V příloze č. 1 je obec Pecky jmenovitě uvedena, a to ve velikostní kategorii „Obce se 2000 - 9999 obyvatel“, jak ukazuje následující obrázek:

Na základě tohoto zařazení obce Pecky do příslušné velikostní kategorie (2000 - 9999 obyvatel) se v příloze č. 4a (jde o byt se sníženou kvalitou) vyhledává hodnota aktuálního nájemného v Kč/m2 (18,13). Tato konkrétní hodnota zde uvedena není; v témže řádkuje však (vpravo) uvedena hodnota nejbližší nižší, a to 18,12.

V záhlaví příslušného sloupce (nahoře na stránce) je k tomuto aktuálnímu nájemnému přiřazeno zvýšení 64,8 % (maximální přírůstek měsíčního nájemného v procentech), jak ukazuje následující obrázek:

Výpočet zvýšeného nájemného o 64,8 % se provede tak, že se hodnota aktuálního nájemného (v Kč/m2) vynásobí číslem 1,648:

64,8
18,13 * (———+ 1 ) = 18,13 * 1,648 = 29,88 Kč/m2
100

Zvýšené měsíční nájemné za 1 m podlahové plochy zvoleného bytu je v roce 2009 29,88 Kč/m2.

Ministr:

Příloha č. 1: Roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel

Středočeský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Bakov nad Jizerou

Bělá pod Bezdězem

Benátky nad Jizerou

Březnice

Buštěhrad

Bystřice

Čerčany

Černošice

Český Brod

Dobrovice

Dobřichovice

Dobříš

Dolní Bousov

Dolní Břežany

Horoměřice

Hořovice

Hostivice

Jesenice (okr. Praha-západ)

Jílové u Prahy

Jince

Kamenice

Klecany

Komárov

Kosmonosy

Kostelec nad Černými Lesy

Kostelec nad Labem

Králův Dvůr

Libčice nad Vltavou

Libušin

Lysá nad Labem

Městec Králové

Milín

Milovice

Mnichovice (okr. Praha-východ)

Mnichovo Hradiště

Mníšek pod Brdy

Neveklov

Nové Strašecí

Odolena Voda

Pečky

Průhonice

Psáry

Roztoky (okr. Praha-západ)

Rožmitál pod Třemšínem

Rudná

Řevnice

Sadská

Sázava

Sedlčany

Sedlec-Prčice

Stochov

Šestajovice

Tuchlovice

Týnec nad Sázavou

Uhlířské Janovice

Unhošť

Úvaly

Velim

Velké Popovice

Velké Přílepy

Velký Osek

Velvary

Votice

Vrané nad Vltavou

Vrdy

Všetaty (okr. Mělník)

Zdice

Zeleneč

Zlonice

Zruč nad Sázavou

Žebrák

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Benešov

Beroun

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Čáslav

Čelákovice

Kolín

Kralupy nad Vltavou

Kutná Hora

Mělník

Mladá Boleslav

Neratovice

Nymburk

Poděbrady

Příbram

Rakovník

Říčany

Slaný

Vlašim

Obce 50 000 a více obyvatel

Kladno

Jihočeský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Bechyně

Blatná

Borovany (okr. České Budějovice)

České Velenice

Dačice

Dobrá Voda u Českých Budějovic

Hluboká nad Vltavou

Horní Planá

Chlum u Třeboně

Chýnov

Jistebnice

Kamenný Újezd

Kaplice

Kardašova Řečice

Křemže

Ledenice

Lišov

Milevsko

Mladá Vožice

Netolice

Nová Bystřice

Nová Včelnice

Nové Hrady

Planá nad Lužnicí

Protivín

Rudolfov

Sezimovo Ústí

Slavonice

Soběslav

Studená

Suchdol nad Lužnicí

Trhové Sviny

Třeboň

Týn nad Vltavou

Velešín

Veselí nad Lužnicí

Větřní

Vimperk

Vodňany

Volary

Volyně

Vyšší Brod

Zliv

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Český Krumlov

Jindřichův Hradec

Písek

Prachatice

Strakonice

Tábor

Obce 50 000 a více obyvatel

České Budějovice

Plzeňský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Blovice

Bor

Břasy

Dobřany

Holýšov

Horažďovice

Horní Bříza

Horšovský Týn

Hrádek (okr. Rokycany)

Chlumčany

Chotěšov

Janovice nad Úhlavou

Kaznějov

Kdyně

Královice

Líně

Mirošov

Nepomuk

Nýrsko

Nýřany

Planá

Plasy

Přeštice

Spálené Poříčí

Staňkov

Starý Plzenec

Stod

Strašice

Stříbro

Šťáhlavy

Tlučná

Třemošná

Vejprnice

Zbiroh

Zbůch

Zruč-Senec

Železná Ruda

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Domažlice

Klatovy

Rokycany

Sušice

Tachov

Obce 50 000 a více obyvatel

Plzeň

Karlovarský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Bochov

Březová (okr.Sokolov)

Františkovy Lázně

Habartov

Horní Slavkov

Hranice

Jáchymov

Kraslice

Kynšperk nad Ohří

Loket

Luby

Nejdek

Nová Role

Nové Sedlo

Plesná

Rotava

Teplá

Toužim

Velká Hleďsebe

Žlutice

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Cheb

Chodov (okr.Sokolov)

Mariánské Lázně

Ostrov

Sokolov

Obce 50 000 a více obyvatel

Karlovy Vary

Ústecký kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Benešov nad Ploučnicí

Bohušovice nad Ohří

Budyně nad Ohří

Česká Kamenice

Dubí

Duchcov

Horní Jiřetín

Hrob

Chabařovice

Chlumec

Jílové

Jiříkov

Košťany

Krásná Lípa

Kryry

Libochovice

Lom

Lovosice

Meziboří

Mikulášovice

Novosedlice

Obrnice

Osek

Peruc

Podbořany

Postoloprty

Povrly

Proboštov

Šluknov

Štětí

Terezín

Trmice

Úštěk

Vejprty

Velké Březno

Velký Šenov

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Bílina

Chomutov

Jirkov

Kadaň

Klášterec nad Ohří

Krupka

Litoměřice

Litvínov

Louny

Roudnice nad Labem

Rumburk

Varnsdorf

Žatec

Obce 50 000 a více obyvatel

Děčín

Most

Teplice

Ústí nad Labem

Liberecký kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Cvikov

Český Dub

Děsná

Doksy

Frýdlant

Hejnice

Hodkovice nad Mohelkou

Hrádek nad Nisou

Chrastava

Jablonné v Podještědí

Jilemnice

Kamenický Šenov

Lomnice nad Popelkou

Mimoň

Nové Město pod Smrkem

Raspenava

Rokytnice nad Jizerou

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Semily

Smržovka

Stráž pod Ralskem

Tanvald

Velké Hamry

Zákupy

Železný Brod

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Nový Bor

Turnov

Obce 50 000 a více obyvatel

Liberec

Královéhradecký kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Borohrádek

Broumov

Černilov

Červený Kostelec

Česká Skalice

Dobruška

Hořice

Hostinné

Hronov

Chlumec nad Cidlinou

Kopidlno

Kostelec nad Orlicí

Lázně Bělohrad

Meziměstí

Mladé Buky

Nechanice

Nová Paka

Nové Město nad Metují

Nový Bydžov

Opočno

Police nad Metují

Rokytnice v Orlických horách

Rtyně v Podkrkonoší

Rudník

Smiřice

Sobotka

Solnice

Stará Paka

Svoboda nad Úpou

Třebechovice pod Orebem

Týniště nad Orlicí

Úpice

Vamberk

Velké Poříčí

Žacléř

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Dvůr Králové nad Labem

Jaroměř

Jičín

Náchod

Rychnov nad Kněžnou

Trutnov

Vrchlabí

Obce 50 000 a více obyvatel

Hradec Králové

Pardubický kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Červená Voda

Dašice

Dolní Dobrouč

Heřmanův Městec

Holice

Choceň

Chrast

Chvaletice

Jablonné nad Orlicí

Jevíčko

Králíky

Lázně Bohdaneč

Letohrad

Luže

Opatovice nad Labem

Polička

Proseč

Přelouč

Sezemice

Skuteč

Slatiňany

Třemošnice

Žamberk

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Česká Třebová

Hlinsko

Chrudim

Lanškroun

Litomyšl

Moravská Třebová

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto

Obce 50 000 a více obyvatel

Pardubice

Vysočina

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Batelov

Brtnice

Bystřice nad Pernštejnem

Golčův Jeníkov

Chotěboř

Jaroměřice nad Rokytnou

Jemnice

Kamenice nad Lipou

Ledeč nad Sázavou

Luka nad Jihlavou

Moravské Budějovice

Náměšť nad Oslavou

Okříšky

Pacov

Počátky

Polná

Přibyslav

Světlá nad Sázavou

Telč

Třešť

Velká Bíteš

Ždírec nad Doubravou

Žirovnice

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Havlíčkův Brod

Humpolec

Nové Město na Moravě

Pelhřimov

Třebíč

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

Obce 50 000 a více obyvatel

Jihlava

Jihomoravský kraj (bez Brna)

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Adamov

Bílovice nad Svitavou

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Blučina

Bučovice

Bzenec

Čejkovice (okr. Hodonín)

Dobšice

Dolní Bojanovice

Dolní Kounice

Drnovice (okr. Vyškov)

Dubňany

Hovorany

Hrušovany nad Jevišovkou

Hrušovany u Brna

Hustopeče

Ivančice

Ivanovice na Hané

Jedovnice

Klobouky u Brna

Kobylí

Kunštát

Lanžhot

Lednice

Letovice

Lužice

Mikulov

Miroslav

Modřice

Mokrá-Horákov

Moravská Nová Ves

Moravský Krumlov

Moravský Písek

Mutěnice

Ořechov

Oslavany

Podivín

Pohořelice

Pozořice

Prušánky

Rájec-Jestřebí

Rajhrad

Rakvice

Ratíškovice

Rohatec

Rosice

Rousínov

Slavkov u Brna

Strážnice

Střelíce (okr. Brno-venkov)

Svatobořice-Mistřín

Šardice

Šlapanice

Tišnov

Troubsko

Tvrdonice

Újezd u Brna

Vacenovice

Valtice

Velká nad Veličkou

Velké Bílovice

Velké Opatovice

Velké Pavlovice

Veverská Bítýška

Vnorovy

Vracov

Vranovice

Zastávka

Zbýšov (okr. Brno-venkov)

Ždánice

Židlochovice

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Blansko

Boskovice

Břeclav

Hodonín (okr. Hodonín)

Kuřim

Kyjov

Veselí nad Moravou

Vyškov

Znojmo

Olomoucký kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Bělkovice-Lašťany

Bludov

Bohuňovice

Brodek u Přerova

Česká Ves

Dolany

Hanušovice

Hlubočky

Horka nad Moravou

Javorník

Kojetín

Konice

Kostelec na Hané Libina

Lipník nad Bečvou

Lipová-lázně

Loštice

Lutín

Mikulovice

Mohelnice

Moravský Beroun

Němčíce nad Hanou

Nový Malin

Plumlov

Postřelmov

Rapotín

Ruda nad Moravou

Sobotín

Štěpánov

Štíty

Tovačov

Troubky

Velká Bystřice

Velké Losiny

Velký Týnec

Vikýřovice

Zlaté Hory

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Hranice

Jeseník

Litovel

Prostějov

Přerov

Šternberk

Šumperk

Uničov

Zábřeh

Obce 50 000 a více obyvatel

Olomouc

Zlínský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Bánov

Bojkovice

Boršice

Brumov-Bylnice

Buchlovice

Bystřice pod Hostýnem

Dolní Němčí

Fryšták

Halenkov

Hluk

Horní Bečva

Hošťálková

Hovězí

Hulín

Huslenky

Hutisko-Solanec

Chropyně

Jablůnka

Karolínka

Kelč

Koryčany

Kunovice (okr. Uherské Hradiště)

Kvasíce

Luhačovice

Morkovice-Slížany

Napajedla

Nivnice

Nový Hrozenkov

Ostrožská Nová Ves

Slavičín

Slušovice

Staré Město

Strání

Štítná nad Vláří-Popov

Tlumačov

Uherský Ostroh

Valašská Bystřice

Valašské Klobouky

Velké Karlovice

Vizovice

Vlčnov

Zašová

Zdounky

Zubří

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Holešov

Kroměříž

Otrokovice

Rožnov pod Radhoštěm

Uherské Hradiště

Uherský Brod

Valašské Meziříčí

Vsetín

Obce 50 000 a více obyvatel

Zlín

Moravskoslezský kraj

Obce 2 000 - 9 999 obyvatel

Albrechtice

Baška

Bílovec

Bolatice

Brušperk

Břidličná

Budišov nad Budišovkou

Bystřice

Čeladná

Dětmarovice

Dobrá

Dolní Benešov

Dolní Lutyně

Fryčovice

Frýdlant nad Ostravicí

Fulnek

Háj ve Slezsku

Hať

Horní Benešov

Horní Suchá

Hradec nad Moravicí

Jablunkov

Klimkovice

Kobeřice

Kozlovice

Kravaře

Krmelín

Kunčice pod Ondřejníkem

Ludgeřovice

Město Albrechtice

Mořkov

Mosty u Jablunkova

Návsí

Odry

Ostravice

Palkovice

Paskov

Petrovice u Karviné

Petřvald (okr.Karviná)

Píšť

Příbor

Rychvald

Rýmařov

Stará Ves nad Ondřejnicí

Starý Jičín

Suchdol nad Odrou

Šenov

Šenov u Nového Jičína

Štěpánkovice

Štramberk

Těrlicko

Trojanovice

Vendryně

Vítkov

Vratimov

Vrbno pod Pradědem

Vřesina (okr. Ostrava-město)

Obce 10 000 - 49 999 obyvatel

Bohumín

Bruntál

Český Těšín

Frenštát pod Radhoštěm

Hlučín

Kopřivnice

Krnov

Nový Jičín

Orlová

Studénka

Třinec

Obce 50 000 a více obyvatel

Frýdek-Místek

Havířov

Karviná

Opava

Ostrava

Příloha č. 2: Územní rozčlenění Prahy a Brna seskupením jejich katastrálních území

Hlavní město Praha

Katastrální územíČíslo katastrálního území
Oblast č. 1Hradčany727121
Josefov727008
Malá Strana727091
Nové Město727181
Staré Město727024
Oblast č. 2Vinohrady727164
Vyšehrad727300
Oblast č. 3Holešovice730122
Karlín730955
Žižkov727415
Oblast č. 4Braník727873
Hodkovičky727857
Krč727598
Lhotka728071
Michle727750
Nusle728161
Podolí728152
Oblast č. 5Hlubočepy728837
Jinonice728730
Košíře728764
Motol728951
Radlice728641
Smíchov729051
Oblast č. 6Břevnov729582
Bubeneč730106
Dejvice729272
Střešovice729302
Oblast č. 7Trója730190
Oblast č. 8Bohnice730556
Čimice730394
Ďáblice730629
Kobylisy730475
Letňany731439
Prosek731382
Střížkov730866
Oblast č. 9Hrdlořezy731765
Libeň730891
Vysočany731285
Oblast č. 10Malešice732451
Strašnice731943
Vršovice732257
Záběhlice732117
Oblast č. 11Háje728233
Horní Měcholupy732583
Chodov728225
Petrovice732613
Oblast č.12Benice602582
Kolovraty668591
Kunratice728314
Křeslice676071
Lipany668605
Pitkovice773417
Šeberov762130
Újezd u Průhonic773999
Oblast č. 13Cholupice652393
Libuš728390
Písnice720984
Točná652407
Oblast č. 14Kamýk728438
Komořany728519
Modřany728616
Oblast č. 15Lahovice729248
Lipence683973
Zbraslav791733
Oblast č. 16Malá Chuchle729183
Velká Chuchle729213
Radotín738620
Oblast č. 17Holyně750573
Lochkov686425
Reporyje745251
Slivenec750590
Sobin793256
Třebonice770353
Zadní Kopanina745278
Oblast č. 18Řepy729701
Stodůlky755541
Zličín793264
Oblast č. 19Ruzyně729710
Oblast č. 20Liboc729795
Veleslavín729353
Vokovice729418
Oblast č. 21Lysolaje729931
Nebušice729876
Přední Kopanina734373
Suchdol729981
Sedlec730041
Oblast č. 22Březiněves614131
Dolní Chabry730599
Miškovice731552
Třeboradice731528
Oblast č. 23Čakovice731561
Kbely731641
Satalice746134
Vinoř782378
Oblast č. 24Černý Most731676
Hloubětín731234
Hostavice731722
Kyje731226
Oblast č. 25Běchovice601527
Dolní Počernice629952
Horní Počernice643777
Klánovice665444
Újezd n.Lesy773778
Oblast č. 26Dolní Měcholupy732541
Hostivař732052
Stěrboholy732516
Oblast č. 27Dubeč633330
Hájek773395
Koloděje668508
Královice672629
Nedvězí702323
Oblast č. 28Uhříněves773425

Brno

Katastrální územíČíslo katastrálního území
Oblast č.1Město Brno610003
Oblast č. 2Černá Pole610771
Staré Brno610089
Stránice610330
Veveří610372
Oblast č. 3Královo Pole611484
Lesná610887
Pisárky610208
Žabovřesky610470
Oblast č. 4Jundrov610542
Komín610585
Medlánky611743
Řečkovice611646
Oblast č. 5Černovice611263
Husovice610844
Komárov611026
Maloměřice612499
Obřany612553
Ponava611379
Štýřice610186
Židenice611115
Oblast č. 6Trnitá610950
Zábrdovice610704
Oblast č. 7Bohunice612006
Bosonohy608505
Bystrc611778
Kohoutovice610313
Líšeň612405
Nový Lískovec610283
Slatina612286
Starý Lískovec612014
Oblast č. 8Ivanovice655856
Kníničky611905
Mokrá Hora611701
Soběšice751910
Oblast č. 9Jehnice658201
Ořeší n712680
Útěchov u Brna775550
Žebětín795674
Oblast č. 10Brněnské Ivanovice612227
Dolní Heršpice612111
Holásky612243
Horní Heršpice612065
Přízřenice612146
Oblast č. 11Dvorská633895
Chrlice654132
Tuřany612171
Oblast č.12Sadová611565

Příloha č. 3: Základní ceny a cílové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1.1.2009 do 31.12.2009

Kraj; velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel, oblasti Prahy a BrnaZákladní cena bytu v Kč/m2Cílová hodnota měsíčního nájemného v Kč/m2Cílová hodnota měs. náj. v Kč/m2 pro byty se sníženou kvalitou
HL.M.PRAHA
Oblast č. 150978123,20110,45
Oblast č. 237091112,82100,45
Oblast č. 329561123,17110,85
Oblast č. 427909116,29104,66
Oblast č. 529028120,95108,86
Oblast č. 635705136,87121,99
Oblast č. 728502118,76106,88
Oblast č. 826431110,1399,12
Oblast č. 927379114,08102,67
Oblast č. 1026578110,7499,67
Oblast č. 1126174109,0698,15
Oblast č. 1224639102,6692,40
Oblast č. 131928980,3772,33
Oblast č. 1425729107,2096,48
Oblast č. 1525729107,2096,48
Oblast č. 161928980,3772,33
Oblast č. 171928980,3772,33
Oblast č. 1824639102,6692,40
Oblast č. 1924639102,6692,40
Oblast č. 2030692127,88115,10
Oblast č. 2124639102,6692,40
Oblast č. 221928980,3772,33
Oblast č. 231928980,3772,33
Oblast č. 241928980,3772,33
Oblast č. 251928980,3772,33
Oblast č. 261972382,1873,96
Oblast č. 271928980,3772,33
Oblast č. 281928980,3772,33
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel1925480,2372,20
10 000-49 999 obyvatel1448560,3554,32
2 000-9 999 obyvatel1312954,7049,23
do 1 999 obyvatel678028,2525,43
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel1404458,5252,67
10 000-49 999 obyvatel1155248,1343,32
2 000-9 999 obyvatel789132,8829,59
do 1 999 obyvatel468619,5317,57
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel1673269,7262,75
10 000-49 999 obyvatel920638,3634,52
2 000-9 999 obyvatel835234,8031,32
do 1 999 obyvatel504521,0218,92
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel1657569,0662,16
10 000-49 999 obyvatel910037,9234,13
2 000-9 999 obyvatel624026,0023,40
do 1 999 obyvatel487320,3018,27
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel608825,3722,83
10 000-49 999 obyvatel519221,6319,47
2 000-9 999 obyvatel603525,1522,63
do 1 999 obyvatel405416,8915,20
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel1287553,6548,28
10 000-49 999 obyvatel937939,0835,17
2 000-9 999 obyvatel654227,2624,53
do 1 999 obyvatel570723,7821,40
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel1918379,9371,94
10 000-49 999 obyvatel1047143,6339,27
2 000-9 999 obyvatel905137,7133,94
do 1 999 obyvatel506521,1018,99
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel1406958,6252,76
10 000-49 999 obyvatel1070744,6140,15
2 000-9 999 obyvatel887236,9733,27
do 1 999 obyvatel667927,8325,05
VYSOČINA
50 000 a více obyvatel1457760,7454,66
10 000-49 999 obyvatel1136447,3542,62
2 000-9 999 obyvatel764831,8728,68
do 1 999 obyvatel445718,5716,71
BRNO
Oblast č. 12221392,5583,30
Oblast č. 22248993,7084,33
Oblast č. 32315996,5086,85
Oblast č. 42221392,5583,30
Oblast č. 52048185,3476,80
Oblast č. 61603366,8060,12
Oblast č. 71732472,1864,97
Oblast č. 81732472,1864,97
Oblast č. 91732472,1864,97
Oblast č. 101732472,1864,97
Oblast č. 111732472,1864,97
Oblast č. 122248993,7084,33
JIHOMORAVSKÝ bez BRNA
10 000-49 999 obyvatel1165048,5443,69
2 000-9 999 obyvatel950839,6235,66
do 1 999 obyvatel661927,5824,82
OLOMOUCKÝ
50 000 a více obyvatel1699770,8263,74
10 000-49 999 obyvatel964340,1836,16
2 000-9 999 obyvatel661127,5524,79
do 1 999 obyvatel504121,0018,90
ZLÍNSKÝ
50 000 a více obyvatel1715571,4864,33
10 000-49 999 obyvatel1195649,8244,84
2 000-9 999 obyvatel1013642,2338,01
do 1 999 obyvatel697729,0726,16
MORAVSKOSLEZSKÝ
50 000 a více obyvatel999441,6437,48
10 000-49 999 obyvatel753331,3928,25
2 000-9 999 obyvatel576424,0221,62
do 1 999 obyvatel447818,6616,79

Příloha č. 4

Maximální přírůstky měsíčního nájemného v % (MP) pro období od 1.1.2009 do 31.12.2009 (neplatí pro byty se sníženou kvalitou)

Pořadový rok 30,0%0,1%0,2%0,3%0,4%0,5%0,6%0,7%0,8%0,9%1,0%1,1%1,2%1,3%1,4%1,5%1,6%1,7%1,8%1,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,20123,08122,84122,59122,35122,10121,86121,62121,38121,14120,90120,66120,42120,18119,94119,71119,47119,24119,00118,77118,54
Oblast č. 2112,82112,71112,49112,26112,04111,82111,59111,37111,15110,93110,71110,49110,27110,06109,84109,62109,41109,19108,98108,76108,55
Oblast č. 3123,17123,05122,81122,56122,32122,07121,83121,59121,35121,11120,87120,63120,39120,15119,92119,68119,44119,21118,97118,74118,51
Oblast č. 4116,29116,18115,95115,72115,49115,26115,03114,80114,57114,34114,12113,89113,67113,44113,22112,99112,77112,55112,33112,11111,89
Oblast č. 5120,95120,83120,59120,35120,11119,87119,64119,40119,16118,92118,69118,45118,22117,99117,75117,52117,29117,06116,83116,60116,37
Oblast č. 6136,87136,74136,47136,19135,92135,65135,38135,11134,84134,58134,31134,05133,78133,52133,25132,99132,73132,47132,21131,95131,69
Oblast č. 7118,76118,65118,41118,17117,94117,70117,47117,24117,00116,77116,54116,31116,08115,85115,62115,39115,17114,94114,72114,49114,27
Oblast č. 8110,13110,02109,81109,59109,37109,15108,93108,72108,50108,29108,07107,86107,65107,43107,22107,01106,80106,59106,38106,17105,96
Oblast č. 9114,08113,97113,74113,52113,29113,07112,84112,62112,39112,17111,95111,73111,51111,29111,07110,85110,63110,41110,19109,98109,76
Oblast č. 10110,74110,63110,41110,19109,97109,76109,54109,32109,10108,89108,67108,46108,24108,03107,81107,60107,39107,18106,97106,76106,55
Oblast č. 11109,06108,96108,74108,52108,31108,09107,88107,66107,45107,23107,02106,81106,60106,39106,18105,97105,76105,55105,35105,14104,93
Oblast č. 12102,66102,56102,36102,15101,95101,75101,54101,34101,14100,94100,74100,54100,34100,1599,9599,7599,5699,3699,1698,9798,78
Oblast č. 1380,3780,2980,1379,9779,8279,6679,5079,3479,1879,0378,8778,7178,5678,4078,2578,0977,9477,7977,6377,4877,33
Oblast č. 14107,20107,10106,88106,67106,46106,25106,04105,82105,61105,41105,20104,99104,78104,57104,37104,16103,96103,75103,55103,35103,14
Oblast č. 15107,20107,10106,88106,67106,46106,25106,04105,82105,61105,41105,20104,99104,78104,57104,37104,16103,96103,75103,55103,35103,14
Oblast č. 1680,3780,2980,1379,9779,8279,6679,5079,3479,1879,0378,8778,7178,5678,4078,2578,0977,9477,7977,6377,4877,33
Oblast č. 1780,3780,2980,1379,9779,8279,6679,5079,3479,1879,0378,8778,7178,5678,4078,2578,0977,9477,7977,6377,4877,33
Oblast č. 18102,66102,56102,36102,15101,95101,75101,54101,34101,14100,94100,74100,54100,34100,1599,9599,7599,5699,3699,1698,9798,78
Oblast č. 19102,66102,56102,36102,15101,95101,75101,54101,34101,14100,94100,74100,54100,34100,1599,9599,7599,5699,3699,1698,9798,78
Oblast č. 20127,88127,76127,50127,25126,99126,74126,49126,24125,99125,74125,49125,24124,99124,75124,50124,26124,01123,77123,52123,28123,04
Oblast č. 21102,66102,56102,36102,15101,95101,75101,54101,34101,14100,94100,74100,54100,34100,1599,9599,7599,5699,3699,1698,9798,78
Oblast č. 2280,3780,2980,1379,9779,8279,6679,5079,3479,1879,0378,8778,7178,5678,4078,2578,0977,9477,7977,6377,4877,33
Oblast č. 2380,3780,2980,1379,9779,8279,6679,5079,3479,1879,0378,8778,7178,5678,4078,2578,0977,9477,7977,6377,4877,33
Oblast č. 2480,3780,2980,1379,9779,8279,6679,5079,3479,1879,0378,8778,7178,5678,4078,2578,0977,9477,7977,6377,4877,33
Oblast č. 2580,3780,2980,1379,9779,8279,6679,5079,3479,1879,0378,8778,7178,5678,4078,2578,0977,9477,7977,6377,4877,33
Oblast č. 2682,1882,1081,9481,7881,6181,4581,2981,1380,9780,8180,6580,4980,3380,1780,0179,8579,7079,5479,3879,2379,07
Oblast č. 2780,3780,2980,1379,9779,8279,6679,5079,3479,1879,0378,8778,7178,5678,4078,2578,0977,9477,7977,6377,4877,33
Oblast č. 2880,3780,2980,1379,9779,8279,6679,5079,3479,1879,0378,8778,7178,5678,4078,2578,0977,9477,7977,6377,4877,33
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2380,1579,9979,8479,6879,5279,3679,2079,0478,8978,7378,5878,4278,2778,1177,9677,8077,6577,5077,3577,20
10 000-49 999 obyvatel60,3560,2960,1760,0559,9359,8259,7059,5859,4659,3459,2259,1158,9958,8758,7658,6458,5358,4158,3058,1858,07
2 000-9 999 obyvatel54,7054,6554,5454,4354,3254,2254,1154,0053,8953,7953,6853,5753,4753,3653,2653,1553,0552,9452,8452,7452,63
do 1 999 obyvatel28,2528,2328,1728,1128,0628,0027,9527,8927,8427,7827,7327,6727,6227,5627,5127,4527,4027,3527,2927,2427,18
Pořadový rok 32,0%2,1%2,2%2,3%2,4%2,5%2,6%2,7%2,8%2,9%3,0%3,1%3,2%3,3%3,4%3,5%3,6%3,7%3,8%3,9%4,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,20118,30118,07117,84117,61117,38117,15116,93116,70116,47116,25116,02115,80115,57115,35115,12114,90114,68114,46114,24114,02113,80
Oblast č. 2112,82108,34108,13107,91107,70107,49107,28107,08106,87106,66106,45106,25106,04105,83105,63105,43105,22105,02104,82104,61104,41104,21
Oblast č. 3123,17118,28118,04117,81117,58117,35117,13116,90116,67116,44116,22115,99115,77115,54115,32115,10114,87114,65114,43114,21113,99113,77
Oblast č. 4116,29111,67111,45111,23111,02110,80110,58110,37110,15109,94109,73109,51109,30109,09108,88108,67108,46108,25108,04107,83107,63107,42
Oblast č. 5120,95116,14115,92115,69115,46115,24115,01114,79114,57114,34114,12113,90113,68113,46113,24113,02112,80112,59112,37112,15111,94111,72
Oblast č. 6136,87131,43131,17130,92130,66130,41130,15129,90129,65129,39129,14128,89128,64128,39128,15127,90127,65127,41127,16126,91126,67126,43
Oblast č. 7118,76114,04113,82113,60113,37113,15112,93112,71112,49112,27112,06111,84111,62111,41111,19110,98110,76110,55110,34110,12109,91109,70
Oblast č. 8110,13105,75105,55105,34105,14104,93104,73104,52104,32104,12103,91103,71103,51103,31103,11102,91102,71102,52102,32102,12101,92101,73
Oblast č. 9114,08109,55109,33109,12108,91108,69108,48108,27108,06107,85107,64107,43107,22107,02106,81106,60106,40106,19105,99105,78105,58105,38
Oblast č. 10110,74106,34106,13105,92105,72105,51105,31105,10104,90104,69104,49104,29104,08103,88103,68103,48103,28103,08102,88102,69102,49102,29
Oblast č. 11109,06104,73104,52104,32104,11103,91103,71103,51103,31103,10102,90102,70102,51102,31102,11101,91101,72101,52101,32101,13100,93100,74
Oblast č. 12102,6698,5898,3998,2098,0097,8197,6297,4397,2497,0596,8796,6896,4996,3096,1295,9395,7595,5695,3895,1995,0194,83
Oblast č. 1380,3777,1877,0376,8876,7376,5876,4376,2876,1375,9875,8475,6975,5475,4075,2575,1074,9674,8174,6774,5374,3874,24
Oblast č. 14107,20102,94102,74102,54102,34102,14101,94101,74101,54101,35101,15100,95100,76100,56100,37100,1799,9899,7999,6099,4099,2199,02
Oblast č. 15107,20102,94102,74102,54102,34102,14101,94101,74101,54101,35101,15100,95100,76100,56100,37100,1799,9899,7999,6099,4099,2199,02
Oblast č. 1680,3777,1877,0376,8876,7376,5876,4376,2876,1375,9875,8475,6975,5475,4075,2575,1074,9674,8174,6774,5374,3874,24
Oblast č. 1780,3777,1877,0376,8876,7376,5876,4376,2876,1375,9875,8475,6975,5475,4075,2575,1074,9674,8174,6774,5374,3874,24
Oblast č. 18102,6698,5898,3998,2098,0097,8197,6297,4397,2497,0596,8796,6896,4996,3096,1295,9395,7595,5695,3895,1995,0194,83
Oblast č. 19102,6698,5898,3998,2098,0097,8197,6297,4397,2497,0596,8796,6896,4996,3096,1295,9395,7595,5695,3895,1995,0194,83
Oblast č. 20127,88122,80122,56122,32122,08121,84121,60121,37121,13120,90120,66120,43120,19119,96119,73119,50119,27119,04118,81118,58118,35118,12
Oblast č. 21102,6698,5898,3998,2098,0097,8197,6297,4397,2497,0596,8796,6896,4996,3096,1295,9395,7595,5695,3895,1995,0194,83
Oblast č. 2280,3777,1877,0376,8876,7376,5876,4376,2876,1375,9875,8475,6975,5475,4075,2575,1074,9674,8174,6774,5374,3874,24
Oblast č. 2380,3777,1877,0376,8876,7376,5876,4376,2876,1375,9875,8475,6975,5475,4075,2575,1074,9674,8174,6774,5374,3874,24
Oblast č. 2480,3777,1877,0376,8876,7376,5876,4376,2876,1375,9875,8475,6975,5475,4075,2575,1074,9674,8174,6774,5374,3874,24
Oblast č. 2580,3777,1877,0376,8876,7376,5876,4376,2876,1375,9875,8475,6975,5475,4075,2575,1074,9674,8174,6774,5374,3874,24
Oblast č. 2682,1878,9278,7678,6178,4578,3078,1578,0077,8477,6977,5477,3977,2477,0976,9476,8076,6576,5076,3576,2076,0675,91
Oblast č. 2780,3777,1877,0376,8876,7376,5876,4376,2876,1375,9875,8475,6975,5475,4075,2575,1074,9674,8174,6774,5374,3874,24
Oblast č. 2880,3777,1877,0376,8876,7376,5876,4376,2876,1375,9875,8475,6975,5475,4075,2575,1074,9674,8174,6774,5374,3874,24
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2377,0476,8976,7476,5976,4476,2976,1576,0075,8575,7075,5675,4175,2675,1274,9774,8374,6874,5474,4074,2574,11
10 000-49 999 obyvatel60,3557,9557,8457,7357,6257,5057,3957,2857,1757,0656,9556,8456,7356,6256,5156,4056,2956,1856,0755,9655,8655,75
2 000-9 999 obyvatel54,7052,5352,4352,3252,2252,1252,0251,9251,8251,7251,6251,5151,4251,3251,2251,1251,0250,9250,8250,7250,6350,53
do 1 999 obyvatel28,2527,1327,0827,0326,9726,9226,8726,8226,7626,7126,6626,6126,5626,5026,4526,4026,3526,3026,2526,2026,1526,10
Pořadový rok 34,1%4,2%4,3%4,4%4,5%4,6%4,7%4,8%4,9%5,0%5,1%5,2%5,3%5,4%5,5%5,6%5,7%5,8%5,9%6,0% 6,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA 
Oblast č. 1123,20113,58113,36113,15112,93112,72112,50112,29112,07111,86111,64111,43111,22111,01110,80110,59110,38110,17109,96109,76109,55 109,34
Oblast č. 2112,82104,01103,81103,61103,42103,22103,02102,83102,63102,43102,24102,04101,85101,66101,46101,27101,08100,89100,70100,51100,32 100,13
Oblast č. 3123,17113,55113,34113,12112,90112,69112,47112,26112,04111,83111,62111,41111,19110,98110,77110,56110,35110,14109,94109,73109,52 109,32
Oblast č. 4116,29107,21107,01106,80106,60106,39106,19105,99105,79105,58105,38105,18104,98104,78104,59104,39104,19103,99103,80103,60103,41 103,21
Oblast č. 5120,95111,51111,29111,08110,87110,66110,45110,23110,02109,81109,61109,40109,19108,98108,78108,57108,36108,16107,96107,75107,55 107,35
Oblast č. 6136,87126,18125,94125,70125,46125,22124,98124,74124,51124,27124,03123,80123,56123,33123,09122,86122,63122,40122,16121,93121,70 121,47
Oblast č. 7118,76109,49109,28109,07108,86108,65108,45108,24108,03107,83107,62107,42107,21107,01106,81106,60106,40106,20106,00105,80105,60 105,40
Oblast č. 8110,13101,53101,34101,14100,95100,76100,57100,37100,1899,9999,8099,6199,4299,2399,0598,8698,6798,4898,3098,1197,93 97,74
Oblast č. 9114,08105,17104,97104,77104,57104,37104,17103,97103,78103,58103,38103,18102,99102,79102,60102,40102,21102,02101,82101,63101,44 101,25
Oblast č. 10110,74102,10101,90101,70101,51101,32101,12100,93100,74100,55100,35100,1699,9799,7899,5999,4199,2299,0398,8498,6698,47 98,28
Oblast č. 11109,06100,55100,35100,1699,9799,7899,5999,4099,2199,0298,8398,6498,4698,2798,0897,9097,7197,5397,3497,1696,98 96,79
Oblast č. 12102,6694,6594,4794,2894,1093,9293,7493,5793,3993,2193,0392,8692,6892,5092,3392,1591,9891,8091,6391,4691,29 91,11
Oblast č. 1380,3774,1073,9673,8173,6773,5373,3973,2573,1172,9772,8372,7072,5672,4272,2872,1572,0171,8771,7471,6071,47 71,33
Oblast č. 14107,2098,8398,6498,4598,2798,0897,8997,7097,5297,3397,1596,9696,7896,5996,4196,2396,0595,8695,6895,5095,32 95,14
Oblast č. 15107,2098,8398,6498,4598,2798,0897,8997,7097,5297,3397,1596,9696,7896,5996,4196,2396,0595,8695,6895,5095,32 95,14
Oblast č. 1680,3774,1073,9673,8173,6773,5373,3973,2573,1172,9772,8372,7072,5672,4272,2872,1572,0171,8771,7471,6071,47 71,33
Oblast č. 1780,3774,1073,9673,8173,6773,5373,3973,2573,1172,9772,8372,7072,5672,4272,2872,1572,0171,8771,7471,6071,47 71,33
Oblast č. 18102,6694,6594,4794,2894,1093,9293,7493,5793,3993,2193,0392,8692,6892,5092,3392,1591,9891,8091,6391,4691,29 91,11
Oblast č. 19102,6694,6594,4794,2894,1093,9293,7493,5793,3993,2193,0392,8692,6892,5092,3392,1591,9891,8091,6391,4691,29 91,11
Oblast č. 20127,88117,90117,67117,45117,22117,00116,77116,55116,33116,11115,89115,67115,45115,23115,01114,79114,57114,36114,14113,93113,71 113,50
Oblast č. 21102,6694,6594,4794,2894,1093,9293,7493,5793,3993,2193,0392,8692,6892,5092,3392,1591,9891,8091,6391,4691,29 91,11
Oblast č. 2280,3774,1073,9673,8173,6773,5373,3973,2573,1172,9772,8372,7072,5672,4272,2872,1572,0171,8771,7471,6071,47 71,33
Oblast č. 2380,3774,1073,9673,8173,6773,5373,3973,2573,1172,9772,8372,7072,5672,4272,2872,1572,0171,8771,7471,6071,47 71,33
Oblast č. 2480,3774,1073,9673,8173,6773,5373,3973,2573,1172,9772,8372,7072,5672,4272,2872,1572,0171,8771,7471,6071,47 71,33
Oblast č. 2580,3774,1073,9673,8173,6773,5373,3973,2573,1172,9772,8372,7072,5672,4272,2872,1572,0171,8771,7471,6071,47 71,33
Oblast č. 2682,1875,7775,6275,4875,3375,1975,0474,9074,7674,6274,4774,3374,1974,0573,9173,7773,6373,4973,3573,2173,08 72,94
Oblast č. 2780,3774,1073,9673,8173,6773,5373,3973,2573,1172,9772,8372,7072,5672,4272,2872,1572,0171,8771,7471,6071,47 71,33
Oblast č. 2880,3774,1073,9673,8173,6773,5373,3973,2573,1172,9772,8372,7072,5672,4272,2872,1572,0171,8771,7471,6071,4771,33
STŘEDOČESKÝ 
50 000 a více obyvatel80,2373,9773,8373,6973,5473,4073,2673,1272,9872,8572,7172,5772,4372,2972,1672,0271,8871,7571,6171,4871,34 71,21
10 000-49 999 obyvatel60,3555,6455,5355,4355,3255,2255,1155,0154,9054,8054,6954,5954,4854,3854,2854,1854,0753,9753,8753,7753,67 53,56
2 000-9 999 obyvatel54,7050,4350,3450,2450,1450,0549,9549,8649,7649,6749,5749,4849,3849,2949,2049,1049,0148,9248,8348,7348,64 48,55
do 1 999 obyvatel28,2526,0526,0025,9525,9025,8525,8025,7525,7025,6525,6025,5625,5125,4625,4125,3625,3125,2725,2225,1725,12 25,08
Pořadový rok 36,2%6,3%6,4%6,5%6,6%6,7%6,8%6,9%7,0%7,1%7,2%7,3%7,4%7,5%7,6%7,7%7,8%7,9%8,0%8,1%8,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,20109,14108,93108,73108,52108,32108,12107,91107,71107,51107,31107,11106,91106,71106,51106,32106,12105,92105,73105,53105,34 105,14
Oblast č. 2112,8299,9499,7599,5799,3899,1999,0198,8298,6498,4598,2798,0997,9097,7297,5497,3697,1897,0096,8296,6496,4696,28
Oblast č. 3123,17109,11108,91108,70108,50108,29108,09107,89107,69107,49107,29107,09106,89106,69106,49106,29106,09105,90105,70105,51105,31105,12
Oblast č. 4116,29103,02102,82102,63102,44102,24102,05101,86101,67101,48101,29101,10100,92100,73100,54100,35100,1799,9899,8099,6199,4399,24
Oblast č. 5120,95107,14106,94106,74106,54106,34106,14105,94105,75105,55105,35105,16104,96104,76104,57104,38104,18103,99103,80103,60103,41103,22
Oblast č. 6136,87121,25121,02120,79120,56120,34120,11119,89119,66119,44119,22119,00118,77118,55118,33118,11117,89117,68117,46117,24117,02 116,81
Oblast č. 7118,76105,20105,01104,81104,61104,42104,22104,03103,83103,64103,44103,25103,06102,87102,68102,49102,30102,11101,92101,73101,54 101,35
Oblast č. 8110,1397,5697,3897,1997,0196,8396,6596,4796,2996,1195,9395,7595,5795,3995,2295,0494,8694,6994,5194,3494,1693,99
Oblast č. 9114,08101,06100,87100,68100,49100,30100,1199,9399,7499,5599,3799,1899,0098,8198,6398,4598,2698,0897,9097,7297,5497,36
Oblast č. 10110,7498,1097,9297,7397,5597,3797,1897,0096,8296,6496,4696,2896,1095,9295,7495,5795,3995,2195,0394,8694,6894,51
Oblast č. 11109,0696,6196,4396,2596,0795,8995,7195,5395,3595,1795,0094,8294,6494,4794,2994,1293,9493,7793,5993,4293,2593,07
Oblast č. 12102,6690,9490,7790,6090,4390,2690,0989,9289,7689,5989,4289,2589,0988,9288,7688,5988,4388,2688,1087,9487,7887,61
Oblast č. 1380,3771,2071,0670,9370,8070,6670,5370,4070,2770,1470,0169,8869,7569,6269,4969,3669,2369,1068,9768,8568,7268,59
Oblast č. 14107,2094,9694,7994,6194,4394,2594,0893,9093,7393,5593,3893,2093,0392,8692,6892,5192,3492,1792,0091,8391,6691,49
Oblast č. 15107,2094,9694,7994,6194,4394,2594,0893,9093,7393,5593,3893,2093,0392,8692,6892,5192,3492,1792,0091,8391,6691,49
Oblast č. 1680,3771,2071,0670,9370,8070,6670,5370,4070,2770,1470,0169,8869,7569,6269,4969,3669,2369,1068,9768,8568,7268,59
Oblast č. 1780,3771,2071,0670,9370,8070,6670,5370,4070,2770,1470,0169,8869,7569,6269,4969,3669,2369,1068,9768,8568,7268,59
Oblast č. 18102,6690,9490,7790,6090,4390,2690,0989,9289,7689,5989,4289,2589,0988,9288,7688,5988,4388,2688,1087,9487,7887,61
Oblast č. 19102,6690,9490,7790,6090,4390,2690,0989,9289,7689,5989,4289,2589,0988,9288,7688,5988,4388,2688,1087,9487,7887,61
Oblast č. 20127,88113,28113,07112,86112,65112,43112,22112,01111,80111,60111,39111,18110,97110,77110,56110,36110,15109,95109,74109,54109,34 109,14
Oblast č. 21102,6690,9490,7790,6090,4390,2690,0989,9289,7689,5989,4289,2589,0988,9288,7688,5988,4388,2688,1087,9487,7887,61
Oblast č. 2280,3771,2071,0670,9370,8070,6670,5370,4070,2770,1470,0169,8869,7569,6269,4969,3669,2369,1068,9768,8568,7268,59
Oblast č. 2380,3771,2071,0670,9370,8070,6670,5370,4070,2770,1470,0169,8869,7569,6269,4969,3669,2369,1068,9768,8568,7268,59
Oblast č. 2480,3771,2071,0670,9370,8070,6670,5370,4070,2770,1470,0169,8869,7569,6269,4969,3669,2369,1068,9768,8568,7268,59
Oblast č. 2580,3771,2071,0670,9370,8070,6670,5370,4070,2770,1470,0169,8869,7569,6269,4969,3669,2369,1068,9768,8568,7268,59
Oblast č. 2682,1872,8072,6672,5372,3972,2672,1271,9971,8571,7271,5871,4571,3271,1871,0570,9270,7970,6670,5370,4070,2770,14
Oblast č. 2780,3771,2071,0670,9370,8070,6670,5370,4070,2770,1470,0169,8869,7569,6269,4969,3669,2369,1068,9768,8568,7268,59
Oblast č. 2880,3771,2071,0670,9370,8070,6670,5370,4070,2770,1470,0169,8869,7569,6269,4969,3669,2369,1068,9768,8568,7268,59
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2371,0770,9470,8170,6770,5470,4170,2870,1570,0269,8869,7569,6269,5069,3769,2469,1168,9868,8568,7368,6068,47
10 000-49 999 obyvatel60,3553,4653,3653,2653,1653,0652,9652,8752,7752,6752,5752,4752,3752,2852,1852,0851,9951,8951,7951,7051,6051,51
2 000-9 999 obyvatel54,7048,4648,3748,2848,1948,1048,0147,9247,8347,7447,6547,5647,4747,3847,2947,2147,1247,0346,9446,8646,7746,69
do 1 999 obyvatel28,2525,0324,9824,9424,8924,8424,8024,7524,7024,6624,6124,5624,5224,4724,4324,3824,3424,2924,2524,2024,1624,11
Pořadový rok 38,3%8,4%8,5%8,6%8,7%8,8%8,9%9,0%9,1%9,2%9,3%9,4%9,5%9,6%9,7%9,8%9,9%10,0%10,1%10,2%10,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,20104,95104,75104,56104,37104,18103,99103,80103,60103,42103,23103,04102,85102,66102,47102,29102,10101,92101,73101,55101,36 101,18
Oblast č. 2112,8296,1195,9395,7595,5895,4095,2395,0594,8894,7094,5394,3694,1894,0193,8493,6793,5093,3393,1692,9992,8292,65
Oblast č. 3123,17104,92104,73104,54104,34104,15103,96103,77103,58103,39103,20103,01102,82102,64102,45102,26102,08101,89101,71101,52101,34 101,15
Oblast č. 4116,2999,0698,8898,7098,5298,3398,1597,9797,7997,6297,4497,2697,0896,9096,7396,5596,3896,2096,0395,8595,6895,50
Oblast č. 5120,95103,03102,84102,65102,46102,27102,09101,90101,71101,53101,34101,16100,97100,79100,60100,42100,24100,0599,8799,6999,5199,33
Oblast č. 6136,87116,59116,38116,16115,95115,74115,52115,31115,10114,89114,68114,47114,26114,05113,84113,64113,43113,22113,02112,81112,61112,40
Oblast č. 7118,76101,17100,98100,79100,61100,42100,24100,0599,8799,6999,5199,3299,1498,9698,7898,6098,4298,2498,0697,8997,7197,53
Oblast č. 8110,1393,8193,6493,4793,3093,1392,9592,7892,6192,4492,2892,1191,9491,7791,6091,4491,2791,1090,9490,7790,6190,45
Oblast č. 9114,0897,1897,0096,8296,6496,4796,2996,1195,9495,7695,5895,4195,2495,0694,8994,7294,5494,3794,2094,0393,8693,69
Oblast č. 10110,7494,3394,1693,9993,8193,6493,4793,3093,1392,9692,7992,6292,4592,2892,1191,9491,7891,6191,4491,2891,1190,95
Oblast č. 11109,0692,9092,7392,5692,3992,2292,0591,8891,7191,5591,3891,2191,0590,8890,7190,5590,3890,2290,0689,8989,7389,57
Oblast č. 12102,6687,4587,2987,1386,9786,8186,6586,4986,3386,1786,0285,8685,7085,5585,3985,2385,0884,9384,7784,6284,4684,31
Oblast č. 1380,3768,4668,3468,2168,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3766,2566,1366,01
Oblast č. 14107,2091,3291,1590,9890,8290,6590,4890,3290,1589,9989,8289,6689,4989,3389,1789,0088,8488,6888,5288,3688,2088,04
Oblast č. 15107,2091,3291,1590,9890,8290,6590,4890,3290,1589,9989,8289,6689,4989,3389,1789,0088,8488,6888,5288,3688,2088,04
Oblast č. 1680,3768,4668,3468,2168,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3766,2566,1366,01
Oblast č. 1780,3768,4668,3468,2168,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3766,2566,1366,01
Oblast č. 18102,6687,4587,2987,1386,9786,8186,6586,4986,3386,1786,0285,8685,7085,5585,3985,2385,0884,9384,7784,6284,4684,31
Oblast č. 19102,6687,4587,2987,1386,9786,8186,6586,4986,3386,1786,0285,8685,7085,5585,3985,2385,0884,9384,7784,6284,4684,31
Oblast č. 20127,88108,93108,73108,53108,33108,13107,94107,74107,54107,34107,15106,95106,76106,56106,37106,17105,98105,79105,59105,40105,21105,02
Oblast č. 21102,6687,4587,2987,1386,9786,8186,6586,4986,3386,1786,0285,8685,7085,5585,3985,2385,0884,9384,7784,6284,4684,31
Oblast č. 2280,3768,4668,3468,2168,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3766,2566,1366,01
Oblast č. 2380,3768,4668,3468,2168,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3766,2566,1366,01
Oblast č. 2480,3768,4668,3468,2168,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3766,2566,1366,01
Oblast č. 2580,3768,4668,3468,2168,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3766,2566,1366,01
Oblast č. 2682,1870,0169,8869,7569,6269,4969,3769,2469,1168,9868,8668,7368,6168,4868,3668,2368,1167,9867,8667,7467,6167,49
Oblast č. 2780,3768,4668,3468,2168,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3766,2566,1366,01
Oblast č. 2880,3768,4668,3468,2168,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3766,2566,1366,01
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2368,3568,2268,0967,9767,8467,7267,5967,4767,3567,2267,1066,9866,8666,7366,6166,4966,3766,2566,1366,0165,89
10 000-49 999 obyvatel60,3551,4151,3251,2251,1351,0350,9450,8550,7550,6650,5750,4850,3850,2950,2050,1150,0249,9349,8449,7549,6649,57
2 000-9 999 obyvatel54,7046,6046,5146,4346,3446,2646,1746,0946,0045,9245,8345,7545,6745,5845,5045,4245,3445,2545,1745,0945,0144,93
do 1 999 obyvatel28,2524,0724,0223,9823,9423,8923,8523,8023,7623,7223,6723,6323,5923,5423,5023,4623,4223,3723,3323,2923,2523,20
Pořadový rok 310,4%10,5%10,6%10,7%10,8%10,9%11,0%11,1%11,2%11,3%11,4%11,5%11,6%11,7%11,8%11,9%12,0%12,1%12,2%12,3%12,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,20101,00100,81100,63100,45100,27100,0999,9199,7399,5599,3799,1999,0198,8498,6698,4898,3198,1397,9697,7897,6197,43
Oblast č. 2112,8292,4992,3292,1591,9991,8291,6591,4991,3391,1691,0090,8390,6790,5190,3590,1990,0289,8689,7089,5489,3889,23
Oblast č. 3123,17100,97100,79100,61100,42100,24100,0699,8899,7099,5299,3599,1798,9998,8198,6498,4698,2898,1197,9397,7697,5897,41
Oblast č. 4116,2995,3395,1694,9994,8294,6494,4794,3094,1393,9693,8093,6393,4693,2993,1392,9692,7992,6392,4692,3092,1391,97
Oblast č. 5120,9599,1598,9798,7998,6198,4498,2698,0897,9197,7397,5597,3897,2197,0396,8696,6896,5196,3496,1796,0095,8395,66
Oblast č. 6136,87112,20112,00111,80111,59111,39111,19110,99110,79110,59110,39110,20110,00109,80109,61109,41109,21109,02108,83108,63108,44 108,25
Oblast č. 7118,7697,3697,1897,0096,8396,6596,4896,3196,1395,9695,7995,6295,4595,2795,1094,9394,7694,6094,4394,2694,0993,92
Oblast č. 8110,1390,2890,1289,9689,7989,6389,4789,3189,1588,9988,8388,6788,5188,3588,1988,0487,8887,7287,5787,4187,2587,10
Oblast č. 9114,0893,5293,3593,1893,0192,8592,6892,5192,3592,1892,0191,8591,6891,5291,3691,1991,0390,8790,7190,5490,3890,22
Oblast č. 10110,7490,7890,6290,4590,2990,1389,9789,8089,6489,4889,3289,1689,0088,8488,6888,5288,3788,2188,0587,8987,7487,58
Oblast č. 11109,0689,4089,2489,0888,9288,7688,6088,4488,2888,1287,9687,8187,6587,4987,3487,1887,0286,8786,7186,5686,4186,25
Oblast č. 12102,6684,1684,0183,8583,7083,5583,4083,2583,1082,9582,8082,6582,5182,3682,2182,0681,9281,7781,6381,4881,3481,19
Oblast č. 1380,3765,8965,7765,6565,5365,4165,2965,1865,0664,9464,8364,7164,5964,4864,3664,2564,1364,0263,9063,7963,6863,56
Oblast č. 14107,2087,8887,7287,5687,4087,2587,0986,9386,7886,6286,4686,3186,1686,0085,8585,6985,5485,3985,2485,0884,9384,78
Oblast č. 15107,2087,8887,7287,5687,4087,2587,0986,9386,7886,6286,4686,3186,1686,0085,8585,6985,5485,3985,2485,0884,9384,78
Oblast č. 1680,3765,8965,7765,6565,5365,4165,2965,1865,0664,9464,8364,7164,5964,4864,3664,2564,1364,0263,9063,7963,6863,56
Oblast č. 1780,3765,8965,7765,6565,5365,4165,2965,1865,0664,9464,8364,7164,5964,4864,3664,2564,1364,0263,9063,7963,6863,56
Oblast č. 18102,6684,1684,0183,8583,7083,5583,4083,2583,1082,9582,8082,6582,5182,3682,2182,0681,9281,7781,6381,4881,3481,19
Oblast č. 19102,6684,1684,0183,8583,7083,5583,4083,2583,1082,9582,8082,6582,5182,3682,2182,0681,9281,7781,6381,4881,3481,19
Oblast č. 20127,88104,83104,64104,45104,26104,08103,89103,70103,52103,33103,14102,96102,77102,59102,41102,22102,04101,86101,68101,50101,32 101,14
Oblast č. 21102,6684,1684,0183,8583,7083,5583,4083,2583,1082,9582,8082,6582,5182,3682,2182,0681,9281,7781,6381,4881,3481,19
Oblast č. 2280,3765,8965,7765,6565,5365,4165,2965,1865,0664,9464,8364,7164,5964,4864,3664,2564,1364,0263,9063,7963,6863,56
Oblast č. 2380,3765,8965,7765,6565,5365,4165,2965,1865,0664,9464,8364,7164,5964,4864,3664,2564,1364,0263,9063,7963,6863,56
Oblast č. 2480,3765,8965,7765,6565,5365,4165,2965,1865,0664,9464,8364,7164,5964,4864,3664,2564,1364,0263,9063,7963,6863,56
Oblast č. 2580,3765,8965,7765,6565,5365,4165,2965,1865,0664,9464,8364,7164,5964,4864,3664,2564,1364,0263,9063,7963,6863,56
Oblast č. 2682,1867,3767,2567,1367,0166,8866,7666,6466,5266,4066,2966,1766,0565,9365,8165,6965,5865,4665,3465,2365,1165,00
Oblast č. 2780,3765,8965,7765,6565,5365,4165,2965,1865,0664,9464,8364,7164,5964,4864,3664,2564,1364,0263,9063,7963,6863,56
Oblast č. 2880,3765,8965,7765,6565,5365,4165,2965,1865,0664,9464,8364,7164,5964,4864,3664,2564,1364,0263,9063,7963,6863,56
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2365,7765,6565,5365,4265,3065,1865,0664,9564,8364,7164,6064,4864,3764,2564,1464,0263,9163,7963,6863,5763,45
10 000-49 999 obyvatel60,3549,4849,3949,3049,2149,1249,0348,9448,8548,7748,6848,5948,5048,4248,3348,2448,1648,0747,9947,9047,8247,73
2 000-9 999 obyvatel54,7044,8444,7644,6844,6044,5244,4444,3644,2844,2044,1244,0443,9643,8943,8143,7343,6543,5743,4943,4243,3443,26
do 1 999 obyvatel28,2523,1623,1223,0823,0423,0022,9522,9122,8722,8322,7922,7522,7122,6722,6322,5922,5522,5122,4722,4322,3922,35
Pořadový rok 312,5%12,6%12,7%12,8%12,9%13,0%13,1%13,2%13,3%13,4%13,5%13,6%13,7%13,8%13,9%14,0%14,1%14,2%14,3%14,4%14,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2097,2697,0996,9296,7596,5796,4096,2396,0695,8995,7295,5695,3995,2295,0594,8994,7294,5594,3994,2294,0693,90
Oblast č. 2112,8289,0788,9188,7588,5988,4488,2888,1387,9787,8187,6687,5187,3587,2087,0586,8986,7486,5986,4486,2986,1485,98
Oblast č. 3123,1797,2497,0796,8996,7296,5596,3896,2196,0495,8795,7095,5395,3695,2095,0394,8694,7094,5394,3794,2094,0493,87
Oblast č. 4116,2991,8191,6491,4891,3291,1691,0090,8490,6890,5290,3690,2090,0489,8889,7289,5689,4189,2589,1088,9488,7888,63
Oblast č. 5120,9595,4995,3295,1594,9894,8194,6494,4894,3194,1493,9893,8193,6593,4893,3293,1592,9992,8392,6792,5092,3492,18
Oblast č. 6136,87108,05107,86107,67107,48107,29107,10 106,91106,72 106,53 106,35 106,16 105,97 105,79 105,60 105,41105,23 105,05 104,86 104,68 104,50 104,31
Oblast č. 7118,7693,7693,5993,4293,2693,0992,9392,7792,6092,4492,2892,1191,9591,7991,6391,4791,3191,1590,9990,8390,6790,51
Oblast č. 8110,1386,9486,7986,6486,4886,3386,1886,0285,8785,7285,5785,4285,2785,1284,9784,8284,6784,5284,3884,2384,0883,93
Oblast č. 9114,0890,0689,9089,7489,5889,4389,2789,1188,9588,8088,6488,4888,3388,1788,0287,8687,7187,5687,4087,2587,1086,94
Oblast č. 10110,7487,4387,2787,1286,9686,8186,6586,5086,3586,2086,0485,8985,7485,5985,4485,2985,1484,9984,8484,7084,5584,40
Oblast č. 11109,0686,1085,9585,7985,6485,4985,3485,1985,0484,8984,7484,5984,4484,2984,1484,0083,8583,7083,5683,4183,2683,12
Oblast č. 12102,6681,0580,9080,7680,6280,4780,3380,1980,0579,9179,7779,6379,4979,3579,2179,0778,9378,7978,6578,5278,3878,24
Oblast č. 1380,3763,4563,3463,2363,1163,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6861,5861,4761,3661,25
Oblast č. 14107,2084,6384,4884,3384,1884,0383,8883,7483,5983,4483,2983,1583,0082,8582,7182,5682,4282,2882,1381,9981,8481,70
Oblast č. 15107,2084,6384,4884,3384,1884,0383,8883,7483,5983,4483,2983,1583,0082,8582,7182,5682,4282,2882,1381,9981,8481,70
Oblast č. 1680,3763,4563,3463,2363,1163,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6861,5861,4761,3661,25
Oblast č. 1780,3763,4563,3463,2363,1163,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6861,5861,4761,3661,25
Oblast č. 18102,6681,0580,9080,7680,6280,4780,3380,1980,0579,9179,7779,6379,4979,3579,2179,0778,9378,7978,6578,5278,3878,24
Oblast č. 19102,6681,0580,9080,7680,6280,4780,3380,1980,0579,9179,7779,6379,4979,3579,2179,0778,9378,7978,6578,5278,3878,24
Oblast č. 20127,88100,96100,78100,60100,42100,24100,0799,8999,7199,5499,3699,1999,0198,8498,6698,4998,3298,1597,9797,8097,6397,46
Oblast č. 21102,6681,0580,9080,7680,6280,4780,3380,1980,0579,9179,7779,6379,4979,3579,2179,0778,9378,7978,6578,5278,3878,24
Oblast č. 2280,3763,4563,3463,2363,1163,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6861,5861,4761,3661,25
Oblast č. 2380,3763,4563,3463,2363,1163,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6861,5861,4761,3661,25
Oblast č. 2480,3763,4563,3463,2363,1163,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6861,5861,4761,3661,25
Oblast č. 2580,3763,4563,3463,2363,1163,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6861,5861,4761,3661,25
Oblast č. 2682,1864,8864,7664,6564,5464,4264,3164,1964,0863,9763,8563,7463,6363,5263,4163,3063,1863,0762,9662,8562,7462,63
Oblast č. 2780,3763,4563,3463,2363,1163,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6861,5861,4761,3661,25
Oblast č. 2880,3763,4563,3463,2363,1163,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6861,5861,4761,3661,25
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2363,3463,2363,1263,0062,8962,7862,6762,5662,4562,3462,2362,1262,0161,9061,7961,6961,5861,4761,3661,2561,15
10 000-49 999 obyvatel60,3547,6547,5647,4847,3947,3147,2347,1447,0646,9846,8946,8146,7346,6546,5646,4846,4046,3246,2446,1646,0846,00
2 000-9 999 obyvatel54,7043,1943,1143,0342,9642,8842,8142,7342,6542,5842,5042,4342,3542,2842,2142,1342,0641,9841,9141,8441,7641,69
do 1 999 obyvatel28,2522,3122,2722,2322,1922,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9221,8821,8421,8021,7621,7221,6921,6521,6121,5721,53
Pořadový rok 314,6%14,7%14,8%14,9%15,0%15,1%15,2%15,3%15,4%15,5%15,6%15,7%15,8%15,9%16,0%16,1%16,2%16,3%16,4%16,5%16,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2093,7393,5793,4193,2493,0892,9292,7692,6092,4492,2892,1291,9691,8091,6491,4891,3391,1791,0190,8690,7090,55
Oblast č. 2112,8285,8385,6985,5485,3985,2485,0984,9484,8084,6584,5084,3684,2184,0783,9283,7883,6383,4983,3483,2083,0682,92
Oblast č. 3123,1793,7193,5593,3893,2293,0692,9092,7492,5792,4192,2592,1091,9491,7891,6291,4691,3091,1590,9990,8390,6890,52
Oblast č. 4116,2988,4788,3288,1788,0187,8687,7187,5687,4087,2587,1086,9586,8086,6586,5086,3586,2086,0685,9185,7685,6185,47
Oblast č. 5120,9592,0291,8691,7091,5491,3891,2291,0690,9190,7590,5990,4490,2890,1289,9789,8189,6689,5089,3589,2089,0488,89
Oblast č. 6136,87104,13 103,95 103,77 103,59103,41103,23 103,05 102,87 102,69 102,52 102,34 102,16 101,99 101,81101,63   101,46101,28101,11100,94 100,76 100,59
Oblast č. 7118,7690,3590,2090,0489,8889,7389,5789,4289,2689,1188,9588,8088,6488,4988,3488,1988,0487,8887,7387,5887,4387,28
Oblast č. 8110,1383,7983,6483,5083,3583,2183,0682,9282,7782,6382,4982,3582,2082,0681,9281,7881,6481,5081,3681,2281,0880,94
Oblast č. 9114,0886,7986,6486,4986,3486,1986,0485,8985,7485,5985,4585,3085,1585,0084,8684,7184,5784,4284,2884,1383,9983,84
Oblast č. 10110,7484,2584,1183,9683,8183,6783,5283,3883,2383,0982,9582,8082,6682,5282,3782,2382,0981,9581,8181,6781,5381,39
Oblast č. 11109,0682,9782,8382,6982,5482,4082,2682,1181,9781,8381,6981,5581,4081,2681,1280,9880,8580,7180,5780,4380,2980,15
Oblast č. 12102,6678,1177,9777,8377,7077,5677,4377,2977,1677,0376,8976,7676,6376,5076,3676,2376,1075,9775,8475,7175,5875,45
Oblast č. 1380,3761,1561,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,1059,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,07
Oblast č. 14107,2081,5681,4281,2881,1380,9980,8580,7180,5780,4380,2980,1580,0279,8879,7479,6079,4779,3379,1979,0678,9278,79
Oblast č. 15107,2081,5681,4281,2881,1380,9980,8580,7180,5780,4380,2980,1580,0279,8879,7479,6079,4779,3379,1979,0678,9278,79
Oblast č. 1680,3761,1561,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,1059,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,07
Oblast č. 1780,3761,1561,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,1059,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,07
Oblast č. 18102,6678,1177,9777,8377,7077,5677,4377,2977,1677,0376,8976,7676,6376,5076,3676,2376,1075,9775,8475,7175,5875,45
Oblast č. 19102,6678,1177,9777,8377,7077,5677,4377,2977,1677,0376,8976,7676,6376,5076,3676,2376,1075,9775,8475,7175,5875,45
Oblast č. 20127,8897,2997,1296,9596,7896,6296,4596,2896,1195,9595,7895,6295,4595,2995,1294,9694,8094,6394,4794,3194,1593,98
Oblast č. 21102,6678,1177,9777,8377,7077,5677,4377,2977,1677,0376,8976,7676,6376,5076,3676,2376,1075,9775,8475,7175,5875,45
Oblast č. 2280,3761,1561,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,1059,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,07
Oblast č. 2380,3761,1561,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,1059,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,07
Oblast č. 2480,3761,1561,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,1059,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,07
Oblast č. 2580,3761,1561,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,1059,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,07
Oblast č. 2682,1862,5262,4262,3162,2062,0961,9861,8861,7761,6661,5561,4561,3461,2461,1361,0360,9260,8260,7160,6160,5060,40
Oblast č. 2780,3761,1561,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,1059,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,07
Oblast č. 2880,3761,1561,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,1059,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,07
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2361,0460,9460,8360,7260,6260,5160,4160,3060,2060,0959,9959,8959,7859,6859,5859,4859,3759,2759,1759,0758,97
10 000-49 999 obyvatel60,3545,9245,8445,7645,6845,6045,5245,4445,3645,2845,2045,1345,0544,9744,8944,8244,7444,6644,5944,5144,4344,36
2 000-9 999 obyvatel54,7041,6241,5541,4741,4041,3341,2641,1941,1241,0440,9740,9040,8340,7640,6940,6240,5540,4840,4140,3440,2740,20
do 1 999 obyvatel28,2521,5021,4621,4221,3821,3521,3121,2721,2421,2021,1621,1321,0921,0521,0220,9820,9520,9120,8720,8420,8020,77
Pořadový rok 316,7%16,8%16,9%17,0%17,1%17,2%17,3%17,4%17,5%17,6%17,7%17,8%17,9%18,0%18,1%18,2%18,3%18,4%18,5%18,6%18,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2090,3990,2490,0889,9389,7789,6289,4789,3289,1689,0188,8688,7188,5688,4188,2688,1187,9687,8187,6787,5287,37
Oblast č. 2112,8282,7782,6382,4982,3582,2182,0781,9381,7981,6581,5181,3781,2481,1080,9680,8280,6980,5580,4280,2880,1580,01
Oblast č. 3123,1790,3790,2190,0689,9189,7589,6089,4589,2989,1488,9988,8488,6988,5488,3988,2488,0987,9487,7987,6487,5087,35
Oblast č. 4116,2985,3285,1785,0384,8884,7484,5984,4584,3184,1684,0283,8883,7483,5983,4583,3183,1783,0382,8982,7582,6182,47
Oblast č. 5120,9588,7488,5988,4488,2988,1387,9887,8387,6887,5487,3987,2487,0986,9486,8086,6586,5086,3686,2186,0785,9285,78
Oblast č. 6136,87100,42 100,25 100,0899,9099,7399,5699,3999,2399,0698,8998,7298,5598,3998,2298,0597,8997,7297,5697,3997,2397,07
Oblast č. 7118,7687,1386,9886,8386,6986,5486,3986,2486,1085,9585,8085,6685,5185,3785,2285,0884,9484,7984,6584,5184,3684,22
Oblast č. 8110,1380,8080,6680,5380,3980,2580,1179,9879,8479,7179,5779,4379,3079,1779,0378,9078,7678,6378,5078,3778,2378,10
Oblast č. 9114,0883,7083,5683,4183,2783,1382,9982,8582,7082,5682,4282,2882,1482,0081,8781,7381,5981,4581,3181,1881,0480,90
Oblast č. 10110,7481,2581,1180,9780,8380,7080,5680,4280,2880,1580,0179,8779,7479,6079,4779,3379,2079,0778,9378,8078,6778,54
Oblast č. 11109,0680,0279,8879,7479,6179,4779,3479,2079,0778,9378,8078,6678,5378,4078,2678,1378,0077,8777,7477,6177,4777,34
Oblast č. 12102,6675,3275,1975,0674,9474,8174,6874,5574,4374,3074,1774,0573,9273,8073,6773,5573,4273,3073,1773,0572,9372,81
Oblast č. 1380,3758,9758,8758,7758,6758,5758,4758,3758,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6857,5857,4857,3857,2957,1957,0957,00
Oblast č. 14107,2078,6578,5278,3878,2578,1277,9877,8577,7277,5877,4577,3277,1977,0676,9376,8076,6776,5476,4176,2876,1576,02
Oblast č. 15107,2078,6578,5278,3878,2578,1277,9877,8577,7277,5877,4577,3277,1977,0676,9376,8076,6776,5476,4176,2876,1576,02
Oblast č. 1680,3758,9758,8758,7758,6758,5758,4758,3758,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6857,5857,4857,3857,2957,1957,0957,00
Oblast č. 1780,3758,9758,8758,7758,6758,5758,4758,3758,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6857,5857,4857,3857,2957,1957,0957,00
Oblast č. 18102,6675,3275,1975,0674,9474,8174,6874,5574,4374,3074,1774,0573,9273,8073,6773,5573,4273,3073,1773,0572,9372,81
Oblast č. 19102,6675,3275,1975,0674,9474,8174,6874,5574,4374,3074,1774,0573,9273,8073,6773,5573,4273,3073,1773,0572,9372,81
Oblast č. 20127,8893,8293,6693,5093,3493,1893,0392,8792,7192,5592,3992,2492,0891,9291,7791,6191,4691,3091,1591,0090,8490,69
Oblast č. 21102,6675,3275,1975,0674,9474,8174,6874,5574,4374,3074,1774,0573,9273,8073,6773,5573,4273,3073,1773,0572,9372,81
Oblast č. 2280,3758,9758,8758,7758,6758,5758,4758,3758,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6857,5857,4857,3857,2957,1957,0957,00
Oblast č. 2380,3758,9758,8758,7758,6758,5758,4758,3758,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6857,5857,4857,3857,2957,1957,0957,00
Oblast č. 2480,3758,9758,8758,7758,6758,5758,4758,3758,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6857,5857,4857,3857,2957,1957,0957,00
Oblast č. 2580,3758,9758,8758,7758,6758,5758,4758,3758,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6857,5857,4857,3857,2957,1957,0957,00
Oblast č. 2682,1860,3060,1960,0959,9959,8859,7859,6859,5859,4859,3859,2859,1859,0858,9858,8858,7858,6858,5858,4858,3858,28
Oblast č. 2780,3758,9758,8758,7758,6758,5758,4758,3758,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6857,5857,4857,3857,2957,1957,0957,00
Oblast č. 2880,3758,9758,8758,7758,6758,5758,4758,3758,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6857,5857,4857,3857,2957,1957,0957,00
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2358,8758,7658,6658,5658,4658,3658,2758,1758,0757,9757,8757,7757,6757,5857,4857,3857,2857,1957,0957,0056,90
10 000-49 999 obyvatel60,3544,2844,2044,1344,0543,9843,9043,8343,7543,6843,6143,5343,4643,3843,3143,2443,1643,0943,0242,9542,8742,80
2 000-9 999 obyvatel54,7040,1440,0740,0039,9339,8639,7939,7339,6639,5939,5239,4639,3939,3239,2639,1939,1239,0638,9938,9338,8638,80
do 1 999 obyvatel28,2520,7320,7020,6620,6220,5920,5520,5220,4820,4520,4120,3820,3520,3120,2820,2420,2120,1720,1420,1120,0720,04
Pořadový rok 318,8%18,9%19,0%19,1%19,2%19,3%19,4%19,5%19,6%19,7%19,8%19,9%20,0%20,1%20,2%20,3%20,4%20,5%20,6%20,7%20,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2087,2287,0886,9386,7986,6486,4986,3586,2186,0685,9285,7785,6385,4985,3585,2185,0684,9284,7884,6484,5084,36
Oblast č. 2112,8279,8879,7479,6179,4779,3479,2179,0878,9478,8178,6878,5578,4278,2978,1678,0377,9077,7777,6477,5177,3877,25
Oblast č. 3123,1787,2087,0686,9186,7686,6286,4786,3386,1886,0485,9085,7585,6185,4785,3385,1885,0484,9084,7684,6284,4884,34
Oblast č. 4116,2982,3382,1982,0681,9281,7881,6481,5181,3781,2481,1080,9680,8380,6980,5680,4380,2980,1680,0379,8979,7679,63
Oblast č. 5120,9585,6385,4985,3485,2085,0684,9284,7784,6384,4984,3584,2184,0783,9383,7983,6583,5183,3783,2383,1082,9682,82
Oblast č. 6136,8796,9096,7496,5896,4196,2596,0995,9395,7795,6195,4595,2995,1394,9794,8294,6694,5094,3494,1994,0393,8893,72
Oblast č. 7118,7684,0883,9483,8083,6683,5283,3883,2483,1082,9682,8282,6882,5582,4182,2782,1382,0081,8681,7381,5981,4681,32
Oblast č. 8110,1377,9777,8477,7177,5877,4577,3277,1977,0676,9376,8076,6876,5576,4276,2976,1776,0475,9175,7975,6675,5475,41
Oblast č. 9114,0880,7780,6380,5080,3680,2380,0979,9679,8279,6979,5679,4379,2979,1679,0378,9078,7778,6478,5178,3878,2578,12
Oblast č. 10110,7478,4078,2778,1478,0177,8877,7577,6277,4977,3677,2377,1076,9776,8476,7276,5976,4676,3376,2176,0875,9675,83
Oblast č. 11109,0677,2177,0876,9576,8376,7076,5776,4476,3176,1876,0675,9375,8075,6875,5575,4375,3075,1875,0574,9374,8074,68
Oblast č. 12102,6672,6872,5672,4472,3272,2072,0871,9571,8371,7171,5971,4871,3671,2471,1271,0070,8870,7670,6570,5370,4170,30
Oblast č. 1380,3756,9056,8156,7156,6256,5256,4356,3356,2456,1456,0555,9655,8655,7755,6855,5955,4955,4055,3155,2255,1355,04
Oblast č. 14107,2075,9075,7775,6475,5275,3975,2675,1475,0174,8974,7674,6474,5174,3974,2674,1474,0273,8973,7773,6573,5373,41
Oblast č. 15107,2075,9075,7775,6475,5275,3975,2675,1475,0174,8974,7674,6474,5174,3974,2674,1474,0273,8973,7773,6573,5373,41
Oblast č. 1680,3756,9056,8156,7156,6256,5256,4356,3356,2456,1456,0555,9655,8655,7755,6855,5955,4955,4055,3155,2255,1355,04
Oblast č. 1780,3756,9056,8156,7156,6256,5256,4356,3356,2456,1456,0555,9655,8655,7755,6855,5955,4955,4055,3155,2255,1355,04
Oblast č. 18102,6672,6872,5672,4472,3272,2072,0871,9571,8371,7171,5971,4871,3671,2471,1271,0070,8870,7670,6570,5370,4170,30
Oblast č. 19102,6672,6872,5672,4472,3272,2072,0871,9571,8371,7171,5971,4871,3671,2471,1271,0070,8870,7670,6570,5370,4170,30
Oblast č. 20127,8890,5490,3990,2390,0889,9389,7889,6389,4889,3389,1889,0388,8888,7488,5988,4488,2988,1588,0087,8687,7187,57
Oblast č. 21102,6672,6872,5672,4472,3272,2072,0871,9571,8371,7171,5971,4871,3671,2471,1271,0070,8870,7670,6570,5370,4170,30
Oblast č. 2280,3756,9056,8156,7156,6256,5256,4356,3356,2456,1456,0555,9655,8655,7755,6855,5955,4955,4055,3155,2255,1355,04
Oblast č. 2380,3756,9056,8156,7156,6256,5256,4356,3356,2456,1456,0555,9655,8655,7755,6855,5955,4955,4055,3155,2255,1355,04
Oblast č. 2480,3756,9056,8156,7156,6256,5256,4356,3356,2456,1456,0555,9655,8655,7755,6855,5955,4955,4055,3155,2255,1355,04
Oblast č. 2580,3756,9056,8156,7156,6256,5256,4356,3356,2456,1456,0555,9655,8655,7755,6855,5955,4955,4055,3155,2255,1355,04
Oblast č. 2682,1858,1858,0957,9957,8957,7957,7057,6057,5057,4157,3157,2257,1257,0356,9356,8456,7456,6556,5556,4656,3756,27
Oblast č. 2780,3756,9056,8156,7156,6256,5256,4356,3356,2456,1456,0555,9655,8655,7755,6855,5955,4955,4055,3155,2255,1355,04
Oblast č. 2880,3756,9056,8156,7156,6256,5256,4356,3356,2456,1456,0555,9655,8655,7755,6855,5955,4955,4055,3155,2255,1355,04
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2356,8056,7156,6156,5256,4256,3356,2356,1456,0555,9555,8655,7755,6755,5855,4955,4055,3055,2155,1255,0354,94
10 000-49 999 obyvatel60,3542,7342,6642,5942,5142,4442,3742,3042,2342,1642,0942,0241,9541,8841,8141,7441,6741,6041,5341,4641,4041,33
2 000-9 999 obyvatel54,7038,7338,6638,6038,5438,4738,4138,3438,2838,2138,1538,0938,0237,9637,9037,8337,7737,7137,6537,5837,5237,46
do 1 999 obyvatel28,2520,0019,9719,9419,9019,8719,8419,8019,7719,7419,7119,6719,6419,6119,5719,5419,5119,4819,4419,4119,3819,35
Pořadový rok 320,9%21,0%21,1%21,2%21,3%21,4%21,5%21,6%21,7%21,8%21,9%22,0%22,1%22,2%22,3%22,4%22,5%22,6%22,7%22,8%22,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2084,2284,0883,9483,8183,6783,5383,3983,2683,1282,9882,8582,7182,5882,4482,3182,1782,0481,9081,7781,6481,50
Oblast č. 2112,8277,1377,0076,8776,7576,6276,4976,3776,2476,1275,9975,8775,7475,6275,4975,3775,2575,1375,0074,8874,7674,64
Oblast č. 3123,1784,2084,0683,9283,7983,6583,5183,3783,2483,1082,9682,8382,6982,5682,4282,2982,1582,0281,8881,7581,6281,48
Oblast č. 4116,2979,5079,3779,2479,1178,9878,8578,7278,5978,4678,3378,2078,0777,9477,8277,6977,5677,4477,3177,1877,0676,93
Oblast č. 5120,9582,6882,5582,4182,2882,1482,0081,8781,7481,6081,4781,3381,2081,0780,9380,8080,6780,5480,4180,2880,1580,02
Oblast č. 6136,8793,5793,4193,2693,1092,9592,8092,6492,4992,3492,1992,0491,8991,7491,5991,4491,2991,1490,9990,8490,6990,55
Oblast č. 7118,7681,1981,0580,9280,7980,6580,5280,3980,2680,1279,9979,8679,7379,6079,4779,3479,2179,0878,9578,8278,7078,57
Oblast č. 8110,1375,2975,1675,0474,9274,7974,6774,5574,4274,3074,1874,0673,9473,8273,6973,5773,4573,3373,2273,1072,9872,86
Oblast č. 9114,0877,9977,8677,7377,6077,4777,3577,2277,0976,9776,8476,7176,5976,4676,3476,2176,0975,9675,8475,7275,5975,47
Oblast č. 10110,7475,7075,5875,4575,3375,2175,0874,9674,8474,7174,5974,4774,3574,2274,1073,9873,8673,7473,6273,5073,3873,26
Oblast č. 11109,0674,5674,4374,3174,1974,0773,9473,8273,7073,5873,4673,3473,2273,1072,9872,8672,7472,6272,5072,3972,2772,15
Oblast č. 12102,6670,1870,0769,9569,8369,7269,6069,4969,3869,2669,1569,0368,9268,8168,7068,5868,4768,3668,2568,1468,0367,92
Oblast č. 1380,3754,9454,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1454,0553,9653,8753,7853,6953,6153,5253,4353,3453,2653,17
Oblast č. 14107,2073,2873,1673,0472,9272,8072,6872,5672,4472,3272,2172,0971,9771,8571,7371,6271,5071,3871,2771,1571,0470,92
Oblast č. 15107,2073,2873,1673,0472,9272,8072,6872,5672,4472,3272,2172,0971,9771,8571,7371,6271,5071,3871,2771,1571,0470,92
Oblast č. 1680,3754,9454,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1454,0553,9653,8753,7853,6953,6153,5253,4353,3453,2653,17
Oblast č. 1780,3754,9454,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1454,0553,9653,8753,7853,6953,6153,5253,4353,3453,2653,17
Oblast č. 18102,6670,1870,0769,9569,8369,7269,6069,4969,3869,2669,1569,0368,9268,8168,7068,5868,4768,3668,2568,1468,0367,92
Oblast č. 19102,6670,1870,0769,9569,8369,7269,6069,4969,3869,2669,1569,0368,9268,8168,7068,5868,4768,3668,2568,1468,0367,92
Oblast č. 20127,8887,4287,2887,1386,9986,8586,7086,5686,4286,2886,1385,9985,8585,7185,5785,4385,2985,1585,0184,8884,7484,60
Oblast č. 21102,6670,1870,0769,9569,8369,7269,6069,4969,3869,2669,1569,0368,9268,8168,7068,5868,4768,3668,2568,1468,0367,92
Oblast č. 2280,3754,9454,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1454,0553,9653,8753,7853,6953,6153,5253,4353,3453,2653,17
Oblast č. 2380,3754,9454,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1454,0553,9653,8753,7853,6953,6153,5253,4353,3453,2653,17
Oblast č. 2480,3754,9454,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1454,0553,9653,8753,7853,6953,6153,5253,4353,3453,2653,17
Oblast č. 2580,3754,9454,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1454,0553,9653,8753,7853,6953,6153,5253,4353,3453,2653,17
Oblast č. 2682,1856,1856,0956,0055,9055,8155,7255,6355,5455,4555,3555,2655,1755,0854,9954,9054,8154,7254,6354,5554,4654,37
Oblast č. 2780,3754,9454,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1454,0553,9653,8753,7853,6953,6153,5253,4353,3453,2653,17
Oblast č. 2880,3754,9454,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1454,0553,9653,8753,7853,6953,6153,5253,4353,3453,2653,17
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2354,8554,7654,6754,5854,4954,4054,3154,2254,1354,0453,9553,8653,7853,6953,6053,5153,4353,3453,2553,1753,08
10 000-49 999 obyvatel60,3541,2641,1941,1241,0640,9940,9240,8540,7940,7240,6540,5940,5240,4540,3940,3240,2540,1940,1240,0639,9939,93
2 000-9 999 obyvatel54,7037,4037,3337,2737,2137,1537,0937,0336,9736,9136,8536,7936,7336,6736,6136,5536,4936,4336,3736,3136,2536,19
do 1 999 obyvatel28,2519,3219,2819,2519,2219,1919,1619,1319,0919,0619,0319,0018,9718,9418,9118,8818,8518,8218,7818,7518,7218,69
Pořadový rok 323,0%23,1%23,2%23,3%23,4%23,5%23,6%23,7%23,8%23,9%24,0%24,1%24,2%24,3%24,4%24,5%24,6%24,7%24,8%24,9%25,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2081,3781,2481,1180,9880,8580,7180,5880,4580,3280,1980,0779,9479,8179,6879,5579,4279,3079,1779,0478,9278,79
Oblast č. 2112,8274,5274,4074,2774,1574,0373,9173,8073,6873,5673,4473,3273,2073,0872,9772,8572,7372,6272,5072,3872,2772,15
Oblast č. 3123,1781,3581,2281,0980,9680,8380,6980,5680,4380,3080,1780,0579,9279,7979,6679,5379,4079,2879,1579,0278,9078,77
Oblast č. 4116,2976,8176,6876,5676,4476,3176,1976,0675,9475,8275,7075,5775,4575,3375,2175,0974,9774,8574,7374,6174,4974,37
Oblast č. 5120,9579,8979,7679,6379,5079,3779,2479,1178,9878,8678,7378,6078,4878,3578,2278,1077,9777,8577,7277,6077,4777,35
Oblast č. 6136,8790,4090,2590,1189,9689,8289,6789,5289,3889,2489,0988,9588,8188,6688,5288,3888,2488,0987,9587,8187,6787,53
Oblast č. 7118,7678,4478,3178,1978,0677,9377,8177,6877,5577,4377,3077,1877,0676,9376,8176,6876,5676,4476,3276,1976,0775,95
Oblast č. 8110,1372,7472,6272,5072,3972,2772,1572,0471,9271,8071,6971,5771,4671,3471,2371,1171,0070,8870,7770,6670,5470,43
Oblast č. 9114,0875,3575,2375,1074,9874,8674,7474,6274,5074,3874,2674,1474,0273,9073,7873,6673,5473,4373,3173,1973,0772,96
Oblast č. 10110,7473,1473,0272,9172,7972,6772,5572,4372,3272,2072,0871,9771,8571,7471,6271,5171,3971,2871,1671,0570,9470,82
Oblast č. 11109,0672,0371,9271,8071,6871,5771,4571,3471,2271,1170,9970,8870,7670,6570,5470,4270,3170,2070,0869,9769,8669,75
Oblast č. 12102,6667,8167,7067,5967,4867,3767,2667,1567,0466,9366,8366,7266,6166,5066,4066,2966,1866,0865,9765,8765,7665,65
Oblast č. 1380,3753,0853,0052,9152,8352,7452,6652,5752,4952,4052,3252,2352,1552,0651,9851,9051,8151,7351,6551,5751,4851,40
Oblast č. 14107,2070,8070,6970,5870,4670,3570,2370,1270,0169,8969,7869,6769,5669,4469,3369,2269,1169,0068,8968,7868,6768,56
Oblast č. 15107,2070,8070,6970,5870,4670,3570,2370,1270,0169,8969,7869,6769,5669,4469,3369,2269,1169,0068,8968,7868,6768,56
Oblast č. 1680,3753,0853,0052,9152,8352,7452,6652,5752,4952,4052,3252,2352,1552,0651,9851,9051,8151,7351,6551,5751,4851,40
Oblast č. 1780,3753,0853,0052,9152,8352,7452,6652,5752,4952,4052,3252,2352,1552,0651,9851,9051,8151,7351,6551,5751,4851,40
Oblast č. 18102,6667,8167,7067,5967,4867,3767,2667,1567,0466,9366,8366,7266,6166,5066,4066,2966,1866,0865,9765,8765,7665,65
Oblast č. 19102,6667,8167,7067,5967,4867,3767,2667,1567,0466,9366,8366,7266,6166,5066,4066,2966,1866,0865,9765,8765,7665,65
Oblast č. 20127,8884,4684,3384,1984,0583,9283,7883,6583,5183,3883,2483,1182,9782,8482,7182,5782,4482,3182,1882,0481,9181,78
Oblast č. 21102,6667,8167,7067,5967,4867,3767,2667,1567,0466,9366,8366,7266,6166,5066,4066,2966,1866,0865,9765,8765,7665,65
Oblast č. 2280,3753,0853,0052,9152,8352,7452,6652,5752,4952,4052,3252,2352,1552,0651,9851,9051,8151,7351,6551,5751,4851,40
Oblast č. 2380,3753,0853,0052,9152,8352,7452,6652,5752,4952,4052,3252,2352,1552,0651,9851,9051,8151,7351,6551,5751,4851,40
Oblast č. 2480,3753,0853,0052,9152,8352,7452,6652,5752,4952,4052,3252,2352,1552,0651,9851,9051,8151,7351,6551,5751,4851,40
Oblast č. 2580,3753,0853,0052,9152,8352,7452,6652,5752,4952,4052,3252,2352,1552,0651,9851,9051,8151,7351,6551,5751,4851,40
Oblast č. 2682,1854,2854,1954,1054,0253,9353,8453,7553,6753,5853,5053,4153,3253,2453,1553,0752,9852,9052,8152,7352,6452,56
Oblast č. 2780,3753,0853,0052,9152,8352,7452,6652,5752,4952,4052,3252,2352,1552,0651,9851,9051,8151,7351,6551,5751,4851,40
Oblast č. 2880,3753,0853,0052,9152,8352,7452,6652,5752,4952,4052,3252,2352,1552,0651,9851,9051,8151,7351,6551,5751,4851,40
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2352,9952,9152,8252,7452,6552,5652,4852,3952,3152,2352,1452,0651,9751,8951,8151,7251,6451,5651,4851,3951,31
10 000-49 999 obyvatel60,3539,8639,8039,7339,6739,6039,5439,4839,4139,3539,2939,2239,1639,1039,0338,9738,9138,8538,7838,7238,6638,60
2 000-9 999 obyvatel54,7036,1336,0736,0135,9635,9035,8435,7835,7235,6735,6135,5535,4935,4435,3835,3235,2735,2135,1535,1035,0434,99
do 1 999 obyvatel28,25 | 18,6618,6318,6018,5718,5418,5118,4818,4518,4218,3918,3618,3318,3018,2718,2518,2218,1918,1618,1318,1018,07
Pořadový rok 325,1%25,2%25,3%25,4%25,5%25,6%25,7%25,8%25,9%26,0%26,1%26,2%26,3%26,4%26,5%26,6%26,7%26,8%26,9%27,0%27,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2078,6678,5478,4178,2978,1678,0477,9277,7977,6777,5477,4277,3077,1877,0676,9376,8176,6976,5776,4576,3376,21
Oblast č. 2112,8272,0471,9271,8171,6971,5871,4671,3571,2471,1271,0170,9070,7970,6870,5670,4570,3470,2370,1270,0169,9069,79
Oblast č. 3123,1778,6478,5278,3978,2778,1478,0277,9077,7777,6577,5377,4077,2877,1677,0476,9176,7976,6776,5576,4376,3176,19
Oblast č. 4116,2974,2574,1374,0273,9073,7873,6673,5573,4373,3173,2073,0872,9672,8572,7372,6272,5072,3972,2872,1672,0571,93
Oblast č. 5120,9577,2377,1076,9876,8676,7476,6176,4976,3776,2576,1376,0175,8975,7775,6575,5375,4175,2975,1775,0574,9474,82
Oblast č. 6136,8787,3987,2587,1186,9786,8486,7086,5686,4286,2986,1586,0185,8885,7485,6085,4785,3385,2085,0784,9384,8084,66
Oblast č. 7118,7675,8375,7175,5975,4775,3575,2375,1174,9974,8774,7574,6374,5174,4074,2874,1674,0473,9373,8173,6973,5873,46
Oblast č. 8110,1370,3270,2170,1069,9869,8769,7669,6569,5469,4369,3269,2169,1068,9968,8868,7768,6668,5668,4568,3468,2368,12
Oblast č. 9114,0872,8472,7372,6172,4972,3872,2672,1572,0371,9271,8071,6971,5871,4671,3571,2471,1371,0170,9070,7970,6870,57
Oblast č. 10110,7470,7170,6070,4870,3770,2670,1570,0469,9269,8169,7069,5969,4869,3769,2669,1569,0468,9468,8368,7268,6168,50
Oblast č. 11109,0669,6469,5369,4169,3069,1969,0868,9768,8668,7568,6568,5468,4368,3268,2168,1068,0067,8967,7867,6867,5767,46
Oblast č. 12102,6665,5565,4565,3465,2465,1365,0364,9364,8264,7264,6264,5164,4164,3164,2164,1164,0163,9163,8063,7063,6063,50
Oblast č. 1380,3751,3251,2451,1551,0750,9950,9150,8350,7550,6750,5950,5150,4350,3550,2750,1950,1150,0349,9549,8749,8049,72
Oblast č. 14107,2068,4568,3468,2368,1268,0167,9167,8067,6967,5867,4767,3767,2667,1567,0566,9466,8466,7366,6366,5266,4266,31
Oblast č. 15107,2068,4568,3468,2368,1268,0167,9167,8067,6967,5867,4767,3767,2667,1567,0566,9466,8466,7366,6366,5266,4266,31
Oblast č. 1680,3751,3251,2451,1551,0750,9950,9150,8350,7550,6750,5950,5150,4350,3550,2750,1950,1150,0349,9549,8749,8049,72
Oblast č. 1780,3751,3251,2451,1551,0750,9950,9150,8350,7550,6750,5950,5150,4350,3550,2750,1950,1150,0349,9549,8749,8049,72
Oblast č. 18102,6665,5565,4565,3465,2465,1365,0364,9364,8264,7264,6264,5164,4164,3164,2164,1164,0163,9163,8063,7063,6063,50
Oblast č. 19102,6665,5565,4565,3465,2465,1365,0364,9364,8264,7264,6264,5164,4164,3164,2164,1164,0163,9163,8063,7063,6063,50
Oblast č. 20127,8881,6581,5281,3981,2681,1381,0080,8780,7580,6280,4980,3680,2480,1179,9879,8679,7379,6079,4879,3579,2379,10
Oblast č. 21102,6665,5565,4565,3465,2465,1365,0364,9364,8264,7264,6264,5164,4164,3164,2164,1164,0163,9163,8063,7063,6063,50
Oblast č. 2280,3751,3251,2451,1551,0750,9950,9150,8350,7550,6750,5950,5150,4350,3550,2750,1950,1150,0349,9549,8749,8049,72
Oblast č. 2380,3751,3251,2451,1551,0750,9950,9150,8350,7550,6750,5950,5150,4350,3550,2750,1950,1150,0349,9549,8749,8049,72
Oblast č. 2480,3751,3251,2451,1551,0750,9950,9150,8350,7550,6750,5950,5150,4350,3550,2750,1950,1150,0349,9549,8749,8049,72
Oblast č. 2580,3751,3251,2451,1551,0750,9950,9150,8350,7550,6750,5950,5150,4350,3550,2750,1950,1150,0349,9549,8749,8049,72
Oblast č. 2682,1852,4752,3952,3152,2252,1452,0651,9751,8951,8151,7351,6551,5651,4851,4051,3251,2451,1651,0851,0050,9250,84
Oblast č. 2780,3751,3251,2451,1551,0750,9950,9150,8350,7550,6750,5950,5150,4350,3550,2750,1950,1150,0349,9549,8749,8049,72
Oblast č. 2880,3751,3251,2451,1551,0750,9950,9150,8350,7550,6750,5950,5150,4350,3550,2750,1950,1150,0349,9549,8749,8049,72
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2351,2351,1551,0750,9850,9050,8250,7450,6650,5850,5050,4250,3450,2650,1850,1050,0249,9449,8749,7949,7149,63
10 000-49 999 obyvatel60,3538,5438,4738,4138,3538,2938,2338,1738,1138,0537,9937,9337,8737,8137,7537,6937,6337,5737,5137,4537,3937,33
2 000-9 999 obyvatel54,7034,9334,8734,8234,7634,7134,6534,6034,5434,4934,4334,3834,3234,2734,2134,1634,1134,0534,0033,9533,8933,84
do 1 999 obyvatel28,2518,0418,0117,9817,9617,9317,9017,8717,8417,8117,7917,7617,7317,7017,6717,6417,6217,5917,5617,5317,5117,48
Pořadový rok 327,2%27,3%27,4%27,5%27,6%27,7%27,8%27,9%28,0%28,1%28,2%28,3%28,4%28,5%28,6%28,7%28,8%28,9%29,0%29,1%29,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2076,0975,9775,8575,7375,6175,4975,3875,2675,1475,0274,9174,7974,6774,5674,4474,3374,2174,1073,9873,8773,75
Oblast č. 2112,8269,6869,5769,4669,3569,2469,1369,0368,9268,8168,7068,6068,4968,3868,2868,1768,0667,9667,8567,7567,6467,54
Oblast č. 3123,1776,0775,9575,8375,7175,5975,4875,3675,2475,1275,0174,8974,7774,6674,5474,4274,3174,1974,0873,9673,8573,73
Oblast č. 4116,2971,8271,7171,6071,4871,3771,2671,1571,0470,9370,8270,7170,6070,4970,3870,2770,1670,0569,9469,8369,7269,62
Oblast č. 5120,9574,7074,5874,4774,3574,2374,1274,0073,8873,7773,6573,5473,4273,3173,2073,0872,9772,8672,7472,6372,5272,41
Oblast č. 6136,8784,5384,4084,2784,1384,0083,8783,7483,6183,4883,3583,2283,0982,9682,8382,7082,5782,4582,3282,1982,0681,94
Oblast č. 7118,7673,3573,2373,1273,0072,8972,7772,6672,5572,4372,3272,2172,1071,9871,8771,7671,6571,5471,4371,3271,2171,10
Oblast č. 8110,1368,0267,9167,8067,7067,5967,4967,3867,2867,1767,0766,9666,8666,7566,6566,5566,4466,3466,2466,1366,0365,93
Oblast č. 9114,0870,4670,3570,2470,1370,0269,9169,8069,6969,5869,4769,3669,2569,1569,0468,9368,8368,7268,6168,5168,4068,29
Oblast č. 10110,7468,3968,2968,1868,0767,9767,8667,7567,6567,5467,4467,3367,2367,1267,0266,9166,8166,7166,6066,5066,4066,29
Oblast č. 11109,0667,3667,2567,1567,0466,9466,8366,7366,6266,5266,4166,3166,2166,1066,0065,9065,8065,6965,5965,4965,3965,29
Oblast č. 12102,6663,4063,3063,2163,1163,0162,9162,8162,7162,6162,5262,4262,3262,2362,1362,0361,9461,8461,7461,6561,5561,46
Oblast č. 1380,3749,6449,5649,4849,4149,3349,2549,1749,1049,0248,9448,8748,7948,7248,6448,5648,4948,4148,3448,2648,1948,11
Oblast č. 14107,2066,2166,1066,0065,9065,7965,6965,5965,4965,3865,2865,1865,0864,9864,8864,7864,6764,5764,4764,3764,2764,18
Oblast č. 15107,2066,2166,1066,0065,9065,7965,6965,5965,4965,3865,2865,1865,0864,9864,8864,7864,6764,5764,4764,3764,2764,18
Oblast č. 1680,3749,6449,5649,4849,4149,3349,2549,1749,1049,0248,9448,8748,7948,7248,6448,5648,4948,4148,3448,2648,1948,11
Oblast č. 1780,3749,6449,5649,4849,4149,3349,2549,1749,1049,0248,9448,8748,7948,7248,6448,5648,4948,4148,3448,2648,1948,11
Oblast č. 18102,6663,4063,3063,2163,1163,0162,9162,8162,7162,6162,5262,4262,3262,2362,1362,0361,9461,8461,7461,6561,5561,46
Oblast č. 19102,6663,4063,3063,2163,1163,0162,9162,8162,7162,6162,5262,4262,3262,2362,1362,0361,9461,8461,7461,6561,5561,46
Oblast č. 20127,8878,9878,8678,7378,6178,4978,3678,2478,1278,0077,8777,7577,6377,5177,3977,2777,1577,0376,9176,7976,6776,55
Oblast č. 21102,6663,4063,3063,2163,1163,0162,9162,8162,7162,6162,5262,4262,3262,2362,1362,0361,9461,8461,7461,6561,5561,46
Oblast č. 2280,3749,6449,5649,4849,4149,3349,2549,1749,1049,0248,9448,8748,7948,7248,6448,5648,4948,4148,3448,2648,1948,11
Oblast č. 2380,3749,6449,5649,4849,4149,3349,2549,1749,1049,0248,9448,8748,7948,7248,6448,5648,4948,4148,3448,2648,1948,11
Oblast č. 2480,3749,6449,5649,4849,4149,3349,2549,1749,1049,0248,9448,8748,7948,7248,6448,5648,4948,4148,3448,2648,1948,11
Oblast č. 2580,3749,6449,5649,4849,4149,3349,2549,1749,1049,0248,9448,8748,7948,7248,6448,5648,4948,4148,3448,2648,1948,11
Oblast č. 2682,1850,7650,6850,6050,5250,4450,3650,2850,2050,1250,0549,9749,8949,8149,7449,6649,5849,5049,4349,3549,2749,20
Oblast č. 2780,3749,6449,5649,4849,4149,3349,2549,1749,1049,0248,9448,8748,7948,7248,6448,5648,4948,4148,3448,2648,1948,11
Oblast č. 2880,3749,6449,5649,4849,4149,3349,2549,1749,1049,0248,9448,8748,7948,7248,6448,5648,4948,4148,3448,2648,1948,11
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2349,5549,4749,4049,3249,2449,1749,0949,0148,9448,8648,7848,7148,6348,5648,4848,4048,3348,2548,1848,1148,03
10 000-49 999 obyvatel60,3537,2837,2237,1637,1037,0436,9836,9336,8736,8136,7536,7036,6436,5836,5336,4736,4136,3636,3036,2436,1936,13
2 000-9 999 obyvatel54,7033,7933,7333,6833,6333,5733,5233,4733,4233,3733,3133,2633,2133,1633,1133,0533,0032,9532,9032,8532,8032,75
do 1 999 obyvatel28,2517,4517,4217,4017,3717,3417,3117,2917,2617,2317,2117,1817,1517,1317,1017,0717,0517,0216,9916,9716,9416,92
Pořadový rok 329,3%29,4%29,5%29,6%29,7%29,8%29,9%30,0%30,1%30,2%30,3%30,4%30,5%30,6%30,7%30,8%30,9%31,0%31,1%31,2%31,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2073,6473,5373,4173,3073,1973,0772,9672,8572,7472,6272,5172,4072,2972,1872,0771,9671,8571,7471,6371,5271,41
Oblast č. 2112,8267,4467,3367,2367,1267,0266,9266,8166,7166,6166,5166,4066,3066,2066,1066,0065,9065,8065,7065,6065,5065,40
Oblast č. 3123,1773,6273,5173,3973,2873,1773,0672,9472,8372,7272,6172,5072,3872,2772,1672,0571,9471,8371,7271,6171,5171,40
Oblast č. 4116,2969,5169,4069,2969,1969,0868,9768,8768,7668,6668,5568,4568,3468,2468,1368,0367,9267,8267,7267,6167,5167,41
Oblast č. 5120,9572,2972,1872,0771,9671,8571,7471,6371,5271,4171,3071,1971,0870,9770,8670,7570,6570,5470,4370,3270,2270,11
Oblast č. 6136,8781,8181,6881,5681,4381,3181,1881,0680,9380,8180,6880,5680,4480,3180,1980,0779,9479,8279,7079,5879,4679,34
Oblast č. 7118,7670,9970,8870,7770,6670,5570,4470,3370,2270,1270,0169,9069,7969,6969,5869,4769,3769,2669,1669,0568,9568,84
Oblast č. 8110,1365,8365,7365,6265,5265,4265,3265,2265,1265,0264,9264,8264,7264,6264,5264,4364,3364,2364,1364,0363,9463,84
Oblast č. 9114,0868,1968,0867,9867,8767,7767,6667,5667,4667,3567,2567,1567,0466,9466,8466,7466,6366,5366,4366,3366,2366,13
Oblast č. 10110,7466,1966,0965,9965,8965,7865,6865,5865,4865,3865,2865,1865,0864,9864,8864,7864,6864,5864,4964,3964,2964,19
Oblast č. 11109,0665,1965,0964,9964,8964,7964,6964,5964,4964,3964,2964,1964,0963,9963,9063,8063,7063,6063,5163,4163,3163,22
Oblast č. 12102,6661,3661,2761,1761,0860,9860,8960,8060,7060,6160,5260,4260,3360,2460,1560,0659,9659,8759,7859,6959,6059,51
Oblast č. 1380,3748,0447,9747,8947,8247,7447,6747,6047,5247,4547,3847,3147,2347,1647,0947,0246,9546,8746,8046,7346,6646,59
Oblast č. 14107,2064,0863,9863,8863,7863,6863,5863,4963,3963,2963,1963,1063,0062,9062,8162,7162,6262,5262,4262,3362,2362,14
Oblast č. 15107,2064,0863,9863,8863,7863,6863,5863,4963,3963,2963,1963,1063,0062,9062,8162,7162,6262,5262,4262,3362,2362,14
Oblast č. 1680,3748,0447,9747,8947,8247,7447,6747,6047,5247,4547,3847,3147,2347,1647,0947,0246,9546,8746,8046,7346,6646,59
Oblast č. 1780,3748,0447,9747,8947,8247,7447,6747,6047,5247,4547,3847,3147,2347,1647,0947,0246,9546,8746,8046,7346,6646,59
Oblast č. 18102,6661,3661,2761,1761,0860,9860,8960,8060,7060,6160,5260,4260,3360,2460,1560,0659,9659,8759,7859,6959,6059,51
Oblast č. 19102,6661,3661,2761,1761,0860,9860,8960,8060,7060,6160,5260,4260,3360,2460,1560,0659,9659,8759,7859,6959,6059,51
Oblast č. 20127,8876,4476,3276,2076,0875,9775,8575,7375,6275,5075,3875,2775,1575,0474,9274,8174,6974,5874,4774,3574,2474,13
Oblast č. 21102,6661,3661,2761,1761,0860,9860,8960,8060,7060,6160,5260,4260,3360,2460,1560,0659,9659,8759,7859,6959,6059,51
Oblast č. 2280,3748,0447,9747,8947,8247,7447,6747,6047,5247,4547,3847,3147,2347,1647,0947,0246,9546,8746,8046,7346,6646,59
Oblast č. 2380,3748,0447,9747,8947,8247,7447,6747,6047,5247,4547,3847,3147,2347,1647,0947,0246,9546,8746,8046,7346,6646,59
Oblast č. 2480,3748,0447,9747,8947,8247,7447,6747,6047,5247,4547,3847,3147,2347,1647,0947,0246,9546,8746,8046,7346,6646,59
Oblast č. 2580,3748,0447,9747,8947,8247,7447,6747,6047,5247,4547,3847,3147,2347,1647,0947,0246,9546,8746,8046,7346,6646,59
Oblast č. 2682,1849,1249,0548,9748,9048,8248,7448,6748,5948,5248,4548,3748,3048,2248,1548,0848,0047,9347,8647,7847,7147,64
Oblast č. 2780,3748,0447,9747,8947,8247,7447,6747,6047,5247,4547,3847,3147,2347,1647,0947,0246,9546,8746,8046,7346,6646,59
Oblast č. 2880,3748,0447,9747,8947,8247,7447,6747,6047,5247,4547,3847,3147,2347,1647,0947,0246,9546,8746,8046,7346,6646,59
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2347,9647,8847,8147,7447,6647,5947,5147,4447,3747,3047,2247,1547,0847,0146,9446,8646,7946,7246,6546,5846,51
10 000-49 999 obyvatel60,3536,0736,0235,9635,9135,8535,8035,7435,6935,6335,5835,5235,4735,4135,3635,3135,2535,2035,1535,0935,0434,98
2 000-9 999 obyvatel54,7032,7032,6532,6032,5532,5032,4532,4032,3532,3032,2532,2032,1532,1032,0532,0031,9531,9031,8631,8131,7631,71
do 1 999 obyvatel28,2516,8916,8616,8416,8116,7916,7616,7316,7116,6816,6616,6316,6116,5816,5616,5316,5016,4816,4516,4316,4016,38
Pořadový rok 331,4%31,5%31,6%31,7%31,8%31,9%32,0%32,1%32,2%32,3%32,4%32,5%32,6%32,7%32,8%32,9%33,0%33,1%33,2%33,3%33,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2071,3071,2071,0970,9870,8770,7770,6670,5570,4470,3470,2370,1370,0269,9269,8169,7169,6069,5069,3969,2969,18
Oblast č. 2112,8265,3065,2065,1065,0064,9064,8064,7164,6164,5164,4164,3264,2264,1264,0363,9363,8363,7463,6463,5563,4563,36
Oblast č. 3123,1771,2971,1871,0770,9670,8670,7570,6470,5370,4370,3270,2270,1170,0069,9069,7969,6969,5869,4869,3769,2769,17
Oblast č. 4116,2967,3167,2067,1067,0066,9066,8066,7066,5966,4966,3966,2966,1966,0965,9965,8965,8065,7065,6065,5065,4065,30
Oblast č. 5120,9570,0069,9069,7969,6869,5869,4769,3769,2669,1669,0568,9568,8568,7468,6468,5468,4368,3368,2368,1268,0267,92
Oblast č. 6136,8779,2279,1078,9878,8678,7478,6278,5078,3878,2678,1478,0277,9177,7977,6777,5677,4477,3277,2177,0976,9876,86
Oblast č. 7118,7668,7468,6368,5368,4268,3268,2268,1168,0167,9167,8067,7067,6067,5067,4067,2967,1967,0966,9966,8966,7966,69
Oblast č. 8110,1363,7463,6463,5563,4563,3563,2663,1663,0762,9762,8862,7862,6962,5962,5062,4062,3162,2262,1262,0361,9461,84
Oblast č. 9114,0866,0365,9365,8365,7365,6365,5365,4365,3365,2365,1365,0364,9464,8464,7464,6464,5564,4564,3564,2664,1664,06
Oblast č. 10110,7464,0964,0063,9063,8063,7163,6163,5163,4263,3263,2363,1363,0362,9462,8462,7562,6662,5662,4762,3762,2862,19
Oblast č. 11109,0663,1263,0362,9362,8362,7462,6462,5562,4562,3662,2762,1762,0861,9861,8961,8061,7161,6161,5261,4361,3461,24
Oblast č. 12102,6659,4259,3359,2459,1559,0658,9758,8858,7958,7058,6158,5258,4458,3558,2658,1758,0858,0057,9157,8257,7457,65
Oblast č. 1380,3746,5246,4546,3846,3146,2446,1746,1046,0345,9645,8945,8245,7545,6845,6145,5445,4745,4145,3445,2745,2045,13
Oblast č. 14107,2062,0561,9561,8661,7661,6761,5861,4861,3961,3061,2061,1161,0260,9360,8460,7460,6560,5660,4760,3860,2960,20
Oblast č. 15107,2062,0561,9561,8661,7661,6761,5861,4861,3961,3061,2061,1161,0260,9360,8460,7460,6560,5660,4760,3860,2960,20
Oblast č. 1680,3746,5246,4546,3846,3146,2446,1746,1046,0345,9645,8945,8245,7545,6845,6145,5445,4745,4145,3445,2745,2045,13
Oblast č. 1780,3746,5246,4546,3846,3146,2446,1746,1046,0345,9645,8945,8245,7545,6845,6145,5445,4745,4145,3445,2745,2045,13
Oblast č. 18102,6659,4259,3359,2459,1559,0658,9758,8858,7958,7058,6158,5258,4458,3558,2658,1758,0858,0057,9157,8257,7457,65
Oblast č. 19102,6659,4259,3359,2459,1559,0658,9758,8858,7958,7058,6158,5258,4458,3558,2658,1758,0858,0057,9157,8257,7457,65
Oblast č. 20127,8874,0173,9073,7973,6873,5773,4573,3473,2373,1273,0172,9072,7972,6872,5772,4672,3572,2472,1472,0371,9271,81
Oblast č. 21102,6659,4259,3359,2459,1559,0658,9758,8858,7958,7058,6158,5258,4458,3558,2658,1758,0858,0057,9157,8257,7457,65
Oblast č. 2280,3746,5246,4546,3846,3146,2446,1746,1046,0345,9645,8945,8245,7545,6845,6145,5445,4745,4145,3445,2745,2045,13
Oblast č. 2380,3746,5246,4546,3846,3146,2446,1746,1046,0345,9645,8945,8245,7545,6845,6145,5445,4745,4145,3445,2745,2045,13
Oblast č. 2480,3746,5246,4546,3846,3146,2446,1746,1046,0345,9645,8945,8245,7545,6845,6145,5445,4745,4145,3445,2745,2045,13
Oblast č. 2580,3746,5246,4546,3846,3146,2446,1746,1046,0345,9645,8945,8245,7545,6845,6145,5445,4745,4145,3445,2745,2045,13
Oblast č. 2682,1847,5747,4947,4247,3547,2847,2147,1347,0646,9946,9246,8546,7846,7146,6446,5746,5046,4346,3646,2946,2246,15
Oblast č. 2780,3746,5246,4546,3846,3146,2446,1746,1046,0345,9645,8945,8245,7545,6845,6145,5445,4745,4145,3445,2745,2045,13
Oblast č. 2880,3746,5246,4546,3846,3146,2446,1746,1046,0345,9645,8945,8245,7545,6845,6145,5445,4745,4145,3445,2745,2045,13
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2346,4446,3746,3046,2346,1646,0946,0245,9545,8845,8145,7445,6745,6045,5345,4645,3945,3345,2645,1945,1245,06
10 000-49 999 obyvatel60,3534,9334,8834,8334,7734,7234,6734,6134,5634,5134,4634,4134,3534,3034,2534,2034,1534,1034,0533,9933,9433,89
2 000-9 999 obyvatel54,7031,6631,6131,5731,5231,4731,4231,3731,3331,2831,2331,1931,1431,0931,0431,0030,9530,9030,8630,8130,7730,72
do 1 999 obyvatel28,2516,3516,3316,3016,2816,2616,2316,2116,1816,1616,1316,1116,0816,0616,0416,0115,9915,9615,9415,9215,8915,87
Pořadový rok 333,5%33,6%33,7%33,8%33,9%34,0%34,1%34,2%34,3%34,4%34,5%34,6%34,7%34,8%34,9%35,0%35,1%35,2%35,3%35,4%35,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2069,0868,9868,8768,7768,6768,5768,4668,3668,2668,1668,0667,9667,8667,7567,6567,5567,4567,3567,2667,1667,06
Oblast č. 2112,8263,2663,1763,0762,9862,8862,7962,7062,6062,5162,4262,3262,2362,1462,0561,9561,8661,7761,6861,5961,5061,41
Oblast č. 3123,1769,0668,9668,8668,7568,6568,5568,4568,3568,2468,1468,0467,9467,8467,7467,6467,5467,4467,3467,2467,1467,04
Oblast č. 4116,2965,2165,1165,0164,9164,8264,7264,6264,5364,4364,3464,2464,1564,0563,9563,8663,7763,6763,5863,4863,3963,30
Oblast č. 5120,9567,8267,7267,6267,5267,4167,3167,2167,1167,0166,9166,8166,7266,6266,5266,4266,3266,2266,1266,0365,9365,83
Oblast č. 6136,8776,7476,6376,5276,4076,2976,1776,0675,9575,8375,7275,6175,5075,3875,2775,1675,0574,9474,8374,7274,6174,50
Oblast č. 7118,7666,5966,4966,3966,2966,1966,1066,0065,9065,8065,7065,6065,5165,4165,3165,2265,1265,0264,9364,8364,7464,64
Oblast č. 8110,1361,7561,6661,5761,4861,3861,2961,2061,1161,0260,9360,8460,7560,6660,5760,4860,3960,3060,2160,1260,0359,94
Oblast č. 9114,0863,9763,8763,7863,6863,5963,4963,4063,3063,2163,1163,0262,9362,8362,7462,6562,5562,4662,3762,2862,1962,09
Oblast č. 10110,7462,0962,0061,9161,8261,7261,6361,5461,4561,3661,2761,1761,0860,9960,9060,8160,7260,6360,5460,4560,3660,28
Oblast č. 11109,0661,1561,0660,9760,8860,7960,7060,6160,5260,4360,3460,2560,1660,0759,9859,8959,8059,7159,6259,5459,4559,36
Oblast č. 12102,6657,5657,4857,3957,3157,2257,1457,0556,9756,8856,8056,7156,6356,5456,4656,3856,2956,2156,1356,0455,9655,88
Oblast č. 1380,3745,0745,0044,9344,8644,8044,7344,6644,6044,5344,4744,4044,3344,2744,2044,1444,0744,0143,9443,8843,8143,75
Oblast č. 14107,2060,1160,0259,9359,8459,7559,6659,5759,4859,4059,3159,2259,1359,0458,9658,8758,7858,6958,6158,5258,4458,35
Oblast č. 15107,2060,1160,0259,9359,8459,7559,6659,5759,4859,4059,3159,2259,1359,0458,9658,8758,7858,6958,6158,5258,4458,35
Oblast č. 1680,3745,0745,0044,9344,8644,8044,7344,6644,6044,5344,4744,4044,3344,2744,2044,1444,0744,0143,9443,8843,8143,75
Oblast č. 1780,3745,0745,0044,9344,8644,8044,7344,6644,6044,5344,4744,4044,3344,2744,2044,1444,0744,0143,9443,8843,8143,75
Oblast č. 18102,6657,5657,4857,3957,3157,2257,1457,0556,9756,8856,8056,7156,6356,5456,4656,3856,2956,2156,1356,0455,9655,88
Oblast č. 19102,6657,5657,4857,3957,3157,2257,1457,0556,9756,8856,8056,7156,6356,5456,4656,3856,2956,2156,1356,0455,9655,88
Oblast č. 20127,8871,7071,6071,4971,3871,2871,1771,0670,9670,8570,7570,6470,5470,4370,3370,2270,1270,0269,9169,8169,7169,60
Oblast č. 21102,6657,5657,4857,3957,3157,2257,1457,0556,9756,8856,8056,7156,6356,5456,4656,3856,2956,2156,1356,0455,9655,88
Oblast č. 2280,3745,0745,0044,9344,8644,8044,7344,6644,6044,5344,4744,4044,3344,2744,2044,1444,0744,0143,9443,8843,8143,75
Oblast č. 2380,3745,0745,0044,9344,8644,8044,7344,6644,6044,5344,4744,4044,3344,2744,2044,1444,0744,0143,9443,8843,8143,75
Oblast č. 2480,3745,0745,0044,9344,8644,8044,7344,6644,6044,5344,4744,4044,3344,2744,2044,1444,0744,0143,9443,8843,8143,75
Oblast č. 2580,3745,0745,0044,9344,8644,8044,7344,6644,6044,5344,4744,4044,3344,2744,2044,1444,0744,0143,9443,8843,8143,75
Oblast č. 2682,1846,0846,0145,9445,8845,8145,7445,6745,6045,5345,4745,4045,3345,2645,2045,1345,0645,0044,9344,8644,8044,73
Oblast č. 2780,3745,0745,0044,9344,8644,8044,7344,6644,6044,5344,4744,4044,3344,2744,2044,1444,0744,0143,9443,8843,8143,75
Oblast č. 2880,3745,0745,0044,9344,8644,8044,7344,6644,6044,5344,4744,4044,3344,2744,2044,1444,0744,0143,9443,8843,8143,75
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2344,9944,9244,8544,7944,7244,6544,5944,5244,4544,3944,3244,2644,1944,1244,0643,9943,9343,8643,8043,7343,67
10 000-49 999 obyvatel60,3533,8433,7933,7433,6933,6433,5933,5433,4933,4433,3933,3433,2933,2433,1933,1433,0933,0533,0032,9532,9032,85
2 000-9 999 obyvatel54,7030,6730,6330,5830,5430,4930,4530,4030,3630,3130,2630,2230,1730,1330,0930,0430,0029,9529,9129,8629,8229,78
do 1 999 obyvatel28,2515,8415,8215,8015,7715,7515,7315,7015,6815,6615,6315,6115,5915,5615,5415,5215,4915,4715,4515,4315,4015,38
Pořadový rok 335,6%35,7%35,8%35,9%36,0%36,1%36,2%36,3%36,4%36,5%36,6%36,7%36,8%36,9%37,0%37,1%37,2%37,3%37,4%37,5%37,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2066,9666,8666,7666,6666,5766,4766,3766,2766,1866,0865,9865,8965,7965,6965,6065,5065,4165,3165,2265,1265,03
Oblast č. 2112,8261,3261,2361,1461,0560,9660,8760,7860,6960,6060,5160,4260,3360,2560,1660,0759,9859,9059,8159,7259,6459,55
Oblast č. 3123,1766,9466,8466,7466,6566,5566,4566,3566,2666,1666,0665,9765,8765,7765,6865,5865,4965,3965,3065,2065,1165,01
Oblast č. 4116,2963,2063,1163,0262,9262,8362,7462,6562,5662,4662,3762,2862,1962,1062,0161,9261,8361,7461,6561,5661,4761,38
Oblast č. 5120,9565,7465,6465,5465,4565,3565,2565,1665,0664,9764,8764,7864,6864,5964,4964,4064,3164,2164,1264,0363,9363,84
Oblast č. 6136,8774,3974,2874,1774,0673,9573,8473,7373,6373,5273,4173,3073,2073,0972,9872,8872,7772,6672,5672,4572,3572,24
Oblast č. 7118,7664,5564,4564,3664,2664,1764,0763,9863,8863,7963,7063,6063,5163,4263,3363,2363,1463,0562,9662,8762,7762,68
Oblast č. 8110,1359,8659,7759,6859,5959,5059,4259,3359,2459,1659,0758,9858,9058,8158,7258,6458,5558,4758,3858,3058,2158,13
Oblast č. 9114,0862,0061,9161,8261,7361,6461,5561,4661,3761,2861,1961,1061,0160,9260,8360,7460,6560,5660,4860,3960,3060,21
Oblast č. 10110,7460,1960,1060,0159,9259,8359,7559,6659,5759,4859,4059,3159,2259,1459,0558,9658,8858,7958,7158,6258,5458,45
Oblast č. 11109,0659,2759,1959,1059,0158,9358,8458,7558,6758,5858,5058,4158,3258,2458,1558,0757,9857,9057,8257,7357,6557,56
Oblast č. 12102,6655,8055,7155,6355,5555,4755,3955,3155,2255,1455,0654,9854,9054,8254,7454,6654,5854,5054,4254,3454,2754,19
Oblast č. 1380,3743,6843,6243,5543,4943,4343,3643,3043,2343,1743,1143,0542,9842,9242,8642,7942,7342,6742,6142,5542,4842,42
Oblast č. 14107,2058,2658,1858,0958,0157,9257,8457,7557,6757,5857,5057,4157,3357,2557,1657,0857,0056,9156,8356,7556,6656,58
Oblast č. 15107,2058,2658,1858,0958,0157,9257,8457,7557,6757,5857,5057,4157,3357,2557,1657,0857,0056,9156,8356,7556,6656,58
Oblast č. 1680,3743,6843,6243,5543,4943,4343,3643,3043,2343,1743,1143,0542,9842,9242,8642,7942,7342,6742,6142,5542,4842,42
Oblast č. 1780,3743,6843,6243,5543,4943,4343,3643,3043,2343,1743,1143,0542,9842,9242,8642,7942,7342,6742,6142,5542,4842,42
Oblast č. 18102,6655,8055,7155,6355,5555,4755,3955,3155,2255,1455,0654,9854,9054,8254,7454,6654,5854,5054,4254,3454,2754,19
Oblast č. 19102,6655,8055,7155,6355,5555,4755,3955,3155,2255,1455,0654,9854,9054,8254,7454,6654,5854,5054,4254,3454,2754,19
Oblast č. 20127,8869,5069,4069,3069,2069,0968,9968,8968,7968,6968,5968,4968,3968,2968,1968,0967,9967,8967,7967,6967,5967,50
Oblast č. 21102,6655,8055,7155,6355,5555,4755,3955,3155,2255,1455,0654,9854,9054,8254,7454,6654,5854,5054,4254,3454,2754,19
Oblast č. 2280,3743,6843,6243,5543,4943,4343,3643,3043,2343,1743,1143,0542,9842,9242,8642,7942,7342,6742,6142,5542,4842,42
Oblast č. 2380,3743,6843,6243,5543,4943,4343,3643,3043,2343,1743,1143,0542,9842,9242,8642,7942,7342,6742,6142,5542,4842,42
Oblast č. 2480,3743,6843,6243,5543,4943,4343,3643,3043,2343,1743,1143,0542,9842,9242,8642,7942,7342,6742,6142,5542,4842,42
Oblast č. 2580,3743,6843,6243,5543,4943,4343,3643,3043,2343,1743,1143,0542,9842,9242,8642,7942,7342,6742,6142,5542,4842,42
Oblast č. 2682,1844,6744,6044,5344,4744,4044,3444,2744,2144,1444,0844,0143,9543,8943,8243,7643,6943,6343,5743,5043,4443,38
Oblast č. 2780,3743,6843,6243,5543,4943,4343,3643,3043,2343,1743,1143,0542,9842,9242,8642,7942,7342,6742,6142,5542,4842,42
Oblast č. 2880,3743,6843,6243,5543,4943,4343,3643,3043,2343,1743,1143,0542,9842,9242,8642,7942,7342,6742,6142,5542,4842,42
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2343,6143,5443,4843,4143,3543,2943,2243,1643,1043,0342,9742,9142,8442,7842,7242,6642,6042,5342,4742,4142,35
10 000-49 999 obyvatel60,3532,8032,7532,7132,6632,6132,5632,5132,4732,4232,3732,3232,2832,2332,1832,1432,0932,0432,0031,9531,9031,86
2 000-9 999 obyvatel54,7029,7329,6929,6429,6029,5629,5129,4729,4329,3829,3429,3029,2629,2129,1729,1329,0929,0429,0028,9628,9228,87
do 1 999 obyvatel28,2515,3615,3315,3115,2915,2715,2415,2215,2015,1815,1615,1315,1115,0915,0715,0515,0215,0014,9814,9614,9414,91
Pořadový rok 337,7%37,8%37,9%38,0%38,1%38,2%38,3%38,4%38,5%38,6%38,7%38,8%38,9%39,0%39,1%39,2%39,3%39,4%39,5%39,6%39,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2064,9364,8464,7464,6564,5664,4664,3764,2864,1864,0964,0063,9163,8263,7263,6363,5463,4563,3663,2763,1863,09
Oblast č. 2112,8259,4659,3859,2959,2059,1259,0358,9558,8658,7858,6958,6158,5258,4458,3658,2758,1958,1058,0257,9457,8657,77
Oblast č. 3123,1764,9264,8264,7364,6364,5464,4564,3564,2664,1764,0863,9863,8963,8063,7163,6263,5363,4363,3463,2563,1663,07
Oblast č. 4116,2961,2961,2061,1161,0260,9460,8560,7660,6760,5960,5060,4160,3260,2460,1560,0659,9859,8959,8159,7259,6359,55
Oblast č. 5120,9563,7563,6563,5663,4763,3863,2963,1963,1063,0162,9262,8362,7462,6562,5662,4762,3862,2962,2062,1162,0261,94
Oblast č. 6136,8772,1472,0371,9371,8271,7271,6271,5171,4171,3171,2071,1071,0070,9070,7970,6970,5970,4970,3970,2970,1970,09
Oblast č. 7118,7662,5962,5062,4162,3262,2362,1462,0561,9661,8761,7861,6961,6061,5261,4361,3461,2561,1661,0860,9960,9060,81
Oblast č. 8110,1358,0457,9657,8857,7957,7157,6357,5457,4657,3857,2957,2157,1357,0556,9656,8856,8056,7256,6456,5656,4856,39
Oblast č. 9114,0860,1360,0459,9559,8659,7859,6959,6159,5259,4359,3559,2659,1859,0959,0158,9258,8458,7558,6758,5958,5058,42
Oblast č. 10110,7458,3758,2858,2058,1158,0357,9457,8657,7857,6957,6157,5357,4457,3657,2857,2057,1257,0356,9556,8756,7956,71
Oblast č. 11109,0657,4857,4057,3157,2357,1557,0756,9856,9056,8256,7456,6556,5756,4956,4156,3356,2556,1756,0956,0155,9355,85
Oblast č. 12102,6654,1154,0353,9553,8753,7953,7253,6453,5653,4853,4153,3353,2553,1853,1053,0252,9552,8752,8052,7252,6552,57
Oblast č. 1380,3742,3642,3042,2442,1842,1242,0541,9941,9341,8741,8141,7541,6941,6341,5741,5141,4541,3941,3341,2741,2241,16
Oblast č. 14107,2056,5056,4256,3456,2556,1756,0956,0155,9355,8555,7755,6955,6155,5355,4555,3755,2955,2155,1355,0554,9754,89
Oblast č. 15107,2056,5056,4256,3456,2556,1756,0956,0155,9355,8555,7755,6955,6155,5355,4555,3755,2955,2155,1355,0554,9754,89
Oblast č. 1680,3742,3642,3042,2442,1842,1242,0541,9941,9341,8741,8141,7541,6941,6341,5741,5141,4541,3941,3341,2741,2241,16
Oblast č. 1780,3742,3642,3042,2442,1842,1242,0541,9941,9341,8741,8141,7541,6941,6341,5741,5141,4541,3941,3341,2741,2241,16
Oblast č. 18102,6654,1154,0353,9553,8753,7953,7253,6453,5653,4853,4153,3353,2553,1853,1053,0252,9552,8752,8052,7252,6552,57
Oblast č. 19102,6654,1154,0353,9553,8753,7953,7253,6453,5653,4853,4153,3353,2553,1853,1053,0252,9552,8752,8052,7252,6552,57
Oblast č. 20127,8867,4067,3067,2067,1167,0166,9166,8266,7266,6266,5366,4366,3466,2466,1466,0565,9565,8665,7765,6765,5865,48
Oblast č. 21102,6654,1154,0353,9553,8753,7953,7253,6453,5653,4853,4153,3353,2553,1853,1053,0252,9552,8752,8052,7252,6552,57
Oblast č. 2280,3742,3642,3042,2442,1842,1242,0541,9941,9341,8741,8141,7541,6941,6341,5741,5141,4541,3941,3341,2741,2241,16
Oblast č. 2380,3742,3642,3042,2442,1842,1242,0541,9941,9341,8741,8141,7541,6941,6341,5741,5141,4541,3941,3341,2741,2241,16
Oblast č. 2480,3742,3642,3042,2442,1842,1242,0541,9941,9341,8741,8141,7541,6941,6341,5741,5141,4541,3941,3341,2741,2241,16
Oblast č. 2580,3742,3642,3042,2442,1842,1242,0541,9941,9341,8741,8141,7541,6941,6341,5741,5141,4541,3941,3341,2741,2241,16
Oblast č. 2682,1843,3143,2543,1943,1343,0643,0042,9442,8842,8242,7542,6942,6342,5742,5142,4542,3942,3342,2642,2042,1442,08
Oblast č. 2780,3742,3642,3042,2442,1842,1242,0541,9941,9341,8741,8141,7541,6941,6341,5741,5141,4541,3941,3341,2741,2241,16
Oblast č. 2880,3742,3642,3042,2442,1842,1242,0541,9941,9341,8741,8141,7541,6941,6341,5741,5141,4541,3941,3341,2741,2241,16
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2342,2942,2342,1642,1042,0441,9841,9241,8641,8041,7441,6841,6241,5641,5041,4441,3841,3241,2641,2041,1441,09
10 000-49 999 obyvatel60,3531,8131,7631,7231,6731,6331,5831,5331,4931,4431,4031,3531,3131,2631,2231,1731,1331,0831,0430,9930,9530,91
2 000-9 999 obyvatel54,7028,8328,7928,7528,7128,6728,6228,5828,5428,5028,4628,4228,3828,3428,3028,2628,2128,1728,1328,0928,0528,01
do 1 999 obyvatel28,2514,8914,8714,8514,8314,8114,7914,7614,7414,7214,7014,6814,6614,6414,6214,5914,5714,5514,5314,5114,4914,47
Pořadový rok 339,8%39,9%40,0%40,1%40,2%40,3%40,4%40,5%40,6%40,7%40,8%40,9%41,0%41,1%41,2%41,3%41,4%41,5%41,6%41,7%41,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2063,0062,9162,8262,7362,6462,5562,4662,3762,2862,1962,1162,0261,9361,8461,7561,6761,5861,4961,4161,3261,23
Oblast č. 2112,8257,6957,6157,5357,4457,3657,2857,2057,1257,0456,9556,8756,7956,7156,6356,5556,4756,3956,3156,2356,1556,07
Oblast č. 3123,1762,9862,8962,8062,7162,6262,5362,4462,3662,2762,1862,0962,0061,9161,8361,7461,6561,5761,4861,3961,3061,22
Oblast č. 4116,2959,4659,3859,2959,2159,1359,0458,9658,8758,7958,7158,6258,5458,4658,3758,2958,2158,1358,0457,9657,8857,80
Oblast č. 5120,9561,8561,7661,6761,5861,4961,4161,3261,2361,1561,0660,9760,8960,8060,7160,6360,5460,4660,3760,2860,2060,12
Oblast č. 6136,8769,9969,8969,7969,6969,5969,4969,3969,2969,1969,0969,0068,9068,8068,7068,6168,5168,4168,3268,2268,1268,03
Oblast č. 7118,7660,7360,6460,5560,4760,3860,3060,2160,1260,0459,9559,8759,7859,7059,6159,5359,4459,3659,2859,1959,1159,03
Oblast č. 8110,1356,3156,2356,1556,0755,9955,9155,8355,7555,6855,6055,5255,4455,3655,2855,2055,1355,0554,9754,8954,8154,74
Oblast č. 9114,0858,3358,2558,1758,0858,0057,9257,8457,7557,6757,5957,5157,4357,3557,2657,1857,1057,0256,9456,8656,7856,70
Oblast č. 10110,7456,6356,5556,4656,3856,3056,2256,1456,0655,9855,9055,8355,7555,6755,5955,5155,4355,3555,2755,2055,1255,04
Oblast č. 11109,0655,7755,6955,6155,5355,4555,3755,2955,2155,1355,0654,9854,9054,8254,7454,6754,5954,5154,4454,3654,2854,21
Oblast č. 12102,6652,4952,4252,3552,2752,2052,1252,0551,9751,9051,8351,7551,6851,6151,5351,4651,3951,3151,2451,1751,1051,03
Oblast č. 1380,3741,1041,0440,9840,9240,8640,8140,7540,6940,6340,5740,5240,4640,4040,3440,2940,2340,1740,1240,0640,0039,95
Oblast č. 14107,2054,8254,7454,6654,5854,5054,4354,3554,2754,1954,1254,0453,9653,8953,8153,7453,6653,5853,5153,4353,3653,28
Oblast č. 15107,2054,8254,7454,6654,5854,5054,4354,3554,2754,1954,1254,0453,9653,8953,8153,7453,6653,5853,5153,4353,3653,28
Oblast č. 1680,3741,1041,0440,9840,9240,8640,8140,7540,6940,6340,5740,5240,4640,4040,3440,2940,2340,1740,1240,0640,0039,95
Oblast č. 1780,3741,1041,0440,9840,9240,8640,8140,7540,6940,6340,5740,5240,4640,4040,3440,2940,2340,1740,1240,0640,0039,95
Oblast č. 18102,6652,4952,4252,3552,2752,2052,1252,0551,9751,9051,8351,7551,6851,6151,5351,4651,3951,3151,2451,1751,1051,03
Oblast č. 19102,6652,4952,4252,3552,2752,2052,1252,0551,9751,9051,8351,7551,6851,6151,5351,4651,3951,3151,2451,1751,1051,03
Oblast č. 20127,8865,3965,3065,2065,1165,0264,9264,8364,7464,6564,5664,4664,3764,2864,1964,1064,0163,9263,8363,7463,6563,56
Oblast č. 21102,6652,4952,4252,3552,2752,2052,1252,0551,9751,9051,8351,7551,6851,6151,5351,4651,3951,3151,2451,1751,1051,03
Oblast č. 2280,3741,1041,0440,9840,9240,8640,8140,7540,6940,6340,5740,5240,4640,4040,3440,2940,2340,1740,1240,0640,0039,95
Oblast č. 2380,3741,1041,0440,9840,9240,8640,8140,7540,6940,6340,5740,5240,4640,4040,3440,2940,2340,1740,1240,0640,0039,95
Oblast č. 2480,3741,1041,0440,9840,9240,8640,8140,7540,6940,6340,5740,5240,4640,4040,3440,2940,2340,1740,1240,0640,0039,95
Oblast č. 2580,3741,1041,0440,9840,9240,8640,8140,7540,6940,6340,5740,5240,4640,4040,3440,2940,2340,1740,1240,0640,0039,95
Oblast č. 2682,1842,0241,9641,9041,8441,7841,7241,6741,6141,5541,4941,4341,3741,3141,2541,1941,1441,0841,0240,9640,9040,85
Oblast č. 2780,3741,1041,0440,9840,9240,8640,8140,7540,6940,6340,5740,5240,4640,4040,3440,2940,2340,1740,1240,0640,0039,95
Oblast č. 2880,3741,1041,0440,9840,9240,8640,8140,7540,6940,6340,5740,5240,4640,4040,3440,2940,2340,1740,1240,0640,0039,95
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2341,0340,9740,9140,8540,7940,7340,6840,6240,5640,5040,4540,3940,3340,2740,2240,1640,1040,0539,9939,9339,88
10 000-49 999 obyvatel60,3530,8630,8230,7730,7330,6930,6430,6030,5630,5130,4730,4330,3830,3430,3030,2530,2130,1730,1330,0830,0430,00
2 000-9 999 obyvatel54,7027,9727,9327,8927,8527,8127,7727,7327,7027,6627,6227,5827,5427,5027,4627,4227,3827,3427,3127,2727,2327,19
do 1 999 obyvatel28,2514,4514,4314,4114,3914,3714,3514,3314,3114,2914,2714,2414,2214,2014,1814,1614,1414,1214,1014,0814,0614,04
Pořadový rok 341,9%42,0%42,1%42,2%42,3%42,4%42,5%42,6%42,7%42,8%42,9%43,0%43,1%43,2%43,3%43,4%43,5%43,6%43,7%43,8%43,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2061,1561,0660,9860,8960,8060,7260,6360,5560,4660,3860,2960,2160,1360,0459,9659,8859,7959,7159,6359,5459,46
Oblast č. 2112,8256,0055,9255,8455,7655,6855,6055,5355,4555,3755,2955,2255,1455,0654,9854,9154,8354,7554,6854,6054,5354,45
Oblast č. 3123,1761,1361,0560,9660,8760,7960,7060,6260,5360,4560,3660,2860,2060,1160,0359,9459,8659,7859,6959,6159,5359,45
Oblast č. 4116,2957,7257,6457,5657,4757,3957,3157,2357,1557,0756,9956,9156,8356,7556,6756,6056,5256,4456,3656,2856,2056,13
Oblast č. 5120,9560,0359,9559,8659,7859,6959,6159,5359,4459,3659,2859,1959,1159,0358,9558,8658,7858,7058,6258,5458,4658,37
Oblast č. 6136,8767,9367,8467,7467,6567,5567,4667,3667,2767,1767,0866,9866,8966,8066,7066,6166,5266,4366,3366,2466,1566,06
Oblast č. 7118,7658,9458,8658,7858,7058,6158,5358,4558,3758,2858,2058,1258,0457,9657,8857,8057,7257,6457,5657,4857,4057,32
Oblast č. 8110,1354,6654,5854,5154,4354,3554,2854,2054,1354,0553,9753,9053,8253,7553,6753,6053,5253,4553,3753,3053,2353,15
Oblast č. 9114,0856,6256,5456,4656,3856,3056,2256,1556,0755,9955,9155,8355,7555,6855,6055,5255,4455,3755,2955,2155,1455,06
Oblast č. 10110,7454,9654,8954,8154,7354,6554,5854,5054,4354,3554,2754,2054,1254,0553,9753,9053,8253,7553,6753,6053,5253,45
Oblast č. 11109,0654,1354,0553,9853,9053,8353,7553,6753,6053,5253,4553,3753,3053,2353,1553,0853,0052,9352,8652,7852,7152,64
Oblast č. 12102,6650,9550,8850,8150,7450,6750,6050,5350,4550,3850,3150,2450,1750,1050,0349,9649,8949,8249,7549,6949,6249,55
Oblast č. 1380,3739,8939,8439,7839,7239,6739,6139,5639,5039,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9538,9038,8438,79
Oblast č. 14107,2053,2153,1353,0652,9852,9152,8352,7652,6952,6152,5452,4652,3952,3252,2552,1752,1052,0351,9551,8851,8151,74
Oblast č. 15107,2053,2153,1353,0652,9852,9152,8352,7652,6952,6152,5452,4652,3952,3252,2552,1752,1052,0351,9551,8851,8151,74
Oblast č. 1680,3739,8939,8439,7839,7239,6739,6139,5639,5039,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9538,9038,8438,79
Oblast č. 1780,3739,8939,8439,7839,7239,6739,6139,5639,5039,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9538,9038,8438,79
Oblast č. 18102,6650,9550,8850,8150,7450,6750,6050,5350,4550,3850,3150,2450,1750,1050,0349,9649,8949,8249,7549,6949,6249,55
Oblast č. 19102,6650,9550,8850,8150,7450,6750,6050,5350,4550,3850,3150,2450,1750,1050,0349,9649,8949,8249,7549,6949,6249,55
Oblast č. 20127,8863,4763,3863,2963,2063,1163,0262,9462,8562,7662,6762,5862,5062,4162,3262,2462,1562,0661,9861,8961,8061,72
Oblast č. 21102,6650,9550,8850,8150,7450,6750,6050,5350,4550,3850,3150,2450,1750,1050,0349,9649,8949,8249,7549,6949,6249,55
Oblast č. 2280,3739,8939,8439,7839,7239,6739,6139,5639,5039,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9538,9038,8438,79
Oblast č. 2380,3739,8939,8439,7839,7239,6739,6139,5639,5039,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9538,9038,8438,79
Oblast č. 2480,3739,8939,8439,7839,7239,6739,6139,5639,5039,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9538,9038,8438,79
Oblast č. 2580,3739,8939,8439,7839,7239,6739,6139,5639,5039,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9538,9038,8438,79
Oblast č. 2682,1840,7940,7340,6740,6240,5640,5040,4540,3940,3340,2840,2240,1640,1140,0540,0039,9439,8939,8339,7739,7239,66
Oblast č. 2780,3739,8939,8439,7839,7239,6739,6139,5639,5039,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9538,9038,8438,79
Oblast č. 2880,3739,8939,8439,7839,7239,6739,6139,5639,5039,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9538,9038,8438,79
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2339,8239,7739,7139,6539,6039,5439,4939,4339,3839,3239,2739,2139,1639,1039,0538,9938,9438,8838,8338,7838,72
10 000-49 999 obyvatel60,3529,9629,9129,8729,8329,7929,7529,7029,6629,6229,5829,5429,5029,4629,4129,3729,3329,2929,2529,2129,1729,13
2 000-9 999 obyvatel54,7027,1527,1127,0827,0427,0026,9626,9226,8926,8526,8126,7726,7426,7026,6626,6226,5926,5526,5126,4826,4426,40
do 1 999 obyvatel28,2514,0214,0113,9913,9713,9513,9313,9113,8913,8713,8513,8313,8113,7913,7713,7513,7313,7113,7013,6813,6613,64
Pořadový rok 344,0%44,1%44,2%44,3%44,4%44,5%44,6%44,7%44,8%44,9%45,0%45,1%45,2%45,3%45,4%45,5%45,6%45,7%45,8%45,9%46,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2059,3859,2959,2159,1359,0558,9758,8958,8058,7258,6458,5658,4858,4058,3258,2458,1658,0858,0057,9257,8457,76
Oblast č. 2112,8254,3854,3054,2254,1554,0754,0053,9253,8553,7853,7053,6353,5553,4853,4153,3353,2653,1953,1153,0452,9752,90
Oblast č. 3123,1759,3659,2859,2059,1259,0358,9558,8758,7958,7158,6358,5558,4758,3958,3158,2358,1558,0757,9957,9157,8357,75
Oblast č. 4116,2956,0555,9755,8955,8155,7455,6655,5855,5155,4355,3555,2855,2055,1355,0554,9754,9054,8254,7554,6754,6054,52
Oblast č. 5120,9558,2958,2158,1358,0557,9757,8957,8157,7357,6557,5757,4957,4157,3357,2657,1857,1057,0256,9456,8656,7956,71
Oblast č. 6136,8765,9765,8765,7865,6965,6065,5165,4265,3365,2465,1565,0664,9764,8864,7964,7064,6164,5264,4464,3564,2664,17
Oblast č. 7118,7657,2457,1657,0857,0056,9256,8456,7656,6956,6156,5356,4556,3756,3056,2256,1456,0655,9955,9155,8355,7655,68
Oblast č. 8110,1353,0853,0152,9352,8652,7952,7152,6452,5752,4952,4252,3552,2852,2152,1352,0651,9951,9251,8551,7851,7151,64
Oblast č. 9114,0854,9854,9154,8354,7554,6854,6054,5354,4554,3854,3054,2354,1554,0854,0053,9353,8553,7853,7153,6353,5653,49
Oblast č. 10110,7453,3753,3053,2253,1553,0853,0052,9352,8652,7852,7152,6452,5752,4952,4252,3552,2852,2152,1352,0651,9951,92
Oblast č. 11109,0652,5652,4952,4252,3452,2752,2052,1352,0651,9851,9151,8451,7751,7051,6351,5651,4951,4151,3451,2751,2051,13
Oblast č. 12102,6649,4849,4149,3449,2749,2149,1449,0749,0048,9348,8748,8048,7348,6648,6048,5348,4648,4048,3348,2748,2048,13
Oblast č. 1380,3738,7438,6838,6338,5838,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2038,1538,1038,0537,9937,9437,8937,8437,7937,7337,68
Oblast č. 14107,2051,6751,5951,5251,4551,3851,3151,2451,1751,1051,0350,9650,8950,8250,7550,6850,6150,5450,4750,4050,3350,26
Oblast č. 15107,2051,6751,5951,5251,4551,3851,3151,2451,1751,1051,0350,9650,8950,8250,7550,6850,6150,5450,4750,4050,3350,26
Oblast č. 1680,3738,7438,6838,6338,5838,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2038,1538,1038,0537,9937,9437,8937,8437,7937,7337,68
Oblast č. 1780,3738,7438,6838,6338,5838,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2038,1538,1038,0537,9937,9437,8937,8437,7937,7337,68
Oblast č. 18102,6649,4849,4149,3449,2749,2149,1449,0749,0048,9348,8748,8048,7348,6648,6048,5348,4648,4048,3348,2748,2048,13
Oblast č. 19102,6649,4849,4149,3449,2749,2149,1449,0749,0048,9348,8748,8048,7348,6648,6048,5348,4648,4048,3348,2748,2048,13
Oblast č. 20127,8861,6361,5561,4661,3861,2961,2161,1261,0460,9560,8760,7960,7060,6260,5460,4560,3760,2960,2060,1260,0459,96
Oblast č. 21102,6649,4849,4149,3449,2749,2149,1449,0749,0048,9348,8748,8048,7348,6648,6048,5348,4648,4048,3348,2748,2048,13
Oblast č. 2280,3738,7438,6838,6338,5838,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2038,1538,1038,0537,9937,9437,8937,8437,7937,7337,68
Oblast č. 2380,3738,7438,6838,6338,5838,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2038,1538,1038,0537,9937,9437,8937,8437,7937,7337,68
Oblast č. 2480,3738,7438,6838,6338,5838,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2038,1538,1038,0537,9937,9437,8937,8437,7937,7337,68
Oblast č. 2580,3738,7438,6838,6338,5838,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2038,1538,1038,0537,9937,9437,8937,8437,7937,7337,68
Oblast č. 2682,1839,6139,5539,5039,4439,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0639,0138,9638,9038,8538,8038,7438,6938,6438,5838,53
Oblast č. 2780,3738,7438,6838,6338,5838,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2038,1538,1038,0537,9937,9437,8937,8437,7937,7337,68
Oblast č. 2880,3738,7438,6838,6338,5838,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2038,1538,1038,0537,9937,9437,8937,8437,7937,7337,68
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2338,6738,6238,5638,5138,4638,4038,3538,3038,2438,1938,1438,0938,0337,9837,9337,8837,8237,7737,7237,6737,62
10 000-49 999 obyvatel60,3529,0929,0529,0128,9728,9328,8928,8528,8128,7728,7328,6928,6528,6128,5728,5328,4928,4528,4128,3828,3428,30
2 000-9 999 obyvatel54,7026,3726,3326,2926,2626,2226,1826,1526,1126,0826,0426,0025,9725,9325,9025,8625,8325,7925,7525,7225,6825,65
do 1 999 obyvatel28,2513,6213,6013,5813,5613,5413,5313,5113,4913,4713,4513,4313,4113,4013,3813,3613,3413,3213,3013,2913,2713,25
Pořadový rok 346,1%46,2%46,3%46,4%46,5%46,6%46,7%46,8%46,9%47,0%47,1%47,2%47,3%47,4%47,5%47,6%47,7%47,8%47,9%48,0%48,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2057,6857,6057,5357,4557,3757,2957,2157,1357,0656,9856,9056,8256,7556,6756,5956,5256,4456,3656,2956,2156,14
Oblast č. 2112,8252,8252,7552,6852,6152,5452,4652,3952,3252,2552,1852,1152,0451,9751,9051,8351,7651,6951,6251,5551,4851,41
Oblast č. 3123,1757,6757,5957,5157,4357,3557,2857,2057,1257,0456,9756,8956,8156,7356,6656,5856,5056,4356,3556,2756,2056,12
Oblast č. 4116,2954,4554,3754,3054,2354,1554,0854,0053,9353,8653,7853,7153,6453,5753,4953,4253,3553,2853,2053,1353,0652,99
Oblast č. 5120,9556,6356,5556,4856,4056,3256,2456,1756,0956,0255,9455,8655,7955,7155,6455,5655,4955,4155,3455,2655,1955,11
Oblast č. 6136,8764,0864,0063,9163,8263,7363,6563,5663,4763,3963,3063,2263,1363,0462,9662,8762,7962,7062,6262,5362,4562,36
Oblast č. 7118,7655,6055,5355,4555,3855,3055,2355,1555,0855,0054,9354,8554,7854,7054,6354,5554,4854,4154,3354,2654,1954,11
Oblast č. 8110,1351,5651,4951,4251,3551,2851,2151,1451,0751,0050,9450,8750,8050,7350,6650,5950,5250,4550,3950,3250,2550,18
Oblast č. 9114,0853,4153,3453,2753,2053,1253,0552,9852,9152,8352,7652,6952,6252,5552,4852,4052,3352,2652,1952,1252,0551,98
Oblast č. 10110,7451,8551,7851,7151,6451,5751,5051,4351,3651,2951,2251,1551,0851,0150,9450,8750,8050,7350,6650,6050,5350,46
Oblast č. 11109,0651,0650,9950,9250,8550,7950,7250,6550,5850,5150,4450,3750,3050,2450,1750,1050,0349,9649,9049,8349,7649,69
Oblast č. 12102,6648,0748,0047,9447,8747,8147,7447,6747,6147,5547,4847,4247,3547,2947,2247,1647,1047,0346,9746,9046,8446,78
Oblast č. 1380,3737,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,62
Oblast č. 14107,2050,1950,1250,0649,9949,9249,8549,7849,7249,6549,5849,5149,4549,3849,3149,2449,1849,1149,0548,9848,9148,85
Oblast č. 15107,2050,1950,1250,0649,9949,9249,8549,7849,7249,6549,5849,5149,4549,3849,3149,2449,1849,1149,0548,9848,9148,85
Oblast č. 1680,3737,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,62
Oblast č. 1780,3737,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,62
Oblast č. 18102,6648,0748,0047,9447,8747,8147,7447,6747,6147,5547,4847,4247,3547,2947,2247,1647,1047,0346,9746,9046,8446,78
Oblast č. 19102,6648,0748,0047,9447,8747,8147,7447,6747,6147,5547,4847,4247,3547,2947,2247,1647,1047,0346,9746,9046,8446,78
Oblast č. 20127,8859,8759,7959,7159,6359,5559,4759,3959,3159,2259,1459,0658,9858,9058,8258,7458,6658,5858,5158,4358,3558,27
Oblast č. 21102,6648,0748,0047,9447,8747,8147,7447,6747,6147,5547,4847,4247,3547,2947,2247,1647,1047,0346,9746,9046,8446,78
Oblast č. 2280,3737,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,62
Oblast č. 2380,3737,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,62
Oblast č. 2480,3737,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,62
Oblast č. 2580,3737,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,62
Oblast č. 2682,1838,4838,4338,3738,3238,2738,2238,1738,1138,0638,0137,9637,9137,8537,8037,7537,7037,6537,6037,5537,5037,45
Oblast č. 2780,3737,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,62
Oblast č. 2880,3737,6337,5837,5337,4837,4337,3837,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,62
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2337,5737,5137,4637,4137,3637,3137,2637,2137,1637,1137,0637,0136,9636,9136,8636,8136,7636,7136,6636,6136,56
10 000-49 999 obyvatel60,3528,2628,2228,1828,1428,1028,0728,0327,9927,9527,9127,8827,8427,8027,7627,7327,6927,6527,6127,5827,5427,50
2 000-9 999 obyvatel54,7025,6125,5825,5425,5125,4725,4425,4025,3725,3425,3025,2725,2325,2025,1625,1325,1025,0625,0324,9924,9624,93
do 1 999 obyvatel28,2513,2313,2113,1913,1813,1613,1413,1213,1013,0913,0713,0513,0313,0213,0012,9812,9612,9512,9312,9112,8912,88
Pořadový rok 348,2%48,3%48,4%48,5%48,6%48,7%48,8%48,9%49,0%49,1%49,2%49,3%49,4%49,5%49,6%49,7%49,8%49,9%50,0%50,1%50,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2056,0655,9955,9155,8355,7655,6855,6155,5455,4655,3955,3155,2455,1655,0955,0254,9454,8754,8054,7254,6554,58
Oblast č. 2112,8251,3451,2751,2051,1351,0650,9950,9350,8650,7950,7250,6550,5850,5250,4550,3850,3150,2550,1850,1150,0549,98
Oblast č. 3123,1756,0555,9755,9055,8255,7555,6755,6055,5255,4555,3755,3055,2255,1555,0855,0054,9354,8654,7854,7154,6454,57
Oblast č. 4116,2952,9252,8552,7752,7052,6352,5652,4952,4252,3552,2852,2152,1452,0752,0051,9351,8651,7951,7251,6651,5951,52
Oblast č. 5120,9555,0454,9654,8954,8254,7454,6754,5954,5254,4554,3854,3054,2354,1654,0854,0153,9453,8753,8053,7253,6553,58
Oblast č. 6136,8762,2862,2062,1162,0361,9561,8661,7861,7061,6161,5361,4561,3761,2861,2061,1261,0460,9660,8860,8060,7160,63
Oblast č. 7118,7654,0453,9753,9053,8253,7553,6853,6153,5353,4653,3953,3253,2553,1853,1153,0352,9652,8952,8252,7552,6852,61
Oblast č. 8110,1350,1150,0549,9849,9149,8449,7849,7149,6449,5849,5149,4449,3849,3149,2549,1849,1249,0548,9848,9248,8548,79
Oblast č. 9114,0851,9151,8451,7751,7051,6351,5651,4951,4251,3651,2951,2251,1551,0851,0150,9450,8850,8150,7450,6750,6150,54
Oblast č. 10110,7450,3950,3250,2650,1950,1250,0549,9949,9249,8549,7949,7249,6549,5949,5249,4549,3949,3249,2649,1949,1249,06
Oblast č. 11109,0649,6349,5649,4949,4349,3649,2949,2349,1649,1049,0348,9648,9048,8348,7748,7048,6448,5748,5148,4448,3848,31
Oblast č. 12102,6646,7246,6546,5946,5346,4646,4046,3446,2846,2246,1546,0946,0345,9745,9145,8545,7845,7245,6645,6045,5445,48
Oblast č. 1380,3736,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2836,2336,1836,1336,0836,0435,9935,9435,8935,8435,8035,7535,7035,6535,61
Oblast č. 14107,2048,7848,7248,6548,5848,5248,4548,3948,3248,2648,1948,1348,0748,0047,9447,8747,8147,7447,6847,6247,5547,49
Oblast č. 15107,2048,7848,7248,6548,5848,5248,4548,3948,3248,2648,1948,1348,0748,0047,9447,8747,8147,7447,6847,6247,5547,49
Oblast č. 1680,3736,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2836,2336,1836,1336,0836,0435,9935,9435,8935,8435,8035,7535,7035,6535,61
Oblast č. 1780,3736,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2836,2336,1836,1336,0836,0435,9935,9435,8935,8435,8035,7535,7035,6535,61
Oblast č. 18102,6646,7246,6546,5946,5346,4646,4046,3446,2846,2246,1546,0946,0345,9745,9145,8545,7845,7245,6645,6045,5445,48
Oblast č. 19102,6646,7246,6546,5946,5346,4646,4046,3446,2846,2246,1546,0946,0345,9745,9145,8545,7845,7245,6645,6045,5445,48
Oblast č. 20127,8858,1958,1158,0357,9657,8857,8057,7257,6457,5757,4957,4157,3457,2657,1857,1157,0356,9556,8856,8056,7356,65
Oblast č. 21102,6646,7246,6546,5946,5346,4646,4046,3446,2846,2246,1546,0946,0345,9745,9145,8545,7845,7245,6645,6045,5445,48
Oblast č. 2280,3736,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2836,2336,1836,1336,0836,0435,9935,9435,8935,8435,8035,7535,7035,6535,61
Oblast č. 2380,3736,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2836,2336,1836,1336,0836,0435,9935,9435,8935,8435,8035,7535,7035,6535,61
Oblast č. 2480,3736,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2836,2336,1836,1336,0836,0435,9935,9435,8935,8435,8035,7535,7035,6535,61
Oblast č. 2580,3736,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2836,2336,1836,1336,0836,0435,9935,9435,8935,8435,8035,7535,7035,6535,61
Oblast č. 2682,1837,4037,3537,3037,2537,2037,1537,1037,0537,0036,9536,9036,8536,8036,7536,7036,6536,6036,5536,5136,4636,41
Oblast č. 2780,3736,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2836,2336,1836,1336,0836,0435,9935,9435,8935,8435,8035,7535,7035,6535,61
Oblast č. 2880,3736,5736,5236,4736,4336,3836,3336,2836,2336,1836,1336,0836,0435,9935,9435,8935,8435,8035,7535,7035,6535,61
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2336,5136,4636,4136,3636,3136,2636,2236,1736,1236,0736,0235,9735,9335,8835,8335,7835,7335,6935,6435,5935,54
10 000-49 999 obyvatel60,3527,4627,4327,3927,3527,3227,2827,2427,2127,1727,1327,1027,0627,0326,9926,9526,9226,8826,8526,8126,7726,74
2 000-9 999 obyvatel54,7024,8924,8624,8324,7924,7624,7324,6924,6624,6324,5924,5624,5324,5024,4624,4324,4024,3624,3324,3024,2724,24
do 1 999 obyvatel28,2512,8612,8412,8212,8112,7912,7712,7612,7412,7212,7012,6912,6712,6512,6412,6212,6012,5912,5712,5512,5412,52
Pořadový rok 350,3%50,4%50,5%50,6%50,7%50,8%50,9%51,0%51,1%51,2%51,3%51,4%51,5%51,6%51,7%51,8%51,9%52,0%52,1%52,2%52,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2054,5154,4354,3654,2954,2254,1554,0754,0053,9353,8653,7953,7253,6553,5853,5053,4353,3653,2953,2253,1553,08
Oblast č. 2112,8249,9149,8549,7849,7249,6549,5849,5249,4549,3949,3249,2649,1949,1349,0649,0048,9348,8748,8048,7448,6848,61
Oblast č. 3123,1754,4954,4254,3554,2854,2054,1354,0653,9953,9253,8553,7853,7053,6353,5653,4953,4253,3553,2853,2153,1453,07
Oblast č. 4116,2951,4551,3851,3151,2451,1851,1151,0450,9750,9150,8450,7750,7050,6450,5750,5050,4450,3750,3150,2450,1750,11
Oblast č. 5120,9553,5153,4453,3753,3053,2353,1653,0953,0252,9552,8852,8152,7452,6752,6052,5352,4652,3952,3252,2552,1852,11
Oblast č. 6136,8760,5560,4760,3960,3160,2360,1560,0759,9959,9159,8359,7659,6859,6059,5259,4459,3659,2859,2159,1359,0558,97
Oblast č. 7118,7652,5452,4752,4052,3352,2652,1952,1252,0651,9951,9251,8551,7851,7151,6451,5851,5151,4451,3751,3151,2451,17
Oblast č. 8110,1348,7248,6648,5948,5348,4748,4048,3448,2748,2148,1548,0848,0247,9647,8947,8347,7747,7047,6447,5847,5247,45
Oblast č. 9114,0850,4750,4050,3450,2750,2050,1450,0750,0049,9449,8749,8149,7449,6849,6149,5449,4849,4149,3549,2849,2249,16
Oblast č. 10110,7448,9948,9348,8648,8048,7348,6748,6148,5448,4848,4148,3548,2848,2248,1648,0948,0347,9747,9047,8447,7847,72
Oblast č. 11109,0648,2548,1948,1248,0648,0047,9347,8747,8047,7447,6847,6247,5547,4947,4347,3647,3047,2447,1847,1247,0546,99
Oblast č. 12102,6645,4245,3645,3045,2445,1845,1245,0645,0044,9444,8844,8244,7644,7044,6444,5944,5344,4744,4144,3544,2944,23
Oblast č. 1380,3735,5635,5135,4635,4235,3735,3235,2835,2335,1835,1435,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,63
Oblast č. 14107,2047,4347,3647,3047,2447,1847,1147,0546,9946,9346,8746,8046,7446,6846,6246,5646,5046,4346,3746,3146,2546,19
Oblast č. 15107,2047,4347,3647,3047,2447,1847,1147,0546,9946,9346,8746,8046,7446,6846,6246,5646,5046,4346,3746,3146,2546,19
Oblast č. 1680,3735,5635,5135,4635,4235,3735,3235,2835,2335,1835,1435,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,63
Oblast č. 1780,3735,5635,5135,4635,4235,3735,3235,2835,2335,1835,1435,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,63
Oblast č. 18102,6645,4245,3645,3045,2445,1845,1245,0645,0044,9444,8844,8244,7644,7044,6444,5944,5344,4744,4144,3544,2944,23
Oblast č. 19102,6645,4245,3645,3045,2445,1845,1245,0645,0044,9444,8844,8244,7644,7044,6444,5944,5344,4744,4144,3544,2944,23
Oblast č. 20127,8856,5856,5056,4356,3556,2856,2056,1356,0555,9855,9155,8355,7655,6855,6155,5455,4655,3955,3255,2555,1755,10
Oblast č. 21102,6645,4245,3645,3045,2445,1845,1245,0645,0044,9444,8844,8244,7644,7044,6444,5944,5344,4744,4144,3544,2944,23
Oblast č. 2280,3735,5635,5135,4635,4235,3735,3235,2835,2335,1835,1435,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,63
Oblast č. 2380,3735,5635,5135,4635,4235,3735,3235,2835,2335,1835,1435,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,63
Oblast č. 2480,3735,5635,5135,4635,4235,3735,3235,2835,2335,1835,1435,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,63
Oblast č. 2580,3735,5635,5135,4635,4235,3735,3235,2835,2335,1835,1435,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,63
Oblast č. 2682,1836,3636,3136,2636,2136,1736,1236,0736,0235,9835,9335,8835,8335,7935,7435,6935,6435,6035,5535,5035,4635,41
Oblast č. 2780,3735,5635,5135,4635,4235,3735,3235,2835,2335,1835,1435,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,63
Oblast č. 2880,3735,5635,5135,4635,4235,3735,3235,2835,2335,1835,1435,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,63
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2335,5035,4535,4035,3635,3135,2635,2235,1735,1235,0835,0334,9834,9434,8934,8534,8034,7534,7134,6634,6234,57
10 000-49 999 obyvatel60,3526,7026,6726,6326,6026,5626,5326,4926,4626,4226,3926,3526,3226,2826,2526,2126,1826,1426,1126,0726,0426,01
2 000-9 999 obyvatel54,7024,2024,1724,1424,1124,0724,0424,0123,9823,9523,9223,8823,8523,8223,7923,7623,7323,7023,6623,6323,6023,57
do 1 999 obyvatel28,2512,5012,4912,4712,4512,4412,4212,4012,3912,3712,3512,3412,3212,3112,2912,2712,2612,2412,2212,2112,1912,18
Pořadový rok 352,4%52,5%52,6%52,7%52,8%52,9%53,0%53,1%53,2%53,3%53,4%53,5%53,6%53,7%53,8%53,9% | 54,0%54,1%54,2%54,3%54,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2053,0152,9552,8852,8152,7452,6752,6052,5352,4652,3952,3352,2652,1952,1252,0551,9951,9251,8551,7851,7251,65
Oblast č. 2112,8248,5548,4848,4248,3648,2948,2348,1748,1148,0447,9847,9247,8647,7947,7347,6747,6147,5547,4847,4247,3647,30
Oblast č. 3123,1753,0052,9352,8652,7952,7252,6652,5952,5252,4552,3852,3152,2552,1852,1152,0451,9751,9151,8451,7751,7151,64
Oblast č. 4116,2950,0449,9849,9149,8549,7849,7149,6549,5949,5249,4649,3949,3349,2649,2049,1449,0749,0148,9448,8848,8248,75
Oblast č. 5120,9552,0551,9851,9151,8451,7751,7151,6451,5751,5051,4451,3751,3051,2451,1751,1051,0450,9750,9150,8450,7750,71
Oblast č. 6136,8758,9058,8258,7458,6758,5958,5158,4458,3658,2858,2158,1358,0657,9857,9057,8357,7557,6857,6057,5357,4657,38
Oblast č. 7118,7651,1051,0450,9750,9050,8450,7750,7050,6450,5750,5150,4450,3750,3150,2450,1850,1150,0549,9849,9249,8549,79
Oblast č. 8110,1347,3947,3347,2747,2147,1447,0847,0246,9646,9046,8446,7846,7146,6546,5946,5346,4746,4146,3546,2946,2346,17
Oblast č. 9114,0849,0949,0348,9648,9048,8348,7748,7148,6448,5848,5248,4548,3948,3348,2648,2048,1448,0848,0147,9547,8947,83
Oblast č. 10110,7447,6547,5947,5347,4747,4047,3447,2847,2247,1647,1047,0346,9746,9146,8546,7946,7346,6746,6146,5546,4946,43
Oblast č. 11109,0646,9346,8746,8146,7546,6946,6246,5646,5046,4446,3846,3246,2646,2046,1446,0846,0245,9645,9045,8445,7845,72
Oblast č. 12102,6644,1844,1244,0644,0043,9543,8943,8343,7743,7243,6643,6043,5543,4943,4343,3843,3243,2643,2143,1543,1043,04
Oblast č. 1380,3734,5934,5434,5034,4534,4134,3634,3234,2734,2334,1834,1434,0934,0534,0033,9633,9233,8733,8333,7833,7433,70
Oblast č. 14107,2046,1346,0746,0145,9545,8945,8345,7745,7145,6545,5945,5345,4745,4145,3545,2945,2445,1845,1245,0645,0044,94
Oblast č. 15107,2046,1346,0746,0145,9545,8945,8345,7745,7145,6545,5945,5345,4745,4145,3545,2945,2445,1845,1245,0645,0044,94
Oblast č. 1680,3734,5934,5434,5034,4534,4134,3634,3234,2734,2334,1834,1434,0934,0534,0033,9633,9233,8733,8333,7833,7433,70
Oblast č. 1780,3734,5934,5434,5034,4534,4134,3634,3234,2734,2334,1834,1434,0934,0534,0033,9633,9233,8733,8333,7833,7433,70
Oblast č. 18102,6644,1844,1244,0644,0043,9543,8943,8343,7743,7243,6643,6043,5543,4943,4343,3843,3243,2643,2143,1543,1043,04
Oblast č. 19102,6644,1844,1244,0644,0043,9543,8943,8343,7743,7243,6643,6043,5543,4943,4343,3843,3243,2643,2143,1543,1043,04
Oblast č. 20127,8855,0354,9654,8854,8154,7454,6754,6054,5354,4654,3854,3154,2454,1754,1054,0353,9653,8953,8253,7553,6853,61
Oblast č. 21102,6644,1844,1244,0644,0043,9543,8943,8343,7743,7243,6643,6043,5543,4943,4343,3843,3243,2643,2143,1543,1043,04
Oblast č. 2280,3734,5934,5434,5034,4534,4134,3634,3234,2734,2334,1834,1434,0934,0534,0033,9633,9233,8733,8333,7833,7433,70
Oblast č. 2380,3734,5934,5434,5034,4534,4134,3634,3234,2734,2334,1834,1434,0934,0534,0033,9633,9233,8733,8333,7833,7433,70
Oblast č. 2480,3734,5934,5434,5034,4534,4134,3634,3234,2734,2334,1834,1434,0934,0534,0033,9633,9233,8733,8333,7833,7433,70
Oblast č. 2580,3734,5934,5434,5034,4534,4134,3634,3234,2734,2334,1834,1434,0934,0534,0033,9633,9233,8733,8333,7833,7433,70
Oblast č. 2682,1835,3635,3235,2735,2335,1835,1335,0935,0435,0034,9534,9134,8634,8134,7734,7234,6834,6334,5934,5434,5034,46
Oblast č. 2780,3734,5934,5434,5034,4534,4134,3634,3234,2734,2334,1834,1434,0934,0534,0033,9633,9233,8733,8333,7833,7433,70
Oblast č. 2880,3734,5934,5434,5034,4534,4134,3634,3234,2734,2334,1834,1434,0934,0534,0033,9633,9233,8733,8333,7833,7433,70
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2334,5334,4834,4434,3934,3534,3034,2634,2134,1734,1234,0834,0333,9933,9433,9033,8633,8133,7733,7233,6833,64
10 000-49 999 obyvatel60,3525,9725,9425,9025,8725,8425,8025,7725,7425,7025,6725,6325,6025,5725,5325,5025,4725,4425,4025,3725,3425,30
2 000-9 999 obyvatel54,7023,5423,5123,4823,4523,4223,3923,3623,3323,3023,2723,2423,2023,1723,1423,1123,0823,0523,0222,9922,9722,94
do 1 999 obyvatel28,2512,1612,1412,1312,1112,1012,0812,0712,0512,0312,0212,0011,9911,9711,9611,9411,9211,9111,8911,8811,8611,85
Pořadový rok 354,5%54,6%54,7%54,8%54,9%55,0%55,1%55,2%55,3%55,4%55,5%55,6%55,7%55,8%55,9%56,0%56,1%56,2%56,3%56,4%56,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2051,5851,5251,4551,3851,3251,2551,1951,1251,0550,9950,9250,8650,7950,7350,6650,6050,5350,4750,4050,3450,27
Oblast č. 2112,8247,2447,1847,1247,0646,9946,9346,8746,8146,7546,6946,6346,5746,5146,4546,3946,3346,2846,2246,1646,1046,04
Oblast č. 3123,1751,5751,5051,4451,3751,3151,2451,1751,1151,0450,9850,9150,8550,7850,7150,6550,5850,5250,4650,3950,3350,26
Oblast č. 4116,2948,6948,6348,5748,5048,4448,3848,3248,2548,1948,1348,0748,0147,9447,8847,8247,7647,7047,6447,5847,5247,46
Oblast č. 5120,9550,6450,5850,5150,4550,3850,3250,2550,1950,1250,0649,9949,9349,8649,8049,7449,6749,6149,5549,4849,4249,36
Oblast č. 6136,8757,3157,2357,1657,0957,0156,9456,8656,7956,7256,6556,5756,5056,4356,3656,2856,2156,1456,0756,0055,9255,85
Oblast č. 7118,7649,7349,6649,6049,5349,4749,4049,3449,2849,2149,1549,0949,0248,9648,9048,8448,7748,7148,6548,5948,5248,46
Oblast č. 8110,1346,1146,0545,9945,9345,8745,8245,7645,7045,6445,5845,5245,4645,4045,3545,2945,2345,1745,1145,0645,0044,94
Oblast č. 9114,0847,7747,7047,6447,5847,5247,4647,4047,3447,2847,2147,1547,0947,0346,9746,9146,8546,7946,7346,6746,6146,55
Oblast č. 10110,7446,3746,3146,2546,1946,1346,0746,0145,9545,8945,8345,7745,7145,6645,6045,5445,4845,4245,3645,3145,2545,19
Oblast č. 11109,0645,6645,6145,5545,4945,4345,3745,3145,2545,2045,1445,0845,0244,9644,9144,8544,7944,7344,6844,6244,5644,50
Oblast č. 12102,6642,9842,9342,8742,8242,7642,7142,6542,6042,5442,4942,4342,3842,3242,2742,2242,1642,1142,0542,0041,9541,89
Oblast č. 1380,3733,6533,6133,5733,5233,4833,4433,3933,3533,3133,2633,2233,1833,1433,0933,0533,0132,9732,9232,8832,8432,80
Oblast č. 14107,2044,8944,8344,7744,7144,6544,6044,5444,4844,4244,3744,3144,2544,2044,1444,0844,0343,9743,9143,8643,8043,75
Oblast č. 15107,2044,8944,8344,7744,7144,6544,6044,5444,4844,4244,3744,3144,2544,2044,1444,0844,0343,9743,9143,8643,8043,75
Oblast č. 1680,3733,6533,6133,5733,5233,4833,4433,3933,3533,3133,2633,2233,1833,1433,0933,0533,0132,9732,9232,8832,8432,80
Oblast č. 1780,3733,6533,6133,5733,5233,4833,4433,3933,3533,3133,2633,2233,1833,1433,0933,0533,0132,9732,9232,8832,8432,80
Oblast č. 18102,6642,9842,9342,8742,8242,7642,7142,6542,6042,5442,4942,4342,3842,3242,2742,2242,1642,1142,0542,0041,9541,89
Oblast č. 19102,6642,9842,9342,8742,8242,7642,7142,6542,6042,5442,4942,4342,3842,3242,2742,2242,1642,1142,0542,0041,9541,89
Oblast č. 20127,8853,5453,4753,4153,3453,2753,2053,1353,0652,9952,9352,8652,7952,7252,6552,5952,5252,4552,3852,3252,2552,18
Oblast č. 21102,6642,9842,9342,8742,8242,7642,7142,6542,6042,5442,4942,4342,3842,3242,2742,2242,1642,1142,0542,0041,9541,89
Oblast č. 2280,3733,6533,6133,5733,5233,4833,4433,3933,3533,3133,2633,2233,1833,1433,0933,0533,0132,9732,9232,8832,8432,80
Oblast č. 2380,3733,6533,6133,5733,5233,4833,4433,3933,3533,3133,2633,2233,1833,1433,0933,0533,0132,9732,9232,8832,8432,80
Oblast č. 2480,3733,6533,6133,5733,5233,4833,4433,3933,3533,3133,2633,2233,1833,1433,0933,0533,0132,9732,9232,8832,8432,80
Oblast č. 2580,3733,6533,6133,5733,5233,4833,4433,3933,3533,3133,2633,2233,1833,1433,0933,0533,0132,9732,9232,8832,8432,80
Oblast č. 2682,1834,4134,3734,3234,2834,2334,1934,1434,1034,0634,0133,9733,9333,8833,8433,8033,7533,7133,6733,6233,5833,54
Oblast č. 2780,3733,6533,6133,5733,5233,4833,4433,3933,3533,3133,2633,2233,1833,1433,0933,0533,0132,9732,9232,8832,8432,80
Oblast č. 2880,3733,6533,6133,5733,5233,4833,4433,3933,3533,3133,2633,2233,1833,1433,0933,0533,0132,9732,9232,8832,8432,80
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2333,5933,5533,5133,4633,4233,3833,3333,2933,2533,2133,1633,1233,0833,0432,9932,9532,9132,8732,8332,7832,74
10 000-49 999 obyvatel60,3525,2725,2425,2125,1725,1425,1125,0825,0425,0124,9824,9524,9224,8824,8524,8224,7924,7624,7224,6924,6624,63
2 000-9 999 obyvatel54,7022,9122,8822,8522,8222,7922,7622,7322,7022,6722,6422,6122,5822,5522,5322,5022,4722,4422,4122,3822,3522,32
do 1 999 obyvatel28,2511,8311,8211,8011,7911,7711,7611,7411,7311,7111,7011,6811,6711,6511,6411,6211,6111,5911,5811,5611,5511,53
Pořadový rok 356,6%56,7%56,8%56,9%57,0%57,1%57,2%57,3%57,4%57,5%57,6%57,7%57,8%57,9%58,0%58,1%58,2%58,3%58,4%58,5%58,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2050,2150,1550,0850,0249,9549,8949,8349,7649,7049,6449,5849,5149,4549,3949,3249,2649,2049,1449,0849,0148,95
Oblast č. 2112,8245,9845,9245,8645,8045,7545,6945,6345,5745,5145,4645,4045,3445,2845,2345,1745,1145,0645,0044,9444,8944,83
Oblast č. 3123,1750,2050,1350,0750,0149,9449,8849,8249,7549,6949,6349,5649,5049,4449,3849,3149,2549,1949,1349,0649,0048,94
Oblast č. 4116,2947,3947,3347,2747,2147,1547,0947,0346,9746,9146,8546,8046,7446,6846,6246,5646,5046,4446,3846,3246,2746,21
Oblast č. 5120,9549,2949,2349,1749,1149,0448,9848,9248,8648,7948,7348,6748,6148,5548,4948,4248,3648,3048,2448,1848,1248,06
Oblast č. 6136,8755,7855,7155,6455,5755,5055,4355,3655,2955,2255,1555,0855,0154,9454,8754,8054,7354,6654,5954,5254,4554,38
Oblast č. 7118,7648,4048,3448,2848,2248,1548,0948,0347,9747,9147,8547,7947,7347,6747,6147,5547,4947,4347,3747,3147,2547,19
Oblast č. 8110,1344,8844,8344,7744,7144,6644,6044,5444,4944,4344,3744,3244,2644,2044,1544,0944,0443,9843,9343,8743,8143,76
Oblast č. 9114,0846,4946,4346,3846,3246,2646,2046,1446,0846,0245,9645,9145,8545,7945,7345,6745,6245,5645,5045,4445,3945,33
Oblast č. 10110,7445,1345,0845,0244,9644,9044,8544,7944,7344,6844,6244,5644,5144,4544,3944,3444,2844,2244,1744,1144,0644,00
Oblast č. 11109,0644,4544,3944,3344,2844,2244,1744,1144,0544,0043,9443,8943,8343,7743,7243,6643,6143,5543,5043,4443,3943,33
Oblast č. 12102,6641,8441,7941,7341,6841,6341,5741,5241,4741,4241,3641,3141,2641,2141,1541,1041,0541,0040,9540,8940,8440,79
Oblast č. 1380,3732,7632,7132,6732,6332,5932,5532,5132,4732,4232,3832,3432,3032,2632,2232,1832,1432,1032,0632,0231,9831,94
Oblast č. 14107,2043,6943,6343,5843,5243,4743,4143,3643,3043,2543,1943,1443,0843,0342,9742,9242,8742,8142,7642,7042,6542,60
Oblast č. 15107,2043,6943,6343,5843,5243,4743,4143,3643,3043,2543,1943,1443,0843,0342,9742,9242,8742,8142,7642,7042,6542,60
Oblast č. 1680,3732,7632,7132,6732,6332,5932,5532,5132,4732,4232,3832,3432,3032,2632,2232,1832,1432,1032,0632,0231,9831,94
Oblast č. 1780,3732,7632,7132,6732,6332,5932,5532,5132,4732,4232,3832,3432,3032,2632,2232,1832,1432,1032,0632,0231,9831,94
Oblast č. 18102,6641,8441,7941,7341,6841,6341,5741,5241,4741,4241,3641,3141,2641,2141,1541,1041,0541,0040,9540,8940,8440,79
Oblast č. 19102,6641,8441,7941,7341,6841,6341,5741,5241,4741,4241,3641,3141,2641,2141,1541,1041,0541,0040,9540,8940,8440,79
Oblast č. 20127,8852,1252,0551,9851,9251,8551,7951,7251,6551,5951,5251,4651,3951,3351,2651,2051,1351,0751,0050,9450,8850,81
Oblast č. 21102,6641,8441,7941,7341,6841,6341,5741,5241,4741,4241,3641,3141,2641,2141,1541,1041,0541,0040,9540,8940,8440,79
Oblast č. 2280,3732,7632,7132,6732,6332,5932,5532,5132,4732,4232,3832,3432,3032,2632,2232,1832,1432,1032,0632,0231,9831,94
Oblast č. 2380,3732,7632,7132,6732,6332,5932,5532,5132,4732,4232,3832,3432,3032,2632,2232,1832,1432,1032,0632,0231,9831,94
Oblast č. 2480,3732,7632,7132,6732,6332,5932,5532,5132,4732,4232,3832,3432,3032,2632,2232,1832,1432,1032,0632,0231,9831,94
Oblast č. 2580,3732,7632,7132,6732,6332,5932,5532,5132,4732,4232,3832,3432,3032,2632,2232,1832,1432,1032,0632,0231,9831,94
Oblast č. 2682,1833,4933,4533,4133,3733,3233,2833,2433,2033,1533,1133,0733,0332,9932,9532,9032,8632,8232,7832,7432,7032,66
Oblast č. 2780,3732,7632,7132,6732,6332,5932,5532,5132,4732,4232,3832,3432,3032,2632,2232,1832,1432,1032,0632,0231,9831,94
Oblast č. 2880,3732,7632,7132,6732,6332,5932,5532,5132,4732,4232,3832,3432,3032,2632,2232,1832,1432,1032,0632,0231,9831,94
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2332,7032,6632,6232,5732,5332,4932,4532,4132,3732,3332,2932,2532,2032,1632,1232,0832,0432,0031,9631,9231,88
10 000-49 999 obyvatel60,3524,6024,5724,5424,5024,4724,4424,4124,3824,3524,3224,2924,2624,2324,2024,1624,1324,1024,0724,0424,0123,98
2 000-9 999 obyvatel54,7022,3022,2722,2422,2122,1822,1522,1322,1022,0722,0422,0121,9921,9621,9321,9021,8821,8521,8221,7921,7621,74
do 1 999 obyvatel28,2511,5211,5011,4911,4711,4611,4411,4311,4111,4011,3911,3711,3611,3411,3311,3111,3011,2911,2711,2611,2411,23
Pořadový rok 358,7%58,8%58,9%59,0%59,1%59,2%59,3%59,4%59,5%59,6%59,7%59,8%59,9%60,0%60,1%60,2%60,3%60,4%60,5%60,6%60,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2048,8948,8348,7748,7148,6548,5848,5248,4648,4048,3448,2848,2248,1648,1048,0447,9847,9247,8647,8047,7447,68
Oblast č. 2112,8244,7744,7244,6644,6044,5544,4944,4444,3844,3244,2744,2144,1644,1044,0543,9943,9443,8843,8343,7743,7243,67
Oblast č. 3123,1748,8848,8248,7648,6948,6348,5748,5148,4548,3948,3348,2748,2148,1548,0948,0347,9747,9147,8547,7947,7347,67
Oblast č. 4116,2946,1546,0946,0345,9845,9245,8645,8045,7445,6945,6345,5745,5245,4645,4045,3545,2945,2345,1845,1245,0645,01
Oblast č. 5120,9548,0047,9447,8847,8247,7647,7047,6447,5847,5247,4647,4047,3447,2847,2247,1647,1047,0546,9946,9346,8746,81
Oblast č. 6136,8754,3254,2554,1854,1154,0453,9753,9153,8453,7753,7053,6453,5753,5053,4453,3753,3053,2453,1753,1053,0452,97
Oblast č. 7118,7647,1347,0747,0146,9546,8946,8346,7746,7246,6646,6046,5446,4846,4246,3746,3146,2546,1946,1446,0846,0245,96
Oblast č. 8110,1343,7043,6543,5943,5443,4943,4343,3843,3243,2743,2143,1643,1143,0543,0042,9442,8942,8442,7842,7342,6842,62
Oblast č. 9114,0845,2745,2245,1645,1045,0444,9944,9344,8844,8244,7644,7144,6544,6044,5444,4844,4344,3744,3244,2644,2144,15
Oblast č. 10110,7443,9543,8943,8443,7843,7343,6743,6243,5643,5143,4543,4043,3443,2943,2443,1843,1343,0743,0242,9742,9142,86
Oblast č. 11109,0643,2843,2343,1743,1243,0643,0142,9542,9042,8542,7942,7442,6942,6342,5842,5342,4742,4242,3742,3242,2642,21
Oblast č. 12102,6640,7440,6940,6440,5940,5440,4940,4340,3840,3340,2840,2340,1840,1340,0840,0339,9839,9339,8839,8339,7839,73
Oblast č. 1380,3731,9031,8631,8231,7831,7431,7031,6631,6231,5831,5431,5031,4631,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,11
Oblast č. 14107,2042,5442,4942,4442,3842,3342,2842,2242,1742,1242,0642,0141,9641,9141,8541,8041,7541,7041,6541,5941,5441,49
Oblast č. 15107,2042,5442,4942,4442,3842,3342,2842,2242,1742,1242,0642,0141,9641,9141,8541,8041,7541,7041,6541,5941,5441,49
Oblast č. 1680,3731,9031,8631,8231,7831,7431,7031,6631,6231,5831,5431,5031,4631,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,11
Oblast č. 1780,3731,9031,8631,8231,7831,7431,7031,6631,6231,5831,5431,5031,4631,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,11
Oblast č. 18102,6640,7440,6940,6440,5940,5440,4940,4340,3840,3340,2840,2340,1840,1340,0840,0339,9839,9339,8839,8339,7839,73
Oblast č. 19102,6640,7440,6940,6440,5940,5440,4940,4340,3840,3340,2840,2340,1840,1340,0840,0339,9839,9339,8839,8339,7839,73
Oblast č. 20127,8850,7550,6850,6250,5650,4950,4350,3750,3050,2450,1850,1150,0549,9949,9349,8649,8049,7449,6849,6249,5549,49
Oblast č. 21102,6640,7440,6940,6440,5940,5440,4940,4340,3840,3340,2840,2340,1840,1340,0840,0339,9839,9339,8839,8339,7839,73
Oblast č. 2280,3731,9031,8631,8231,7831,7431,7031,6631,6231,5831,5431,5031,4631,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,11
Oblast č. 2380,3731,9031,8631,8231,7831,7431,7031,6631,6231,5831,5431,5031,4631,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,11
Oblast č. 2480,3731,9031,8631,8231,7831,7431,7031,6631,6231,5831,5431,5031,4631,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,11
Oblast č. 2580,3731,9031,8631,8231,7831,7431,7031,6631,6231,5831,5431,5031,4631,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,11
Oblast č. 2682,1832,6132,5732,5332,4932,4532,4132,3732,3332,2932,2532,2132,1732,1332,0932,0532,0131,9731,9331,8931,8531,81
Oblast č. 2780,3731,9031,8631,8231,7831,7431,7031,6631,6231,5831,5431,5031,4631,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,11
Oblast č. 2880,3731,9031,8631,8231,7831,7431,7031,6631,6231,5831,5431,5031,4631,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,11
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2331,8431,8031,7631,7231,6831,6431,6031,5631,5231,4831,4431,4031,3631,3331,2931,2531,2131,1731,1331,0931,05
10 000-49 999 obyvatel60,3523,9523,9223,8923,8623,8323,8023,7723,7423,7123,6823,6523,6223,5923,5623,5423,5123,4823,4523,4223,3923,36
2 000-9 999 obyvatel54,7021,7121,6821,6621,6321,6021,5721,5521,5221,4921,4721,4421,4121,3921,3621,3321,3121,2821,2521,2321,2021,17
do 1 999 obyvatel28,2511,2111,2011,1911,1711,1611,1411,1311,1211,1011,0911,0711,0611,0511,0311,0211,0110,9910,9810,9610,9510,94
Pořadový rok 360,8%60,9%61,0%61,1%61,2%61,3%61,4%61,5%61,6%61,7%61,8%61,9%62,0%62,1%62,2%62,3%62,4%62,5%62,6%62,7%62,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2047,6247,5647,5047,4547,3947,3347,2747,2147,1547,0947,0446,9846,9246,8646,8046,7546,6946,6346,5746,5246,46
Oblast č. 2112,8243,6143,5643,5043,4543,3943,3443,2943,2343,1843,1343,0743,0242,9742,9142,8642,8142,7642,7042,6542,6042,55
Oblast č. 3123,1747,6147,5547,4947,4347,3847,3247,2647,2047,1447,0847,0246,9746,9146,8546,7946,7446,6846,6246,5646,5146,45
Oblast č. 4116,2944,9544,9044,8444,7844,7344,6744,6244,5644,5144,4544,4044,3444,2944,2344,1844,1344,0744,0243,9643,9143,85
Oblast č. 5120,9546,7546,7046,6446,5846,5246,4646,4146,3546,2946,2346,1846,1246,0646,0145,9545,8945,8445,7845,7245,6745,61
Oblast č. 6136,8752,9152,8452,7752,7152,6452,5852,5152,4552,3852,3252,2552,1952,1352,0652,0051,9351,8751,8151,7451,6851,61
Oblast č. 7118,7645,9145,8545,7945,7445,6845,6245,5745,5145,4545,4045,3445,2945,2345,1745,1245,0645,0144,9544,9044,8444,79
Oblast č. 8110,1342,5742,5242,4742,4142,3642,3142,2642,2042,1542,1042,0541,9941,9441,8941,8441,7941,7441,6941,6341,5841,53
Oblast č. 9114,0844,1044,0443,9943,9343,8843,8243,7743,7243,6643,6143,5543,5043,4543,3943,3443,2943,2343,1843,1343,0743,02
Oblast č. 10110,7442,8142,7542,7042,6542,5942,5442,4942,4442,3842,3342,2842,2342,1842,1242,0742,0241,9741,9241,8641,8141,76
Oblast č. 11109,0642,1642,1142,0542,0041,9541,9041,8441,7941,7441,6941,6441,5941,5441,4841,4341,3841,3341,2841,2341,1841,13
Oblast č. 12102,6639,6839,6339,5939,5439,4939,4439,3939,3439,2939,2439,2039,1539,1039,0539,0038,9538,9138,8638,8138,7638,72
Oblast č. 1380,3731,0731,0330,9930,9530,9130,8830,8430,8030,7630,7230,6930,6530,6130,5730,5330,5030,4630,4230,3830,3530,31
Oblast č. 14107,2041,4441,3941,3441,2841,2341,1841,1341,0841,0340,9840,9340,8840,8340,7840,7340,6840,6340,5840,5340,4840,43
Oblast č. 15107,2041,4441,3941,3441,2841,2341,1841,1341,0841,0340,9840,9340,8840,8340,7840,7340,6840,6340,5840,5340,4840,43
Oblast č. 1680,3731,0731,0330,9930,9530,9130,8830,8430,8030,7630,7230,6930,6530,6130,5730,5330,5030,4630,4230,3830,3530,31
Oblast č. 1780,3731,0731,0330,9930,9530,9130,8830,8430,8030,7630,7230,6930,6530,6130,5730,5330,5030,4630,4230,3830,3530,31
Oblast č. 18102,6639,6839,6339,5939,5439,4939,4439,3939,3439,2939,2439,2039,1539,1039,0539,0038,9538,9138,8638,8138,7638,72
Oblast č. 19102,6639,6839,6339,5939,5439,4939,4439,3939,3439,2939,2439,2039,1539,1039,0539,0038,9538,9138,8638,8138,7638,72
Oblast č. 20127,8849,4349,3749,3149,2549,1949,1349,0649,0048,9448,8848,8248,7648,7048,6448,5848,5248,4648,4048,3448,2848,22
Oblast č. 21102,6639,6839,6339,5939,5439,4939,4439,3939,3439,2939,2439,2039,1539,1039,0539,0038,9538,9138,8638,8138,7638,72
Oblast č. 2280,3731,0731,0330,9930,9530,9130,8830,8430,8030,7630,7230,6930,6530,6130,5730,5330,5030,4630,4230,3830,3530,31
Oblast č. 2380,3731,0731,0330,9930,9530,9130,8830,8430,8030,7630,7230,6930,6530,6130,5730,5330,5030,4630,4230,3830,3530,31
Oblast č. 2480,3731,0731,0330,9930,9530,9130,8830,8430,8030,7630,7230,6930,6530,6130,5730,5330,5030,4630,4230,3830,3530,31
Oblast č. 2580,3731,0731,0330,9930,9530,9130,8830,8430,8030,7630,7230,6930,6530,6130,5730,5330,5030,4630,4230,3830,3530,31
Oblast č. 2682,1831,7731,7331,6931,6531,6131,5731,5331,4931,4531,4231,3831,3431,3031,2631,2231,1831,1531,1131,0731,0330,99
Oblast č. 2780,3731,0731,0330,9930,9530,9130,8830,8430,8030,7630,7230,6930,6530,6130,5730,5330,5030,4630,4230,3830,3530,31
Oblast č. 2880,3731,0731,0330,9930,9530,9130,8830,8430,8030,7630,7230,6930,6530,6130,5730,5330,5030,4630,4230,3830,3530,31
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2331,0130,9830,9430,9030,8630,8230,7830,7530,7130,6730,6330,5930,5630,5230,4830,4430,4130,3730,3330,2930,26
10 000-49 999 obyvatel60,3523,3323,3023,2723,2423,2223,1923,1623,1323,1023,0723,0423,0122,9922,9622,9322,9022,8722,8522,8222,7922,76
2 000-9 999 obyvatel54,7021,1521,1221,0921,0721,0421,0220,9920,9620,9420,9120,8920,8620,8320,8120,7820,7620,7320,7120,6820,6620,63
do 1 999 obyvatel28,2510,9210,9110,9010,8810,8710,8610,8410,8310,8210,8010,7910,7810,7610,7510,7410,7210,7110,7010,6810,6710,66
Pořadový rok 362,9%63,0%63,1%63,2%63,3%63,4%63,5%63,6%63,7%63,8%63,9%64,0%64,1%64,2%64,3%64,4%64,5%64,6%64,7%64,8%64,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2046,4046,3546,2946,2346,1846,1246,0646,0145,9545,8945,8445,7845,7345,6745,6245,5645,5145,4545,3945,3445,28
Oblast č. 2112,8242,4942,4442,3942,3442,2942,2342,1842,1342,0842,0341,9841,9341,8841,8241,7741,7241,6741,6241,5741,5241,47
Oblast č. 3123,1746,3946,3446,2846,2246,1746,1146,0546,0045,9445,8845,8345,7745,7245,6645,6145,5545,4945,4445,3845,3345,27
Oblast č. 4116,2943,8043,7543,6943,6443,5943,5343,4843,4343,3743,3243,2743,2243,1643,1143,0643,0142,9542,9042,8542,8042,75
Oblast č. 5120,9545,5645,5045,4445,3945,3345,2845,2245,1745,1145,0645,0044,9544,8944,8444,7844,7344,6744,6244,5744,5144,46
Oblast č. 6136,8751,5551,4951,4351,3651,3051,2451,1751,1151,0550,9950,9250,8650,8050,7450,6850,6250,5550,4950,4350,3750,31
Oblast č. 7118,7644,7344,6844,6244,5744,5144,4644,4044,3544,3044,2444,1944,1344,0844,0343,9743,9243,8743,8143,7643,7143,65
Oblast č. 8110,1341,4841,4341,3841,3341,2841,2341,1841,1341,0841,0340,9840,9340,8840,8340,7840,7340,6840,6340,5840,5340,48
Oblast č. 9114,0842,9742,9242,8642,8142,7642,7142,6542,6042,5542,5042,4542,3942,3442,2942,2442,1942,1442,0942,0341,9841,93
Oblast č. 10110,7441,7141,6641,6141,5641,5141,4641,4141,3541,3041,2541,2041,1541,1041,0541,0040,9540,9040,8540,8040,7540,71
Oblast č. 11109,0641,0841,0340,9840,9340,8840,8340,7840,7340,6840,6340,5840,5340,4840,4340,3840,3340,2840,2340,1940,1440,09
Oblast č. 12102,6638,6738,6238,5738,5338,4838,4338,3838,3438,2938,2438,2038,1538,1038,0638,0137,9737,9237,8737,8337,7837,74
Oblast č. 1380,3730,2730,2430,2030,1630,1330,0930,0530,0129,9829,9429,9029,8729,8329,8029,7629,7229,6929,6529,6229,5829,54
Oblast č. 14107,2040,3840,3340,2840,2340,1840,1340,0840,0339,9839,9439,8939,8439,7939,7439,6939,6439,6039,5539,5039,4539,40
Oblast č. 15107,2040,3840,3340,2840,2340,1840,1340,0840,0339,9839,9439,8939,8439,7939,7439,6939,6439,6039,5539,5039,4539,40
Oblast č. 1680,3730,2730,2430,2030,1630,1330,0930,0530,0129,9829,9429,9029,8729,8329,8029,7629,7229,6929,6529,6229,5829,54
Oblast č. 1780,3730,2730,2430,2030,1630,1330,0930,0530,0129,9829,9429,9029,8729,8329,8029,7629,7229,6929,6529,6229,5829,54
Oblast č. 18102,6638,6738,6238,5738,5338,4838,4338,3838,3438,2938,2438,2038,1538,1038,0638,0137,9737,9237,8737,8337,7837,74
Oblast č. 19102,6638,6738,6238,5738,5338,4838,4338,3838,3438,2938,2438,2038,1538,1038,0638,0137,9737,9237,8737,8337,7837,74
Oblast č. 20127,8848,1748,1148,0547,9947,9347,8747,8147,7547,7047,6447,5847,5247,4647,4147,3547,2947,2347,1847,1247,0647,01
Oblast č. 21102,6638,6738,6238,5738,5338,4838,4338,3838,3438,2938,2438,2038,1538,1038,0638,0137,9737,9237,8737,8337,7837,74
Oblast č. 2280,3730,2730,2430,2030,1630,1330,0930,0530,0129,9829,9429,9029,8729,8329,8029,7629,7229,6929,6529,6229,5829,54
Oblast č. 2380,3730,2730,2430,2030,1630,1330,0930,0530,0129,9829,9429,9029,8729,8329,8029,7629,7229,6929,6529,6229,5829,54
Oblast č. 2480,3730,2730,2430,2030,1630,1330,0930,0530,0129,9829,9429,9029,8729,8329,8029,7629,7229,6929,6529,6229,5829,54
Oblast č. 2580,3730,2730,2430,2030,1630,1330,0930,0530,0129,9829,9429,9029,8729,8329,8029,7629,7229,6929,6529,6229,5829,54
Oblast č. 2682,1830,9530,9230,8830,8430,8030,7730,7330,6930,6530,6230,5830,5430,5030,4730,4330,3930,3630,3230,2830,2530,21
Oblast č. 2780,3730,2730,2430,2030,1630,1330,0930,0530,0129,9829,9429,9029,8729,8329,8029,7629,7229,6929,6529,6229,5829,54
Oblast č. 2880,3730,2730,2430,2030,1630,1330,0930,0530,0129,9829,9429,9029,8729,8329,8029,7629,7229,6929,6529,6229,5829,54
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2330,2230,1830,1530,1130,0730,0430,0029,9629,9329,8929,8529,8229,7829,7429,7129,6729,6429,6029,5629,5329,49
10 000-49 999 obyvatel60,3522,7322,7122,6822,6522,6222,5922,5722,5422,5122,4822,4622,4322,4022,3822,3522,3222,2922,2722,2422,2122,19
2 000-9 999 obyvatel54,7020,6120,5820,5620,5320,5020,4820,4520,4320,4020,3820,3620,3320,3120,2820,2620,2320,2120,1820,1620,1320,11
do 1 999 obyvatel28,2510,6410,6310,6210,6110,5910,5810,5710,5510,5410,5310,5110,5010,4910,4810,4610,4510,4410,4310,4110,4010,39
Pořadový rok 365,0%65,1%65,2%65,3%65,4%65,5%65,6%65,7%65,8%65,9%66,0%66,1%66,2%66,3%66,4%66,5%66,6%66,7%66,8%66,9%67,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2045,2345,1845,1245,0745,0144,9644,9044,8544,7944,7444,6944,6344,5844,5344,4744,4244,3744,3144,2644,2144,15
Oblast č. 2112,8241,4241,3741,3241,2741,2241,1741,1241,0741,0240,9740,9240,8740,8240,7740,7340,6840,6340,5840,5340,4840,43
Oblast č. 3123,1745,2245,1645,1145,0645,0044,9544,8944,8444,7844,7344,6844,6244,5744,5244,4644,4144,3644,3044,2544,2044,14
Oblast č. 4116,2942,6942,6442,5942,5442,4942,4442,3842,3342,2842,2342,1842,1342,0842,0341,9841,9341,8841,8341,7841,7341,68
Oblast č. 5120,9544,4044,3544,3044,2444,1944,1444,0844,0343,9843,9243,8743,8243,7743,7143,6643,6143,5643,5043,4543,4043,35
Oblast č. 6136,8750,2550,1950,1350,0750,0149,9549,8849,8249,7649,7049,6449,5949,5349,4749,4149,3549,2949,2349,1749,1149,05
Oblast č. 7118,7643,6043,5543,4943,4443,3943,3443,2943,2343,1843,1343,0843,0242,9742,9242,8742,8242,7742,7242,6642,6142,56
Oblast č. 8110,1340,4340,3840,3340,2940,2440,1940,1440,0940,0439,9939,9539,9039,8539,8039,7639,7139,6639,6139,5639,5239,47
Oblast č. 9114,0841,8841,8341,7841,7341,6841,6341,5841,5341,4841,4341,3841,3341,2841,2341,1841,1341,0841,0340,9840,9340,89
Oblast č. 10110,7440,6640,6140,5640,5140,4640,4140,3640,3140,2640,2240,1740,1240,0740,0239,9839,9339,8839,8339,7839,7439,69
Oblast č. 11109,0640,0439,9939,9439,8939,8539,8039,7539,7039,6539,6139,5639,5139,4639,4239,3739,3239,2739,2339,1839,1339,09
Oblast č. 12102,6637,6937,6437,6037,5537,5137,4637,4237,3737,3337,2837,2437,1937,1537,1037,0637,0136,9736,9336,8836,8436,79
Oblast č. 1380,3729,5129,4729,4429,4029,3729,3329,2929,2629,2229,1929,1529,1229,0829,0529,0128,9828,9428,9128,8728,8428,81
Oblast č. 14107,2039,3639,3139,2639,2139,1739,1239,0739,0338,9838,9338,8838,8438,7938,7438,7038,6538,6038,5638,5138,4738,42
Oblast č. 15107,2039,3639,3139,2639,2139,1739,1239,0739,0338,9838,9338,8838,8438,7938,7438,7038,6538,6038,5638,5138,4738,42
Oblast č. 1680,3729,5129,4729,4429,4029,3729,3329,2929,2629,2229,1929,1529,1229,0829,0529,0128,9828,9428,9128,8728,8428,81
Oblast č. 1780,3729,5129,4729,4429,4029,3729,3329,2929,2629,2229,1929,1529,1229,0829,0529,0128,9828,9428,9128,8728,8428,81
Oblast č. 18102,6637,6937,6437,6037,5537,5137,4637,4237,3737,3337,2837,2437,1937,1537,1037,0637,0136,9736,9336,8836,8436,79
Oblast č. 19102,6637,6937,6437,6037,5537,5137,4637,4237,3737,3337,2837,2437,1937,1537,1037,0637,0136,9736,9336,8836,8436,79
Oblast č. 20127,8846,9546,8946,8346,7846,7246,6646,6146,5546,5046,4446,3846,3346,2746,2246,1646,1146,0546,0045,9445,8945,83
Oblast č. 21102,6637,6937,6437,6037,5537,5137,4637,4237,3737,3337,2837,2437,1937,1537,1037,0637,0136,9736,9336,8836,8436,79
Oblast č. 2280,3729,5129,4729,4429,4029,3729,3329,2929,2629,2229,1929,1529,1229,0829,0529,0128,9828,9428,9128,8728,8428,81
Oblast č. 2380,3729,5129,4729,4429,4029,3729,3329,2929,2629,2229,1929,1529,1229,0829,0529,0128,9828,9428,9128,8728,8428,81
Oblast č. 2480,3729,5129,4729,4429,4029,3729,3329,2929,2629,2229,1929,1529,1229,0829,0529,0128,9828,9428,9128,8728,8428,81
Oblast č. 2580,3729,5129,4729,4429,4029,3729,3329,2929,2629,2229,1929,1529,1229,0829,0529,0128,9828,9428,9128,8728,8428,81
Oblast č. 2682,1830,1730,1430,1030,0630,0329,9929,9529,9229,8829,8529,8129,7729,7429,7029,6729,6329,6029,5629,5229,4929,45
Oblast č. 2780,3729,5129,4729,4429,4029,3729,3329,2929,2629,2229,1929,1529,1229,0829,0529,0128,9828,9428,9128,8728,8428,81
Oblast č. 2880,3729,5129,4729,4429,4029,3729,3329,2929,2629,2229,1929,1529,1229,0829,0529,0128,9828,9428,9128,8728,8428,81
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2329,4629,4229,3929,3529,3129,2829,2429,2129,1729,1429,1029,0729,0329,0028,9628,9328,8928,8628,8228,7928,76
10 000-49 999 obyvatel60,3522,1622,1322,1122,0822,0522,0322,0021,9721,9521,9221,8921,8721,8421,8121,7921,7621,7421,7121,6821,6621,63
2 000-9 999 obyvatel54,7020,0820,0620,0420,0119,9919,9619,9419,9219,8919,8719,8419,8219,8019,7719,7519,7219,7019,6819,6519,6319,61
do 1 999 obyvatel28,2510,3810,3610,3510,3410,3310,3110,3010,2910,2810,2610,2510,2410,2310,2110,2010,1910,1810,1610,1510,1410,13
Pořadový rok 367,1%67,2%67,3%67,4%67,5%67,6%67,7%67,8%67,9%68,0%68,1%68,2%68,3%68,4%68,5%68,6%68,7%68,8%68,9%69,0%69,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2044,1044,0544,0043,9443,8943,8443,7943,7343,6843,6343,5843,5343,4743,4243,3743,3243,2743,2243,1743,1243,06
Oblast č. 2112,8240,3940,3440,2940,2440,1940,1540,1040,0540,0039,9539,9139,8639,8139,7639,7239,6739,6239,5839,5339,4839,44
Oblast č. 3123,1744,0944,0443,9843,9343,8843,8343,7843,7243,6743,6243,5743,5243,4643,4143,3643,3143,2643,2143,1643,1043,05
Oblast č. 4116,2941,6341,5841,5341,4841,4341,3841,3341,2841,2341,1841,1341,0941,0440,9940,9440,8940,8440,7940,7540,7040,65
Oblast č. 5120,9543,3043,2443,1943,1443,0943,0442,9942,9442,8842,8342,7842,7342,6842,6342,5842,5342,4842,4342,3842,3342,28
Oblast č. 6136,8748,9948,9448,8848,8248,7648,7048,6448,5948,5348,4748,4148,3648,3048,2448,1848,1348,0748,0147,9647,9047,84
Oblast č. 7118,7642,5142,4642,4142,3642,3142,2642,2142,1642,1142,0642,0141,9641,9141,8641,8141,7641,7141,6641,6141,5641,51
Oblast č. 8110,1339,4239,3839,3339,2839,2339,1939,1439,0939,0539,0038,9638,9138,8638,8238,7738,7238,6838,6338,5938,5438,50
Oblast č. 9114,0840,8440,7940,7440,6940,6440,5940,5540,5040,4540,4040,3540,3040,2640,2140,1640,1140,0740,0239,9739,9239,88
Oblast č. 10110,7439,6439,5939,5539,5039,4539,4139,3639,3139,2639,2239,1739,1239,0839,0338,9938,9438,8938,8538,8038,7638,71
Oblast č. 11109,0639,0438,9938,9538,9038,8538,8138,7638,7138,6738,6238,5838,5338,4938,4438,3938,3538,3038,2638,2138,1738,12
Oblast č. 12102,6636,7536,7136,6636,6236,5736,5336,4936,4436,4036,3636,3136,2736,2336,1836,1436,1036,0636,0135,9735,9335,89
Oblast č. 1380,3728,7728,7428,7028,6728,6328,6028,5728,5328,5028,4628,4328,4028,3628,3328,3028,2628,2328,1928,1628,1328,09
Oblast č. 14107,2038,3738,3338,2838,2438,1938,1538,1038,0538,0137,9637,9237,8737,8337,7837,7437,6937,6537,6137,5637,5237,47
Oblast č. 15107,2038,3738,3338,2838,2438,1938,1538,1038,0538,0137,9637,9237,8737,8337,7837,7437,6937,6537,6137,5637,5237,47
Oblast č. 1680,3728,7728,7428,7028,6728,6328,6028,5728,5328,5028,4628,4328,4028,3628,3328,3028,2628,2328,1928,1628,1328,09
Oblast č. 1780,3728,7728,7428,7028,6728,6328,6028,5728,5328,5028,4628,4328,4028,3628,3328,3028,2628,2328,1928,1628,1328,09
Oblast č. 18102,6636,7536,7136,6636,6236,5736,5336,4936,4436,4036,3636,3136,2736,2336,1836,1436,1036,0636,0135,9735,9335,89
Oblast č. 19102,6636,7536,7136,6636,6236,5736,5336,4936,4436,4036,3636,3136,2736,2336,1836,1436,1036,0636,0135,9735,9335,89
Oblast č. 20127,8845,7845,7245,6745,6145,5645,5045,4545,3945,3445,2945,2345,1845,1345,0745,0244,9744,9144,8644,8144,7544,70
Oblast č. 21102,6636,7536,7136,6636,6236,5736,5336,4936,4436,4036,3636,3136,2736,2336,1836,1436,1036,0636,0135,9735,9335,89
Oblast č. 2280,3728,7728,7428,7028,6728,6328,6028,5728,5328,5028,4628,4328,4028,3628,3328,3028,2628,2328,1928,1628,1328,09
Oblast č. 2380,3728,7728,7428,7028,6728,6328,6028,5728,5328,5028,4628,4328,4028,3628,3328,3028,2628,2328,1928,1628,1328,09
Oblast č. 2480,3728,7728,7428,7028,6728,6328,6028,5728,5328,5028,4628,4328,4028,3628,3328,3028,2628,2328,1928,1628,1328,09
Oblast č. 2580,3728,7728,7428,7028,6728,6328,6028,5728,5328,5028,4628,4328,4028,3628,3328,3028,2628,2328,1928,1628,1328,09
Oblast č. 2682,1829,4229,3829,3529,3129,2829,2429,2129,1729,1429,1029,0729,0429,0028,9728,9328,9028,8628,8328,8028,7628,73
Oblast č. 2780,3728,7728,7428,7028,6728,6328,6028,5728,5328,5028,4628,4328,4028,3628,3328,3028,2628,2328,1928,1628,1328,09
Oblast č. 2880,3728,7728,7428,7028,6728,6328,6028,5728,5328,5028,4628,4328,4028,3628,3328,3028,2628,2328,1928,1628,1328,09
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2328,7228,6928,6528,6228,5828,5528,5228,4828,4528,4128,3828,3528,3128,2828,2528,2128,1828,1528,1128,0828,05
10 000-49 999 obyvatel60,3521,6121,5821,5521,5321,5021,4821,4521,4321,4021,3721,3521,3221,3021,2721,2521,2221,2021,1721,1521,1221,10
2 000-9 999 obyvatel54,7019,5819,5619,5419,5119,4919,4719,4419,4219,4019,3719,3519,3319,3119,2819,2619,2419,2119,1919,1719,1519,12
do 1 999 obyvatel28,2510,1210,1010,0910,0810,0710,0610,0410,0310,0210,0110,009,989,979,969,959,949,939,919,909,899,88
Pořadový rok 369,2%69,3%69,4%69,5%69,6%69,7%69,8%69,9%70,0%70,1%70,2%70,3%70,4%70,5%70,6%70,7%70,8%70,9%71,0%71,1%71,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2043,0142,9642,9142,8642,8142,7642,7142,6642,6142,5642,5142,4642,4142,3642,3142,2642,2142,1642,1142,0642,01
Oblast č. 2112,8239,3939,3439,3039,2539,2039,1639,1139,0739,0238,9738,9338,8838,8438,7938,7538,7038,6638,6138,5738,5238,48
Oblast č. 3123,1743,0042,9542,9042,8542,8042,7542,7042,6542,6042,5542,5042,4542,4042,3542,3042,2542,2042,1542,1042,0542,00
Oblast č. 4116,2940,6040,5540,5140,4640,4140,3640,3140,2740,2240,1740,1340,0840,0339,9839,9439,8939,8439,8039,7539,7039,66
Oblast č. 5120,9542,2342,1842,1342,0842,0341,9841,9341,8841,8341,7841,7341,6841,6441,5941,5441,4941,4441,3941,3441,3041,25
Oblast č. 6136,8747,7947,7347,6747,6247,5647,5047,4547,3947,3447,2847,2347,1747,1247,0647,0046,9546,8946,8446,7946,7346,68
Oblast č. 7118,7641,4641,4141,3741,3241,2741,2241,1741,1241,0741,0340,9840,9340,8840,8340,7940,7440,6940,6440,6040,5540,50
Oblast č. 8110,1338,4538,4138,3638,3138,2738,2238,1838,1338,0938,0538,0037,9637,9137,8737,8237,7837,7337,6937,6537,6037,56
Oblast č. 9114,0839,8339,7839,7439,6939,6439,6039,5539,5039,4639,4139,3639,3239,2739,2239,1839,1339,0939,0439,0038,9538,90
Oblast č. 10110,7438,6638,6238,5738,5338,4838,4438,3938,3538,3038,2638,2138,1738,1238,0838,0337,9937,9437,9037,8537,8137,77
Oblast č. 11109,0638,0838,0337,9937,9437,9037,8537,8137,7637,7237,6837,6337,5937,5437,5037,4637,4137,3737,3237,2837,2437,19
Oblast č. 12102,6635,8435,8035,7635,7235,6735,6335,5935,5535,5135,4635,4235,3835,3435,3035,2635,2235,1735,1335,0935,0535,01
Oblast č. 1380,3728,0628,0328,0027,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7327,7027,6727,6427,6027,5727,5427,5127,4727,4427,41
Oblast č. 14107,2037,4337,3837,3437,3037,2537,2137,1637,1237,0837,0336,9936,9536,9036,8636,8236,7736,7336,6936,6436,6036,56
Oblast č. 15107,2037,4337,3837,3437,3037,2537,2137,1637,1237,0837,0336,9936,9536,9036,8636,8236,7736,7336,6936,6436,6036,56
Oblast č. 1680,3728,0628,0328,0027,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7327,7027,6727,6427,6027,5727,5427,5127,4727,4427,41
Oblast č. 1780,3728,0628,0328,0027,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7327,7027,6727,6427,6027,5727,5427,5127,4727,4427,41
Oblast č. 18102,6635,8435,8035,7635,7235,6735,6335,5935,5535,5135,4635,4235,3835,3435,3035,2635,2235,1735,1335,0935,0535,01
Oblast č. 19102,6635,8435,8035,7635,7235,6735,6335,5935,5535,5135,4635,4235,3835,3435,3035,2635,2235,1735,1335,0935,0535,01
Oblast č. 20127,8844,6544,5944,5444,4944,4444,3844,3344,2844,2344,1844,1244,0744,0243,9743,9243,8743,8143,7643,7143,6643,61
Oblast č. 21102,6635,8435,8035,7635,7235,6735,6335,5935,5535,5135,4635,4235,3835,3435,3035,2635,2235,1735,1335,0935,0535,01
Oblast č. 2280,3728,0628,0328,0027,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7327,7027,6727,6427,6027,5727,5427,5127,4727,4427,41
Oblast č. 2380,3728,0628,0328,0027,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7327,7027,6727,6427,6027,5727,5427,5127,4727,4427,41
Oblast č. 2480,3728,0628,0328,0027,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7327,7027,6727,6427,6027,5727,5427,5127,4727,4427,41
Oblast č. 2580,3728,0628,0328,0027,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7327,7027,6727,6427,6027,5727,5427,5127,4727,4427,41
Oblast č. 2682,1828,6928,6628,6328,5928,5628,5228,4928,4628,4228,3928,3628,3228,2928,2628,2228,1928,1628,1328,0928,0628,03
Oblast č. 2780,3728,0628,0328,0027,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7327,7027,6727,6427,6027,5727,5427,5127,4727,4427,41
Oblast č. 2880,3728,0628,0328,0027,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7327,7027,6727,6427,6027,5727,5427,5127,4727,4427,41
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2328,0127,9827,9527,9127,8827,8527,8227,7827,7527,7227,6827,6527,6227,5927,5627,5227,4927,4627,4327,3927,36
10 000-49 999 obyvatel60,3521,0721,0521,0221,0020,9720,9520,9220,9020,8820,8520,8320,8020,7820,7520,7320,7020,6820,6620,6320,6120,58
2 000-9 999 obyvatel54,7019,1019,0819,0619,0319,0118,9918,9718,9418,9218,9018,8818,8518,8318,8118,7918,7718,7418,7218,7018,6818,66
do 1 999 obyvatel28,259,879,869,849,839,829,819,809,799,779,769,759,749,739,729,719,699,689,679,669,659,64
Pořadový rok 371,3%71,4%71,5%71,6%71,7%71,8%71,9%72,0%72,1%72,2%72,3%72,4%72,5%72,6%72,7%72,8%72,9%73,0%73,1%73,2%73,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2041,9741,9241,8741,8241,7741,7241,6741,6241,5841,5341,4841,4341,3841,3441,2941,2441,1941,1541,1041,0541,00
Oblast č. 2112,8238,4338,3938,3438,3038,2538,2138,1638,1238,0738,0337,9937,9437,9037,8537,8137,7737,7237,6837,6437,5937,55
Oblast č. 3123,1741,9641,9141,8641,8141,7641,7141,6641,6141,5741,5241,4741,4241,3741,3341,2841,2341,1841,1441,0941,0440,99
Oblast č. 4116,2939,6139,5739,5239,4739,4339,3839,3439,2939,2439,2039,1539,1139,0639,0238,9738,9338,8838,8438,7938,7538,70
Oblast č. 5120,9541,2041,1541,1041,0641,0140,9640,9140,8640,8240,7740,7240,6840,6340,5840,5340,4940,4440,3940,3540,3040,25
Oblast č. 6136,8746,6246,5746,5146,4646,4046,3546,3046,2446,1946,1446,0846,0345,9845,9245,8745,8245,7645,7145,6645,6045,55
Oblast č. 7118,7640,4540,4140,3640,3140,2740,2240,1740,1240,0840,0339,9939,9439,8939,8539,8039,7539,7139,6639,6239,5739,53
Oblast č. 8110,1337,5137,4737,4337,3837,3437,3037,2537,2137,1737,1237,0837,0436,9936,9536,9136,8736,8236,7836,7436,7036,65
Oblast č. 9114,0838,8638,8138,7738,7238,6838,6338,5938,5438,5038,4538,4138,3738,3238,2838,2338,1938,1438,1038,0638,0137,97
Oblast č. 10110,7437,7237,6837,6337,5937,5537,5037,4637,4237,3737,3337,2937,2437,2037,1637,1137,0737,0336,9836,9436,9036,86
Oblast č. 11109,0637,1537,1137,0637,0236,9836,9336,8936,8536,8136,7636,7236,6836,6336,5936,5536,5136,4736,4236,3836,3436,30
Oblast č. 12102,6634,9734,9334,8934,8534,8134,7734,7334,6934,6534,6134,5734,5334,4934,4534,4134,3734,3334,2934,2534,2134,17
Oblast č. 1380,3727,3827,3527,3127,2827,2527,2227,1927,1627,1227,0927,0627,0327,0026,9726,9426,9126,8726,8426,8126,7826,75
Oblast č. 14107,2036,5236,4736,4336,3936,3536,3036,2636,2236,1836,1436,0936,0536,0135,9735,9335,8935,8435,8035,7635,7235,68
Oblast č. 15107,2036,5236,4736,4336,3936,3536,3036,2636,2236,1836,1436,0936,0536,0135,9735,9335,8935,8435,8035,7635,7235,68
Oblast č. 1680,3727,3827,3527,3127,2827,2527,2227,1927,1627,1227,0927,0627,0327,0026,9726,9426,9126,8726,8426,8126,7826,75
Oblast č. 1780,3727,3827,3527,3127,2827,2527,2227,1927,1627,1227,0927,0627,0327,0026,9726,9426,9126,8726,8426,8126,7826,75
Oblast č. 18102,6634,9734,9334,8934,8534,8134,7734,7334,6934,6534,6134,5734,5334,4934,4534,4134,3734,3334,2934,2534,2134,17
Oblast č. 19102,6634,9734,9334,8934,8534,8134,7734,7334,6934,6534,6134,5734,5334,4934,4534,4134,3734,3334,2934,2534,2134,17
Oblast č. 20127,8843,5643,5143,4643,4143,3643,3143,2643,2143,1643,1143,0643,0142,9642,9142,8642,8142,7642,7142,6642,6142,56
Oblast č. 21102,6634,9734,9334,8934,8534,8134,7734,7334,6934,6534,6134,5734,5334,4934,4534,4134,3734,3334,2934,2534,2134,17
Oblast č. 2280,3727,3827,3527,3127,2827,2527,2227,1927,1627,1227,0927,0627,0327,0026,9726,9426,9126,8726,8426,8126,7826,75
Oblast č. 2380,3727,3827,3527,3127,2827,2527,2227,1927,1627,1227,0927,0627,0327,0026,9726,9426,9126,8726,8426,8126,7826,75
Oblast č. 2480,3727,3827,3527,3127,2827,2527,2227,1927,1627,1227,0927,0627,0327,0026,9726,9426,9126,8726,8426,8126,7826,75
Oblast č. 2580,3727,3827,3527,3127,2827,2527,2227,1927,1627,1227,0927,0627,0327,0026,9726,9426,9126,8726,8426,8126,7826,75
Oblast č. 2682,1827,9927,9627,9327,9027,8627,8327,8027,7727,7427,7027,6727,6427,6127,5727,5427,5127,4827,4527,4227,3827,35
Oblast č. 2780,3727,3827,3527,3127,2827,2527,2227,1927,1627,1227,0927,0627,0327,0026,9726,9426,9126,8726,8426,8126,7826,75
Oblast č. 2880,3727,3827,3527,3127,2827,2527,2227,1927,1627,1227,0927,0627,0327,0026,9726,9426,9126,8726,8426,8126,7826,75
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2327,3327,3027,2727,2427,2027,1727,1427,1127,0827,0527,0126,9826,9526,9226,8926,8626,8326,8026,7726,7326,70
10 000-49 999 obyvatel60,3520,5620,5420,5120,4920,4620,4420,4220,3920,3720,3520,3220,3020,2720,2520,2320,2020,1820,1620,1320,1120,09
2 000-9 999 obyvatel54,7018,6418,6118,5918,5718,5518,5318,5118,4818,4618,4418,4218,4018,3818,3618,3318,3118,2918,2718,2518,2318,21
do 1 999 obyvatel28,259,639,629,609,599,589,579,569,559,549,539,529,509,499,489,479,469,459,449,439,429,41
Pořadový rok 373,4%73,5%73,6%73,7%73,8%73,9%74,0%74,1%74,2%74,3%74,4%74,5%74,6%74,7%74,8%74,9%75,0%75,1%75,2%75,3%75,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2040,9640,9140,8640,8140,7740,7240,6740,6340,5840,5340,4940,4440,3940,3540,3040,2640,2140,1640,1240,0740,03
Oblast č. 2112,8237,5137,4637,4237,3837,3337,2937,2537,2037,1637,1237,0837,0336,9936,9536,9136,8736,8236,7836,7436,7036,66
Oblast č. 3123,1740,9540,9040,8540,8040,7640,7140,6640,6240,5740,5240,4840,4340,3940,3440,2940,2540,2040,1540,1140,0640,02
Oblast č. 4116,2938,6638,6138,5738,5338,4838,4438,3938,3538,3038,2638,2238,1738,1338,0938,0438,0037,9637,9137,8737,8337,78
Oblast č. 5120,9540,2140,1640,1240,0740,0239,9839,9339,8939,8439,7939,7539,7039,6639,6139,5739,5239,4839,4339,3939,3439,30
Oblast č. 6136,8745,5045,4545,3945,3445,2945,2445,1945,1345,0845,0344,9844,9344,8844,8344,7744,7244,6744,6244,5744,5244,47
Oblast č. 7118,7639,4839,4339,3939,3439,3039,2539,2139,1639,1239,0739,0338,9838,9438,8938,8538,8138,7638,7238,6738,6338,59
Oblast č. 8110,1336,6136,5736,5336,4936,4436,4036,3636,3236,2836,2336,1936,1536,1136,0736,0335,9935,9535,9035,8635,8235,78
Oblast č. 9114,0837,9237,8837,8437,7937,7537,7137,6637,6237,5837,5337,4937,4537,4137,3637,3237,2837,2337,1937,1537,1137,06
Oblast č. 10110,7436,8136,7736,7336,6936,6436,6036,5636,5236,4836,4436,3936,3536,3136,2736,2336,1936,1436,1036,0636,0235,98
Oblast č. 11109,0636,2636,2136,1736,1336,0936,0536,0135,9635,9235,8835,8435,8035,7635,7235,6835,6435,6035,5635,5135,4735,43
Oblast č. 12102,6634,1334,0934,0534,0133,9733,9333,8933,8533,8233,7833,7433,7033,6633,6233,5833,5533,5133,4733,4333,3933,35
Oblast č. 1380,3726,7226,6926,6626,6326,6026,5726,5426,5126,4726,4426,4126,3826,3526,3226,2926,2626,2326,2026,1726,1426,11
Oblast č. 14107,2035,6435,6035,5635,5135,4735,4335,3935,3535,3135,2735,2335,1935,1535,1135,0735,0334,9934,9534,9134,8734,83
Oblast č. 15107,2035,6435,6035,5635,5135,4735,4335,3935,3535,3135,2735,2335,1935,1535,1135,0735,0334,9934,9534,9134,8734,83
Oblast č. 1680,3726,7226,6926,6626,6326,6026,5726,5426,5126,4726,4426,4126,3826,3526,3226,2926,2626,2326,2026,1726,1426,11
Oblast č. 1780,3726,7226,6926,6626,6326,6026,5726,5426,5126,4726,4426,4126,3826,3526,3226,2926,2626,2326,2026,1726,1426,11
Oblast č. 18102,6634,1334,0934,0534,0133,9733,9333,8933,8533,8233,7833,7433,7033,6633,6233,5833,5533,5133,4733,4333,3933,35
Oblast č. 19102,6634,1334,0934,0534,0133,9733,9333,8933,8533,8233,7833,7433,7033,6633,6233,5833,5533,5133,4733,4333,3933,35
Oblast č. 20127,8842,5142,4642,4142,3642,3242,2742,2242,1742,1242,0742,0341,9841,9341,8841,8341,7941,7441,6941,6441,6041,55
Oblast č. 21102,6634,1334,0934,0534,0133,9733,9333,8933,8533,8233,7833,7433,7033,6633,6233,5833,5533,5133,4733,4333,3933,35
Oblast č. 2280,3726,7226,6926,6626,6326,6026,5726,5426,5126,4726,4426,4126,3826,3526,3226,2926,2626,2326,2026,1726,1426,11
Oblast č. 2380,3726,7226,6926,6626,6326,6026,5726,5426,5126,4726,4426,4126,3826,3526,3226,2926,2626,2326,2026,1726,1426,11
Oblast č. 2480,3726,7226,6926,6626,6326,6026,5726,5426,5126,4726,4426,4126,3826,3526,3226,2926,2626,2326,2026,1726,1426,11
Oblast č. 2580,3726,7226,6926,6626,6326,6026,5726,5426,5126,4726,4426,4126,3826,3526,3226,2926,2626,2326,2026,1726,1426,11
Oblast č. 2682,1827,3227,2927,2627,2327,2027,1627,1327,1027,0727,0427,0126,9826,9526,9226,8926,8526,8226,7926,7626,7326,70
Oblast č. 2780,3726,7226,6926,6626,6326,6026,5726,5426,5126,4726,4426,4126,3826,3526,3226,2926,2626,2326,2026,1726,1426,11
Oblast č. 2880,3726,7226,6926,6626,6326,6026,5726,5426,5126,4726,4426,4126,3826,3526,3226,2926,2626,2326,2026,1726,1426,11
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2326,6726,6426,6126,5826,5526,5226,4926,4626,4326,4026,3726,3426,3126,2826,2526,2226,1926,1626,1326,1026,07
10 000-49 999 obyvatel60,3520,0620,0420,0220,0019,9719,9519,9319,9019,8819,8619,8419,8119,7919,7719,7419,7219,7019,6819,6519,6319,61
2 000-9 999 obyvatel54,7018,1918,1718,1518,1218,1018,0818,0618,0418,0218,0017,9817,9617,9417,9217,9017,8817,8617,8417,8217,7917,77
do 1 999 obyvatel28,259,409,389,379,369,359,349,339,329,319,309,299,289,279,269,259,239,229,219,209,199,18
Pořadový rok 375,5%75,6%75,7%75,8%75,9%76,0%76,1%76,2%76,3%76,4%76,5%76,6%76,7%76,8%76,9%77,0%77,1%77,2%77,3%77,4%77,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2039,9839,9439,8939,8539,8039,7639,7139,6639,6239,5839,5339,4939,4439,4039,3539,3139,2639,2239,1739,1339,09
Oblast č. 2112,8236,6136,5736,5336,4936,4536,4136,3636,3236,2836,2436,2036,1636,1236,0836,0436,0035,9635,9135,8735,8335,79
Oblast č. 3123,1739,9739,9339,8839,8439,7939,7539,7039,6639,6139,5739,5239,4839,4339,3939,3439,3039,2539,2139,1639,1239,08
Oblast č. 4116,2937,7437,7037,6537,6137,5737,5337,4837,4437,4037,3637,3137,2737,2337,1937,1437,1037,0637,0236,9836,9436,89
Oblast č. 5120,9539,2539,2139,1639,1239,0739,0338,9838,9438,9038,8538,8138,7638,7238,6838,6338,5938,5538,5038,4638,4238,37
Oblast č. 6136,8744,4244,3744,3244,2744,2244,1744,1244,0744,0243,9743,9243,8743,8243,7743,7243,6743,6243,5743,5243,4743,42
Oblast č. 7118,7638,5438,5038,4538,4138,3738,3238,2838,2438,1938,1538,1138,0638,0237,9837,9337,8937,8537,8137,7637,7237,68
Oblast č. 8110,1335,7435,7035,6635,6235,5835,5435,5035,4635,4235,3835,3435,3035,2635,2235,1835,1435,1035,0635,0234,9834,94
Oblast č. 9114,0837,0236,9836,9436,9036,8536,8136,7736,7336,6936,6536,6036,5636,5236,4836,4436,4036,3636,3236,2736,2336,19
Oblast č. 10110,7435,9435,9035,8635,8235,7835,7335,6935,6535,6135,5735,5335,4935,4535,4135,3735,3335,2935,2535,2135,1735,13
Oblast č. 11109,0635,3935,3535,3135,2735,2335,1935,1535,1135,0735,0334,9934,9534,9134,8834,8434,8034,7634,7234,6834,6434,60
Oblast č. 12102,6633,3233,2833,2433,2033,1733,1333,0933,0533,0232,9832,9432,9032,8732,8332,7932,7532,7232,6832,6432,6132,57
Oblast č. 1380,3726,0826,0526,0226,0025,9725,9425,9125,8825,8525,8225,7925,7625,7325,7025,6725,6425,6225,5925,5625,5325,50
Oblast č. 14107,2034,7934,7534,7134,6734,6334,5934,5534,5134,4834,4434,4034,3634,3234,2834,2434,2034,1634,1334,0934,0534,01
Oblast č. 15107,2034,7934,7534,7134,6734,6334,5934,5534,5134,4834,4434,4034,3634,3234,2834,2434,2034,1634,1334,0934,0534,01
Oblast č. 1680,3726,0826,0526,0226,0025,9725,9425,9125,8825,8525,8225,7925,7625,7325,7025,6725,6425,6225,5925,5625,5325,50
Oblast č. 1780,3726,0826,0526,0226,0025,9725,9425,9125,8825,8525,8225,7925,7625,7325,7025,6725,6425,6225,5925,5625,5325,50
Oblast č. 18102,6633,3233,2833,2433,2033,1733,1333,0933,0533,0232,9832,9432,9032,8732,8332,7932,7532,7232,6832,6432,6132,57
Oblast č. 19102,6633,3233,2833,2433,2033,1733,1333,0933,0533,0232,9832,9432,9032,8732,8332,7932,7532,7232,6832,6432,6132,57
Oblast č. 20127,8841,5041,4541,4141,3641,3141,2741,2241,1741,1241,0841,0340,9940,9440,8940,8540,8040,7540,7140,6640,6240,57
Oblast č. 21102,6633,3233,2833,2433,2033,1733,1333,0933,0533,0232,9832,9432,9032,8732,8332,7932,7532,7232,6832,6432,6132,57
Oblast č. 2280,3726,0826,0526,0226,0025,9725,9425,9125,8825,8525,8225,7925,7625,7325,7025,6725,6425,6225,5925,5625,5325,50
Oblast č. 2380,3726,0826,0526,0226,0025,9725,9425,9125,8825,8525,8225,7925,7625,7325,7025,6725,6425,6225,5925,5625,5325,50
Oblast č. 2480,3726,0826,0526,0226,0025,9725,9425,9125,8825,8525,8225,7925,7625,7325,7025,6725,6425,6225,5925,5625,5325,50
Oblast č. 2580,3726,0826,0526,0226,0025,9725,9425,9125,8825,8525,8225,7925,7625,7325,7025,6725,6425,6225,5925,5625,5325,50
Oblast č. 2682,1826,6726,6426,6126,5826,5526,5226,4926,4626,4326,4026,3726,3426,3126,2826,2526,2226,1926,1626,1326,1026,07
Oblast č. 2780,3726,0826,0526,0226,0025,9725,9425,9125,8825,8525,8225,7925,7625,7325,7025,6725,6425,6225,5925,5625,5325,50
Oblast č. 2880,3726,0826,0526,0226,0025,9725,9425,9125,8825,8525,8225,7925,7625,7325,7025,6725,6425,6225,5925,5625,5325,50
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2326,0426,0125,9825,9525,9225,8925,8625,8325,8025,7725,7425,7225,6925,6625,6325,6025,5725,5425,5125,4825,46
10 000-49 999 obyvatel60,3519,5919,5719,5419,5219,5019,4819,4519,4319,4119,3919,3719,3419,3219,3019,2819,2619,2419,2119,1919,1719,15
2 000-9 999 obyvatel54,7017,7517,7317,7117,6917,6717,6517,6317,6117,5917,5717,5517,5317,5117,4917,4717,4617,4417,4217,4017,3817,36
do 1 999 obyvatel28,259,179,169,159,149,139,129,119,109,099,089,079,069,059,049,039,029,019,008,998,988,97
Pořadový rok 377,6%77,7%77,8%77,9%78,0%78,1%78,2%78,3%78,4%78,5%78,6%78,7%78,8%78,9%79,0%79,1%79,2%79,3%79,4%79,5%79,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2039,0439,0038,9538,9138,8738,8238,7838,7438,6938,6538,6138,5638,5238,4838,4338,3938,3538,3138,2638,2238,18
Oblast č. 2112,8235,7535,7135,6735,6335,5935,5535,5135,4735,4335,3935,3535,3135,2835,2435,2035,1635,1235,0835,0435,0034,96
Oblast č. 3123,1739,0338,9938,9538,9038,8638,8138,7738,7338,6838,6438,6038,5538,5138,4738,4238,3838,3438,3038,2538,2138,17
Oblast č. 4116,2936,8536,8136,7736,7336,6936,6536,6136,5636,5236,4836,4436,4036,3636,3236,2836,2436,2036,1636,1236,0836,04
Oblast č. 5120,9538,3338,2938,2438,2038,1638,1138,0738,0337,9937,9437,9037,8637,8237,7737,7337,6937,6537,6137,5637,5237,48
Oblast č. 6136,8743,3743,3343,2843,2343,1843,1343,0843,0342,9942,9442,8942,8442,7942,7542,7042,6542,6042,5642,5142,4642,41
Oblast č. 7118,7637,6437,5937,5537,5137,4737,4237,3837,3437,3037,2637,2237,1737,1337,0937,0537,0136,9736,9336,8836,8436,80
Oblast č. 8110,1334,9034,8634,8234,7834,7434,7134,6734,6334,5934,5534,5134,4734,4334,4034,3634,3234,2834,2434,2034,1734,13
Oblast č. 9114,0836,1536,1136,0736,0335,9935,9535,9135,8735,8335,7935,7535,7135,6735,6335,5935,5535,5135,4735,4335,3935,35
Oblast č. 10110,7435,0935,0535,0234,9834,9434,9034,8634,8234,7834,7434,7034,6634,6234,5934,5534,5134,4734,4334,3934,3634,32
Oblast č. 11109,0634,5634,5234,4834,4534,4134,3734,3334,2934,2534,2134,1834,1434,1034,0634,0233,9933,9533,9133,8733,8333,80
Oblast č. 12102,6632,5332,5032,4632,4232,3932,3532,3232,2832,2432,2132,1732,1332,1032,0632,0331,9931,9631,9231,8831,8531,81
Oblast č. 1380,3725,4725,4425,4125,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2225,1925,1625,1325,1025,0725,0525,02
Oblast č. 14107,2033,9733,9333,9033,8633,8233,7833,7433,7133,6733,6333,5933,5633,5233,4833,4433,4133,3733,3333,2933,2633,22
Oblast č. 15107,2033,9733,9333,9033,8633,8233,7833,7433,7133,6733,6333,5933,5633,5233,4833,4433,4133,3733,3333,2933,2633,22
Oblast č. 1680,3725,4725,4425,4125,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2225,1925,1625,1325,1025,0725,0525,02
Oblast č. 1780,3725,4725,4425,4125,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2225,1925,1625,1325,1025,0725,0525,02
Oblast č. 18102,6632,5332,5032,4632,4232,3932,3532,3232,2832,2432,2132,1732,1332,1032,0632,0331,9931,9631,9231,8831,8531,81
Oblast č. 19102,6632,5332,5032,4632,4232,3932,3532,3232,2832,2432,2132,1732,1332,1032,0632,0331,9931,9631,9231,8831,8531,81
Oblast č. 20127,8840,5340,4840,4340,3940,3440,3040,2540,2140,1640,1240,0740,0339,9839,9439,8939,8539,8139,7639,7239,6739,63
Oblast č. 21102,6632,5332,5032,4632,4232,3932,3532,3232,2832,2432,2132,1732,1332,1032,0632,0331,9931,9631,9231,8831,8531,81
Oblast č. 2280,3725,4725,4425,4125,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2225,1925,1625,1325,1025,0725,0525,02
Oblast č. 2380,3725,4725,4425,4125,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2225,1925,1625,1325,1025,0725,0525,02
Oblast č. 2480,3725,4725,4425,4125,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2225,1925,1625,1325,1025,0725,0525,02
Oblast č. 2580,3725,4725,4425,4125,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2225,1925,1625,1325,1025,0725,0525,02
Oblast č. 2682,1826,0426,0225,9925,9625,9325,9025,8725,8425,8125,7825,7525,7325,7025,6725,6425,6125,5825,5525,5225,5025,47
Oblast č. 2780,3725,4725,4425,4125,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2225,1925,1625,1325,1025,0725,0525,02
Oblast č. 2880,3725,4725,4425,4125,3925,3625,3325,3025,2725,2425,2225,1925,1625,1325,1025,0725,0525,02
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2325,4325,4025,3725,3425,3125,2825,2625,2325,2025,1725,1425,1125,0925,0625,0325,0024,9724,9524,9224,8924,86
10 000-49 999 obyvatel60,3519,1319,1119,0819,0619,0419,0219,0018,9818,9618,9418,9118,8918,8718,8518,8318,8118,7918,7718,7518,7318,70
2 000-9 999 obyvatel54,7017,3417,3217,3017,2817,2617,2417,2217,2017,1817,1617,1417,1217,1117,0917,0717,0517,0317,0116,9916,9716,95
do 1 999 obyvatel28,258,968,958,948,938,928,918,908,898,888,878,868,858,848,838,828,818,808,798,788,778,76
Pořadový rok 379,7%79,8%79,9%80,0%80,1%80,2%80,3%80,4%80,5%80,6%80,7%80,8%80,9%81,0%81,1%81,2%81,3%81,4%81,5%81,6%81,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2038,1438,0938,0538,0137,9737,9237,8837,8437,8037,7637,7137,6737,6337,5937,5537,5137,4737,4237,3837,3437,30
Oblast č. 2112,8234,9234,8834,8534,8134,7734,7334,6934,6534,6134,5834,5434,5034,4634,4234,3934,3534,3134,2734,2334,2034,16
Oblast č. 3123,1738,1338,0838,0438,0037,9637,9237,8737,8337,7937,7537,7137,6637,6237,5837,5437,5037,4637,4237,3737,3337,29
Oblast č. 4116,2936,0035,9635,9235,8835,8435,8035,7635,7235,6835,6435,6035,5635,5235,4835,4435,4035,3635,3335,2935,2535,21
Oblast č. 5120,9537,4437,4037,3637,3137,2737,2337,1937,1537,1137,0737,0336,9936,9436,9036,8636,8236,7836,7436,7036,6636,62
Oblast č. 6136,8742,3742,3242,2742,2342,1842,1342,0942,0441,9941,9541,9041,8541,8141,7641,7141,6741,6241,5841,5341,4841,44
Oblast č. 7118,7636,7636,7236,6836,6436,6036,5636,5236,4836,4436,4036,3636,3236,2836,2436,2036,1636,1236,0836,0436,0035,96
Oblast č. 8110,1334,0934,0534,0133,9833,9433,9033,8633,8333,7933,7533,7133,6833,6433,6033,5733,5333,4933,4533,4233,3833,34
Oblast č. 9114,0835,3135,2735,2335,2035,1635,1235,0835,0435,0034,9634,9234,8834,8534,8134,7734,7334,6934,6534,6234,5834,54
Oblast č. 10110,7434,2834,2434,2034,1734,1334,0934,0534,0133,9833,9433,9033,8633,8333,7933,7533,7133,6833,6433,6033,5733,53
Oblast č. 11109,0633,7633,7233,6833,6533,6133,5733,5333,5033,4633,4233,3933,3533,3133,2833,2433,2033,1733,1333,0933,0633,02
Oblast č. 12102,6631,7831,7431,7131,6731,6431,6031,5731,5331,5031,4631,4331,3931,3631,3231,2931,2531,2231,1931,1531,1231,08
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2033,1833,1533,1133,0733,0433,0032,9632,9332,8932,8532,8232,7832,7432,7132,6732,6432,6032,5632,5332,4932,46
Oblast č. 15107,2033,1833,1533,1133,0733,0433,0032,9632,9332,8932,8532,8232,7832,7432,7132,6732,6432,6032,5632,5332,4932,46
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6631,7831,7431,7131,6731,6431,6031,5731,5331,5031,4631,4331,3931,3631,3231,2931,2531,2231,1931,1531,1231,08
Oblast č. 19102,6631,7831,7431,7131,6731,6431,6031,5731,5331,5031,4631,4331,3931,3631,3231,2931,2531,2231,1931,1531,1231,08
Oblast č. 20127,8839,5839,5439,5039,4539,4139,3639,3239,2839,2339,1939,1539,1039,0639,0238,9738,9338,8938,8538,8038,7638,72
Oblast č. 21102,6631,7831,7431,7131,6731,6431,6031,5731,5331,5031,4631,4331,3931,3631,3231,2931,2531,2231,1931,1531,1231,08
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,1825,4425,4125,3825,3625,3325,3025,2725,2425,2125,1925,1625,1325,1025,0825,0525,02
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2324,8424,8124,7824,7524,7324,7024,6724,6424,6224,5924,5624,5424,5124,4824,4524,4324,4024,3724,3524,3224,29
10 000-49 999 obyvatel60,3518,6818,6618,6418,6218,6018,5818,5618,5418,5218,5018,4818,4618,4418,4218,4018,3818,3618,3418,3118,2918,27
2 000-9 999 obyvatel54,7016,9316,9216,9016,8816,8616,8416,8216,8016,7916,7716,7516,7316,7116,6916,6716,6616,6416,6216,6016,5816,56
do 1 999 obyvatel28,258,758,748,738,728,718,708,698,688,678,668,658,648,638,628,618,608,59-8,588,578,56
Pořadový rok 381,8%81,9%82,0%82,1%82,2%82,3%82,4%82,5%82,6%82,7%82,8%82,9%83,0%83,1%83,2%83,3%83,4%83,5%83,6%83,7%83,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2037,2637,2237,1837,1437,1037,0637,0236,9736,9336,8936,8536,8136,7736,7336,6936,6536,6136,5736,5336,4936,45
Oblast č. 2112,8234,1234,0834,0534,0133,9733,9333,9033,8633,8233,7933,7533,7133,6833,6433,6033,5733,5333,4933,4633,4233,38
Oblast č. 3123,1737,2537,2137,1737,1337,0937,0537,0136,9736,9336,8836,8436,8036,7636,7236,6836,6436,6036,5636,5236,4836,44
Oblast č. 4116,2935,1735,1335,0935,0535,0234,9834,9434,9034,8634,8234,7934,7534,7134,6734,6434,6034,5634,5234,4834,4534,41
Oblast č. 5120,9536,5836,5436,5036,4636,4236,3836,3436,3036,2636,2236,1836,1436,1036,0636,0235,9835,9435,9135,8735,8335,79
Oblast č. 6136,8741,3941,3541,3041,2641,2141,1741,1241,0841,0340,9940,9440,9040,8540,8140,7640,7240,6740,6340,5940,5440,50
Oblast č. 7118,7635,9235,8835,8435,8035,7635,7235,6835,6435,6035,5635,5335,4935,4535,4135,3735,3335,2935,2635,2235,1835,14
Oblast č. 8110,1333,3133,2733,2333,2033,1633,1333,0933,0533,0232,9832,9432,9132,8732,8432,8032,7632,7332,6932,6632,6232,59
Oblast č. 9114,0834,5034,4634,4334,3934,3534,3134,2834,2434,2034,1634,1334,0934,0534,0133,9833,9433,9033,8733,8333,7933,76
Oblast č. 10110,7433,4933,4633,4233,3833,3533,3133,2733,2433,2033,1633,1333,0933,0533,0232,9832,9532,9132,8732,8432,8032,77
Oblast č. 11109,0632,9832,9532,9132,8832,8432,8032,7732,7332,7032,6632,6232,5932,5532,5232,4832,4532,4132,3832,3432,3132,27
Oblast č. 12102,6631,0531,0130,9830,9530,9130,8830,8430,8130,7830,7430,7130,6830,6430,6130,5830,5430,5130,4830,4430,4130,38
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2032,4232,3932,3532,3132,2832,2432,2132,1732,1432,1032,0732,0332,0031,9631,9331,8931,8631,8231,7931,7531,72
Oblast č. 15107,2032,4232,3932,3532,3132,2832,2432,2132,1732,1432,1032,0732,0332,0031,9631,9331,8931,8631,8231,7931,7531,72
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6631,0531,0130,9830,9530,9130,8830,8430,8130,7830,7430,7130,6830,6430,6130,5830,5430,5130,4830,4430,4130,38
Oblast č. 19102,6631,0531,0130,9830,9530,9130,8830,8430,8130,7830,7430,7130,6830,6430,6130,5830,5430,5130,4830,4430,4130,38
Oblast č. 20127,8838,6838,6338,5938,5538,5138,4638,4238,3838,3438,3038,2538,2138,1738,1338,0938,0538,0037,9637,9237,8837,84
Oblast č. 21102,6631,0531,0130,9830,9530,9130,8830,8430,8130,7830,7430,7130,6830,6430,6130,5830,5430,5130,4830,4430,4130,38
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2324,2724,2424,2124,1924,1624,1324,1124,0824,0524,0324,0023,9823,9523,9223,9023,8723,8423,8223,7923,7723,74
10 000-49 999 obyvatel60,3518,2518,2318,2118,1918,1718,1518,1318,1118,0918,0818,0618,0418,0218,0017,9817,9617,9417,9217,9017,8817,86
2 000-9 999 obyvatel54,7016,5516,5316,5116,4916,4716,4616,4416,4216,4016,3816,3716,3516,3316,3116,2916,2816,2616,2416,2216,2116,19
do 1 999 obyvatel28,258,558,548,538,528,518,508,498,488,478,468,45-8,448,438,428,418,408,398,388,378,36
Pořadový rok 383,9%84,0%84,1%84,2%84,3%84,4%84,5%84,6%84,7%84,8%84,9%85,0%85,1%85,2%85,3%85,4%85,5%85,6%85,7%85,8%85,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2036,4136,3736,3436,3036,2636,2236,1836,1436,1036,0636,0235,9835,9435,9035,8735,8335,7935,7535,7135,6735,64
Oblast č. 2112,8233,3533,3133,2733,2433,2033,1733,1333,0933,0633,0232,9932,9532,9232,8832,8432,8132,7732,7432,7032,6732,63
Oblast č. 3123,1736,4136,3736,3336,2936,2536,2136,1736,1336,0936,0536,0135,9735,9435,9035,8635,8235,7835,7435,7035,6635,63
Oblast č. 4116,2934,3734,3334,3034,2634,2234,1934,1534,1134,0834,0434,0033,9633,9333,8933,8533,8233,7833,7533,7133,6733,64
Oblast č. 5120,9535,7535,7135,6735,6335,5935,5635,5235,4835,4435,4035,3635,3335,2935,2535,2135,1735,1435,1035,0635,0234,98
Oblast č. 6136,8740,4540,4140,3740,3240,2840,2440,1940,1540,1040,0640,0239,9739,9339,8939,8539,8039,7639,7239,6739,6339,59
Oblast č. 7118,7635,1035,0635,0334,9934,9534,9134,8734,8434,8034,7634,7234,6934,6534,6134,5734,5434,5034,4634,4334,3934,35
Oblast č. 8110,1332,5532,5232,4832,4532,4132,3832,3432,3132,2732,2432,2032,1732,1332,1032,0632,0331,9931,9631,9231,8931,86
Oblast č. 9114,0833,7233,6833,6533,6133,5733,5433,5033,4633,4333,3933,3633,3233,2833,2533,2133,1833,1433,1033,0733,0333,00
Oblast č. 10110,7432,7332,7032,6632,6332,5932,5532,5232,4832,4532,4132,3832,3432,3132,2732,2432,2032,1732,1432,1032,0732,03
Oblast č. 11109,0632,2432,2032,1732,1332,1032,0632,0331,9931,9631,9231,8931,8531,8231,7831,7531,7231,6831,6531,6131,5831,55
Oblast č. 12102,6630,3430,3130,2830,2530,2130,1830,1530,1130,0830,0530,0229,9829,9529,9229,8929,8629,8229,7929,7629,7329,69
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2031,6931,6531,6231,5831,5531,5131,4831,4531,4131,3831,3431,3131,2831,2431,2131,1831,1431,1131,0731,0431,01
Oblast č. 15107,2031,6931,6531,6231,5831,5531,5131,4831,4531,4131,3831,3431,3131,2831,2431,2131,1831,1431,1131,0731,0431,01
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6630,3430,3130,2830,2530,2130,1830,1530,1130,0830,0530,0229,9829,9529,9229,8929,8629,8229,7929,7629,7329,69
Oblast č. 19102,6630,3430,3130,2830,2530,2130,1830,1530,1130,0830,0530,0229,9829,9529,9229,8929,8629,8229,7929,7629,7329,69
Oblast č. 20127,8837,8037,7637,7237,6737,6337,5937,5537,5137,4737,4337,3937,3537,3137,2737,2337,1937,1537,1137,0737,0336,99
Oblast č. 21102,6630,3430,3130,2830,2530,2130,1830,1530,1130,0830,0530,0229,9829,9529,9229,8929,8629,8229,7929,7629,7329,69
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2323,7223,6923,6623,6423,6123,5923,5623,5423,5123,4823,4623,4323,4123,3823,3623,3323,3123,2823,2623,2323,21
10 000-49 999 obyvatel60,3517,8417,8217,8017,7817,7617,7417,7217,7117,6917,6717,6517,6317,6117,5917,5717,5517,5317,5217,5017,4817,46
2 000-9 999 obyvatel54,7016,1716,1516,1416,1216,1016,0816,0716,0516,0316,0116,0015,9815,9615,9415,9315,9115,8915,8815,8615,8415,82
do 1 999 obyvatel28,258,358,34-8,338,328,318,308,298,288,278,268,25-8,248,238,228,218,208,198,18-
Pořadový rok 386,0%86,1%86,2%86,3%86,4%86,5%86,6%86,7%86,8%86,9%87,0%87,1%87,2%87,3%87,4%87,5%87,6%87,7%87,8%87,9%88,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2035,6035,5635,5235,4835,4435,4135,3735,3335,2935,2635,2235,1835,1435,1035,0735,0334,9934,9634,9234,8834,84
Oblast č. 2112,8232,6032,5632,5332,4932,4632,4232,3932,3532,3232,2932,2532,2232,1832,1532,1132,0832,0432,0131,9831,9431,91
Oblast č. 3123,1735,5935,5535,5135,4735,4435,4035,3635,3235,2835,2535,2135,1735,1335,1035,0635,0234,9834,9534,9134,8734,84
Oblast č. 4116,2933,6033,5633,5333,4933,4633,4233,3933,3533,3133,2833,2433,2133,1733,1433,1033,0733,0333,0032,9632,9232,89
Oblast č. 5120,9534,9534,9134,8734,8334,8034,7634,7234,6934,6534,6134,5734,5434,5034,4634,4334,3934,3534,3234,2834,2434,21
Oblast č. 6136,8739,5539,5039,4639,4239,3839,3339,2939,2539,2139,1739,1239,0839,0439,0038,9638,9238,8738,8338,7938,7538,71
Oblast č. 7118,7634,3134,2834,2434,2034,1734,1334,0934,0634,0233,9833,9533,9133,8833,8433,8033,7733,7333,7033,6633,6233,59
Oblast č. 8110,1331,8231,7931,7531,7231,6831,6531,6231,5831,5531,5231,4831,4531,4131,3831,3531,3131,2831,2531,2131,1831,15
Oblast č. 9114,0832,9632,9332,8932,8632,8232,7932,7532,7232,6832,6532,6132,5832,5432,5132,4732,4432,4032,3732,3332,3032,26
Oblast č. 10110,7432,0031,9631,9331,8931,8631,8331,7931,7631,7231,6931,6631,6231,5931,5531,5231,4931,4531,4231,3931,3531,32
Oblast č. 11109,0631,5131,4831,4431,4131,3831,3431,3131,2831,2431,2131,1831,1431,1131,0831,0431,0130,9830,9430,9130,8830,85
Oblast č. 12102,6629,6629,6329,6029,5729,5429,5029,4729,4429,4129,3829,3529,3229,2829,2529,2229,1929,1629,1329,1029,0729,04
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2030,9730,9430,9130,8730,8430,8130,7830,7430,7130,6830,6430,6130,5830,5530,5130,4830,4530,4230,3830,3530,32
Oblast č. 15107,2030,9730,9430,9130,8730,8430,8130,7830,7430,7130,6830,6430,6130,5830,5530,5130,4830,4530,4230,3830,3530,32
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6629,6629,6329,6029,5729,5429,5029,4729,4429,4129,3829,3529,3229,2829,2529,2229,1929,1629,1329,1029,0729,04
Oblast č. 19102,6629,6629,6329,6029,5729,5429,5029,4729,4429,4129,3829,3529,3229,2829,2529,2229,1929,1629,1329,1029,0729,04
Oblast č. 20127,8836,9536,9136,8736,8336,7936,7536,7136,6736,6336,5936,5536,5236,4836,4436,4036,3636,3236,2836,2436,2136,17
Oblast č. 21102,6629,6629,6329,6029,5729,5429,5029,4729,4429,4129,3829,3529,3229,2829,2529,2229,1929,1629,1329,1029,0729,04
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2323,1823,1623,1323,1123,0823,0623,0323,0122,9922,9622,9422,9122,8922,8622,8422,8122,7922,7722,7422,7222,69
10 000-49 999 obyvatel60,3517,4417,4217,4017,3817,3717,3517,3317,3117,2917,2717,2517,2417,2217,2017,1817,1617,1417,1317,1117,0917,07
2 000-9 999 obyvatel54,7015,8115,7915,7715,7615,7415,7215,7115,6915,6715,6615,6415,6215,6115,5915,5715,5615,5415,5215,5115,4915,47
do 1 999 obyvatel28,258,178,168,158,148,138,128,11-8,108,098,088,078,068,058,04-8,038,028,018,007,99
Pořadový rok 388,1%88,2%88,3%88,4%88,5%88,6%88,7%88,8%88,9%89,0%89,1%89,2%89,3%89,4%89,5%89,6%89,7%89,8%89,9%90,0%90,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2034,8134,7734,7334,7034,6634,6234,5934,5534,5134,4834,4434,4034,3734,3334,2934,2634,2234,1934,1534,1134,08
Oblast č. 2112,8231,8731,8431,8131,7731,7431,7131,6731,6431,6131,5731,5431,5131,4731,4431,4131,3731,3431,3131,2731,2431,21
Oblast č. 3123,1734,8034,7634,7234,6934,6534,6134,5834,5434,5034,4734,4334,4034,3634,3234,2934,2534,2134,1834,1434,1134,07
Oblast č. 4116,2932,8532,8232,7932,7532,7232,6832,6532,6132,5832,5432,5132,4732,4432,4132,3732,3432,3032,2732,2432,2032,17
Oblast č. 5120,9534,1734,1334,1034,0634,0333,9933,9533,9233,8833,8533,8133,7833,7433,7033,6733,6333,6033,5633,5333,4933,46
Oblast č. 6136,8738,6738,6338,5938,5538,5038,4638,4238,3838,3438,3038,2638,2238,1838,1438,1038,0638,0237,9837,9437,9037,86
Oblast č. 7118,7633,5533,5233,4833,4533,4133,3833,3433,3033,2733,2333,2033,1633,1333,0933,0633,0232,9932,9532,9232,8932,85
Oblast č. 8110,1331,1131,0831,0531,0230,9830,9530,9230,8830,8530,8230,7930,7530,7230,6930,6630,6230,5930,5630,5330,5030,46
Oblast č. 9114,0832,2332,2032,1632,1332,0932,0632,0331,9931,9631,9231,8931,8631,8231,7931,7631,7231,6931,6631,6231,5931,56
Oblast č. 10110,7431,2931,2531,2231,1931,1531,1231,0931,0631,0230,9930,9630,9230,8930,8630,8330,7930,7630,7330,7030,6630,63
Oblast č. 11109,0630,8130,7830,7530,7130,6830,6530,6230,5830,5530,5230,4930,4630,4230,3930,3630,3330,3030,2630,2330,2030,17
Oblast č. 12102,6629,0028,9728,9428,9128,8828,8528,8228,7928,7628,7328,7028,6728,6428,6128,5828,5528,5228,4928,4628,4328,40
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2030,2930,2530,2230,1930,1630,1330,0930,0630,0330,0029,9729,9429,9029,8729,8429,8129,7829,7529,7229,6829,65
Oblast č. 15107,2030,2930,2530,2230,1930,1630,1330,0930,0630,0330,0029,9729,9429,9029,8729,8429,8129,7829,7529,7229,6829,65
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6629,0028,9728,9428,9128,8828,8528,8228,7928,7628,7328,7028,6728,6428,6128,5828,5528,5228,4928,4628,4328,40
Oblast č. 19102,6629,0028,9728,9428,9128,8828,8528,8228,7928,7628,7328,7028,6728,6428,6128,5828,5528,5228,4928,4628,4328,40
Oblast č. 20127,8836,1336,0936,0536,0135,9835,9435,9035,8635,8235,7935,7535,7135,6735,6335,6035,5635,5235,4835,4535,4135,37
Oblast č. 21102,6629,0028,9728,9428,9128,8828,8528,8228,7928,7628,7328,7028,6728,6428,6128,5828,5528,5228,4928,4628,4328,40
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2322,6722,6422,6222,6022,5722,5522,5222,5022,4822,4522,4322,4122,3822,3622,3422,3122,2922,2622,2422,2222,19
10 000-49 999 obyvatel60,3517,0517,0317,0217,0016,9816,9616,9416,9316,9116,8916,8716,8616,8416,8216,8016,7816,7716,7516,7316,7116,70
2 000-9 999 obyvatel54,7015,4615,4415,4215,4115,3915,3715,3615,3415,3315,3115,2915,2815,2615,2515,2315,2115,2015,1815,1715,1515,13
do 1 999 obyvatel28,25-7,987,977,967,957,947,93-7,927,917,907,897,88-7,877,867,857,847,83-7,82
Pořadový rok 390,2%90,3%90,4%90,5%90,6%90,7%90,8%90,9%91,0%91,1%91,2%91,3%91,4%91,5%91,6%91,7%91,8%91,9%92,0%92,1%92,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2034,0434,0133,9733,9433,9033,8633,8333,7933,7633,7233,6933,6533,6233,5833,5533,5133,4833,4433,4133,3733,34
Oblast č. 2112,8231,1731,1431,1131,0831,0431,0130,9830,9530,9130,8830,8530,8230,7930,7530,7230,6930,6630,6330,5930,5630,53
Oblast č. 3123,1734,0334,0033,9633,9333,8933,8633,8233,7933,7533,7133,6833,6433,6133,5733,5433,5033,4733,4333,4033,3633,33
Oblast č. 4116,2932,1332,1032,0732,0332,0031,9731,9331,9031,8731,8331,8031,7731,7331,7031,6731,6331,6031,5731,5331,5031,47
Oblast č. 5120,9533,4233,3933,3533,3233,2833,2533,2133,1833,1433,1133,0733,0433,0032,9732,9332,9032,8732,8332,8032,7632,73
Oblast č. 6136,8737,8237,7837,7437,7037,6637,6237,5837,5437,5037,4637,4337,3937,3537,3137,2737,2337,1937,1537,1137,0837,04
Oblast č. 7118,7632,8232,7832,7532,7132,6832,6432,6132,5832,5432,5132,4732,4432,4132,3732,3432,3032,2732,2432,2032,1732,14
Oblast č. 8110,1330,4330,4030,3730,3430,3030,2730,2430,2130,1830,1530,1130,0830,0530,0229,9929,9629,9329,9029,8629,8329,80
Oblast č. 9114,0831,5231,4931,4631,4231,3931,3631,3331,2931,2631,2331,1931,1631,1331,1031,0631,0331,0030,9730,9430,9030,87
Oblast č. 10110,7430,6030,5730,5430,5030,4730,4430,4130,3830,3430,3130,2830,2530,2230,1930,1530,1230,0930,0630,0330,0029,97
Oblast č. 11109,0630,1430,1030,0730,0430,0129,9829,9529,9229,8829,8529,8229,7929,7629,7329,7029,6729,6429,6029,5729,5429,51
Oblast č. 12102,6628,3728,3428,3128,2828,2528,2228,1928,1628,1328,1028,0728,0428,0127,9827,9627,9327,9027,8727,8427,8127,78
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2029,6229,5929,5629,5329,5029,4729,4429,4129,3729,3429,3129,2829,2529,2229,1929,1629,1329,1029,0729,0429,01
Oblast č. 15107,2029,6229,5929,5629,5329,5029,4729,4429,4129,3729,3429,3129,2829,2529,2229,1929,1629,1329,1029,0729,0429,01
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6628,3728,3428,3128,2828,2528,2228,1928,1628,1328,1028,0728,0428,0127,9827,9627,9327,9027,8727,8427,8127,78
Oblast č. 19102,6628,3728,3428,3128,2828,2528,2228,1928,1628,1328,1028,0728,0428,0127,9827,9627,9327,9027,8727,8427,8127,78
Oblast č. 20127,8835,3435,3035,2635,2235,1935,1535,1135,0835,0435,0034,9734,9334,8934,8634,8234,7934,7534,7134,6834,6434,60
Oblast č. 21102,6628,3728,3428,3128,2828,2528,2228,1928,1628,1328,1028,0728,0428,0127,9827,9627,9327,9027,8727,8427,8127,78
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2322,1722,1522,1222,1022,0822,0522,0322,0121,9921,9621,9421,9221,8921,8721,8521,8321,8021,7821,7621,7321,71
10 000-49 999 obyvatel60,3516,6816,6616,6416,6316,6116,5916,5716,5616,5416,5216,5016,4916,4716,4516,4416,4216,4016,3816,3716,3516,33
2 000-9 999 obyvatel54,7015,1215,1015,0915,0715,0515,0415,0215,0114,9914,9814,9614,9414,9314,9114,9014,8814,8714,8514,8414,8214,80
do 1 999 obyvatel28,257,817,807,79-7,787,777,767,757,74-7,737,727,717,70-7,697,687,677,66-7,65
Pořadový rok 392,3%92,4%92,5%92,6%92,7%92,8%92,9%93,0%93,1%93,2%93,3%93,4%93,5%93,6%93,7%93,8%93,9%94,0%94,1%94,2%94,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2033,3033,2733,2333,2033,1733,1333,1033,0633,0332,9932,9632,9332,8932,8632,8232,7932,7632,7232,6932,6632,62
Oblast č. 2112,8230,5030,4730,4330,4030,3730,3430,3130,2830,2530,2130,1830,1530,1230,0930,0630,0330,0029,9729,9429,9029,87
Oblast č. 3123,1733,3033,2633,2333,1933,1633,1233,0933,0533,0232,9932,9532,9232,8832,8532,8232,7832,7532,7132,6832,6532,61
Oblast č. 4116,2931,4431,4031,3731,3431,3131,2731,2431,2131,1831,1431,1131,0831,0531,0230,9830,9530,9230,8930,8630,8230,79
Oblast č. 5120,9532,7032,6632,6332,5932,5632,5332,4932,4632,4332,3932,3632,3232,2932,2632,2232,1932,1632,1332,0932,0632,03
Oblast č. 6136,8737,0036,9636,9236,8836,8436,8136,7736,7336,6936,6536,6236,5836,5436,5036,4736,4336,3936,3536,3236,2836,24
Oblast č. 7118,7632,1032,0732,0432,0031,9731,9431,9031,8731,8431,8131,7731,7431,7131,6731,6431,6131,5831,5431,5131,4831,45
Oblast č. 8110,1329,7729,7429,7129,6829,6529,6229,5929,5629,5229,4929,4629,4329,4029,3729,3429,3129,2829,2529,2229,1929,16
Oblast č. 9114,0830,8430,8130,7730,7430,7130,6830,6530,6230,5830,5530,5230,4930,4630,4330,3930,3630,3330,3030,2730,2430,21
Oblast č. 10110,7429,9429,9029,8729,8429,8129,7829,7529,7229,6929,6629,6329,6029,5729,5429,5029,4729,4429,4129,3829,3529,32
Oblast č. 11109,0629,4829,4529,4229,3929,3629,3329,3029,2729,2429,2129,1829,1529,1229,0929,0629,0329,0028,9728,9428,9128,88
Oblast č. 12102,6627,7527,7227,6927,6727,6427,6127,5827,5527,5227,4927,4727,4427,4127,3827,3527,3227,3027,2727,2427,2127,18
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2028,9828,9528,9228,8928,8628,8328,8028,7728,7428,7128,6828,6528,6228,5928,5628,5328,5028,4728,4428,4228,39
Oblast č. 15107,2028,9828,9528,9228,8928,8628,8328,8028,7728,7428,7128,6828,6528,6228,5928,5628,5328,5028,4728,4428,4228,39
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6627,7527,7227,6927,6727,6427,6127,5827,5527,5227,4927,4727,4427,4127,3827,3527,3227,3027,2727,2427,2127,18
Oblast č. 19102,6627,7527,7227,6927,6727,6427,6127,5827,5527,5227,4927,4727,4427,4127,3827,3527,3227,3027,2727,2427,2127,18
Oblast č. 20127,8834,5734,5334,5034,4634,4334,3934,3534,3234,2834,2534,2134,1834,1434,1134,0734,0434,0033,9733,9333,9033,86
Oblast č. 21102,6627,7527,7227,6927,6727,6427,6127,5827,5527,5227,4927,4727,4427,4127,3827,3527,3227,3027,2727,2427,2127,18
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2321,6921,6721,6421,6221,6021,5821,5521,5321,5121,4921,4721,4421,4221,4021,3821,3621,3321,3121,2921,2721,25
10 000-49 999 obyvatel60,3516,3216,3016,2816,2716,2516,2316,2216,2016,1816,1616,1516,1316,1116,1016,0816,0716,0516,0316,0216,0015,98
2 000-9 999 obyvatel54,7014,7914,7714,7614,7414,7314,7114,7014,6814,6714,6514,6414,6214,6114,5914,5814,5614,5514,5314,5214,5014,49
do 1 999 obyvatel28,257,647,637,62-7,617,607,59-7,587,577,567,55-7,547,537,527,51-7,507,497,48
Pořadový rok 394,4%94,5%94,6%94,7%94,8%94,9%95,0%95,1%95,2%95,3%95,4%95,5%95,6%95,7%95,8%95,9%96,0%96,1%96,2%96,3%96,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2032,5932,5532,5232,4932,4532,4232,3932,3532,3232,2932,2632,2232,1932,1632,1232,0932,0632,0331,9931,9631,93
Oblast č. 2112,8229,8429,8129,7829,7529,7229,6929,6629,6329,6029,5729,5429,5129,4829,4529,4229,3929,3629,3329,3029,2729,24
Oblast č. 3123,1732,5832,5532,5132,4832,4532,4132,3832,3532,3132,2832,2532,2132,1832,1532,1232,0832,0532,0231,9931,9531,92
Oblast č. 4116,2930,7630,7330,7030,6730,6330,6030,5730,5430,5130,4830,4530,4230,3830,3530,3230,2930,2630,2330,2030,1730,14
Oblast č. 5120,9531,9931,9631,9331,8931,8631,8331,8031,7631,7331,7031,6731,6331,6031,5731,5431,5131,4731,4431,4131,3831,35
Oblast č. 6136,8736,2036,1736,1336,0936,0636,0235,9835,9435,9135,8735,8335,8035,7635,7235,6935,6535,6235,5835,5435,5135,47
Oblast č. 7118,7631,4131,3831,3531,3231,2931,2531,2231,1931,1631,1331,0931,0631,0331,0030,9730,9330,9030,8730,8430,8130,78
Oblast č. 8110,1329,1329,1029,0729,0429,0128,9828,9528,9228,8928,8628,8328,8028,7828,7528,7228,6928,6628,6328,6028,5728,54
Oblast č. 9114,0830,1830,1530,1130,0830,0530,0229,9929,9629,9329,9029,8729,8429,8129,7829,7529,7229,6929,6629,6329,6029,57
Oblast č. 10110,7429,2929,2629,2329,2029,1729,1429,1129,0829,0529,0228,9928,9628,9328,9128,8828,8528,8228,7928,7628,7328,70
Oblast č. 11109,0628,8528,8228,7928,7628,7328,7028,6728,6428,6128,5828,5528,5328,5028,4728,4428,4128,3828,3528,3228,2928,26
Oblast č. 12102,6627,1627,1327,1027,0727,0427,0226,9926,9626,9326,9126,8826,8526,8226,8026,7726,7426,7126,6926,6626,6326,61
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2028,3628,3328,3028,2728,2428,2128,1828,1528,1228,1028,0728,0428,0127,9827,9527,9227,9027,8727,8427,8127,78
Oblast č. 15107,2028,3628,3328,3028,2728,2428,2128,1828,1528,1228,1028,0728,0428,0127,9827,9527,9227,9027,8727,8427,8127,78
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6627,1627,1327,1027,0727,0427,0226,9926,9626,9326,9126,8826,8526,8226,8026,7726,7426,7126,6926,6626,6326,61
Oblast č. 19102,6627,1627,1327,1027,0727,0427,0226,9926,9626,9326,9126,8826,8526,8226,8026,7726,7426,7126,6926,6626,6326,61
Oblast č. 20127,8833,8333,7933,7633,7233,6933,6533,6233,5833,5533,5233,4833,4533,4133,3833,3433,3133,2833,2433,2133,1733,14
Oblast č. 21102,6627,1627,1327,1027,0727,0427,0226,9926,9626,9326,9126,8826,8526,8226,8026,7726,7426,7126,6926,6626,6326,61
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2321,2221,2021,1821,1621,1421,1221,0921,0721,0521,0321,0120,9920,9620,9420,9220,9020,8820,8620,8420,8220,79
10 000-49 999 obyvatel60,3515,9715,9515,9315,9215,9015,8815,8715,8515,8415,8215,8015,7915,7715,7515,7415,7215,7115,6915,6715,6615,64
2 000-9 999 obyvatel54,7014,4714,4614,4414,4314,4114,4014,3814,3714,3514,3414,3214,3114,2914,2814,2714,2514,2414,2214,2114,1914,18
do 1 999 obyvatel28,25-7,477,467,45-7,447,437,42-7,417,407,39-7,387,377,367,35-7,347,33-
Pořadový rok 396,5%96,6%96,7%96,8%96,9%97,0%97,1%97,2%97,3%97,4%97,5%97,6%97,7%97,8%97,9%98,0%98,1%98,2%98,3%98,4%98,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2031,9031,8631,8331,8031,7731,7331,7031,6731,6431,6131,5731,5431,5131,4831,4531,4131,3831,3531,3231,2931,26
Oblast č. 2112,8229,2129,1829,1529,1229,0929,0629,0329,0028,9728,9428,9128,8828,8628,8328,8028,7728,7428,7128,6828,6528,62
Oblast č. 3123,1731,8931,8631,8231,7931,7631,7331,6931,6631,6331,6031,5731,5331,5031,4731,4431,4131,3831,3431,3131,2831,25
Oblast č. 4116,2930,1130,0830,0530,0229,9829,9529,9229,8929,8629,8329,8029,7729,7429,7129,6829,6529,6229,5929,5629,5329,50
Oblast č. 5120,9531,3131,2831,2531,2231,1931,1531,1231,0931,0631,0331,0030,9730,9330,9030,8730,8430,8130,7830,7530,7230,69
Oblast č. 6136,8735,4335,4035,3635,3335,2935,2535,2235,1835,1535,1135,0835,0435,0134,9734,9334,9034,8634,8334,7934,7634,72
Oblast č. 7118,7630,7530,7230,6830,6530,6230,5930,5630,5330,5030,4730,4430,4130,3730,3430,3130,2830,2530,2230,1930,1630,13
Oblast č. 8110,1328,5128,4828,4528,4328,4028,3728,3428,3128,2828,2528,2228,2028,1728,1428,1128,0828,0528,0328,0027,9727,94
Oblast č. 9114,0829,5329,5029,4729,4529,4229,3929,3629,3329,3029,2729,2429,2129,1829,1529,1229,0929,0629,0329,0028,9728,94
Oblast č. 10110,7428,6728,6428,6128,5828,5528,5328,5028,4728,4428,4128,3828,3528,3228,2928,2728,2428,2128,1828,1528,1228,10
Oblast č. 11109,0628,2428,2128,1828,1528,1228,0928,0628,0428,0127,9827,9527,9227,8927,8727,8427,8127,7827,7527,7327,7027,67
Oblast č. 12102,6626,5826,5526,5226,5026,4726,4426,4226,3926,3626,3426,3126,2826,2626,2326,2026,1826,1526,1326,1026,0726,05
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2027,7527,7327,7027,6727,6427,6127,5927,5627,5327,5027,4727,4527,4227,3927,3627,3427,3127,2827,2527,2327,20
Oblast č. 15107,2027,7527,7327,7027,6727,6427,6127,5927,5627,5327,5027,4727,4527,4227,3927,3627,3427,3127,2827,2527,2327,20
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6626,5826,5526,5226,5026,4726,4426,4226,3926,3626,3426,3126,2826,2626,2326,2026,1826,1526,1326,1026,0726,05
Oblast č. 19102,6626,5826,5526,5226,5026,4726,4426,4226,3926,3626,3426,3126,2826,2626,2326,2026,1826,1526,1326,1026,0726,05
Oblast č. 20127,8833,1133,0733,0433,0132,9732,9432,9132,8732,8432,8132,7732,7432,7132,6732,6432,6132,5732,5432,5132,4832,44
Oblast č. 21102,6626,5826,5526,5226,5026,4726,4426,4226,3926,3626,3426,3126,2826,2626,2326,2026,1826,1526,1326,1026,0726,05
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2320,7720,7520,7320,7120,6920,6720,6520,6320,6020,5820,5620,5420,5220,5020,4820,4620,4420,4220,4020,3820,36
10 000-49 999 obyvatel60,3515,6315,6115,6015,5815,5615,5515,5315,5215,5015,4815,4715,4515,4415,4215,4115,3915,3815,3615,3415,3315,31
2 000-9 999 obyvatel54,7014,1614,1514,1414,1214,1114,0914,0814,0614,0514,0414,0214,0113,9913,9813,9613,9513,9413,9213,9113,8913,88
do 1 999 obyvatel28,257,327,317,30-7,297,287,27-7,267,257,24-7,237,227,21-7,207,19-7,187,17
Pořadový rok 398,6%98,7%98,8%98,9%99,0%99,1%99,2%99,3%99,4%99,5%99,6%99,7%99,8%99,9%100,0%100,1%100,2%100,3%100,4%100,5%1100,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2031,2331,1931,1631,1331,1031,0731,0431,0130,9830,9430,9130,8830,8530,8230,7930,7630,7330,7030,6730,6430,61
Oblast č. 2112,8228,5928,5728,5428,5128,4828,4528,4228,3928,3728,3428,3128,2828,2528,2228,2028,1728,1428,1128,0828,0628,03
Oblast č. 3123,1731,2231,1931,1531,1231,0931,0631,0331,0030,9730,9430,9130,8730,8430,8130,7830,7530,7230,6930,6630,6330,60
Oblast č. 4116,2929,4729,4429,4129,3929,3629,3329,3029,2729,2429,2129,1829,1529,1229,0929,0629,0329,0028,9828,9528,9228,89
Oblast č. 5120,9530,6530,6230,5930,5630,5330,5030,4730,4430,4130,3830,3530,3230,2930,2630,2330,2030,1730,1430,1130,0830,05
Oblast č. 6136,8734,6934,6534,6234,5834,5534,5234,4834,4534,4134,3834,3434,3134,2734,2434,2134,1734,1434,1034,0734,0434,00
Oblast č. 7118,7630,1030,0730,0430,0129,9829,9529,9229,8929,8629,8329,8029,7729,7429,7129,6829,6529,6229,5929,5629,5329,50
Oblast č. 8110,1327,9127,8827,8627,8327,8027,7727,7527,7227,6927,6627,6327,6127,5827,5527,5227,5027,4727,4427,4127,3927,36
Oblast č. 9114,0828,9128,8828,8628,8328,8028,7728,7428,7128,6828,6528,6328,6028,5728,5428,5128,4828,4528,4328,4028,3728,34
Oblast č. 10110,7428,0728,0428,0127,9827,9527,9327,9027,8727,8427,8227,7927,7627,7327,7027,6827,6527,6227,5927,5727,5427,51
Oblast č. 11109,0627,6427,6127,5927,5627,5327,5027,4827,4527,4227,3927,3727,3427,3127,2827,2627,2327,2027,1727,1527,1227,09
Oblast č. 12102,6626,0225,9925,9725,9425,9225,8925,8625,8425,8125,7925,7625,7325,7125,6825,6625,6325,6125,5825,5525,5325,50
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2027,1727,1427,1227,0927,0627,0327,0126,9826,9526,9326,9026,8726,8526,8226,7926,7626,7426,7126,6826,6626,63
Oblast č. 15107,2027,1727,1427,1227,0927,0627,0327,0126,9826,9526,9326,9026,8726,8526,8226,7926,7626,7426,7126,6826,6626,63
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6626,0225,9925,9725,9425,9225,8925,8625,8425,8125,7925,7625,7325,7125,6825,6625,6325,6125,5825,5525,5325,50
Oblast č. 19102,6626,0225,9925,9725,9425,9225,8925,8625,8425,8125,7925,7625,7325,7125,6825,6625,6325,6125,5825,5525,5325,50
Oblast č. 20127,8832,4132,3832,3532,3132,2832,2532,2232,1832,1532,1232,0932,0632,0231,9931,9631,9331,9031,8631,8331,8031,77
Oblast č. 21102,6626,0225,9925,9725,9425,9225,8925,8625,8425,8125,7925,7625,7325,7125,6825,6625,6325,6125,5825,5525,5325,50
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2320,3420,3220,3020,2720,2520,2320,2120,1920,1720,1520,1320,1120,0920,0720,0520,0320,0119,9919,9719,9519,93
10 000-49 999 obyvatel60,3515,3015,2815,2715,2515,2415,2215,2115,1915,1815,1615,1515,1315,1215,1015,0815,0715,0515,0415,0215,0114,99
2 000-9 999 obyvatel54,7013,8713,8513,8413,8213,8113,8013,7813,7713,7613,7413,7313,7113,7013,6913,6713,6613,6513,6313,6213,6113,59
do 1 999 obyvatel28,257,16-7,157,14-7,137,127,11-7,107,09-7,087,077,06-7,057,04-7,037,02
Pořadový rok 3100,7%100,8%100,9%101,0%101,1%101,2%101,3%101,4%101,5%101,6%101,7%101,8%101,9%102,0%102,1%102,2%102,3%102,4%102,5%102,6%102,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2030,5830,5430,5130,4830,4530,4230,3930,3630,3330,3030,2730,2430,2130,1830,1530,1230,0930,0630,0330,0029,98
Oblast č. 2112,8228,0027,9727,9427,9227,8927,8627,8327,8127,7827,7527,7227,7027,6727,6427,6127,5927,5627,5327,5027,4827,45
Oblast č. 3123,1730,5730,5430,5130,4830,4530,4230,3930,3630,3330,3030,2730,2430,2130,1830,1530,1230,0930,0630,0330,0029,97
Oblast č. 4116,2928,8628,8328,8028,7728,7528,7228,6928,6628,6328,6028,5828,5528,5228,4928,4628,4328,4128,3828,3528,3228,29
Oblast č. 5120,9530,0229,9929,9629,9329,9029,8729,8429,8129,7829,7529,7229,6929,6629,6329,6029,5729,5429,5229,4929,4629,43
Oblast č. 6136,8733,9733,9333,9033,8733,8333,8033,7733,7333,7033,6633,6333,6033,5633,5333,5033,4733,4333,4033,3733,3333,30
Oblast č. 7118,7629,4729,4429,4129,3929,3629,3329,3029,2729,2429,2129,1829,1529,1229,1029,0729,0429,0128,9828,9528,9228,90
Oblast č. 8110,1327,3327,3027,2827,2527,2227,2027,1727,1427,1227,0927,0627,0427,0126,9826,9526,9326,9026,8826,8526,8226,80
Oblast č. 9114,0828,3128,2828,2628,2328,2028,1728,1428,1228,0928,0628,0328,0027,9827,9527,9227,8927,8727,8427,8127,7827,76
Oblast č. 10110,7427,4827,4627,4327,4027,3727,3527,3227,2927,2727,2427,2127,1827,1627,1327,1027,0827,0527,0227,0026,9726,94
Oblast č. 11109,0627,0727,0427,0126,9926,9626,9326,9126,8826,8526,8326,8026,7726,7526,7226,6926,6726,6426,6126,5926,5626,54
Oblast č. 12102,6625,4825,4525,4325,4025,3825,3525,3325,3025,2825,2525,2325,2025,1825,1525,1325,1025,0825,0525,0325,00
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2026,6126,5826,5526,5326,5026,4726,4526,4226,3926,3726,3426,3226,2926,2626,2426,2126,1926,1626,1326,1126,08
Oblast č. 15107,2026,6126,5826,5526,5326,5026,4726,4526,4226,3926,3726,3426,3226,2926,2626,2426,2126,1926,1626,1326,1126,08
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,6625,4825,4525,4325,4025,3825,3525,3325,3025,2825,2525,2325,2025,1825,1525,1325,1025,0825,0525,0325,00
Oblast č. 19102,6625,4825,4525,4325,4025,3825,3525,3325,3025,2825,2525,2325,2025,1825,1525,1325,1025,0825,0525,0325,00
Oblast č. 20127,8831,7431,7031,6731,6431,6131,5831,5531,5231,4931,4531,4231,3931,3631,3331,3031,2731,2431,2131,1831,1431,11
Oblast č. 21102,6625,4825,4525,4325,4025,3825,3525,3325,3025,2825,2525,2325,2025,1825,1525,1325,1025,0825,0525,0325,00
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2319,9119,8919,8719,8519,8319,8119,7919,7719,7619,7419,7219,7019,6819,6619,6419,6219,6019,5819,5619,5419,52
10 000-49 999 obyvatel60,3514,9814,9714,9514,9414,9214,9114,8914,8814,8614,8514,8314,8214,8014,7914,7714,7614,7414,7314,7214,7014,69
2 000-9 999 obyvatel54,7013,5813,5613,5513,5413,5213,5113,5013,4813,4713,4613,4413,4313,4213,4013,3913,3813,3613,3513,3413,3213,31
do 1 999 obyvatel28,257,01-7,00
Pořadový rok 3102,8%102,9%103,0%103,1%103,2%103,3%103,4%103,5%103,6%103,7%103,8%103,9%104,0%104,1%104,2%104,3%104,4%104,5%104,6%104,7%104,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2029,9529,9229,8929,8629,8329,8029,7729,7429,7129,6829,6529,6229,5929,5729,5429,5129,4829,4529,4229,3929,36
Oblast č. 2112,8227,4227,4027,3727,3427,3227,2927,2627,2327,2127,1827,1527,1327,1027,0727,0527,0227,0026,9726,9426,9226,89
Oblast č. 3123,1729,9429,9129,8829,8529,8229,7929,7629,7329,7029,6729,6529,6229,5929,5629,5329,5029,4729,4429,4129,3929,36
Oblast č. 4116,2928,2728,2428,2128,1828,1628,1328,1028,0728,0428,0227,9927,9627,9327,9127,8827,8527,8327,8027,7727,7427,72
Oblast č. 5120,9529,4029,3729,3429,3129,2829,2529,2329,2029,1729,1429,1129,0829,0529,0329,0028,9728,9428,9128,8828,8628,83
Oblast č. 6136,8733,2733,2333,2033,1733,1433,1033,0733,0433,0132,9732,9432,9132,8832,8532,8132,7832,7532,7232,6932,6532,62
Oblast č. 7118,7628,8728,8428,8128,7828,7528,7228,7028,6728,6428,6128,5828,5628,5328,5028,4728,4428,4228,3928,3628,3328,31
Oblast č. 8110,1326,7726,7426,7226,6926,6626,6426,6126,5926,5626,5326,5126,4826,4626,4326,4026,3826,3526,3326,3026,2726,25
Oblast č. 9114,0827,7327,7027,6727,6527,6227,5927,5727,5427,5127,4827,4627,4327,4027,3827,3527,3227,3027,2727,2427,2227,19
Oblast č. 10110,7426,9226,8926,8626,8426,8126,7926,7626,7326,7126,6826,6526,6326,6026,5826,5526,5226,5026,4726,4526,4226,39
Oblast č. 11109,0626,5126,4826,4626,4326,4126,3826,3526,3326,3026,2826,2526,2226,2026,1726,1526,1226,1026,0726,0526,0225,99
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2026,0626,0326,0125,9825,9525,9325,9025,8825,8525,8325,8025,7825,7525,7325,7025,6825,6525,6325,6025,5825,55
Oblast č. 15107,2026,0626,0326,0125,9825,9525,9325,9025,8825,8525,8325,8025,7825,7525,7325,7025,6825,6525,6325,6025,5825,55
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8831,0831,0531,0230,9930,9630,9330,9030,8730,8430,8130,7830,7530,7230,6930,6630,6330,6030,5730,5430,5130,48
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2319,5019,4819,4619,4519,4319,4119,3919,3719,3519,3319,3119,2919,2719,2619,2419,2219,2019,1819,1619,1419,12
10 000-49 999 obyvatel60,3514,6714,6614,6414,6314,6114,6014,5914,5714,5614,5414,5314,5114,5014,4914,4714,4614,4414,4314,4114,4014,39
2 000-9 999 obyvatel54,7013,3013,2913,2713,2613,2513,2313,2213,2113,1913,1813,1713,1613,1413,1313,1213,1013,0913,0813,0713,0513,04
do 1 999 obyvatel28,25
Pořadový rok 3104,9%105,0%105,1%105,2%105,3%105,4%105,5%105,6%105,7%105,8%105,9%106,0%106,1%106,2%106,3%106,4%106,5%106,6%106,7%106,8%106,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2029,3429,3129,2829,2529,2229,1929,1629,1429,1129,0829,0529,0228,9928,9728,9428,9128,8828,8528,8328,8028,77
Oblast č. 2112,8226,8626,8426,8126,7926,7626,7326,7126,6826,6626,6326,6026,5826,5526,5326,5026,4826,4526,4226,4026,3726,35
Oblast č. 3123,1729,3329,3029,2729,2429,2129,1929,1629,1329,1029,0729,0429,0228,9928,9628,9328,9028,8828,8528,8228,7928,76
Oblast č. 4116,2927,6927,6627,6427,6127,5827,5627,5327,5027,4827,4527,4227,4027,3727,3427,3227,2927,2627,2427,2127,1827,16
Oblast č. 5120,9528,8028,7728,7428,7228,6928,6628,6328,6028,5828,5528,5228,4928,4728,4428,4128,3828,3628,3328,3028,2728,25
Oblast č. 6136,8732,5932,5632,5332,4932,4632,4332,4032,3732,3432,3132,2732,2432,2132,1832,1532,1232,0932,0632,0231,9931,96
Oblast č. 7118,7628,2828,2528,2228,2028,1728,1428,1128,0928,0628,0328,0027,9827,9527,9227,9027,8727,8427,8127,7927,7627,73
Oblast č. 8110,1326,2226,2026,1726,1526,1226,1026,0726,0526,0225,9925,9725,9425,9225,8925,8725,8425,8225,7925,7725,7425,72
Oblast č. 9114,0827,1627,1427,1127,0827,0627,0327,0126,9826,9526,9326,9026,8726,8526,8226,8026,7726,7426,7226,6926,6726,64
Oblast č. 10110,7426,3726,3426,3226,2926,2726,2426,2226,1926,1626,1426,1126,0926,0626,0426,0125,9925,9625,9425,9125,8925,86
Oblast č. 11109,0625,9725,9425,9225,8925,8725,8425,8225,7925,7725,7425,7225,6925,6725,6425,6225,5925,5725,5425,5225,4925,47
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2025,5325,5025,4825,4525,4325,4025,3825,3525,3325,3025,2825,2525,2325,2125,1825,1625,1325,1125,0825,0625,04
Oblast č. 15107,2025,5325,5025,4825,4525,4325,4025,3825,3525,3325,3025,2825,2525,2325,2125,1825,1625,1325,1125,0825,0625,04
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8830,4530,4230,3930,3630,3330,3030,2730,2430,2130,1830,1530,1330,1030,0730,0430,0129,9829,9529,9229,8929,86
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2319,1119,0919,0719,0519,0319,0118,9918,9818,9618,9418,9218,9018,8818,8718,8518,8318,8118,7918,7718,7618,74
10 000-49 999 obyvatel60,3514,3714,3614,3414,3314,3214,3014,2914,2714,2614,2514,2314,2214,2114,1914,1814,1614,1514,1414,1214,1114,10
2 000-9 999 obyvatel54,7013,0313,0113,0012,9912,9812,9612,9512,9412,9312,9112,9012,8912,8812,8612,8512,8412,8312,8112,8012,7912,78
do 1 999 obyvatel28,25
Pořadový rok 3107,0%107,1%107,2%107,3%107,4%107,5%107,6%107,7%107,8%107,9%108,0%108,1%108,2%108,3%108,4%108,5%108,6%108,7%108,8%108,9%109,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2028,7428,7228,6928,6628,6328,6028,5828,5528,5228,5028,4728,4428,4128,3928,3628,3328,3028,2828,2528,2228,20
Oblast č. 2112,8226,3226,3026,2726,2526,2226,2026,1726,1426,1226,0926,0726,0426,0225,9925,9725,9425,9225,9025,8725,8525,82
Oblast č. 3123,1728,7428,7128,6828,6528,6328,6028,5728,5428,5228,4928,4628,4328,4128,3828,3528,3228,3028,2728,2428,2228,19
Oblast č. 4116,2927,1327,1127,0827,0527,0327,0026,9726,9526,9226,9026,8726,8526,8226,7926,7726,7426,7226,6926,6726,6426,61
Oblast č. 5120,9528,2228,1928,1628,1428,1128,0828,0628,0328,0027,9727,9527,9227,8927,8727,8427,8127,7927,7627,7327,7127,68
Oblast č. 6136,8731,9331,9031,8731,8431,8131,7831,7531,7231,6931,6631,6331,6031,5731,5331,5031,4731,4431,4131,3831,3531,32
Oblast č. 7118,7627,7127,6827,6527,6327,6027,5727,5527,5227,4927,4727,4427,4227,3927,3627,3427,3127,2827,2627,2327,2127,18
Oblast č. 8110,1325,6925,6725,6425,6225,6025,5725,5525,5225,5025,4725,4525,4225,4025,3725,3525,3325,3025,2825,2525,2325,21
Oblast č. 9114,0826,6226,5926,5626,5426,5126,4926,4626,4426,4126,3926,3626,3426,3126,2826,2626,2326,2126,1826,1626,1326,11
Oblast č. 10110,7425,8425,8125,7925,7625,7425,7125,6925,6625,6425,6125,5925,5625,5425,5225,4925,4725,4425,4225,3925,3725,34
Oblast č. 11109,0625,4425,4225,4025,3725,3525,3225,3025,2725,2525,2325,2025,1825,1525,1325,1025,0825,0625,0325,01
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,2025,01
Oblast č. 15107,2025,01
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8829,8329,8129,7829,7529,7229,6929,6629,6329,6129,5829,5529,5229,4929,4629,4429,4129,3829,3529,3229,2929,27
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2318,7218,7018,6818,6718,6518,6318,6118,5918,5818,5618,5418,5218,5018,4918,4718,4518,4318,4218,4018,3818,36
10 000-49 999 obyvatel60,3514,0814,0714,0614,0414,0314,0114,0013,9913,9713,9613,9513,9313,9213,9113,8913,8813,8713,8513,8413,8313,81
2 000-9 999 obyvatel54,7012,7612,7512,7412,7312,7212,7012,6912,6812,6712,6512,6412,6312,6212,6112,5912,5812,5712,5612,5512,5312,52
do 1 999 obyvatel28,25
Pořadový rok 3109,1%109,2%109,3%109,4%109,5%109,6%109,7%109,8%109,9%110,0%110,1%110,2%110,3%110,4%110,5%110,6%110,7%110,8%110,9%111,0%111,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2028,1728,1428,1228,0928,0628,0328,0127,9827,9527,9327,9027,8827,8527,8227,8027,7727,7427,7227,6927,6627,64
Oblast č. 2112,8225,8025,7725,7525,7225,7025,6725,6525,6225,6025,5825,5525,5325,5025,4825,4525,4325,4125,3825,3625,3325,31
Oblast č. 3123,1728,1628,1428,1128,0828,0528,0328,0027,9727,9527,9227,8927,8727,8427,8227,7927,7627,7427,7127,6827,6627,63
Oblast č. 4116,2926,5926,5626,5426,5126,4926,4626,4426,4126,3926,3626,3426,3126,2926,2626,2426,2126,1926,1626,1426,1126,09
Oblast č. 5120,9527,6527,6327,6027,5827,5527,5227,5027,4727,4427,4227,3927,3727,3427,3127,2927,2627,2427,2127,1827,1627,13
Oblast č. 6136,8731,2931,2631,2331,2031,1731,1431,1231,0931,0631,0331,0030,9730,9430,9130,8830,8530,8230,7930,7630,7330,70
Oblast č. 7118,7627,1527,1327,1027,0827,0527,0227,0026,9726,9526,9226,9026,8726,8526,8226,7926,7726,7426,7226,6926,6726,64
Oblast č. 8110,1325,1825,1625,1325,1125,0925,0625,0425,01
Oblast č. 9114,0826,0826,0626,0326,0125,9825,9625,9425,9125,8925,8625,8425,8125,7925,7625,7425,7125,6925,6725,6425,6225,59
Oblast č. 10110,7425,3225,3025,2725,2525,2225,2025,1825,1525,1325,1025,0825,0625,0325,01
Oblast č. 11109,06
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,20
Oblast č. 15107,20
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8829,2429,2129,1829,1629,1329,1029,0729,0429,0228,9928,9628,9328,9128,8828,8528,8228,8028,7728,7428,7128,69
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2318,3518,3318,3118,2918,2818,2618,2418,2218,2118,1918,1718,1518,1418,1218,1018,0918,0718,0518,0318,0218,00
10 000-49 999 obyvatel60,3513,8013,7913,7713,7613,7513,7413,7213,7113,7013,6813,6713,6613,6413,6313,6213,6113,5913,5813,5713,5513,54
2 000-9 999 obyvatel54,7012,5112,5012,4912,4712,4612,4512,4412,4312,4112,4012,3912,3812,3712,3612,3412,3312,3212,3112,3012,2912,27
do 1 999 obyvatel28,25
Pořadový rok 3111,2%111,3%111,4%111,5%111,6%111,7%111,8%111,9%112%112,1%112,2%112,3%112,4%112,5%112,6%112,7%112,8%112,9%113,0%113,1%113,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2027,6127,5927,5627,5327,5127,4827,4627,4327,4027,3827,3527,3327,3027,2827,2527,2227,2027,1727,1527,1227,10
Oblast č. 2112,8225,2925,2625,2425,2125,1925,1725,1425,1225,1025,0725,0525,0225,00
Oblast č. 3123,1727,6127,5827,5527,5327,5027,4727,4527,4227,4027,3727,3527,3227,2927,2727,2427,2227,1927,1727,1427,1227,09
Oblast č. 4116,2926,0626,0426,0125,9925,9725,9425,9225,8925,8725,8425,8225,7925,7725,7525,7225,7025,6725,6525,6325,6025,58
Oblast č. 5120,9527,1127,0827,0627,0327,0126,9826,9526,9326,9026,8826,8526,8326,8026,7826,7526,7326,7026,6826,6526,6326,60
Oblast č. 6136,8730,6830,6530,6230,5930,5630,5330,5030,4730,4430,4230,3930,3630,3330,3030,2730,2430,2230,1930,1630,1330,10
Oblast č. 7118,7626,6226,5926,5726,5426,5226,4926,4726,4426,4226,3926,3726,3426,3226,2926,2726,2426,2226,1926,1726,1426,12
Oblast č. 8110,13
Oblast č. 9114,0825,5725,5425,5225,5025,4725,4525,4225,4025,3825,3525,3325,3025,2825,2625,2325,2125,1925,1625,1425,1125,09
Oblast č. 10110,74
Oblast č. 11109,06
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,20
Oblast č. 15107,20
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8828,6628,6328,6128,5828,5528,5328,5028,4728,4428,4228,3928,3628,3428,3128,2828,2628,2328,2028,1828,1528,13
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2317,9817,9717,9517,9317,9217,9017,8817,8617,8517,8317,8117,8017,7817,7617,7517,7317,7117,7017,6817,6617,65
10 000-49 999 obyvatel60,3513,5313,5213,5013,4913,4813,4613,4513,4413,4313,4113,4013,3913,3813,3613,3513,3413,3313,3113,3013,2913,28
2 000-9 999 obyvatel do 1 999 obyvatel54,70 28,2512,2612,2512,2412,2312,2212,2012,1912,1812,1712,1612,1512,1412,1212,1112,1012,0912,0812,0712,0612,0412,03
Pořadový rok 3113,3%113,4%113,5%113,6%113,7%113,8%113,9%114,0%114,1%114,2%114,3%114,4%114,5%114,6%114,7%114,8%114,9%115%115,1%115,2%115,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2027,0727,0527,0227,0026,9726,9426,9226,8926,8726,8426,8226,7926,7726,7426,7226,6926,6726,6426,6226,6026,57
Oblast č. 2112,82
Oblast č. 3123,1727,0627,0427,0126,9926,9626,9426,9126,8926,8626,8426,8126,7926,7626,7426,7126,6926,6626,6426,6126,5926,56
Oblast č. 4116,2925,5525,5325,5125,4825,4625,4325,4125,3925,3625,3425,3225,2925,2725,2425,2225,2025,1725,1525,1325,1025,08
Oblast č. 5120,9526,5826,5526,5326,5026,4826,4526,4326,4026,3826,3526,3326,3026,2826,2626,2326,2126,1826,1626,1326,1126,09
Oblast č. 6136,8730,0730,0530,0229,9929,9629,9329,9129,8829,8529,8229,7929,7729,7429,7129,6829,6629,6329,6029,5729,5529,52
Oblast č. 7118,7626,1026,0726,0526,0226,0025,9725,9525,9325,9025,8825,8525,8325,8025,7825,7625,7325,7125,6825,6625,6425,61
Oblast č. 8110,13
Oblast č. 9114,0825,0725,0425,0225,00
Oblast č. 10110,74
Oblast č. 11109,06
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,20
Oblast č. 15107,20
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8828,1028,0728,0528,0227,9927,9727,9427,9227,8927,8627,8427,8127,7927,7627,7327,7127,6827,6627,6327,6127,58
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2317,6317,6117,6017,5817,5717,5517,5317,5217,5017,4817,4717,4517,4317,4217,4017,3917,3717,3517,3417,3217,31
10 000-49 999 obyvatel60,3513,2613,2513,2413,2313,2113,2013,1913,1813,1613,1513,1413,1313,1213,1013,0913,0813,0713,0513,0413,0313,02
2 000-9 999 obyvatel54,7012,0212,0112,0011,9911,9811,9711,9511,9411,9311,9211,9111,9011,8911,8811,8711,8511,8411,8311,8211,8111,80
do 1 999 obyvatel28,25
Pořadový rok 3115,4%115,5%115,6%115,7%115,8%115,9%116,0%116,1%116,2%116,3%116,4%116,5%116,6%116,7%116,8%116,9%117,0%117,1%117,2%117,3%117,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2026,5526,5226,5026,4726,4526,4226,4026,3726,3526,3326,3026,2826,2526,2326,2026,1826,1626,1326,1126,0826,06
Oblast č. 2112,82
Oblast č. 3123,1726,5426,5126,4926,4726,4426,4226,3926,3726,3426,3226,2926,2726,2526,2226,2026,1726,1526,1326,1026,0826,05
Oblast č. 4116,2925,0625,0325,01
Oblast č. 5120,9526,0626,0426,0125,9925,9625,9425,9225,8925,8725,8425,8225,8025,7725,7525,7325,7025,6825,6525,6325,6125,58
Oblast č. 6136,8729,4929,4629,4429,4129,3829,3529,3329,3029,2729,2529,2229,1929,1729,1429,1129,0829,0629,0329,0028,9828,95
Oblast č. 7118,7625,5925,5725,5425,5225,4925,4725,4525,4225,4025,3825,3525,3325,3125,2825,2625,2425,2125,1925,1725,1425,12
Oblast č. 8110,13
Oblast č. 9114,08
Oblast č. 10110,74
Oblast č. 11109,06
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,20
Oblast č. 15107,20
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8827,5527,5327,5027,4827,4527,4327,4027,3827,3527,3327,3027,2827,2527,2227,2027,1727,1527,1227,1027,0727,05
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2317,2917,2717,2617,2417,2217,2117,1917,1817,1617,1517,1317,1117,1017,0817,0717,0517,0417,0217,0016,9916,97
10 000-49 999 obyvatel60,3513,0112,9912,9812,9712,9612,9512,9312,9212,9112,9012,8912,8712,8612,8512,8412,8312,8212,8012,7912,7812,77
2 000-9 999 obyvatel54,7011,7911,7811,7711,7611,7511,7311,7211,7111,7011,6911,6811,6711,6611,6511,6411,6311,6211,6111,5911,5811,57
do 1 999 obyvatel28,25
Pořadový rok 3117,5%117,6%117,7%117,8117,9%118,0%118,1%118,2%118,3%118,4%118,5%118,6%118,7%118,9118,9%119,0%119,1%119,2%119,3%119,4%119,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2026,0426,0125,9925,9625,9425,9225,8925,8725,8525,8225,8025,7725,7525,7325,7025,6825,6625,6325,6125,5925,56
Oblast č. 2112,82
Oblast č. 3123,1726,0326,0125,9825,9625,9325,9125,8925,8625,8425,8225,7925,7725,7525,7225,7025,6725,6525,6325,6025,5825,56
Oblast č. 4116,29
Oblast č. 5120,9525,5625,5425,5125,4925,4725,4425,4225,4025,3725,3525,3325,3025,2825,2625,2325,2125,1925,1725,1425,1225,10
Oblast č. 6136,8728,9228,9028,8728,8428,8228,7928,7728,7428,7128,6928,6628,6328,6128,5828,5628,5328,5028,4828,4528,4328,40
Oblast č. 7118,7625,1025,0725,0525,0325,01
Oblast č. 8110,13
Oblast č. 9114,08
Oblast č. 10110,74
Oblast č. 11109,06
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,20
Oblast č. 15107,20
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8827,0227,0026,9826,9526,9326,9026,8826,8526,8326,8026,7826,7526,7326,7026,6826,6626,6326,6126,5826,5626,53
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2316,9616,9416,9316,9116,8916,8816,8616,8516,8316,8216,8016,7916,7716,7616,7416,7316,7116,7016,6816,6616,65
10 000-49 999 obyvatel60,3512,7612,7412,7312,7212,7112,7012,6912,6712,6612,6512,6412,6312,6212,6112,5912,5812,5712,5612,5512,5412,53
2 000-9 999 obyvatel54,7011,5611,5511,5411,5311,5211,5111,5011,4911,4811,4711,4611,4511,4411,4311,4211,4011,3911,3811,3711,3611,35
do 1 999 obyvatel28,25
Pořadový rok 3119,6%119,7%119,10119,9%120,0%120,1%120,2%120,3%120,4%120,5%120,6%120,7%120,8%120,9%121,0%121,1%121,2%121,3%121,4%121,5%121,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2025,5425,5225,4925,4725,4525,4225,4025,3825,3625,3325,3125,2925,2625,2425,2225,2025,1725,1525,1325,1025,08
Oblast č. 2112,82
Oblast č. 3123,1725,5325,5125,4925,4625,4425,4225,4025,3725,3525,3325,3025,2825,2625,2325,2125,1925,1725,1425,1225,1025,08
Oblast č. 4116,29
Oblast č. 5120,9525,0725,0525,0325,01
Oblast č. 6136,8728,3728,3528,3228,3028,2728,2528,2228,1928,1728,1428,1228,0928,0728,0428,0227,9927,9727,9427,9127,8927,86
Oblast č. 7118,76
Oblast č. 8110,13
Oblast č. 9114,08
Oblast č. 10110,74
Oblast č. 11109,06
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,20
Oblast č. 15107,20
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8826,5126,4926,4626,4426,4126,3926,3726,3426,3226,2926,2726,2526,2226,2026,1826,1526,1326,1126,0826,0626,03
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2316,6316,6216,6016,5916,5716,5616,5416,5316,5116,5016,4816,4716,4516,4416,4216,4116,3916,3816,3716,3516,34
10 000-49 999 obyvatel60,3512,5112,5012,4912,4812,4712,4612,4512,4312,4212,4112,4012,3912,3812,3712,3612,3412,3312,3212,3112,3012,29
2 000-9 999 obyvatel54,7011,3411,3311,3211,3111,3011,2911,2811,2711,2611,2511,2411,2311,2211,2111,2011,1911,1811,1711,1611,1511,14
do 1 999 obyvatel28,25
Pořadový rok 3121,7%121,8%121,9%122,0%122,1%122,2%122,3%122,4%122,5%122,6%122,7%122,8%122,9%123,0%123,1%123,2%123,3%123,4%123,5%123,6%123,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,2025,0625,0425,01
Oblast č. 2112,82
Oblast č. 3123,1725,0525,0325,01
Oblast č. 4116,29
Oblast č. 5120,95
Oblast č. 6136,8727,8427,8127,7927,7627,7427,7127,6927,6627,6427,6127,5927,5727,5427,5227,4927,4727,4427,4227,3927,3727,34
Oblast č. 7118,76
Oblast č. 8110,13
Oblast č. 9114,08
Oblast č. 10110,74
Oblast č. 11109,06
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,20
Oblast č. 15107,20
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,8826,01
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2316,3216,3116,2916,2816,2616,2516,2316,2216,2016,1916,1716,1616,1516,1316,1216,1016,0916,0716,0616,0416,03
10 000-49 999 obyvatel60,3512,2812,2712,2612,2412,2312,2212,2112,2012,1912,1812,1712,1612,1512,1412,1212,1112,1012,0912,0812,0712,06
2 000-9 999 obyvatel54,7011,1311,1211,1111,1011,0911,0811,0711,0611,0511,0411,0311,0211,0111,00
do 1 999 obyvatel28,25
Pořadový rok 3123,8%123,9%124,0%124,1%124,2%124,3%124,4%124,5%124,6%124,7%124,8%124,9%124,0%124,1%124,2%124,3%124,4%124,5%124,6%124,7%124,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
HL.M.PRAHA
Oblast č. 1123,20
Oblast č. 2112,82
Oblast č. 3123,17
Oblast č. 4116,29
Oblast č. 5120,95
Oblast č. 6136,8727,3227,3027,2727,2527,2227,20
Oblast č. 7118,76
Oblast č. 8110,13
Oblast č. 9114,08
Oblast č. 10110,74
Oblast č. 11109,06
Oblast č. 12102,66
Oblast č. 1380,37
Oblast č. 14107,20
Oblast č. 15107,20
Oblast č. 1680,37
Oblast č. 1780,37
Oblast č. 18102,66
Oblast č. 19102,66
Oblast č. 20127,88
Oblast č. 21102,66
Oblast č. 2280,37
Oblast č. 2380,37
Oblast č. 2480,37
Oblast č. 2580,37
Oblast č. 2682,18
Oblast č. 2780,37
Oblast č. 2880,37
STŘEDOČESKÝ
50 000 a více obyvatel80,2316,0216,00
10 000-49 999 obyvatel60,3512,0512,0412,0312,0212,0112,00
2 000-9 999 obyvatel 54,70
do 1 999 obyvatel28,25                     
Pořadový rok 30,0%0,1%0,2%0,3%0,4%0,5%0,6%0,7%0,8%0,9% 1,0%1,1%1,2%1,3%1,4%1,5%1,6%1,7%1,8%1,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5258,4758,3558,2358,1258,0057,8957,7757,6657,5457,4357,3257,2057,0956,9856,8656,7556,6456,5356,4256,31
10 000-49 999 obyvatel48,1348,0947,9947,9047,8047,7047,6147,5247,4247,3347,2347,1447,0546,9546,8646,7746,6846,5946,4946,4046,31
2 000-9 999 obyvatel32,8832,8532,7932,7232,6632,5932,5332,4632,4032,3332,2732,2132,1432,0832,0131,9531,8931,8331,7631,7031,64
do 1 999 obyvatel19,5319,5219,4819,4419,4019,3619,3219,2819,2519,2119,1719,1319,0919,0619,0218,9818,9418,9118,8718,8318,80
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7269,6669,5269,3869,2469,1068,9668,8368,6968,5568,4268,2868,1568,0167,8867,7567,6167,4867,3567,2267,08
10 000-49 999 obyvatel38,3638,3338,2538,1738,1038,0237,9537,8737,8037,7237,6537,5737,5037,4237,3537,2837,2037,1337,0636,9836,91
2 000-9 999 obyvatel34,8034,7734,7034,6334,5634,4934,4334,3634,2934,2234,1534,0934,0233,9533,8833,8233,7533,6833,6233,5533,49
do 1 999 obyvatel21,0221,0020,9620,9220,8820,8420,8020,7520,7120,6720,6320,5920,5520,5120,4720,4320,3920,3520,3120,2720,23
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0669,0068,8668,7268,5868,4568,3168,1868,0467,9167,7767,6467,5067,3767,2467,1066,9766,8466,7166,5866,45
10 000-49 999 obyvatel37,9237,8937,8137,7437,6637,5937,5137,4437,3637,2937,2137,1437,0736,9936,9236,8536,7836,7036,6336,5636,49
2 000-9 999 obyvatel26,0025,9825,9325,8825,8225,7725,7225,6725,6225,5725,5225,4725,4225,3725,3225,2725,2225,1725,1225,0725,02
do 1 999 obyvatel20,3020,2820,2420,2020,1620,1220,0820,0420,0019,9619,9219,8919,8519,8119,7719,7319,6919,6519,6119,5719,54
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3725,3525,3025,2525,2025,1525,1025,0525,0024,9524,9024,8524,8024,7524,7024,6524,6124,5624,5124,4624,41
10 000-49 999 obyvatel21,6321,6121,5721,5321,4821,4421,4021,3621,3121,2721,2321,1921,1521,1021,0621,0220,9820,9420,9020,8620,82
2 000-9 999 obyvatel25,1525,1325,0825,0324,9824,9324,8824,8324,7824,7324,6824,6424,5924,5424,4924,4424,3924,3524,3024,2524,20
do 1 999 obyvatel16,8916,8816,8416,8116,7816,7416,7116,6816,6416,6116,5816,5516,5116,4816,4516,4216,3816,3516,3216,2916,26
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6553,6053,4953,3953,2853,1853,0752,9652,8652,7552,6552,5552,4452,3452,2452,1352,0351,9351,8351,7251,62
10 000-49 999 obyvatel39,0839,0538,9738,8938,8138,7438,6638,5838,5138,4338,3538,2838,2038,1338,0537,9837,9037,8337,7537,6837,60
2 000-9 999 obyvatel27,2627,2427,1827,1327,0827,0226,9726,9126,8626,8126,7526,7026,6526,6026,5426,4926,4426,3926,3426,2826,23
do 1 999 obyvatel23,7823,7623,7123,6723,6223,5723,5323,4823,4323,3923,3423,2923,2523,2023,1623,1123,0623,0222,9722,9322,88
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9379,8679,7079,5479,3879,2279,0678,9178,7578,5978,4478,2878,1377,9777,8277,6777,5177,3677,2177,0676,91
10 000-49 999 obyvatel43,6343,5943,5043,4243,3343,2443,1643,0742,9942,9042,8242,7342,6542,5642,4842,4042,3142,2342,1542,0641,98
2 000-9 999 obyvatel37,7137,6837,6037,5337,4537,3837,3037,2337,1637,0837,0136,9436,8636,7936,7236,6436,5736,5036,4336,3636,29
do 1 999 obyvatel21,1021,0821,0421,0020,9620,9220,8720,8320,7920,7520,7120,6720,6320,5920,5520,5120,4720,4320,3920,3520,31
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6258,5758,4558,3358,2258,1057,9957,8757,7657,6457,5357,4157,3057,1957,0756,9656,8556,7456,6356,5156,40
10 000-49 999 obyvatel44,6144,5744,4844,3944,3044,2244,1344,0443,9543,8743,7843,6943,6143,5243,4343,3543,2643,1843,0943,0142,92
2 000-9 999 obyvatel36,9736,9436,8636,7936,7236,6436,5736,5036,4336,3536,2836,2136,1436,0736,0035,9335,8635,7835,7135,6435,57
do 1 999 obyvatel27,8327,8127,7527,7027,6427,5927,5327,4827,4227,3727,3127,2627,2127,1527,1027,0526,9926,9426,8926,8326,78
Pořadový rok 32,0%2,1%2,2%2,3%2,4%2,5%2,6%2,7%2,8%2,9%3,0%3,1%3,2%3,3%3,4%3,5%3,6%3,7%3,8%3,9%4,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5256,2056,0955,9855,8755,7655,6555,5455,4355,3355,2255,1155,0154,9054,7954,6954,5854,4854,3754,2754,1654,06
10 000-49 999 obyvatel48,1346,2246,1346,0445,9545,8645,7745,6845,5945,5045,4245,3345,2445,1545,0744,9844,8944,8044,7244,6344,5544,46
2 000-9 999 obyvatel32,8831,5831,5231,4531,3931,3331,2731,2131,1531,0931,0330,9730,9130,8530,7930,7330,6730,6130,5530,4930,4330,38
do 1 999 obyvatel19,5318,7618,7218,6818,6518,6118,5818,5418,5018,4718,4318,4018,3618,3218,2918,2518,2218,1818,1518,1118,0818,04
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7266,9566,8266,6966,5666,4366,3066,1766,0465,9165,7965,6665,5365,4065,2865,1565,0364,9064,7864,6564,5364,40
10 000-49 999 obyvatel38,3636,8436,7736,7036,6236,5536,4836,4136,3436,2736,2036,1336,0635,9935,9235,8535,7835,7135,6435,5735,5135,44
2 000-9 999 obyvatel34,8033,4233,3633,2933,2333,1633,1033,0332,9732,9032,8432,7832,7132,6532,5932,5232,4632,4032,3332,2732,2132,15
do 1 999 obyvatel21,0220,1920,1520,1120,0720,0319,9919,9519,9119,8819,8419,8019,7619,7219,6819,6519,6119,5719,5319,5019,4619,42
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0666,3266,1966,0665,9365,8065,6765,5565,4265,2965,1665,0464,9164,7964,6664,5464,4164,2964,1664,0463,9263,79
10 000-49 999 obyvatel37,9236,4236,3536,2736,2036,1336,0635,9935,9235,8535,7835,7135,6435,5835,5135,4435,3735,3035,2335,1735,1035,03
2 000-9 999 obyvatel26,0024,9724,9224,8724,8224,7824,7324,6824,6324,5824,5424,4924,4424,3924,3524,3024,2524,2124,1624,1124,0724,02
do 1 999 obyvatel20,3019,5019,4619,4219,3819,3519,3119,2719,2319,2019,1619,1219,0819,0519,0118,9718,9418,9018,8618,8318,7918,76
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3724,3724,3224,2724,2224,1824,1324,0824,0423,9923,9423,9023,8523,8023,7623,7123,6723,6223,5723,5323,4823,44
10 000-49 999 obyvatel21,6320,7720,7320,6920,6520,6120,5720,5320,4920,4520,4120,3720,3320,2920,2620,2220,1820,1420,1020,0620,0219,98
2 000-9 999 obyvatel25,1524,1524,1124,0624,0123,9723,9223,8723,8323,7823,7323,6923,6423,6023,5523,5123,4623,4123,3723,3223,2823,24
do 1 999 obyvatel16,8916,2216,1916,1616,1316,1016,0716,0316,0015,9715,9415,9115,8815,8515,8215,7915,7615,7315,7015,6715,6415,61
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6551,5251,4251,3251,2251,1251,0250,9250,8250,7250,6250,5350,4350,3350,2350,1450,0449,9449,8549,7549,6649,56
10 000-49 999 obyvatel39,0837,5337,4637,3837,3137,2437,1737,0937,0236,9536,8836,8136,7336,6636,5936,5236,4536,3836,3136,2436,1736,10
2 000-9 999 obyvatel27,2626,1826,1326,0826,0325,9825,9325,8825,8325,7825,7325,6825,6325,5825,5325,4825,4325,3825,3325,2825,2325,18
do 1 999 obyvatel23,7822,8422,7922,7522,7122,6622,6222,5722,5322,4922,4422,4022,3522,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0522,0121,97
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9376,7676,6176,4676,3176,1676,0175,8675,7175,5775,4275,2775,1374,9874,8474,6974,5574,4074,2674,1273,9873,83
10 000-49 999 obyvatel43,6341,9041,8241,7441,6541,5741,4941,4141,3341,2541,1741,0941,0140,9340,8540,7740,6940,6240,5440,4640,3840,30
2 000-9 999 obyvatel37,7136,2236,1436,0736,0035,9335,8635,7935,7235,6535,5835,5235,4535,3835,3135,2435,1735,1135,0434,9734,9034,84
do 1 999 obyvatel21,1020,2720,2320,1920,1520,1120,0720,0319,9919,9519,9119,8719,8419,8019,7619,7219,6819,6519,6119,5719,5319,49
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6256,2956,1856,0755,9655,8555,7555,6455,5355,4255,3155,2155,1054,9954,8954,7854,6754,5754,4654,3654,2554,15
10 000-49 999 obyvatel44,6142,8442,7642,6742,5942,5142,4242,3442,2642,1842,1042,0141,9341,8541,7741,6941,6141,5341,4541,3741,2941,21
2 000-9 999 obyvatel36,9735,5035,4435,3735,3035,2335,1635,0935,0234,9534,8934,8234,7534,6834,6234,5534,4834,4234,3534,2834,2234,15
do 1 999 obyvatel27,8326,7326,6826,6226,5726,5226,4726,4226,3726,3126,2626,2126,1626,1126,0626,0125,9625,9125,8625,8125,7625,71
Pořadový rok 34,1%4,2%4,3%4,4%4,5%4,6%4,7%4,8%4,9% 5,0%5,1%5,2%5,3%5,4%5,5%5,6%5,7%5,8%5,9% 6,0%6,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5253,9553,8553,7553,6453,5453,4453,3453,2453,1353,0352,9352,8352,7352,6352,5352,4352,3352,2452,1452,0451,94
10 000-49 999 obyvatel48,1344,3844,2944,2144,1244,0443,9543,8743,7943,7043,6243,5443,4543,3743,2943,2143,1243,0442,9642,8842,8042,72
2 000-9 999 obyvatel32,8830,3230,2630,2030,1430,0930,0329,9729,9129,8629,8029,7429,6929,6329,5729,5229,4629,4129,3529,3029,2429,19
do 1 999 obyvatel19,5318,0117,9817,9417,9117,8717,8417,8017,7717,7417,7017,6717,6417,6017,5717,5417,5017,4717,4417,4017,3717,34
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7264,2864,1664,0363,9163,7963,6763,5563,4263,3063,1863,0662,9462,8262,7062,5962,4762,3562,2362,1162,0061,88
10 000-49 999 obyvatel38,3635,3735,3035,2335,1735,1035,0334,9634,9034,8334,7734,7034,6334,5734,5034,4434,3734,3134,2434,1834,1134,05
2 000-9 999 obyvatel34,8032,0932,0331,9631,9031,8431,7831,7231,6631,6031,5431,4831,4231,3631,3031,2431,1831,1231,0631,0130,9530,89
do 1 999 obyvatel21,0219,3819,3519,3119,2719,2419,2019,1619,1319,0919,0519,0218,9818,9418,9118,8718,8418,8018,7718,7318,7018,66
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0663,6763,5563,4363,3163,1863,0662,9462,8262,7062,5862,4762,3562,2362,1161,9961,8861,7661,6461,5361,4161,29
10 000-49 999 obyvatel37,9234,9634,9034,8334,7634,7034,6334,5634,5034,4334,3734,3034,2434,1734,1134,0433,9833,9133,8533,7933,7233,66
2 000-9 999 obyvatel26,0023,9723,9323,8823,8423,7923,7523,7023,6623,6123,5723,5223,4823,4323,3923,3423,3023,2523,2123,1723,1223,08
do 1 999 obyvatel20,3018,7218,6818,6518,6118,5818,5418,5118,4718,4418,4018,3718,3318,3018,2618,2318,1918,1618,1218,0918,0518,02
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3723,3923,3523,3023,2623,2123,1723,1323,0823,0422,9922,9522,9122,8622,8222,7822,7322,6922,6522,6122,5622,52
10 000-49 999 obyvatel21,6319,9519,9119,8719,8319,7919,7619,7219,6819,6419,6119,5719,5319,4919,4619,4219,3819,3519,3119,2719,2419,20
2 000-9 999 obyvatel25,1523,1923,1523,1023,0623,0122,9722,9322,8822,8422,8022,7522,7122,6722,6222,5822,5422,4922,4522,4122,3722,33
do 1 999 obyvatel16,8915,5815,5515,5215,4915,4615,4315,4015,3715,3415,3115,2815,2515,2215,1915,1715,1415,1115,0815,0515,0214,99
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6549,4649,3749,2849,1849,0948,9948,9048,8148,7148,6248,5348,4448,3448,2548,1648,0747,9847,8947,8047,7147,62
10 000-49 999 obyvatel39,0836,0335,9635,8935,8335,7635,6935,6235,5535,4935,4235,3535,2835,2235,1535,0835,0234,9534,8834,8234,7534,69
2 000-9 999 obyvatel27,2625,1425,0925,0424,9924,9424,9024,8524,8024,7524,7124,6624,6124,5724,5224,4724,4324,3824,3424,2924,2424,20
do 1 999 obyvatel23,7821,9321,8921,8421,8021,7621,7221,6821,6421,5921,5521,5121,4721,4321,3921,3521,3121,2721,2321,1921,1521,11
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9373,6973,5573,4173,2773,1372,9972,8572,7172,5772,4372,3072,1672,0271,8971,7571,6171,4871,3471,2171,0870,94
10 000-49 999 obyvatel43,6340,2340,1540,0740,0039,9239,8439,7739,6939,6239,5439,4739,3939,3239,2439,1739,0939,0238,9538,8738,8038,73
2 000-9 999 obyvatel37,7134,7734,7034,6434,5734,5034,4434,3734,3134,2434,1834,1134,0533,9833,9233,8533,7933,7333,6633,6033,5433,47
do 1 999 obyvatel21,1019,4619,4219,3819,3519,3119,2719,2319,2019,1619,1319,0919,0519,0218,9818,9418,9118,8718,8418,8018,7718,73
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6254,0553,9453,8453,7453,6353,5353,4353,3353,2353,1253,0252,9252,8252,7252,6252,5252,4252,3252,2352,1352,03
10 000-49 999 obyvatel44,6141,1341,0540,9740,8940,8240,7440,6640,5840,5140,4340,3540,2840,2040,1240,0539,9739,9039,8239,7539,6739,60
2 000-9 999 obyvatel36,9734,0934,0233,9633,8933,8333,7633,7033,6333,5733,5133,4433,3833,3233,2533,1933,1333,0633,0032,9432,8832,82
do 1 999 obyvatel27,8325,6625,6125,5625,5125,4725,4225,3725,3225,2725,2225,1825,1325,0825,0324,9924,9424,8924,8424,8024,7524,70
Pořadový rok 36,2%6,3%6,4%6,5%6,6%6,7%6,8%6,9% 7,0%7,1%7,2%7,3%7,4%7,5%7,6%7,7%7,8%7,9%8,0%8,1%8,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5251,8451,7551,6551,5551,4551,3651,2651,1751,0750,9850,8850,7950,6950,6050,5050,4150,3250,2250,1350,0449,94
10 000-49 999 obyvatel48,1342,6442,5642,4842,4042,3242,2442,1642,0842,0041,9341,8541,7741,6941,6141,5441,4641,3841,3141,2341,1541,08
2 000-9 999 obyvatel32,8829,1329,0829,0228,9728,9128,8628,8028,7528,7028,6428,5928,5428,4828,4328,3828,3328,2728,2228,1728,1228,06
do 1 999 obyvatel19,5317,3017,2717,2417,2117,1817,1417,1117,0817,0517,0216,9816,9516,9216,8916,8616,8316,8016,7616,7316,7016,67
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7261,7661,6561,5361,4261,3061,1961,0760,9660,8460,7360,6260,5060,3960,2860,1760,0659,9559,8359,7259,6159,50
10 000-49 999 obyvatel38,3633,9833,9233,8633,7933,7333,6733,6033,5433,4833,4233,3533,2933,2333,1733,1133,0532,9832,9232,8632,8032,74
2 000-9 999 obyvatel34,8030,8330,7730,7230,6630,6030,5430,4930,4330,3730,3230,2630,2030,1530,0930,0329,9829,9229,8729,8129,7629,70
do 1 999 obyvatel21,0218,6218,5918,5518,5218,4918,4518,4218,3818,3518,3118,2818,2518,2118,1818,1418,1118,0818,0418,0117,9817,94
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0661,1861,0660,9560,8460,7260,6160,4960,3860,2760,1660,0459,9359,8259,7159,6059,4959,3859,2759,1659,0558,94
10 000-49 999 obyvatel37,9233,6033,5333,4733,4133,3433,2833,2233,1633,0933,0332,9732,9132,8532,7932,7332,6732,6132,5532,4932,4332,37
2 000-9 999 obyvatel26,0023,0422,9922,9522,9122,8622,8222,7822,7422,6922,6522,6122,5722,5222,4822,4422,4022,3622,3222,2822,2322,19
do 1 999 obyvatel20,3017,9917,9517,9217,8917,8517,8217,7917,7517,7217,6917,6517,6217,5917,5517,5217,4917,4617,4317,3917,3617,33
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3722,4822,4422,3922,3522,3122,2722,2322,1822,1422,1022,0622,0221,9821,9421,9021,8621,8221,7821,7421,7021,66
10 000-49 999 obyvatel21,6319,1719,1319,0919,0619,0218,9918,9518,9218,8818,8418,8118,7718,7418,7018,6718,6418,6018,5718,5318,5018,46
2 000-9 999 obyvatel25,1522,2822,2422,2022,1622,1222,0722,0321,9921,9521,9121,8721,8321,7921,7521,7121,6721,6321,5921,5521,5121,47
do 1 999 obyvatel16,8914,9714,9414,9114,8814,8514,8314,8014,7714,7414,7214,6914,6614,6314,6114,5814,5514,5314,5014,4714,4514,42
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6547,5347,4447,3547,2647,1747,0847,0046,9146,8246,7346,6546,5646,4746,3946,3046,2146,1346,0445,9645,8745,79
10 000-49 999 obyvatel39,0834,6234,5634,4934,4334,3634,3034,2334,1734,1134,0433,9833,9233,8533,7933,7333,6733,6033,5433,4833,4233,36
2 000-9 999 obyvatel27,2624,1524,1124,0624,0223,9723,9323,8823,8423,7923,7523,7023,6623,6223,5723,5323,4823,4423,4023,3523,3123,27
do 1 999 obyvatel23,7821,0721,0320,9920,9520,9120,8720,8320,7920,7620,7220,6820,6420,6020,5620,5320,4920,4520,4120,3720,3420,30
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9370,8170,6770,5470,4170,2870,1570,0269,8869,7569,6269,4969,3669,2469,1168,9868,8568,7268,6068,4768,3468,22
10 000-49 999 obyvatel43,6338,6538,5838,5138,4438,3638,2938,2238,1538,0838,0137,9437,8737,7937,7237,6537,5837,5137,4537,3837,3137,24
2 000-9 999 obyvatel37,7133,4133,3533,2833,2233,1633,1033,0332,9732,9132,8532,7932,7332,6732,6132,5532,4932,4332,3732,3132,2532,19
do 1 999 obyvatel21,1018,7018,6618,6318,5918,5618,5218,4918,4518,4218,3818,3518,3118,2818,2518,2118,1818,1518,1118,0818,0418,01
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6251,9351,8351,7451,6451,5451,4551,3551,2551,1651,0650,9750,8750,7850,6850,5950,5050,4050,3150,2250,1250,03
10 000-49 999 obyvatel44,6139,5239,4539,3739,3039,2339,1539,0839,0138,9338,8638,7938,7238,6438,5738,5038,4338,3638,2938,2238,1438,07
2 000-9 999 obyvatel36,9732,7532,6932,6332,5732,5132,4532,3932,3332,2732,2132,1532,0932,0331,9731,9131,8531,7931,7331,6731,6131,55
do 1 999 obyvatel27,8324,6624,6124,5624,5224,4724,4324,3824,3424,2924,2424,2024,1524,1124,0624,0223,9823,9323,8923,8423,8023,75
Pořadový rok 38,3%8,4%8,5%8,6%8,7%8,8%8,9%9,0%9,1%9,2%9,3%9,4%9,5%9,6%9,7%9,8%9,9%10,0%10,1%10,2%10,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5249,8549,7649,6749,5849,4949,4049,3149,2149,1249,0348,9548,8648,7748,6848,5948,5048,4148,3248,2448,1548,06
10 000-49 999 obyvatel48,1341,0040,9340,8540,7840,7040,6340,5540,4840,4040,3340,2640,1840,1140,0439,9639,8939,8239,7539,6739,6039,53
2 000-9 999 obyvatel32,8828,0127,9627,9127,8627,8127,7627,7027,6527,6027,5527,5027,4527,4027,3527,3027,2527,2027,1527,1027,0627,01
do 1 999 obyvatel19,5316,6416,6116,5816,5516,5216,4916,4616,4316,4016,3716,3416,3116,2816,2516,2216,1916,1616,1316,1016,0716,04
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7259,3959,2859,1759,0758,9658,8558,7458,6358,5358,4258,3158,2158,1057,9957,8957,7857,6857,5757,4757,3657,26
10 000-49 999 obyvatel38,3632,6832,6232,5632,5032,4432,3832,3232,2632,2032,1432,0932,0331,9731,9131,8531,7931,7431,6831,6231,5631,51
2 000-9 999 obyvatel34,8029,6529,5929,5429,4829,4329,3829,3229,2729,2229,1629,1129,0629,0028,9528,9028,8428,7928,7428,6928,6428,58
do 1 999 obyvatel21,0217,9117,8817,8417,8117,7817,7517,7117,6817,6517,6217,5817,5517,5217,4917,4617,4217,3917,3617,3317,3017,27
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0658,8358,7258,6158,5158,4058,2958,1858,0857,9757,8757,7657,6557,5557,4457,3457,2457,1357,0356,9256,8256,72
10 000-49 999 obyvatel37,9232,3132,2532,1932,1332,0732,0131,9531,8931,8331,7831,7231,6631,6031,5431,4931,4331,3731,3231,2631,2031,15
2 000-9 999 obyvatel26,0022,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9121,8721,8321,7921,7521,7121,6721,6321,5921,5521,5121,4721,4321,4021,36
do 1 999 obyvatel20,3017,3017,2617,2317,2017,1717,1417,1117,0817,0417,0116,9816,9516,9216,8916,8616,8316,8016,7716,7416,7116,68
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3721,6221,5821,5421,5021,4621,4221,3821,3421,3021,2621,2221,1821,1421,1121,0721,0320,9920,9520,9120,8820,84
10 000-49 999 obyvatel21,6318,4318,4018,3618,3318,2918,2618,2318,1918,1618,1318,0918,0618,0318,0017,9617,9317,9017,8617,8317,8017,77
2 000-9 999 obyvatel25,1521,4321,3921,3521,3121,2721,2321,1921,1521,1221,0821,0421,0020,9620,9220,8820,8520,8120,7720,7320,7020,66
do 1 999 obyvatel16,8914,3914,3714,3414,3114,2914,2614,2314,2114,1814,1614,1314,1014,0814,0514,0314,0013,9813,9513,9313,9013,88
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6545,7045,6245,5445,4545,3745,2945,2045,1245,0444,9544,8744,7944,7144,6344,5544,4744,3844,3044,2244,1444,06
10 000-49 999 obyvatel39,0833,2933,2333,1733,1133,0532,9932,9332,8732,8132,7532,6932,6332,5732,5132,4532,3932,3332,2732,2132,1632,10
2 000-9 999 obyvatel27,2623,2323,1823,1423,1023,0523,0122,9722,9322,8922,8422,8022,7622,7222,6822,6422,6022,5522,5122,4722,4322,39
do 1 999 obyvatel23,7820,2620,2220,1920,1520,1120,0820,0420,0019,9719,9319,8919,8619,8219,7819,7519,7119,6819,6419,6019,5719,53
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9368,0967,9667,8467,7167,5967,4767,3467,2267,1066,9766,8566,7366,6166,4966,3666,2466,1266,0065,8865,7665,64
10 000-49 999 obyvatel43,6337,1737,1037,0336,9636,9036,8336,7636,6936,6336,5636,4936,4336,3636,2936,2336,1636,1036,0335,9635,9035,83
2 000-9 999 obyvatel37,7132,1332,0732,0131,9531,8931,8331,7731,7231,6631,6031,5431,4831,4331,3731,3131,2631,2031,1431,0931,0330,97
do 1 999 obyvatel21,1017,9817,9517,9117,8817,8517,8117,7817,7517,7217,6817,6517,6217,5917,5517,5217,4917,4617,4317,4017,3617,33
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6249,9449,8549,7549,6649,5749,4849,3949,3049,2149,1249,0348,9448,8548,7648,6748,5848,5048,4148,3248,2348,14
10 000-49 999 obyvatel44,6138,0037,9337,8637,7937,7337,6637,5937,5237,4537,3837,3137,2437,1837,1137,0436,9736,9136,8436,7736,7136,64
2 000-9 999 obyvatel36,9731,5031,4431,3831,3231,2731,2131,1531,0931,0430,9830,9230,8730,8130,7530,7030,6430,5930,5330,4830,4230,37
do 1 999 obyvatel27,8323,7123,6723,6223,5823,5423,4923,4523,4123,3623,3223,2823,2423,1923,1523,1123,0723,0322,9822,9422,9022,86
Pořadový rok 310,4%10,5%10,6%10,7%10,8%10,9% 11,0%11,1%11,2%11,3%11,4%11,5%11,6%11,7%11,8%11,9% 12,0%12,1%12,2%12,3%12,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5247,9847,8947,8047,7247,6347,5447,4647,3747,2947,2047,1247,0346,9546,8746,7846,7046,6246,5346,4546,3746,28
10 000-49 999 obyvatel48,1339,4639,3939,3239,2439,1739,1039,0338,9638,8938,8238,7538,6838,6138,5538,4838,4138,3438,2738,2038,1438,07
2 000-9 999 obyvatel32,8826,9626,9126,8626,8126,7626,7226,6726,6226,5726,5226,4826,4326,3826,3326,2926,2426,1926,1526,1026,0526,01
do 1 999 obyvatel19,5316,0115,9915,9615,9315,9015,8715,8415,8115,7815,7615,7315,7015,6715,6415,6215,5915,5615,5315,5015,4815,45
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7257,1657,0556,9556,8556,7456,6456,5456,4456,3456,2456,1456,0355,9355,8355,7355,6455,5455,4455,3455,2455,14
10 000-49 999 obyvatel38,3631,4531,3931,3431,2831,2231,1731,1131,0531,0030,9430,8930,8330,7830,7230,6730,6130,5630,5030,4530,4030,34
2 000-9 999 obyvatel34,8028,5328,4828,4328,3828,3328,2728,2228,1728,1228,0728,0227,9727,9227,8727,8227,7727,7227,6727,6227,5727,53
do 1 999 obyvatel21,0217,2417,2017,1717,1417,1117,0817,0517,0216,9916,9616,9316,9016,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6616,63
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0656,6256,5156,4156,3156,2156,1156,0155,9055,8055,7055,6055,5055,4055,3155,2155,1155,0154,9154,8154,7254,62
10 000-49 999 obyvatel37,9231,0931,0330,9830,9230,8730,8130,7530,7030,6430,5930,5330,4830,4230,3730,3230,2630,2130,1530,1030,0529,99
2 000-9 999 obyvatel26,0021,3221,2821,2421,2021,1621,1321,0921,0521,0120,9720,9420,9020,8620,8220,7920,7520,7120,6820,6420,6020,57
do 1 999 obyvatel20,3016,6516,6216,5916,5616,5316,5016,4716,4416,4116,3816,3516,3216,2916,2616,2316,2016,1716,1416,1216,0916,06
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3720,8020,7620,7320,6920,6520,6120,5820,5420,5020,4720,4320,3920,3620,3220,2820,2520,2120,1820,1420,1020,07
10 000-49 999 obyvatel21,6317,7417,7017,6717,6417,6117,5817,5417,5117,4817,4517,4217,3917,3617,3317,2917,2617,2317,2017,1717,1417,11
2 000-9 999 obyvatel25,1520,6220,5820,5520,5120,4720,4420,4020,3620,3320,2920,2520,2220,1820,1420,1120,0720,0420,0019,9719,9319,89
do 1 999 obyvatel16,8913,8513,8313,8013,7813,7513,7313,7013,6813,6513,6313,6013,5813,5513,5313,5113,4813,4613,4313,4113,3913,36
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6543,9843,9043,8243,7543,6743,5943,5143,4343,3543,2843,2043,1243,0442,9742,8942,8142,7442,6642,5842,5142,43
10 000-49 999 obyvatel39,0832,0431,9831,9231,8731,8131,7531,6931,6431,5831,5231,4731,4131,3531,3031,2431,1931,1331,0831,0230,9730,91
2 000-9 999 obyvatel27,2622,3522,3122,2722,2322,1922,1522,1122,0722,0321,9921,9521,9121,8721,8321,7921,7621,7221,6821,6421,6021,56
do 1 999 obyvatel23,7819,5019,4619,4319,3919,3619,3219,2919,2519,2219,1819,1519,1219,0819,0519,0118,9818,9518,9118,8818,8418,81
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9365,5365,4165,2965,1765,0564,9464,8264,7064,5964,4764,3664,2464,1264,0163,9063,7863,6763,5563,4463,3363,22
10 000-49 999 obyvatel43,6335,7735,7035,6435,5835,5135,4535,3835,3235,2635,1935,1335,0735,0034,9434,8834,8234,7634,6934,6334,5734,51
2 000-9 999 obyvatel37,7130,9230,8630,8130,7530,6930,6430,5830,5330,4730,4230,3630,3130,2630,2030,1530,0930,0429,9929,9329,8829,83
do 1 999 obyvatel21,1017,3017,2717,2417,2117,1817,1517,1117,0817,0517,0216,9916,9616,9316,9016,8716,8416,8116,7816,7516,7216,69
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6248,0647,9747,8847,8047,7147,6347,5447,4547,3747,2847,2047,1147,0346,9546,8646,7846,6946,6146,5346,4546,36
10 000-49 999 obyvatel44,6136,5736,5136,4436,3836,3136,2436,1836,1136,0535,9835,9235,8635,7935,7335,6635,6035,5435,4735,4135,3535,28
2 000-9 999 obyvatel36,9730,3130,2630,2030,1530,0930,0429,9829,9329,8829,8229,7729,7229,6629,6129,5629,5029,4529,4029,3529,2929,24
do 1 999 obyvatel27,8322,8222,7822,7422,6922,6522,6122,5722,5322,4922,4522,4122,3722,3322,2922,2522,2122,1722,1322,0922,0522,01
Pořadový rok 312,5%12,6%12,7%12,8%12,9% 13,0%13,1%13,2%13,3%13,4%13,5%13,6%13,7%13,8%13,9% 14,0%14,1%14,2%14,3%14,4%14,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5246,2046,1246,0445,9645,8845,7945,7145,6345,5545,4745,3945,3145,2345,1545,0744,9944,9244,8444,7644,6844,60
10 000-49 999 obyvatel48,1338,0037,9337,8737,8037,7337,6637,6037,5337,4737,4037,3337,2737,2037,1437,0737,0136,9436,8836,8136,7536,68
2 000-9 999 obyvatel32,8825,9625,9225,8725,8225,7825,7325,6925,6425,6025,5525,5125,4625,4225,3725,3325,2825,2425,1925,1525,1125,06
do 1 999 obyvatel19,5315,4215,4015,3715,3415,3115,2915,2615,2315,2115,1815,1515,1315,1015,0715,0515,0214,9914,9714,9414,9114,89
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7255,0454,9554,8554,7554,6554,5654,4654,3754,2754,1754,0853,9853,8953,7953,7053,6153,5153,4253,3253,2353,14
10 000-49 999 obyvatel38,3630,2930,2330,1830,1330,0730,0229,9729,9129,8629,8129,7629,7029,6529,6029,5529,5029,4429,3929,3429,2929,24
2 000-9 999 obyvatel34,8027,4827,4327,3827,3327,2827,2327,1927,1427,0927,0427,0026,9526,9026,8526,8126,7626,7126,6726,6226,5726,53
do 1 999 obyvatel21,0216,6016,5716,5416,5116,4816,4516,4216,3916,3716,3416,3116,2816,2516,2216,1916,1716,1416,1116,0816,0516,02
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0654,5254,4354,3354,2354,1454,0453,9553,8553,7653,6653,5753,4753,3853,2853,1953,1053,0052,9152,8252,7352,64
10 000-49 999 obyvatel37,9229,9429,8929,8329,7829,7329,6829,6229,5729,5229,4729,4129,3629,3129,2629,2129,1629,1129,0629,0028,9528,90
2 000-9 999 obyvatel26,0020,5320,4920,4620,4220,3820,3520,3120,2820,2420,2120,1720,1320,1020,0620,0319,9919,9619,9219,8919,8519,82
do 1 999 obyvatel20,3016,0316,0015,9715,9515,9215,8915,8615,8315,8015,7815,7515,7215,6915,6715,6415,6115,5815,5615,5315,5015,48
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3720,0320,0019,9619,9319,8919,8619,8219,7919,7519,7219,6819,6519,6119,5819,5419,5119,4819,4419,4119,3719,34
10 000-49 999 obyvatel21,6317,0817,0517,0216,9916,9616,9316,9016,8716,8416,8116,7816,7516,7216,6916,6616,6316,6016,5816,5516,5216,49
2 000-9 999 obyvatel25,1519,8619,8219,7919,7519,7219,6819,6519,6119,5819,5519,5119,4819,4419,4119,3719,3419,3119,2719,2419,2119,17
do 1 999 obyvatel16,8913,3413,3113,2913,2713,2413,2213,2013,1713,1513,1313,1013,0813,0613,0413,0112,9912,9712,9412,9212,9012,88
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6542,3642,2842,2142,1342,0641,9841,9141,8441,7641,6941,6141,5441,4741,4041,3241,2541,1841,1141,0340,9640,89
10 000-49 999 obyvatel39,0830,8630,8030,7530,6930,6430,5830,5330,4830,4230,3730,3130,2630,2130,1630,1030,0530,0029,9429,8929,8429,79
2 000-9 999 obyvatel27,2621,5221,4921,4521,4121,3721,3321,3021,2621,2221,1821,1521,1121,0721,0421,0020,9620,9320,8920,8520,8220,78
do 1 999 obyvatel23,7818,7818,7418,7118,6818,6418,6118,5818,5518,5118,4818,4518,4218,3818,3518,3218,2918,2518,2218,1918,1618,13
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9363,1062,9962,8862,7762,6662,5562,4462,3362,2262,1162,0061,8961,7861,6761,5661,4561,3561,2461,1361,0360,92
10 000-49 999 obyvatel43,6334,4534,3934,3334,2634,2034,1434,0834,0233,9633,9033,8433,7833,7233,6733,6133,5533,4933,4333,3733,3133,26
2 000-9 999 obyvatel37,7129,7729,7229,6729,6229,5629,5129,4629,4129,3629,3029,2529,2029,1529,1029,0529,0028,9528,8928,8428,7928,74
do 1 999 obyvatel21,1016,6616,6316,6016,5716,5416,5116,4916,4616,4316,4016,3716,3416,3116,2816,2616,2316,2016,1716,1416,1116,09
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6246,2846,2046,1246,0445,9545,8745,7945,7145,6345,5545,4745,3945,3145,2345,1545,0744,9944,9144,8444,7644,68
10 000-49 999 obyvatel44,6135,2235,1635,1035,0334,9734,9134,8534,7934,7334,6634,6034,5434,4834,4234,3634,3034,2434,1834,1234,0634,00
2 000-9 999 obyvatel36,9729,1929,1429,0929,0328,9828,9328,8828,8328,7828,7328,6828,6328,5828,5328,4828,4328,3828,3328,2828,2328,18
do 1 999 obyvatel27,8321,9721,9421,9021,8621,8221,7821,7421,7021,6721,6321,5921,5521,5121,4821,4421,4021,3621,3321,2921,2521,21
Pořadový rok 314,6%14,7%14,8%14,9%15,0%15,1%15,2%15,3%15,4%15,5%15,6%15,7%15,8%15,9%16,0%16,1%16,2%16,3%16,4%16,5%16,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5244,5344,4544,3744,2944,2244,1444,0643,9943,9143,8343,7643,6843,6143,5343,4643,3843,3143,2343,1643,0943,01
10 000-49 999 obyvatel48,1336,6236,5636,4936,4336,3736,3036,2436,1836,1236,0535,9935,9335,8735,8035,7435,6835,6235,5635,5035,4435,38
2 000-9 999 obyvatel32,8825,0224,9824,9324,8924,8524,8024,7624,7224,6724,6324,5924,5524,5024,4624,4224,3824,3424,2924,2524,2124,17
do 1 999 obyvatel19,5314,8614,8414,8114,7914,7614,7314,7114,6814,6614,6314,6114,5814,5614,5314,5114,4814,4614,4314,4114,3814,36
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7253,0552,9552,8652,7752,6852,5952,4952,4052,3152,2252,1352,0451,9551,8651,7751,6851,6051,5151,4251,3351,24
10 000-49 999 obyvatel38,3629,1929,1429,0929,0428,9928,9428,8828,8328,7828,7428,6928,6428,5928,5428,4928,4428,3928,3428,2928,2428,20
2 000-9 999 obyvatel34,8026,4826,4326,3926,3426,3026,2526,2026,1626,1126,0726,0225,9825,9325,8925,8425,8025,7625,7125,6725,6225,58
do 1 999 obyvatel21,0216,0015,9715,9415,9115,8915,8615,8315,8015,7815,7515,7215,6915,6715,6415,6115,5915,5615,5315,5115,4815,45
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0652,5452,4552,3652,2752,1852,0952,0051,9151,8251,7351,6451,5551,4651,3751,2851,2051,1151,0250,9350,8450,76
10 000-49 999 obyvatel37,9228,8528,8028,7528,7028,6528,6028,5528,5028,4528,4128,3628,3128,2628,2128,1628,1128,0628,0227,9727,9227,87
2 000-9 999 obyvatel26,0019,7819,7519,7219,6819,6519,6119,5819,5519,5119,4819,4419,4119,3819,3419,3119,2819,2419,2119,1819,1519,11
do 1 999 obyvatel20,3015,4515,4215,3915,3715,3415,3115,2915,2615,2415,2115,1815,1615,1315,1015,0815,0515,0315,0014,9714,9514,92
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3719,3119,2719,2419,2119,1719,1419,1119,0719,0419,0118,9718,9418,9118,8818,8418,8118,7818,7518,7118,6818,65
10 000-49 999 obyvatel21,6316,4616,4316,4016,3716,3516,3216,2916,2616,2316,2116,1816,1516,1216,0916,0716,0416,0115,9815,9615,9315,90
2 000-9 999 obyvatel25,1519,1419,1019,0719,0419,0118,9718,9418,9118,8718,8418,8118,7818,7418,7118,6818,6518,6218,5818,5518,5218,49
do 1 999 obyvatel16,8912,8512,8312,8112,7912,7712,7412,7212,7012,6812,6512,6312,6112,5912,5712,5512,5212,5012,4812,4612,4412,42
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6540,8240,7540,6840,6140,5440,4740,4040,3340,2640,1940,1240,0539,9839,9139,8439,7739,7039,6439,5739,5039,43
10 000-49 999 obyvatel39,0829,7429,6829,6329,5829,5329,4829,4329,3829,3329,2729,2229,1729,1229,0729,0228,9728,9228,8728,8228,7728,73
2 000-9 999 obyvatel27,2620,7420,7120,6720,6420,6020,5620,5320,4920,4620,4220,3920,3520,3220,2820,2520,2120,1820,1420,1120,0720,04
do 1 999 obyvatel23,7818,1018,0618,0318,0017,9717,9417,9117,8817,8517,8217,7817,7517,7217,6917,6617,6317,6017,5717,5417,5117,48
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9360,8160,7160,6060,5060,3960,2960,1860,0859,9759,8759,7759,6659,5659,4659,3559,2559,1559,0558,9558,8558,75
10 000-49 999 obyvatel43,6333,2033,1433,0833,0232,9732,9132,8532,8032,7432,6832,6332,5732,5132,4632,4032,3532,2932,2332,1832,1232,07
2 000-9 999 obyvatel37,7128,6928,6428,5928,5428,4928,4428,4028,3528,3028,2528,2028,1528,1028,0528,0127,9627,9127,8627,8127,7727,72
do 1 999 obyvatel21,1016,0616,0316,0015,9715,9515,9215,8915,8615,8415,8115,7815,7515,7315,7015,6715,6515,6215,5915,5615,5415,51
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6244,6044,5244,4544,3744,2944,2144,1444,0643,9943,9143,8343,7643,6843,6143,5343,4643,3843,3143,2343,1643,09
10 000-49 999 obyvatel44,6133,9433,8833,8233,7733,7133,6533,5933,5333,4733,4233,3633,3033,2433,1933,1333,0733,0232,9632,9032,8532,79
2 000-9 999 obyvatel36,9728,1328,0828,0327,9827,9427,8927,8427,7927,7427,6927,6527,6027,5527,5027,4627,4127,3627,3127,2727,2227,17
do 1 999 obyvatel27,8321,1821,1421,1021,0721,0320,9920,9620,9220,8820,8520,8120,7820,7420,7120,6720,6320,6020,5620,5320,4920,46
Pořadový rok 316,7%16,8%16,9%17,0%17,1%17,2%17,3%17,4%17,5%17,6%17,7%17,8%17,9%18,0%18,1%18,2%18,3%18,4%18,5%18,6%18,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5242,9442,8642,7942,7242,6542,5742,5042,4342,3642,2842,2142,1442,0742,0041,9341,8641,7841,7141,6441,5741,50
10 000-49 999 obyvatel48,1335,3235,2535,1935,1335,0735,0134,9634,9034,8434,7834,7234,6634,6034,5434,4834,4334,3734,3134,2534,1934,14
2 000-9 999 obyvatel32,8824,1324,0924,0424,0023,9623,9223,8823,8423,8023,7623,7223,6823,6423,6023,5623,5223,4823,4423,4023,3623,32
do 1 999 obyvatel19,5314,3314,3114,2814,2614,2414,2114,1914,1614,1414,1114,0914,0714,0414,0214,0013,9713,9513,9213,9013,8813,85
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7251,1551,0750,9850,8950,8150,7250,6350,5550,4650,3850,2950,2050,1250,0349,9549,8749,7849,7049,6149,5349,45
10 000-49 999 obyvatel38,3628,1528,1028,0528,0027,9627,9127,8627,8127,7727,7227,6727,6227,5827,5327,4827,4427,3927,3527,3027,2527,21
2 000-9 999 obyvatel34,8025,5425,4925,4525,4125,3625,3225,2825,2325,1925,1525,1025,0625,0224,9824,9324,8924,8524,8124,7724,7224,68
do 1 999 obyvatel21,0215,4315,4015,3715,3515,3215,2915,2715,2415,2215,1915,1715,1415,1115,0915,0615,0415,0114,9914,9614,9414,91
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0650,6750,5850,5050,4150,3350,2450,1550,0749,9849,9049,8149,7349,6449,5649,4849,3949,3149,2349,1449,0648,98
10 000-49 999 obyvatel37,9227,8227,7827,7327,6827,6427,5927,5427,4927,4527,4027,3527,3127,2627,2227,1727,1227,0827,0326,9926,9426,90
2 000-9 999 obyvatel26,0019,0819,0519,0118,9818,9518,9218,8918,8518,8218,7918,7618,7318,6918,6618,6318,6018,5718,5418,5018,4718,44
do 1 999 obyvatel20,3014,9014,8714,8514,8214,8014,7714,7514,7214,7014,6714,6514,6214,6014,5714,5514,5214,5014,4714,4514,4214,40
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3718,6218,5918,5518,5218,4918,4618,4318,4018,3718,3318,3018,2718,2418,2118,1818,1518,1218,0918,0618,0318,00
10 000-49 999 obyvatel21,6315,8715,8515,8215,7915,7715,7415,7115,6915,6615,6315,6115,5815,5515,5315,5015,4715,4515,4215,4015,3715,34
2 000-9 999 obyvatel25,1518,4618,4218,3918,3618,3318,3018,2718,2418,2118,1718,1418,1118,0818,0518,0217,9917,9617,9317,9017,8717,84
do 1 999 obyvatel16,8912,4012,3812,3512,3312,3112,2912,2712,2512,2312,2112,1912,1712,1512,1212,1012,0812,0612,0412,0212,0011,98
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6539,3739,3039,2339,1639,1039,0338,9638,9038,8338,7738,7038,6338,5738,5038,4438,3738,3138,2438,1838,1138,05
10 000-49 999 obyvatel39,0828,6828,6328,5828,5328,4828,4328,3828,3428,2928,2428,1928,1428,1028,0528,0027,9527,9127,8627,8127,7627,72
2 000-9 999 obyvatel27,2620,0019,9719,9419,9019,8719,8319,8019,7719,7319,7019,6719,6319,6019,5719,5319,5019,4719,4319,4019,3719,34
do 1 999 obyvatel23,7817,4517,4217,3917,3617,3317,3017,2717,2417,2117,1917,1617,1317,1017,0717,0417,0116,9816,9516,9316,9016,87
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9358,6558,5458,4458,3558,2558,1558,0557,9557,8557,7557,6557,5657,4657,3657,2657,1757,0756,9756,8856,7856,69
10 000-49 999 obyvatel43,6332,0131,9631,9031,8531,8031,7431,6931,6331,5831,5331,4731,4231,3731,3131,2631,2131,1531,1031,0531,0030,94
2 000-9 999 obyvatel37,7127,6727,6227,5827,5327,4827,4427,3927,3427,3027,2527,2027,1627,1127,0627,0226,9726,9326,8826,8426,7926,75
do 1 999 obyvatel21,1015,4815,4615,4315,4115,3815,3515,3315,3015,2715,2515,2215,2015,1715,1515,1215,0915,0715,0415,0214,9914,97
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6243,0142,9442,8642,7942,7242,6542,5742,5042,4342,3642,2842,2142,1442,0742,0041,9341,8641,7941,7241,6441,57
10 000-49 999 obyvatel44,6132,7332,6832,6232,5732,5132,4532,4032,3432,2932,2332,1832,1232,0732,0231,9631,9131,8531,8031,7531,6931,64
2 000-9 999 obyvatel36,9727,1327,0827,0426,9926,9426,9026,8526,8126,7626,7126,6726,6226,5826,5326,4926,4426,4026,3526,3126,2726,22
do 1 999 obyvatel27,8320,4220,3920,3520,3220,2820,2520,2120,1820,1520,1120,0820,0420,0119,9819,9419,9119,8719,8419,8119,7719,74
Pořadový rok 318,8%18,9% 119,0%19,1%19,2%19,3%19,4%19,5%19,6%19,7%19,8%19,9% | 20,0%20,1%20,2%20,3%20,4%20,5%20,6%20,7%20,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5241,4341,3641,3041,2341,1641,0941,0240,9540,8840,8140,7540,6840,6140,5440,4840,4140,3440,2740,2140,1440,07
10 000-49 999 obyvatel48,1334,0834,0233,9633,9133,8533,7933,7433,6833,6233,5733,5133,4633,4033,3533,2933,2333,1833,1233,0733,0132,96
2 000-9 999 obyvatel32,8823,2823,2423,2023,1723,1323,0923,0523,0122,9722,9322,9022,8622,8222,7822,7422,7122,6722,6322,5922,5622,52
do 1 999 obyvatel19,5313,8313,8113,7813,7613,7413,7213,6913,6713,6513,6213,6013,5813,5613,5313,5113,4913,4713,4413,4213,4013,38
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7249,3649,2849,2049,1149,0348,9548,8748,7948,7148,6248,5448,4648,3848,3048,2248,1448,0647,9847,9047,8247,74
10 000-49 999 obyvatel38,3627,1627,1227,0727,0326,9826,9326,8926,8426,8026,7626,7126,6726,6226,5826,5326,4926,4526,4026,3626,3126,27
2 000-9 999 obyvatel34,8024,6424,6024,5624,5224,4824,4424,3924,3524,3124,2724,2324,1924,1524,1124,0724,0323,9923,9523,9123,8723,83
do 1 999 obyvatel21,0214,8914,8614,8414,8114,7914,7614,7414,7114,6914,6614,6414,6114,5914,5714,5414,5214,4914,4714,4514,4214,40
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0648,9048,8148,7348,6548,5748,4948,4148,3348,2448,1648,0848,0047,9247,8447,7647,6847,6147,5347,4547,3747,29
10 000-49 999 obyvatel37,9226,8526,8126,7626,7226,6726,6326,5826,5426,4926,4526,4026,3626,3226,2726,2326,1926,1426,1026,0626,0125,97
2 000-9 999 obyvatel26,0018,4118,3818,3518,3218,2918,2618,2318,2018,1718,1418,1118,0818,0518,0217,9917,9617,9317,9017,8717,8417,81
do 1 999 obyvatel20,3014,3814,3514,3314,3014,2814,2614,2314,2114,1814,1614,1414,1114,0914,0714,0414,0214,0013,9713,9513,9313,90
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3717,9717,9417,9117,8817,8517,8217,7917,7617,7317,7017,6717,6417,6117,5817,5517,5217,4917,4617,4317,4017,38
10 000-49 999 obyvatel21,6315,3215,2915,2715,2415,2215,1915,1615,1415,1115,0915,0615,0415,0114,9914,9614,9414,9114,8914,8614,8414,82
2 000-9 999 obyvatel25,1517,8117,7817,7517,7217,6917,6617,6317,6017,5717,5417,5117,4817,4617,4317,4017,3717,3417,3117,2817,2517,23
do 1 999 obyvatel16,8911,9611,9411,9211,9011,8811,8611,8411,8211,8011,7811,7611,7411,7211,7011,6911,6711,6511,6311,6111,5911,57
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6537,9937,9237,8637,8037,7337,6737,6137,5437,4837,4237,3637,2937,2337,1737,1137,0536,9836,9236,8636,8036,74
10 000-49 999 obyvatel39,0827,6727,6327,5827,5327,4927,4427,3927,3527,3027,2627,2127,1727,1227,0827,0326,9926,9426,9026,8526,8126,76
2 000-9 999 obyvatel27,2619,3019,2719,2419,2119,1719,1419,1119,0819,0519,0118,9818,9518,9218,8918,8618,8318,7918,7618,7318,7018,67
do 1 999 obyvatel23,7816,8416,8116,7816,7616,7316,7016,6716,6416,6216,5916,5616,5316,5116,4816,4516,4216,4016,3716,3416,3116,29
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9356,5956,5056,4056,3156,2156,1256,0255,9355,8455,7455,6555,5655,4755,3755,2855,1955,1055,0154,9254,8254,73
10 000-49 999 obyvatel43,6330,8930,8430,7930,7430,6930,6330,5830,5330,4830,4330,3830,3330,2830,2330,1830,1330,0830,0329,9829,9329,88
2 000-9 999 obyvatel37,7126,7026,6626,6126,5726,5226,4826,4326,3926,3526,3026,2626,2126,1726,1326,0826,0426,0025,9525,9125,8725,83
do 1 999 obyvatel21,1014,9414,9214,8914,8714,8414,8214,7914,7714,7414,7214,6914,6714,6514,6214,6014,5714,5514,5214,5014,4814,45
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6241,5041,4441,3741,3041,2341,1641,0941,0240,9540,8840,8240,7540,6840,6140,5440,4840,4140,3440,2840,2140,14
10 000-49 999 obyvatel44,6131,5931,5331,4831,4331,3831,3231,2731,2231,1731,1131,0631,0130,9630,9130,8630,8030,7530,7030,6530,6030,55
2 000-9 999 obyvatel36,9726,1826,1326,0926,0526,0025,9625,9225,8725,8325,7925,7425,7025,6625,6125,5725,5325,4925,4425,4025,3625,32
do 1 999 obyvatel27,8319,7119,6719,6419,6119,5819,5419,5119,4819,4419,4119,3819,3519,3219,2819,2519,2219,1919,1619,1219,0919,06
Pořadový rok 320,9% | 21,0%21,1%21,2%21,3%21,4%21,5%21,6%21,7%21,8%21,9% | 22,0%22,1%22,2%22,3%22,4%22,5%22,6%22,7%22,8%22,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5240,0139,9439,8839,8139,7439,6839,6139,5539,4839,4239,3539,2939,2339,1639,1039,0338,9738,9138,8438,7838,72
10 000-49 999 obyvatel48,1332,9132,8532,8032,7432,6932,6432,5832,5332,4732,4232,3732,3232,2632,2132,1632,1032,0532,0031,9531,9031,84
2 000-9 999 obyvatel32,8822,4822,4422,4122,3722,3322,3022,2622,2222,1922,1522,1122,0822,0422,0121,9721,9321,9021,8621,8321,7921,76
do 1 999 obyvatel19,5313,3613,3313,3113,2913,2713,2513,2213,2013,1813,1613,1413,1213,0913,0713,0513,0313,0112,9912,9712,9512,92
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7247,6647,5947,5147,4347,3547,2747,1947,1247,0446,9646,8946,8146,7346,6646,5846,5046,4346,3546,2846,2046,13
10 000-49 999 obyvatel38,3626,2326,1826,1426,1026,0526,0125,9725,9325,8825,8425,8025,7625,7125,6725,6325,5925,5525,5125,4625,4225,38
2 000-9 999 obyvatel34,8023,7923,7523,7223,6823,6423,6023,5623,5223,4823,4423,4023,3723,3323,2923,2523,2123,1823,1423,1023,0623,03
do 1 999 obyvatel21,0214,3714,3514,3314,3014,2814,2614,2314,2114,1914,1614,1414,1214,0914,0714,0514,0214,0013,9813,9613,9313,91
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0647,2147,1347,0646,9846,9046,8346,7546,6746,5946,5246,4446,3746,2946,2146,1446,0645,9945,9145,8445,7645,69
10 000-49 999 obyvatel37,9225,9325,8825,8425,8025,7625,7125,6725,6325,5925,5425,5025,4625,4225,3825,3425,3025,2525,2125,1725,1325,09
2 000-9 999 obyvatel26,0017,7817,7517,7217,6917,6617,6317,6017,5717,5517,5217,4917,4617,4317,4017,3717,3517,3217,2917,2617,2317,20
do 1 999 obyvatel20,3013,8813,8613,8413,8113,7913,7713,7413,7213,7013,6813,6513,6313,6113,5913,5713,5413,5213,5013,4813,4613,43
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3717,3517,3217,2917,2617,2317,2017,1817,1517,1217,0917,0617,0417,0116,9816,9516,9316,9016,8716,8416,8216,79
10 000-49 999 obyvatel21,6314,7914,7714,7414,7214,6914,6714,6514,6214,6014,5714,5514,5314,5014,4814,4514,4314,4114,3814,3614,3414,31
2 000-9 999 obyvatel25,1517,2017,1717,1417,1117,0817,0617,0317,0016,9716,9416,9216,8916,8616,8316,8116,7816,7516,7216,7016,6716,64
do 1 999 obyvatel16,8911,5511,5311,5111,4911,4711,4611,4411,4211,4011,3811,3611,3411,3211,3111,2911,2711,2511,2311,2111,2011,18
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6536,6836,6236,5636,5036,4436,3836,3236,2636,2036,1436,0836,0235,9635,9035,8435,7935,7335,6735,6135,5535,50
10 000-49 999 obyvatel39,0826,7226,6826,6326,5926,5426,5026,4626,4126,3726,3326,2826,2426,2026,1526,1126,0726,0325,9825,9425,9025,86
2 000-9 999 obyvatel27,2618,6418,6118,5818,5518,5218,4918,4618,4318,4018,3718,3318,3018,2818,2518,2218,1918,1618,1318,1018,0718,04
do 1 999 obyvatel23,7816,2616,2316,2116,1816,1516,1316,1016,0716,0516,0215,9915,9715,9415,9215,8915,8615,8415,8115,7915,7615,74
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9354,6454,5554,4654,3754,2854,1954,1154,0253,9353,8453,7553,6653,5853,4953,4053,3153,2353,1453,0552,9752,88
10 000-49 999 obyvatel43,6329,8329,7829,7329,6829,6329,5829,5429,4929,4429,3929,3429,2929,2529,2029,1529,1029,0629,0128,9628,9128,87
2 000-9 999 obyvatel37,7125,7825,7425,7025,6625,6125,5725,5325,4925,4525,4025,3625,3225,2825,2425,2025,1625,1125,0725,0324,9924,95
do 1 999 obyvatel21,1014,4314,4014,3814,3614,3314,3114,2914,2614,2414,2214,1914,1714,1514,1214,1014,0814,0514,0314,0113,9913,96
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6240,0840,0139,9439,8839,8139,7539,6839,6239,5539,4939,4239,3639,2939,2339,1639,1039,0438,9738,9138,8538,78
10 000-49 999 obyvatel44,6130,5030,4530,4030,3530,3030,2530,2030,1530,1030,0530,0029,9529,9029,8529,8129,7629,7129,6629,6129,5629,52
2 000-9 999 obyvatel36,9725,2825,2425,1925,1525,1125,0725,0324,9924,9524,9024,8624,8224,7824,7424,7024,6624,6224,5824,5424,5024,46
do 1 999 obyvatel27,8319,0319,0018,9718,9318,9018,8718,8418,8118,7818,7518,7218,6918,6618,6318,6018,5718,5418,5118,4818,4518,42
Pořadový rok 323,0%23,1%23,2%23,3%23,4%23,5%23,6%23,7%23,8%23,9% 24,0%24,1%24,2%24,3%24,4%24,5%24,6%24,7%24,8%24,9% | 25,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5238,6538,5938,5338,4738,4038,3438,2838,2238,1638,1038,0337,9737,9137,8537,7937,7337,6737,6137,5537,4937,43
10 000-49 999 obyvatel48,1331,7931,7431,6931,6431,5931,5431,4831,4331,3831,3331,2831,2331,1831,1331,0831,0330,9830,9330,8830,8330,78
2 000-9 999 obyvatel32,8821,7221,6921,6521,6121,5821,5521,5121,4821,4421,4121,3721,3421,3021,2721,2321,2021,1721,1321,1021,0721,03
do 1 999 obyvatel19,5312,9012,8812,8612,8412,8212,8012,7812,7612,7412,7212,7012,6812,6612,6412,6112,5912,5712,5512,5312,5112,49
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7246,0545,9845,9045,8345,7545,6845,6145,5345,4645,3845,3145,2445,1745,0945,0244,9544,8844,8044,7344,6644,59
10 000-49 999 obyvatel38,3625,3425,3025,2625,2225,1825,1425,0925,0525,0124,9724,9324,8924,8524,8124,7724,7324,6924,6524,6124,5824,54
2 000-9 999 obyvatel34,8022,9922,9522,9122,8822,8422,8022,7722,7322,6922,6622,6222,5822,5522,5122,4722,4422,4022,3722,3322,2922,26
do 1 999 obyvatel21,0213,8913,8713,8413,8213,8013,7813,7513,7313,7113,6913,6613,6413,6213,6013,5813,5613,5313,5113,4913,4713,45
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0645,6245,5445,4745,3945,3245,2545,1745,1045,0344,9644,8844,8144,7444,6744,5944,5244,4544,3844,3144,2444,17
10 000-49 999 obyvatel37,9225,0525,0124,9724,9324,8924,8524,8124,7724,7324,6924,6524,6124,5724,5324,4924,4524,4124,3724,3324,2924,25
2 000-9 999 obyvatel26,0017,1817,1517,1217,0917,0717,0417,0116,9816,9616,9316,9016,8716,8516,8216,7916,7716,7416,7116,6916,6616,63
do 1 999 obyvatel20,3013,4113,3913,3713,3513,3313,3013,2813,2613,2413,2213,2013,1813,1513,1313,1113,0913,0713,0513,0313,0112,99
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3716,7616,7316,7116,6816,6516,6316,6016,5716,5416,5216,4916,4616,4416,4116,3916,3616,3316,3116,2816,2516,23
10 000-49 999 obyvatel21,6314,2914,2714,2414,2214,2014,1814,1514,1314,1114,0814,0614,0414,0213,9913,9713,9513,9313,9013,8813,8613,84
2 000-9 999 obyvatel25,1516,6216,5916,5616,5316,5116,4816,4516,4316,4016,3716,3516,3216,3016,2716,2416,2216,1916,1716,1416,1116,09
do 1 999 obyvatel16,8911,1611,1411,1211,1111,0911,0711,0511,0311,0211,0010,9810,9610,9510,9310,9110,8910,8810,8610,8410,8210,81
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6535,4435,3835,3235,2735,2135,1535,0935,0434,9834,9334,8734,8134,7634,7034,6534,5934,5334,4834,4234,3734,31
10 000-49 999 obyvatel39,0825,8225,7725,7325,6925,6525,6125,5725,5225,4825,4425,4025,3625,3225,2825,2425,2025,1625,1225,0825,0425,00
2 000-9 999 obyvatel27,2618,0117,9817,9517,9217,8917,8617,8317,8117,7817,7517,7217,6917,6617,6317,6117,5817,5517,5217,4917,4717,44
do 1 999 obyvatel23,7815,7115,6815,6615,6315,6115,5815,5615,5315,5115,4815,4615,4315,4115,3815,3615,3315,3115,2915,2615,2415,21
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9352,7952,7152,6252,5452,4552,3752,2852,2052,1152,0351,9551,8651,7851,7051,6151,5351,4551,3751,2851,2051,12
10 000-49 999 obyvatel43,6328,8228,7728,7328,6828,6328,5928,5428,5028,4528,4028,3628,3128,2728,2228,1828,1328,0928,0428,0027,9527,91
2 000-9 999 obyvatel37,7124,9124,8724,8324,7924,7524,7124,6724,6324,5924,5524,5124,4724,4324,3924,3524,3124,2824,2424,2024,1624,12
do 1 999 obyvatel21,1013,9413,9213,9013,8713,8513,8313,8113,7813,7613,7413,7213,6913,6713,6513,6313,6113,5813,5613,5413,5213,50
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6238,7238,6638,5938,5338,4738,4138,3538,2838,2238,1638,1038,0437,9837,9237,8537,7937,7337,6737,6137,5537,49
10 000-49 999 obyvatel44,6129,4729,4229,3729,3229,2829,2329,1829,1429,0929,0428,9928,9528,9028,8528,8128,7628,7228,6728,6228,5828,53
2 000-9 999 obyvatel36,9724,4224,3824,3424,3024,2624,2224,1924,1524,1124,0724,0323,9923,9523,9123,8823,8423,8023,7623,7223,6823,65
do 1 999 obyvatel27,8318,3918,3618,3318,3018,2718,2418,2118,1818,1518,1218,0918,0618,0318,0017,9717,9517,9217,8917,8617,8317,80
Pořadový rok 325,1%25,2%25,3%25,4%25,5%25,6%25,7%25,8%25,9% 26,0%26,1%26,2%26,3%26,4%26,5%26,6%26,7%26,8%26,9% 27,0%27,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5237,3737,3137,2537,1937,1337,0737,0136,9536,8936,8436,7836,7236,6636,6036,5536,4936,4336,3736,3236,2636,20
10 000-49 999 obyvatel48,1330,7330,6930,6430,5930,5430,4930,4430,3930,3530,3030,2530,2030,1530,1130,0630,0129,9629,9229,8729,8229,78
2 000-9 999 obyvatel32,8821,0020,9620,9320,9020,8620,8320,8020,7620,7320,7020,6720,6320,6020,5720,5420,5020,4720,4420,4120,3720,34
do 1 999 obyvatel19,5312,4712,4512,4312,4112,3912,3812,3612,3412,3212,3012,2812,2612,2412,2212,2012,1812,1612,1412,1212,1012,09
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7244,5244,4544,3844,3144,2444,1744,1044,0343,9643,8943,8243,7543,6843,6143,5443,4743,4043,3343,2743,2043,13
10 000-49 999 obyvatel38,3624,5024,4624,4224,3824,3424,3024,2624,2224,1924,1524,1124,0724,0324,0023,9623,9223,8823,8423,8123,7723,73
2 000-9 999 obyvatel34,8022,2222,1922,1522,1222,0822,0522,0121,9821,9421,9121,8721,8421,8021,7721,7321,7021,6721,6321,6021,5621,53
do 1 999 obyvatel21,0213,4313,4013,3813,3613,3413,3213,3013,2813,2613,2313,2113,1913,1713,1513,1313,1113,0913,0713,0513,0313,01
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0644,1044,0343,9643,8943,8243,7543,6843,6143,5443,4743,4043,3343,2643,2043,1343,0642,9942,9242,8642,7942,72
10 000-49 999 obyvatel37,9224,2224,1824,1424,1024,0624,0223,9923,9523,9123,8723,8323,8023,7623,7223,6823,6523,6123,5723,5323,5023,46
2 000-9 999 obyvatel26,0016,6116,5816,5516,5316,5016,4716,4516,4216,3916,3716,3416,3216,2916,2716,2416,2116,1916,1616,1416,1116,09
do 1 999 obyvatel20,3012,9712,9512,9212,9012,8812,8612,8412,8212,8012,7812,7612,7412,7212,7012,6812,6612,6412,6212,6012,5812,56
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3716,2016,1816,1516,1316,1016,0716,0516,0216,0015,9715,9515,9215,9015,8715,8515,8215,8015,7715,7515,7215,70
10 000-49 999 obyvatel21,6313,8213,7913,7713,7513,7313,7113,6813,6613,6413,6213,6013,5813,5513,5313,5113,4913,4713,4513,4313,4113,38
2 000-9 999 obyvatel25,1516,0616,0416,0115,9915,9615,9315,9115,8815,8615,8315,8115,7815,7615,7315,7115,6815,6615,6315,6115,5915,56
do 1 999 obyvatel16,8910,7910,7710,7510,7410,7210,7010,6910,6710,6510,6410,6210,6010,5810,5710,5510,5310,5210,5010,4910,4710,45
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6534,2634,2034,1534,1034,0433,9933,9333,8833,8233,7733,7233,6633,6133,5633,5133,4533,4033,3533,2933,2433,19
10 000-49 999 obyvatel39,0824,9624,9224,8824,8424,8024,7624,7224,6824,6424,6024,5624,5224,4824,4524,4124,3724,3324,2924,2524,2224,18
2 000-9 999 obyvatel27,2617,4117,3817,3517,3317,3017,2717,2417,2217,1917,1617,1317,1117,0817,0517,0317,0016,9716,9516,9216,8916,87
do 1 999 obyvatel23,7815,1915,1615,1415,1215,0915,0715,0415,0215,0014,9714,9514,9214,9014,8814,8514,8314,8114,7814,7614,7414,71
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9351,0450,9650,8750,7950,7150,6350,5550,4750,3950,3150,2350,1550,0749,9949,9149,8449,7649,6849,6049,5249,44
10 000-49 999 obyvatel43,6327,8627,8227,7727,7327,6827,6427,6027,5527,5127,4627,4227,3827,3327,2927,2527,2127,1627,1227,0827,0326,99
2 000-9 999 obyvatel37,7124,0824,0424,0023,9723,9323,8923,8523,8123,7823,7423,7023,6623,6323,5923,5523,5123,4823,4423,4023,3723,33
do 1 999 obyvatel21,1013,4813,4613,4313,4113,3913,3713,3513,3313,3113,2813,2613,2413,2213,2013,1813,1613,1413,1213,1013,0813,06
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6237,4337,3737,3137,2537,1937,1337,0837,0236,9636,9036,8436,7836,7236,6736,6136,5536,4936,4436,3836,3236,26
10 000-49 999 obyvatel44,6128,4928,4428,4028,3528,3128,2628,2228,1728,1328,0828,0427,9927,9527,9027,8627,8227,7727,7327,6927,6427,60
2 000-9 999 obyvatel36,9723,6123,5723,5323,5023,4623,4223,3823,3523,3123,2723,2423,2023,1623,1323,0923,0523,0222,9822,9422,9122,87
do 1 999 obyvatel27,8317,7717,7517,7217,6917,6617,6317,6017,5817,5517,5217,4917,4717,4417,4117,3817,3617,3317,3017,2717,2517,22
Pořadový rok 327,2%27,3%27,4%27,5%27,6%27,7%27,8%27,9% 28,0%28,1%28,2%28,3%28,4%28,5%28,6%28,7%28,8%28,9% 29,0%29,1%29,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5236,1536,0936,0335,9835,9235,8635,8135,7535,6935,6435,5835,5335,4735,4235,3635,3135,2535,2035,1435,0935,04
10 000-49 999 obyvatel48,1329,7329,6829,6429,5929,5429,5029,4529,4029,3629,3129,2729,2229,1829,1329,0929,0428,9928,9528,9128,8628,82
2 000-9 999 obyvatel32,8820,3120,2820,2520,2220,1820,1520,1220,0920,0620,0320,0019,9619,9319,9019,8719,8419,8119,7819,7519,7219,69
do 1 999 obyvatel19,5312,0712,0512,0312,0111,9911,9711,9511,9311,9211,9011,8811,8611,8411,8211,8111,7911,7711,7511,7311,7111,70
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7243,0642,9942,9342,8642,7942,7342,6642,5942,5342,4642,3942,3342,2642,2042,1342,0642,0041,9341,8741,8041,74
10 000-49 999 obyvatel38,3623,6923,6623,6223,5823,5523,5123,4723,4423,4023,3623,3323,2923,2523,2223,1823,1523,1123,0723,0423,0022,97
2 000-9 999 obyvatel34,8021,5021,4621,4321,4021,3621,3321,3021,2621,2321,2021,1621,1321,1021,0621,0321,0020,9720,9320,9020,8720,84
do 1 999 obyvatel21,0212,9912,9712,9512,9312,9112,8812,8612,8412,8212,8012,7812,7612,7412,7312,7112,6912,6712,6512,6312,6112,59
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0642,6542,5942,5242,4542,3942,3242,2542,1942,1242,0641,9941,9341,8641,8041,7341,6741,6041,5441,4741,4141,34
10 000-49 999 obyvatel37,9223,4223,3923,3523,3123,2823,2423,2023,1723,1323,1023,0623,0222,9922,9522,9222,8822,8522,8122,7722,7422,70
2 000-9 999 obyvatel26,0016,0616,0416,0115,9915,9615,9415,9115,8915,8615,8415,8115,7915,7615,7415,7115,6915,6715,6415,6215,5915,57
do 1 999 obyvatel20,3012,5412,5212,5012,4812,4612,4412,4212,4012,3912,3712,3512,3312,3112,2912,2712,2512,2312,2112,1912,1812,16
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3715,6715,6515,6215,6015,5715,5515,5315,5015,4815,4515,4315,4115,3815,3615,3315,3115,2915,2615,2415,2215,19
10 000-49 999 obyvatel21,6313,3613,3413,3213,3013,2813,2613,2413,2213,2013,1813,1613,1413,1113,0913,0713,0513,0313,0112,9912,9712,95
2 000-9 999 obyvatel25,1515,5415,5115,4915,4615,4415,4215,3915,3715,3415,3215,3015,2715,2515,2215,2015,1815,1515,1315,1115,0815,06
do 1 999 obyvatel16,8910,4410,4210,4010,3910,3710,3510,3410,3210,3110,2910,2710,2610,2410,2310,2110,1910,1810,1610,1510,1310,12
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6533,1433,0933,0332,9832,9332,8832,8332,7832,7232,6732,6232,5732,5232,4732,4232,3732,3232,2732,2232,1732,12
10 000-49 999 obyvatel39,0824,1424,1024,0624,0323,9923,9523,9123,8823,8423,8023,7623,7323,6923,6523,6223,5823,5423,5123,4723,4323,40
2 000-9 999 obyvatel27,2616,8416,8116,7916,7616,7316,7116,6816,6616,6316,6016,5816,5516,5316,5016,4816,4516,4216,4016,3716,3516,32
do 1 999 obyvatel23,7814,6914,6714,6414,6214,6014,5814,5514,5314,5114,4914,4614,4414,4214,4014,3714,3514,3314,3114,2814,2614,24
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9349,3749,2949,2149,1449,0648,9848,9048,8348,7548,6848,6048,5248,4548,3748,3048,2248,1548,0748,0047,9347,85
10 000-49 999 obyvatel43,6326,9526,9126,8626,8226,7826,7426,7026,6626,6126,5726,5326,4926,4526,4126,3726,3326,2826,2426,2026,1626,12
2 000-9 999 obyvatel37,7123,2923,2623,2223,1823,1523,1123,0823,0423,0022,9722,9322,9022,8622,8222,7922,7522,7222,6822,6522,6122,58
do 1 999 obyvatel21,1013,0413,0212,9912,9712,9512,9312,9112,8912,8712,8512,8312,8112,7912,7712,7512,7312,7112,6912,6712,6612,64
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6236,2136,1536,0936,0435,9835,9235,8735,8135,7635,7035,6435,5935,5335,4835,4235,3735,3135,2635,2035,1535,10
10 000-49 999 obyvatel44,6127,5527,5127,4727,4327,3827,3427,3027,2527,2127,1727,1327,0827,0427,0026,9626,9226,8726,8326,7926,7526,71
2 000-9 999 obyvatel36,9722,8422,8022,7622,7322,6922,6622,6222,5922,5522,5222,4822,4522,4122,3822,3422,3122,2722,2422,2022,1722,14
do 1 999 obyvatel27,8317,1917,1617,1417,1117,0817,0617,0317,0016,9816,9516,9216,9016,8716,8516,8216,7916,7716,7416,7216,6916,66
Pořadový rok 329,3%29,4%29,5%29,6%29,7%29,8%29,9% 30,0%30,1%30,2%30,3%30,4%30,5%30,6%30,7%30,8%30,9% 31,0%31,1%31,2%31,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5234,9834,9334,8734,8234,7734,7134,6634,6134,5534,5034,4534,3934,3434,2934,2434,1834,1334,0834,0333,9833,92
10 000-49 999 obyvatel48,1328,7728,7328,6828,6428,5928,5528,5128,4628,4228,3828,3328,2928,2428,2028,1628,1228,0728,0327,9927,9427,90
2 000-9 999 obyvatel32,8819,6619,6319,6019,5719,5419,5119,4819,4519,4219,3919,3619,3319,3019,2719,2419,2119,1819,1519,1219,0919,06
do 1 999 obyvatel19,5311,6811,6611,6411,6211,6111,5911,5711,5511,5311,5211,5011,4811,4611,4511,4311,4111,3911,3811,3611,3411,32
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7241,6841,6141,5541,4841,4241,3541,2941,2341,1641,1041,0440,9840,9140,8540,7940,7340,6640,6040,5440,4840,42
10 000-49 999 obyvatel38,3622,9322,9022,8622,8322,7922,7622,7222,6922,6522,6222,5822,5522,5122,4822,4422,4122,3822,3422,3122,2722,24
2 000-9 999 obyvatel34,8020,8020,7720,7420,7120,6820,6420,6120,5820,5520,5220,4920,4520,4220,3920,3620,3320,3020,2720,2420,2120,18
do 1 999 obyvatel21,0212,5712,5512,5312,5112,4912,4712,4512,4312,4112,4012,3812,3612,3412,3212,3012,2812,2612,2412,2312,2112,19
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0641,2841,2241,1541,0941,0340,9640,9040,8440,7740,7140,6540,5940,5340,4640,4040,3440,2840,2240,1640,0940,03
10 000-49 999 obyvatel37,9222,6722,6322,6022,5622,5322,4922,4622,4322,3922,3622,3222,2922,2522,2222,1922,1522,1222,0822,0522,0221,98
2 000-9 999 obyvatel26,0015,5415,5215,5015,4715,4515,4315,4015,3815,3515,3315,3115,2815,2615,2415,2115,1915,1715,1415,1215,1015,07
do 1 999 obyvatel20,3012,1412,1212,1012,0812,0612,0412,0312,0111,9911,9711,9511,9311,9211,9011,8811,8611,8411,8311,8111,7911,77
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3715,1715,1415,1215,1015,0715,0515,0315,0114,9814,9614,9414,9114,8914,8714,8514,8214,8014,7814,7514,7314,71
10 000-49 999 obyvatel21,6312,9312,9112,8912,8712,8512,8312,8112,7912,7712,7512,7412,7212,7012,6812,6612,6412,6212,6012,5812,5612,54
2 000-9 999 obyvatel25,1515,0415,0114,9914,9714,9414,9214,9014,8814,8514,8314,8114,7814,7614,7414,7214,6914,6714,6514,6314,6014,58
do 1 999 obyvatel16,8910,1010,0810,0710,0510,0410,0210,019,999,989,969,959,939,929,909,889,879,859,849,829,819,79
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6532,0732,0231,9731,9231,8731,8231,7731,7331,6831,6331,5831,5331,4831,4431,3931,3431,2931,2431,2031,1531,10
10 000-49 999 obyvatel39,0823,3623,3323,2923,2523,2223,1823,1523,1123,0823,0423,0122,9722,9322,9022,8622,8322,7922,7622,7322,6922,66
2 000-9 999 obyvatel27,2616,3016,2716,2516,2216,2016,1716,1516,1216,1016,0716,0516,0216,0015,9815,9515,9315,9015,8815,8515,8315,81
do 1 999 obyvatel23,7814,2214,2014,1714,1514,1314,1114,0914,0714,0414,0214,0013,9813,9613,9413,9213,8913,8713,8513,8313,8113,79
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9347,7847,7047,6347,5647,4847,4147,3447,2647,1947,1247,0546,9846,9046,8346,7646,6946,6246,5546,4846,4046,33
10 000-49 999 obyvatel43,6326,0826,0426,0025,9625,9225,8825,8425,8025,7625,7225,6825,6425,6025,5725,5325,4925,4525,4125,3725,3325,29
2 000-9 999 obyvatel37,7122,5422,5122,4722,4422,4022,3722,3422,3022,2722,2322,2022,1622,1322,1022,0622,0322,0021,9621,9321,9021,86
do 1 999 obyvatel21,1012,6212,6012,5812,5612,5412,5212,5012,4812,4612,4412,4212,4012,3912,3712,3512,3312,3112,2912,2712,2512,23
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6235,0434,9934,9334,8834,8334,7734,7234,6634,6134,5634,5134,4534,4034,3534,2934,2434,1934,1434,0934,0333,98
10 000-49 999 obyvatel44,6126,6726,6326,5926,5426,5026,4626,4226,3826,3426,3026,2626,2226,1826,1426,1026,0626,0225,9825,9425,9025,86
2 000-9 999 obyvatel36,9722,1022,0722,0322,0021,9721,9321,9021,8621,8321,8021,7621,7321,7021,6621,6321,6021,5621,5321,5021,4721,43
do 1 999 obyvatel27,8316,6416,6116,5916,5616,5416,5116,4916,4616,4316,4116,3816,3616,3316,3116,2816,2616,2316,2116,1816,1616,14
Pořadový rok 331,4%31,5%31,6%31,7%31,8%31,9% 32,0%32,1%32,2%32,3%32,4%32,5%32,6%32,7%32,8%32,9% 33,0%33,1%33,2%33,3%33,4%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5233,8733,8233,7733,7233,6733,6233,5733,5133,4633,4133,3633,3133,2633,2133,1633,1133,0633,0132,9632,9132,86
10 000-49 999 obyvatel48,1327,8627,8227,7727,7327,6927,6527,6127,5727,5227,4827,4427,4027,3627,3227,2827,2327,1927,1527,1127,0727,03
2 000-9 999 obyvatel32,8819,0319,0018,9818,9518,9218,8918,8618,8318,8018,7818,7518,7218,6918,6618,6318,6118,5818,5518,5218,5018,47
do 1 999 obyvatel19,5311,3111,2911,2711,2611,2411,2211,2111,1911,1711,1511,1411,1211,1011,0911,0711,0511,0411,0211,0010,9910,97
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7240,3540,2940,2340,1740,1140,0539,9939,9339,8739,8139,7539,6939,6339,5739,5139,4539,3939,3339,2739,2139,15
10 000-49 999 obyvatel38,3622,2122,1722,1422,1022,0722,0422,0021,9721,9421,9021,8721,8421,8121,7721,7421,7121,6721,6421,6121,5821,54
2 000-9 999 obyvatel34,8020,1420,1120,0820,0520,0219,9919,9619,9319,9019,8719,8419,8119,7819,7519,7219,6919,6619,6319,6019,5819,55
do 1 999 obyvatel21,0212,1712,1512,1312,1112,1012,0812,0612,0412,0212,0111,9911,9711,9511,9311,9111,9011,8811,8611,8411,8311,81
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0639,9739,9139,8539,7939,7339,6739,6139,5539,4939,4339,3739,3139,2539,1939,1339,0839,0238,9638,9038,8438,78
10 000-49 999 obyvatel37,9221,9521,9221,8821,8521,8221,7821,7521,7221,6921,6521,6221,5921,5621,5221,4921,4621,4321,3921,3621,3321,30
2 000-9 999 obyvatel26,0015,0515,0315,0114,9814,9614,9414,9214,8914,8714,8514,8314,8014,7814,7614,7414,7114,6914,6714,6514,6314,60
do 1 999 obyvatel20,3011,7511,7411,7211,7011,6811,6611,6511,6311,6111,5911,5811,5611,5411,5211,5111,4911,4711,4611,4411,4211,40
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3714,6914,6714,6414,6214,6014,5814,5514,5314,5114,4914,4714,4414,4214,4014,3814,3614,3414,3114,2914,2714,25
10 000-49 999 obyvatel21,6312,5212,5012,4912,4712,4512,4312,4112,3912,3712,3512,3312,3212,3012,2812,2612,2412,2212,2112,1912,1712,15
2 000-9 999 obyvatel25,1514,5614,5414,5214,4914,4714,4514,4314,4114,3814,3614,3414,3214,3014,2814,2614,2314,2114,1914,1714,1514,13
do 1 999 obyvatel16,899,789,769,759,749,729,719,699,689,669,659,639,629,609,599,579,569,559,539,529,509,49
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6531,0531,0130,9630,9130,8730,8230,7730,7330,6830,6330,5930,5430,4930,4530,4030,3630,3130,2730,2230,1830,13
10 000-49 999 obyvatel39,0822,6222,5922,5522,5222,4822,4522,4222,3822,3522,3222,2822,2522,2122,1822,1522,1122,0822,0522,0221,9821,95
2 000-9 999 obyvatel27,2615,7815,7615,7315,7115,6915,6615,6415,6115,5915,5715,5415,5215,5015,4715,4515,4315,4015,3815,3615,3315,31
do 1 999 obyvatel23,7813,7713,7513,7313,7013,6813,6613,6413,6213,6013,5813,5613,5413,5213,5013,4813,4613,4413,4213,4013,3813,36
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9346,2646,1946,1246,0545,9845,9145,8445,7745,7145,6445,5745,5045,4345,3645,2945,2345,1645,0945,0244,9544,89
10 000-49 999 obyvatel43,6325,2625,2225,1825,1425,1025,0625,0324,9924,9524,9124,8824,8424,8024,7624,7324,6924,6524,6124,5824,5424,50
2 000-9 999 obyvatel37,7121,8321,8021,7621,7321,7021,6621,6321,6021,5721,5321,5021,4721,4421,4021,3721,3421,3121,2821,2421,2121,18
do 1 999 obyvatel21,1012,2212,2012,1812,1612,1412,1212,1112,0912,0712,0512,0312,0112,0011,9811,9611,9411,9211,9111,8911,8711,85
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6233,9333,8833,8333,7833,7233,6733,6233,5733,5233,4733,4233,3733,3233,2733,2233,1733,1233,0733,0232,9732,92
10 000-49 999 obyvatel44,6125,8225,7825,7425,7025,6725,6325,5925,5525,5125,4725,4325,4025,3625,3225,2825,2425,2125,1725,1325,0925,05
2 000-9 999 obyvatel36,9721,4021,3721,3421,3021,2721,2421,2121,1721,1421,1121,0821,0521,0220,9820,9520,9220,8920,8620,8320,8020,76
do 1 999 obyvatel27,8316,1116,0916,0616,0416,0115,9915,9715,9415,9215,8915,8715,8415,8215,8015,7715,7515,7315,7015,6815,6615,63
Pořadový rok 333,5%33,6%33,7%33,8%33,9% 34,0%34,1%34,2%34,3%34,4%34,5%34,6%34,7%34,8%34,9% 35,0%35,1%35,2%35,3%35,4%35,5%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5232,8232,7732,7232,6732,6232,5732,5232,4732,4332,3832,3332,2832,2332,1932,1432,0932,0432,0031,9531,9031,85
10 000-49 999 obyvatel48,1326,9926,9526,9126,8726,8326,7926,7526,7126,6726,6326,5926,5526,5126,4726,4326,3926,3626,3226,2826,2426,20
2 000-9 999 obyvatel32,8818,4418,4118,3818,3618,3318,3018,2818,2518,2218,1918,1718,1418,1118,0918,0618,0318,0117,9817,9517,9317,90
do 1 999 obyvatel19,5310,9610,9410,9210,9110,8910,8710,8610,8410,8210,8110,7910,7810,7610,7410,7310,7110,7010,6810,6710,6510,63
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7239,1039,0438,9838,9238,8638,8038,7538,6938,6338,5738,5238,4638,4038,3538,2938,2338,1838,1238,0638,0137,95
10 000-49 999 obyvatel38,3621,5121,4821,4521,4221,3821,3521,3221,2921,2621,2321,1921,1621,1321,1021,0721,0421,0120,9820,9420,9120,88
2 000-9 999 obyvatel34,8019,5219,4919,4619,4319,4019,3719,3419,3119,2819,2619,2319,2019,1719,1419,1119,0919,0619,0319,0018,9718,95
do 1 999 obyvatel21,0211,7911,7711,7611,7411,7211,7011,6911,6711,6511,6311,6211,6011,5811,5611,5511,5311,5111,5011,4811,4611,45
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0638,7338,6738,6138,5538,4938,4438,3838,3238,2738,2138,1538,1038,0437,9837,9337,8737,8137,7637,7037,6537,59
10 000-49 999 obyvatel37,9221,2721,2321,2021,1721,1421,1121,0821,0421,0120,9820,9520,9220,8920,8620,8320,8020,7720,7320,7020,6720,64
2 000-9 999 obyvatel26,0014,5814,5614,5414,5214,5014,4714,4514,4314,4114,3914,3714,3514,3214,3014,2814,2614,2414,2214,2014,1814,16
do 1 999 obyvatel20,3011,3911,3711,3511,3411,3211,3011,2911,2711,2511,2311,2211,2011,1811,1711,1511,1411,1211,1011,0911,0711,05
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3714,2314,2114,1914,1714,1414,1214,1014,0814,0614,0414,0214,0013,9813,9613,9413,9213,8913,8713,8513,8313,81
10 000-49 999 obyvatel21,6312,1312,1112,1012,0812,0612,0412,0212,0111,9911,9711,9511,9411,9211,9011,8811,8611,8511,8311,8111,7911,78
2 000-9 999 obyvatel25,1514,1114,0814,0614,0414,0214,0013,9813,9613,9413,9213,9013,8813,8613,8413,8113,7913,7713,7513,7313,7113,69
do 1 999 obyvatel16,899,479,469,459,439,429,409,399,389,369,359,339,329,319,299,289,279,259,249,229,219,20
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6530,0930,0430,0029,9529,9129,8629,8229,7729,7329,6829,6429,6029,5529,5129,4629,4229,3829,3329,2929,2529,20
10 000-49 999 obyvatel39,0821,9221,8821,8521,8221,7921,7521,7221,6921,6621,6221,5921,5621,5321,5021,4621,4321,4021,3721,3421,3121,27
2 000-9 999 obyvatel27,2615,2915,2715,2415,2215,2015,1815,1515,1315,1115,0915,0615,0415,0215,0014,9714,9514,9314,9114,8914,8614,84
do 1 999 obyvatel23,7813,3413,3213,3013,2813,2613,2413,2213,2013,1813,1613,1413,1213,1013,0813,0613,0413,0213,0012,9912,9712,95
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9344,8244,7544,6944,6244,5544,4944,4244,3544,2944,2244,1644,0944,0343,9643,8943,8343,7743,7043,6443,5743,51
10 000-49 999 obyvatel43,6324,4724,4324,3924,3624,3224,2924,2524,2124,1824,1424,1124,0724,0324,0023,9623,9323,8923,8623,8223,7923,75
2 000-9 999 obyvatel37,7121,1521,1221,0821,0521,0220,9920,9620,9320,9020,8720,8320,8020,7720,7420,7120,6820,6520,6220,5920,5620,53
do 1 999 obyvatel21,1011,8411,8211,8011,7811,7611,7511,7311,7111,6911,6811,6611,6411,6311,6111,5911,5711,5611,5411,5211,5111,49
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6232,8732,8232,7732,7232,6832,6332,5832,5332,4832,4332,3932,3432,2932,2432,1932,1532,1032,0532,0031,9631,91
10 000-49 999 obyvatel44,6125,0224,9824,9424,9024,8724,8324,7924,7624,7224,6824,6524,6124,5724,5424,5024,4624,4324,3924,3624,3224,28
2 000-9 999 obyvatel36,9720,7320,7020,6720,6420,6120,5820,5520,5220,4920,4620,4320,4020,3720,3420,3120,2820,2520,2220,1920,1620,13
do 1 999 obyvatel27,8315,6115,5915,5615,5415,5215,4915,4715,4515,4215,4015,3815,3515,3315,3115,2915,2615,2415,2215,2015,1715,15
Pořadový rok 335,6%35,7%35,8%35,9%36,0%36,1%36,2%36,3%36,4%36,5%36,6%36,7%36,8%36,9%37,0%37,1%37,2%37,3%37,4%37,5%37,6%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5231,8131,7631,7131,6731,6231,5731,5331,4831,4431,3931,3431,3031,2531,2131,1631,1231,0731,0330,9830,9430,89
10 000-49 999 obyvatel48,1326,1626,1226,0826,0526,0125,9725,9325,8925,8625,8225,7825,7425,7025,6725,6325,5925,5625,5225,4825,4425,41
2 000-9 999 obyvatel32,8817,8717,8517,8217,7917,7717,7417,7217,6917,6617,6417,6117,5917,5617,5417,5117,4817,4617,4317,4117,3817,36
do 1 999 obyvatel19,5310,6210,6010,5910,5710,5610,5410,5310,5110,4910,4810,4610,4510,4310,4210,4010,3910,3710,3610,3410,3310,31
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7237,8937,8437,7837,7337,6737,6237,5637,5137,4537,4037,3437,2937,2337,1837,1237,0737,0236,9636,9136,8536,80
10 000-49 999 obyvatel38,3620,8520,8220,7920,7620,7320,7020,6720,6420,6120,5820,5520,5220,4920,4620,4320,4020,3720,3420,3120,2820,25
2 000-9 999 obyvatel34,8018,9218,8918,8618,8318,8118,7818,7518,7218,7018,6718,6418,6118,5918,5618,5318,5118,4818,4518,4318,4018,37
do 1 999 obyvatel21,0211,4311,4111,3911,3811,3611,3411,3311,3111,2911,2811,2611,2511,2311,2111,2011,1811,1611,1511,1311,1111,10
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0637,5437,4837,4337,3737,3237,2637,2137,1537,1037,0436,9936,9336,8836,8336,7736,7236,6736,6136,5636,5136,45
10 000-49 999 obyvatel37,9220,6120,5820,5520,5220,4920,4620,4320,4020,3720,3420,3120,2820,2520,2220,1920,1620,1320,1120,0820,0520,02
2 000-9 999 obyvatel26,0014,1314,1114,0914,0714,0514,0314,0113,9913,9713,9513,9313,9113,8913,8713,8513,8313,8113,7913,7713,7513,73
do 1 999 obyvatel20,3011,0411,0211,0010,9910,9710,9610,9410,9210,9110,8910,8810,8610,8410,8310,8110,8010,7810,7710,7510,7310,72
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3713,7913,7713,7513,7313,7113,6913,6713,6513,6313,6113,5913,5713,5513,5313,5113,4913,4713,4513,4313,4113,39
10 000-49 999 obyvatel21,6311,7611,7411,7311,7111,6911,6711,6611,6411,6211,6111,5911,5711,5511,5411,5211,5011,4911,4711,4511,4411,42
2 000-9 999 obyvatel25,1513,6713,6513,6313,6113,5913,5713,5513,5313,5113,4913,4713,4513,4313,4113,3913,3813,3613,3413,3213,3013,28
do 1 999 obyvatel16,899,189,179,169,149,139,129,109,099,089,069,059,049,029,019,008,988,978,968,958,938,92
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6529,1629,1229,0829,0328,9928,9528,9028,8628,8228,7828,7428,6928,6528,6128,5728,5328,4928,4428,4028,3628,32
10 000-49 999 obyvatel39,0821,2421,2121,1821,1521,1221,0921,0621,0320,9920,9620,9320,9020,8720,8420,8120,7820,7520,7220,6920,6620,63
2 000-9 999 obyvatel27,2614,8214,8014,7814,7514,7314,7114,6914,6714,6514,6214,6014,5814,5614,5414,5214,5014,4814,4614,4314,4114,39
do 1 999 obyvatel23,7812,9312,9112,8912,8712,8512,8312,8112,8012,7812,7612,7412,7212,7012,6812,6712,6512,6312,6112,5912,5712,56
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9343,4443,3843,3243,2543,1943,1243,0643,0042,9442,8742,8142,7542,6842,6242,5642,5042,4442,3742,3142,2542,19
10 000-49 999 obyvatel43,6323,7223,6823,6523,6123,5823,5423,5123,4723,4423,4023,3723,3423,3023,2723,2323,2023,1723,1323,1023,0723,03
2 000-9 999 obyvatel37,7120,5020,4720,4420,4120,3820,3520,3220,2920,2620,2320,2020,1720,1420,1120,0820,0520,0219,9919,9719,9419,91
do 1 999 obyvatel21,1011,4711,4511,4411,4211,4011,3911,3711,3511,3411,3211,3011,2911,2711,2611,2411,2211,2111,1911,1711,1611,14
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6231,8631,8231,7731,7231,6831,6331,5831,5431,4931,4431,4031,3531,3131,2631,2131,1731,1231,0831,0330,9930,94
10 000-49 999 obyvatel44,6124,2524,2124,1824,1424,1124,0724,0424,0023,9623,9323,8923,8623,8323,7923,7623,7223,6923,6523,6223,5823,55
2 000-9 999 obyvatel36,9720,1020,0720,0420,0119,9819,9519,9219,8919,8619,8319,8019,7719,7519,7219,6919,6619,6319,6019,5719,5519,52
do 1 999 obyvatel27,8315,1315,1115,0815,0615,0415,0215,0014,9714,9514,9314,9114,8914,8714,8414,8214,8014,7814,7614,7414,7114,69
Pořadový rok 337,7%37,8%37,9% 38,0%38,1%38,2%38,3%38,4%38,5%38,6%38,7%38,8%38,9% 39,0%39,1%39,2%39,3%39,4%39,5%39,6%39,7%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5230,8530,8030,7630,7130,6730,6230,5830,5330,4930,4530,4030,3630,3230,2730,2330,1830,1430,1030,0630,0129,97
10 000-49 999 obyvatel48,1325,3725,3325,3025,2625,2225,1925,1525,1125,0825,0425,0124,9724,9324,9024,8624,8324,7924,7624,7224,6824,65
2 000-9 999 obyvatel32,8817,3317,3117,2817,2617,2317,2117,1817,1617,1317,1117,0817,0617,0417,0116,9916,9616,9416,9116,8916,8616,84
do 1 999 obyvatel19,5310,3010,2810,2710,2510,2410,2210,2110,1910,1810,1610,1510,1410,1210,1110,0910,0810,0610,0510,0310,0210,00
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7236,7536,6936,6436,5936,5436,4836,4336,3836,3236,2736,2236,1736,1236,0636,0135,9635,9135,8635,8135,7535,70
10 000-49 999 obyvatel38,3620,2220,1920,1620,1320,1020,0820,0520,0219,9919,9619,9319,9019,8719,8419,8219,7919,7619,7319,7019,6719,65
2 000-9 999 obyvatel34,8018,3418,3218,2918,2718,2418,2118,1918,1618,1318,1118,0818,0618,0318,0017,9817,9517,9317,9017,8717,8517,82
do 1 999 obyvatel21,0211,0811,0711,0511,0311,0211,0010,9910,9710,9610,9410,9210,9110,8910,8810,8610,8510,8310,8110,8010,7810,77
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0636,4036,3536,2936,2436,1936,1436,0936,0335,9835,9335,8835,8335,7735,7235,6735,6235,5735,5235,4735,4235,37
10 000-49 999 obyvatel37,9219,9919,9619,9319,9019,8719,8419,8219,7919,7619,7319,7019,6719,6519,6219,5919,5619,5319,5019,4819,4519,42
2 000-9 999 obyvatel26,0013,7113,6913,6713,6513,6313,6113,5913,5713,5513,5313,5113,4913,4713,4513,4313,4113,3913,3813,3613,3413,32
do 1 999 obyvatel20,3010,7010,6910,6710,6610,6410,6310,6110,6010,5810,5610,5510,5310,5210,5010,4910,4710,4610,4410,4310,4110,40
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3713,3813,3613,3413,3213,3013,2813,2613,2413,2213,2013,1813,1613,1513,1313,1113,0913,0713,0513,0313,0113,00
10 000-49 999 obyvatel21,6311,4011,3911,3711,3511,3411,3211,3111,2911,2711,2611,2411,2211,2111,1911,1811,1611,1411,1311,1111,1011,08
2 000-9 999 obyvatel25,1513,2613,2413,2213,2013,1813,1613,1413,1313,1113,0913,0713,0513,0313,0112,9912,9812,9612,9412,9212,9012,88
do 1 999 obyvatel16,898,918,898,888,878,858,848,838,828,808,798,788,778,758,748,738,728,708,698,688,678,65
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6528,2828,2428,2028,1628,1228,0728,0327,9927,9527,9127,8727,8327,7927,7527,7127,6727,6327,5927,5527,5127,48
10 000-49 999 obyvatel39,0820,6020,5720,5420,5120,4820,4520,4220,3920,3620,3320,3020,2820,2520,2220,1920,1620,1320,1020,0720,0420,02
2 000-9 999 obyvatel27,2614,3714,3514,3314,3114,2914,2714,2514,2314,2114,1914,1614,1414,1214,1014,0814,0614,0414,0214,0013,9813,96
do 1 999 obyvatel23,7812,5412,5212,5012,4812,4612,4512,4312,4112,3912,3812,3612,3412,3212,3012,2912,2712,2512,2312,2212,2012,18
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9342,1342,0742,0141,9541,8941,8241,7641,7041,6441,5841,5241,4641,4041,3441,2941,2341,1741,1141,0540,9940,93
10 000-49 999 obyvatel43,6323,0022,9622,9322,9022,8722,8322,8022,7722,7322,7022,6722,6422,6022,5722,5422,5122,4722,4422,4122,3822,34
2 000-9 999 obyvatel37,7119,8819,8519,8219,7919,7619,7319,7119,6819,6519,6219,5919,5619,5419,5119,4819,4519,4219,4019,3719,3419,31
do 1 999 obyvatel21,1011,1211,1111,0911,0811,0611,0411,0311,0111,0010,9810,9710,9510,9310,9210,9010,8910,8710,8610,8410,8210,81
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6230,9030,8530,8130,7630,7230,6830,6330,5930,5430,5030,4530,4130,3730,3230,2830,2430,1930,1530,1130,0630,02
10 000-49 999 obyvatel44,6123,5123,4823,4523,4123,3823,3523,3123,2823,2423,2123,1823,1423,1123,0823,0423,0122,9822,9522,9122,8822,85
2 000-9 999 obyvatel36,9719,4919,4619,4319,4019,3819,3519,3219,2919,2619,2419,2119,1819,1519,1319,1019,0719,0419,0218,9918,9618,93
do 1 999 obyvatel27,8314,6714,6514,6314,6114,5914,5714,5414,5214,5014,4814,4614,4414,4214,4014,3814,3614,3414,3214,3014,2814,25
Pořadový rok 339,8%39,9% 40,0%40,1%40,2%40,3%40,4%40,5%40,6%40,7%40,8%40,9% 41,0%41,1%41,2%41,3%41,4%41,5%41,6%41,7%41,8%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5229,9329,8829,8429,8029,7629,7129,6729,6329,5929,5429,5029,4629,4229,3829,3429,2929,2529,2129,1729,1329,09
10 000-49 999 obyvatel48,1324,6124,5824,5424,5124,4724,4424,4024,3724,3324,3024,2724,2324,2024,1624,1324,0924,0624,0323,9923,9623,92
2 000-9 999 obyvatel32,8816,8216,7916,7716,7416,7216,7016,6716,6516,6316,6016,5816,5616,5316,5116,4816,4616,4416,4216,3916,3716,35
do 1 999 obyvatel19,539,999,989,969,959,939,929,919,899,889,869,859,849,829,819,799,789,779,759,749,729,71
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7235,6535,6035,5535,5035,4535,4035,3535,3035,2535,2035,1535,1035,0535,0034,9534,9034,8534,8034,7534,7034,65
10 000-49 999 obyvatel38,3619,6219,5919,5619,5319,5119,4819,4519,4219,4019,3719,3419,3119,2919,2619,2319,2019,1819,1519,1219,1019,07
2 000-9 999 obyvatel34,8017,8017,7717,7517,7217,7017,6717,6517,6217,6017,5717,5517,5217,5017,4717,4517,4217,4017,3717,3517,3217,30
do 1 999 obyvatel21,0210,7510,7410,7210,7110,6910,6810,6610,6510,6310,6210,6010,5910,5710,5610,5410,5310,5110,5010,4810,4710,45
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0635,3235,2635,2135,1635,1135,0635,0134,9634,9134,8734,8234,7734,7234,6734,6234,5734,5234,4734,4234,3834,33
10 000-49 999 obyvatel37,9219,3919,3719,3419,3119,2819,2619,2319,2019,1719,1519,1219,0919,0619,0419,0118,9818,9618,9318,9018,8818,85
2 000-9 999 obyvatel26,0013,3013,2813,2613,2413,2213,2013,1913,1713,1513,1313,1113,0913,0713,0613,0413,0213,0012,9812,9612,9412,93
do 1 999 obyvatel20,3010,3810,3710,3510,3410,3310,3110,3010,2810,2710,2510,2410,2210,2110,1910,1810,1710,1510,1410,1210,1110,09
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3712,9812,9612,9412,9212,9012,8812,8712,8512,8312,8112,7912,7712,7612,7412,7212,7012,6812,6712,6512,6312,61
10 000-49 999 obyvatel21,6311,0611,0511,0311,0211,0010,9910,9710,9510,9410,9210,9110,8910,8810,8610,8510,8310,8210,8010,7910,7710,75
2 000-9 999 obyvatel25,1512,8612,8512,8312,8112,7912,7712,7512,7412,7212,7012,6812,6612,6512,6312,6112,5912,5712,5612,5412,5212,50
do 1 999 obyvatel16,898,648,638,628,608,598,588,578,568,548,538,528,518,498,488,478,468,458,438,428,418,40
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6527,4427,4027,3627,3227,2827,2427,2027,1627,1327,0927,0527,0126,9726,9326,9026,8626,8226,7826,7426,7126,67
10 000-49 999 obyvatel39,0819,9919,9619,9319,9019,8719,8419,8219,7919,7619,7319,7019,6819,6519,6219,5919,5619,5419,5119,4819,4519,43
2 000-9 999 obyvatel27,2613,9413,9213,9013,8813,8613,8413,8213,8013,7813,7713,7513,7313,7113,6913,6713,6513,6313,6113,5913,5713,55
do 1 999 obyvatel23,7812,1612,1512,1312,1112,0912,0812,0612,0412,0312,0111,9911,9711,9611,9411,9211,9111,8911,8711,8611,8411,82
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9340,8740,8140,7640,7040,6440,5840,5240,4740,4140,3540,2940,2440,1840,1240,0740,0139,9539,9039,8439,7839,73
10 000-49 999 obyvatel43,6322,3122,2822,2522,2222,1922,1522,1222,0922,0622,0322,0021,9721,9421,9021,8721,8421,8121,7821,7521,7221,69
2 000-9 999 obyvatel37,7119,2919,2619,2319,2019,1819,1519,1219,0919,0719,0419,0118,9918,9618,9318,9118,8818,8518,8318,8018,7718,75
do 1 999 obyvatel21,1010,7910,7810,7610,7510,7310,7210,7010,6910,6710,6610,6410,6310,6110,6010,5810,5710,5510,5410,5210,5110,49
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6229,9829,9329,8929,8529,8129,7629,7229,6829,6429,6029,5529,5129,4729,4329,3929,3429,3029,2629,2229,1829,14
10 000-49 999 obyvatel44,6122,8122,7822,7522,7222,6822,6522,6222,5922,5622,5222,4922,4622,4322,4022,3622,3322,3022,2722,2422,2122,18
2 000-9 999 obyvatel36,9718,9118,8818,8518,8318,8018,7718,7518,7218,6918,6718,6418,6118,5918,5618,5318,5118,4818,4618,4318,4018,38
do 1 999 obyvatel27,8314,2314,2114,1914,1714,1514,1314,1114,0914,0714,0514,0314,0113,9913,9713,9513,9313,9113,8913,8813,8613,84
Pořadový rok 341,9%42,0%42,1%42,2%42,3%42,4%42,5%42,6%42,7%42,8%42,9%43,0%43,1%43,2%43,3%43,4%43,5%43,6%43,7%43,8%43,9%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel 58,5229,0529,0128,9728,9328,8828,8428,8028,7628,7228,6828,6428,6028,5628,5228,4828,4428,4028,3628,3228,2928,25
10 000-49 999 obyvatel 48,1323,8923,8623,8223,7923,7623,7223,6923,6623,6223,5923,5623,5323,4923,4623,4323,3923,3623,3323,3023,2623,23
2 000-9 999 obyvatel 32,8816,3216,3016,2816,2516,2316,2116,1916,1616,1416,1216,1016,0716,0516,0316,0115,9815,9615,9415,9215,8915,87
do 1 999 obyvatel 19,539,709,689,679,669,649,639,629,609,599,589,569,559,549,529,519,509,489,479,469,449,43
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel 69,7234,6134,5634,5134,4634,4134,3634,3234,2734,2234,1734,1234,0834,0333,9833,9333,8933,8433,7933,7433,7033,65
10 000-49 999 obyvatel 38,3619,0419,0218,9918,9618,9418,9118,8818,8618,8318,8018,7818,7518,7218,7018,6718,6518,6218,5918,5718,5418,52
2 000-9 999 obyvatel 34,8017,2817,2517,2317,2017,1817,1517,1317,1117,0817,0617,0317,0116,9916,9616,9416,9216,8916,8716,8516,8216,80
do 1 999 obyvatel 21,0210,4410,4210,4110,3910,3810,3610,3510,3310,3210,3110,2910,2810,2610,2510,2310,2210,2110,1910,1810,1610,15
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel 69,0634,2834,2334,1834,1334,0934,0433,9933,9433,9033,8533,8033,7533,7133,6633,6133,5733,5233,4733,4333,3833,33
10 000-49 999 obyvatel 37,9218,8218,8018,7718,7418,7218,6918,6718,6418,6118,5918,5618,5418,5118,4818,4618,4318,4118,3818,3618,3318,30
2 000-9 999 obyvatel 26,0012,9112,8912,8712,8512,8412,8212,8012,7812,7612,7512,7312,7112,6912,6812,6612,6412,6212,6012,5912,5712,55
do 1 999 obyvatel 20,3010,0810,0710,0510,0410,0210,019,999,989,979,959,949,939,919,909,889,879,869,849,839,829,80
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel 25,3712,6012,5812,5612,5412,5312,5112,4912,4712,4512,4412,4212,4012,3912,3712,3512,3312,3212,3012,2812,2712,25
10 000-49 999 obyvatel 21,6310,7410,7210,7110,6910,6810,6610,6510,6310,6210,6010,5910,5810,5610,5510,5310,5210,5010,4910,4710,4610,44
2 000-9 999 obyvatel 25,1512,4912,4712,4512,4312,4212,4012,3812,3612,3512,3312,3112,3012,2812,2612,2412,2312,2112,1912,1812,1612,14
do 1 999 obyvatel 16,898,398,388,368,358,348,338,328,318,298,288,278,268,258,248,228,218,208,198,188,178,16
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel 53,6526,6326,5926,5626,5226,4826,4426,4126,3726,3326,3026,2626,2226,1926,1526,1126,0826,0426,0025,9725,9325,90
10 000-49 999 obyvatel 39,0819,4019,3719,3519,3219,2919,2619,2419,2119,1819,1619,1319,1019,0819,0519,0219,0018,9718,9418,9218,8918,86
2 000-9 999 obyvatel 27,2613,5313,5113,5013,4813,4613,4413,4213,4013,3813,3613,3513,3313,3113,2913,2713,2513,2313,2213,2013,1813,16
do 1 999 obyvatel 23,7811,8111,7911,7711,7611,7411,7211,7111,6911,6711,6611,6411,6311,6111,5911,5811,5611,5411,5311,5111,5011,48
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel 79,9339,6739,6239,5639,5139,4539,3939,3439,2839,2339,1739,1239,0739,0138,9638,9038,8538,7938,7438,6938,6338,58
10 000-49 999 obyvatel 43,6321,6621,6321,6021,5721,5421,5121,4821,4521,4221,3921,3621,3321,3021,2721,2421,2121,1821,1521,1221,0921,06
2 000-9 999 obyvatel 37,7118,7218,6918,6718,6418,6118,5918,5618,5418,5118,4818,4618,4318,4118,3818,3618,3318,3018,2818,2518,2318,20
do 1 999 obyvatel 21,1010,4810,4610,4510,4310,4210,4010,3910,3710,3610,3510,3310,3210,3010,2910,2710,2610,2410,2310,2210,2010,19
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel 58,6229,1029,0629,0228,9728,9328,8928,8528,8128,7728,7328,6928,6528,6128,5728,5328,4928,4528,4128,3728,3328,29
10 000-49 999 obyvatel 44,6122,1422,1122,0822,0522,0221,9921,9621,9321,9021,8721,8421,8121,7721,7421,7121,6821,6521,6221,5921,5621,53
2 000-9 999 obyvatel 36,9718,3518,3318,3018,2818,2518,2218,2018,1718,1518,1218,1018,0718,0518,0218,0017,9717,9517,9217,9017,8717,85
do 1 999 obyvatel 27,8313,8213,8013,7813,7613,7413,7213,7013,6813,6613,6413,6213,6013,5913,5713,5513,5313,5113,4913,4713,4513,44
Pořadový rok 344,0%44,1%44,2%44,3%44,4%44,5%44,6%44,7%44,8%44,9% | 45,0%45,1%45,2%45,3%45,4%45,5%45,6%45,7%45,8%45,9%46,0%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5228,2128,1728,1328,0928,0528,0127,9727,9327,9027,8627,8227,7827,7427,7027,6727,6327,5927,5527,5227,4827,44
10 000-49 999 obyvatel48,1323,2023,1723,1423,1023,0723,0423,0122,9822,9422,9122,8822,8522,8222,7922,7622,7222,6922,6622,6322,6022,57
2 000-9 999 obyvatel32,8815,8515,8315,8115,7815,7615,7415,7215,7015,6815,6515,6315,6115,5915,5715,5515,5315,5015,4815,4615,4415,42
do 1 999 obyvatel19,539,429,409,399,389,369,359,349,339,319,309,299,279,269,259,249,229,219,209,199,179,16
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7233,6033,5633,5133,4633,4233,3733,3333,2833,2333,1933,1433,1033,0533,0132,9632,9232,8732,8332,7832,7432,69
10 000-49 999 obyvatel38,3618,4918,4718,4418,4118,3918,3618,3418,3118,2918,2618,2418,2118,1918,1618,1418,1118,0918,0618,0418,0117,99
2 000-9 999 obyvatel34,8016,7816,7516,7316,7116,6816,6616,6416,6116,5916,5716,5516,5216,5016,4816,4516,4316,4116,3916,3616,3416,32
do 1 999 obyvatel21,0210,1310,1210,1110,0910,0810,0610,0510,0410,0210,0110,009,989,979,959,949,939,919,909,899,879,86
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0633,2933,2433,1933,1533,1033,0633,0132,9732,9232,8732,8332,7832,7432,6932,6532,6032,5632,5132,4732,4332,38
10 000-49 999 obyvatel37,9218,2818,2518,2318,2018,1818,1518,1318,1018,0818,0518,0318,0017,9817,9517,9317,9017,8817,8617,8317,8117,78
2 000-9 999 obyvatel26,0012,5312,5212,5012,4812,4712,4512,4312,4112,4012,3812,3612,3512,3312,3112,2912,2812,2612,2412,2312,2112,19
do 1 999 obyvatel20,309,799,779,769,759,739,729,719,699,689,679,659,649,639,619,609,599,579,569,559,539,52
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3712,2312,2112,2012,1812,1612,1512,1312,1112,1012,0812,0612,0512,0312,0112,0011,9811,9611,9511,9311,9211,90
10 000-49 999 obyvatel21,6310,4310,4110,4010,3910,3710,3610,3410,3310,3110,3010,2910,2710,2610,2410,2310,2210,2010,1910,1710,1610,15
2 000-9 999 obyvatel25,1512,1312,1112,0912,0712,0612,0412,0212,0111,9911,9811,9611,9411,9311,9111,8911,8811,8611,8411,8311,8111,80
do 1 999 obyvatel16,898,148,138,128,118,108,098,088,078,058,048,038,028,018,007,997,987,977,967,947,937,92
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6525,8625,8225,7925,7525,7225,6825,6525,6125,5825,5425,5025,4725,4325,4025,3625,3325,2925,2625,2325,1925,16
10 000-49 999 obyvatel39,0818,8418,8118,7918,7618,7318,7118,6818,6618,6318,6118,5818,5518,5318,5018,4818,4518,4318,4018,3818,3518,33
2 000-9 999 obyvatel27,2613,1413,1213,1113,0913,0713,0513,0313,0213,0012,9812,9612,9412,9312,9112,8912,8712,8612,8412,8212,8012,78
do 1 999 obyvatel23,7811,4711,4511,4311,4211,4011,3911,3711,3511,3411,3211,3111,2911,2811,2611,2511,2311,2111,2011,1811,1711,15
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9338,5238,4738,4238,3638,3138,2638,2138,1538,1038,0538,0037,9437,8937,8437,7937,7337,6837,6337,5837,5337,48
10 000-49 999 obyvatel43,6321,0321,0020,9720,9420,9120,8920,8620,8320,8020,7720,7420,7120,6920,6620,6320,6020,5720,5420,5220,4920,46
2 000-9 999 obyvatel37,7118,1818,1518,1318,1018,0818,0518,0318,0017,9817,9517,9317,9017,8817,8517,8317,8117,7817,7617,7317,7117,68
do 1 999 obyvatel21,1010,1710,1610,1510,1310,1210,1010,0910,0810,0610,0510,0310,0210,019,999,989,969,959,949,929,919,90
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6228,2628,2228,1828,1428,1028,0628,0227,9827,9427,9127,8727,8327,7927,7527,7127,6827,6427,6027,5627,5227,49
10 000-49 999 obyvatel44,6121,5021,4721,4421,4121,3821,3521,3321,3021,2721,2421,2121,1821,1521,1221,0921,0621,0321,0020,9820,9520,92
2 000-9 999 obyvatel36,9717,8217,8017,7717,7517,7217,7017,6717,6517,6317,6017,5817,5517,5317,5017,4817,4617,4317,4117,3817,3617,34
do 1 999 obyvatel27,8313,4213,4013,3813,3613,3413,3213,3113,2913,2713,2513,2313,2113,2013,1813,1613,1413,1213,1113,0913,0713,05
Pořadový rok 346,1%46,2%46,3%46,4%46,5%46,6%46,7%46,8%46,9% 47,0%47,1%47,2%47,3%47,4%47,5%47,6%47,7%47,8%47,9% 48,0%48,1%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5227,4027,3627,3327,2927,2527,2227,1827,1427,1027,0727,0326,9926,9626,9226,8826,8526,8126,7826,7426,7026,67
10 000-49 999 obyvatel48,1322,5422,5122,4822,4522,4222,3822,3522,3222,2922,2622,2322,2022,1722,1422,1122,0822,0522,0221,9921,9621,93
2 000-9 999 obyvatel32,8815,4015,3815,3615,3415,3115,2915,2715,2515,2315,2115,1915,1715,1515,1315,1115,0915,0715,0515,0315,0114,99
do 1 999 obyvatel19,539,159,149,129,119,109,099,079,069,059,049,029,019,008,998,988,968,958,948,938,928,90
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7232,6532,6032,5632,5132,4732,4232,3832,3432,2932,2532,2032,1632,1232,0732,0331,9931,9431,9031,8631,8131,77
10 000-49 999 obyvatel38,3617,9617,9417,9117,8917,8717,8417,8217,7917,7717,7417,7217,7017,6717,6517,6217,6017,5817,5517,5317,5117,48
2 000-9 999 obyvatel34,8016,3016,2716,2516,2316,2116,1916,1616,1416,1216,1016,0816,0516,0316,0115,9915,9715,9515,9215,9015,8815,86
do 1 999 obyvatel21,029,859,839,829,819,799,789,779,759,749,739,719,709,699,679,669,659,639,629,619,599,58
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0632,3432,2932,2532,2032,1632,1232,0732,0331,9931,9431,9031,8631,8131,7731,7331,6831,6431,6031,5531,5131,47
10 000-49 999 obyvatel37,9217,7617,7317,7117,6917,6617,6417,6117,5917,5717,5417,5217,4917,4717,4517,4217,4017,3817,3517,3317,3117,28
2 000-9 999 obyvatel26,0012,1812,1612,1412,1312,1112,0912,0812,0612,0512,0312,0112,0011,9811,9611,9511,9311,9211,9011,8811,8711,85
do 1 999 obyvatel20,309,519,509,489,479,469,449,439,429,419,399,389,379,359,349,339,329,309,299,289,279,25
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3711,8811,8711,8511,8311,8211,8011,7911,7711,7511,7411,7211,7111,6911,6711,6611,6411,6311,6111,6011,5811,56
10 000-49 999 obyvatel21,6310,1310,1210,1010,0910,0810,0610,0510,0410,0210,019,999,989,979,959,949,939,919,909,899,879,86
2 000-9 999 obyvatel25,1511,7811,7611,7511,7311,7211,7011,6811,6711,6511,6411,6211,6011,5911,5711,5611,5411,5311,5111,4911,4811,46
do 1 999 obyvatel16,897,917,907,897,887,877,867,857,847,837,827,817,797,787,777,767,757,747,737,727,717,70
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6525,1225,0925,0525,0224,9924,9524,9224,8824,8524,8224,7824,7524,7124,6824,6524,6124,5824,5524,5124,4824,45
10 000-49 999 obyvatel39,0818,3018,2818,2518,2318,2018,1818,1518,1318,1018,0818,0518,0318,0017,9817,9617,9317,9117,8817,8617,8317,81
2 000-9 999 obyvatel27,2612,7712,7512,7312,7212,7012,6812,6612,6512,6312,6112,5912,5812,5612,5412,5312,5112,4912,4812,4612,4412,43
do 1 999 obyvatel23,7811,1411,1211,1111,0911,0811,0611,0511,0311,0211,0010,9910,9710,9610,9410,9310,9110,9010,8810,8710,8510,84
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9337,4337,3737,3237,2737,2237,1737,1237,0737,0236,9736,9236,8736,8236,7736,7236,6736,6236,5736,5236,4736,42
10 000-49 999 obyvatel43,6320,4320,4020,3820,3520,3220,2920,2620,2420,2120,1820,1520,1320,1020,0720,0520,0219,9919,9619,9419,9119,88
2 000-9 999 obyvatel37,7117,6617,6417,6117,5917,5617,5417,5217,4917,4717,4417,4217,4017,3717,3517,3317,3017,2817,2617,2317,2117,19
do 1 999 obyvatel21,109,889,879,869,849,839,829,809,799,789,769,759,749,729,719,709,689,679,669,649,639,62
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6227,4527,4127,3727,3427,3027,2627,2327,1927,1527,1127,0827,0427,0026,9726,9326,8926,8626,8226,7926,7526,71
10 000-49 999 obyvatel44,6120,8920,8620,8320,8020,7820,7520,7220,6920,6620,6420,6120,5820,5520,5220,5020,4720,4420,4120,3820,3620,33
2 000-9 999 obyvatel36,9717,3117,2917,2717,2417,2217,2017,1717,1517,1317,1017,0817,0617,0317,0116,9916,9616,9416,9216,8916,8716,85
do 1 999 obyvatel27,8313,0313,0213,0012,9812,9612,9512,9312,9112,8912,8812,8612,8412,8212,8112,7912,7712,7512,7412,7212,7012,68
Pořadový rok 348,2%48,3%48,4%48,5%48,6%48,7%48,8%48,9% 49,0%49,1%49,2%49,3%49,4%49,5%49,6%49,7%49,8%49,9%50,0%50,1%50,2%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5226,6326,6026,5626,5226,4926,4526,4226,3826,3526,3126,2826,2426,2126,1726,1426,1026,0726,0326,0025,9625,93
10 000-49 999 obyvatel48,1321,9021,8721,8521,8221,7921,7621,7321,7021,6721,6421,6121,5821,5521,5321,5021,4721,4421,4121,3821,3521,32
2 000-9 999 obyvatel32,8814,9714,9514,9314,9114,8814,8614,8514,8314,8114,7914,7714,7514,7314,7114,6914,6714,6514,6314,6114,5914,57
do 1 999 obyvatel19,538,898,888,878,868,848,838,828,818,808,788,778,768,758,748,738,718,708,698,688,678,66
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7231,7331,6831,6431,6031,5631,5131,4731,4331,3931,3531,3031,2631,2231,1831,1431,1031,0531,0130,9730,9330,89
10 000-49 999 obyvatel38,3617,4617,4417,4117,3917,3617,3417,3217,3017,2717,2517,2317,2017,1817,1617,1317,1117,0917,0717,0417,0217,00
2 000-9 999 obyvatel34,8015,8415,8215,8015,7815,7515,7315,7115,6915,6715,6515,6315,6115,5915,5615,5415,5215,5015,4815,4615,4415,42
do 1 999 obyvatel21,029,579,569,549,539,529,509,499,489,479,459,449,439,429,409,399,389,379,359,349,339,32
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0631,4331,3831,3431,3031,2631,2231,1731,1331,0931,0531,0130,9730,9230,8830,8430,8030,7630,7230,6830,6430,60
10 000-49 999 obyvatel37,9217,2617,2417,2117,1917,1717,1417,1217,1017,0717,0517,0317,0116,9816,9616,9416,9116,8916,8716,8516,8216,80
2 000-9 999 obyvatel26,0011,8311,8211,8011,7911,7711,7611,7411,7211,7111,6911,6811,6611,6511,6311,6111,6011,5811,5711,5511,5411,52
do 1 999 obyvatel20,309,249,239,229,209,199,189,179,159,149,139,129,119,099,089,079,069,059,039,029,019,00
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3711,5511,5311,5211,5011,4911,4711,4611,4411,4211,4111,3911,3811,3611,3511,3311,3211,3011,2911,2711,2611,24
10 000-49 999 obyvatel21,639,859,839,829,819,799,789,779,759,749,739,729,709,699,689,669,659,649,629,619,609,59
2 000-9 999 obyvatel25,1511,4511,4311,4211,4011,3911,3711,3611,3411,3311,3111,3011,2811,2711,2511,2411,2211,2111,1911,1811,1611,15
do 1 999 obyvatel16,897,697,687,677,667,657,647,637,627,617,607,597,587,577,567,557,547,537,527,517,507,49
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6524,4224,3824,3524,3224,2824,2524,2224,1924,1524,1224,0924,0624,0323,9923,9623,9323,9023,8723,8323,8023,77
10 000-49 999 obyvatel39,0817,7917,7617,7417,7117,6917,6717,6417,6217,6017,5717,5517,5317,5017,4817,4617,4317,4117,3917,3617,3417,32
2 000-9 999 obyvatel27,2612,4112,3912,3712,3612,3412,3312,3112,2912,2812,2612,2412,2312,2112,1912,1812,1612,1412,1312,1112,1012,08
do 1 999 obyvatel23,7810,8210,8110,8010,7810,7710,7510,7410,7210,7110,6910,6810,6710,6510,6410,6210,6110,6010,5810,5710,5510,54
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9336,3736,3236,2836,2336,1836,1336,0836,0335,9835,9435,8935,8435,7935,7435,7035,6535,6035,5535,5135,4635,41
10 000-49 999 obyvatel43,6319,8619,8319,8019,7819,7519,7219,7019,6719,6419,6219,5919,5719,5419,5119,4919,4619,4319,4119,3819,3619,33
2 000-9 999 obyvatel37,7117,1617,1417,1217,0917,0717,0517,0217,0016,9816,9616,9316,9116,8916,8716,8416,8216,8016,7816,7516,7316,71
do 1 999 obyvatel21,109,619,599,589,579,559,549,539,529,509,499,489,469,459,449,439,419,409,399,389,369,35
PARDUBICKÝ
50 000 a více obyvatel58,6226,6826,6426,6126,5726,5326,5026,4626,4326,3926,3626,3226,2926,2526,2226,1826,1526,1126,0826,0426,0125,97
10 000-49 999 obyvatel44,6120,3020,2820,2520,2220,1920,1720,1420,1120,0920,0620,0320,0019,9819,9519,9219,9019,8719,8419,8219,7919,77
2 000-9 999 obyvatel36,9716,8316,8016,7816,7616,7416,7116,6916,6716,6516,6216,6016,5816,5616,5416,5116,4916,4716,4516,4316,4016,38
do 1 999 obyvatel27,8312,6712,6512,6312,6212,6012,5812,5712,5512,5312,5212,5012,4812,4712,4512,4312,4212,4012,3812,3712,3512,33
Pořadový rok 350,3%50,4%50,5%50,6%50,7%50,8%50,9% 51,0%51,1%51,2%51,3%51,4%51,5%51,6%51,7%51,8%51,9% 52,0%52,1%52,2%52,3%
Cílové nájemné v Kč/m2Aktuální nájemné v Kč/m2 (AN)
JIHOČESKÝ
50 000 a více obyvatel58,5225,8925,8625,8225,7925,7625,7225,6925,6525,6225,5925,5525,5225,4825,4525,4225,3825,3525,3225,2825,2525,22
10 000-49 999 obyvatel48,1321,3021,2721,2421,2121,1821,1621,1321,1021,0721,0421,0220,9920,9620,9320,9120,8820,8520,8220,8020,7720,74
2 000-9 999 obyvatel32,8814,5514,5314,5114,4914,4714,4514,4314,4214,4014,3814,3614,3414,3214,3014,2814,2614,2514,2314,2114,1914,17
do 1 999 obyvatel19,538,648,638,628,618,608,598,588,568,558,548,538,528,518,508,498,478,468,458,448,438,42
PLZEŇSKÝ
50 000 a více obyvatel69,7230,8530,8130,7730,7230,6830,6430,6030,5630,5230,4830,4430,4030,3630,3230,2830,2430,2030,1630,1230,0830,04
10 000-49 999 obyvatel38,3616,9716,9516,9316,9116,8816,8616,8416,8216,8016,7716,7516,7316,7116,6816,6616,6416,6216,6016,5816,5516,53
2 000-9 999 obyvatel34,8015,4015,3815,3615,3415,3215,3015,2815,2615,2415,2215,2015,1815,1615,1415,1215,1015,0815,0615,0415,0215,00
do 1 999 obyvatel21,029,309,299,289,279,259,249,239,229,219,199,189,179,169,159,139,129,119,109,099,079,06
KARLOVARSKÝ
50 000 a více obyvatel69,0630,5630,5130,4730,4330,3930,3530,3130,2730,2330,1930,1530,1130,0730,0329,9929,9629,9229,8829,8429,8029,76
10 000-49 999 obyvatel37,9216,7816,7616,7416,7116,6916,6716,6516,6216,6016,5816,5616,5416,5216,4916,4716,4516,4316,4116,3916,3616,34
2 000-9 999 obyvatel26,0011,5111,4911,4811,4611,4511,4311,4211,4011,3911,3711,3611,3411,3311,3111,3011,2811,2711,2511,2411,2211,21
do 1 999 obyvatel20,308,998,978,968,958,948,938,918,908,898,888,878,868,848,838,828,818,808,798,778,768,75
ÚSTECKÝ
50 000 a více obyvatel25,3711,2311,2111,2011,1811,1711,1511,1411,1211,1111,0911,0811,0711,0511,0411,0211,0110,9910,9810,9610,9510,94
10 000-49 999 obyvatel21,639,579,569,559,549,529,519,509,499,479,469,459,449,429,419,409,399,379,369,359,349,32
2 000-9 999 obyvatel25,1511,1311,1211,1011,0911,0711,0611,0411,0311,0111,0010,9810,9710,9610,9410,9310,9110,9010,8810,8710,8510,84
do 1 999 obyvatel16,897,487,477,467,457,447,437,427,417,407,397,387,377,367,357,347,337,327,317,307,297,28
LIBERECKÝ
50 000 a více obyvatel53,6523,7423,7123,6823,6423,6123,5823,5523,5223,4923,4623,4323,4023,3623,3323,3023,2723,2423,2123,1823,1523,12
10 000-49 999 obyvatel39,0817,2917,2717,2517,2217,2017,1817,1617,1317,1117,0917,0717,0417,0217,0016,9816,9516,9316,9116,8916,8616,84
2 000-9 999 obyvatel27,2612,0612,0512,0312,0212,0011,9811,9711,9511,9411,9211,9111,8911,8711,8611,8411,8311,8111,8011,7811,7711,75
do 1 999 obyvatel23,7810,5210,5110,5010,4810,4710,4610,4410,4310,4110,4010,3910,3710,3610,3510,3310,3210,3010,2910,2810,2610,25
KRÁLOVÉHRADECKÝ
50 000 a více obyvatel79,9335,3635,3235,2735,2235,1835,1335,0835,0434,9934,9434,9034,8534,8134,7634,7134,6734,6234,5834,5334,4934,44
10 000-49 999 obyvatel43,6319,3119,2819,2519,2319,2019,1819,1519,1319,1019,0819,0519,0319,0018,9818,9518,9318,9018,8818,8518,8318,80
2 000-9 999 obyvatel37,7116,6916,6616,6416,6216,6016,5816,5516,5316,5116,4916,4716,4516,4216,4016,3816,3616,3416,3216,2916,2716,25
do 1 999 obyvatel21,109,349,339,319,309,299,289,279,259,249,239,229,209,199,189,17