Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 208/2008 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Částka 65/2008
Platnost od 17.06.2008
Účinnost od 01.07.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

208

VYHLÁŠKA

ze dne 5. června 2008,

kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví:

a) obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům,

b) seznamy vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek,

c) objekty1), ve kterých je možno vyrábět vysoce nebezpečné látky,

d) obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými, nebezpečnými a méně nebezpečnými látkami a o výrobě určitých organických chemických látek,

e) koncentraci nebezpečné látky a méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky a méně nebezpečné látky pro účely jejich ohlašování a převodů,

f) podrobnosti o vedení evidence vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek.

§ 2

Činnosti k ochranným účelům

(K § 6 odst. 2 zákona)

Obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům je uveden v příloze č. 1.

§ 3

Seznamy vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek

(K § 7 odst. 2 zákona)

Stanovené látky se zařazují do jednotlivých seznamů takto:

a) vysoce nebezpečné látky do Seznamu 1, který je obsažen v příloze č. 2,

b) nebezpečné látky do Seznamu 2, který je obsažen v příloze č. 3,

c) méně nebezpečné látky do Seznamu 3, který je obsažen v příloze č. 4.

§ 4

Výroba vysoce nebezpečných látek

(K § 9 odst. 3 zákona)

Vysoce nebezpečné látky lze vyrábět pouze:

a) v jediném jednoúčelovém nízkotonážním objektu, jehož reaktory ve výrobních linkách nejsou přizpůsobeny pro kontinuální provoz, objem každého reaktoru nepřevyšuje 100 litrů a celkový objem všech reaktorů není větší než 500 litrů,

b) v jediném objektu pro ochranné účely, přičemž vlastní souhrnná výroba v tomto objektu nepřevýší 10 kg za rok,

c) v objektech pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba v těchto objektech je vyšší než 100 g za rok, ale nepřevýší 10 kg za rok na jeden objekt,

d) v laboratořích pro výzkumné, zdravotnické nebo farmaceutické účely, přičemž vlastní souhrnná výroba nepřevýší 100 g za rok na jednu laboratoř.

§ 5

Hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami

(K § 18 zákona)

Obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami je uveden v příloze č. 5.

§ 6

Hlášení o nakládání s nebezpečnými látkami

(K § 20 odst. 3 zákona)

(1) Množství nebezpečné látky a koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami se stanoví takto:

a) 0,1 kg nebezpečné látky označené „*“ v Seznamu 2 části A,

b) 10 kg jiné nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části A,

c) 100 kg nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části B,

d) 30 hmotnostních procent nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části B a 300 kg celkového množství směsi.

(2) Obsah hlášení o nakládání s nebezpečnými látkami a o provozech na jejich výrobu, zpracování nebo spotřebu je uveden v příloze č. 6.

§ 7

Koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky

(K § 22 odst. 2 zákona)

Koncentrace nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících nebezpečné látky se stanoví takto:

a) 1 hmotnostní procento nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části A,

b) 10 hmotnostních procent nebezpečné látky uvedené v Seznamu 2 části B,

c) výrobky balené pro maloobchodní prodej nebo pro individuální použití.

§ 8

Hlášení o nakládání s méně nebezpečnými látkami

(K § 23 odst. 3 zákona)

(1) Množství méně nebezpečné látky a koncentrace méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami se stanoví takto:

a) 1000 kg méně nebezpečné látky uvedené v Seznamu 3,

b) 30 hmotnostních procent méně nebezpečné látky uvedené v Seznamu 3 a 3000 kg celkového množství směsi.

(2) Obsah hlášení o nakládání s méně nebezpečnými látkami a o provozech na jejich výrobu je uveden v příloze č. 7.

§ 9

Koncentrace méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících méně nebezpečné látky

(K § 25 odst. 2 zákona)

Koncentrace méně nebezpečné látky ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobků obsahujících méně nebezpečné látky se stanoví takto:

a) 30 hmotnostních procent méně nebezpečné látky uvedené v Seznamu 3,

b) výrobky balené pro maloobchodní prodej nebo pro individuální použití.

§ 10

Vedení evidence vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně nebezpečných látek

(K § 25a odst. 2 zákona)

(1) Evidenční kniha se skládá z jednotlivých evidenčních listů, které musí být svázány a průběžně očíslovány tak, aby údaje v nich uvedené nebylo možno dodatečně měnit. Vzor listu je uveden v příloze č. 8.

(2) Evidenční kniha obsahuje:

a) na titulní straně

1. údaje o identifikaci fyzické osoby (jméno, příjmení a adresu, na které se trvale zdržuje) nebo právnické osoby (název, sídlo nebo místo usazení, identifikační číslo, bylo-li přiděleno),

2. datum, od kterého se záznamy provádějí,

3. jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, adresu, na které se trvale zdržuje, a podpis statutárního orgánu nebo jeho členů,

4. jméno a příjmení zaměstnance, který je určen pro vedení evidence, adresu, na které se trvale zdržuje, a jeho podpis,

5. název stanovených látek, pro které je evidence vedena,

6. u držitelů licence údaje o udělených licencích s uvedením čísla jednacího, případně jejich změn, včetně data udělení,

b) na první straně seznam stanovených látek; tento seznam obsahuje pořadové číslo stanovené látky a uvedení první stránky výskytu položky v evidenční knize.

(3) Pro každou stanovenou látku se vede evidence na vyčleněných po sobě jdoucích samostatných listech v evidenční knize.

(4) Chybné údaje se opravují tak, aby původní zápis zůstal čitelný, a každá oprava je podepsána zaměstnancem, který vede evidenci. K podpisu zaměstnanec připojí datum provedení opravy.

(5) Pokud se vyčerpá počet stránek vyčleněných v evidenční knize pro konkrétní položku, je možné v téže evidenční knize vyčlenit pro tytéž stanovené látky nové po sobě jdoucí stránky a doplnit o tuto položku seznam na první straně evidenční knihy.

(6) Evidenční knihy se pro látky uvedené v seznamech podle § 3 písm. a) až c) vedou odděleně.

(7) Pokud se evidence vede v elektronické formě, je nutno ke dni 31. prosince každého kalendářního roku evidenci vytisknout a svázat tak, aby údaje v ní uvedené nebylo možno dodatečně měnit.

§ 11

Hlášení o výrobě určitých organických chemických látek

(K § 26 odst. 4 zákona)

Obsah hlášení o výrobě určitých organických chemických látek a o provozech na jejich výrobu je uveden v příloze č. 9.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Předsedkyně: Ing. Drábová, Ph.D. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 208/2008 Sb.

OBSAH HLÁŠENÍ O PROGRAMECH OCHRANY PROTI CHEMICKÝM ZBRANÍM

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. jméno a příjmení fyzické osoby, název právnické osoby nebo organizační složky státu, která nakládá se stanovenými látkami k ochranným účelům,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. adresa, na které se trvale zdržuje fyzická osoba, sídlo nebo místo usazení právnické osoby,

1.4. ohlašovací období,

1.5. datum vypracování hlášení, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subjekt uvedený v bodu 1.1. a její podpis.

2. Údaje o zajišťování programů týkajících se ochrany proti chemickým zbraním

2.1. informace o zajišťování programů ochrany proti chemickým zbraním včetně obecné charakteristiky těchto programů, tj. zda se týkají:

a) ochrany vojsk proti útoku chemickými zbraněmi,

b) ochrany obyvatelstva proti útoku chemickými zbraněmi.

2.2. způsob zajišťování ochranných prostředků pro ozbrojené síly nebo obyvatelstvo, tj. např.:

a) vládou podporovaný výzkum a vývoj,

b) výběrové řízení,

c) ze zahraničí.

3. Údaje o hlavních výzkumných a vývojových činnostech týkajících se ochranných účelů v jednotlivých oblastech, jako jsou

3.1. ochrana dýchacích orgánů,

3.2. ochranné oděvy,

3.3. kolektivní ochrana,

3.4. dekontaminace terénu, osob a materiálů,

3.5. detekce/identifikace bojových chemických látek,

3.6. laboratorní analýza bojových chemických látek,

3.7. zdravotnická protiopatření,

3.8. modelování rizikových situací.

4. Údaje o jednotkách, jejichž základní funkcí může být ochrana proti chemickým zbraním

Stručné vymezení úkolů vojenských jednotek pro ochranu proti chemickým zbraním (jako jsou např. kolektivní ochrana, dekontaminace, detekce, zdravotnická protiopatření).

5. Údaje o výcvikových programech týkajících se ochranných účelů

5.1. informace o výcviku vojenských jednotek s použitím reálných bojových chemických látek nebo simulantů,

5.2. informace o výcviku vojenských jednotek v následujících oblastech:

a) použití osobních ochranných prostředků,

b) dekontaminace,

c) detekce,

d) zdravotnické aspekty ochrany.

5.3. informace o zajišťování výcviku vojenských jednotek nebo obyvatelstva v ochraně proti možnému útoku chemickými zbraněmi v uplynulém roce.

6. Údaje o ochraně obyvatelstva

6.1. informace o programech pro ochranu obyvatelstva proti chemickým zbraním v případě použití nebo hrozby použití chemických zbraní,

6.2. informace o cvičeních, která zahrnují reakci na útok chemickými zbraněmi proti obyvatelstvu,

6.3. informace o výcviku obyvatelstva k ochraně proti účinkům útoků chemickými zbraněmi,

6.4. informace o výcvikové dokumentaci týkající se ochrany proti útokům chemickými zbraněmi (např. letáky, internetové stránky).

7. Dodatečné údaje

Veřejně dostupné vědecké publikace vydané ve sledovaném roce a týkající se účelů ochrany proti chemickým zbraním.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 208/2008 Sb.

SEZNAM 1
VYSOCE NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Název látky1)Registrační číslo CAS2) Položka celního sazebníku 3) Číslo podle seznamů4)
A. Toxické látky:
A. Toxic chemicals:
(1) Alkyl (≤C10)- nebo cykloalkyl (≤C10)-alkylfosfonofluoridáty, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl;2931.00
např. Sarin:
Isopropyl-methylfosfonofluoridát107-44-8ML7
Soman:
(3,3-Dimethylbutan-2-yl)-methylfosfonofluoridát96-64-0ML7
(1) (O-Alkyl (≤C10, incl. cycloalkyl)alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates
e.g. Sarin:
O-Isopropyl methylphosphonofluoridate Soman:
O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate
(2) O-Alkyl (≤C10)- nebo cykloalkyl (≤C10)-(dialkylfosforamido)kyanidáty, kde alkyl je methyl ethyl, propyl nebo isopropyl;
např. Tabun:
2931.00
Ethyl-(dimethylfosforamido)kyanidát77-81-6ML7
(2) O-Alkyl (≤C10, incl.cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidocyanidates e.g. Tabun:
O-Ethyl N,N-dimethylphosphoramidocyanidate
(3) O-Alkyl (H nebo ≤C10)- nebo O-cykloalkyl (≤C10)-S-[2-(dialkylamino)ethyl]-alkylfosfonothioáty, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli;
např. VX:
2930.00
S-[2-(diisopropylamino)ethyl]-O-ethyl-methylfosfonothioát50782-69-9ML7
(3) O-Alkyl (H or ≤C10,
incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonothiolates
and corresponding alkylated or protonated salts
e.g. VX:
O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethylmethyl phosphonothiolate
(4) Sirné yperity:2930.90
(2-Chlorethyl)(chlormethyl)sulfid2625-76-5ML7
Yperit: Bis(2-chlorethyl)sulfid505-60-2ML7
Bis [(2-chlorethyl)sulfanyl] methan63869-13-6ML7
Seskviyperit: 1,2-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]ethan3563-36-8ML7
1,3-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl] propan63905-10-2ML7
1,4-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl] butan142868-93-7ML7
1,5-Bis[(2-chlorethyl)sulfanyl]pentan142868-94-8ML7
Bis{[(2-chlorethyl)sulfanyl]methyl}ether63918-90-1ML7
Kyslíkatý yperit:
Bis{2-[(2-chlorethyl)sulfanyl]ethyl}ether63918-89-8ML7
(4) Sulfur mustards:
2-Chloroethylchloromethylsulfide
Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide
Bis(2-chloroethylthio)methane
Sesquimustard: 1,2-Bis(2-chloroethylthio)ethane
1,3 -Bis(2-chloroethylthio)-n-propane
1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane
1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane
Bis (2 - chloroethylthiomethyl)ether
O-Mustard: Bis(2-hloroethylthioethyl)ether
(5) Lewisity:2931.00
α-Lewisit: Dichlor(2-chlorvinyl)arsan541-25-3ML7
β-Lewisit: Chlorbis(2-chlorvinyl)arsan40334-69-8ML7
γ-Lewisit: Tris(2-chlorvinyl)arsan40334-70-1ML7
(5) Lewisites:
Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine
Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl)chloroarsine
Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine
(6) Dusíkaté yperity:2921.19
HN1: Bis(2-chlorethyl)ethylamin538-07-8ML7
HN2 Bis(2-chlorethyl)methylamin51-75-2ML7
HN3: Tris(2-chlorethyl)amin555-77-1ML7
(6) Nitrogen mustards:
HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine
HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine
HN3: Tris(2-chloroethyl)amine
(7) Saxitoxin35523-89-83002.001C351
(7) Saxitoxin
(8) Ricin9009-86-33002.001C351
(8) Ricin
B. Prekursory:
B. Precursors:
(9) Alkylfosfonoyldifluoridy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl;2931.00
např. DF: Methylfosfonoyldifluorid676-99-3ML7
(9) Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)
phosphonyldifluorides
e.g. DF: Methylphosphonyldifluoride
(10) Alkyl (H nebo ≤C10)- nebo cykloalkyl (≤C10)-2-(dialkylamino)ethyl-alkylfosfonity, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli;2931.00
např. QL:
2-(Diisopropylamino)ethyl-ethyl-methylfosfonit57856-11-8ML7
(10) O-Alkyl (H or ≤C10, incl. cycloalkyl) O-2-dialky
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites
and corresponding alkylated or protonated salts
e.g. QL:
O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphononite
(11) Chlorsarin:
Isopropyl-methylfosfonochloridát
1445-76-72931.00ML7
(11) Chlorosarin:
O-Isopropylmethylphosphonochloridate
(12) Chlorsoman:
(3,3-Dimethylbutan-2-yl)-methylfosfonochloridát
7040-57-52931.00ML7
(12) Chlorosoman:
O-Pinacolylmethylphosphonochloridate

Poznámky:

1. Názvy chemických látek v seznamech vytištěné tučně vyjadřují příslušné české názvosloví dané chemické látky, normálním tiskem je uvedeno anglické názvosloví dané chemické látky podle Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

2. Registrační číslo CAS znamená mezinárodně přijatý způsob označování a systematické registrace chemických látek.

3. Položka celního sazebníku obsahuje kódy (číselná označení) čtyř, šesti nebo osmimístných podpoložek kombinované nomenklatury.

4. Položky ML7 jsou označeny podle Společného seznamu vojenského materiálu EU, přijatého Radou dne 10. března 2008. Položky 7 a 8 jsou označeny podle Seznamu zboží a technologií dvojího užití, příloha č.l nařízení Rady (ES) č. 1334/2000.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 208/2008 Sb.

SEZNAM 2
NEBEZPEČNÉ LÁTKY

A. Toxické látky:Registrační číslo CAS2)Položka celního sazebníku3)Číslo podle seznamů4)
A. Toxic chemicals:
(1) Amiton:
O,O-Diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl]-fosforothioát a odpovídající alkylované nebo protonované soli78-53-52931.001C450
(1) Amiton: O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino) ethyl] phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts
(2) PFIB:
1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormethyl)prop-1-en382-21-82903.301C450
(2) PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-propene
(3) BZ:
Chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (*)6581-06-22933.39ML7
(3) BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate (*)
B. Prekursory:
B. Precursors:
(4) Chemické látky, jiné než uvedené v Seznamu 1 obsahující atom fosforu, na který je vázána jedna methylová, ethylová, propylová nebo isopropylová skupina, ale ne další atomy uhlíku;2931.001C450
např. Methylfosfonoyldichlorid676-97-11C350
Dimethyl-methylfosfonát756-79-61C350
výjimka: Fonofos: O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát944-22-9
(4) Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms;
e.g. Methylphosphonyl dichloride
Dimethyl methylphosphonate
Exemption: Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate
(5) (Dialkylfosforamidoyl)dihalogenidy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl2930.901C450
(5) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)
phosphoramidic dihalides
(6) Dialkyl-(dialkylfosforamidáty), kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl2929.901C450
(6) Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl
(Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates
(7) Chlorid arsenitý7784-34-12812.101C350
(7) Arsenic trichloride
(8) Difenyl(hydroxy)octová kyselina76-93-72918.191C350
(8) 2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid
(9) Chinuklidin-3-ol1619-34-72933.391C350
(9) Quinuclidin-3-ol
(10) 2-(Dialkylamino)ethylchloridy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající protonované soli2921.191C450
(10) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts
(11) 2-(Dialkylamino)ethan-1-oly, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající protonované soli2922.191C450
výjimky: 2-(Dimethylamino)ethan-1-ol a odpovídající protonované soli108-01-0
2-(Diethylamino)ethan-1-ol a odpovídající protonované soli100-37-81C350
(11) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)
aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts
Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol
and corresponding protonated salts
N,N-Diethylaminoethanol
and corresponding protonated salts
(12) 2-(Dialkylamino)ethan-1-thioly, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající protonované soli2930.901C450
(12) N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)
aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts
(13) Thiodiglykol: 2,2'-Thiodiethan-1-ol111-48-82930.901C350
(13) Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl)sulfide
(14) Pinakolyl alkohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol464-07-32905.191C350
(14) Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutan-2-ol

Poznámky:

1. Názvy chemických látek v seznamech vytištěné tučně vyjadřují příslušné české názvosloví dané chemické látky, normálním tiskem je uvedeno anglické názvosloví dané chemické látky podle Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

2. Registrační číslo CAS znamená mezinárodně přijatý způsob označování a systematické registrace chemických látek.

3. Položka celního sazebníku obsahuje kódy (číselná označení) čtyř, šesti nebo osmimístných podpoložek kombinované nomenklatury.

4. Položky jsou označeny podle Seznamu zboží a technologií dvojího užití, příloha č.l nařízení Rady (ES) č. 1334/2000. Položka 3 je označena podle Společného seznamu vojenského materiálu EU, přijatého Radou dne 10. března 2008.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 208/2008 Sb.

SEZNAM 3
MÉNĚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY

A. Toxické látkyRegistrační číslo CAS2)Položka celního sazebníku3)Číslo podle seznamu4)
A. oxic chemicals:
(1) Fosgen: Karbonyldichlorid75-44-52812.101C450
(1) Phosgene: Carbonyl dichloride
(2) Chlorkyan506-77-42851.001C450
(2) Cyanogen chloride
(3) Kyanovodík74-90-82811.191C450
(3) Hydrogen cyanide
(4) Chlorpikrin: Trichlornitromethan76-06-22904.901C450
(4) Chloropicrin: Trichloronitromethane
B. Prekursory:
B. Precursors:
(5) Oxychlorid fosforečný10025-87-32812.101C350
(5) Phosphorus oxychloride
(6) Chlorid fosforitý7719-12-22812.101C350
(6) Phosphorus trichloride
(7) Chlorid fosforečný10026-13-82812.101C350
(7) Phosphorus pentachloride
(8) Trimethyl-fosfit121-45-92920.901C350
(8) Trimethyl phosphite
(9) Triethyl-fosfit122-52-12920.901C350
(9) Triethyl phosphite
(10) Dimethyl-fosfit868-85-92920.901C350
(10) Dimethyl phosphite
(11) Diethyl-fosfit762-04-92920.901C350
(11) Diethyl phosphite
(12) Chlorid sirný10025-67-92812.101C350
(12) Sulfur monochloride
(13) Chlorid sirnatý10545-99-02812.101C350
(13)Sulfurdichloride
(14) Thionylchlorid7719-09-72812.101C350
(14) Thionyl chloride
(15) N-Ethyldiethanolamin
(2,2'-(ethylimino)diethan-1-ol)
139-87-72922.191C350
(15) Ethyldiethanolamine
(16) N-Methyldiethanolamin
(2,2'-(methylimino)diethan-1-ol)
105-59-92922.191C450
(16) Methyldiethanolamine
(17) Triethanolamin
(2,2',2"-nitrilotriethan-1-ol)
102-71-62922.131C350
(17) Triethanolamine

Poznámky:

1. Názvy chemických látek v seznamech vytištěné tučně vyjadřují příslušné české názvosloví dané chemické látky, normálním tiskem je uvedeno anglické názvosloví dané chemické látky podle Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.

2. Registrační číslo CAS znamená mezinárodně přijatý způsob označování a systematické registrace chemických látek.

3. Položka celního sazebníku obsahuje kódy (číselná označení) čtyř, šesti nebo osmimístných podpoložek kombinované nomenklatury.

4. Položky jsou označeny podle Seznamu zboží a technologií dvojího užití, příloha č.l nařízení Rady (ES) č. 1334/2000.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 208/2008 Sb.

Obsah hlášení o nakládání s vysoce nebezpečnými látkami Seznamu 1

I. Hlášení o výrobě vysoce nebezpečných látek

a) hlášení o minulých činnostech

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. název právnické osoby, která objekt pro výrobu vlastní nebo provozuje,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. sídlo nebo místo usazení,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subjekt uvedený v bodu 1.1. a její podpis.

2. Údaje o objektu

2.1. název nebo označení objektu,

2.2. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.3. následující informace pro každou vysoce nebezpečnou látku:

a) chemický název a registrační číslo CAS (pokud není registrační číslo CAS přiděleno, její strukturní vzorec),

b) vyrobené množství a v případě výroby pro ochranné účely i použité metody,

c) název a množství prekurzorů, uvedených v Seznamech 1, 2 nebo 3, použitých pro výrobu vysoce nebezpečných látek,

d) množství spotřebované v objektu a účel spotřeby,

e) množství předané do jiných objektů v rámci České republiky; pro každé předání se uvede množství, příjemce a účel,

f) maximální skladované množství kdykoli během roku,

g) množství skladované na konci roku.

2.4. informace o jakýchkoli změnách v objektu nebo jeho částech, relevantních z hlediska nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, během roku ve srovnání s dříve poskytnutým podrobným technickým popisem objektu.

b) hlášení o plánovaných činnostech

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. název právnické osoby, která objekt pro výrobu vlastní nebo provozuje,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. sídlo nebo místo usazení,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subjekt uvedený v bodu 1.1. a její podpis.

2. Údaje o objektu

2.1. název nebo označení objektu,

2.2. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.3. následující informace pro každou vysoce nebezpečnou látku:

a) chemický název a registrační číslo CAS (pokud není registrační číslo CAS přiděleno, její strukturní vzorec),

b) předpokládané množství výroby, předpokládané termíny výroby a účely výroby.

2.4. informace o jakýchkoli předpokládaných změnách v objektu nebo jeho částech, relevantních z hlediska nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, během roku ve srovnání s dříve poskytnutým podrobným technickým popisem objektu.

II. Hlášení o dalším způsobu nakládání s vysoce nebezpečnými látkami

a) hlášení o minulých činnostech

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. název právnické osoby, která objekt vlastní nebo provozuje,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. sídlo nebo místo usazení,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subjekt uvedený v bodu 1.1. a její podpis.

2. Údaje o objektu

2.1. název nebo označení objektu,

2.2. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.3. následující informace pro každou vysoce nebezpečnou látku:

a) chemický název a registrační číslo CAS (pokud není registrační číslo CAS přiděleno, její strukturní vzorec),

b) způsob nakládání (spotřeba, držení, jiné nabývání, zpracování, převod).

b) hlášení o plánovaných činnostech

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1 název právnické osoby, která objekt vlastní nebo provozuje,

1.2 identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3 sídlo nebo místo usazení,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subjekt uvedený v bodu 1.1 a její podpis.

2. Údaje o objektu

2.1. název nebo označení objektu,

2.2. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.3. následující informace pro každou vysoce nebezpečnou látku:

a) chemický název a registrační číslo CAS (pokud není registrační číslo CAS přiděleno, její strukturní vzorec),

b) předpokládaný způsob nakládání (spotřeba, držení, jiné nabývání, zpracování, převod).

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 208/2008 Sb.

Obsah hlášení o nakládání s nebezpečnými látkami Seznamu 2 a o provozech na jejich výrobu, zpracování nebo spotřebu

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, která nakládá s nebezpečnými látkami,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. adresa, na které se trvale zdržuje fyzická osoba, sídlo nebo místo usazení právnické osoby,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subjekt uvedený v bodu 1.1 a její podpis.

2. Údaje o provozech

2.1. počet provozů podléhajících ohlašovací povinnosti,

2.2. název nebo označení provozu,

2.3. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.4. určení, zda provoz:

a) vyrábí, zpracovává nebo spotřebovává nebezpečné látky,

b) je výhradně určen k těmto činnostem nebo je víceúčelový,

c) provádí další činnosti s ohledem na ohlašované nebezpečné látky, včetně specifikace těchto dalších činností (např. skladování),

2.5. výrobní kapacita provozu pro každou nebezpečnou látku.

3. Údaje o nebezpečných látkách

3.1. chemický název nebezpečné látky, obecný nebo obchodní název používaný osobou podávající hlášení a registrační číslo CAS (pokud není registrační číslo CAS přiděleno, její strukturní vzorec),

3.2. roční hlášení o minulých činnostech obsahující celkové množství nebezpečné látky, které osoba podávající hlášení vyrobila, zpracovala, spotřebovala, nebo převedla v předchozím kalendářním roce,

3.3. roční hlášení o předpokládaných činnostech obsahující celkové předpokládané množství nebezpečné látky, která má být vyrobena, zpracována nebo spotřebována v následujícím kalendářním roce, včetně přepokládaných termínů pro výrobu, zpracování nebo spotřebu,

3.4. určení účelů, pro které nebezpečná látka byla nebo bude vyráběna, zpracována nebo spotřebována, tj.:

a) zpracování a spotřeba na místě s uvedením typů výrobků,

b) prodej v rámci České republiky s uvedením, zda je nebezpečná látka určena pro jiné průmyslové odvětví nebo pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu a konečný typ výrobku,

c) přímý převod z území České republiky s vyznačením zúčastněných států,

d) jiné účely, včetně jejich přesné specifikace.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 208/2008 Sb.

Obsah hlášení o nakládání s méně nebezpečnými látkami Seznamu 3 a o provozech na jejich výrobu

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, která nakládá s méně nebezpečnými látkami,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. adresa, na které se trvale zdržuje fyzická osoba, sídlo nebo místo usazení právnické osoby,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subjekt uvedený v bodu 1.1. a její podpis.

2. Údaje o provozech

2.1. počet provozů podléhajících ohlašovací povinnosti,

2.2. název nebo označení provozu,

2.3. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.4. určení, zda provoz:

a) vyrábí méně nebezpečné látky,

b) je výhradně určen k těmto činnostem nebo je víceúčelový,

c) provádí další činnosti s ohledem na ohlašované méně nebezpečné látky, včetně specifikace těchto dalších činností,

2.5. výrobní kapacita provozu pro každou méně nebezpečnou látku.

3. Údaje o méně nebezpečných látkách

3.1. chemický název méně nebezpečné látky, obecný nebo obchodní název používaný osobou podávající hlášení a registrační číslo CAS,

3.2. roční hlášení o minulých činnostech obsahující celkové množství méně nebezpečné látky, které osoba podávající hlášení vyrobila nebo převedla v předchozím kalendářním roce,

3.3. roční hlášení o předpokládaných činnostech obsahující celkové předpokládané množství méně nebezpečné látky, které má být vyrobeno v následujícím kalendářním roce, včetně přepokládaných termínů pro výrobu,

3.4. určení účelů, pro které méně nebezpečná látka byla nebo bude vyráběna:

a) zpracování a spotřeba na místě s uvedením typu výrobku,

b) přímý převod z území České republiky s vyznačením zúčastněných států,

c) jiné účely, včetně jejich přesné specifikace.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 208/2008 Sb

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 208/2008 Sb
.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 208/2008 Sb.

Obsah hlášení o výrobě určitých organických chemických látek a o provozech na jejich výrobu

1. Údaje o osobě podávající hlášení

1.1. jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby, která vyrábí určité organické chemické látky,

1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

1.3. adresa, na které se trvale zdržuje fyzická osoba, sídlo nebo místo usazení právnické osoby,

1.4. datum vypracování hlášení, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za subjekt uvedený v bodu 1.1. a její podpis.

2. Údaje o provozech

2.1. počet provozů, které vyrobily syntézou během předchozího kalendářního roku více než 200 tun určitých organických chemických látek, nebo které vyrobily syntézou během předchozího kalendářního roku více než 30 tun určité organické chemické látky, která obsahuje fosfor, síru nebo fluor (dále jen „PSF-provozy“ a „PSF-látky“),

2.2. přesné umístění včetně geografických souřadnic,

2.3. množství vyrobených určitých organických chemických látek,

2.4. množství PSF-látky vyrobené každým PSF-provozem,

2.5. skupina vyrobených určitých organických chemických látek včetně PSF-látek.

Poznámky pod čarou

1) Část I bod 6 Kontrolní přílohy Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, jejíž přijetí bylo oznámeno pod č. 94/1997 Sb.

Přesunout nahoru