Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 190/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 60/2008
Platnost od 30.05.2008
Účinnost od 01.06.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

190

VYHLÁŠKA

ze dne 26. května 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 21 odst. 1 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu):


Čl. I

Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění vyhlášky č. 82/2000 Sb., vyhlášky č. 386/2003 Sb. a vyhlášky č. 88/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.“.

Dosavadní odstavce 1 až 11 se označují jako odstavce 2 až 12.

2. V § 1 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Tento prostor se uzavře zakrytím odpovídajícím příslušné technické normě1).“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3. V § 1 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1b zní:

㤠1a

Technické požadavky na zařízení pro kontinuální denaturaci

[k § 21 odst. 1 písm. a) a c) zákona o lihu]

(1) Přívodní potrubí, kterým je veden denaturační prostředek při kontinuální denaturaci, musí být před ústím do potrubí vedoucího líh opatřeno měřidlem.

(2) Množství denaturačního prostředku užitého při kontinuální denaturaci lihu je měřeno měřidly splňujícími požadavky zákona o metrologii1b).

1b) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 2 odst. 1 se slova „zvláštním zákonem1a),“ nahrazují slovy „zákonem o metrologii1b),“.

6. V § 2 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 3 až 6.

7. V § 2 odst. 3 se slova „a označením množství lihu zbývajícího pod nulovým bodem“ zrušují.

8. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠3

Metody stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu a způsob výpočtu množství lihu

[k § 21 odst. 1 písm. b) zákona o lihu]

(1) Pro stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu, s výjimkou lihu denaturovaného, jsou rozhodné výsledky měření

a) hustoty stanovené pyknometrickou metodou,

b) hustoty stanovené areometrem, který splňuje podmínky stanovené zákonem o metrologii1b) pro měření při teplotě 20 stupňů C,

c) metodou plynové chromatografie,

d) hustoty stanovené pomocí elektronického frekvenčního oscilátoru, nebo

e) hustoty stanovené pomocí hydrostatických vah.

V případě lihu denaturovaného se postupuje podle odstavce 8.

(2) Objemová koncentrace lihu v přiboudlině se stanovuje pyknometrickou metodou v destilátu z vodního roztoku získaného extrakcí přiboudliny petroléterem za přídavku nasyceného roztoku chloridu sodného nebo metodou plynové chromatografie.

(3) Hustota lihu se vypočítá podle vzorce uvedeného včetně hodnot koeficientů v příloze č. 1 části A.

(4) Při stanovení objemového množství lihu, kdy objem lihu je měřen ve skladovacích nádržích z oceli nebo v měřidlech z oceli nebo z britania stanovených zvláštním právním předpisem2), se provádí korekce na tepelnou objemovou roztažnost těchto materiálů vynásobením zjištěného objemu lihu korekčním faktorem uvedeným v příloze č. 1 části B.

(5) Při stanovení objemové koncentrace lihu pyknometrickou metodou se provádí korekce na tepelnou objemovou roztažnost pyknometrů z různých druhů skla vynásobením zjištěné hustoty korekčním faktorem uvedeným v příloze č. 1 části C.

(6) Výpočet objemového množství etanolu se provádí způsobem uvedeným v příloze č. 1 části D.

(7) Při použití více metod měření uvedených v odstavci 1 je rozhodující výsledek měření provedeného metodou stanovení hustoty pyknometricky.

(8) Pro stanovení objemové koncentrace denaturovaného lihu jsou rozhodné výsledky měření

a) metodou plynové chromatografie, nebo

b) metodou kapalinové chromatografie.

(9) Při použití více metod měření uvedených v odstavci 8 je rozhodující výsledek měření provedeného metodou plynové chromatografie.

2) Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících.“.

9. V § 5 odst. 2 se za slova „Zvláštně denaturovaný“ vkládají slova „a obecně denaturovaný“ a za slova „druh lihu“ se doplňují slova „a musí odpovídat platným technickým normám“.

10. V § 6 odst. 5 se slovo „kysličníku“ nahrazuje slovem „oxidu“.

11. V příloze č. 2 u položky č. 22 se ve sloupci Účel použití denaturovaného lihu slovo „alternativního“ zrušuje.

12. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 141/1997 Sb.

Kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu

Druh lihu Ethanol v % objemových nejméně Methanol v g/la* nejvýše Vyšší alkoholy v mg/la* nejvýše Aldehydy v mg/l* nejvýše Fural v mg/la* nejvýše Volné kyseliny jako kyselina octová v mg/la* nejvýše Dusíkaté zásady jako methylamin v mg/la* nejvýše Odparek sušený při 105 °C v mg/la* nejvýše Estery v mg/la* nejvýše Ostatní znaky
Syntetický destilačně rafinovaný 95,7  50 50  10  10 25  
Syntetický bezvodý 99,7  250   50  30  Benzen a benzin nejvýše 0,1 % objemových. Dietylester nejvýše 0,1 % hmotnostních.
Syntetický technický 92,9  300   15  25  Dietylester nejvýše 4 g/la. Celkový obsah vyšších alkoholů a ostatních těkavých složek nejméně 5 g/la.
Sulfitový surový 95,0 40,0 400 500 0,1 40,0     
Kvasný surový:           
- bramborový 80,0 3,0 3500 500 2,0 200    
- obilní 80,0 1,0 4000 500 5,0 200    
- škrobový 80,0 3,0 3500 500 1,0 200    
- drožďárenský 85,0   4500 0,01 500 150   
- melasový 85,0  3000 700 0,01 300    
- datlový 70,0 15,0 5000 800 6,0 500    
- řepný 80,0  3000 700 5,0 250    
- z ovocných odpadů 70,0 15,0 5000 800 6,0 500    
Kvasný rafinovaný:         Vůně a chuť čistá, bez cizích pachů a příchutí, odpovídající zpracované surovině, vzhled čirý bez zákalů a sedlin** Vůně a chuť čistá, bez cizích pachů a příchutí, odpovídající zpracované surovině, vzhled čirý bez zákalů a sedlin, obsah terciárního butanolu (2-methyl-2-propanolu) nejvýše 5 mg/la* Vzhled čirý, bez zákalů a sedlin**
-jemný 95,7 0,8 35 20 negativní 25 1 10 50
- velejemný 96,0 0,0 1 5 negativní 10 0 5 30
- velejemný neutrální 96,0 0,3 5,0 5,0 neprokazatelný 15 1,0 15 13
- technický 95,7 2,4 150 100 negativní 50 2 15  
Kvasný bezvodý:
- k průmyslovým účelům
99,8 3,0  750  30  20  Vzhled čirý, bez zákalů a sedlin**
- ke zvláštním průmyslovým účelům 99,7 1,0 60 50  60  10  
- k analytickým a zvláštním zdravotním účelům 99,7 0,1 10 20  10  10  
Ovocné a jiné destiláty (polotovar):          Vůně a chuť čistá, bez cizích pachů a příchutí, odpovídající zpracované surovině a stupni rektifikace** Vzhled čirý, bez zákalů a sedlin**
- borovičkový 37,5 až 70         
- hruškový 38 až 75 15   40     
- jablečný 38 až 75 15   40     
- meruňkový 38 až 75 15        
- slivovicový 38 až 75 15   50     
- třešňový 38 až 75 15   40     
- vinný 37,5 až 75 2   80     
- whiskový 40 až 94 15   40     
- broskvový 38 až 75 15        
- višňový 38 až 75 15   40     
- obilní 40 až 94 15   20     
Zvláštně denarurovaný kvasný          Z celkového obsahu vyšších alkoholů obsah terciárního butanolu nejméně 50 mg/la*, Denatonium benzoát 10 mg/la*, suma vyšších alkoholů nejméně 7000 mg/la. Čirý, bez zákalů a sedlin, maximální obsah vody 0,3 % (m/m), denaturační prostředky v druzích a množství určených v příloze č. 2 této vyhlášky v položce
a) 22
b) 23 a 24.
Množství denaturačních prostředků nesmí překročit minimální množství stanovené touto vyhláškou o více než 50%.
Denarurační prostředky v druzích a množství určených v příloze č. 2 této vyhlášky.
- hydrogenačně rafinovaný 90*** 0,39  316  25 20 25 790
- bezvodý, určený
a) do motorových paliv*****
b) pro výrobu ETBE
99,7***  16000   60    
- ostatní 72***         
Zvláštně denaturovaný syntetický 95,7***         Denarurační prostředky v druzích a množství určených v příloze č. 2 této vyhlášky
Zvláštně denaturovaný syntetický technický 92,9***         Celkový obsah vyšších alkoholů a ostatních těkavých složek nejméně 7 g/la*, z toho nejméně 4 g/la* sumy všech butanolů, Denatonium benzoát 2 mg/la*.
Obecně denaturovaný kvasný:          Denarurační prostředky v druzích a množství určených v příloze č. 2 této vyhlášky.
Čirý, bez zákalů a sedlin, maximální obsah vody 0,3% (m/m),
množství denaturačních prostředků nesmí překročit minimální množství stanovené touto vyhláškou o více než 50%.
- 92% 92,0***     150  250  
- 95 % 95,0***     150  250  
-99,7%, určený 99,7%***         
a) do motorových paliv*****          
b) pro výrobu ETBE          
Obecně denaturovaný syntetický 95,0***          
Ukapy 93,1****         Vůně silně ovlivněna příměsí z nižší a vyšší destilační frakce před, resp. po oddělení etanolu
Dokapy 88,0****         

Poznámka:

* la = 1 litr etanolu o koncentraci 100 % objemových

** hodnotí se ze vzorku po zředění vodou na 30 % objemových etanolu a při teplotě 30 až 35 stupňů C

*** před přidáním denaruračního prostředku

**** neplatí pro výrobu a rektifikaci ovocných a jiných destilátů

***** kvalitou musí splňovat ČSN 65 6511.

Druh lihu Etanol v % objemových nejvýše Veškeré vyšší alkoholy v % objemových nejméně Volné kyseliny jako kyselina octová v mg/la nejvýše Hustota při 20 st. C v kg/m3 nejvýše Směs etanolu a vody v % objemových nejvýše Podíl amylalkoholů (destilát od 110 do 135 st. C) v % objemových nejméně
Přiboudlina 15 80 500 847 20 45

.“.

13. V příloze č. 4 položka č. 1 zní:

Poř. čísloDruhy ztrátNorma v %Specifikace činnostiZáklad pro výpočet normy ztrát
1Dopravní0,25doprava v autocisternách a ostatních cisternáchmnožství lihu vyskladněného podle dodacího listu; do základu nelze započítávat dodávky podle § 8 odst. 2 a 3 této vyhlášky
2,00doprava v železničních cisternách* 
0,30 doprava v kovových sudech, skleněných nebo jiných obalech kromě dřevěných 
0,60doprava v dřevěných sudech 

.“.

14. V příloze č. 4 u položky č. 6 ve sloupci Specifikace činnosti ve větě „výroba lihovin s výjimkou emulzních likérů a výroba jiných výrobků obsahujících líh včetně výroby alternativních motorových paliv“ se slovo „alternativních“ zrušuje.

15. V příloze č. 4 Poznámka * zní:

„* Za ztráty do normy se pokládají ztráty, ke kterým došlo při dopravě lihu po železnici v drážních cisternách, a to nejvýše 2 %, pokud k těmto ztrátám došlo za okolností specifikovaných v čl. 31 Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM - Přípojek B k Úmluvě), ve znění sdělení č. 49/2006 Sb. m. s, vyhlášky č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších předpisů, a pod podmínkou, že železniční cisterna, u které byla ztráta zjištěna, byla na všech vpustních a výpustních otvorech zabezpečena závěrami.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministr: Mgr. Gandalovič v. r.

Přesunout nahoru