Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 184/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Částka 57/2008
Platnost od 28.05.2008
Účinnost od 01.07.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

184

ZÁKON

ze dne 24. dubna 2008,

kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně práv k odrůdám

Čl. I

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 554/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňují slova „a zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1b)“.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

1b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví.“.

2. V poznámce pod čarou č. 6 se číslo „22“ nahrazuje číslem „32“.

3. § 11 zní:

㤠11

Ústav zapíše žádost do seznamu žádostí v pořadí, v jakém mu byla doručena.“.

4. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

㤠12a

Žádost o udělení odrůdového práva Společenství7) lze podat prostřednictvím Ústavu. Ústav na žádosti vyznačí den, v němž mu byla žádost podána.

7) Čl. 49 nařízení Rady (ES) č. 2100/94.“.

5. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „podle § 11 odst. 2 nebo § 16“ zrušují.

6. V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Námitky se mohou podat pouze z důvodu, že

a) nejsou splněny podmínky uvedené v § 4 až 6 nebo v § 8,

b) se vyskytuje překážka přípustnosti návrhu názvu podle § 7 odst. 2.

(4) Námitky musí být podány písemně a musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky a označení právní formy právnické osoby, které námitky podávají,

b) identifikaci předmětu námitky,

c) odůvodnění uplatněné námitky, včetně doložení důkazů osvědčujících opodstatněnost uplatněné námitky.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

7. V § 13 odst. 5 se slova „do vydání“ nahrazují slovy „do dne vydání“, slova „podle § 11 odst. 2 nebo § 16“ a část věty druhé za středníkem se zrušují.

8. V § 14 odst. 1 se slova „Jestliže jsou splněny náležitosti a požadavky podle § 11 odst. 1,“ zrušují.

9. V § 16 odst. 1 se slova „ , jinak řízení zastaví“ zrušují.

10. V § 21 odst. 5 a 6 se slova „majitel patentu“ nahrazují slovy „vlastník patentu“.

11. V § 23e odst. 2 se slova „První udržovací“ nahrazují slovem „Udržovací“, za slovo „splatný“ se vkládá slovo „každoročně“ a za slova „po kalendářním měsíci“ se vkládají slova „který se svým názvem shoduje s názvem kalendářního měsíce“.

12. V § 23e se odstavec 3 zrušuje.

13. V § 23i odst. 1 se slova „Nestanoví-li tento zákon jinak, nelze u udržovacího poplatku“ nahrazují slovy „U udržovacího poplatku nelze“.

14. V § 28 odst. 3 se slovo „rozhodne“ nahrazuje slovy „vydá rozhodnutí“.

15. V § 28 se odstavce 1, 2 a 4 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

16. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 408/2000 Sb.

Seznam druhů rostlin (§ 19a odst. 1)

a) obilniny:
Avena sativa L. oves
Hordeum vulgare L. ječmen
Secale cereale L. žito
x Triticosecale Wittm. ex A. Camus tritikale
Triticum aestivum L. pšenice setá
Triticum durum Desf. pšenice tvrdá
Triticum spelta L. pšenice špalda
b) krmné rostliny:
Lupinus luteus L. lupina žlutá
Medicago sativa L. vojtěška setá
Pisum sativum L. hrách
Trifolium alexandrinum L. jetel alexandrijský
Trifolium resupinatum L. jetel perský
Vicia faba L. bob
Vicia sativa L. vikev setá
c) brambor:
Solanum tuberosum L. brambor
d) olejniny a přadné rostliny:
Brassica napus L. var. napus řepka
Brassica rapa L. řepice
Linum usitatissimum L. len (vyjma lnu přadného)“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení, která nebyla skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti z nich plynoucí se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li rozhodnutí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a vráceno k novému projednání, postupuje se podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o soudech a soudcích

Čl. III

V § 39 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., a zákona č. 221/2006 Sb., se za slovo „vlastnictví1a)“ vkládají slova „a ochrany práv k odrůdám1b)“.

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

1b) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 554/2005 Sb.“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Přesunout nahoru