Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.

Částka 8/2008
Platnost od 31.01.2008
Účinnost od 01.02.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

17

VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova "(odstavec 5)" zrušují.

2. V § 3 odst. 3 se za větu první vkládají věty druhá a třetí "Žákům středních škol a studentům podle věty první může být hlavní jídlo poskytnuto za sníženou úhradu pouze v případě, že je pro ně určeno používání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb. Pokud pro ně není používání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb určeno, může jim být hlavní jídlo poskytnuto za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.".

3. V § 3 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 3a a 3b znějí:

"(4) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smouvě3a).

(5) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 3 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b), v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a).

3a) § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

3b) § 88 a 89 zákoníku práce.".

4. V § 3 odstavec 7 zní:

"(7) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny.".

5. V § 3 odstavec 8 zní:

"(8) Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 4 a 5.".

6. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.".

7. V § 5 odstavec 2 zní:

"(2) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v § 3 odst. 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a). Organizace může strávníkům uvedeným v § 3 odst. 3 poskytnout za úhradu podle věty první další hlavní jídlo v daném kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b), v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a).".

8. V § 6 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 5 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 4.

9. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

10. V § 6a odst. 2 písmeno b) zní:

"b) pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování nepracuje, nebo".

11. V § 6a se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizačními složkami státu, právnickými nebo fyzickými osobami.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2008.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.

Přesunout nahoru