Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 165/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání

Částka 52/2008
Platnost od 19.05.2008
Účinnost od 01.06.2008
Zrušeno k 01.06.2013 (133/2013 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

VYHLÁŠKA

ze dne 2. května 2008,

kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání

Ministerstvo financí stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje rozsah a strukturu údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.

§ 2

(1) Správce kapitoly předloží Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře. Bezpečnostní informační služba předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu podle zvláštního režimu v rozsahu a struktuře dohodnuté s ministerstvem tak, aby byla zabezpečena ochrana utajovaných informací.

(2) Státní fond předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře. Údaje jsou předávány prostřednictvím správce, do jehož působnosti státní fond patří, a s jeho souhlasem.

(3) Kraje předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu za obce v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce ve lhůtě do 30 dnů od doručení žádosti ministerstva. Ve stejné lhůtě předkládá tyto údaje i hlavní město Praha.

(4) Jiné právnické a fyzické osoby, které požadují prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv, předloží ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu do 30. dubna běžného roku v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Požadavky na změnu údajů oznámených ministerstvem předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného zdůvodnění. V této příloze se neuvádějí údaje, které jsou podle § 3 součástí příloh č. 6 a 7 k této vyhlášce, podle § 4 součástí přílohy č. 8 k této vyhlášce a podle § 5 součástí přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Údaje o rozpočtových opatřeních v roce, který předchází roku, na nějž je návrh zákona o státním rozpočtu sestavován, v rámci kapitoly nebo mezi kapitolami, které mají trvalý charakter, předloží správce kapitoly ministerstvu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře.

(2) Navrhuje-li správce kapitoly v roce, na který je předkládán návrh zákona o státním rozpočtu, přesuny v rámci kapitoly nebo mezi kapitolami, které mají trvalý charakter, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře.

§ 4

Uplatňuje-li správce kapitoly v souladu s § 10 odst. 3 rozpočtových pravidel při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu požadavek na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa, předloží ministerstvu údaje podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře.

§ 5

V případě, že v kapitole státního rozpočtu mají být rozpočtovány prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů1), předloží správce kapitoly ministerstvu údaje pro sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu v rozsahu a struktuře uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce a podle přílohy č. 1 vzor formuláře č. 1/6 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře. Výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie bez stanoveného podílu státního rozpočtu na spolufinancování těchto výdajů, odsouhlasí příslušný Řídící orgán programu.

§ 6

Správce kapitoly nebo státní fond předloží ministerstvu údaje o výdajích vyplývajících z uzavřených koncesních smluv a výdajích souvisejících s přípravou a realizací koncesních smluv ve struktuře dle jednotlivých akcí podle přílohy č. 10 k této vyhlášce včetně podrobného komentáře.


§ 7

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.

2. Vyhláška č. 324/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2008.


Ministr: Ing. Kalousek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu

A. Základní formuláře

(1) Základní formuláře č.1/1 a č. 1/2

a) Na základě vládou schváleného návrhu příjmů a výdajů kapitoly předává správce kapitoly tyto vyplněné formuláře:

1. formulář č. 1/1 „Příjmy státního rozpočtu“ (dále jen „příjmy“); v řádcích v členění podle podseskupení položek (z toho podle vybraných položek), podle specifických ukazatelů podle odstavce 2 písm. c) a dále podle seskupení položek a tříd rozpočtové skladby,1) podle přiloženého vzoru,

2. formulář č. 1/2 „Výdaje státního rozpočtu“ (dále jen „výdaje“); v řádcích v členění podle podseskupení položek (z toho podle vybraných položek), podle specifických ukazatelů podle odstavce 2 písm. c) a dále podle seskupení položek a tříd rozpočtové skladby,1) ve sloupcích v členění podle pododdílů (z toho podle vybraných paragrafů), podle oddílů a podle skupin rozpočtové skladby,1) podle přiloženého vzoru.

b) Formuláře č. 1/1 a č. 1/2 předává Ministerstvo financí k vyplnění správci kapitoly na technickém nosiči dat nebo v elektronické podobě pomocí dálkového přenosu dat.

c) Formuláře příjmů a výdajů jsou dále členěny na jednotlivé listy. Jednotlivé listy označí správce kapitoly takto: obsah, souhrn za kapitolu a další listy v členění příjmů podle odstavce (2) písm. a) a v členění výdajů podle odstavce (2) písm. b); v případě, že se jedná o příjmy a výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie, o příjmy a výdaje státní správy nebo o příjmy a výdaje, které mají být kryty z finančních mechanismů, zaškrtne příslušné políčko ve vlastnostech listu.

d) Správce kapitoly vyplňuje formuláře na rok „N“ (tj. rok, na který je sestavován zákon o státním rozpočtu).

(2) Členění údajů ve vyplněných základních formulářích

a) Příjmy

1. v případě, že resort nerozpočtuje žádné příjmy z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů, uvede správce kapitoly příjmy za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatném listu,

2. v případě, že resort rozpočtuje příjmy z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, správce kapitoly uvede

2.1. příjmy bez příjmů uvedených v bodu 2.2. za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatném listu,

2.2. příjmy z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu.2)

b) Výdaje

1. v případě, že resort nemá žádné výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních mechanismů, správce kapitoly uvede

1.1. výdaje (bez výdajů uvedených v bodech 1.2. a 1.3.) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) vždy na samostatném listu,

1.2. příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím v rámci kapitoly na jednom listu,

1.3. transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí na jednom listu; v komentáři uvede členění podle výdajových titulů, případně dle jednotlivých vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí;

2. v případě, že resort má výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, správce kapitoly uvede

2.1. výdaje (bez výdajů uvedených v bodech 2.2. až 2.9.) za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly (včetně neinvestičních transferů obyvatelstvu) vždy na samostatném listu,

2.2. výdaje představující podíl státního rozpočtu na výdajích, které mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů (bez výdajů uvedených v bodech 2.5. a 2.8.), za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu,2)

2.3. výdaje, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů (bez výdajů uvedených v bodech 2.6. a 2.9.), za každou organizační složku státu, popřípadě za souhrn organizačních složek státu téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu,2)

2.4. příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím v rámci kapitoly bez výdajů uvedených v bodech 2.5. a 2.6. na jednom listu,

2.5. příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím v rámci kapitoly představující podíl státního rozpočtu na výdajích, které mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu,2)

2.6. příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím v rámci kapitoly, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu,2)

2.7. transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí na jednom listu bez výdajů uvedených v bodech 2.8. a 2.9.; v komentáři uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí,

2.8. transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí představující podíl státního rozpočtu na výdajích, které mají být kryty zčásti z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu;2)v komentáři správce uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí,

2.9. transfery vysokým školám, veřejným výzkumným institucím, občanským sdružením, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, transfery krajům a transfery do zahraničí, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů, vždy na samostatných listech v členění podle názvu jednotlivých programů nebo projektů s označením příslušného fondu;2) v komentáři uvede členění dle výdajových titulů, případně dle jednotlivých vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, občanských sdružení, podnikatelských subjektů, neziskových a podobných organizací, krajů a obcí.

c) Specifické ukazatele

1. Rozpočet každé kapitoly může obsahovat maximálně 26 samostatných specifických ukazatelů - příjmů označených písmeny „A“ až „Z“ a 26 samostatných specifických ukazatelů - výdajů označených písmeny „A“ až „Z“. Každý samostatný specifický ukazatel - jak příjmů, tak výdajů - může dále tvořit (zahrnovat) maximálně 26 specifických ukazatelů označených „Aa“ až „Az“..... „Za“ až „Zz“, které jsou podrobnějším členěním (určitého) specifického ukazatele formou „v tom“.
Součet samostatných specifických ukazatelů uvedených na formuláři č. 1/4 a formulářích č. 1/1 a 1/2 se musí rovnat celkovým příjmům a celkovým výdajům rozpočtu kapitoly.

2. Samostatný specifický ukazatel lze rovněž členit formou „v tom“, aniž by toto podrobnější členění bylo zahrnuto mezi specifické ukazatele. Tyto řádky se neuvádí na formuláři č. 1/4.

3. Číselné údaje ve formulářích č. 1/1 a č. 1/2 v jednotlivých listech se kromě členění podle rozpočtové skladby, dále člení podle jednotlivých specifických ukazatelů podle bodu 1. a 2.

4. Správce kapitoly projedná s ministerstvem název a označení ukazatelů podle bodu 1. a 2., které ministerstvo odsouhlasí a zapracuje odsouhlasený přehled do číselníku ukazatelů příslušné kapitoly v informačním systému.

B. Další formuláře

Správce kapitoly kromě základních formulářů uvedených v části A. předkládá tyto další vyplněné formuláře:

(1) formulář č. 1/3 „Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti“,

(2) formulář č. 1/4 „Ukazatele kapitoly v roce N“. Struktura ukazatelů pro rok „N“ vychází ze schváleného rozpočtu na rok „N - 1“. Případné změny specifických ukazatelů - příjmy a výdaje navrhuje správce kapitoly a předkládá po předchozím projednání s Ministerstvem financí, průřezové ukazatele stanovuje Ministerstvo financí,

(3) formulář č. 1/5 „Výdaje na financování programů vedených v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v roce N“,

(4) formulář č. 1/6 „Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok N“,

(5) formulář č. 1/7 „Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost“ za jednotlivé příspěvkové organizace, popřípadě za souhrn příspěvkových organizací téhož charakteru činnosti v rámci kapitoly,

(6) formulář č. 1/8 „Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N - 1 a N“. Jde o finanční prostředky, které správci kapitol navrhují rozpočtovat v kapitole Operace státních finančních aktiv a mají zajištěné finanční krytí z financujících položek této kapitoly (tj. stavem prostředků na bankovních účtech či přijatými úvěry),

(7) formulář č. 1/9 „Členění dle jednotlivých výdajových bloků a výdajových okruhů“

C. Další údaje

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá ministerstvu údaje o příjmech jaderného účtu z titulu odvodů od původců radioaktivních odpadů a údaje o výdajích z jaderného účtu na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok N - 1 a za rok N včetně komentáře.

Vzor formuláře č. 1/1

Vzor formuláře č. 1/1

Vzor formuláře č. 1/2

Vzor formuláře č. 1/2

Vzor formuláře č. 1/3

Vzor formuláře č. 1/3

Vzor formuláře č. 1/4

Vzor formuláře č. 1/4

Vzor formuláře č. 1/5

Vzor formuláře č. 1/5

Vzor formuláře č. 1/6

Vzor formuláře č. 1/6

Vzor formuláře č. 1/7

Vzor formuláře č. 1/7

Vzor formuláře č. 1/8

Vzor formuláře č. 1/8

Vzor formuláře č. 1/9

Vzor formuláře č. 1/9

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Vzor formuláře č. 2/1 strana 1,2,3,4,5

Vzor formuláře č. 2/2

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Vzor formuláře č.3

Seznam zařízení, která jsou zdravotnickými zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb.), u nichž vykonává zřizovatelskou funkci obec (kojenecké ústavy, dětské domovy)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Vzor formuláře č.4

Podklady pro sestavení návrhu státního rozpočtu, které předkládají jiné právnické a fyzické osoby požadující prostředky ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa nebo z kapitoly Operace státních finančních aktiv s výjimkou požadavků podle zvláštního předpisu v roce N

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Vzor formuláře č. 5/1

Požadavky podle § 2 odst. 5 na změnu vládou schváleného objemu příjmů na rok N

Vzor formuláře č.5/2

Požadavky podle § 2 odst. 5 na změnu vládou schváleného objemu výdajů na rok N

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Vzor formuláře č.6

Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky (rok "N - 1")

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Vzor formuláře č. 7

Změny podle § 3 odst.2 vyhlášky (rok "N") -v celoročním vyjádření

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Vzor formuláře č. 8

Požadavky podle § 4 na zařazení výdajů do kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce N

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Vzor formuláře č. 9/1 strana 1,2

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů

Údaje za strukturální fondy a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova podle ročních alokací

Vzor formuláře č. 9/2

Výdaje na přímé platby, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně národních doplňkových plateb

Vzor formuláře č. 9/3

Výdaje podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu

Vzor formuláře č. 9/4 strana 1,2,3

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, finančních mechanismů , u kterých je možnost spolufinancování platů a ostatních plateb za provedenou práci na tyto zaměstnance z prostředků příslušných programů nebo projektů na rok N

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 165/2008 Sb.

Vzor formuláře č. 10/1

Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených ve formuláři č. 10/2

Vzor formuláře č. 10/2

Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Vzor formuláře č. 10/3

Výdaje státního fondu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených ve formuláři č. 10/4

Vzor formuláře č. 10/4

Výdaje státního fondu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Poznámky pod čarou

1) § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.

1) Vyhláška Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Příloha 5, část XI. a XII. vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru