Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 163/2008 Sb.Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Částka 51/2008
Platnost od 15.05.2008
Účinnost od 30.05.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

VYHLÁŠKA

ze dne 30. dubna 2008

o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 112 odst. 4 tohoto zákona, ve znění zákona č. 235/2006 Sb. a zákona č. 304/1997 Sb.:


§ 1

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zemským digitálním televizním vysíláním televizní vysílání ve standardu DVB-T, kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využíváno digitální modulační schéma,

b) zemským analogovým televizním vysíláním televizní vysílání, kdy pro přenos signálu rádiovým kanálem je využívána analogová modulace s jedním částečně potlačeným postranním pásmem (AM-VSB),

c) rádiovým kanálem část rádiového spektra vymezená následujícím způsobem:

1. v I. televizním pásmu 48,5 - 66 MHz pro rádiový kanál označený R1 vymezený k zemskému analogovému vysílání rozsahem rádiových kmitočtů od 48,5 - 56,5 MHz, pro rádiový kanál označený R2 vymezený k zemskému analogovému vysílání rozsahem rádiových kmitočtů 58 - 66 MHz,

2. ve III. televizním pásmu 174 - 230 MHz pro rádiový kanál označený Rn a vymezený k zemskému analogovému vysílání rozsahem rádiových kmitočtů od (174 + (n - 6) . 8) do (174 + (n - 5). 8) v MHz, kde n je rovno 6 až 12,

3. ve IV. a V. televizním pásmu 470 - 862 MHz pro rádiový kanál označený n a vymezený k zemskému analogovému i digitálnímu vysílání rozsahem rádiových kmitočtů od (470 + (n - 21) . 8) do (470 + (n - 20) . 8) v MHz, kde n je rovno 21 až 69, přičemž hranici mezi IV. a V. televizním pásmem tvoří horní kmitočet rádiového kanálu 34,

d) pevnou přijímací anténou směrová anténa se ziskem minimálně 3,5 dB v I. televizním pásmu, 7 dB ve III. televizním pásmu, 10 dB ve IV. televizním pásmu a 12 dB v V. televizním pásmu, umístěná vně budovy v úrovni střechy nebo mimo zástavbu ve výšce 10 m nad úrovní terénu,

e) televizním přijímačem zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního signálu bez ohledu na způsob příjmu1),

f) standardním přijímacím zařízením:

1. pro zemské analogové televizní vysílání televizní přijímač o minimální citlivosti -61 dBm v I. a III. televizním pásmu a -58 dBm ve IV. a V. televizním pásmu připojený koaxiálním kabelem s impedancí 75 Ω k pevné přijímací anténě,

2. pro zemské digitální televizní vysílání televizní přijímač o minimální citlivosti -77 dBm připojený koaxiálním kabelem s impedancí 75 Ω k pevné přijímací anténě.

Za standardní přijímací zařízení pro zemské analogové nebo digitální televizní vysílání se považuje i televizní přijímač připojený ke kabelovému systému2) zajišťujícímu společný příjem televizního vysílání,

g) vysílačem vysílací rádiové zařízení určené pro šíření zemského analogového televizního vysílání (dále jen „analogový vysílač“) nebo zemského digitálního televizního vysílání (dále jen „digitální vysílač“),

h) měřicím bodem místo, kde je měřena intenzita elektromagnetického pole a případné další parametry televizních signálů a subjektivně hodnocena kvalita televizního signálu; měřicí bod je určen zeměpisnými souřadnicemi v soustavě Světového geodetického referenčního systému 1984 (WGS84) podle zvláštního právního předpisu3), podrobnějším popisem místa a adresou, pokud je pro toto místo stanovena,

i) měřicí soupravou pro měření intenzity elektromagnetického pole souprava tvořená anténou se známým anténním faktorem (dále jen „měřicí anténa“), měřicím přijímačem nebo analyzátorem spektra (dále jen „měřicí přístroj“) a koaxiálním kabelem s impedancí přizpůsobenou měřicí anténě a měřicímu přístroji,

j) anténním faktorem konstanta udávaná v dB, sloužící k přepočítání hodnoty napětí naměřené měřicím přístrojem na svorkách měřicí antény, udávané v dBµV, na intenzitu elektromagnetického pole, udávanou v dBµV/m.

Intenzita elektromagnetického pole

§ 2

(1) Pokrytí území televizním vysíláním se posuzuje na základě zjištěných hodnot intenzity elektromagnetického pole (dále jen „intenzita“) signálu zemského televizního vysílání.

(2) Intenzita signálu zemského televizního vysílání se stanovuje v případě

a) analogového vysílání na základě výpočtu za podmínek podle § 4 a v případě ověření výsledku výpočtu měřením provedeným podle § 9, 10 a 11,

b) digitálního vysílání na základě výpočtu za podmínek podle § 5 a v případě ověření výsledku výpočtu měřením provedeným podle § 9, 10 a 12.

§ 3

(1) Pro účely výpočtu intenzity se používá digitální model terénu v rastru 100 x 100 m s trojúhelníkovou interpolací bez uvažování morfologie zejména zástavby a porostů.

(2) Výpočet intenzity respektuje signály vysílačů, které jsou uvedeny v databázi Českého telekomunikačního úřadu a jejichž provoz zvyšuje úroveň rušení přijímaného signálu v posuzovaném území (dále jen „známé rušící signály“). Známé rušící signály pro výpočet jsou dány technickými parametry vysílačů provozovaných na území České republiky a zahraničních mezinárodně zkoordinovaných analogových nebo digitálních vysílačů. Při výpočtu se uvažuje pouze troposférické rušení.

§ 4

Metoda stanovení intenzity na území pokrytém signálem zemského analogového televizního vysílání výpočtem

Výpočet intenzity se provádí s následujícími parametry

a) minimální hodnoty intenzity užitečného signálu zemského analogového televizního vysílání jsou:

TV pásmo Rozsah rádiových kmitočtů Emin (dBμV/m)
I. 48,5 - 66 MHz 48
III. 174 - 230 MHz 55
IV. 470 - 582 MHz 65
V. 582 - 862 MHz 70

b) křivky šíření elektromagnetických vln jsou vztažené pro 50 % míst, 50 % času pro užitečný signál a pro 50 % míst, 10 % času pro rušící signál,

c) příjem na pevnou přijímací anténu,

d) s korekčním faktorem na charakteristiku terénu v místě příjmu (clearance angle) (dále jen „korekční faktor na CA“); korekční faktor na CA musí být obsažen v metodě výpočtu,

e) ochranné poměry pro výpočet rušení analogového televizního signálu způsobeného digitálním televizním signálem jsou:

Užitečný signál Rušící signál Rádiový kanál Ochranný poměr (dB)
analogový digitální shodný 34
analogový digitální sousední horní -8
analogový digitální sousední spodní -9

f) ochranné poměry pro výpočet rušení analogového televizního signálu způsobeného analogovým televizním signálem jsou:

1. pro shodný rádiový kanál:

Ofset (násobky 1/12 řádkového kmitočtu) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Normální ofset (stabilita ± 500 Hz) 45 44 40 34 30 28 27 28 30 34 40 44 45
Přesný ofset (stabilita ± 1 Hz) 32 34 30 26 22 22 24 22 22 26 30 34 38

2. pro sousední rádiové kanály:

Sousední horní -6dB
Sousední spodní -9dB

§ 5

Metoda stanovení intenzity na území pokrytém signálem zemského digitálního televizního vysílání výpočtem

Výpočet intenzity se provádí s následujícími parametry

a) minimální hodnoty intenzity užitečného signálu zemského digitálního televizního vysílání jsou:

Rozsah rádiových kanálů Hodnota intenzity Emin (dBμV/m)
5 - 6 48
7 - 9 49
10 - 12 50
21 - 22 52
23 - 30 53
31 - 38 54
39 - 47 55
48 - 58 56
59 - 69 57

b) křivky šíření elektromagnetických vln jsou vztažené pro 50 % míst, 50 % času pro užitečný signál a pro 50 % míst, 1 % času pro rušící signál,

c) příjem na pevnou přijímací anténu,

d) s korekčním faktorem na CA; korekční faktor na CA musí být obsažen v metodě výpočtu,

e) systémová varianta zemského digitálního televizního vysílání je s modulačním schématem šedesátičtyřstavové kvadraturní amplitudové modulace (64-QAM), provozním režimem s počtem 6817 nosných kmitočtů (8K), kódovým poměrem udávajícím míru zabezpečení přenosového systému proti chybám v hodnotě 2/3 a ochranným intervalem pro zajištění příjmu nerušeného vícecestným šířením (nežádoucími odrazy) a umožňujícího použití jednofrekvenčních sítí v hodnotě 1/4,

f) ochranné poměry pro výpočet rušení jsou:

Užitečný signál Rušící signál Rádiový kanál Ochranný poměr (dB)
digitální digitální shodný 20
digitální digitální sousední -30
digitální analogový shodný 4,5
digitální analogový sousední horní -38
digitální analogový sousední spodní -35

§ 6

Stanovení pokrytí území signálem zemského televizního vysílání

(1) Pokrytí území se stanoví na základě výpočtu intenzity v oblasti, jejíž hranice odpovídají územnímu členění České republiky4) nebo hranicím územní oblasti5) (dále jen „zájmové území“).

(2) Zájmové území je pokryto zemským televizním vysíláním, pokud signál z jednoho nebo více vysílačů dosahuje

a) pro signál zemského analogového televizního vysílání intenzity větší nebo rovné minimální intenzitě pro příjem na pevnou přijímací anténu podle § 4 písm. a) a je dodržena hodnota ochranného poměru podle § 4 písm. e) a f),

b) pro signál zemského digitálního televizního vysílání intenzity větší nebo rovné minimální intenzitě pro příjem na pevnou přijímací anténu podle § 5 písm. a) a je dodržena hodnota ochranného poměru podle § 5 písm. f).

(3) Pokrytí území signálem zemského televizního vysílání se udává pro jednotlivá zájmová území jako poměr plochy zájmového území pokryté zemským televizním vysíláním a celkové plochy tohoto zájmového území vyjádřený v procentech.

§ 7

Odvozené pokrytí obyvatel signálem zemského televizního vysílání

(1) Vyhodnocení počtu obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání se provádí pro jednotlivé obce České republiky, přičemž se vychází z počtu obyvatel jednotlivých obcí podle údajů Českého statistického úřadu vyplývajících z posledního provedeného sčítání lidu6). V případě dostupnosti aktuálních statistických údajů Českého statistického úřadu se při vyhodnocení může vycházet i z těchto aktuálních údajů.

(2) Vyhodnocení pokrytí počtu obyvatel signálem zemského televizního vysílání v obci se provádí pro jednotlivé základní sídelní jednotky7) přiřazené příslušné obci. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v základní sídelní jednotce se stanoví jako součin podílu území základní sídelní jednotky pokrytého signálem zemského televizního vysílání k celkové ploše území základní sídelní jednotky a celkového počtu obyvatel základní sídelní jednotky. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v obci se stanoví jako součet počtu obyvatel pokrytých zemským televizním vysíláním v jednotlivých základních sídelních jednotkách v obci. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v obci se zpravidla uvádí jako poměr zjištěného počtu obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v obci k celkovému počtu obyvatel obce vyjádřený v procentech.

(3) Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání pro celou Českou republiku, případně vybranou část území větší než obec, je dán součtem obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání v jednotlivých obcích vybrané části území. Počet obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání se zpravidla uvádí jako podíl zjištěného počtu obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání k celkovému počtu obyvatel České republiky nebo vybrané části území vyjádřený v procentech.

§ 8

Ověření výsledků výpočtu měřením

(1) Měření k ověření výsledku výpočtu se provádí zejména v případě

a) posuzování signálu z jednoho vysílače zejména v okrajových oblastech území pokrytého signálem tohoto vysílače,

b) posuzování signálu z více vysílačů zejména v členitém horském terénu, na částech území zastíněných terénními překážkami, vysokými budovami a podobně.

(2) V případech, kdy bylo provedeno měření, jsou pro posouzení pokrytí území televizním signálem směrodatné výsledky měření intenzity signálu zemského televizního vysílání a subjektivního hodnocení jeho kvality.

§ 9

Měření intenzity a subjektivní hodnocení kvality signálu

(1) Měření intenzity se provádí měřicí soupravou s měřicí anténou a subjektivní hodnocení kvality signálu se posuzuje na televizním přijímači připojeném na anténu pro hodnocení kvality signálu.

(2) Minimální požadavky na technické vlastnosti měřicí soupravy a nastavení měřicích přístrojů pro měření intenzity signálu zemského televizního vysílání jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Minimální požadavky na technické vlastnosti televizních přijímačů pro subjektivní hodnocení kvality signálu zemského televizního vysílání jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

(4) Postup při provádění subjektivního hodnocení kvality signálu zemského televizního vysílání je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

(5) Měření intenzity a subjektivní hodnocení kvality přijímaných signálů zemského televizního vysílání se provádí na měřicích bodech.

(6) Měřicí body pro měření intenzity a subjektivní hodnocení kvality signálu se volí s ohledem na členitost terénu a zástavby v obci na místech, která nejsou v těsné blízkosti překážek nebo objektů, zastiňujících směr k vysílači, jehož signál je měřen, a nejsou ovlivněna nadzemním metalickým vedením a dalšími vlivy.

(7) Měření intenzity a subjektivní hodnocení kvality signálu se provádí

a) ve výšce 10 m nad terénem, pokud touto vyhláškou není stanoveno jinak,

b) na střechách budov v případech, kdy výškové ohraničení staveb přesahuje výšku 10 m nad terénem.

(8) V případech, kdy je změřená hodnota intenzity:

a) pro zemské analogové televizní vysílání nižší než hodnota intenzity uvedená v § 4 písm. a), nebo

b) pro zemské digitální televizní vysílání nižší než hodnota intenzity uvedená v § 5 písm. a),

je pro vyloučení možnosti měření v lokálním minimu, vzniklém vlivem vícecestného šíření televizních signálů, třeba zjistit maximální hodnotu intenzity při horizontální změně umístění měřicí antény o nejméně 1 m. Nasměrováním měřicí antény na měřený vysílač analogové televize nebo na signál s nejlepším subjektivním hodnocením kvality signálu DVB-T se zjistí závislost intenzity na změně výšky měřicí antény v rozmezí 5 m až 10 m. Ze zjištěných hodnot se vybere maximální hodnota intenzity.

(9) Pro každý měřicí bod se stanoví váhový koeficient, který představuje odhad počtu obyvatel dané obce vyjádřený v procentech, které daný měřicí bod reprezentuje. Váhový koeficient pro každý měřicí bod stanovuje měřicí technik v průběhu měření v obci; při stanovení váhového koeficientu se berou v úvahu údaje o počtu obyvatel v příslušné základní sídelní jednotce přiřazené příslušné obci. Součet váhových koeficientů všech měřicích bodů v obci musí být roven 100 %.

(10) Údaje o měřicím bodě, datu, době a dalších podmínkách měření se spolu s naměřenými hodnotami intenzity a údaji o subjektivním hodnocení kvality přijímaných signálů zemského televizního vysílání zaznamenávají do tabulky záznamu měření. Vzor tabulky, způsob jejího vyplnění a formát údajů je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 10

Postup stanovení počtu měřicích bodů

(1) Vybere se nejméně 5 měřicích bodů tak, aby tyto zvolené měřicí body představovaly předpokládaná nejhorší a nejlepší přijímací stanoviště pro příslušný měřený signál. Na měřicích bodech se provede měření intenzity a z naměřených hodnot se stanoví rozdíl intenzit podle vzorce:

Δ E = Enmax. - Enmin.

kde je:

Δ E rozdíl intenzit,

Enmax. maximální hodnota naměřené intenzity,

Enmin. minimální hodnota naměřené intenzity.

(2) Pokud je postupem podle odstavce 1 zjištěna hodnota

a) Δ E ≤ 5 dB, není třeba zvyšovat počet měřicích bodů,

b) Δ E > 5 dB, je třeba zvolit počet měřicích bodů takto:

1. pokud je Δ E 0 až 5 dB, je počet potřebných měřicích bodů nejméně 5,

2. pokud je Δ E 6 až 10 dB, je počet potřebných měřicích bodů nejméně 7,

3. pokud je Δ E 11 až 15 dB, je počet potřebných měřicích bodů nejméně 15,

4. pokud je Δ E 16 až 20 dB, je počet potřebných měřicích bodů nejméně 27.

V případě, že je Δ E větší než 21 dB, je nutno posuzované území rozdělit na menší, samostatně posuzované části.

§ 11

Měření a vyhodnocení pokrytí území pokrytého signálem zemského analogového televizního vysílání

(1) Pro účely měření je zájmovým územím zpravidla území jedné obce, její části nebo území základní sídelní jednotky.

(2) Měřicí anténa se nastavuje ve směru maximální intenzity měřeného signálu a anténa pro subjektivní hodnocení kvality se nastavuje ve směru nejlepšího obrazu.

(3) Subjektivní hodnocení kvality signálu se provádí postupem a podle stupnice uvedené v příloze č. 3 bodu A.2.

(4) Oblast v okolí měřicího bodu je považována za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle přílohy č. 3 bodu A.1. a subjektivní hodnocení kvality signálu je v rozmezí stupňů Q3 až Q5 podle přílohy č. 3 bodu A.2. této vyhlášky.

(5) V případě, že se jedná o měření na střechách budov podle § 9 odst. 7 písm. b), je oblast v okolí měřicího bodu považována za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle přílohy č. 3 bodu A.1. a subjektivní hodnocení kvality signálu je

a) pro účely skupinového příjmu hodnoceno nejméně stupněm Q4,

b) pro účely individuálního příjmu hodnoceno nejméně stupněm Q3

podle přílohy č. 3 bodu A.2. této vyhlášky.

(6) Výsledné pokrytí zájmového území je dáno jako procento jednotlivých pokrytých měřicích bodů z celkového počtu měřicích bodů.

§ 12

Měření a vyhodnocení pokrytí území pokrytého signálem zemského digitálního televizního vysílání

(1) Pro účely měření je zájmovým územím zpravidla území jedné obce, její části nebo území základní sídelní jednotky.

(2) Měřicí anténa se nastavuje ve směru, ze kterého je přijímán signál zemského digitálního televizního vysílání s nejlepším subjektivním hodnocením kvality.

(3) Na měřicím bodě se kontroluje na analyzátoru spektra tvar spektra přijímaného signálu. V případě, že se provádí měření měřicím přijímačem, provede se měření modulační chybovosti (MER), případně též bitové chybovosti (BER).

(4) Oblast v okolí měřicího bodu je považována za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle § 5 písm. a) a subjektivní hodnocení kvality signálu je v rozmezí stupňů Q3 až Q5 podle přílohy č. 3 bodu B.1. této vyhlášky.

(5) V případě, že se jedná o měření na střechách budov podle § 9 odst. 7 písm. b), je oblast v okolí měřicího bodu považována za pokrytou, pokud naměřená intenzita dosahuje hodnot minimální intenzity podle § 5 písm. a) a subjektivní hodnocení kvality signálu je

a) pro účely skupinového příjmu hodnoceno stupněm Q5,

b) pro účely individuálního příjmu hodnoceno nejméně stupněm Q3

podle přílohy č. 3 bodu B.1. této vyhlášky.

(6) Výsledné pokrytí zájmového území je dáno jako procento jednotlivých pokrytých měřicích bodů z celkového počtu měřicích bodů.

§ 13

Vyhodnocení počtu obyvatel pokrytých signálem zemského televizního vysílání

(1) Počet obyvatel zájmového území pokrytých signálem zemského televizního vysílání se z naměřených hodnot intenzity a subjektivního hodnocení kvality signálu určuje podle vzorce:

vz. 001

kde je:

P počet obyvatel zájmového území pokrytých signálem zemského televizního vysílání,

n počet měřicích bodů,

vi váhový koeficient stanovený podle § 9 odst. 9,

pi hodnota vyjadřující pokrytí oblasti reprezentované měřicím bodem stanovená pro zemské analogové televizní vysílání podle § 11 odst. 4 a 5 nebo pro zemské digitální televizní vysílání podle § 12 odst. 4 a 5. Tato hodnota je rovna

a) 0 pro měřicí místo nepokryté, nebo

b) 1 pro měřicí místo pokryté signálem zemského televizního vysílání.

(2) Výsledný počet obyvatel pokrytých zemským televizním vysíláním v území větším, než je zájmové území, je dán součtem počtu obyvatel pokrytých v jednotlivých zájmových územích.


§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu: PhDr. Dvořák, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 163/2008 Sb.

Minimální požadavky na technické vlastnosti měřicí soupravy a nastavení měřicích přístrojů pro měření intenzity signálu zemského televizního vysílání

1. Měřicí souprava pro měření signálu analogového televizního vysílání musí splňovat tyto parametry.

1.1 Měřicí přístroj

kmitočtový rozsah 47 - 862 MHz
přesnost měření úrovní ± 2,0 dB
rozsah měření úrovní 0 - 120 dBμV
IFBW volitelná minimálně lx v rozsahu 100 - 300 kHz
detektor PK, AV
potlačení zrcadlových kmitočtů > 70 dB
potlačení mezifrekvenčního signálu > 70 dB
vstupní impedance 50 (75) Ω
provozní teplota +5 - +45 °C

1.2 Měřicí anténa

kmitočtový rozsah 47 - 862 MHz
výstupní impedance 50 (75) Ω
provozní teplota -15 - +45°C

Pro měření na měřícím bodě se použije směrová anténa.

2. Měřicí souprava pro měření signálu digitálního televizního vysílání musí splňovat tyto parametry.

2.1 Měřící přístroj

kmitočtový rozsah 174 - 862 MHz
přesnost měření úrovní ± 2,0 dB
rozsah měření úrovní 20 - 100 dBμV
šířka pásma mezifrekvence automaticky volitelná podle kanálové rozteče 7/8 MHz
detektor RMS
potlačení zrcadlových kmitočtů > 70dB
potlačení mezifrekvenčního signálu > 70dB
vstupní impedance 50 (75) Ω
provozní teplota +5 - +45 °C

2.2 Měřicí anténa

kmitočtový rozsah 174 - 862 MHz
výstupní impedance 50 (75) Ω
provozní teplota -15 - +45°C

Pro měření na měřícím bodě se použije směrová anténa.

3. Nastavení měřicích přístrojů pro měření intenzity

3.1 Měření signálů analogového televizního vysílání (AM-VSB)

3.1.1 Nastavení základních parametrů analyzátoru spektra:

šířka pásma rozlišení RBW 300 kHz
detektor PK
stopa max. hold
spán 10 MHz
swp 200 ms
korekce hodnotou útlumu anténního koaxiálního kabelu

3.1.2 Nastavení základních parametrů měřícího přijímače:

Nastavení špičkového detektoru - PK

Šířka pásma mezifrekvence IFBW - 100 - 300 kHz

Uvedené parametry měřícího přijímače se zpravidla automaticky nastaví při zvolení funkce měření analogové televize (AM-VSB).

3.2 Měření signálů digitálního televizního vysílání DVB-T

3.2.1 Měření intenzity se provádí jako integrační měření, tj. měření v celé šířce pásma signálu DVB-T u spektrálních analyzátorů funkcí „výkon v kanálu“ nebo u ostatních měřicích přístrojů odpovídajícím nastavením parametrů. Použitím uvedené funkce jsou parametry měřícího přístroje nastaveny zpravidla automaticky. V případě, že nedojde k automatickému nastavení parametrů měřícího přístroje, musí být nastaveny ručně následující parametry:

šířka pásma rozlišení RBW 7,61 MHz
detektor RMS
stopa C/W nebo AVG
spán 10 MHz doporučená hodnota
swp 200 ms (pro stabilnější záznam lze i 500 ms)
korekce hodnotou útlumu anténního koaxiálního kabelu

3.2.2 Při použití měřících přístrojů, které umožňují pouze měření s malou šířkou pásma rozlišení (RBW) (dále jen „RBW“) nebo malou šířkou pásma mezifrekvence (IFBW), musí být parametry měřícího přístroje nastaveny následovně:

detektor RMS
stopa C/W nebo AVG
spán 10 MHz doporučená hodnota
swp 200 ms (pro stabilnější záznam lze i 500 ms)
korekce hodnotou útlumu anténního koaxiálního kabelu

Pro zajištění maximální přesnosti měření musí být RBW nastavena na nejvyšší hodnotu, kterou měřicí přístroj umožňuje. Střední kmitočet, na kterém je měření prováděno, musí být stanoven s ohledem na tvar spektra v celém rádiovém kanálu, zejména při rozvlnění temene signálu vlivem odrazů tak, aby měření reprezentovalo střední hodnotu měřeného signálu.

Výsledná intenzita se stanoví v závislosti na korekci pro použitou RBW podle vztahu:

EDVB-T = Enam + K1 + K2 [dBμV/m, dBμV/m, dB, dB]

kde je:

Enam naměřená intenzita [dBμV/m]

K1 = 10 • log (7,61/RBW) [dB]

K2 = 0,3 [dB] korekce pro přepočet šumové šířky pásma měřícího přístroje

Pozn.: Hodnota RBW musí být uvedena v MHz.

Seznam použitých zkratek:

a) IFBW - šířka propustnosti mezifrekvenčního filtru selektivního měřícího přijímače,

b) RBW - šířka propustnosti mezifrekvenčního filtru spektrálního analyzátoru,

c) swp - doba přeběhu, za kterou se spektrální analyzátor přeladí od nejnižšího k nejvyššímu zobrazovanému kmitočtu (sweep time),

d) span - kmitočtový rozsah přelaďování spektrálního analyzátoru, rozdíl nejnižšího a nejvyššího zobrazovaného kmitočtu,

e) detektor PK - detekce špičkové hodnoty televizního signálu,

f) detektor AV - detekce střední hodnoty televizního signálu,

g) detektor RMS - detekce efektivní hodnoty televizního signálu,

h) stopa C/W - záznam aktuálního průběhu signálu přepisem předchozího po každé době přeběhu (mazání/zápis - Clear/Write),

i) stopa AVG - záznam digitálně průměrovaného signálu (Averaging),

j) stopa max. hold - záznam maximální hodnoty signálu za celou dobu měření,

k) rozlišení SDTV - označení kvality obrazu digitální televize, které odpovídá kvalitě při vysílání analogové televize v normě PAL D,K.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 163/2008 Sb.

Minimální požadavky na technické vlastnosti televizních přijímačů pro subjektivní hodnocení kvality signálu zemského televizního vysílání

Minimální požadavky na technické vlastnosti televizního přijímače jsou pro

1. Hodnocení signálů analogové televize (AM-VSB)

1.1 Televizní přijímač

kmitočtový rozsah 47 - 862 MHz
citlivost VHF pásmo -61dBm
citlivost UHF pásmo -58 dBm
úhlopříčka displeje > 14"
kontrast > 500 : 1
jas > 300 cd/m2
odezva (LCD) ≤ 8ms
rozlišení SDTV
zobrazení teletextu
konektor SCART

Pozn.: pro subjektivní hodnocení lze rovněž použít monitor s interními nebo externími PC kartami, které zajišťují splnění těchto požadavků.

1.2 Přijímací anténa

Přijímací anténa pro subjektivní hodnocení kvality signálu zemského analogového televizního vysílání je směrová anténa se ziskem minimálně:

zisk antény kmitočtový rozsah TV pásmo
3,5 dB 48,5 - 66 MHz I.
7 dB 174 - 230 MHz III.
10 dB 470 - 582 MHz IV.
12 dB 582 - 862 MHz V.

Přijímací anténa musí být k televiznímu přijímači připojena koaxiálním kabelem odpovídající impedance s nízkým útlumem a kvalitním stíněním.

2. Hodnocení signálů digitální televize (DVB-T)

2.1 Televizní přijímač

Pro subjektivní hodnocení kvality signálů zemského digitálního televizního vysílání pro účely měření pokrytí lze využít standardní televizní přijímač, který splňuje základní parametry podle technické normy ČSN EN 62216-1.

2.2 Přijímací anténa

Přijímací anténa pro subjektivní hodnocení kvality signálu zemského digitálního televizního vysílání je anténa s vlastnostmi podle bodu 1.2.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 163/2008 Sb.

Subjektivní hodnocení kvality signálu zemského televizního vysílání

Subjektivní posouzení kvality signálu analogového televizního vysílání vychází z naměřené hodnoty intenzity a zjištěných rušivých vlivů.

A. Minimální intenzity signálu analogového televizního vysílání

1. Pro účely měření pokrytí signálem zemského analogového televizního vysílání jsou minimální intenzity chráněné proti rušení a minimální intenzity pro místa bez rušení následující:

TV pásmo I. III. IV. V.
Emin (dBμV/m) 48 55 65 70
Ebez rušení (dBμV/m) 40 43 55 58

2. Subjektivní hodnocení kvality signálu

Při subjektivním hodnocení kvality signálů zemského analogového televizního vysílání se přihlíží k náchylnosti tohoto signálu na degradace, závisející velkou měrou na zisku antény (odstup c/n) a na její směrovosti (rušení vícecestným šířením signálů, interferencí od jiných vysokofrekvenčních signálů). Z těchto důvodů musí být použita anténa s parametry minimálně podle § 1 odst. 1 písm. d). Přijímací anténa měřicí soupravy se nasměruje do azimutu na maximální intenzitu. V případě, že je signál degradován rušením, nastaví se azimut přijímací antény na minimum tohoto rušení. Tento poznatek se zaznamená formou poznámky do tabulky naměřených hodnot.

Pro subjektivní hodnocení kvality signálu se použije pětistupňové hodnocení:

stupeň hodnocení kvality degradace kvality
Q5 výborná nepozorovatelná
Q4 velmi dobrá pozorovatelná, ale neobtěžující
Q3 dobrá mírně obtěžující
Q2 nevalná obtěžující
Q1 špatná velmi obtěžující

Míra rušení se hodnotí podle následujících stupňů:

stupeň rušení degradace kvality
R1 pozorovatelná, ale neobtěžující
R2 mírně obtěžující
R3 obtěžující a velmi obtěžující

Stupeň míry rušení se doplní následujícím označením druhu degradace:

o odrazy
š šum
i interference
d rušení signálem digitální televize
p průmyslové rušení
z zkreslení
n jiná degradace (zapsat do poznámky)

Pro celkové posouzení kvality signálu na měřicím bodě se vychází z intenzity a rušivých vlivů (degradace). Provázanost mezi stupněm subjektivního hodnocení kvality, intenzitou a rušením je definována následující tabulkou:

stupeň intenzita rušení
Q5 E ≥ Emin rušení žádné
Q4 E ≥ Emin rušení R1
Q3 E ≥ Emin rušení R2
Q3 E ≥ Ebez rušení rušení žádné nebo R1
Q2 E ≥ Emin rušení R3
Q2 E ≥ Ebez rušení rušení R2
Q2 E ≥ Emin rušení žádné, R1 nebo R2
Q1 E ≥ Ebez rušení rušení R3
Q1 E ≥ Ebez rušení rušení R2
Q1 E ≥ Ebez rušení rušení žádné

B. Minimální hodnoty intenzity signálu digitálního televizního vysílání

1. Pro účely měření pokrytí signálem zemského digitálního televizního vysílání se použijí minimální hodnoty intenzity uvedené v § 5 písm. a) této vyhlášky.

2. Pro subjektivní hodnocení kvality signálu se použije následující třístupňové hodnocení:

Q1 kvalita špatná, časté výpadky, přijímač se nezasynchronizuje
Q3 kvalita dobrá, jednotlivý mžikový výpadek (viz další text)
Q5 kvalita výborná, nepozorovatelné závady v kvalitě obrazu a zvuku

Doba sledování kvality obrazu i zvuku na vybraném programu z měřeného multiplexu je minimálně 3 minuty. V případě výskytu jednotlivého mžikového výpadku je třeba zaměřit se na zjištění jeho zdroje (na zvýšenou chybovost má vliv nízká intenzita, impulsní nebo jiné rušení vysokofrekvenčním signálem a pod.). Při zaznamenání tohoto jevu na více bodech v měřené lokalitě bez logického vysvětlení nízkým odstupem c/n se musí provést detailní rozbor příčin degradace signálu digitálního televizního vysílání.

3. Při hodnocení kvality signálu digitálního televizního vysílání se podle možnosti použitých měřicích přístrojů měří některý z parametrů definujících objektivně kvalitu dekódovaného signálu OFDM.

3.1 Měření chybovosti BER se provádí před Viterbiho dekodérem, kde se měří chybovosti přenášeného datového toku před korekcí, nebo za Viterbiho dekodérem, kde se měří chybovost po korekci osamocených chyb v datovém toku. Pro účely měření kvality signálu digitálního televizního vysílání se obvykle měří BER za Viterbiho dekodérem, kde referenční hodnota pro bezporuchový příjem je BER < 02 E-04.

3.2 Modulační chybovost MER je parametr, který komplexně hodnotí kvalitu přijímaného signálu (odstup modulačních chyb signálu DVB-T). Doporučená hodnota pro bezporuchový příjem je MER ≥ 22dB.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 163/2008 Sb.

Vzor tabulky pro záznam měření

Vzor tabulky pro záznam měření

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů.

2) § 2 odst. 1 písm. v) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

4) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 3 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).

6) § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 2 písm. s) zákona č. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru