Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 162/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb.

Částka 51/2008
Platnost od 15.05.2008
Účinnost od 15.05.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

162

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení § 24 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích a čl. II bodu 3 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání:


Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., se mění takto:

1. V Položce 1 část C včetně poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

„C. ROZHLASOVÁ SLUŽBA

C. 1. Rozhlasové vysílání

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S4 x V2 x K11

kde je

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu

Poznámka:

V krátkovlnných rozhlasových pásmech se využíváním jednoho rádiového kmitočtu rozumí právo využívat kterýkoli z rádiových kmitočtů využívaných podle individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

S4 Sazba za jeden rádiový kmitočet
S4 = 1 Kč

V Průměrný efektivní vyzářený výkon na využívaném kmitočtu v dBW v hodnotě zaokrouhlené na nejbližší nižší celé číslo. Stanoví se jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula. Pro průměrný efektivní vyzářený výkon menší nebo rovnající se 5 dBW je V = 5. V krátkovlnných rozhlasových pásmech je V rovno výstupnímu výkonu vysílače v dBW.

K11 Koeficient druhu vysílání:

K11 = 10 Digitální rozhlasové vysílání na rádiových kmitočtech do 30 MHz včetně

K11 = 15 AM rozhlasové vysílání

K11 = 30 FM rozhlasové vysílání

K11 = 30 Digitální rozhlasové vysílání na rádiových kmitočtech nad 30 MHz

C. 2. Televizní vysílání

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S4 x V2 x K11 x P1

kde je

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu pro televizní vysílání

S4 Sazba za jeden rádiový kmitočet
S4 = 1 Kč

V Průměrný efektivní vyzářený výkon na využívaném kmitočtu v dBW v hodnotě zaokrouhlené na nejbližší nižší celé číslo. Stanoví se jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula. Pro průměrný efektivní vyzářený výkon menší nebo rovnající se 5 dBW je V=5.

K11 Koeficient televizního vysílání
K11 = 50

P1 Koeficient druhu televizního vysílání
P1 = 1 Analogové televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak.
P1 = 5 Digitální televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak.

Stanovení koeficientu P1 pro analogové televizní vysílání

Pokud držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v dané územní oblasti1) ke dni stanovenému v nařízení vlády o technickém plánu přechodu2)

a) nevypnul vysílač velkého výkonu3), je v této územní oblasti koeficient P1 = 30,

b) nevypnul zemské analogové televizní vysílání, je v této územní oblasti koeficient P1 = 100.

Stanovení koeficientu P1 pro digitální televizní vysílání

1) § 3 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu).

2) Nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

3) § 2 písm. a) nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

Do dne vypnutí zemského analogového televizního vysílání stanoveného v nařízení vlády o technickém plánu přechodu je v dané územní oblasti koeficient P1=1.

Stanovení výše poplatku pro digitální televizní vysílání prostřednictvím jednofrekvenční sítě

V případě šíření digitálního televizního vysílání vysílačem s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) menším než 27 dBW, který je využíván v rámci jednofrekvenční sítě, je vždy C = 420 Kč.

Poznámka:

Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) v kategoriích MMDS (vícebodový vícekanálový distribuční systém), MVDS (multikanálový video distribuční systém), nebo LMDS (lokální vícebodový distribuční systém) v provozním uspořádání bod-multibod za předpokladu, že rádiový provoz v systému je pouze jednosměrný, se vyměřují poplatky podle kategorie rozhlasová služba, i když část poskytované služby má charakter jednosměrného datového přenosu.“.

2. V Položce 2 bod F.2. zní:

„F.2. Poplatek za přístupový kód k virtuálním neveřejným telefonním sítím a virtuálním neveřejným komunikačním sítím

a) třímístný 50000

b) čtyřmístný 5000“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru