Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 161/2008 Sb.Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)

Částka 51/2008
Platnost od 15.05.2008
Účinnost od 15.05.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

161

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2008

o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
(nařízení vlády o technickém plánu přechodu)

Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, k provedení čl. II bodu 1 tohoto zákona:


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na zemské analogové televizní vysílání1) a zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) vysílačem velkého výkonu vysílač3) zajišťující zemské analogové televizní vysílání1) na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) rovným nebo větším než 30 dBW,

b) vysílačem malého výkonu vysílač3) nebo televizní převaděč zajišťující zemské analogové televizní vysílání1) na území České republiky s maximálním efektivním vyzářeným výkonem (ERPmax) menším než 30 dBW,

c) vysílací sítí veřejná komunikační síť tvořená digitálními vysílači3),

d) digitálním multiplexem souhrnný datový tok obsahující dílčí datové toky náležející jednotlivým televizním, popřípadě rozhlasovým programům, službám přímo souvisejícím s programy nebo dodatečným službám, které jsou upraveny pro společný přenos a následné šíření prostřednictvím vysílací sítě,

e) souběžným vysíláním současné šíření zemského analogového televizního vysílání a zemského digitálního televizního vysílání téhož televizního programu v územní oblasti,

f) základním souběžným vysíláním souběžné vysílání odpovídající nejméně územnímu rozsahu vysílání z analogového vysílače velkého výkonu.

§ 3

Vymezení územních oblastí

V procesu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „proces přechodu“) se postupuje po územních oblastech, které jsou vymezeny spojnicemi vrcholových bodů příslušného mnohoúhelníku nebo státní hranicí České republiky. Členění území České republiky na jednotlivé územní oblasti, vymezení vrcholových bodů a grafické znázornění územních oblastí je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 4

Základní podmínky přechodu

(1) Rozsah územní oblasti pokryté zemským digitálním televizním vysíláním se posuzuje podle těchto plánovacích parametrů:

a) modulační schéma šedesátičtyřstavové kvadraturní amplitudové modulace (64-QAM),

b) provozní režim s počtem 6817 nosných kmitočtů (8K),

c) kódový poměr udávající míru zabezpečení přenosového systému proti chybám v hodnotě 2/3,

d) ochranný interval pro zajištění příjmu nerušeného nežádoucími odrazy v hodnotě 1/4.

(2) Základní souběžné vysílání je zajišťováno po dobu uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení pro územní rozsah vysílání z vysílačů velkého výkonu uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) K vypnutí vysílače velkého výkonu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto nařízení může dojít pouze za podmínky, že je zajištěno základní souběžné vysílání po dobu nejméně 6 měsíců, nestanoví-li toto nařízení jinak, a informační kampaň trvala alespoň po dobu 3 měsíců předcházejících vypnutí tohoto vysílače.

(4) K vypnutí zemského analogového televizního vysílání může dojít pouze za podmínky, že je zajištěno pokrytí příslušné územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním alespoň v rozsahu pokrytí stávajícím zemským analogovým televizním vysíláním a informační kampaň trvala alespoň po dobu 3 měsíců před termínem vypnutí zemského analogového televizního vysílání stanoveným v přílohách č. 3 až 5 k tomuto nařízení.

(5) Rozsah pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním zjišťuje operátor4) vysílací sítě výpočtem nebo ověřuje měřením podle jiného právního předpisu, který stanoví způsob stanovení pokrytí signálem televizního vysílání5).

(6) Pokud toto nařízení stanoví doby pro zajištění základního souběžného vysílání před vypnutím vysílače velkého výkonu nebo souběžného vysílání před vypnutím zemského analogového televizního vysílání delší než doby uvedené v odstavcích 3 a 4, je možné vypnout vysílač nebo vypnout zemské analogové televizní vysílání před uplynutím dob uvedených v přílohách č. 2 až 5 k tomuto nařízení. V takovém případě informační kampaň zajišťuje provozovatel zemského analogového televizního vysílání na území, které je tímto vysíláním pokryto, na vlastní náklady. Podmínky a doby stanovené v odstavcích 3 a 4 nejsou tímto ustanovením dotčeny.

(7) V případech, kdy v příloze č. 2 k tomuto nařízení není stanovena doba základního souběžného vysílání, může provozovatel televizního vysílání ze zákona nebo provozovatel televizního vysílání s licencí vypnout vysílač velkého výkonu, pokud uvolněný rádiový kanál bude bezodkladně po vypnutí tohoto vysílače využit pro účely zemského digitálního televizního vysílání. Doba trvání informační kampaně podle odstavce 3 tím není dotčena.

(8) Maximální použitelné hodnoty technických parametrů rádiových kanálů pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání ve vysílací síti pro šíření multiplexu veřejné služby (dále jen „vysílací síť 1“) a ve vysílacích sítích 2 a 3 v územních oblastech jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 5

Vysílací síť 1

(1) Vysílací síť 16) je tvořena následujícími rádiovými kanály: 29, 32, 33, 34, 36, 40, 43, 49, 53 a 54.

(2) Rádiové kanály, termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání, doba základního souběhu a termíny vypnutí vysílače velkého výkonu a termíny vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územních oblastech jsou pro vysílací síť 1 uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Provozovatel vysílání ze zákona ukončí zemské digitální vysílání, které není šířeno ve vysílací síti 1, v územních oblastech Praha, Ústí nad Labem, Plzeň a v části Brno město územní oblasti Brno nejpozději ke dni 30. září 2008 a v územní oblasti Ostrava nejpozději ke dni 30. dubna 2011.

§ 6

Další vysílací sítě pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání

Rádiové kanály vysílacích sítí 2, 3 a 4, termíny vypnutí vysílačů velkého výkonu a termíny vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územních oblastech pro vysílací sítě 2 a 3 a termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání pro vysílací sítě 2, 3 a 4 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7

Zajištění regionálního zemského digitálního televizního vysílání

(1) Vysílací sítě 2, 3 a 4 lze využít rovněž za účelem šíření regionálního zemského digitálního televizního vysílání7). V případě využití vysílací sítě 2, 3 nebo 4 pro šíření programu provozovatele vysílání s licencí udělenou podle jiného právního předpisu8) se tato vysílací síť považuje za vysílací síť umožňující regionální zemské digitální televizní vysílání.

(2) Provozovatelé regionálního zemského analogového televizního vysílání s licencí rozšířenou podle jiného právního předpisu9), jejichž regionální zemské analogové televizní vysílání je šířeno na sdílených rádiových kanálech s provozovatelem celoplošného zemského analogového televizního vysílání s licencí, převedou regionální zemské analogové televizní vysílání na regionální zemské digitální televizní vysílání v souladu s postupem tohoto provozovatele celoplošného zemského analogového televizního vysílání s licencí, nejpozději však do termínu vypnutí zemského analogového televizního vysílání v příslušné územní oblasti.

§ 8

Vypínání zemského analogového televizního vysílání

(1) Zemské analogové televizní vysílání se vypne v rámci příslušné územní oblasti, v níž bylo zahájeno zemské digitální televizní vysílání podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, takto:

a) vysílače velkého výkonu se vypnou nebo převedou na zemské digitální televizní vysílání podle odstavce 3 v termínech a za podmínek stanovených v přílohách č. 3 a 4 k tomuto nařízení,

b) vysílače malého výkonu se vypnou nebo převedou na zemské digitální televizní vysílání podle odstavce 3 nejpozději v termínu podle § 9 a za podmínek stanovených v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

Ustanovení § 4 odst. 4 není tímto ustanovením dotčeno.

(2) Při vzniku škodlivé interference10) přiděleného rádiového kanálu pro zemské analogové televizní vysílání způsobené zemským digitálním televizním vysíláním se provedou nezbytná technická opatření k odstranění nebo ke snížení této interference, zejména vypnutí, změna technických parametrů nebo změna rádiového kanálu vysílače malého nebo velkého výkonu, popřípadě snížení výkonu vysílače digitálního vysílání. K vypnutí vysílačů v tomto případě může dojít i v termínu dřívějším, než je stanoveno v přílohách č. 3 až 5 k tomuto nařízení.

(3) Pokud v období základního souběžného vysílání pokrytí územní oblasti zemským digitálním televizním vysíláním šířeným vysílací sítí, v níž jsou umístěny programy

a) provozovatelů vysílání s licencí, nedosáhne nejméně stejné hodnoty pokrytí území, jakou má pokrytí tohoto území zemským analogovým televizním vysíláním, nebo

b) provozovatele vysílání ze zákona, nedosáhne hodnoty pokrytí alespoň 95 % obyvatel v územní oblasti,

operátor příslušné vysílací sítě využije rádiový kanál přidělený pro příslušnou územní oblast i pro vysílače na jiných stanovištích v dané územní oblasti, než jsou uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení. V případě, že nelze přidělený rádiový kanál pro takové řešení využít, postupuje operátor vysílací sítě podle odstavce 5.

(4) Pro využití rádiového kanálu na stanovištích, která nejsou uvedena v příloze č. 3 k tomuto nařízení, požádá operátor vysílací sítě Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů tak, aby termíny zahájení a ukončení základního souběžného vysílání a vypnutí zemského analogového televizního vysílání mohly být splněny, nejméně však

a) 6 měsíců pro vysílače velkého výkonu,

b) 2 měsíce pro vysílače malého výkonu

před plánovaným uvedením takového vysílače do provozu.

(5) V případě, že operátor vysílací sítě nemůže v územní oblasti z technických důvodů zajistit pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním v rozsahu stanoveném tímto nařízením, neprodleně o tom informuje příslušného provozovatele vysílání a navrhne Úřadu způsob řešení.

§ 9

Dokončení procesu přechodu

Termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání se stanoví na 11. listopad 2011 s výjimkou územních oblastí Jeseník a Zlín. V těchto oblastech bude zemské analogové televizní vysílání vypnuto 30. června 2012. K 11. listopadu 2011 musí být zajištěno vysílací sítí 1 pokrytí území zemským digitálním televizním vysíláním v rozsahu alespoň 95 % obyvatel, vysílacími sítěmi 2 a 3 pokrytí odpovídající pokrytí zemským analogovým televizním vysíláním a vysílací sítí 4 v rozsahu alespoň 70 % obyvatel.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Operátor vysílací sítě předloží Úřadu na jeho žádost podle § 115 zákona o elektronických komunikacích konkrétní časový harmonogram rozvoje své vysílací sítě zajišťované podle tohoto nařízení.

(2) Úřad shromažďuje informace o průběhu procesu přechodu v jednotlivých územních oblastech, plnění časového harmonogramu rozvoje vysílacích sítí a dalších podmínek stanovených tímto nařízením a vyhodnocuje průběh procesu přechodu.

(3) Úřad na základě údajů a informací podle odstavců 1 a 2 a výsledků vyhodnocení pokrytí příslušné územní oblasti zemským televizním vysíláním podle § 4 odst. 5 vyhodnocuje vždy k 15. březnu a k 15. září příslušného kalendářního roku pro každou územní oblast průběh procesu přechodu. První vyhodnocení provede Úřad k 15. září 2008. Výsledky vyhodnocení Úřad uveřejní do 14 dnů ode dne termínu vyhodnocení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 11

V případě, že provozovatel vysílání s licencí neposkytne pro rozvoj vysílacích sítí rádiové kanály, které jsou součástí souboru technických parametrů11) stanoveného v jeho licenci, zajistí Úřad, pokud to umožní přírodní nebo technické podmínky, pro územní oblasti a kraje, u nichž nebude možno tyto rádiové kanály využít, náhradní rádiové kanály tak, aby bylo možno využít vysílací sítě uvedené v § 6 v termínu stanoveném v § 9.

§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 2008.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Říman v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

Vymezení územních oblastí

1. Územní oblasti jsou vymezeny spojnicemi mezi vrcholovými body nebo státní hranicí České republiky následovně:

Název územní oblasti Vrcholové body č. Hranice územní oblasti jsou dány
Brno 15, 14, 13, 18, 17, 16 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 15 a 16 pak státní hranicí České republiky.
České Budějovice 8, 1, 6, 7 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 8 a 7 pak státní hranicí České republiky.
Jeseník 12, 13, 18, 20 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 12 a 20 pak státní hranicí České republiky.
Jihlava 7, 6, 5, 14, 15 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 7 a 15 pak státní hranicí České republiky.
Ostrava 20, 18, 19 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 20 a 19 pak státní hranicí České republiky.
Plzeň 10, 3, 2, 9 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 10 a 9 pak státní hranicí České republiky.
Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Propojením bodů v daném pořadí.
Sušice 9, 2, 1, 8 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 9 a 8 pak státní hranicí České republiky.
Trutnov 11, 4, 5, 14, 13, 12 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 11 a 12 pak státní hranicí České republiky.
Ústí nad Labem 10, 3, 4, 11 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 10 a 11 pak státní hranicí České republiky.
Zlín 16, 17, 18, 19 Propojením bodů v daném pořadí, mezi body 16 a 19 pak státní hranicí České republiky.

Pozn.:

- Uzemní oblasti jsou řazeny abecedně podle názvu.

- Územní oblast Brno se pro zajištění lepší návaznosti realizace přechodu v sousedních územních oblastech dále dělí na část Brno a část Brno město. Část územní oblasti Brno město je vymezena územím města Brna. Územní oblast Praha se pro zajištění lepší návaznosti realizace přechodu v sousedních územních oblastech dále dělí na část Praha a část Praha město. Část územní oblasti Praha město je vymezena územím Hlavního města Prahy.

2. Vrcholové body územních oblastí jsou vymezeny následovně:

Vrcholový bod č. LAT LON Vrcholový bod č. LAT LON
1 49° 28' 25" N 014° 01' 50" E 11 50° 51' 37" N 014° 58' 13" E
2 49° 40' 29" N 013° 45' 19" E 12 50° 11' 57" N 016° 33' 54" E
3 50° 15' 42" N 013° 47' 43" E 13 49° 48' 00" N 016° 29' 15" E
4 50° 17' 50" N 014° 47' 40" E 14 49° 42' 16" N 016° 02' 00" E
5 49° 52' 43" N 015° 15' 35" E 15 48° 51' 52" N 015° 52' 33" E
6 49° 27' 27" N 014° 47' 02" E 16 48° 50' 37" N 017° 26' 57" E
7 49° 01' 08" N 015° 01' 33" E 17 49° 06' 37" N 017° 18' 22" E
8 48° 58' 35" N 013° 32' 22" E 18 49° 34' 42" N 017° 35' 05" E
9 49° 20' 22" N 012° 56' 44" E 19 49° 23' 39" N 018° 26' 55" E
10 50° 36' 43" N 013° 20' 47" E 20 49° 58' 41" N 017° 54' 13" E

Pozn.:

- Souřadnice jednotlivých vrcholových bodů jsou uvedeny v souřadnicovém systému WGS 84.

3. Grafické znázornění územních oblastí

3. Grafické znázornění územních oblastí

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

Rádiové kanály, termíny zahájení zemského digitálního televizního vysílání, doba základního souběžného vysílání a termíny vypnutí vysílače velkého výkonu a termíny vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územních oblastech

1. Vysílací síť 1

Územní oblastRádiový kanál DVB-T pro základní souběžné vysíláníZahájení vysílání DVB-TDoba základního souběžného vysílání (v měsících)Termín vypnutí vysílače velkého výkonuRádiový kanál DVB-T finálníTermín vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblastiPočet dotčených obyvatel (v tisících)
Program
ČT1ČT2
Plzeň34květen 2008176září 200934listopad 2011951
České Budějovice49červenec 200824Nčerven 201049listopad 2011523
Praha53červenec 200816Nříjen 200953listopad 20111 920
ústí nad Labem33srpen 200825Nsrpen 201033listopad 2011839
Brno město25srpen 20082626září 201029listopad 2011370
Praha město53srpen 200892duben 200953listopad 20111 165
Sušice49listopad 20081610únor 201049listopad 2011125
Jihlava33červen 20092424květen 201133listopad 2011497
Trutnov40srpen 200923Nčerven 201140listopad 20111 525
Brno29listopad 200920Nčerven 201129listopad 20111 678
Ostrava54červen 20101818listopad 201154listopad 20111 170
Jeseník36září 201014Nříjen 201136červen 2012414
Zlín33říjen 20102121červen 201233červen 2012565

Pozn.:

- Uzemní oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínu zahájení vysílání DVB-T.

- Termínem zahájení vysílání DVB-T a termínem ukončení souběžného vysílání se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce, v případě měsíce listopadu 2011 se tímto termínem rozumí 11. listopadu 2011.

- Doba základního souběžného vysílání je uvedena jako počet kalendářních měsíců včetně měsíců uvedených ve sloupcích „termín zahájení vysílání DVB-T“ a „termín vypnutí vysílače velkého výkonu“.

- Termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

- N - není stanovena doba základního souběžného vysílání.

2. Vysílací síť 2

Územní oblastRádiový kanál DVB-T pro základní souběžné vysíláníZahájení vysílání DVB-TDoba základního souběžného vysílání (v měsících)Termín vypnutí vysílače velkého výkonuRádiový kanál DVB-T finálníTermín vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblastiPočet dotčených obyvatel (v tisících)
Program NOVA
Praha41září 200814říjen 200941listopad 20111 920
Praha město41září 20088duben 200941listopad 20111 165
Ústí nad Labem58září 200824srpen 201058listopad 2011839
Brno město40září 200825září 201040listopad 2011370
Plzeň48říjen 200812září 200948listopad 2011951
České Budějovice50srpen 200911červen 201039listopad 2011523
Sušice50září 20096únor 201039listopad 2011125
Jihlava35duben 201014květen 201135listopad 2011497
Trutnov61srpen 201011červen 201161listopad 20111 525
Brno40září 201010červen 201140listopad 20111 678
Ostrava37duben 20118listopad 201137listopad 20111 170
Jeseník53říjen 2011Nříjen 201153červen 2012414
Zlín49listopad 20118červen 201249červen 2012565

Pozn.:

- Uzemní oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínu zahájení vysílání DVB-T.

- Termínem zahájení vysílání DVB-T a termínem ukončení souběžného vysílání se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce, v případě měsíce listopadu 2011 se tímto termínem rozumí 11. listopadu 2011.

- Doba základního souběžného vysílání je uvedena jako počet kalendářních měsíců včetně měsíců uvedených ve sloupcích „termín zahájení vysílání DVB-T“ a „termín vypnutí vysílače velkého výkonu“.

- Termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

- N - není stanovena doba základního souběžného vysílání.

3. Vysílací síť 3

Územní oblastRádiový kanál DVB-T pro základní souběžné vysíláníZahájení vysílání DVB-TDoba základního souběžného vysílání (v měsících)Termín vypnutí vysílače velkého výkonuRádiový kanál DVB-T finálníTermín vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblastiPočet dotčených obyvatel (v tisících)
Program Prima
Praha59září 200814říjen 200959listopad 20111 920
Praha město46září 20088duben 200946listopad 20111 165
Ústí nad Labem55září 2008*)srpen 201055listopad 2011839
Brno město59září 200825září 201059listopad 2011370
Plzeň52říjen 2008*)září 200952listopad 2011951
České Budějovice22srpen 200911**)červen 201022listopad 2011523
Sušice52září 20096únor 201052listopad 2011125
Jihlava30duben 201014květen 201130listopad 2011497
Trutnov60srpen 2010*)červen 201160listopad 20111 525
Brno59září 2010*)červen 201159listopad 20111 678
Ostrava39duben 20116listopad 201148listopad 20111 170
Jeseník51říjen 2011*)říjen 201151červen 2012414
Zlín25listopad 20118červen 201225červen 2012565

Pozn.:

- Územní oblasti jsou řazeny vzestupně podle termínu zahájení vysílání DVB-T.

- Termínem zahájení vysílání DVB-T a termínem ukončení souběžného vysílání se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce, v případě měsíce listopadu 2011 se tímto termínem rozumí 11. listopadu 2011.

- Doba základního souběhu je uvedena jako počet kalendářních měsíců včetně měsíců uvedených ve sloupcích „termín zahájení vysílání DVB-T“ a „termín vypnutí vysílače velkého výkonu“.

- Termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

- *) v územní oblasti nebylo na stanovišti vysílače velkého výkonu uvedeného v příloze 3 šířeno zemské analogové televizní vysílání programu Prima.

- N - není stanovena doba základního souběžného vysílání.

- **) doba základního souběžného vysílání závisí na vyhodnocení míry rušení a zvoleném technickém řešení.

4. Vysílací síť 4

KrajRádiový kanál DVB-TZahájení vysílání DVB-T
Středočeský kraj44září 2008
Hlavní město Praha64září 2008
Ústecký kraj62září 2008
Plzeňský kraj63říjen 2008
Karlovarský kraj45říjen 2008
Jihočeský kraj65/63srpen 2009
Vysočina63duben 2010
Liberecký kraj65srpen 2010
Pardubický kraj45srpen 2010
Královéhradecký kraj45srpen 2010
Jihomoravský kraj64září 2010 (Brno město září 2008)
Moravskoslezský kraj63duben 2011
Olomoucký kraj44říjen 2011
Zlínský kraj42listopad 2011

Pozn.:

- Kraje jsou řazeny vzestupně podle nejzazšího termínu zahájení vysílání DVB-T.

- Termínem zahájení vysílání DVB-T se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce.

- Termíny jsou uvedeny jako nejzazší možné.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

Celkový přehled termínů vypnutí zemského analogového televizního vysílání vysílačů velkého výkonu a maximální použitelné technické parametry pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání v územních oblastech pro vysílací sítě 1 až 3

1. Vypnutí zemského analogového televizního vysílání vysílačů velkého výkonu

Poř. č.Název vysílačeNázev stanovištěRádiový kanálProgram*)Termín vypnutí vysílače
1.Brno městoBrno město35ČT1září 2010
52ČT2září 2010
49NOVAzáří 2010
Brno Hády55PRIMAzáří 2010
2.BrnoKojál29ČT1listopad 2009
46ČT2/ČT1červen 2011
R9NOVAčerven 2011
3.Č. BudějoviceKleť39ČT1červen 2010
49ČT2červenec 2008
R2NOVAčerven 2010
33PRIMAčerven 2010**)
4.JeseníkPraděd36ČT1září 2010
50ČT2/ČT1říjen 2011
53NOVAříjen 2011
5.JihlavaJavořice25ČT1květen 2011
42ČT2květen 2011
R11NOVAkvěten 2011
59PRIMAkvěten 2011
6.OstravaHošťálkovice31ČT1listopad 2011
51ČT2listopad 2011
42NOVAlistopad 2011
R1NOVAlistopad 2011
48PRIMAlistopad 2011
7.PlzeňKrašov31ČT1září 2009
48ČT2říjen 2008
R10NOVAzáří 2009
8.PrahaCukrák26ČT1říjen 2009
53ČT2červenec 2008
R1NOVAříjen 2009
R7PRIMAříjen 2009
9.Praha městoMahlerovy sady51ČT1duben 2009
41ČT2září 2008
37NOVAduben 2009
24PRIMAduben 2009
10.SušiceSvatobor35ČT1únor 2010
52ČT2září 2009
R9NOVAúnor 2010
43PRIMAúnor 2010
11.TrutnovČerná hora23ČT1červen 2011
40ČT2srpen 2009
R11NOVAčerven 2011
12.Ústí n. LabemBuková hora33ČT1srpen 2008
50ČT2/ČT1srpen 2010
R12NOVAsrpen 2010***)
13.ZlínTlustá hora22ČT1červen 2012
51ČT2červen 2012
41NOVAčerven 2012
58PRIMAčerven 2012

Pozn.: - Územní oblasti jsou řazeny v abecedním pořádku.

- *) zahrnuje všechny programy oprávněných provozovatelů vysílání využívajících příslušný rádiový kanál.

- **) doba provozu zemského analogového vysílání závisí na vyhodnocení míry rušení a zvoleném technickém řešení.

- ***) provoz zemského analogového televizního vysílání na tomto rádiovém kanálu může být ukončen i dříve z důvodu nutnosti uvolnění rádiového kanálu R12 pro jiné služby.

2. Maximální použitelné hodnoty technických parametrů rádiových kanálů

Název vysílačeNázev stanovištěRádiový kanálVysílací síťERPmax (dBW)Omezení
BrnoKojál29150ND, ***)
BrnoKojál40250ND, ***)
BrnoKojál59350ND, ***)
Brno městoBarvičova251*)*)
Brno městoBarvičova291*)*)
Brno městoBarvičova402*)*)
Brno městoHády593*)*)
Č. BudějoviceKleť22350ND
Č. BudějoviceKleť39250ND
Č. BudějoviceKleť49150ND
Č. BudějoviceKleť50250ND
JeseníkPraděd36150ND, ***)
JeseníkPraděd513501/0-30/10 dB, ***)
JeseníkPraděd532501/180-210/6 dB, ***)
JihlavaJavořice30350ND
JihlavaJavořice33150ND
JihlavaJavořice35250ND
OstravaHošťálkovice37250ND, ***)
OstravaHošťálkovice39350ND, *)
OstravaHošťálkovice48350ND, ***)
OstravaHošťálkovice54150ND, ***)
PlzeňKrašov34150ND
PlzeňKrašov48250ND
PlzeňKrašov52350ND
PrahaCukrák41250ND
PrahaCukrák53150ND
PrahaCukrák59350ND
Praha městoMahlerovy sady41245ND
Praha městoMahlerovy sady46 **)350ND
Praha městoMahlerovy sady53145ND
SušiceSvatobor50/392*)*)
SušiceSvatobor491*)*)
SušiceSvatobor523501/100-130/6 dB
TrutnovČerná hora401501/350-10/10 dB
TrutnovČerná hora603501/350-10/10 dB
TrutnovČerná hora612501/350-10/10 dB
Ústí n. LabemBuková hora33150ND
Ústí n. LabemBuková hora5531/310-330/3 dB
Ústí n. LabemBuková hora58250ND
ZlínTlustá hora25350ND, ***)
ZlínTlustá hora33150ND, ***)
ZlínTlustá hora49250ND, ***)

Pozn.:

- Vysílače jsou řazeny v abecedním pořádku.

- ND - nejsou definována omezení.

- Omezení stanovená pro konkrétní rádiové kanály na daných stanovištích jsou uvedena ve formátu „Uvnitř sektoru /... °-... °/ (nebo v jednotlivém azimutu /... °) je ERPmax omezen o hodnotu ... dB“.

- *) technické parametry na tomto stanovišti nejsou součástí Plánu a budou stanoveny Úřadem v návaznosti na technické parametry využité na ostatních stanovištích v územní oblasti a v závislosti na potřebách operátora příslušné vysílací sítě.

- **) při použití jiného stanoviště vysílače budou technické parametry Úřadem příslušně upraveny.

- ***) technické parametry mohou být upraveny v závislosti na výsledcích mezinárodní koordinace se sousedními státy.

- ****) hodnota ERPmax může být v průběhu základního souběžného vysílání omezena s ohledem na minimalizaci rušení se zemským analogovým televizním vysíláním na stanovišti Jáchymov 55.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

Vysílače velkého výkonu - přehled po územních oblastech

Legenda - Míra rušení*) signálem DVB-T

1bez rušení
2rušení - mimo zástavbu
3rušení - přijatelné
4rušení - po vyhodnocení míry rušení bude zvoleno technické řešení pro zajištění pokrytí
5rušení se nezhorší - výpočet již indikuje stejnou nebo větší míru rušení

Poznámka

Nejzazším termínem vypnutí se rozumí nejpozději poslední den uvedeného měsíce, v případě měsíce listopadu 2011 se tímto termínem rozumí 11. listopad 2011. Uvedený program zahrnuje všechny programy oprávněných provozovatelů vysílání využívajících příslušný rádiový kanál.

Územní oblast Brno - vysílací síť 1 - k. 29, vysílací síť 2 - k. 40, vysílací síť 3 - k. 59

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1HODONÍN3343,0JMOCT14Zlín síť 1červen 2011
2HODONÍN5043,0JMOPRIMAčerven 2011
3MIKULOV2654.2JMOCT1červen 2011
4MIKULOV3030,0JMOPRIMA3Jihlava síť 3červen 2011
5SVITAVY2452,0PARCT1červen 2011
6SVITAVY5850,8PARCT2červen 2011
7SVITAVY3930,0PARNOVAčerven 2011
8SVITAVY4149,5PARPRIMAčerven 2011
9ZDAR N. SAZAVOU3248,6VYSCT1červen 2011

Územní oblast České Budějovice -vysílací síť 1 - k. 49, vysílací síť 2 - k. 50 / k. 39, vysílací síť 3 - k. 22

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1TABOR2743,0JCECT1červen 2010
2TABOR4450,0JCEPRIMA4síť 4červen 2010
3VIMPERK3250,0JCECT1červen 2010
4VIMPERK4750,0JCECT2červen 2010

Územní oblast Jeseník - vysílací síť 1 - k. 36, vysílací síť 2 - k. 53, vysílací síť 3 - k. 51

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1OLOMOUC3344,5OLOCT14Zlín síť 1listopad 2011
2OLOMOUC6036,0OLOPRIMA1Trutnov síť 3listopad 2011

Územní oblast Jihlava - vysílací síť 1 - k. 33, vysílací síť 2 - k. 35, vysílací síť 3 - k. 30

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1PACOV3650,0VYSCT13Jeseník síť 1květen 2011
2TREBIC2854,8VYSCT1květen 2011
3TREBIC4554,8VYSCT2květen 2011

Územní oblast Ostrava - vysílací síť 1 - k. 54, vysílací síť 2 - k. 37, vysílací síť 3 - k. 39 / k. 48

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1FRYDEK3754,8MOSCT14Ostrava síť 2listopad 2011
2NOVY JICIN3450,0MOSCT1listopad 2011

Územní oblast Plzeň - vysílací síť 1 - k. 34, vysílací síť 2 - k. 48, vysílací síť 3 - k. 52

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1DOMAZLICE4145,8PLZ CT11Praha síť 2ukončeno
2POMAZLICER1231,5PLZCT2ukončeno
3DOMAZLICE2449,8PLZNOVAzáří 2009
4CHEB3650,0KVACT1září 2009
5CHEB5349,8KVACT21Praha/Praha město síť 1září 2009
6CHEB2650,0KVANOVAzáří 2009
7JACHYMOV3854,8KVACT1září 2009
8JACHYMOV5554,8KVAPRIMA4Ústí n. L. síť 3září 2009
9MARIANSKE LAZNE DYL6047,0KVAPRIMAzáří 2009
10PLZEN MESTO3449,8PLZCT14Plzeň síť 1květen 2008
11PLZEN MESTO2736,5PLZCT2/CT1září 2009
12PLZEN MESTO5150,0PLZPRIMAzáří 2009

Územní oblast Praha - vysílací síť 1 - k. 53, vysílací síť 2 - k. 41, vysílací síť 3 - k. 59, 46

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1PRIBRAM2940,8STCCT2říjen 2009
2VOTICE3050,0STCCT14Jihlava síť 3říjen 2009
3VOTICE5649,0STCCT2říjen 2009

Územní oblast Sušice - vysílací síť 1 - k. 49, vysílací síť 2 - k. 50 / k. 39, vysílací síť 3 - k. 52

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1KLATOVY2250,0PLZCT1únor 2010
2KLATOVY5850,0PLZCT2únor 2010
3KLATOVYR631,5PLZNOVAúnor 2010

Územní oblast Trutnov - vysílací síť 1 - k. 40, vysílací síť 2 - k. 61, vysílací síť 3 - k. 60

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1HRADEC KRALOVE2257,8PARCT1červen 2011
2HRADEC KRALOVE5757,8PARCT2červen 2011
3HRADEC KRALOVER650,0PARNOVAčerven 2011
4HRADEC KRALOVE3443,0PARPRIMA1Plzeň síť 1červen 2011
5LIBEREC3150,0LIBCT1červen 2011
6LIBEREC4350,0LIBCT2červen 2011
7LIBERECR841,8LIBNOVAčerven 2011
8LIBEREC6050,0LIBPRIMA4Trutnov síť 3červen 2011
9RYCHNOV NAD KNEZNOU2850,0KHRCT1červen 2011
10RYCHNOV NAD KNEZNOU4550,0KHRPRIMA4síť 4červen 2011

Územní oblast Ústí nad Labem - vysílací síť 1 - k. 33, vysílací síť 2 - k. 58, vysílací síť 3 - k. 55

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1CHOMUTOV 5252,6USTCT14Plzeň síť 3srpen 2010
2CHOMUTOV3551,5USTCT2/CT1srpen 2010
3CHOMUTOV2134,8USTNOVAsrpen 2010

Územní oblast Zlín -vysílací síť 1- k. 33, vysílací síť 2 - k. 49, vysílací síť 3 - k. 25

Poř.č.Název vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1UHERSKY BROD4743,0ZLICT2listopad 2011
2UHERSKY BROD2139,0ZLINOVAlistopad 2011
3VALAS. KLOBOUKY2545,0ZLICT14Zlín síť 3listopad 2011
4VALAS. KLOBOUKY4244,3ZLICT24síť 4listopad 2011
5VALAS. KLOBOUKY5944,3ZLIPRIMA3Brno síť 3listopad 2011

Poznámka:

*) rušení je stanoveno na základě teoretických výpočtů

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 161/2008 Sb.

Vysílače malého výkonu - přehled po územních oblastech

Legenda - Míra rušení*) signálem DVB-T

1bez rušení
2rušení - mimo zástavbu
3rušení - přijatelné
4rušení - po vyhodnocení míry rušení bude zvoleno technické řešení pro zajištění pokrytí
5rušení se nezhorší - výpočet již indikuje stejnou nebo větší míru rušení

Poznámka

Nejzazším termínem vypnutí se v případě měsíce listopadu 2011 rozumí 11. listopad 2011. Uvedený program zahrnuje všechny programy oprávněných provozovatelů vysílání využívajících příslušný rádiový kanál.

Územní oblast BRNO - vysílací síť 1 - k. 29, vysílací síť 2 - k. 40, vysílací síť 3 - k. 59

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1ADAMOV339,0JMOCT12Zlín síť 1listopad 2011
2ADAMOV608,0JMOCT21Trutnov síť 3listopad 2011
3ADAMOVR710,0JMONOVAlistopad 2011
4ADAMOV429,0JMOPRIMAlistopad 2011
5BELA U JEVIČKA288,0PARCT1listopad 2011
6BELA U JEVIČKA458,0PARCT2listopad 2011
7BILOVICE NAD SVITAVOUR25,3JMONOVAlistopad 2011
8BILSKOR77,0OLONOVAlistopad 2011
9BLANSKO2316,0JMOCT1listopad 2011
10BLANSKO4816,2JMOCT21Ostrava síť 3listopad 2011
11BLANSKO3122,0JMONOVAlistopad 2011
12BLANSKO4319,0JMOPRIMAlistopad 2011
13BOLERADICE228,5JMOCT11Č. Budějovice síť 3listopad 2011
14BOLERADICE578,5JMOCT2listopad 2011
15BOLERADICER76,2JMONOVAlistopad 2011
16BORYR89,0VYSNOVAlistopad 2011
17BOSKOVICE3415,8JMOCT1listopad 2011
18BOSKOVICE5b15,5JMOCT2listopad 2011
19BOSKOVICER116,0JMONOVAlistopad 2011
20BOSKOVICE3715,8JMOPRIMA1Ostrava síť 2listopad 2011
21BRANKOVICE447,0JMOCT23síť 4listopad 2011
22BRANKOVICE327,0JMOPRIMAlistopad 2011
23BRECLAV009,0JMOPRIMAlistopad 2011
24BREZNIKR77,0VYSNOVAlistopad 2011
25BREZOVA NAD SVITAVOU2113,0PARCT1listopad 2011
26BREZOVA NAD SVITAVOU4314,0PARCT2listopad 2011
27BREZOVA NAD SVITAVOUR24,8PARNOVAlistopad 2011
28BRNENEC337,0PARCT1listopad 2011
29BRNENEC007,0PARCT23Trutnov síť 3listopad 2011
30BRNENEC277,0PARNOVAlistopad 2011
31BRNENEC317,0PARPRIMAlistopad 2011
32BRNO-BARVICOVA375,4JMOCT11Ostrava síť 2listopad 2011
33BRNO-BARVICOVAR78,1JMONOVAlistopad 2011
34BRNO-HUSOVICE228,1JMOCT13Č. Budějovice síť 3listopad 2011
35BRNO-HUSOVICE427,0JMOCT2listopad 2011
36BRNO-HUSOVICER116,8JMONOVAlistopad 2011
37BRNO-LISEN328,5JMOCT1listopad 2011
38BRNO-LISENR810,0JMONOVAlistopad 2011
39BRNO-MORAVANY3114,0JMONOVAlistopad 2011
40BRNO-SPILBERK556,0JMOPRIMAlistopad 2011
41BUCHLOVICE3011,5ZLICT13Jihlava síť 3listopad 2011
42BUCHLOVICER1113,2ZLINOVAlistopad 2011
43BYSTRICE N.PERNSTEJ.3512,3VYSCT1listopad 2011
44BYSTRICE N.PERNSTEJ.5112,0VYSCT24Jeseník síť 3listopad 2011
45BYSTRICE N.PERNSTEJ.R77,0VYSNOVAlistopad 2011
46BZENECR117,6JMONOVAlistopad 2011
47DALECIN3711,0VYSNOVA1Ostrava síť 2listopad 2011
48DIVAKYR1110,0JMONOVAlistopad 2011
49DLOUHA LOUCKAR77,0PARNOVAlistopad 2011
50DOBRINSKOR79,0JMONOVAlistopad 2011
51DOLNI KOUNICE326,0JMOCT1listopad 2011
52DOLNI KOUNICE366,0JMONOVA1Jeseník síť 1listopad 2011
53DOLNI LOUCKY437,8VYSCT1listopad 2011
54DOLNI LOUCKY487,8VYSCT21Ostrava síť 3listopad 2011
55DOLNI LOUCKYR77,0VYSNOVAlistopad 2011
56DOLNI ROZINKA5214,0VYSCT1listopad 2011
57DOLNI ROZINKA5613,0VYSCT2listopad 2011
58DOLNI ROZINKA2712,7VYSNOVAlistopad 2011
59DOLNI SMRZOV229,0JMOCT11Č. Budějovice síť 3listopad 2011
60DOLNI SMRZOV579,0JMOCT2listopad 2011
61DOUBRAVNIK397,8VYSCT11Ostrava síť 3 souběžné vysílanílistopad 2011
62DOUBRAVNIKR77,8VYSNOVAlistopad 2011
63DRNOVICE236,0JMOCT1listopad 2011
64DRNOVICE317,8JMONOVAlistopad 2011
65HAMRY-PLUMLOV389,2OLOCT1listopad 2011
66HAMRY-PLUMLOV3110,0OLOCT2listopad 2011
67HORNI DUNAJOVICER77,8JMONOVAlistopad 2011
68HORNI LOUCKY418,2VYSCT1listopad 2011
69HORNI LOUCKY587,9VYSCT2listopad 2011
70HORNI LOUCKY6013,0VYSPRIMA1Trutnov síť 3listopad 2011
71HORNI PORICI447,6JMOCT12síť 4listopad 2011
72HORNI PORICI497,5JMOCT22Zlín síť 2listopad 2011
73HORNI PORICIR67,0JMONOVAlistopad 2011
74HOSTERADICER27,0JMONOVAlistopad 2011
75HRADEC NAD SVITAVOUR710,4PARNOVAlistopad 2011
76HUSTOPECER1110,0JMONOVAlistopad 2011
77HVOZDR117,0OLONOVAlistopad 2011
78CHVALNOV-LISKY577,9ZLICT1listopad 2011
79CHVALNOV-LISKY597,9ZLICT24Brno síť 3listopad 2011
80CHVALNOV-LISKY389,5ZLINOVAlistopad 2011
81IVANCICE336,8JMOCT14Jihlava síť 1listopad 2011
82IVANCICE518,0JMONOVA2Jeseník síť 3listopad 2011
83JAROMERICE307,0PARCT13Jihlava síť 3listopad 2011
84JAROMERICE486,6PARCT21Ostrava síť 3listopad 2011
85JAROMERICER29,5PARNOVAlistopad 2011
86JASENICER69,8VYSNOVAlistopad 2011
87JEVISOVICER75,8JMONOVAlistopad 2011
88JEZOVR79,0JMONOVAlistopad 2011
89JIMRAMOV3414,9VYSCT1listopad 2011
90JIMRAMOV4414,8VYSCT23síť 4listopad 2011
91JIMRAMOVR27,8VYSNOVAlistopad 2011
92JINACOVICER116,0JMONOVAlistopad 2011
93KLADKY559,0OLONOVAlistopad 2011
94KLOBOUKY3114,0JMOCT1listopad 2011
95KLOBOUKY3614,7JMONOVA2Jeseník síť 1listopad 2011
96KNINICE U BOSKOVICR77,8JMONOVAlistopad 2011
97KOJETIN579,0OLOPRIMAlistopad 2011
98KONICE436,0OLOCT1listopad 2011
99KONICE579,0OLOCT2listopad 2011
100KONICE486,0OLOPRIMA2Ostrava síť 3listopad 2011
101KONICE-BREZKOR116,0OLONOVAlistopad 2011
102KORYCANY239,0ZLIPRIMAlistopad 2011
103KOZUSICE4710,0JMOCT1listopad 2011
104KOZUSICE6010,0JMOCT2listopad 2011
105KROVIR77,0VYSNOVAlistopad 2011
100KURIM236,8JMOCT1listopad 2011
107KURIMR77,0JMONOVAlistopad 2011
108KYJOVR119,0JMONOVAlistopad 2011
109LELEKOVICE366,6JMOCT12Jeseník síť 1listopad 2011
110LELEKOVICE-OBEC419,0JMOCT2listopad 2011
111LELEKOVICE-OBEC478,5JMONOVAlistopad 2011
112LETOVICE387,0JMOCT1listopad 2011
113LETOVICE338,2JMOCT23Jihlava síť 1listopad 2011
114LETOVICE5912,0JMONOVA4Brno síť 3listopad 2011
115LETOVICE428,1JMOPRIMAlistopad 2011
116LIPUVKA348,1JMOCT1listopad 2011
117LIPUVKAR118,0JMONOVAlistopad 2011
118LISKY256,0ZLICT23Zlín síť 3listopad 2011
119LOMNICE-U TISNOVAR119,5JMONOVAlistopad 2011
120LOVCICE377,8JMOCT21Ostrava síť 2listopad 2011
121LOVCICER116,8JMONOVAlistopad 2011
122LOVCICKYR119,6JMONOVAlistopad 2011
123LULECRI26,0JMONOVAlistopad 2011
124MESTECKO TRNAVKA2715,0PARCT1listopad 2011
125MESTECKO TRNAVKA4315,0PARCT2listopad 2011
12oMESTECKO TRNAVKAR710,0PARNOVAlistopad 2011
127MIKULOV -OKR.BRECLAVR79,0JMONOVAlistopad 2011
128MORAVSKA TREBOVA2110,0PARCT1listopad 2011
129MORAVSKA TREBOVAR25,0PARNOVAlistopad 2011
130MORAVSKE BRANICER77,0JMONOVAlistopad 2011
131MORAVSKY KRUMLOV227,0JMOCT12Č. Budějovice síť 3listopad 2011
132MORAVSKY KRUMLOV356,6JMOCT23Jihlava síť 2listopad 2011
133MORAVSKY KRUMLOV417,0JMONOVAlistopad 2011
134NALOUCANYR79,0VYSNOVAlistopad 2011
135NAMEST NAD OSLAVOL337,5VYSCT14Jihlava síť 1listopad 2011
136NAMEST NAD OSLAVOL417,2VYSCT2listopad 2011
137NAMEST NAD OSLAVOU357,5VYSNOVA4Jihlava síť 2listopad 2011
138NAMEST NAD OSLAVOU378,1VYSPRIMA1Ostrava síť 2listopad 2011
139NEDVEDICE347,8VYSCT1listopad 2011
140NEDVEDICER26,0VYSNOVAlistopad 2011
141NEMCICKY3810,0JMOCT1listopad 2011
142NEMCICKY4111,1JMOCT2listopad 2011
143NEMCICKYR116,4JMONOVAlistopad 2011
144NEMOCHOVICE4817,8JMOCT12Ostrava síť 3listopad 2011
145NEMOCHOVICER79,5JMONOVAlistopad 2011
146NESOVICE249,0JMOCT1listopad 2011
147NESOVICE369,0JMOCT22Jeseník síť 1listopad 2011
148NOSISLAVR76,0JMONOVAlistopad 2011
149NOVA VES238,4JMOCT1listopad 2011
150NOVA VES489,5JMOCT2listopad 2011
151NOVA VESR117,2JMONOVAlistopad 2011
152NOVE MESTO NA MORAVER79,0VYSNOVAlistopad 2011
153OLESNICE359,0JMOCT1listopad 2011
154OLESNICE438,1JMOCT2listopad 2011
155OLESNICE339,0JMONOVA4Jihlava síť 1listopad 2011
156OLOMOUC-MESTO 486,0OLOPRIMA3Ostrava síť 3listopad 2011
157ORECHOV319,0ZLICT1listopad 2011
158ORECHOVR79,0ZLINOVAlistopad 2011
159OSIKY SYKOR4422,8JMOCT13síť 4listopad 2011
160OSIKY SYKORR127,0JMONOVAlistopad 2011
161OSLAVANY317,8JMOCT1listopad 2011
162OSLAVANY607,8JMOCT2listopad 2011
163OSLAVANYR77,0JMONOVAlistopad 2011
164OSLAVANY527,7JMOPRIMAlistopad 2011
165OSVETIMANYR109,0JMONOVAlistopad 2011
166PETROV337,0JMOCT13Zlín síť 1listopad 2011
167PETROV607,9JMOCT22Trutnov síť 3listopad 2011
168PETROVR76,8JMONOVAlistopad 2011
169POLESOVICER710,0ZLINOVAlistopad 2011
170POZORICER1110,0JMONOVAlistopad 2011
171PREROV5510,0OLOPRIMAlistopad 2011
172PRISTPOR79,8VYSNOVAlistopad 2011
173PRITLUKYR76,0JMONOVAlistopad 2011
174PROSTEJOV439,0OLOPRIMAlistopad 2011
175RACICE-PISTOVICE3110,4JMOCT1listopad 2011
176RACICE-PISTOVICER76,8JMONOVAlistopad 2011
177ROHOZNA-U SVITAVR117,0PARNOVAlistopad 2011
178ROSICE3410,8JMOCT1listopad 2011
179ROSICER1113,0JMONOVAlistopad 2011
180ROZHRANI358,5PARCT1listopad 2011
181ROZHRANI517,8PARCT22Jeseník síť 3listopad 2011
182ROZHRANI258,5PARNOVA2Zlín síť 3listopad 2011
183ROZNA378,5VYSCT11Ostrava síť 2listopad 2011
184ROZNAR105,5VYSNOVAlistopad 2011
185SADEK4714,9PARCT1listopad 2011
186SADEK3115,0PARCT2listopad 2011
187SADEKR107,0PARNOVAlistopad 2011
188SARDICER710,0JMONOVAlistopad 2011
189SEBROV-SVINOSICE367,0JMOCT12Jeseník síť 1listopad 2011
190SEBROV-SVINOSICE537,6JMOCT22Jeseník síť 2listopad 2011
191SEBROV-SVINOSICE277,0JMONOVAlistopad 2011
192SERKOVICE497,0JMOCT1listopad 2011
193SKALICE NAD SVITAVOU218,3JMOCT1listopad 2011
194SKALICE NAD SVITAVOU278,3JMOCT2listopad 2011
195SKALICE NAD SVITAVOUR27,0JMONOVAlistopad 2011
196SKALICE NAD SVITAVOU557,9JMOPRIMAlistopad 2011
197SLOUP388,1JMOCT1listopad 2011
198SLOUP518,0JMOCT23Jeseník síť 3listopad 2011
199SLOUPR78,0JMONOVAlistopad 2011
200SLOUP229,0JMOPRIMA2Č. Budějovice síť 3listopad 2011
201SNOVIDKYR710,0JMONOVAlistopad 2011
202STEPANOV N.SVRATKOUR66,0VYSNOVAlistopad 2011
203STRAZEKR79,0VYSNOVAlistopad 2011
204STRAZISKO349,0OLOCT1listopad 2011
205STRAZISKOR66,0OLONOVAlistopad 2011
206STRIBRNICER74,8ZLINOVAlistopad 2011
207STUPAVA318,1ZLICT1listopad 2011
208STUPAVA388,0ZLICT2listopad 2011
209STUPAVA558,0ZLINOVAlistopad 2011
210STUPAVA2310,0ZLIPRIMAlistopad 2011
211SVOJANOV317,0PARCT1listopad 2011
212SVOJANOV407,0PARCT24Brno síť 2listopad 2011
213SVOJANOVR77,0PARNOVAlistopad 2011
214SYROVINR117,8JMONOVAlistopad 2011
215TASOV55 10,0VYSNOVAlistopad 2011
216TASOVICE328,7JMOCT2listopad 2011
217TASOVICER117,0JMONOVAlistopad 2011
218TELECI487,8PARCT11Ostrava síť 3listopad 2011
219TELECI5o7,8PARCT2listopad 2011
220TELECIR77,0PARNOVAlistopad 2011
221TISNOV227,0JMOCT13Č. Budějovice síť 3listopad 2011
222TISNOV518,0JMOCT22Jeseník síť 3listopad 2011
223TISNOVR26,0JMONOVAlistopad 2011
224TISNOV577,0JMOPRIMAlistopad 2011
225TRSTENICER79,0JMONOVAlistopad 2011
226URCICER712,0OLONOVAlistopad 2011
227USOBRNO2o8,3JMOCT1listopad 2011
228USOBRNO5o8,0JMOCT2listopad 2011
229VELATICER79,0JMONOVAlistopad 2011
230VELKE HOSTERADKYR79,0JMONOVAlistopad 2011
231VELKE MEZIRICI267,0VYSCT1listopad 2011
232VELKE MEZIRICI307,0VYSCT24Jihlava síť 3listopad 2011
233VELKE MEZIRICIR76,0VYSNOVAlistopad 2011
234VELKE MEZIRICI237,5VYSPRIMAlistopad 2011
235VELKE OPATOVICER117,0JMONOVAlistopad 2011
236VELKE PAVLOVICER77,0JMONOVAlistopad 2011
237VEVERSKA BITYSKA229,5JMONOVA1Č. Budějovice síť 3listopad 2011
238VIR270,0VYSCT1listopad 2011
239VIR210,0VYSCT2listopad 2011
240VIRR116,0VYSNOVAlistopad 2011
241VITEJEVES279,0PARCT1listopad 2011
242VITEJEVES489,0PARCT22Ostrava síť 3listopad 2011
243VITEJEVESR117,0PARNOVAlistopad 2011
244VLADISLAVR26,0VYSNOVAlistopad 2011
245VRANOVA LHOTA5513,0OLOCT1listopad 2011
246VRANOVA LHOTA3213,0OLOCT2listopad 2011
247VRANOVA LHOTAR117,5OLONOVAlistopad 2011
248VRANOV-U BRNA349,0JMOCT1listopad 2011
249VRANOV-U BRNA389,0JMONOVAlistopad 2011
250VYSKOV-VODARNA4313,5JMOPRIMAlistopad 2011
251ZDANICER76,0JMONOVAlistopad 2011
252ZDAR N.SAZAVOU4929,0VYSCT25Zlín síť 2listopad 2011
253ZDAR N.SAZAVOU0015,0VYSPRIMA3Trutnov síť 3listopad 2011
254ZDOUNKY439,0ZLIPRIMAlistopad 2011
255ZIDLOCHOVICE2210,0JMONOVA2Č. Budějovice síť 3listopad 2011
256ZNOJMO-AGRODUM5513,0JMOPRIMAlistopad 2011
257ZNOJMO-KRAVI HORA368,4JMOCT11Jeseník síť 1listopad 2011
258ZNOJMO-KRAVI HORAR77,0JMONOVAlistopad 2011

Územní oblast České Budějovice - vysílací síť 1 - k. 49, vysílací síť 2 - k. 50 / k. 39, vysílací síť 3 - k. 22

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1BENEŠOV NAD ČERNOU346,0JCECT1listopad 2011
2BOHDALOVICE4110,0JCECT11Praha síť 2listopad 2011
3BOHDALOVICE2310,0JCECT2listopad 2011
4BOHUMILICE377,2JCECT1listopad 2011
5BOHUMILICE437,2JCECT2listopad 2011
6BOHUMILICE5010,0JCENOVA4Sušice síť 2 souběžné vysílánílistopad 2011
7BOSICER99,0JCENOVAlistopad 2011
8C.BUDEJOVICE-VCELNA5128,0JCELOCALlistopad 2011
9CESKE VELENICE298,0JCECT12Brno síť 1listopad 2011
10CESKE VELENICE5010,0JCECT24Č. Budějovice síť 2listopad 2011
11CESKY KRUMLOV3413,6JCECT11Plzeň síť 1listopad 2011
12CESKY KRUMLOV3113,6JCECT2listopad 2011
13CESKY KRUMLOVR108,0JCENOVAlistopad 2011
14CESKY KRUMLOV2114,0JCEPRIMAlistopad 2011
15DOLNI DVORISTE529,0JCECT1listopad 2011
16DUB-U PRACHATIC4113,0JCECT11Praha síť 2listopad 2011
17DUB-U PRACHATIC4513,0JCECT2listopad 2011
18FRYMBURK3510,0JCECT12Jihlava síť 2listopad 2011
19HLUBOKA NAD VLTAVOU2311,0JCECT1listopad 2011
20HLUBOKA NAD VLTAVOU2811,0JCECT2listopad 2011
21HORNI DVORISTE5510,4JCECT1listopad 2011
22HORNI DVORISTE5810,4JCECT2listopad 2011
23HORNI PLANA537,9JCECT11Praha/Praha město síť 1listopad 2011
24HORNI PLANA458,3JCECT2listopad 2011
25HORNI PLANAR66,0JCENOVAlistopad 2011
26HORNI VLTAVICE2111,3JCECT1listopad 2011
27HORNI VLTAVICE5614,1JCECT2listopad 2011
28HORNI VLTAVICE2310,8JCENOVAlistopad 2011
29HUSINEC2111,0JCECT1listopad 2011
30HUSINEC2810,8JCECT2listopad 2011
31HUSINEC2410,0JCENOVAlistopad 2011
32KAPLICE2711,8JCECT1listopad 2011
33KAPLICE246,0JCENOVAlistopad 2011
34KAPLICE4714,8JCEPRIMAlistopad 2011
35LENORA2813,4JCECT1listopad 2011
36LENORAR910,0JCENOVAlistopad 2011
37LIPNO NAD VLTAVOU3316,5JCECT1listopad 2011
38LIPNO NAD VLTAVOU4717,2JCECT2listopad 2011
39LIPNO NAD VLTAVOU2916,5JCENOVAlistopad 2011
40LOUCOVICE278,5JCECT1listopad 2011
41LOUCOVICE318,5JCECT2listopad 2011
42LOUCOVICE2312,4JCENOVAlistopad 2011
43MALENICE2410,8JCECT1listopad 2011
44MALENICE5511,0JCECT2listopad 2011
45MALENICE3410,8JCENOVA2Plzeň síť 1listopad 2011
46MILEVSKO5117,0JCEPRIMAlistopad 2011
47NOVA PEC2817,6JCECT1listopad 2011
48NOVE CHALUPY3110,4JCECT1listopad 2011
49PISEK4317,0JCEPRIMAlistopad 2011
50PRACHATICE3410,0JCECT1listopad 2011
51PRACHATICE5715,0JCECT2listopad 2011
52PRACHATICER87,0JCENOVAlistopad 2011
53PRACHATICE6014,8JCEPRIMAlistopad 2011
54PUKAREC5710,8JCECT1listopad 2011
55PUKAREC6011,0JCECT2listopad 2011
56PUKAREC5210,0JCENOVAlistopad 2011
57ROZMBERK NAD VLTAVOU247,8JCECT1listopad 2011
58ROZMBERK NAD VLTAVOU268,0JCECT2listopad 2011
59ROZMBERK NAD VLTAVOUR97,0JCENOVAlistopad 2011
60ROZMITAL NA SUMAVE468,1JCECT1listopad 2011
61ROZMITAL NA SUMAVE568,0JCECT2listopad 2011
62ROZMITAL NA SUMAVE5312,0JCENOVA1Praha/Praha město síť 1listopad 2011
63RYBOVA LHOTA3310,8JCECT1listopad 2011
64STOZEC2214,8JCECT1listopad 2011
65STOZEC2914,8JCECT2listopad 2011
66STRAKONICER711,0JCENOVAlistopad 2011
67STRAKONICE4016,8JCEPRIMAlistopad 2011
68STRAZNY3117,0JCECT1listopad 2011
69STRAZNY5817,0JCECT2listopad 2011
70TABORr99,0JCENOVAlistopad 2011
71TABOR-CELKOVICE247,3JCECT2listopad 2011
72TABOR-CELKOVICER106,0JCENOVAlistopad 2011
73TABOR-HOTEL PALCAT2110,0JCECT1listopad 2011
74TABOR-MESTO R88,0JCENOVAlistopad 2011
75TABOR-MESTO 3713,2JCEPRIMAlistopad 2011
76TREBON519,0JCEPRIMAlistopad 2011
77TYN NAD VLTAVOU2114,0JCECT1listopad 2011
78TYN NAD VLTAVOU3413,6JCECT21Plzeň síť 1listopad 2011
79TYN NAD VLTAVOUR109,0JCENOVAlistopad 2011
80TYN NAD VLTAVOU4513,6JCEPRIMAlistopad 2011
81VACOV219,0JCECT1listopad 2011
82VACOVR97,0JCENOVAlistopad 2011
83VETRNI286,2JCECT1listopad 2011
84VETRNI246,7JCENOVAlistopad 2011
85VIMPERK-MESTO 2516,0JCECT1listopad 2011
86VIMPERK-MESTO R811,0JCENOVAlistopad 2011
87VIMPERK-MESTO 5116,0JCEPRIMAlistopad 2011
88VOLARY3624,8JCECT1listopad 2011
89VOLARY5119,6JCECT2listopad 2011
90VOLARY4119,8JCENOVA2Praha síť 2listopad 2011
91VYSSI BROD3412,0JCECT11Plzeň síť 1listopad 2011
92VYSSI BROD2812,0JCECT2listopad 2011
93VYSSI BRODR109,0JCENOVAlistopad 2011
94ZABLATI4513,2JCECT1listopad 2011
95ZABLATI3314,2JCECT2listopad 2011
96ZDIKOV246,5JCECT1listopad 2011
97ZDIKOV606,6JCECT2listopad 2011
98ZDIKOV456,6JCENOVAlistopad 2011
99ZDIKOV2810,0JCEPRIMAlistopad 2011

Územní oblast Jeseník - vysílací síť 1 - k. 36, vysílací síť 2 - k. 53, vysílací síť 3 - k. 51

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1BOHDIKOV2713,0OLO CT1červen 2012
2BOHDIKOV5713,0OLO CT2červen 2012
3BOHDIKOVR117,0OLO NOVAčerven 2012
4BOHUTIN559,0OLO CT1červen 2012
5BOHUTIN409,0OLO CT22Brno síť 2/Trutnov síť 1červen 2012
6BOHUTIN609,0OLO PRIMA1Trutnov síť 3červen 2012
7BRANNA - KOSTEL243,0OLO CT1červen 2012
8BRANNA - KOSTEL413,0OLO PRIMAčerven 2012
9BRANNA-VLEK583,0OLO CT2červen 2012
10BRIDLICNA269,5MOS CT1červen 2012
11BRIDLICNAR66,0MOSNOVAčerven 2012
12BRIDLICNA5910,0MOSPRIMA3Brno síť 3červen 2012
13BRUNTALR710,5MOSPRIMAčerven 2012
14BUDISOV N.BUDISOVKOU3012,0MOSCT2červen 2012
15BUDISOV N.BUDISOVKOUR1110,0MOSNOVAčerven 2012
16BUSIN3011,8OLOCT12Jihlava síť 3červen 2012
17BUSIN3411,5OLOCT2červen 2012
18BUSINR1110,0OLONOVAčerven 2012
19BUSIN2615,0OLOPRIMAčerven 2012
20BYSTREC3110,0PARCT1červen 2012
21BYSTREC3810,0PARCT2červen 2012
22BYSTRECR107,0PARNOVAčerven 2012
23CERNA VODA5115,0OLOCT14Jeseník síť 3červen 2012
24CERNA VODA2715,0OLOCT2červen 2012
25CESKA VES-JESENIKR74,8OLONOVAčerven 2012
26CESKA VES-JESENIK2615,0OLOPRIMAčerven 2012
27COTKYTLE269,0PARCT1červen 2012
28COTKYTLER86,0PARCT2červen 2012
29COTKYTLER106,0PARNOVAčerven 2012
30DLOUHA VODA5510,0MOSCT2červen 2012
31DLOUHOMILOV4710,0OLOCT1červen 2012
32DLOUHOMILOV431 5,0OLOCT2červen 2012
33DLOUHOMILOV5514,5OLONOVAčerven 2012
34DOLNI CERMNAR27,0PARNOVAčerven 2012
35DOMASOV NAD BYSTRICI239,5OLOCT1červen 2012
36DOMASOV NAD BYSTRICI4710,5OLOCT2červen 2012
37DOMASOV NAD BYSTRICIR68,1OLONOVAčerven 2012
38DROZDOVSKA PILAR93,0OLOCT1červen 2012
39DVORCER69,5MOSNOVAčerven 2012
40DVORCE4510,0MOSPRIMAčerven 2012
41HANUSOVICE2613,0OLOCT1červen 2012
42HANUSOVICE4313,6OLOCT2červen 2012
43HANUSOVICER77,0OLONOVAčerven 2012
44HANUSOVICE4713,6OLOPRIMAčerven 2012
45HERMANOVICE247,8MOSCT1červen 2012
46HERMANOVICE328,5MOSCT2červen 2012
47HLUBOCKY2514,5OLOCT14Zlín síť 3červen 2012
48HLUBOCKY4215,2OLOCT2červen 2012
49HLUBOCKY3514,5OLONOVAčerven 2012
50HLUBOCKY4914,0OLOPRIMA4Zlín síť 2červen 2012
51HOLCOVICE2710,8MOSCT1červen 2012
52HOLCOVICER109,0MOSNOVAčerven 2012
53HORNI BENESOV3810,0MOSCT1červen 2012
54HORNI BENESOV5510,0MOSCT2červen 2012
55HORNI CERMNA5110,8PARCT14Jeseník síť 3červen 2012
56HORNI CERMNA5611,1PARCT2červen 2012
57HORNI CERMNA4310,8PARNOVAčerven 2012
58HORNI CERMNA-OBEC323,0PARPRIMAčerven 2012
59HORNI LIPOVA4913,0OLOCT11Zlín síť 2červen 2012
60HORNI LIPOVA5213,0OLOCT2červen 2012
61HORNI LIPOVA2213,0OLONOVAčerven 2012
62HORNI LIPOVA3013,0OLOPRIMAčerven 2012
63HOSTEJN2513,0OLOCT13Zlín síť 3červen 2012
64HOSTEJN5214,0OLOCT2červen 2012
65HOSTEJNR710,0OLONOVAčerven 2012
66HRABENOV2512,3OLOCT13Zlín síť 3červen 2012
67HRABENOV3113,0OLOCT2červen 2012
68HRABENOV5111,5OLONOVA4Jeseník síť 3červen 2012
69HRABISIN346,0OLOCT1červen 2012
70HRABISIN4413,0OLOCT24síť 4červen 2012
71HRABISINR116,0OLONOVAčerven 2012
72JABLONNE NAD ORLICI397,0PARCT11Ostrava síť 3 souběžné vysílaníčerven 2012
73JABLONNE NAD ORLICI4413,0PARCT22síť 4červen 2012
74JABLONNE NAD ORLICIR76,0PARNOVAčerven 2012
75JABLONNE NAD ORLICI4912,0PARPRIMA2Zlín síť 2červen 2012
76JAVORNIK3211,0OLOCT1červen 2012
77JAVORNIK2911,1OLOCT21Brno síť 1červen 2012
78JAVORNIKR96,0OLONOVAčerven 2012
79JESENIK-ZLATY CHLUM3420,0OLOCT1červen 2012
80JESENIK-ZLATY CHLUM6020,0OLOCT22Trutnov síť 3červen 2012
81JESENIK-ZLATY CHLUM4420,0OLONOVA4síť 4červen 2012
82JINDRICHOV U HANUSOV3115,0OLOCT1červen 2012
83JINDRICHOV U HANUSOVR23,0OLONOVAčerven 2012
84JINDRICHOV-JANOV2711,8MOSCT1červen 2012
85JINDRICHOV-JANOVR77,0MOSNOVAčerven 2012
86KAMENNA386,0OLOCT1červen 2012
87KAMENNAR66,0OLONOVAčerven 2012
88KARLOVICE2810,0MOSCT1červen 2012
89KARLOVICE3310,0MOSCT2červen 2012
90KARLOVICER78,5MOSNOVAčerven 2012
91KOLSOV5614,8OLOCT1červen 2012
92KOLSOV5914,8OLOCT24Brno síť 3červen 2012
93KOLSOV3814,9OLONOVAčerven 2012
94KOPRIVNA4913,0OLOCT12Zlín síť 2červen 2012
95KOPRIVNA5113,0OLOCT24Jeseník síť 3červen 2012
96KRALIKY3714,8PARCT11Ostrava síť 2červen 2012
97KRALIKYR1117,0PARCT2červen 2012
98KRALIKY3416,0PARNOVAčerven 2012
99KRALIKY4717,0PARPRIMAčerven 2012
100KRNOV2714,6MOSCT1červen 2012
101KRNOVR1115,0MOSCT2červen 2012
102KRNOVR610,4MOSNOVAčerven 2012
103LANSKROUN3414,0PARNOVAčerven 2012
104LANSKROUN6014,1PARPRIMA4Trutnov síť 3červen 2012
105LIBINAR710,0OLONOVAčerven 2012
106 LOUCNA NAD DESNOU3314,0OLOCT1červen 2012
107LOUCNA NAD DESNOU4814,5OLOCT2červen 2012
108LOUCNA NAD DESNOU3114,0OLONOVAčerven 2012
109LOUCNA NAD DESNOU55 15,0OLOPRIMAčerven 2012
110LUDVIKOV328,4MOSCT1červen 2012
111LUDVIKOV5610,0MOSCT2červen 2012
112MALA MORAVKA3012,8MOSCT1červen 2012
113MALA MORAVKA2713,0MOSCT2červen 2012
114MALA MORAVKA5713,5MOSNOVAčerven 2012
115MESTO LIBAVA257,8OLOCT13/.lín síť 3červen 2012
116MESTO LIBAVA439,0OLOCT2červen 2012
117MESTO LIBAVAR78,0OLONOVAčerven 2012
118MILOTICE4115,0MOSCT1červen 2012
119MILOTICE5815,0MOSCT2červen 2012
120MLADKOV438,5PARCT1červen 2012
121MLADKOV2610,0PARCT2červen 2012
122MLADKOV608,4PARNOVA2Trutnov síť 3červen 2012
123MOHELNICE279,0OLOPRIMAčerven 2012
124MORAVSKY BEROUN387,0MOSCT1červen 2012
125MORAVSKY BEROUNR116,0MOSNOVAčerven 2012
126MORAVSKY BEROUN-MES2711,8MOSCT2červen 2012
127MORAVSKY BEROUN-MES4311,8MOSPRIMAčerven 2012
128NORBERCANY2815,0MOSCT1červen 2012
129 NORBERCANY3215,0MOSCT2červen 2012
130OSKAVA2814,1OLOCT1červen 2012
131OSTRUZNAR117,8OLONOVAčerven 2012
132PASTVINY3513,0PARCT1červen 2012
133RAPOTIN429,0OLOPRIMAčerven 2012
134RYMAROV3013,0MOSCT12Jihlava síť 3červen 2012
135RYMAROV3213,0MOSCT2červen 2012
136RYMAROVR23,0MOSNOVAčerven 2012
137RYMAROV-MESTO 4313,0MOSPRIMAčerven 2012
138RYZOVISTE413,0MOSPRIMAčerven 2012
139SIROKA NIVA328,5MOSCT1červen 2012
140SIROKA NIVA397,8MOSCT22Ostrava síť 3 souběžné vysíláníčerven 2012
141SIROKA NIVA278,5MOSNOVAčerven 2012
142SOBOTIN3011,5OLOCT12Jihlava síť 3červen 2012
143SOBOTIN4312,3OLOCT2červen 2012
144SOBOTINR115,0OLONOVAčerven 2012
145SOBOTIN5612,3OLOPRIMAčerven 2012
146STARA VES-U RYMAROVA429,0MOSPRIMAčerven 2012
147STARE MESTO-P.SN.3215,0OLOCT1červen 2012
148STARE MESTO-P.SN.R108,5OLONOVAčerven 2012
149STERNBERK3812,0OLOPRIMAčerven 2012
150STITY4814,6OLOCT1červen 2012
151STITY4414,6OLOCT24síť 4červen 2012
152STITY-KOSTEI.R76,0OLONOVAčerven 2012
153SUMPERK3212,8OLOCT2červen 2012
154SUMPERK2613,0OLOPRIMAčerven 2012
155TATENICE2610,0PARCT1červen 2012
156TATENICE3310,0PARCT22Zlín síť 1červen 2012
157ITATENICER116,0PARNOVAčerven 2012
158TECHONINR106,0PARNOVAčerven 2012
159TREMESNA3814,2MOSCT1červen 2012
160TREMESNA4413,8MOSCT22síť 4červen 2012
161VELKA STAHLE289,0MOSPRIMAčerven 2012
162VERNIROVICE6013,0OLOCT12Trutnov síť 3červen 2012
163VIDNAVA4810,8OLOPRIMAčerven 2012
164VRBNO POD PRADEDEM2613,0MOSCT1červen 2012
165VRBNO POD PRADEDEM4413,6MOSCT22síť 4červen 2012
166VRBNO POD PRADEDEMR116,0MOSNOVAčerven 2012
167VRBNO POD PRADEDEM2214,0MOSPRIMAčerven 2012
168VYPRACHTICE3010,8PARNOVA3Jihlava síť 3červen 2012
169ZABREH NA MORAVE-M2112,8OLOPRIMAčerven 2012
170ZABREH-NA MORAVER23,0OLONOVAčerven 2012
171ZATOR448,4MOSCT12síť 4červen 2012
172ZATOR598,5MOSCT21Brno síť 3červen 2012
173ZATOR568,5MOSNOVAčerven 2012
174ZLATE HORY3914,8MOSCT12Ostrava síť 3 souběžné vysíláníčerven 2012
175ZLATE HORY5615,8MOSCT2červen 2012
176ZLATE HORYR610,0MOSNOVAčerven 2012
177ZLATE HORY294,8MOSPRIMA1Brno síť 1červen 2012
178ZULOVA3311,1OLOCT1červen 2012
179ZULOVA3111,5OLOCT2červen 2012
180ZULOVAR1011,8OLONOVAčerven 2012
181ZULOVA4610,0MOSPRIMAčerven 2012

Územní oblast Jihlava - vysílací síť 1 - k. 33, vysílací síť 2 - k. 35, vysílací síť 3 - k. 30

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1BATELOV379,0VYSPRIMAlistopad 2011
2BRANSOUZER24,5VYSNOVAlistopad 2011
3BRTNICE318,2VYSCT1listopad 2011
4BRTNICE517,9VYSCT22Jeseník síť 3listopad 2011
5BRTNICER107,0VYSNOVAlistopad 2011
6CESKA BELA359,0VYSCT14Jihlava síť 2listopad 2011
7CESKA BELAR810,4VYSNOVAlistopad 2011
8HAVLICKUV BROD2614,2VYSCT1listopad 2011
9HAVLICKUV BROD5515,0VYSCT2listopad 2011
10HAVLICKUV BRODR1010,0VYSNOVAlistopad 2011
11HAVLICKUV BROD3713,4VYSPRIMAlistopad 2011
12HORNI STUDENEC438,5VYSCT1listopad 2011
13HORNI STUDENEC398,5VYSCT2listopad 2011
14HORNI STUDENEC298,5VYSNOVA2Brno síť 1listopad 2011
15HUMPOLEC4510,0VYSPRIMAlistopad 2011
16JERSINR86,0VYSNOVAlistopad 2011
17JIHLAVA-KRAL. VRCH5514,0VYSNOVAlistopad 2011
18JIHLAVA-KRALOV.VRCH3313,0VYS CT14Jihlava síť 1listopad 2011
19JIHLAVA-MESTO 398,1VYS NOVA3Č. Budějovice síť 2listopad 2011
20JIHLAVA-RUDNY4720,2VYSPRIMAlistopad 2011
21JINDRICHUV HRADEC466,0JCEPRIMAlistopad 2011
22KAMENICE367,6VYS CT12Jeseník síť 1listopad 2011
23KAMENICE527,5VYS CT2listopad 2011
24KAMENICE438,0VYS NOVAlistopad 2011
25KAMENICE NAD LIPOU347,8VYS CT1listopad 2011
26KAMENICE NAD LIPOU537,8VYS CT22Praha/Praha město síť 1listopad 2011
27KAMENICE NAD LIPOU4413,0VYS PRIMAlistopad 2011
28KNEZICER88,0VYS NOVAlistopad 2011
29LEDEC NAD SAZAVOU2911,8VYS CT12Brno síť 1listopad 2011
30LEDEC NAD SAZAVOU4413,0VYS CT23síť 4listopad 2011
31LEDEC NAD SAZAVOUR106,0VYS NOVAlistopad 2011
32LEDEC NAD SAZAVOU2413,0VYSPRIMAlistopad 2011
33LIBICE NAD DOUBRAVOU2713,0VYS CT1listopad 2011
34LIBICE NAD DOUBRAVOU5513,0VYS CT2listopad 2011
35LIBICE NAD DOUBRAVOUR813,0VYS NOVAlistopad 2011
36LUKA NAD JIHLAVOU277,8VYS CT1listopad 2011
37LUKA NAD JIHLAVOU417,6VYSCT2listopad 2011
38LUKA NAD JIHLAVOUR1013,0VYSNOVAlistopad 2011
39LUKA NAD JIHLAVOU567,5VYSPRIMAlistopad 2011
40MALY BERANOV387,6VYSCT1listopad 2011
41MALY BERANOV507,5VYSCT24Č. Budějovice síť 2 souběžné vysílánílistopad 2011
42MALY BERANOVR86,6VYSNOVAlistopad 2011
43NOVA BYSTRICE367,8JCECT1listopad 2011
44NOVA BYSTRICER910,0JCENOVAlistopad 2011
45OKROUHLICE4113,0VYSCT12Praha síť 2listopad 2011
46OKROUHLICE5213,0VYSCT22Plzeň síť 3listopad 2011
47OKROUHLICE2412,0VYSPRIMAlistopad 2011
48OLESNA3513,0VYSCT14Jihlava síť 2listopad 2011
49OLESNA5113,0VYSCT22Jeseník síť 3listopad 2011
50OLESNA2713,0VYSNOVAlistopad 2011
51ONSOV3410,8VYSCT11Plzeň síť 1listopad 2011
52ONSOVR1010,0VYSNOVAlistopad 2011
53OPATOVR79,0VYSNOVAlistopad 2011
54OSTROV NAD OSLAVOUR76,8VYSNOVAlistopad 2011
55PELHRIMOV3310,0VYSCT14Jihlava síť 1listopad 2011
56PELHRIMOVR1012,0VYSNOVAlistopad 2011
57PELHRIMOV529,0VYSPRIMA2Plzeň síť 3listopad 2011
58PODHRADI NAD DYJI234,8JMOCT1listopad 2011
59PODHRADI NAD DYJI334,7JMOCT24Jihlava síť 1listopad 2011
60PODHRADI NAD DYJIR79,0JMONOVAlistopad 2011
61PODHRADI NAD DYJI375,0JMOPRIMAlistopad 2011
62POHLED359,5VYSCT14Jihlava síť 2listopad 2011
63POHLED249,5VYSCT2listopad 2011
64POHLEDR87,0VYSNOVAlistopad 2011
65POLNA376,5VYSCT1listopad 2011
66POLNAR77,0VYSNOVAlistopad 2011
67PRIBYSLAV279,0VYSCT1listopad 2011
68PRIBYSLAV397,8VYSCT22č. Budějovice síť 2listopad 2011
69PRIBYSLAVR107,0VYSNOVAlistopad 2011
70PRIBYSLAVICERI26,0VYSNOVAlistopad 2011
71PRIMELKOV353,0VYSCT14Jihlava síť 2listopad 2011
72PRIMELKOVR86,0VYSNOVAlistopad 2011
73ROHOZNAR89,0VYSNOVAlistopad 2011
74ROKYTNICE N. ROKYTNOU5510,0VYSNOVAlistopad 2011
75SEBKOVICER79,0VYSNOVAlistopad 2011
76STARECR109,0VYSNOVAlistopad 2011
77STOKY4410,0VYSCT13síť 4listopad 2011
78STOKY5210,0VYSCT21Plzeň síť 3listopad 2011
79STOKY OBEC593,0VYSPRIMA5Praha síť 3listopad 2011
80STONAROV3510,0VYSCT14Jihlava síť 2listopad 2011
81STONAROV4411,2VYSCT2listopad 2011
82STONAROVR109,0VYSNOVAlistopad 2011
83SVETLA NAD SAZAVOU3913,0VYSCT13Č. Budějovice síť 2listopad 2011
84SVETLA NAD SAZAVOU5113,6VYSCT23Jeseník síť 3listopad 2011
85SVETLA NAD SAZAVOU2713,0VYSNOVAlistopad 2011
86SVETLA NAD SAZAVOU4814,0VYSPRIMA2Plzeň síť 2listopad 2011
87TREBIC-MESTO 347,6VYSCT1listopad 2011
88TREBIC-MESTO R710,5VYSNOVAlistopad 2011
89TREBIC-MESTO 529,0VYSPRIMAlistopad 2011
90VLASTEJOVICE358,5STCCT13Jihlava síť 2listopad 2011
91VLASTEJOVICE528,5STCCT22Plzeň síť 3listopad 2011
92VLASTEJOVICER106,0STCNOVAlistopad 2011
93VLASTEJOVICE408,4STCPRIMA3Brno síť 2/Trutnov síť 1listopad 2011
94VRANOV NAD DYJI3311,2JMOCT14Jihlava síť 1listopad 2011
95VRANOV NAD DYJI4711,2JMOCT2listopad 2011
96VRANOV NAD DYJIR79,0JMONOVAlistopad 2011
97ZDAR N.SAZ.-MESTO519,0VYSPRIMA4Jeseník síť 3listopad 2011
98ZDAR N.SAZ.-PEPEREKR1213,6VYSNOVAlistopad 2011
99ZELIV2116,6VYSCT1listopad 2011
100ZELIV3816,6VYSCT2listopad 2011
101ZELIVR1015,0VYSNOVAlistopad 2011

Územní oblast Ostrava - vysílací síť 1 - k. 54, vysílací síť 2 - k. 37, vysílací síť 3 - k. 39 / k. 48

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1BILOVEC459,0MOSPRIMAlistopad 2011
2BRUSPERK2610,0MOSLOCALlistopad 2011
3BYSTRICE-NAD OLSI307,0MOSCT1listopad 2011
4BYSTRICE-NAD OLSIR106,0MOSNOVAlistopad 2011
5BYSTRICE-NAD OLSI-L449,0MOSPRIMAlistopad 2011
6CELADNA4515,0MOSCT2listopad 2011
7FRENSTAT P.RADHOSTEM229,0MOSPRIMAlistopad 2011
8FRYDEK5224,0MOSNOVAlistopad 2011
9HODSLAVICE3314,8MOSCT24Zlín síť 1listopad 2011
10HORNI LOMNA2713,0MOSCT1listopad 2011
11HORNI LOMNA4315,0MOSCT2listopad 2011
12HORNI LOMNAR76,0MOSNOVAlistopad 2011
13HRADEC NAD MORAVICI2910,0MOSCT11Brno síť 1listopad 2011
14HRADEC NAD MORAVICI3814,8MOSCT2listopad 2011
15HRADEC NAD MORAVICIR109,0MOSNOVAlistopad 2011
16HRADEC NAD MORAVICI5815,0MOSPRIMAlistopad 2011
17HRANICE4717,0OLOPRIMAlistopad 2011
18HUKVALDY339,0MOSLOCALlistopad 2011
19JABLUNKOVR620,0MOSCT1listopad 2011
20JABLUNKOV3812,8MOSCT2listopad 2011
21JABLUNKOV2210,4MOSNOVAlistopad 2011
22KLIMKOVICE289,0MOSLOCALlistopad 2011
23KOBERICE569,0MOSLOCALlistopad 2011
24MOSTY U JABLUNKOVA459,5MOSCT1listopad 2011
25MOSTY U JABLUNKOVA237,8MOSCT2listopad 2011
26MOSTY U JABLUNKOVA599,6MOSNOVA1Brno síť 3listopad 2011
27NOVA BELA259,0MOSLOCAL3Zlín síť 3listopad 2011
28NOVY JICIN-L266,0MOSLOCALlistopad 2011
29NOVY JICIN-L15514,0MOSPRIMAlistopad 2011
30ODRY2215,0MOSPRIMAlistopad 2011
31OPAVA-L286,0MOSPRIMAlistopad 2011
32OSTRAVA-HRABUVKAR107,8MOSNOVAlistopad 2011
33PARTUTOVICE309,6OLOCT1listopad 2011
34PARTUTOVICE4511,5OLOCT2listopad 2011
35PARTUTOVICER109,0OLONOVAlistopad 2011
36PARTUTOVICE5713,0OLOPRIMAlistopad 2011
37POTSTAT4410,5OLOCT12síť 4listopad 2011
38POTSTAT4814,5OLOCT22Ostrava síť 3listopad 2011
39POTSTATR23,0OLONOVAlistopad 2011
40PRIBOR449,0MOSLOCALlistopad 2011
41REKA3911,8MOSCT12Ostrava síť 3 souběžné vysílánílistopad 2011
42REKA4511,8MOSCT2listopad 2011
43STARE HAMRY5913,0MOSCT22Brno síť 3listopad 2011
44STARE HAMRY3313,0MOSPRIMA1Zlín síť 1listopad 2011
45STONAVA2910,0MOSLOCAL4Brno síť 1listopad 2011
46STRITEZ NAD LUDINOU289,0OLOCT1listopad 2011
47STRITEZ NAD LUDINOU388,5OLOCT2listopad 2011
48STRITEZ NAD LUDINOUR107,0OLONOVAlistopad 2011
49SVIADNOV449,0MOSLOCALlistopad 2011
50TRINEC2624,8MOSCT1listopad 2011
51TRINEC2820,0MOSNOVAlistopad 2011
52TRINEC-MESTO 5927,0MOSCT22Brno síť 3listopad 2011
53VALASSKE MEZIRICI2720,0ZLICT1listopad 2011
54VALASSKE MEZIRICI4923,0ZLICT24Zlín síť 2listopad 2011
55VALASSKE MEZIRICIR627,8ZLINOVAlistopad 2011
56VELKA POLOM5910,0MOSLOCAL1Brno síť 3listopad 2011
57VITKOVR23,0MOSNOVAlistopad 2011
58VITKOV4415,0MOSPRIMA3síť 4listopad 2011
59VRATIMOV339,0MOSLOCALlistopad 2011
60ZIMROVICE4611,1MOSCT1listopad 2011
61ZIMROVICE5910,8MOSCT22Brno síť 3listopad 2011
62ZIMROVICER711,2MOSNOVAlistopad 2011
63ZIMROVICE2710,8MOSPRIMAlistopad 2011

Územní oblast Plzeň - vysílací síť 1 - k. 34, vysílací síť 2 - k. 48, vysílací síť 3 - k. 52

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1AS2217,0KVACT1listopad 2011
2ASR611,5KVANOVAlistopad 2011
3AS3217,0KVANOVAlistopad 2011
4AS-MESTO5817,0KVACT2listopad 2011
5BECOV NAD TEPLOU338,4KVACT12Ústí n. L. síť 1listopad 2011
6BECOV NAD TEPLOU529,0KVACT24Plzeň síť 3listopad 2011
7BECOV NAD TEPLOUR67,0KVANOVAlistopad 2011
8BELA NAD RADBUZOUR66,5PLZNOVAlistopad 2011
9BOC257,8KVACT1listopad 2011
10BOC308,4KVACT2listopad 2011
11BOCR66,5KVANOVAlistopad 2011
12BREZOVA-U KARL.VAR246,0KVACT1listopad 2011
13BREZOVA-U KARL.VAR287,8KVACT2listopad 2011
14BREZOVA-U KARL.VAR336,0KVANOVA2Ústí n. L. síť 1listopad 2011
15DOBRIV2514,5PLZCT1listopad 2011
16DOBRIV4514,8PLZCT22síť 4listopad 2011
17DOBRIVR613,0PLZNOVAlistopad 2011
18DOMAZLICE-MESTO5714,8PLZPRIMAlistopad 2011
19DOUBI4112,0KVACT21Praha síť 2listopad 2011
20FOLMAVA3210,8PLZPRIMAlistopad 2011
21HOLOUBKOV3610,0PLZCT1listopad 2011
22HOLOUBKOV4310,0PLZCT2listopad 2011
23HOLOUBKOV2310,0PLZPRIMAlistopad 2011
24HORNI BLATNA3317,0KVACT14Ústí n. L. síť 1/Jihlava síť 1listopad 2011
25HORNI BLATNA4416,0KVACT2listopad 2011
26HORNI BLATNA2117,0KVANOVAlistopad 2011
27HORNI SLAVKOV257,8KVACT1listopad 2011
28HORNI SLAVKOV347,2KVACT24Plzeň síť 1listopad 2011
29HORNI SLAVKOV419,8KVANOVA1Praha síť 2listopad 2011
30HORSOVSKY TYNR86,0PLZCT2listopad 2011
31HRANICE-U ASE2113,0KVACT1listopad 2011
32HRANICE-U ASE4414,6KVACT2listopad 2011
33HRANICE-U ASE3414,8KVANOVA2Plzeň síť 1listopad 2011
34CHOMUTOV-L4217,0USTPRIMAlistopad 2011
35JACHYMOVR729,0KVANOVAlistopad 2011
36JACHYMOV-MESTO288,4KVACT1listopad 2011
37JACHYMOV MESTO468,1KVACT2listopad 2011
38JACHYMOV MESTO419,5KVANOVA3Praha síť 2listopad 2011
39JACHYMOV-MESTO509,0KVAPRIMA3Sušice síť 2listopad 2011
40JIRKOV299,0USTPRIMAlistopad 2011
41KADAN2216,0USTCT1listopad 2011
42KADANR611,8USTNOVAlistopad 2011
43KARLOVY VARY3410,0KVACT14Plzeň síť 1listopad 2011
44KARLOVY VARY2123,0KVACT2listopad 2011
45KARLOVY VARYR65,4KVANOVAlistopad 2011
46KARLOVY VARY2723,0KVAPRIMAlistopad 2011
47KDYNE3620,0PLZCT1listopad 2011
48KDYNER110,0PLZNOVAlistopad 2011
49KLASTEREC NAD OHRI248,4USTCT1listopad 2011
50KOLOVECR88,5PLZNOVAlistopad 2011
51KRASLICE-GLASSBERG307,8KVACT1listopad 2011
52KRASLICE-GLASSBERG588,5KVACT2listopad 2011
53KRASLICE-GLASSBERGR13,0KVANOVAlistopad 2011
54KRASLICE-SNEZNA2216,0KVACT1listopad 2011
55KRASLICE-SNEZNA4416,6KVACT2listopad 2011
56KRASLICE-SNEZNAR610,0KVANOVAlistopad 2011
57KRASLICE-SNEZNA5118,0KVAPRIMAlistopad 2011
58KRYRY2413,0USTPRIMAlistopad 2011
59KRYSTOFOVY HAMRY2911,1USTCT1listopad 2011
60KRYSTOFOVY HAMRYR119,0USTNOVAlistopad 2011
61KYNSPERK NAD OHRIR69,0KVANOVAlistopad 2011
62KYNSPERK NAD OHRI419,0KVAPRIMA1Praha síť 2listopad 2011
63KYSELKA2910,0KVACT1listopad 2011
64KYSELKA4412,0KVACT2listopad 2011
65KYSELKAR116,0KVANOVAlistopad 2011
66LIBA477,2KVACT1listopad 2011
67LIBAR96,0KVANOVAlistopad 2011
68LOKET247,8KVACT1listopad 2011
69LOKET587,0KVACT2listopad 2011
70LOKETR66,0KVANOVAlistopad 2011
71LUBYR610,0KVANOVAlistopad 2011
72MARIANSKE LAZNE2910,4KVACT1listopad 2011
73MARIANSKE LAZNE5213,0KVACT24Plzeň síť 3listopad 2011
74MARIANSKE LAZNE399,5KVANOVA2Č. Budějovice síť 2listopad 2011
75MERKLIN339,0KVACT12Ústí n. L. síť 1listopad 2011
76MERKLIN427,8KVACT2listopad 2011
77MERKLINR66,0KVANOVAlistopad 2011
78NEJDEK2211,1KVACT1listopad 2011
79NEJDEK5011,8KVACT23Sušice síť 2 souběžné vysílánilistopad 2011
80NEJDEKR66,0KVANOVAlistopad 2011
81NEJDEK2511,8KVANOVAlistopad 2011
82NEMANICE3013,4PLZCT1listopad 2011
83NEMANICE4411,1PLZCT2listopad 2011
84NEMANICE3613,6PLZNOVAlistopad 2011
85NOVE HAMRY297,8KVACT1listopad 2011
86NOVE HAMRY527,5KVACT23Plzeň síť 3listopad 2011
87NOVE HAMRYR64,8KVANOVAlistopad 2011
88OLOVI297,8KVACT1listopad 2011
89OLOVI427,8KVACT2listopad 2011
90OLOVIR710,0KVANOVAlistopad 2011
91PERSTEJN NAD OHRI285,4USTCT1listopad 2011
92PERSTEJN NAD OHRI425,4USTCT2listopad 2011
93PERSTEJN NAD OHRIR95,8USTNOVAlistopad 2011
94PERSTEJN NAD OHRI4713,0USTPRIMAlistopad 2011
95PLANA-U MAR.LAZNI217,8PLZCT1listopad 2011
96PLANA-U MAR.LAZNI508,5PLZCT24Sušice síť 2 souběžné vysílánílistopad 2011
97PLANA-U MAR.LAZNIR710,0PLZNOVAlistopad 2011
98PLASY2113,0PLZCT1listopad 2011
99PLASY4314,0PLZCT2listopad 2011
100PLASYR86,0PLZNOVAlistopad 2011
101PLZEN-CHLUMR714,5PLZNOVAlistopad 2011
102POTUCKY358,5KVACT1listopad 2011
103POTUCKY287,8KVACT2listopad 2011
104POTUCKYR116,0KVANOVAlistopad 2011
105RAKOVNIK-MESTO 2510,0STCCT1listopad 2011
106RAKOVNIK-MESTO 428,5STCCT2listopad 2011
107RAKOVNIK-MESTO R65,6STCNOVAlistopad 2011
108RAKOVNIK-MESTO 457,8STCPRIMA3síť4listopad 2011
109ROTAVA337,0KVACT11Ústí n. L. síť 1listopad 2011
110ROTAVA597,9KVACT21Praha síť 3listopad 2011
11 1ROTAVAR115,0KVANOVAlistopad 2011
112SINDELOVA326,0KVACT1listopad 2011
113SINDELOVA497,5KVACT2listopad 2011
114SINDELOVA285,8KVANOVAlistopad 2011
115SOKOLOV4411,8KVACT2listopad 2011
116SOKOLOVR97,8KVANOVAlistopad 2011
117STARY PLZENEC227,0PLZCT1listopad 2011
118STARY PLZENEC5726,0PLZCT1listopad 2011
119STARY PLZENEC497,0PLZCT24Č.Budějovice síť 1listopad 2011
120STARY PLZENECR68,5PLZNOVAlistopad 2011
121STARY PLZENEC4024,0PLZNOVA1Trutnov síť 1listopad 2011
122STARY PLZENEC607,0PLZPRIMAlistopad 2011
123STRASICE3710,0PLZCT1listopad 2011
124STRASICE3910,0PLZCT23Č. Budějovice síť 2listopad 2011
125STRAZ NAD OHRI348,5KVACT13Plzeň síť 1listopad 2011
126STRAZ NAD OHRI227,8KVACT2listopad 2011
127STRAZ NAD OHRIR118,5KVANOVAlistopad 2011
128STRIBRNA275,2KVACT1listopad 2011
129STRIBRNA476,6KVACT2listopad 2011
130STRIBRNAR94,0KVANOVAlistopad 2011
131STRIBRO2512,0PLZCT1listopad 2011
132STRIBRO469,0PLZCT2listopad 2011
133STRIBROR66,0PLZNOVAlistopad 2011
134STRIBRO4313,0PLZPRIMAlistopad 2011
135SUCHA4010,0KVACT1listopad 2011
136SUCHA479,0KVANOVAlistopad 2011
137TACHOV337,8PLZCT12Ústí n. L. síť 1listopad 2011
138TACHOV427,6PLZCT2listopad 2011
139TACHOVR88,5PLZNOVAlistopad 2011
140TACHOV MESTO513,0PLZPRIMAlistopad 2011
141TREMOSNAR87,0PLZNOVAlistopad 2011
142VEJPRTY278,4USTCT1listopad 2011
143VEJPRTY438,7USTCT2listopad 2011
144VEJPRTYR116,5USTNOVAlistopad 2011
145VOJKOVICE247,8KVACT1listopad 2011
146VOJKOVICE328,0KVACT2listopad 2011
147VOJKOVICER96,0KVANOVAlistopad 2011
148ZATECR117,8USTNOVAlistopad 2011
149ZATEC4415,4USTPRIMA2síť 4listopad 2011

Územní oblast Praha - vysílací síť 1 - k. 53, vysílací síť 2 - k. 41, vysílací síť 3 - k. 59, 46

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1BENESOV-U PRAHY329,0STCCT1listopad 2011
2BENESOY-U PRAHY4513,0STCCT22síť 4listopad 2011
3BENESOV-U PRAHY389,0STCNOVAlistopad 2011
4BENESOV-U PRAHY5514,0STCPRIMA3Ústí n. L. síť 3listopad 2011
5BEROUN3413,9STCCT14Plzeň síť 1listopad 2011
6BEROUN4913,9STCCT21Č. Budějovice síť 1listopad 2011
7BEROUNR1113,8STCNOVAlistopad 2011
8BEROUN4714,0STCPRIMAlistopad 2011
9CESKY STERNBERK398,2STCCT12Č. Budějovice síť 2listopad 2011
10CESKY STERNBERK328,2STCCT2listopad 2011
11CESKY STERNBERKR1010,0STCNOVAlistopad 2011
12CTYRKOLY289,6STCCT1listopad 2011
13CTYRKOLY478,1STCCT2listopad 2011
14CTYRKOLY438,5STCNOVAlistopad 2011
15CTYRKOLY-OBEC2110,0STCPRIMAlistopad 2011
16CHOCERADY328,1STCCT1listopad 2011
17CHOCERADY426,6STCCT2listopad 2011
18CHOCERADY3415,0STCPRIMA3Plzeň síť 1listopad 2011
19JINCE287,0STCCT1listopad 2011
20JINCE447,0STCCT24síť 4listopad 2011
21JINCE-OHRAZENICE2213,0STCPRIMAlistopad 2011
22JISTEBNICE347,0JCECT1listopad 2011
23JISTEBNICE607,0JCECT21Trutnov síť 3listopad 2011
24KACOV296,6STCCT12Brno síť 1listopad 2011
25KACOV436,6STCCT2listopad 2011
26KACOVR99,0STCNOVAlistopad 2011
27KAMYK NAD VLTAVOU357,4STCCT11Jihlava síť 2listopad 2011
28KARLSTEJN286,8STCCT1listopad 2011
29KARLSTEJN396,8STCCT22Č. Budějovice síť 2listopad 2011
30KARLSTEJNR66,0STCNOVAlistopad 2011
31KARLSTEJN OBEC217,0STCPRIMAlistopad 2011
32KNOVIZ299,4STCCT1listopad 2011
33KNOVIZR96,0STCNOVAlistopad 2011
34LODENICE497,9STCCT11Č.Budějovice síť 1listopad 2011
35LODENICE447,9STCCT24síť 4listopad 2011
36MESTECKO-U KRIVOKL.367,6STCCT1listopad 2011
37MESTECKO-U KRIVOKL397,8STCCT21Č. Budějovice síť 2listopad 2011
38MESTECKO-U KRIVOKL.R86,3STCNOVAlistopad 2011
39MESTECKO-U KRIVOKL237,0STCPRIMAlistopad 2011
40MLADA VOZICER96,0JCENOVAlistopad 2011
41NESPEKY3512,6STCCT13Jihlava síť 2listopad 2011
42NESPEKY5012,6STCCT23Sušice síť 2 souběžné vysílánílistopad 2011
43NESPEKY5812,6STCPRIMAlistopad 2011
44NIZBOR227,0STCCT1listopad 2011
45NIZBOR327,0STCCT2listopad 2011
46NIZBOR5910,0STCPRIMA4Praha síť 3listopad 2011
47NOVY KNIN355,2STCCT12Jihlava síť 2listopad 2011
48PETROV-PIKOVICE387,3STCCT1listopad 2011
49PODLESI2815,0STCCT1listopad 2011
50PODLESI5915,0STCCT24Praha síť 3listopad 2011
51PRAHA-BREVNOV590,0PHAPRIMA5Praha síť 3listopad 2011
52PRAHA-KRC3410,0PHACT13Plzeň síť 1listopad 2011
53PRAHA-KRC5710,0PHACT2listopad 2011
54PRAHA-KRCR67,0PHAPRIMAlistopad 2011
55PRAHA-STRAHOV3227,0PHACT1listopad 2011
56PRAHA-STRAHOV3927,0PHANOVAlistopad 2011
57PRAHA-VOKOVICE4414,3PHACT14síť 4listopad 2011
58PRAHA-VOKOVICE5614,0PHACT2listopad 2011
59PRAHA-VOKOVICE4714,3PHANOVAlistopad 2011
60PRAHA-VOKOVICE5913,4PHAPRIMA4Praha síť 3listopad 2011
61PRAHA-ZVAHOV4914,4PHACT11Č.Budějovice síť 1listopad 2011
62PRAHA-ZVAHOV6014,4PHACT23Trutnov síť 3listopad 2011
63PRAHA-ZVAHOV45 14,4PHANOVA3síť 4listopad 2011
64PRAHA-ZVAHOV4314,4PHAPRIMAlistopad 2011
65PRASKOLESY355,2STCCT12Jihlava síť 2listopad 2011
66PRIBRAM-BREZOVE HORY369,6STCCT1listopad 2011
67PRIBRAM-L4217,0STCPRIMAlistopad 2011
68RATAJE NAD SAZAVOU218,6STCCT1listopad 2011
69RATAJE NAD SAZAVOU278,6STCCT2listopad 2011
70RATAJE NAD SAZAVOUR96,5STCNOVAlistopad 2011
71RATAJE NAD SAZAVOU478,5STCPRIMAlistopad 2011
72ROZMITAL POD TREM3713,0STCNOVAlistopad 2011
73ROZMITAL POD TREM3713,0STCPRIMAlistopad 2011
74ROZTOKY-U KRIVOKLATU306,2STCCT11Jihlava síť 3listopad 2011
75ROZTOKY-U KRIVOKLATU426,2STCCT2listopad 2011
76ROZTOKY-U KRIVOKLATU446,2STCNOVA3síť 4listopad 2011
77ROZTOKY-U KRIVOKLATU597,5STCPRIMA4Praha síť 3listopad 2011
78SAZAVA356,6STCCT13Jihlava síť 2listopad 2011
79SAZAVA386,6STCCT2listopad 2011
80SAZAVAR119,0STCNOVAlistopad 2011
81SAZAVA456,6STCPRIMAlistopad 2011
82SOLENICE217,0STCCT1listopad 2011
83SOLENICE4310,0STCCT2listopad 2011
84SOLENICER96,3STCNOVAlistopad 2011
85SRBSKO367,8STCCT1listopad 2011
86SRBSKO427,6STCCT2listopad 2011
87SRBSKOR86,0STCNOVAlistopad 2011
88SRBSKO568,0STCPRIMAlistopad 2011
89STECHOVICE367,0STCCT1listopad 2011
90STECHOVICE449,5STCCT24síť 4listopad 2011
91STRIBRNA SKALICE448,1STCCT14síť 4listopad 2011
92STRIBRNA SKALICE398,1STCCT21Č. Budějovice síť 2listopad 2011
93STRIBRNA SKALICER99,0STCNOVAlistopad 2011
94STRIBRNA SKALICE498,1STCPRIMA1Č.Budějovice síť 1listopad 2011
95TUCHOMERICE323,0STCCT1listopad 2011
96TUCHOMERICE433,0STCCT2listopad 2011
97TUCHOMERICE393,0STCNOVAlistopad 2011
98TUCHOMERICE603,0STCPRIMA5Trutnov síť 3listopad 2011
99VLASIM286,6STCCT1listopad 2011
100VLASIM476,6STCCT2listopad 2011
101VLASIMR117,0STCNOVAlistopad 2011
102VLASIM4513,0STCPRIMAlistopad 2011
103VOLTYROV-ORLIK348,5STCCT11Plzeň síť 1listopad 2011
104VOLTYROV-ORLIK2810,0STCNOVAlistopad 2011
105ZAJECOV4413,0STCCT14síť 4listopad 2011
106ZAJECOV5713,0STCCT2listopad 2011
107 ZAJECOVR810,0STCNOVAlistopad 2011
108ZAJECOV4213,0STCPRIMAlistopad 2011
109ZBECNO286,0STCCT1listopad 2011
110 ZBECNO577,0STCCT2listopad 2011
11 1ZBECNOR66,0STCNOVAlistopad 2011
112ZDICE3213,8STCCT1listopad 2011
113ZDICE4313.8STC CT2listopad 2011
114ZRUC NAD SAZAVOU-MES2810,0STC CT1listopad 2011
115ZRUC NAD SAZAVOU-MES508,5STC CT23Č. Budějovice síť 2 souběžné vysílánílistopad 2011
116ZRUC NAD SAZAVOU-MESR97,0STC NOVAlistopad 2011
117ZRUC NAD SAZAVOU-SKO389,0STC CT1listopad 2011
118ZRUC NAD SAZAVOU-SKO458,5STC CT2listopad 2011
119ZRUC NAD SAZAVOU-SKO339,0STC NOVA3Ústí n. L. síť 1/Jihlava síť 1listopad 2011
120ZVESTOVR96,0STC NOVAlistopad 2011

Územní oblast Sušice - vysílací síť 1 - k. 49, vysílací síť 2 - k. 50 / k. 39, vysílací síť 3 - k. 52

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1BESINY267,8PLZCT1listopad 2011
2BESINY378,4PLZCT2listopad 2011
3BESINYR88,5PLZNOVAlistopad 2011
4BESINY4213,0PLZPRIMAlistopad 2011
5BLOVICE217,2PLZCT1listopad 2011
6BLOVICE4310,0PLZCT2listopad 2011
7BLOVICER612,3PLZNOVAlistopad 2011
8BRCALNIK2610,0PLZCT1listopad 2011
9BRCALNIK5710,0PLZCT2listopad 2011
10HORAZDOVICER88,1PLZNOVAlistopad 2011
11HRADEK-U SUSICE5612,0PLZCT1listopad 2011
12HRADEK-U SUSICE5012,0PLZCT24Sušice síť 2 souběžné vysílánílistopad 2011
13HRADEK-U SUSICE4011,5PLZPRIMAlistopad 2011
14KASPERSKE HORY257,8PLZCT1listopad 2011
15KASPERSKE HORY5711,8PLZCT2listopad 2011
16KASPERSKE HORYR811,0PLZNOVAlistopad 2011
17KLATOVY-DOUBRAVA4311,1PLZCT1listopad 2011
18KLATOVY-DOUBRAVA5711,1PLZCT2listopad 2011
19KLATOVY-HURKAR87,0PLZNOVAlistopad 2011
20KLATOVY-HURKA4515,3PLZPRIMAlistopad 2011
21KVILDA3310,8JCECT1listopad 2011
22KVILDA5010,8JCECT24Sušice síť 2 souběžné vysílánílistopad 2011
23MILEC263,0PLZCT1listopad 2011
24MILEC293,0PLZCT2listopad 2011
25NYRSKO3913,0PLZCT11Č Budějovice síť 2listopad 2011
26NYRSKO3013,0PLZCT21Jihlava síť 3listopad 2011
27NYRSKOR711,8PLZNOVAlistopad 2011
28NYRSKO4713,0PLZPRIMAlistopad 2011
29POCINOVICE2314,6PLZCT1listopad 2011
30POCINOVICE4914,8PLZCT22Č.Budějovice síť 1listopad 2011
31REJSTEJN307,8PLZCT11Jihlava síť 3listopad 2011
32REJSTEJNR116,0PLZNOVAlistopad 2011
33SPALENE PORICIR810,0PLZNOVAlistopad 2011
34STRAZOV338,5PLZCT1listopad 2011
35STRAZOVR116,0PLZNOVAlistopad 2011
36SVIHOV3710,8PLZCT1listopad 2011
37SVIHOV5311,1PLZCT21Praha/Praha město síť 1listopad 2011
38SVIHOV3010,4PLZNOVA3Jihlava síť 3listopad 2011
39SVIHOV6011,0PLZPRIMAlistopad 2011
40VELHARTICE3312,0PLZCT1listopad 2011
41VELHARTICE4212,0PLZ CT2listopad 2011
42VELHARTICER87,8PLZ NOVAlistopad 2011
43ZELEZNA RUDA-PEPIK3613,0PLZ CT1listopad 2011
44ZELEZNA RUDA-PEPIK4614,6PLZ CT2listopad 2011
45ZELEZNA RUDA-PEPIK297,8PLZ NOVAlistopad 2011
46ZELEZNA RUDA-PEPIK5613,0PLZ PRIMAlistopad 2011
47ZELEZNA RUDA-ROZVODI4013,0PLZ CT1listopad 2011
48ZELEZNA RUDA-ROZVODIR613,6PLZ NOVAlistopad 2011
49ZELEZNA RUDA-ROZVODI3313,4PLZ NOVAlistopad 2011
50ZICHOVICE3710,0PLZ CT1listopad 2011
51ZICHOVICE6011,1PLZ CT2listopad 2011
52ZICHOVICER77,8PLZ NOVAlistopad 2011

Územní oblast Trutnov - vysílací síť 1 - k. 40, vysílací síť 2 - k. 61, vysílací síť 3 - k. 60

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1ADRSPACHR27,0KHRNOVAlistopad 2011
2ALBRECHTICE-DESNA2810,4LIBCT1listopad 2011
3ALBRECHTICE-DESNA437,0LIBCT2listopad 2011
4ALBRECHTICE-DESNA2510,0LIBNOVAlistopad 2011
5ALBRECHTICE-DESNA607,0LIBPRIMA5Trutnov síť 3listopad 2011
6BABI5910,0KHRCT12Praha síť 3listopad 2011
7BARTOSOVICE V ORL.H.3411,3KHRCT1listopad 2011
8BARTOSOVICE V ORL.H.5612,0KHRCT2listopad 2011
9BARTOSOVICE V ORL.H.4412,0KHRNOVAlistopad 2011
10BATNOVICE4313,0KHRCT2listopad 2011
11BATNOVICER97,0KHRNOVAlistopad 2011
12BERNARTICE3113,6KHRCT1listopad 2011
13BERNARTICE4314,8KHRCT2listopad 2011
14BERNARTICER107,0KHRNOVAlistopad 2011
15BOHUSLAVICE N. UPOU5110,0KHRCT12Jeseník síť 3listopad 2011
16BOHUSLAVICE N. UPOU5713,0KHRCT2listopad 2011
17BOHUSLAVICE N. UPOUR27,0KHRNOVAlistopad 2011
18BOJANOV3210,0PARCT1listopad 2011
19BRANDYS NAD ORLICI3910,0PARCT11Ostrava síť 3 souběžné vysílánílistopad 2011
20BRANDYS NAD ORLICI4410,0PARCT23síť 4listopad 2011
21BRANDYS NAD ORLICIR107,0PARNOVAlistopad 2011
22BROUMOVR1016,0KHRNOVAlistopad 2011
23BROUMOV5816,0KHRPRIMAlistopad 2011
24BROUMOV-OLIVETINR27,0KHRNOVAlistopad 2011
25CERNA STUDNICE2117,0LIBCT1listopad 2011
26CERNA STUDNICE2716,9LIBNOVAlistopad 2011
27CERNOVIR3010,0PARCT12Jihlava síť 3listopad 2011
28CERNOVIR278,0PARNOVAlistopad 2011
29CERNY DUL499,0KHRPRIMAlistopad 2011
30CESKA CERMNA5010,0KHRCT2listopad 2011
31CESKA METUJE307,0KHRCT12Jihlava síť 3listopad 2011
32CESKA METUJE437,8KHRCT2listopad 2011
33CESKA METUJER17,0KHRNOVAlistopad 2011
34CESKA TREBOVA358,5PARCT1listopad 2011
35CESKA TREBOVA328,5PARCT2listopad 2011
36CESKA TREBOVA607,8PARNOVA4Trutnov síť 3listopad 2011
37CISTAR106,0PARNOVAlistopad 2011
38DESNAR105,3LIBCT1listopad 2011
39DESNA5510,0LIBCT23Ústí n. L. síť 3listopad 2011
40DESNAR76,0LIBNOVAlistopad 2011
41DESNA III336,0LIBCT14Ústí n. L. síť 1listopad 2011
42DESNA III506,0LIBCT2listopad 2011
43DESTNE V ORL.HORACH3511,5KHRCT1listopad 2011
44DESTNE V ORL.HORACH2711,5KHRCT2listopad 2011
45DESTNE V ORL.HORACHR1010,0KHRNOVAlistopad 2011
46DOLNI DOBROUC2710,0PARCT1listopad 2011
47DOLNI DOBROUC607,8PARCT23Trutnov síť 3listopad 2011
48DOLNI DOBROUCR76,0PARNOVAlistopad 2011
49DOLNI DVUR3910,0KHRCT1listopad 2011
50DOLNI DVUR4910,0KHRCT2listopad 2011
51DOLNI DVURR107,0KHRNOVAlistopad 2011
52DOLNI UJEZD269,5PARNOVAlistopad 2011
53FRYDLANT-V CECHACHR917,0KHRNOVAlistopad 2011
54FRYDLANT-V CECHACH3412,3LIBCT11Plzeň síť 1listopad 2011
55FRYDLANT-V CECHACH4113,6LIBCT21Praha síť 2listopad 2011
56FRYDLANT-V CECHACHR614,5LIBNOVAlistopad 2011
57HAJE NAD JIZEROU3212,8LIBCT1listopad 2011
58HAJE NAD JIZEROU2714,7LIBNOVAlistopad 2011
59HARCOV368,5LIBCT1listopad 2011
60HARCOV288,5LIBNOVAlistopad 2011
61HARRACHOV258,0LIBCT1listopad 2011
62HARRACHOV5910,0LIBCT23Praha síť 3listopad 2011
63HARRACHOVR107,3LIBNOVAlistopad 2011
64HAVLOVICER714,8KHRNOVAlistopad 2011
65HEJNICE2817,0LIBCT1listopad 2011
66HEJNICE5917,0LIBCT22Praha síť 3listopad 2011
67HEJNICER29,0LIBNOVAlistopad 2011
68HEJNICE2317,0LIBPRIMAlistopad 2011
69HLINSKO3715,0PARCT11Ostrava síť 2listopad 2011
70HLINSKO4714,0PARCT2listopad 2011
71HLINSKOR107,0PARNOVAlistopad 2011
72HLINSKO5114,0PARPRIMA4Jeseník síť 3listopad 2011
73HNATNICER1110,0PARNOVAlistopad 2011
74HORNI BRUSNICER77,0KHRNOVAlistopad 2011
75HORNI MARSOV3318,5KHRCT12Ústí n. L. síť 1listopad 2011
76HORNI MARSOVR810,0KHRNOVAlistopad 2011
77HOSTINNE5116,0KHRCT12Jeseník síť 3listopad 2011
78HOSTINNE5315,2KHRCT23Praha/Praha město síť 1listopad 2011
79HOSTINNE3416,0KHRNOVAlistopad 2011
80HRADEC KRALOVE-MESTO2720,0KHRPRIMAlistopad 2011
81HRDLOREZY397,2STCCT1listopad 2011
82HRDLOREZY457,2STCCT23síť 4listopad 2011
83HRDLOREZYR96,4STCNOVAlistopad 2011
84HRONOV2415,0KHRCT1listopad 2011
85HRONOV4615,0KI IRCT2listopad 2011
86HRONOVR1010,0KHRNOVAlistopad 2011
87CHOTEVICE448,5KHRCT12síť 4listopad 2011
88CHOTEVICER27,0KHRNOVAlistopad 2011
89CHVALEC397,8KHRCT1listopad 2011
90CHVALECR77,0KHRNOVAlistopad 2011
91CHVALETICER106,0PARNOVAlistopad 2011
92JABLONEC NAD JIZEROU379,0LIBCT1listopad 2011
93JABLONEC NAD JIZEROU298,7LIBCT2listopad 2011
94JABLONEC NAD JIZEROUR106,0LIBNOVAlistopad 2011
95JABLONEC NAD JIZEROU456,0LIBPRIMA2síť 4listopad 2011
96JABLONEC NAD JIZEROUR106,6LIBNOVAlistopad 2011
97JABLONEC NAD JIZEROU-L459,0LIBLOCAL3síť 4listopad 2011
98JANOV NAD NISOU2110,8LIBCT1listopad 2011
99JANOV NAD NISOUR119,5LIBNOVAlistopad 2011
100 JANSKE LAZNE3716,0KHRCT1listopad 2011
101JANSKE LAZNE6016,0KHRCT24Trutnov síť 3listopad 2011
102JANSKE LAZNE2716,0KHRNOVAlistopad 2011
103JAVORNICER24,8KHRNOVAlistopad 2011
104JILEMNICE3413,6LIBCT12Plzeň síť 1listopad 2011
105JILEMNICE5514,0LIBCT22Ústí n. L. síť 3listopad 2011
106JILEMNICER96,6LIBNOVAlistopad 2011
107JINDRICHOVICE P.SMR.367,8LIBCT1listopad 2011
108JINDRICHOVICE P.SMR.387,6LIBNOVAlistopad 2011
109KOKONIN258,5LIBCT1listopad 2011
110KOKONIN298,5LIBNOVAlistopad 2011
11 1KOSTALOV377,1LIBCT1listopad 2011
112KOSTALOV287,8LIBCT2listopad 2011
113KOSTALOVR106,0LIBNOVAlistopad 2011
114KUNVALD3112,0PARCT2listopad 2011
115KUTNA HORA4720,0STCPRIMAlistopad 2011
116LABSKA3711,8KHRCT1listopad 2011
117LABSKA4910,0KHRCT2listopad 2011
118LABSKA3411,8KHRNOVAlistopad 2011
119LABSKA5810,0KHRPRIMAlistopad 2011
120LETOHRAD4210,0PARCT1listopad 2011
121LETOHRAD4910,0PARCT22Zlín síť 2listopad 2011
122LETOHRAD5913,0PARNOVA3Brno síť 3listopad 2011
123LIBEREC-L4717,0LIBLOCALlistopad 2011
124LIBNATOV5010,0KHRCT1listopad 2011
125LIBNATOV378,4KHRCT2listopad 2011
126LIBNATOVR810,0KHRNOVAlistopad 2011
127LISNICE3210,0PARCT2listopad 2011
128LISNICER77,0PARNOVAlistopad 2011
129LITICE NAD ORLICI2113,0PARCT1listopad 2011
130LITICE NAD ORLICI3712,3PARCT21Ostrava síť 2listopad 2011
131LITICE NAD ORLICIR1110,0PARNOVAlistopad 2011
132LITOMYSLR1110,0PARNOVAlistopad 2011
133LOMNICE NAD POPELKOU4213,0LIBCT1listopad 2011
134LOMNICE NAD POPELKOU3612,0LIBCT21Jeseník síť 1listopad 2011
135LOMNICE NAD POPELKOUR79,4LIBNOVAlistopad 2011
136LUBNAR117,0PARNOVAlistopad 2011
137MACHOV358,5KHRCT1listopad 2011
138MACHOV5610,0KHRCT2listopad 2011
139MACHOVR93,0KHRNOVAlistopad 2011
140MALA SKALA259,0LIBCT1listopad 2011
141MALA SKALA5910,0LIBCT21Praha síť 3listopad 2011
142MALA SKALAR106,0LIBNOVAlistopad 2011
143MALA SKALA4510,0LIBPRIMA3síť 4listopad 2011
144MARTINKOVICE3417,8KHRCT1listopad 2011
145MARTINKOVICE3713,0ki IRCT2listopad 2011
146MARTINKOVICER96,0KHRNOVAlistopad 2011
147MEZIMESTI2714,8KHRCT1listopad 2011
148MEZIMESTIR810,0KHRNOVAlistopad 2011
149MIROVA POD KOZAKOVEM2512,8LIBCT1listopad 2011
150MIROVA POD KOZAKOVEMR95,0LIBNOVAlistopad 2011
151NACHOD3913,6KHRCT11Ostrava síť 3 souběžné vysílánílistopad 2011
152NACHOD5115,0KHRCT22Jeseník síť 3listopad 2011
153NACHODR910,0KHRNOVAlistopad 2011
154NACHOD4215,0KHRPRIMAlistopad 2011
155NACHOD BELOVES326,0KHRCT1listopad 2011
156NACHOD BELOVES268,0KHRCT2listopad 2011
157NACHOD BELOVES376,0KHRNOVAlistopad 2011
158NOVA PAKAR1010,0KHRNOVAlistopad 2011
159NOVE MESTO N.METUJI338,5KHRCT13Ústí n L. síť 1listopad 2011
160NOVE MESTO N.METUJI498,4KHRCT2listopad 2011
161NOVE MESTO N.METUJIR106,0KHRNOVAlistopad 2011
162NOVE MESTO N.METUJI5913,0KHRPRIMA5Praha síť 3listopad 2011
163OLESNICE V ORL.HOR.5610,0KHRCT1listopad 2011
164OLESNICE V ORL.HOR.R97,0KHRNOVAlistopad 2011
165ORLICKE ZAHORI328,5KHRCT1listopad 2011
166ORLICKE ZAHORIR1110,0KHRNOVAlistopad 2011
167PEC P.SNEZ.-HORIZONT329,0KHRCT1listopad 2011
168PEC P.SNEZ.-HORIZONT6010,0KHRCT24Trutnov síť 3listopad 2011
169PEC P.SNEZ.-HORIZONT278,5KHRNOVAlistopad 2011
170PEC P.SNEZ.-HORIZONT5110,0KHRPRIMA3Jeseník síť 3listopad 2011
171PEC P.SNEZ.-JANOVY B3914,8KHRCT1listopad 2011
172PEC P.SNEZ.-JANOVY B4412,0LIBCT22síť4listopad 2011
173PEC P.SNEZ.-JANOVY B3411,8KHRNOVA1Plzeň síť 1listopad 2011
174PEC P.SNEZ.-JANOVY B4712,0KHRPRIMAlistopad 2011
175PECKA297,8KHRCT11Brno síť 1listopad 2011
176PECKAR910,0KHRNOVAlistopad 2011
177PELECHOV310,0LIBCT1listopad 2011
178PELECHOV430,0LIBCT2listopad 2011
179PELECHOV603,0LIBPRIMATrutnov síť 3listopad 2011
180PETRIKOVICE3310,8KHRCT12Ústí n. L. síť 1listopad 2011
181PETRIKOVICE5311,0KHRCT22Praha/Praha město síť 1listopad 2011
182PETRIKOVICER1010,0KHRNOVAlistopad 2011
183PISECNA5110,0PARCT14Jeseník síť 3listopad 2011
184PISECNA4810,0PARCT2listopad 2011
185POLICE NAD METUJI3213,0KHRCT1listopad 2011
186POLICE NAD METUJI4813,0KHRCT2listopad 2011
187POLICE NAD METUJIR94,8KHRNOVAlistopad 2011
188POLICE NAD METUJI6013,0KHRPRIMA4Trutnov síť 3listopad 2011
189PONIKLA258,0LIBCT1listopad 2011
190PONIKLA298,0LIBCT2listopad 2011
191PONIKLAR107,3LIBNOVAlistopad 2011
192PONIKLA468,0LIBPRIMAlistopad 2011
193PORICI-U TRUTNOVA3414,5KHRCT11Plzeň síť 1listopad 2011
194PORICI-U TRUTNOVA5614,5KHRCT2listopad 2011
195PORICI-U TRUTNOVA3015,0KHRNOVA2Jihlava síť 3listopad 2011
196POTSTEJNR107,0KHRNOVAlistopad 2011
197PRACHOVICE5110,4PARCT14Jeseník síť 3listopad 2011
198PRACHOVICE5510,4PARCT23Ústí n. L. síť 3listopad 2011
199PRACHOVICER109,0PARNOVAlistopad 2011
200RETOVA3714,0PARCT11Ostrava síť 2listopad 2011
201RETOVAR814,0PARNOVAlistopad 2011
202ROKYTNICE N.JIZEROU3418,6LIBCT12Plzeň síť 1listopad 2011
203ROKYTNICE N.JIZEROUR99,0LIBNOVAlistopad 2011
204ROVENSKO P.TROSKAMI3410,8LIBCT11Plzeň síť 1listopad 2011
205ROVENSKO P.TROSKAMI3910,6LIBNOVAlistopad 2011
206RUDNIK377,0KHRCT1listopad 2011
207RUDNIK457,0KHRCT24síť4listopad 2011
208RUDNIK327,0KHRNOVAlistopad 2011
209RYCHNOV NAD KNEZNOU3326,0KHRNOVA4Ústí n. L. síť 1/Jihlava síť 1listopad 2011
210SEBRANICER87,0PARNOVAlistopad 2011
211SEDLONOV4710,0KHRCT1listopad 2011
212SEDLONOVR24,8KHRNOVAlistopad 2011
213SEMILY387,8LIBCT1listopad 2011
214SEMILY497,8LIBCT2listopad 2011
215SEMILYR29,0LIBNOVAlistopad 2011
216SIROKY DULR26,0PARNOVAlistopad 2011
217SKRUHOV NAD BELOU3710,0KHR CT1listopad 2011
218SLATINA NAD ZDOBNICIR109,0KHR NOVAlistopad 2011
219SPINDLERUV MLYN2114,0KHR CT1listopad 2011
220SPINDLERUV MLYN4414,0KHR CT23síť 4listopad 2011
221SPINDLERUV MLYN3214,0KHRNOVAlistopad 2011
222STARKOV2510,0KHRCT1listopad 2011
223STARKOV5910,0KHRCT21Praha síť 3listopad 2011
224STARKOVR97,0KHRNOVAlistopad 2011
225SUCHY DUL5911,0KHRCT15Praha síť 3listopad 2011
226SUCHY DULR810,0KHRNOVAlistopad 2011
227SVATY PETR398,5KHRCT1listopad 2011
228SVATY PETR2810,0KHRCT2listopad 2011
229SVATY PETR259,0KHRNOVAlistopad 2011
230SVATY PETR5910,0KHRPRIMA2Praha síť 3listopad 2011
231SVRATKA389,0VYSCT1listopad 2011
232SVRATKA559,0 VYSCT2listopad 2011
233SVRATKAR27,8VYSNOVAlistopad 2011
234TANVALD3412,6LIBCT12Plzeň síť 1listopad 2011
235TANVALD4612,6LIBCT2listopad 2011
236TANVALDR28,5LIBNOVAlistopad 2011
237TANVALD3712,6LIBNOVAlistopad 2011
238TEPLICE NAD METUJI377,8KHRCT1listopad 2011
239TEPLICE NAD METUJI507,8KHRCT2listopad 2011
240TEPLICE NAD METUJIR107,0KHRNOVAlistopad 2011
241TEPLICE NAD METUJI5610,0KHRPRIMAlistopad 2011
242TRUTNOV-SIBENICNI V.R96,0KHRNOVAlistopad 2011
243TRUTNOV-SIBENICNI V.4813,0KHRPRIMA2Plzeň síť 2listopad 2011
244UPICE3315,0KHRCT12Ústí n. L. síť 1listopad 2011
245UPICER104,8KHRCT2listopad 2011
246UPICE4414,0KHRNOVA3síť 4listopad 2011
247USTI NAD ORLICI2614,8PARCT1listopad 2011
248USTI NAD ORLICIR1013,0PARNOVAlistopad 2011
249VELKE PETROVICE319,0KHRCT1listopad 2011
250VELKE PETROVICE339,0KHRNOVA1Ústí n. L. síť 1listopad 2011
251VITKOVICE-V KRKONS.368,0LIBCT1listopad 2011
252VITKOVICE-V KRKONS.278,0LIBNOVAlistopad 2011
253VRCHLABI2713,0KHRCT1listopad 2011
254VRCHLABI5913,0KHRCT2Praha síť 3listopad 2011
255VRCHLABIR910,0KHRNOVAlistopad 2011
256VRCHLABI-MESTO559,0KHRPRIMA3Ústí n. L. síť 3listopad 2011
257VYSOKE MYTO-KAROSA5113,0PARNOVA4Jeseník síť 3listopad 2011
258VYSOKE MYTO-VODARNAR107,0PARNOVAlistopad 2011
259ZALESNI LHOTA310,0LIBCT1listopad 2011
260ZALESNI LHOTA430,0LIBCT2listopad 2011
261ZALESNI LHOTA600,0LIBPRIMA5Trutnov síť 3listopad 2011
262ZAMBERK3412,0PARCT2listopad 2011
263ZAMBERKR106,0PARNOVAlistopad 2011
264ZELEZNY BROD296,0LIBCT1listopad 2011
265ZELEZNY BROD4610,0LIBCT2listopad 2011
266ZELEZNY BRODR118,0LIBNOVAlistopad 2011
267ZLATA OLESNICE367,8LIBCT1listopad 2011
268ZLATA OLESNICE3913,0LIBCT2listopad 2011
269ZLATA OLESNICER116,6LIBNOVAlistopad 2011

Územní oblast Ústí nad Labem - vysílací síť 1 - k. 33, vysílací síť 2 - k. 58, vysílací síť 3 - k. 55

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1BELA POD BEZDEZEM288,5STCCT1listopad 2011
2BELA POD BEZDEZEM528,1STCCT22Plzeň síť 3listopad 2011
3BELA POD BEZDEZEMR76,6STCNOVAlistopad 2011
4BENESOV NAD PLOUCN.2815,4USTCT1listopad 2011
5BENESOV NAD PLOUCN4215,7USTCT2listopad 2011
6BENESOV NAD PLOUCN.R76,0USTNOVAlistopad 2011
7BILINA308,4USTCT1listopad 2011
8BILINA4213,0USTCT2listopad 2011
9BILINAR64,3USTNOVAlistopad 2011
10BILINA4513,0USTPRIMA2síť 4listopad 2011
11BRANANYR97,8USTNOVAlistopad 2011
12BRANDOV2110,0USTCT1listopad 2011
13BRANDOV3010,1USTNOVAlistopad 2011
14BRTNIKYR76,0USTNOVAlistopad 2011
15CESKA KAMENICE2513,0USTCT1listopad 2011
16CESKA KAMENICE4115,1USTCT23Praha síť 2listopad 2011
17CESKA KAMENICE3014,8USTNOVAlistopad 2011
18CESKA KAMENICE4413,0USTPRIMAlistopad 2011
19CESKY JIRETIN219,7USTCT1listopad 2011
20CESKY JIRETIN4010,0USTCT21Trutnov síť 1listopad 2011
21CESKY JIRETIN6010,0USTNOVAlistopad 2011
22DECIN2213,6USŤCT1listopad 2011
23DECIN4213,0USTCT2listopad 2011
24DECINR616,1USTNOVAlistopad 2011
25DECIN4712,3USTPRIMAlistopad 2011
26DECIN-BELA354,1USTCT1listopad 2011
27DECIN-BELA248,0USTCT2listopad 2011
28DECIN-BELAR83,8USŤNOVAlistopad 2011
29DECIN-BREZINY396,2USTCT1listopad 2011
30DECIN-BREZINY3012,0USTCT2listopad 2011
31DECIN-BREZINYR116,0USTNOVAlistopad 2011
32DECIN-PRIPER2612,0USTCT1listopad 2011
33DOLNI POUSTEVNA379,0USTCT1listopad 2011
34DOLNI POUSTEVNAR88,5USŤNOVAlistopad 2011
35FRANTISKOV N. PLOUC253,0USTCT1listopad 2011
36FRANTISKOV N. PLOUC.498,9USTCT21Č.Budějovice síť 1listopad 2011
37FRANTISKOV N. PLOUC.R119,0USTNOVAlistopad 2011
38HORA SVATE KATERINY3714,1USTCT1listopad 2011
39HORA SVATE KATERINY2714,5USTNOVAlistopad 2011
40HOSTOMICE259,0USTCT1listopad 2011
41HOSTOMICER86,0USTNOVAlistopad 2011
42HRADEK NAD NISOUR28,5LIBNOVAlistopad 2011
43HRENSKO226,0USTCT1listopad 2011
44HRENSKOR74,8USTNOVAlistopad 2011
45HROBCICE297,9USTCT1listopad 2011
46HROBCICE277,9USTNOVAlistopad 2011
47HUNIKOVR69,0USTNOVAlistopad 2011
48HUNTIROV3715,4USTCT1listopad 2011
49HUNTIROV5916,0USTCT22Praha síť 3listopad 2011
50HUNTIROV2816,1USTNOVAlistopad 2011
51CHRASTAVA229,5LIBCT1listopad 2011
52CHRASTAVA349,5LIBNOVAlistopad 2011
53CHRIBSKAR78,5USTNOVAlistopad 2011
54JANOV-RUZOVA379,0USTCT1listopad 2011
55JANOV-RUZOVAR96,0USTNOVAlistopad 2011
56JETRICHOVICE2312,6USTCT1listopad 2011
57JETRICHOVICE4413,2USTCT2listopad 2011
58JETRICHOVICER94,0USTNOVAlistopad 2011
59JIRETIN POD JEDLOVOU2814,8USTCT1listopad 2011
60JIRETIN POD JEDLOVOU3214,8USTNOVAlistopad 2011
61JIRIKOVR210,8USTNOVAlistopad 2011
62KAMENICKY SENOV396,2LIBCT1listopad 2011
63KAMENICKY SENOV478,4LIBCT2listopad 2011
64KAMENICKY SENOV285,1LIBNOVAlistopad 2011
65KRASNY LES3710,8USTCT1listopad 2011
66KRASNY LES2110,8USTNOVAlistopad 2011
67KYTLICE368,7USTCT1listopad 2011
68KYTLICE429,0USTCT2listopad 2011
69KYTLICER76,0USTNOVAlistopad 2011
70KYTLICE - MLYNY310,0USTCT1listopad 2011
71KYTLICE - MLYNY430,0USTCT2listopad 2011
72KYTLICE - MLYNY600,0USTPRIMA5Trutnov síť 3listopad 2011
73LITOMERICE3915,9USTCT1listopad 2011
74LITOMERICE2815,3USTNOVAlistopad 2011
75LITOMERICE5917,0USTPRIMA4Praha síť 3listopad 2011
76LOUNYR614,8USTNOVAlistopad 2011
77MALA VELEN369,0USTCT1listopad 2011
78MALA VELEN519,5USTCT2listopad 2011
79MALA VELEN217,8USTNOVAlistopad 2011
80MALA VELEN539,0USTPRIMA2Praha/Praha město síť 1listopad 2011
81MIKULASOVICE2413,0USTCT1listopad 2011
82MIKULASOVICE4715,8USTCT2listopad 2011
83MIKULASOVICE4415,6USTNOVAlistopad 2011
84MIKULOV-OKR.TEPLICE2910,0USTCT1listopad 2011
85MIKULOV-OKR.TEPLICE4512,3USTCT2listopad 2011
86MIKULOV-OKR.TEPLICE3710,4USTNOVAlistopad 2011
87MIMONR910,0LIBNOVAlistopad 2011
88MIMON-L289,0LIBPRIMAlistopad 2011
89MODRA3614,5USTCT1listopad 2011
90MODRA4415,6USTCT2listopad 2011
91MODRAR97,8USTNOVAlistopad 2011
92MOLDAVA318,0USTCT1listopad 2011
93MOLDAVA248,0USTNOVAlistopad 2011
94MOST-SIROKY VRCH286,0USTCT1listopad 2011
95MOST-SIROKY VRCHR711,8USTNOVAlistopad 2011
96MOST-SIROKY VRCH479,0USTPRIMAlistopad 2011
97NOVA OLESKA406,8USTCT12Trutnov síť 1listopad 2011
98NOVA OLESKA225,8USTCT2listopad 2011
99OBRNICE258,3USTCT1listopad 2011
100OBRNICE428,5USTCT2listopad 2011
101OBRNICER86,0USTNOVAlistopad 2011
102OLSINKY368,7USŤCT1listopad 2011
103OLSINKY448,7USTCT2listopad 2011
104OLSINKY268,2USTNOVAlistopad 2011
105PETROVICE307,8USTCT1listopad 2011
106PETROVICER96,8USTNOVAlistopad 2011
107PROSTREDNI ZLEB386,0USTCT1listopad 2011
108PROSTREDNI ZLEB435,0USŤCT2listopad 2011
109PROSTREDNI ZLEBR96,0USTNOVAlistopad 2011
110PRYSK2115,1LIBCT1listopad 2011
111PRYSK4515,1LIBCT2listopad 2011
112PRYSK3615,0LIBNOVAlistopad 2011
113RYJICE2413,0USTCT1listopad 2011
114RYJICE4113,0USTCT22Praha síť 2listopad 2011
115SEBUZIN217,9USTCT1listopad 2011
116SEBUZIN457,8USTCT2listopad 2011
117SEBUZINR86,0USTNOVAlistopad 2011
118SLUKNOV2417,8USTCT1listopad 2011
119SLUKNOVR614,8USTNOVAlistopad 2011
120TEPLICE4317,0USTPRIMAlistopad 2011
121TEPLICE-DOUBRAVKAR817,0USTNOVAlistopad 2011
122TEPLICE-LETNA328,4USTCT1listopad 2011
123TEPLICE-LETNAR67,8USTNOVAlistopad 2011
124TREBIVLICER86,0USTNOVAlistopad 2011
125TRMICE2711,1USTCT1listopad 2011
126TRMICE6012,8USTCT21Trutnov síť 3listopad 2011
127TRMICER88,5USTNOVAlistopad 2011
128USTI N.L.-NESTEMICE1476,0USTPRIMAlistopad 2011
129USTI N.L.-NESTEMICE2473,0USTPRIMAlistopad 2011
130USTI N.LABEM-VSEBOR.3013,0USTCT1listopad 2011
131USTI N.LABEM-VSEBOR.4213,0USTCT2listopad 2011
132USTI N.LABEM-VSEBOR.3913,0USTNOVAlistopad 2011
133USTI N.LABEM-VSEBOR.4714,0USTPRIMAlistopad 2011
134USTI NAD LABEM-BRNA398,2USTCT1listopad 2011
135USTI NAD LABEM-BRNA438,2USTCT2listopad 2011
136USTI NAD LABEM-BRNA3410,4USTNOVA1Plzeň síť 1listopad 2011
137USTI NAD LABEM-BRNA258,5USTPRIMAlistopad 2011
138USTI NAD LABEM-VANOV2813,4USTCT1listopad 2011
139USTI NAD LABEM-VANOVR914,0USTNOVAlistopad 2011
140VARNSDORFR611,1USTNOVAlistopad 2011
141VELKE BREZNO238,4USTCT1listopad 2011
142VELKE BREZNO257,8USTCT2listopad 2011
143VELKE BREZNOR86,0USTNOVAlistopad 2011
144VELKE BREZNO428,5USTPRIMAlistopad 2011
145VELKE ZERNOSEKY3211,8USTCT1listopad 2011
146VELKE ZERNOSEKY4412,0USTCT23síť 4listopad 2011
147VELKE ZERNOSEKYR98,5USTNOVAlistopad 2011
148VELKY SENOV3612,6USTCT1listopad 2011
149VELKY SENOVR913,0USTNOVAlistopad 2011
150ZANDOV379,0LIBCT1listopad 2011
151ZANDOV569,5LIBCT2listopad 2011
152ZANDOVR96,0LIBNOVAlistopad 2011

Územní oblast Zlín -vysílací síť 1- k. 33, vysílací síť 2 - k. 49, vysílací síť 3 - k. 25

Poř.čNázev vysílačeRádiový kanálERP max. [dBW]RegionProgramMíra rušení signálem DVB-TZdroj rušení signálem DVB-TNejzazší termín vypnutí zemského analogového televizního vysílání
1BOHUSLAVICE N. VLARI4311,5ZLINOVAčerven 2012
2BOHUSLAVICE U ZLINA279,1ZLICT1červen 2012
3BOHUSLAVICE U ZLINA309,1ZLICT2červen 2012
4BOHUSLAVICE U ZLINAR85,4ZLINOVAčerven 2012
5BOJKOVICE276,8ZLICT1červen 2012
6BOJKOVICER812,8ZLINOVAčerven 2012
7BOJKOVICE456,0ZLIPRIMAčerven 2012
8BRATREJOV277,0ZLICT1červen 2012
9BRATREJOV438,1ZLICT2červen 2012
10BRATREJOVR118,0ZLINOVAčerven 2012
11BREZOLUPY327,8ZLINOVAčerven 2012
12BREZOVA-U UHER.HRAD.3411,5ZLICT1červen 2012
13BREZOVA-U UHER.HRAD.R119,0ZLINOVAčerven 2012
14BREZUVKY317,8ZLICT1červen 2012
15BREZUVKY3810,0ZLICT2červen 2012
16BREZUVKY6010,0ZLINOVAčerven 2012
17BRUMOV318,2ZLICT1červen 2012
18BRUMOV387,6ZLICT2červen 2012
19BRUMOVR119,0ZLINOVAčerven 2012
20BYLNICE3613,0ZLICT12Jeseník síť 1červen 2012
21BYLNICE3413,0ZLICT2červen 2012
22BYLNICER613,6ZLINOVAčerven 2012
23CASTKOV357,0ZLICT1červen 2012
24CASTKOV247,9ZLICT2červen 2012
25CASTKOVR77,0ZLINOVAčerven 2012
26DOLNI LHOTA4517,8ZLICT1červen 2012
27DOLNI LHOTA3018,0ZLINOVAčerven 2012
28DRNOVICE-OKRES ZLIN288,5ZLICT1červen 2012
29DRNOVICE-OKRES ZLIN388,0ZLICT2červen 2012
30DRNOVICE-OKRES ZLINR66,0ZLINOVAčerven 2012
31DRZKOVA2810,8ZLICT1červen 2012
32DRZKOVAR109,0ZLINOVAčerven 2012
33FRANCOVA LHOTA3111,5ZLICT1červen 2012
34FRANCOVA LHOTA4911,8ZLICT24Zlín síť 2červen 2012
35FRANCOVA LHOTA6010,8ZLINOVAčerven 2012
36FRANCOVA LHOTA5514,9ZLIPRIMAčerven 2012
37HALENKOV307,8ZLICT1červen 2012
38HALENKOV407,8ZLICT25Brno síť 2červen 2012
39HALENKOV327,8ZLINOVAčerven 2012
40HALENKOV487,8ZLIPRIMAčerven 2012
41HORNI BECVA3011,8ZLICT1červen 2012
42HORNI BECVA4713,0ZLICT2červen 2012
43HORNI BECVA4012,0ZLINOVA3Brno síť 2červen 2012
44HORNI BECVAR1116,0ZLINOVAčerven 2012
45HORNI LIDEC2711,1ZLICT1červen 2012
46HORNI LIDEC5110,5ZLICT23Jeseník síť 3červen 2012
47HORNI LIDECR26,0ZLINOVAčerven 2012
48HOSTALKOVA326,0ZLICT1červen 2012
49HOVEZI477,8ZLICT1červen 2012
50HOVEZI247,8ZLICT2červen 2012
51HOVEZIR812,0ZLINOVAčerven 2012
52HOVEZI5114,0ZLIPRIMA2Jeseník síť 3červen 2012
53HRIVINUV UJEZD525,7ZLICT1červen 2012
54HRIVINUV UJEZD449,0ZLICT23síť 4červen 2012
55HRIVINUV UJEZDR76,0ZLINOVAčerven 2012
56HUSLENKY2814,5ZLICT1červen 2012
57HUSLENKY5513,0ZLICT2červen 2012
58HUSLENKY3814,5ZLINOVAčerven 2012
59HUSLENKY6013,0ZLIPRIMAčerven 2012
60HUTISKO-SOLANEC3310,0ZLICT13Zlín síť 1červen 2012
61HUTISKO-SOLANEC5513,0ZLICT2červen 2012
62HUTISKO-SOLANECR107,8ZLINOVAčerven 2012
63HUTISKO-SOLANEC-L459,0ZLIPRIMAčerven 2012
64JABLUNKA3011,8ZLICT1červen 2012
65JABLUNKA4311,8ZLICT2červen 2012
66JABLUNKA4111,5ZLINOVAčerven 2012
67JANKOVICER106,0ZLINOVAčerven 2012
68JASENNA3610,8ZLICT12Jeseník síť 1červen 2012
69JASENNA3111,1ZLICT2červen 2012
70JASENNAR79,5ZLINOVAčerven 2012
71LESKOVE457,8ZLICT1červen 2012
72LESKOVE567,8ZLICT2červen 2012
73LESKOVE487,0ZLINOVAčerven 2012
74LESKOVER85,0ZLIPRIMAčerven 2012
75LIPNIK NAD BECVOU4213,0OLOPRIMA3síť 4červen 2012
76LIPTAL337,8ZLICT14Zlín síť 1červen 2012
77LIPTAL4814,8ZLICT2červen 2012
78LIPTALR116,0ZLINOVAčerven 2012
79LUHACOVICE356,8ZLICT1červen 2012
80LUHACOVICEr25,0ZLINOVAčerven 2012
81LUHACOVICE4310,0ZLIPRIMAčerven 2012
82LUZNA3115,0ZLICT1červen 2012
83LUZNA4814,8ZLICT2červen 2012
84LUZNA2715,0ZLINOVAčerven 2012
85LUZNA-OBEC337,8ZLICT13Zlín síť 1červen 2012
86LUZNA-OBEC608,0ZLICT2červen 2012
87LUZNA-OBECR78,0ZLINOVAčerven 2012
88NAPAJEDLA327,4ZLICT1červen 2012
89NAPAJEDLAR75,5ZLINOVAčerven 2012
90NAVOJNA5511,5ZLICT1červen 2012
91NAVOJNA6011,3ZLICT2červen 2012
92NAVOJNA447,6ZLINOVAčerven 2012
93NEDASOV277,3ZLICT1červen 2012
94NEDASOV497,0ZLICT24Zlín síť 2červen 2012
95NEDASOVR26,5ZLINOVAčerven 2012
96NOVY HROZENKOV2612,0ZLICT1červen 2012
97NOVY HROZENKOV4313,0ZLICT2červen 2012
98NOVY HROZENKOVR44,8ZLINOVAčerven 2012
99NOVY HROZENKOV3311,1ZLINOVA4Zlín síť 1červen 2012
100NOVY HROZENKOV5713,0ZLIPRIMAčerven 2012
101NOVY HROZENKOV-VRAN4512,0ZLICT1červen 2012
102NOVY HROZENKOV-VRAN5912,0ZLICT2červen 2012
103PODKOPNA LHOTA3812,2ZLICT1červen 2012
104PODKOPNA LHOTA5212,0ZLINOVAčerven 2012
105PODTATE408,5ZLICT12Brno síť 2červen 2012
106PODTATE518,8ZLICT22Jeseník síť 3červen 2012
107PODTATE448,0ZLINOVAčerven 2012
108PODTATE428,5ZLIPRIMA3síť 4červen 2012
109POLICHNO2713,0ZLICT1červen 2012
110POLICHNO3113,0ZLINOVAčerven 2012
111POZDECHOV4410,0ZLICT13síť 4červen 2012
112POZDECHOV5713,0ZLICT2červen 2012
113POZDECHOV2413,0ZLINOVAčerven 2012
114POZLOVICER76,0ZLINOVAčerven 2012
115PROSTREDNI BECVA439,0ZLICT1červen 2012
116PROSTREDNI BECVA509,0ZLIPRIMAčerven 2012
117RAJNOCHOVICE237,4ZLICT1červen 2012
118RAJNOCHOVICE267,9ZLICT2červen 2012
119RAJNOCHOVICER118,1ZLINOVAčerven 2012
120RATIBOR387,8ZLICT1červen 2012
121RATIBOR5714,3ZLICT2červen 2012
122RATIBOR5514,5ZLINOVAčerven 2012
123RUSAVA275,4ZLICT1červen 2012
124RUSAVA386,6ZLICT2červen 2012
125RUSAVAR75,5ZLINOVAčerven 2012
126SALAS4310,0ZLICT1červen 2012
127SALAS5310,0ZLICT22Jeseník síť 2červen 2012
128SEMETIN337,8ZLICT13Zlín síť 1červen 2012
129SEMETIN487,8ZLICT2červen 2012
130SEMETIN467,8ZLIPRIMAčerven 2012
131SLAVICIN4812,3ZLICT1červen 2012
132SLAVICINR28,6ZLINOVAčerven 2012
133SLAVICIN-L449,0ZLIPRIMA2síť 4červen 2012
134SLUSOVICE338,3ZLICT14Zlín síť 1červen 2012
135SLUSOVICER106,0ZLINOVAčerven 2012
136STARY HROZENKOV445,7ZLICT12síť 4červen 2012
137STARY HROZENKOV317,6ZLICT2červen 2012
138STARY HROZENKOV386,0ZLINOVAčerven 2012
139STARY HROZENKOV5510,0ZLIPRIMAčerven 2012
140STITNA NAD VLARI2410,0ZLICT1červen 2012
141STITNA NAD VLARI5110,0ZLICT22Jeseník síť 3červen 2012
142STRANI-KVETNA3620,3ZLICT14Jeseník síť 1červen 2012
143STRANI-KVETNA5219,6ZLICT2červen 2012
144STRANI-KVETNA3120,3ZLINOVAčerven 2012
145STRELNA447,8ZLINOVAčerven 2012
146SUMICE366,8ZLICT12Jeseník síť 1červen 2012
147SUMICE287,0ZLINOVAčerven 2012
148TEPLICE NAD BECVOU249,5OLOCT1červen 2012
149TEPLICE NAD BECVOUR78,0OLONOVAčerven 2012
150TRNAVAR78,5ZLINOVAčerven 2012
151UHERSKY BROD-MESTO6014,8ZLICT1červen 2012
152VALAS.KLOB.-SUCHY V.R77,0ZLINOVAčerven 2012
153VALASSKA BYSTRICE3215,0ZLICT1červen 2012
154VALASSKA BYSTRICE2615,3ZLICT2červen 2012
155VALASSKA BYSTRICER714,0ZLINOVAčerven 2012
156VALASSKA SENICE4513,0ZLICT1červen 2012
157VALASSKA SENICE5712,0ZLINOVAčerven 2012
158VALASSKE MEZ.-VODARNA6013,0ZLIPRIMAčerven 2012
159VELKA NAD VELICKOU3511,0JMOCT1červen 2012
160VELKA NAD VELICKOU3810,2JMOCT2červen 2012
161VELKA NAD VELICKOUR106,0JMONOVAčerven 2012
162VELKE KARLOVICE3113,6ZLICT1červen 2012
163VELKE KARLOVICE4614,8ZLICT2červen 2012
164VELKE KARLOVIC!R109,0ZLINOVAčerven 2012
165VELKE KARLOVICE4914,8ZLIPRIMA4Zlín síť 2červen 2012
166VIDCE2314,8ZLICT1červen 2012
167VIDCE3814,8ZLICT2červen 2012
168VIDCER1110,8ZLINOVAčerven 2012
169VIDCE4314,8ZLIPRIMAčerven 2012
170VIZOVICE326,0ZLICT1červen 2012
171VIZOVICE557,8ZLICT2červen 2012
172VIZOVICER67,8ZLINOVAčerven 2012
173VLACHOVICE327,5ZLICT1červen 2012
174VLACHOVICE527,5ZLICT2červen 2012
175VLACHOVICER83,0ZLINOVAčerven 2012
176VLCNOV316,0ZLICT1červen 2012
177VLCNOVR27,0ZLINOVAčerven 2012
178VSETIN2813,6ZLICT1červen 2012
179VSETIN4013,6ZLICT23Brno síť 2červen 2012
180VSETINR1010,8ZLINOVAčerven 2012
181VSETIN4514,0ZLIPRIMAčerven 2012
182VSETIN-SKYVARKAR20,0ZLINOVAčerven 2012
183ZDECHOV4411,2ZLICT12síť 4červen 2012
184ZDECHOVR79,0ZLINOVAčerven 2012

Poznámka:

*) rušení je stanoveno na základě teoretických výpočtů

Poznámky pod čarou

1) § 1 písm. b) vyhlášky č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání.

2) § 1 písm. a) vyhlášky č. 163/2008 Sb.

3) § 1 písm. g) vyhlášky č. 163/2008 Sb.

4) § 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

5) Vyhláška č. 163/2008 Sb.

6) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb.

7) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 235/2006 Sb.

8) Čl. II bod 9 zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

9) Čl. II bod 8 zákona č. 235/2006 Sb.

10) § 2 písm. t) zákona č. 127/2005 Sb.

11) § 2 odst. 1 písm. w) zákona č. 231/2001 Sb.

Přesunout nahoru