Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/2008 Sb.Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Částka 46/2008
Platnost od 29.04.2008
Účinnost od 14.05.2008
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

146

VYHLÁŠKA

ze dne 9. dubna 2008

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací1).

§ 2

Projektová dokumentace

(1) Rozsah a obsah projektové dokumentace

a) leteckých staveb pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky,

b) leteckých staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky,

c) leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky,

d) staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky,

e) staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky,

f) staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky,

g) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky,

h) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky,

i) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.


§ 3

Přechodné ustanovení

Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci zpracovanou před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr: Ing. Řebíček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Technické požadavky pro letecké stavby, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací stanoví například § 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby.

Úředně ověřená kopie listiny osvědčující povolení k projektování leteckých pozemních zařízení, resp. schválení projektové dokumentace oprávněnou organizací je součástí projektové dokumentace.

Projektová dokumentace obsahuje části

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Výkresová a přílohová část

D. Zásady organizace výstavby

E. Doklady

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

A. Průvodní zpráva

a) identifikační údaje stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení a kontaktní adresa projektanta (oprávnění, autorizace),

b) základní údaje charakterizující stavbu, její účel a provoz,

c) přehled výchozích podkladů,

d) údaje o území, stavebním pozemku, majetkoprávní vztahy,

e) údaje o průzkumech a možnostech pro napojení na inženýrské sítě, infrastruktura,

f) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

g) členění stavby,

h) věcné a časové vazby na okolí a na související investice,

i) předpokládaná lhůta, začátek a konec výstavby,

j) plnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, příp. územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona.

B. Souhrnná technická zpráva

1. Území výstavby, urbanistické architektonické a stavebně technické řešení stavby

a) zhodnocení staveniště, zástavby, prostoru, přehled průzkumů, ochranných pásem, chráněných částí přírody, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, jev památkové rezervaci nebo jev památkové zóně,

b) urbanistické, architektonické a výtvarné řešení,

c) stavebně technické řešení s popisem pozemních a inženýrských objektů a ploch, tepelně technické parametry, vlastnosti stavebních konstrukcí,

d) mechanická odolnost a stabilita - průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, nepřípustné přetvoření, poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině,

e) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, řešení dopravy včetně dopravy v klidu,

f) požadavky na konečné úpravy území, bilance zemních prací,

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky - údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech a chráněných územích, stanovení nových ochranných pásem podle stavebního zákona a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

h) zajištění bezpečnosti při užívání stavby.

2. Péče o prostředí a ochrana zdraví a podmínek životního prostředí

a) ochrana proti hluku, vnitřní, vnější,

b) řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, pro zrakově eventuelně sluchově postižené, včetně seznamu zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby,

c) ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, agresivní spodní voda, bludné proudy, atd.), ochranná a bezpečnostní pásma, případně vegetační úpravy,

d) údaje o předpokládaném zabezpečení plnění stanovených norem pro ochranu ovzduší a stanovených hlukových ukazatelů a jejich mezních hodnot.

3. Základní koncepce požárně-bezpečnostního řešení

a) prokázání zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

c) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, omezení šíření požáru na sousední stavbu nebo prostor,

d) umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

4. Základní požadavky na organizaci a provádění stavby

5. Řešení bezbariérového užívání - řešení přístupu a užívání stavby osobou s omezenou schopností pohybu a orientace

C. Výkresová a přílohová část

a) přehledná situace stavby a jejího okolí v měřítku 1:1000, 1:2000, 1:5000, zákres do katastrální mapy,

b) celková (koordinační) situace stavby (zastavovací plán), zpravidla v měřítku 1:500 nebo 1:1000 eventuelně dle potřeby 1:2000, 1:5000 s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, sítí technického vybavení a přípojek na inženýrské sítě, s řešením dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót, geologických sond, odstupových vzdáleností, hranic staveniště, trvalých a dočasných záboru, úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích; u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně celková (koordinační) situace stavby(zastavovací plán) v měřítku 1:200,

c) návrh vytyčovací sítě,

d) stavební výkresy dle rozsahu profesí,

e) půdorysy základů, jednotlivých podlaží, střechy, řezy, pohledy, fasády a další potřebné přílohy dle profesí,

f) měřítka výkresů zpravidla 1:200, 1:100, 1:50.

D. Zásady organizace výstavby

a) popis základního řešení staveniště, charakteristika staveniště,

b) využití stávajících objektů pro zařízení staveniště,

c) zabezpečení energií a sítí pro staveniště a zařízení staveniště,

d) situování ploch zařízení staveniště,

e) příjezdy na staveniště, dopravní trasy, skládky,

f) požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu realizace stavby - hluk, prašnost, apod.,

g) zajištění staveniště s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace,

h) lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby, stručný harmonogram prací a činností, styčné uzlové body průběhu výstavby,

i) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

E. Doklady

Vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů, výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace, doklad, že byla předána informace dle § 104 odst. 1 stavebního zákona.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Úředně ověřená kopie listiny osvědčující povolení k projektování leteckých pozemních zařízení, resp. schválení projektové dokumentace oprávněnou organizací je součástí projektové dokumentace.

Projektová dokumentace obsahuje části

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Celková situace stavby (zastavovací plán)

D. Koordinační výkres stavby

E. Dokumentace stavebních objektů (stavební část)

F. Dokumentace provozních souborů

G. Zásady organizace výstavby

H. Doklady

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až H členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Společné zásady

1. Projektová dokumentace stavby určuje prostorového řešení, její členění, rozměry a druhy konstrukcí a technologické vybavení. Navrhuje účelové, stavebně technické a ekonomické řešení stavby splňující podmínky na její provedení, budoucí užívání a údržbu.

2. Projektová dokumentace musí

a) být zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,

b) splňovat obecné požadavky na výstavbu a užívání stavby včetně bezbariérového užívání,

c) řešit provedení změn dotčených současných staveb dopravních a technických infrastruktur nebo napojení na ně,

d) umožňovat přístup na stavbu a technické a hospodárné provedení stavby,

e) být úplná, přehledná a zpracována oprávněnou osobou,

f) obsahovat způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

3. Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory a jejich označení. Stavba se člení podle těchto zásad

a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty a provozní soubory,

b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,

c) stavební objekty a provozní soubory se dělí na díly označené číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,

d) podle povahy stavby je možné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům.

4. Pro řazení a číslování dílů se použije následující základní členění

Číselná řadaSkupina dílů
100Architektonicko-stavební část
200Statika
300Zdravotně-technické instalace
400Vytápění, chlazení
500Vzduchotechnika
600Systém řízení technologických procesů
700Elektro - silnoproudé rozvody
800Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas
900Elektro - slaboproudé rozvody
1000Bezpečnostní systémy
1100Výtahy, eskalátory, travelátory
1200Gastronomie
1300Interiér
1400Zabudované hasící zařízení
1500Nucený odvod tepla a kouře
1600Odpadové hospodářství, úklid
1700Přirozený odvod tepla a kouře
1800Volná řada dílů
1900Volná řada dílů
2000Informační systém

Vhodnost řazení dílů do jednotlivých řad závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. Volná řada dílů je vyhrazena pro případný druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do předcházejících řad.

5. Žádá-li stavebník o stavební povolení postupně k jednotlivým stavbám souboru, obsahuje projektová dokumentace první stavby celkovou situaci (zastavovací plán) souboru staveb včetně zařízení staveniště.

6. V případě plánované etapizace výstavby obsahuje celková situace (zastavovací plán) vyznačení rozsahu jednotlivých etap.

7. Celková situace stavby a hlavní stavební výkresy (zejména půdorysy, řezy, uliční průčelí) se předkládají v provedení zajišťujícím stálost tisku.

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

A. Průvodní zpráva

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, jeho kontaktní adresa, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, a základní charakteristika stavby a její účel,

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně zajištění bezbariérového užívání stavby,

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,

h) předpokládaná lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby, včetně popisu postupu výstavby,

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tisících Kč,

j) údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových,

k) údaje o plnění zákonem stanovených norem pro ochranu ovzduší a hlukových ukazatelů a jejich mezních hodnot podle zákona č. 472/2005 Sb., o ochraně ovzduší, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty hlukových ukazatelů ve vazbě na okolní zástavbu.

B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev památkové zóně, urbanistické, architektonické a výtvarné řešení, technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, návrhy výsadby zeleně, vegetačních úprav,

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

c) dopravní řešení včetně řešení dopravy v klidu,

d) dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

e) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

f) řešení infrastruktury (technického a dopravního vybavení) a napojení stavby na dopravní síť a sítě technického vybavení území,

g) dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy,

h) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

i) dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány podle zvláštních předpisů,

j) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

k) podklady pro vytýčení stavby,

l) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

m) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provozu stavby během provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, podle zvláštních předpisů,,

n) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v zásadách organizace výstavby.

2. Řešení mechanické odolnosti a stability stavby

Průkaz předběžného statického výpočtu, že konstrukce splňuje základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu dle směrnice Rady 89/106/EEC.

3. Řešení z hlediska požární bezpečnosti

a) stanovení základních požadavků na stavební řešení a situování stavby z hlediska požární bezpečnosti,

b) omezení šíření požáru na sousední stavbu,

c) udání objemových a plošných parametrů budov s ohledem na jejich vybavení požárně-bezpečnostním zařízením a řešení únikových a zásahových cest.

4. Zajištění ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

a) vliv stavby na životní prostředí,

b) plnění závěrů EIA,

c) splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva a plnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí.

5. Zajištění bezpečnosti při užívání stavby

6. Ochrana proti hluku

a) údaje o předpokládané hlukové situaci s použitím hlukového ukazatele,

b) předložení hlukových map znázorňujících překročení mezních hodnot hlukového ukazatele a diferenčních map na kterých se stávající situace porovnává s různými možnými budoucími situacemi.

7. Úspora energie a ochrana tepla

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

a) zásady řešení komunikací a ploch pro pohybově a zrakově postižené,

b) zásady řešení vstupů a komunikací v objektu pro pohybově a zrakově postižené,

c) zásady řešení hygienického, popř. i dalšího zázemí pro pohybově postižené,

d) zásady řešení úprav pro sluchově postižené,

e) seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro osoby s omezenou schopností pohybu.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování ap., ochranná a bezpečnostní pásma.

10. Inženýrské stavby

a) odvodnění území,

b) zásobování vodou,

c) zásobování energiemi,

d) řešení dopravy,

e) elektronické komunikace.

11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,

b) popis technologie výroby,

c) údaje o počtu pracovníků,

d) údaje o spotřebě energií,

e) bilance surovin, materiálů a odpadů,

f) vodní hospodářství,

g) dopravní řešení,

h) ochrana životního a pracovního prostředí.

C. Celková situace stavby (zastavovací plán)

1. Obsahuj e zejména

a) zpracovaný polohopis a výškopis území stavby a jejího nejbližšího okolí, včetně pozemkového katastru a uvedení výškového a souřadnicového systému,

b) polohové a výškové vyznačení všech dosavadních staveb a jejich částí, tj. včetně podzemních inženýrských sítí a jiných zakrytých zařízení podle údajů poskytnutých a ověřených jejich správci, a včetně názvů ulic a jiných pojmenovaných prostorů,

c) zákres do katastrální mapy,

d) označení obvodu stavby a dočasného obvodu staveniště mimo území stavby,

e) vyznačení ploch pozemků vyjímaných z půdního a lesního fondu, s rozlišením trvalého a dočasného záboru,

f) vyznačení demolicí a zrušených podzemních nebo nadzemních inženýrských sítí, případné kácení narostlé zeleně,

g) polohové a výškové vyznačení navrhované výstavby včetně jejího připojení na dosavadní stavby a jejich části, případných přeložek podzemních nebo nadzemních rozvodových sítí a nově navrhované zeleně, s uvedením základních rozměrů určujících polohu a velikost navrhovaného zastavění ve vztahu k vytyčovací sítí,

h) úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích,

i) vyznačení ochranných pásem,

j) vyznačení sond provedeného geologického průzkumu.

2. Celková situace stavby se vyhotovuje zpravidla v měřítku 1:500, výjimečně v měřítku 1:1000. Pro samostatné případy velkoplošných staveb a pro rozsáhlé liniové stavby se použije měřítko odpovídající povaze těchto staveb, zpravidla 1:2000 nebo 1:5000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200.

3. Grafické zpracování celkové situace stavby se musí provést způsobem odpovídajícím příslušným ČSN a musí umožňovat jednoznačné rozlišení zákresu navrhované výstavby od zákresu existujícího stavu a od vyznačení ostatních údajů, které jsou součástí projektu.

D. Koordinační výkresy stavby

a) zvýrazňuje vyjádření vztahů navrhované výstavby a hlavně inženýrských sítí, případně venkovních technologických a jiných rozvodů k výsledné zástavbě území a vztahů mezi inženýrskými sítěmi nebo případnými jinými rozvody navzájem,

b) vyznačuje způsob křížení inženýrských sítí vzájemně i s ostatními, hlavně inženýrskými, objekty, včetně potřebných ochran,

c) zpřesňuje rozměrové a polohové, případně také výškové vytyčovací údaje,

d) zpracovává se v měřítku totožném s celkovou situací stavby, do které se zpravidla promítá tiskem.

Při stavbách s jednoduchým technickým řešením se podrobnosti koordinačních vztahů vyjádří přímo v celkové situaci stavby.

E. Dokumentace stavebních objektů

1. Pozemní (stavební) objekty

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1. Technická zpráva

a) účel objektu,

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezeno schopností pohybu a orientace,

c) účelové jednotky (kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy), orientace objektu, osvětlení, slunění,

d) technické a konstrukční řešení stavby, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky geotechnického a hydrotechnického průzkumu,

g) vliv stavby (objektu) a jejího užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

h) dopravní řešení.

1.1.2. Výkresová část

a) půdorysy základů v měřítku 1:200 nebo 1:100 se zakreslením jejich konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich výškového řešení, hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vodě nebo zemní vlhkosti podle potřeby,

b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:200 nebo 1:100, vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému s uvedením základních rozměrů místností, prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů, u půdorysu střechy polohu okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení budov, včetně řešení hygienického a dalšího zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně zákresu akustického vedení pro zrakově postižené a zákresy detailů hmatového a akustického vedení,

c) řezy v měřítku 1:200 nebo 1:100 se schématickým vyznačením nosných konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, původního i upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží,

d) podhledy schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s vyznačením architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře apod.,

e) návrh přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,

f) návrh napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu,

g) výkres v měřítku 1:100, resp. 1:200 úprav na komunikacích pro osoby s pohybovým nebo zrakovým postižením,

h) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie, panoramatické pohledy, apod.), zpracované na zvláštní objednávku.

U stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně se výkresy podle písmen a) až c) zpracovávají v měřítku 1 : 50.

1.2. Stavebně konstrukční část

1.2.1. Technická zpráva

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby (objektu), příp. popis a hodnocení stávajícího stavu nosného systému stavby (objektu) při návrhu její změny,

b) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce,

d) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy, apod.,

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,

f) zásady pro provádění bouracích, podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

h) seznam podkladů, norem, literatury, použitého software apod.,

i) požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provedení stavby (objektu) a dodavatelské dokumentace.

1.2.2. Výkresová část

Dokládají se samostatné schematické výkresy, pokud nepostačí údaje v technické zprávě, případně zobrazení nosných konstrukcí ve stavebních výkresech (půdorysy a řezy)

a) základy (plošné, hlubinné),

b) tvar monolitických betonových konstrukcí,

c) výkres skladby sestavy dílců montované betonové konstrukce,

d) výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí, apod.

1.2.3. Statický, popř. dynamický výpočet

a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce,

b) posouzení stability konstrukce,

c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení,

d) dynamický statický výpočet (pokud na konstrukci působí dynamické namáhání) ověřující stabilitu konstrukce a únosnost jednotlivých navržených prvků včetně založení.

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3.1. Technická zpráva

a) popis a umístění objektů,

b) rozdělení objektů do požárních úseků,

c) výpočet požárního zatížení a stanovení stupně požární bezpečnosti,

d) výpočet požární odolnosti staveních konstrukcí,

e) charakter únikových cest, posouzení jejich šířek a délek,

f) odstupové vzdálenosti staveb,

g) požadavky na rozsah požárního vodovodu,

h) počet a umístěni hasicích přístrojů,

i) požadavky návrhu požární ochrany na projekty ostatních profesí (elektrická požární signalizace, vzduchotechnika apod.),

j) příjezdové komunikace a nástupní plochy.

1.3.2. Výkresová část

Výkresy se dokládají pouze u staveb, kde to hasičský záchranný sbor bude vyžadovat.

a) vyznačení požárních úseků,

b) vyznačení odolnosti konstrukcí,

c) návrh požárních uzávěrů,

d) návrh únikových cest,

e) umístění požárních hydrantů, hasících přístrojů, stabilních hasících zařízení (sprinklerů),

f) návrh elektrické požární signalizace,

g) návrh nouzového osvětlení,

h) návrh požárního větrání,

i) řešení nástupních zásahových ploch.

1.4. Technika prostředí staveb

Zpracovává se samostatně pro jednotlivá zařízení a zpravidla se člení na

a) zařízení pro vytápění staveb,

b) zařízení pro ochlazování staveb,

c) zařízení vzduchotechniky,

d) zařízení pro měření a regulaci,

e) zařízení zdravotně technických instalací,

f) plynová zařízení,

g) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodů,

h) zařízení slaboproudé elektrotechniky (včetně systému akustického vedení a informací pro zrakově postižené).

1.4.1. Technická zpráva

Základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení

a) U vytápění se uvádí bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody.

b) Kotelny a předávací stanice - technická zpráva obsahuje bilanci potřeby tepla hodinovou a roční, bilanci potřeby paliva a surovin hodinovou a roční, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel, boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace a měření a uvedení požadavků pro zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu.

c) Zařízeni pro ochlazování staveb - obsahuje základní orientační informace o jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic.

d) Vzduchotechnické zařízení - uvádí základní údaje (parametry venkovního a vnitřního prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady pro dimenzování zařízení), popis a fúnkce vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví a ochrany proti hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního prostředí,z působ zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení, zařízení měření a regulace - uvede se stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení a regulace.

e) Zdravotně technické instalace - dokumentace bilance potřeby vody, teplé užitkové vody, množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na venkovní sítě), popis situace s umístěním objektu, s výškopisem v absolutních kótách, situování inženýrských sítí.

f) U plynových zařízení bilanci potřeby, počty napojených spotřebičů, provozní podmínky připojení na venkovní sít, druh a tlak plynového média, provozní tlak média, bilanci spotřeby plynu, popis fakturačního a podružného měření odběru plynu a jeho regulace, včetně uvedení parametrů měřícího a regulačního zařízení, popis technického řešení (popis schéma) a trasy plynovodu v budově.

g) U zařízení silnoproudé elektrotechniky se uvádějí provozní údaje pro jednotlivé prostory, energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě; u slaboproudých rozvodů, ústředen a rozvoden se uvádí popis a zdůvodnění koncepce řešení, pro hromosvody udává technická zpráva stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek.

h) U zařízení slaboproudé elektrotechniky popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, stanovuje způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení.

1.4.2. Výkresová část

Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích předmětů. Požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části.

1.4.3. Výpočty

Potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení, oslunění, apod.

2. Inženýrské objekty

Do této kategorie patří mosty, tunely, podchody, propustky, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace vozidlové, pěší, provozní prostranství, odstavné a parkovací stání, příprava území, terénní úpravy, zeleň, hřiště, inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory, včetně přípojek inženýrských sítí), vnější silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení a další inženýrské objekty, které jsou řešeny opět jako samostatná projektová dokumentace v následujících částech.

2.1. Technická zpráva

a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,

b) požadavky na vybavení,

c) napojení na stávající inženýrské sítě,

d) vztah na režim povrchových vod,

e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich výsledcích a důsledcích pro navrhované řešení,

f) požadavky na postup prací,

g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.,

h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s pohybovým a zrakovým postižením,

i) důsledky na životní prostředí, bezpečnost práce apod.

2.2. Výkresová část

a) situaci inženýrského objektu včetně vyvolaných přeložek komunikací, vodotečí, inženýrských sítí, objektů určených k demolici nebo rekonstrukci,

b) podélné profily a vzorové příčné řezy (u podzemních vedení pouze ve zvláště složitých případech),

c) charakteristické příčné řezy zpravidla v měřítku 1:100, k určení odhadu rozsahu zemních prací a technických úprav,

d) výkresy technických objektů (čerpací stanice, trafostanice, šachty apod.) v měřítku 1:100,

e) výkresy technických úprav (včetně hlavních kót a materiálového řešení) komunikací pro osoby s pohybovým a zrakovým postižením v měřítku 1:100 nebo 1:200,

f) vytyčovací výkresy.

Objekty sdružených tras (kolektory, technické chodby a kanály) se dokumentují podobně jako pozemní objekty.

2.3. Statické výpočty a výkresy

Provádějí se pouze u staveb a objektů, které to z konstrukčních důvodů a z důvodů posouzení stability stavby vyžadují (mosty, tunely, propustky, podchody, jímky apod.).

2.4. Ostatní výpočty

Provádějí se např. hydrotechnické výpočty, návrhy sítí včetně energetických objektů, stanovení kapacitních potřeb apod.

F. Dokumentace provozních souborů (technologická část)

1. Technická zpráva

a) popis výrobního programu,

b) seznam použitých podkladů,

c) potřeba materiálů, surovin a množství hotových výrobků,

d) popis technologie výroby,

e) základní skladba technologického zařízení (účel, popis a základní parametry),

f) popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější,

g) vliv technologie na stavební řešení,

h) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení.

2. Výkresová část

a) základní technologická schémata, dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu,

b) dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování (půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1:100).

G. Zásady organizace výstavby

1. Technická správa

1.1. Základní řešení staveniště a zařízení staveniště

a) charakteristika staveniště, kapacita a využití stávajících objektů pro účely zařízení staveniště, požadavky na úpravy existujících objektů, včetně požadavků potřebných na uvedení těchto objektů do původního nebo jinak požadovaného stavu,

b) kapacita a využití stavebních objektů, prováděných v rámci objektové soustavy stavby; požadavky na úpravy těchto objektů pro účely zařízení staveniště, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

c) způsob zabezpečení přívodu vody, elektrické energie, plynu, atd. na staveniště, způsob napojení telekomunikačních zařízení na telekomunikační síť po dobu výstavby, způsob napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště a způsob odvodnění staveniště, předpokládaná potřeba čerpání podzemních vod a způsob jejich odvedení ze staveniště,

d) předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a nároky na vytvoření vyhovujících sociálních podmínek pro jejich činnost,

e) vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob vyloučení nebo omezení nežádoucích vlivů,

f) údaje o zvláštních opatřeních a nebo o způsobu provádění činností vyžadujících zvláštní bezpečností opatření, množství a druhy odpadů vznikajících při stavební a montážní činnosti (včetně komunálního odpadu) a podmínky pro manipulaci a skladování těchto odpadů,

g) návrh skládky, na které by mohly být uloženy odpady vznikající při stavební a montážní činnosti, návrh místa pro dočasné uložení zeminy (deponie), kde se uloží zemina ze staveniště, která se následně použije na zpětné zásypy, návrh místa pro těžby zeminy (zemníků) pro její dovoz na staveniště v případě potřeby,

h) požadavky na oplocení staveniště nebo jiná opatření zamezující vstupu nepovolaných osob na staveniště. Způsob odborného ošetření a ochrany porostů po dobu výstavby,

i) údaje o stanovení prostředí v jednotlivých prostorech prováděné stavby, j) vymezení bezpečnostních pásem a ochranných pásem,

k) požadavky pro provádění prací v případech, že se stavba realizuje za provozu, podmínky postupu prací (výstavby); koordinace prací (výstavby) se stávajícím provozem, požadavky na ochranu nově prováděných částí stavby, požadavky na případné omezení provozu,

l) dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně podmínek pro poskytnutí první pomoci, uplatnění požadavků na seznámení pracovníků s bezpečnostními, provozními a protipožárními směrnicemi platnými v provozovaných objektech a nebo souborech; požadavky na požární bezpečnost provozu a prováděné stavby; požadavky na udržování pořádku a čistoty na přilehlých veřejných prostranstvích.

1.2. Projekt organizace dopravy, který řeší

a) dopravní trasy pro přepravu rozhodujících dodávek a materiálu, dopravní trasy pro přepravu zeminy, odpadů a dalších nepotřebných materiálů ze stavby, návrh na úpravy dopravních tras, včetně návrhu na změnu dopravního značení,

b) případné omezení dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí staveniště, požadavky na vyřízení povolení pro zvláštní využití veřejných komunikací,

c) návrh na organizaci dopravy a pohybu osob na staveništi, včetně dopravního značení,

d) návrh opatření na zamezení znečišťování veřejných komunikací při výjezdu dopravních a stavebních mechanismů ze staveniště.

1.3. Podmínky a nároky na provádění stavby

a) stanovení časového postupu zabezpečování realizačních projektů, popis postupu provádění prací (výstavby) jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, včetně návrhu požadavků na stroje a mechanismy, návrh pracovních otvorů pro dopravu materiálů, výrobků, strojů a zařízení do prováděné stavby (tzv. montážní otvory),

b) seznam dokladů, které zhotovitel odevzdá objednavateli nejpozději při odevzdání a převzetí příslušných stavebních objektů a provozních souborů,

c) termíny zahájení, dokončení, odevzdání a převzetí jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, termíny a rozsah stavebních připraveností, termíny zpětného odevzdání stavebních objektů a nebo jejich částí po montáži pro dokončení stavebních prací,

d) návrh na následné činnosti, umístění stavebních mechanismů (jeřábů, včetně jeřábových drah, výtahů), termíny zahájení a doba komplexního vyzkoušení, termín zahájení a doba zkušebního provozu, termíny zahájení a doba garančních zkoušek, termíny na předčasné uvedení některých částí stavebních objektů a provozních souborů do provozu, termín vyklizení staveniště a jeho uvedení do původního stavu,

e) požadavky na komplexní vyzkoušení provozních souborů, popřípadě jejich částí, požadavky na dokumentaci na komplexní vyzkoušení.

1.4. Požadavky na zkušební provoz dokončení stavby

1.5. Požadavky na provozní řád

1.6. Požadavky na provedení garančních zkoušek

Návrh parametrů, které bude prokazovat zhotovitel v rámci garančních zkoušek.

2. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a § 6 a přílohu č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

2.1. Pravidla na provádění jednotlivých prací na staveništi

a) zvláštní opatření pro provádění prací se zvýšeným nebezpečím,

b) údaje a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které je nutné dodržovat při provádění veškerých stavebních a montážních prací na staveništi.

3. Situace zařízení staveniště

Zpracovává se v měřítku v totožném s celkovou situací stavby, do které se zpravidla promítá soutiskem nebo se do ní přímo zakresluje. Situace musí být zpracována v souladu s technickými normami a musí jednoznačně rozlišovat navrhovanou výstavbu od stávajícího stavu, atd.

Obsahuje zakreslení:

a) hranice staveniště a nebo stavenišť, pokud vedlejší staveniště přicházejí v úvahu, včetně zajištění staveniště s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob s omezenou schopností pohybu,

b) staveništních komunikací, vymezení ploch pro skládky a dočasné objekty zařízení staveniště bez jejich věcného a časového využití,

c) umístění deponií ornice a zeminy, případně zemníků zřízených pro účely výstavby,

d) vstupů, vjezdů na hlavní a vedlejší staveniště, přívody vody a energií na staveniště včetně odběrných míst, napojení jednotlivých objektů zařízení staveniště na kanalizaci a odvodnění staveniště, připojení na telekomunikační síť, umístění studní v případě potřeby čerpání podzemních vod,

e) vyznačení porostu, který bude odstraněn v rámci výstavby, vyznačení porostu, který bude odborně ošetřen a chráněn po dobu výstavby,

f) vyznačení bezpečnostních pásem od stávajících staveb a zařízení.

4. Časový plán výstavby

a) graf (ve lhůtovém vyjádření) postupu přípravy stavby podle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s uvedením rozhodujících termínů,

b) graf (ve lhůtovém vyjádření) postupu realizace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s uvedením termínů zahájení, termínů připravenosti k montáži, termínů odevzdání po montáži pro dokončení stavebních prací a termínů dokončení, odevzdání a převzetí,

c) časové rozložení finančních objemů výstavby (pokud jsou předmětem sledování), nároků na předpokládaný počet pracovníků pro provádění stavebních objektů a pro montáž technologických zařízení (pokud je požadováno).

5. Doklady

Dokladová část „Projektu organizace výstavby“ obsahuje zejména tyto doklady

a) zápis o projednání napojení staveniště na zdroje vody a energie,

b) zápis o projednání napojení objektů zařízení staveniště a odvodnění staveniště na kanalizaci,

c) zápis o projednání napojení stavby na veřejné komunikace,

d) zápis o projednání připojení stavby na telekomunikační síť,

e) zápis o projednání organizace dopravy,

f) zápis o projednání uložení odpadů a přebytečných výkopů na skládky,

g) zápis o projednání umístění skladek pro uložení zeminy, která se následně použije na zpětné zásypy,

h) zápis o projednání možnosti těžení zeminy pro potřeby stavby.

H. Doklady

a) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o výsledcích projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy,

b) rozhodnutí o umístění stavby,

c) případně další doklady.

Příloha č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění leteckých staveb.

Úředně ověřená kopie listiny osvědčující povolení k projektování leteckých pozemních zařízení, resp. schválení projektové dokumentace oprávněnou organizací je součástí projektové dokumentace.

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje části

A. Pozemní stavební objekty

B. Inženýrské objekty

C. Provozní soubory

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až C členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Členění projektové dokumentace

Členění vychází z členění stavby navržené v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení (viz. příloha č. 2 této vyhlášky) s vypuštěním části Souhrnná technická zpráva.

Zvýrazní se odchylky, resp. doplnění údajů proti dokumentaci ke stavebnímu povolení se zdůvodněním.

Dodrží se rozdělení stavby na objekty a na případné úseky (dílčí stavby).

U velkých a rozsáhlých staveb může objednatel stavbu rozdělit na části, které zadá různým zhotovitelům. V tomto případě do jednotlivých částí zařadí pouze příslušné objekty, případně jejich díl.

Společné zásady

Projektová dokumentace pro provádění stavby určuje požadavky na stavbu z technických a výsledných kvalitativních hledisek. Musí být vypracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby.

Při vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby se musí dodržet návrh stavby určený projektovou dokumentací podle přílohy č. 2 této vyhlášky ověřenou ve stavebním řízení a požadavky stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí. Projektová dokumentace pro provádění stavby vyžaduje dopracování návrhu stavby v projektové dokumentaci pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu.

Projektová dokumentace pro provádění stavby je dokument, který je určen pro zhotovitele stavby, pro investora a pro stavební úřad ke kontrolním prohlídkám. Projektová dokumentace pro provádění stavby určuje zhotoviteli stavby co má zhotovit a v jaké kvalitě. Tyto požadavky musí být jednoznačné a dostatečně určující.

1. Technická zpráva

Zpracovává se ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky, z níž příslušné údaje přebírá s tím, že

a) zpřesňuje, doplňuje a zdůvodňuje veškeré údaje a případné odchylky proti ověřené projektové dokumentaci,

b) zdůvodňuje a zpřesňuje technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení,

c) případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy.

2. Výkresová část

Zpracovává se v měřítku přiměřeném účelu (obvykle 1:50)

a) výkresová dokumentace v rozsahu bodu A 1.2 nebo B 2,

b) výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro zhotovitele závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky) na něž jsou kladeny zvláštní požadavky a které je nutno při provádění stavby respektovat,

c) legendy doplňují výkresy jen v nezbytném rozsahu o údaje, které nelze vyjádřit graficky.

3. Výpočty

Zpracovávají se v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě. Výpočty jsou součástí dokumentace a připojují se jako doklady ve dvou vyhotoveních.

4. Doklady

Doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky výstavby a jiné dokumenty potřebné pro provádění stavby a kontrolní prohlídky stavby.

A. Pozemní stavební objekty

1. Architektonické a stavební řešení

1.1. Technická zpráva

Zpracovává se podle společných zásad a uvádí

a) účel objektu, účelové jednotky, kapacita, zastavěná plocha, obestavený prostor,

b) výsledky doplňujících průzkumů a výpočtů,

c) případné změny architektonického, technického a dispozičního řešení stavby, oslnění, popis technického řešení, údaje o stavebně-fyzikálních vlastnostech obvodového pláště, případně jiných rozhodujících konstrukcí podle účelu, úpravy povrchů, druh oken a dveří, vnitřní zařízení, řešení bezpečnostního systému,

d) údaje o technickém vybavení objektu (zdravotní technika, ústřední topení, vzduchotechnika, elektroinstalace a umělé osvětlení atd.), přehled technologického zařízení umístěného v objektu,

e) podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

f) charakteristika prostředí prostorů, ochrana proti hluku a jiným negativním vlivům, bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana proti korozi, případně bludným proudům, vegetační úpravy,

g) řešení požární ochrany, civilní obrany, úprav pro invalidní osoby pokud přichází do úvahy,

h) spotřeba energie na vytápění (tepelná charakteristika).

1.2. Výkresová dokumentace

Podle povahy, velikosti a složitosti znázorňovaného objektu a s přihlédnutím k účelu a čitelnosti se zpracovává zpravidla v měřítku 1:100 a obsahuje

a) vytyčovací výkres objektu, včetně odstupů od objektů sousedních a s údaji o použitém souřadnicovém a výškovém systému,

b) výkres výkopů a základů (zpravidla v měřítku 1:100 nebo 1:50),

c) výkresy půdorysů, řezů a pohledů (zpravidla v měřítku 1:100 nebo 1:50), kterými se zobrazí a vyznačí prostory místností, svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce, schodiště, rampy, střešní a obvodové pláště, poloha okapů a svodů, rozsah a druh izolací, obrysy hlavního vnitřního zařízení, včetně všech zařizovacích předmětů zdravotní techniky a vyznačení obkladů, úpravy povrchů, podlahy, dilatací, větrací systém, komínové a ventilační průduchy, otvory včetně jejich výplní, stavební úpravy (přístupy, obezdění, plento vání, kanálky, základy pod stroje a zařízení),

d) výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1:50 včetně potřebných detailů,

e) doplňkové výkresy podle potřeby,

f) výkaz výměr stavebních prací, výpisy a seznam truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků, betonových a jiných prefabrikátů a hlavních prvků konstrukcí lehké prefabrikace,

g) pohledy na všechny plochy fasády objektu,

h) výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1:50 včetně potřebných detailů.

Dokumentace strojů a zařízení, které jsou součástí stavební části se zpracovává přiměřeně jako dokumentace obdobných strojů a zařízení technologické části.

2. Stavebně konstrukční část

Zpracovává se pro betonové, kovové, dřevěné a jiné nosné konstrukce.

2.1. Technická zpráva

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů,

b) průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků odkazem na výkresovou dokumentaci,

c) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí,

d) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných,

e) rekonstrukcí stávajících staveb nebo jejich změn - popis současného stavu konstrukce s upozorněním na nutná opatření k zachování její stability při navrhovaném technologickém postupu, případně stability sousedních objektů,

f) požadavky a specifikace k vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby,

g) požadavky na protipožární ochranu konstrukcí,

h) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí.

2.2. Výkresová část

a) výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1:50, výjimečně 1:100, včetně sklopených řezů, pohledů a detailů v potřebných podrobnostech,

b) výkresy speciálních druhů zakládání - základů monolitických, prefabrikovaných, pilotovaných a dalších,

c) detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1:20 nebo 1:10, případně 1:5,

d) schéma prefabrikovaných stavebních dílců,

e) schéma výztuže monolitických betonových konstrukcí, případně jako podklad výkresů výztuže zpracovaných zhotovitelem stavby,

f) sestavy, podrobnosti a kotvení ocelových konstrukcí - půdorysy, modulové sítě, řezy a pohledy určující jednoznačně nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků, podrobností kotvení konstrukce,

g) sestavy, podrobnosti a kotvení dřevěných konstrukcí - půdorysy, modulové sítě, řezy a pohledy určující jednoznačně nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků, podrobností kotvení konstrukce.

2.3. Podrobný statický výpočet

Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, zajišťovaných zhotovitelem stavby. Statický výpočet musí být kontrolovatelný, musí být přehledný tak, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.

Podrobný statický výpočet obsahuje zejména

a) průvodní zprávu k výpočtu se stručnou rekapitulací základního konceptu řešení konstrukce a rozdíly proti předběžnému výpočtu, vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace,

b) použité podklady: normy, předpisy, literaturu, programy dimenzování,

c) statické schéma konstrukce,

d) údaje o materiálech a technologiích,

e) rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace,

f) výpočetní modely, výpočetní schémata,

g) návrh a posouzení všech nosných prvků,

h) výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí,

i) návrh a posouzení všech detailů, montážních styků a dalších rozhodujících a ovlivňujících bezpečnost konstrukce,

j) postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.

3. Technika prostředí staveb

3.1. Zdravotně technická instalace

3.1.1. Technická zpráva

a) bilance spotřeby vody studené, teplé a užitkové, popis měření odběru a požadované úpravy vody,

b) popis technického řešení vodovodu, provozní podmínky (tlak, rychlost, špičková potřeba) popis použitých materiálů,

c) technické řešení požárního vodovodu, systém rozvodu, strojní vybavení a navrhovaný systém zařízení,

d) technické řešení kanalizace, použité materiály, čerpací zařízení,

e) kapacitní údaje vypouštěných splaškových, dešťových a průmyslových odpadních vod a jejich úprava,

f) podmínky připojení na veřejné nebo místní sítě technické infrastruktury,

g) popis zařizovacích předmětů pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

3.1.2. Výkresy (v měřítku stavebních výkresů)

a) situace s vyznačením přípojek, dispozicí strojů a zařízení netechnologické povahy,

b) schéma rozvodu s podélnými profily a potřebnými řezy,

c) půdorys základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně dimenzí, materiálu a tvarovek, jeho polohy ve vztahu k základům, šachet a prostupů základy,

d) dispozice kanalizace a vodovodu v měřítku 1:100 nebo 1:50, s vyznačením a dispozičním okótováním potrubí včetně zařízení a dalších prvků (dispozice se kreslí v půdorysech a řezech nutných k dosažení úplného souladu a propojení celé stavby). Izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy vodovodu,

e) rozvinuté řezy odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením dimenzí a materiálu trub a tvarovek a s vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí,

f) výpis materiálu podle označení ve výkresech,

g) detaily vodoměrné sestavy,

h) výkresy vodoměrné šachty, vstupních kanalizačních šachet umístěných vně budov,

i) seznamy strojů a zařízení.

3.2. Vytápění staveb

3.2.1. Technická zpráva

Uvádí zejména

a) typ zdroje tepla kotelna (druh paliva), výměníková, předávací stanice, zařízení zpětného získávání tepla, zdůvodnění volby systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,

b) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky,

c) přehled navrhovaných hodnot tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí,

d) přehled tepelných ztrát budovy po místnostech a přehled tepelných zisků budovy,

e) přehled vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla s uvedením jmenovitých potřebných tepelných příkonů,

f) stanovení potřebného tepelného výkonu tepelného zdroje a požadovaná spotřeba tepla diferencovaně pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu teplé vody s udáním médií,

g) popis přípojky primárního media, nominální parametry, sjednané množství odběru,

h) popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozu,

i) popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, regulace teploty v prostoru,

j) svislé schéma otopné soustavy.

U objektů zdrojů tepla (kotelen, výměníkových stanic) technická zpráva dále obsahuje

a) umístění zdroje tepla, dispoziční a stavební řešení, bilanci spotřeby tepla, bilanci spotřeby paliva, dimenzování strojního zařízení, dimenzování komínů, případně další výpočty (úlet popílku, větrání kotelny apod.),

b) popis výměníkov/předávací stanice tepla, parametry primární a sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém,

c) popis uvažovaného otopného systému a rozdělení na jednotlivé okruhy, nominální teplotní spád, tlakové pásmo, typ okruhů rozvodu (jednotrubkové, dvoutrubkové),

d) parametry oběhových čerpadel a pojistných ventilů,

e) zásady měření spotřeby tepla, vyvážení a regulace soustavy rozvodu tepla,

f) tlakové poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak, otvírací tlak pojistného ventilu),

g) popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon, způsob regulace přípravy teplé vody,

h) výpis materiálů potrubí jednotlivé části soustavy, definice nátěrů, tepelných izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a způsob kompenzace,

i) zabezpečení péče o životní prostředí, bezpečnost práce a technických zařízení a o požární ochranu.

3.2.2. Výkresy

a) dispozice a schéma kotelen a strojoven, včetně detailů rozdělovačů, sběračů a skladebných částí kotelen,

b) zakreslení zařízení pro zásobování teplem do půdorysů jednotlivých podlaží v měřítku 1:50 a větším (u rozsáhlých objektů 1:100),

c) schéma rozvodů a příslušné řezy,

d) seznamy strojů a zařízení.

3.3. Vzduchotechnická zařízení

3.3.1. Technická zpráva

a) klimatické podmínky místa stavby, uvažovaná nejvyšší a nejnižší venkovní výpočtová teplota,

b) popis provozu, typ plně automatický, ruční, režim provozu - trvalý, občasný, přerušovaný apod.,

c) požadované parametry vnitřního mikroklimatu,

d) koncepce, základní údaje a charakteristika zařízení,

e) typy prostorů větraných přirozeně nebo uměle, minimální dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu cirkulačního,

f) umístění nasávání venkovního vzduchu, odvod vzduchu odpadního,

g) zvolené vzduchové výkony pro jednotlivé místnosti,

h) hlukové zatížení vnitřního a venkovního prostředí, údaje o škodlivinách, emise a jejich koncentrace,

i) počet a umístění centrál úpravy vzduchu,

j) tepelné ztráty a zátěže klimatizovaných prostorů, požadované parametry pro letní/zimní provoz,

k) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů,

l) popis jednotlivých vzduchotechnických zařízení, seznam zařízení s uvedením výkonových parametrů,

m) požadavky zařízení na tepelné, chladící a elektrické příkony,

n) umístění zařízení - strojoven úpravy vzduchu, vedení do obsluhovaných prostorů, distribuce vzduchu v prostoru,

o) protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních,

p) koncepce a rozsahy potrubních sítí, počty a typy čerpadel, uzavírek a dalších armatur,

q) koncepce a rozsah potrubních sítí, způsoby zavěšení, uložení,

r) pokyny pro montáž, požadavky na uvádění do provozu.

Do technické zprávy lze rovněž připojit

- tabulky místností se základními požadovanými parametry teplotními, vzduchovými a hlukovými parametry,

- tabulku zařízení se základními vzduchovými a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení,

- tabulku protipožárních klapek.

3.3.2. Výkresy

a) zakreslení vzduchotechnických rozvodů a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží v měřítku 1:50 a větším (u rozsáhlých a složitých strojoven detailní výkresy 1:25, řezy prostorem 1:50),

b) řezy v prostoru mimo strojovny,

c) funkční schéma vzduchotechnických zařízení,

d) funkční schéma potrubních sítí a výkresy umístění potrubních sítí a jejich příslušenství,

e) údaje potřebné pro nastavení systému,

f) seznam strojů a zařízení.

3.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

3.4.1. Technická zpráva

a) základní technické údaje, údaje o druhu prostředí jednotlivých prostorů v návaznosti na stavební část,

b) popis druhu napájecího rozvodu,

c) energetická bilance instalovaného a maximálního současného příkonu a rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů,

d) způsob měření spotřeby elektrické energie, její předpokládaná roční spotřeba na základě provozních hodin,

e) způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie pokud se vyskytuje,

f) řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů,

g) popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání,

h) popis technického řešení zásuvkových okruhů,

i) popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, systémů vytápění, zdravotní techniky, požárních systémů, zabezpečovací signalizace, kamerového systému včetně způsobu ovládání měření a regulace,

j) popis technického řešení napojení technologických celků (výtahy, eskalátory apod.),

k) druh uzemnění (pracovní, ochranné),

l) výsledky výpočtů zkratových proudů na napájecích rozvaděčích,

Do technické zprávy se rovněž připojí

- v případě potřeby řešení trafostanice v návaznosti na připojení VN

- návrhy komplexních zkoušek elektroinstalace

- popis případných změn a odlišností v technickém řešení proti předcházející úrovni projektové dokumentace

3.4.2. Výkresy

a) silnoproudé rozvody a zařízení zakreslené do půdorysů v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50,

b) výkresy půdorysů členěné na část světelných a napájecích rozvodů včetně zásuvkových okruhů,

c) schéma vystihující způsob řízení, obsluhy, řešení vazby blokování a dalších speciálních požadavků,

d) podrobná instalační schéma (půdorys), výkresy tras rozvodů s udáním rozměrů profilů kanálů, lávek, apod.,

e) výkresy doplňující specifikaci rozvaděčů, skříněk a panelů,

f) seznam strojů a zařízení, včetně soupisu kabelů a vodičů,

g) zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení,

h) výkresy uzemňovací soustavy, schéma připojení zachytávačů na uzemňovací soustavu a připojení zemničů,

i) dispoziční výkres zachytávačů na střechách, případně Faradayovy sítě,

j) propojení kovových konstrukcí objektu,

k) způsob uložení kabelového či jiného vedení vůči stavebním konstrukcím.

3.5. Slaboproudá zařízení a rozvody a systém akustického vedení a informací pro zrakově postižené

3.5.1. Technická zpráva

Obsahuje popis a zdůvodnění koncepce řešení s vazbou na technologické zařízení, případně na jednotnou telekomunikační síť

a) popis technického řešení podle požadavků na způsob a charakter rozvodů,

b) typy navržených zařízení,

c) výčet hlavních norem, použitých při zpracování dokumentace a závazných pro montáž,

d) návrh na komplexní zkoušky.

3.5.2. Výkresy

a) základní technické údaje, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany,

b) přehledné zakreslení veškerého zařízení do půdorysů v měřítku 1:100 nebo 1:50,

c) schéma rozvodů,

d) dispozice s rozmístěním zařízení a se zakreslením hlavních sdružených tras,

e) výkresy doplňující specifikaci rozvaděčů, skříněk a panelů, seznam strojů a zařízení,

f) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.

3.6. Systém řízení, měření a regulace, elektrická signalizace

3.6.1. Technická zpráva

Obsahuje stručný popis jednotlivých okruhů, (kotelna, výměníková stanice, vzduchotechnické zařízení apod.)

a) základní technické údaje měření a regulace, napájecí napěťová soustava, způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,

b) způsob technického řešení regulace jednotlivých technologických celků vzduchotechniky, vytápění, chlazení a zdravotní techniky nebo systémů signalizace,

c) typy navržených zařízení,

d) seznam hlavních zařízení,

e) výčet hlavních norem, použitých při zpracování dokumentace a závazných pro montáž,

f) soupis datových bodů rozdělených po jednotlivých rozvaděčích,

g) návrh na komplexní zkoušky měření a regulace, systému řízení nebo elektrické signalizace.

3.6.2. Výkresy

a) dispozice strojů a zařízení s vyznačením měřených a regulovaných míst v návaznosti na hlavní rozvaděč (rozvodnu),

b) dispozice velínů, rozvaděčů, přístrojových skřínek s udáním hlavních rozměrů,

c) způsob uložení kabelového či jiného vedení vůči stavebním konstrukcím,

d) výkresy doplňující specifikaci rozvaděčů, skříněk a panelů,

e) návrh na komplexní zkoušky měření a regulace, systému řízení nebo elektrické signalizace.

3.7. Zařízení pro ochlazování staveb

3.7.1. Technická zpráva

a) klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky (uvažovaná nejvyšší venkovní teplota, letní entalpie vzduchu, počet provozních hodin s uvedením provozní doby, počet pracovních dní v týdnu a v roce),

b) popis základní koncepce chladícího zařízení,

c) výčet typů chlazených prostorů,

d) umístění nasávání venkovního vzduchu pro zařízení, odvod odpadního vzduchu, počet a umístění centrál úpravy vzduchu,

e) zadání tepelných zátěží klimatizovaných prostorů, požadované parametry v klimatizovaných prostorech - letní/zimní,

f) potřeba chladu v jednotlivých typech prostorů,

g) hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí,

h) údaje o chladivech a jejich případné škodlivosti,

i) popis způsobu větrání a klimatizace jednotlivých prostorů a provozů s dodávkou chladu,

j) popis jednotlivých zařízení zdrojů chladu,

k) popisy jednotlivých koncových spotřebičů chladu,

l) umístění strojoven zdrojů chladu a jednotlivých zařízení zdrojů,

m) popis rozvodů chladu a popis příslušenství rozvodu chladu,

n) požadavky na chladící výkony a elektrické příkony,

o) stručný popis způsobu provozu a regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, popis koncepce měření a regulace zařízení pro ochlazování budov,

p) popis způsobu zavěšení nebo uložení potrubí,

q) protihluková a protipožární opatření,

r) popis způsobu zavěšování potrubí,

Součástí zprávy mohou být rovněž

- tabulky místností se základními požadovanými parametry teplotními a hlukovými,

- tabulka zařízení se základními teplotními a energetickými parametry jednotlivých vzduchotechnických zařízení pro dodávku chladu v budově

3.7.2. Výkresy

a) zakreslení rozvodů chladu a zařízení do půdorysů jednotlivých podlaží v měřítku 1:50 a větším,

b) výkresy půdorysu a řezy strojoven zdrojů chladu,

c) řezy v prostoru mimo strojovnu,

d) schémata jednotlivých vzduchotechnických zařízení s odběry chladu,

e) vyznačení izolací.

3.8. Plynová zařízení

3.8.1. Technická zpráva

a) druh a tlak plynového media, provozní tlak media, bilance spotřeby plynu,

b) popis technického řešení, schémata vnitřních rozvodů,

c) popis strojního zařízení, spotřebičů, regulace plynu u spotřebičů, plynového zařízení kotelny, umístění hlavních uzávěrů plynu a popis trasy,

d) rozdělení spotřebičů dle parametrů příkonu,

e) odzkoušení bezpečnosti zařízení před uvedením do provozu, způsob kontroly bezpečnosti při provozu,

f) měření odběru plynu a jeho regulace, včetně parametrů měřícího a regulačního zařízení,

g) podmínky připojení na plynovodní síť v souladu se závazným stanoviskem provozovatele.

3.8.2. Výkresy

a) půdorysy tras plynovodu v jednotlivých podlažích v měřítku 1:100 nebo 1:50, dimenze a tlak media, očíslování stoupacích potrubí, označení materiálu a dimenze trubek, armatur a plynoměrů,

b) stoupací potrubí v měřítku 1:100 nebo 1:50,

c) strojní vybavení plynové kotelny v měřítku 1:50,

d) izometrické zobrazení, případně rozvinuté řezy plynovodu s popisem všech prvků,

e) trasy rozvodů včetně napojení na vnější sítě.

3.9. Interiéry a vnitřní zařízení

3.9.1. Technická zpráva

a) zásady navrhovaného funkčního, architektonického a výtvarného řešení včetně řešení bezbariérových úprav,

b) technický popis řešení a struktura interiérových částí a vnitřního zařízení,

c) podmínky pro montáž a technologické postupy,

d) stavební návaznosti,

e) barevné řešení.

3.9.2. Výkresy

a) půdorysy (zpravidla v měřítku 1:100 nebo 1:50) s vyznačením úprav interiérů,

b) řezy a pohledy exponovaných částí interiérů,

c) dispoziční řešení jednotlivých místností,

d) detaily sestav, jejich vazby na stavbu a ostatní profese,

e) vyznačení stavebních úprav, detaily kotvení styků,

f) schéma řešení vyústění ostatních profesí (zdravotní technika, elektroinstalace, vzduchotechnika, počítačové sítě apod.),

g) sestavy jednotlivých položek s označením detailů,

h) seznam zařízení.

3.10. Ostatní zařízení

Pokud nejsou obsaženy v předchozích položkách - systém řízení, chlazení, zabezpečování zařízení, požární signalizace, aktivní protikorozní ochrana podzemních zařízení apod.

3.10.1. Technická zpráva

Zpracovává se podle společných zásad.

3.10.2. Výkresy

Zpracovávají se přiměřeně účelu, včetně seznamu strojů a zařízení.

3.11. Vnější vybavení budov

3.11.1. Technická zpráva

Popis celkového řešení včetně bezbariérového užívání, technický popis úprav, výčet prvků drobné architektury a jejich popis.

3.11.2. Výkresy

a) venkovní zahradní a sadové úpravy,

b) chodníky,

c) zpevněné plochy,

d) opěrné stěny,

e) oplocení,

f) prvky drobné architektury.

3.12. Požadavky na komplexní vyzkoušení

Uvádějí se v technických zprávách jednotlivých částí projektu.

B. Inženýrské objekty

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé druhy inženýrských staveb a objektů.

a) příprava území, hrubé terénní úpravy,

b) čisté terénní úpravy, veřejná zeleň, hřiště,

c) komunikace (vozidlové, pro pěší, provozní plochy, odstavná parkoviště, plošné objekty),

d) mosty, tunely, hydrotechnické a hydroenergetické objekty,

e) inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory), venkovní silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení, venkovní sdělovací rozvody,

f) ostatní inženýrské objekty.

1. Stavebně-technické řešení (mimo venkovních světelných, silnoproudých a sdělovacích rozvodů)

1.1. Technická zpráva

a) popis inženýrského objektu a pomocných zařízení,

b) vyhodnocení výsledků průzkumných prací,

c) popis funkčního a technického řešení,

d) popis detailů úprav zabezpečujících užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

e) úprava režimu povrchových a podzemních vod,

f) údaje o zpracování technických výpočtů a o jejich výsledcích,

g) popis napojení na existující inženýrské sítě,

h) zvláštní požadavky na postup stavebních prací a na provoz a údržbu zařízení,

i) charakteristika a popis technického řešení objektu, z hlediska péče o životní prostředí a z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

j) řešení civilní obrany,

k) popis řešení ochrany proti korozi,

l) podrobné statické výpočty, hydrotechnické výpočty a jiné doplňující výpočty.

Pro inženýrské objekty charakteru pozemních objektů se přiměřeně použije ustanovení části A.

1.2. Výkresy

Vypracovávají se na základě podrobného měření v místě tras a objektů

a) přehledná situace (v přiměřeném měřítku),

b) vytyčovací výkres s vyznačením vazby na body vytyčovací sítě,

c) podélný profil s vyznačením všech křižování,

d) vzorové a charakteristické příčné řezy v měřítku zpravidla 1:100,

e) výkresy výkopových a výlomových prací a rozvozu hmot,

f) výkresy propustí, opěrných zdí, lávek, podchodů a pod.,

g) výkresy složitých křižování, přípojek a odboček komunikací a podchodů dálkového vedení,

h) přehledné výkresy objektů, jejich půdorysů, řezů a pohledů (zpravidla v měřítku 1:100 nebo 1:50), včetně výkresů založení spodní stavby, nosných konstrukcí, skladby prefabrikovaných konstrukcí,

i) výkresy ostatních nosných konstrukcí, výkresy tvarů a výztuže, kladečské výkresy,

j) výkresy podrobností,

k) dopravní značení, schéma zapojení zařízení aktivních, případně společné ochrany,

l) výkaz výměr (seznam strojů a zařízení),

m) výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1:50 včetně potřebných detailů.

2. Venkovní světelné a silnoproudé rozvody

2.1. Technická zpráva

Zpracovává se podle společných zásad a obsahuje dále

a) výsledky výpočtů zkratových proudů,

b) uzemnění,

c) úbytku napětí,

d) intenzity osvětlení.

2.2. Výkresy

a) jednopólová schéma elektrického rozvodu,

b) jednopólová, případně vícepólová schéma s označením typu a druhu zařízení, vystihující způsob napájení, jištění, měření a ochrany,

c) schéma a popis způsobu řízení, obsluhy, řešení vazby, blokování a dalších speciálních požadavků, s vyznačením umístění přístrojů různých zařízení, vyznačení intenzity osvětlení,

d) dispozice zařízení se zakreslením rozvodu silnoproudu,

e) situační výkresy zakótovaných tras kabelových rozvodů,

f) vytyčovací výkres objektů a tras,

g) vzorové příčné řezy výkopů a uložení kabelů, výkresy přechodů a křížení,

h) výkresy uzemňovací soustavy,

i) dispoziční umístění svítidel, stožárů a spotřebičů s udáním typu a výkonů, j) seznam zařízení.

3. Venkovní sdělovací rozvody

3.1. Technická zpráva

Zpracovává se podle společných zásad.

3.2. Výkresy

a) společná schémata všech venkovních sdělovacích rozvodů,

b) situační a vytyčovací výkres objektů a tras,

c) vzorové příčné řezy výkopů a uložení kabelů,

d) výkresy přechodů a křížení,

e) výkresy skříní a konstrukcí pro kabelové závěsy,

f) seznam zařízení - seznam kabelů s udáním délky.

4. Aktivní, případně společná ochrana proti korozi

4.1. Technická zpráva

Obsahuje popis a způsob řešení.

4.2. Výkresy

a) dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých složek aktivní ochrany,

b) schéma systému ochrany,

c) seznam strojů a zařízení.

C. Dokumentace provozních souborů (technologická část)

V technických zprávách k jednotlivým provozním souborům se popíší změny a odchylky oproti projektu pro stavební povolení, zejména vzhledem ke stanoveným závazným podmínkám.

1. Systém řízení technologických procesů-měření a regulace

1.1. Technická zpráva

a) popis systému řízení, včetně popisu jednotlivých částí,

b) přehled řízených veličin, způsob a požadovaná přesnost měření a provozní rozsah,

c) charakteristika provozu a prostředí,

d) popis napojení napájecího systému,

e) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

1.2. Výkresy

a) přehledné schéma zapojení,

b) schéma zapojení rozvaděčů, skříněk a panelů,

c) výkresy doplňující specifikaci rozvaděčů, skříněk a panelů,

d) dispozice strojů a zařízení s vyznačením měřených a regulovaných míst,

e) výkresy tras kabelových a trubkových rozvodů s dispozičním okótováním,

f) výkresy pro potřeby montáže a provozu,

g) seznam strojů a zařízení - soupis okruhů s uvedením parametrů,

h) specifikace prvků podle položek dodávek (rozvaděče, přístroje, akční prvky),

i) soupis kabelů, vodičů a dalších prvků, j) způsob řešení odběru.

2. Napájecí a provozní rozvod silnoproudu

2.1. Technická zpráva

a) volba proudových soustav a napětí,

b) způsob napojení, začátek a konec provozních rozvodů,

c) údaje o celkové maximální současné spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách rozdělených podle napětí; instalovaný příkon,

d) řešení ochrany proti zkratu,

e) výsledky výpočtů zkratových proudů, řešení ochrany proudů proti přetížení a proti nebezpečnému dotykovému napětí,

f) úbytky napětí a kompenzace účiníku,

g) způsob uzemnění,

h) popis řešení blokování, ovládání, měření a signalizace; samostatné požadavky na obsluhu a chod zařízení za všech provozních stavů,

i) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

2.2. Výkresy

a) přehledné schéma zapojení rozvaděčů,

b) jednopólová, případně vícepólová schéma zapojení,

c) schéma pomocných obvodů,

d) schéma venkovních rozvodů vystihující zapojení jednotlivých zařízení s označením druhu a průřezu kabelů a vodičů včetně označení svorek,

e) dispozice strojů a zařízení se zakreslením rozvodu silnoproudu, výkresy tras kabelových rozvodů s dispozičním okótováním,

f) seznam strojů a zařízení - specifikace podle jednotlivých položek dodávek (rozvaděče, skříňky, transformátory apod.),

g) seznam spotřebičů,

h) soupis silových kabelů a vodičů (typ, průřez, délky).

3. Provozní potrubí

3.1. Technická zpráva

a) stručný technický popis druhů zvolených potrubí, začátek a konec provozního potrubí,

b) povrchová ochrana, barevné řešení,

c) volba způsobu provedení tepelných izolací,

d) požadavky na vyzkoušení,

e) požadavky z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení.

3.2. Výkresy

a) potrubní schéma,

b) dispozice (v měřítku 1:100 nebo 1:50) s vyznačením a dispozičním okótováním potrubí včetně armatur a dalších prvků (dispozice se kreslí v půdorysech a v řezech nutných k dosažení úplného souladu a přepojení v rámci technologické části),

c) specifikace potrubí - seznam potrubních větví,

d) rozpis potrubních prvků, potrubních částí a kovových konstrukcí,

e) izolace a nátěry.

3.3. Seznam strojů a zařízení

a) rozpis potrubních součástí, potrubních částí a kovových konstrukcí,

b) specifikace zařízení s uvedením charakteristiky a parametrů jednoznačně určujících příslušné zařízení.

4. Provozní vzduchotechnika

4.1. Technická zpráva

a) popis provozního souboru, charakteristika zařízení a výpočet zvolených výkonů,

b) povrchová ochrana a barevné řešení,

c) volba způsobu provedení tepelných izolací,

d) požadavky na výrobu, montáž a vyzkoušení.

4.2. Výkresy

a) celkové schéma,

b) dispozice (v měřítku 1:100 nebo 1:50) s vyznačením a dispozičním okótováním potrubí včetně vzduchotechnických zařízení a dalších prvků (dispozice se kreslí v půdorysech a v řezech nutných k dosažení úplného souladu a propojení v rámci technologické části),

c) seznam strojů a zařízení - specifikace strojů a zařízení, potrubí a kovových konstrukcí,

d) specifikace montáží,

e) specifikace izolací a nátěrů.

5. Aktivní ochrana proti korozi a před bludnými proudy

5.1. Technická zpráva

a) popis způsobu řešení,

b) specifikace zařízení, charakteristiky a parametry pro jednoznačné určení příslušného zařízení.

5.2. Výkresy

a) dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých prvků aktivní ochrany,

b) schéma systému ochrany,

c) dispozice jednotlivých prvků ochran,

d) seznam strojů a zařízení - specifikace zařízení včetně montáže v podrobnostech, odpovídajících způsobu zabezpečení dodávek a montáže.

6. Elektronická komunikační zařízení, slaboproudá zařízení a rozvody

6.1. Technická zpráva

a) popis a zdůvodnění koncepce řešení s vazbou na technologická zařízení,

b) vazby na stávající zařízení.

6.2. Výkresy

a) schéma rozvodů,

b) dispozice s rozmístěním zařízení a zakreslením kabelových tras,

c) seznam strojů a zařízení,

d) specifikace zařízení včetně kabelů a montáže

7. Údržba strojů a zařízení

7.1. Technická zpráva

a) určení a řešení ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž zařízení a jeho uzlů,

b) potřebné úpravy stavebních konstrukcí,

c) přístupnost a podmínky zaměnitelnosti prvků a uzlů,

d) kapacita a technické údaje zařízení provozovatele určených pro údržbu,

e) zásady technologických postupů a podmínek na provedení údržby a oprav vybraných zařízení,

f) požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na ochranu životního prostředí.

7.2. Výkresy

a) zařízení potřebné pro údržbu, které mají charakter základních prostředků se dokumentují, obdobně jako výrobní (provozní) zařízení,

b) seznam strojů a zařízení - vypracovává se podle potřeby obdobně jako u výrobního (provozního) zařízení.

Zpracují se v rozsahu podle požadavků odběratele (dodavatele stavby).

8. Požadavky na komplexní vyzkoušení

Příloha č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb na dráze pro ohlášení stavby, uvedené ve stavebním zákone.

Projektová dokumentace obsahuje osm částí, které se řídí přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

A. Průvodní zpráva, která má obsahovat zejména identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi, území, splnění případných požadavků dotčených orgánů a účastníků řízení.

B. Souhrnná technická zpráva, ze které je patrné zejména architektonické a technické řešení stavby, napojení na infrastrukturu, vliv stavby na životní prostředí, řešení zákonných požadavků na bezpečnost stavby, ochranu zdraví, ochranu proti hluku, zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně seznamu použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby apod.

C. Situace stavby, tzn. mapu s vyznačením napojení na inženýrské sítě, komunikace, zastavovací plán.

D. Výkresová a přílohová část, kterou tvoří zejména technická zpráva, půdorysy základů a jednotlivých podlaží a střechy, řezy, pohledy, návrhy přípojek, posouzení stability konstrukce, zákresy detailů bezbariérové kabiny WC a bezbariérové pokladny (přepážky) a detailů hmatového a akustického vedení, včetně frází orientačních majáčků, apod.

E. Neobsazeno.

F. Zásady organizace výstavby (tzn. zejména popis staveniště a jeho napojení na inženýrské sítě apod., orientační lhůty výstavby, včetně zajištění podmínek pro užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace).

G. Náklady stavby, slouží pro potřeby stavebníka.

H. Dokladová část, do níž patří stanoviska, posudky pro účely stavby.

Ostatní projektové dokumentace pro stavby na dráze uvedené ve smyslu stavebního zákona obsahují následující části.

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

C. Situace stavby

D. Výkresová a přílohová část

E. Neobsazeno

F. Zásady organizace výstavby

G. Náklady stavby

H. Doklady

Závazné je členění projektové dokumentace a označení jejich částí. Obsah jednotlivých částí se použije přiměřeně k druhu, významu a rozsahu stavby, stavebně technickému provedení, účelu a době trvání stavby.

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje stavby

a) název stavby shodný se zadávací dokumentací a schválenou přípravnou dokumentací (počet do 100 znaků vychází z požadavků ISPROFIN), obsahující předmět investiční akce a místo investiční akce, místo nebo oblast stavby,

b) identifikační údaje o stavebníkovi (zadavateli - název, adresa, IČ, DIČ),

c) dodavatel projektu - název a sídlo, IČ, DIČ, zpracovatelský útvar, zpracovatelé (osoby s oprávněním k projektové činnosti), jednotliví subdodavatelé (název a sídlo nebo jméno a adresa, IČ, DIČ).

2. Základní údaje o umístění stavby (kategorie dráhy, traťový úsek, obec, lokalizace atd.)

a) obec, kraj, katastrální území,

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu,

c) dopravní a technická infrastruktura v území.

3. Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení),

b) stručný popis stavby z hlediska účelu a funkce,

c) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů,

d) věcné a časové vazby na okolí,

e) způsob a doba provádění stavby.

B. Souhrnná část

1. Souhrnná technická zpráva obsahuje jednoduchý technický popis stavby

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění jejich výsledků do projektu stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, jev památkové rezervaci nebo jev památkové zóně,

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení,

c) mechanické odolnosti a stability,

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

e) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí,

f) podklady pro vytýčení stavby.

2. Bezbariérové užívání

Řešení bezbariérového užívání (seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků) - řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně uvedení podmínek, zajišťujících užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

3. Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

4. Zajištění bezpečnosti při užívání stavby

C. Situace stavby

1. Přehledná situace umístění stavby a širších vztahů zakreslené do mapového podkladu v měřítku 1:5000 až 1:50000. Tato situace se vypracuje jako samostatná příloha nebo se umístí na volném místě na situaci stavby.

2. Situace stavby v měřítku 1:1000 nebo 1:500, u rozsáhlých staveb v měřítku 1:5000 nebo 1:2000; zobrazuje se současný stav území (nebo se použije jako podklad snímek mapy), navrhovaná stavba, vazby na okolí, dotčená ochranná pásma, dopravní a technická infrastruktura.

D. Výkresová a přílohová část

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu stavebního zákona.

1. Jestliže to povaha stavby vyžaduje, vypracují se vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 nebo 1:100, charakteristické příčné řezy 1:100 nebo 1:200 a detaily navržených konstrukcí v měřítku 1:20, 1:50 nebo 1:100.

2. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích, zákresy detailů bezbariérové kabiny WC a bezbariérové pokladny (přepážky) a detailů hmatového a akustického vedení, včetně frází orientačních majáčků.

3. Projekt ozelenění (vegetačních úprav), včetně výkresu.

4. U změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200, včetně doplnění o pohledy nebo zákresy stavby dráhy do fotografií a vizualizace.

F. Zásady organizace výstavby

a) zásady vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení,

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů,

c) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby,

d) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) provizorní označení staveniště s ohledem na bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace během výstavby (např. přístup na nástupiště během stavby).

G. Náklady

Slouží pouze pro potřeby stavebníka. Součástí této části je výkaz výměr s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace.

H. Doklady

Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení.

Projektová dokumentace obsahuje části

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

C. Situace stavby

D. Technologická část

E. Stavební část

F. Zásady organizace výstavby

G. Náklady stavby (pozn. slouží pouze pro potřeby stavebníka)

H. Doklady

I. Geodetická dokumentace

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až I členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Projektová dokumentace pro stavby drah a staveb na dráze se zpracovává v jednom stupni a to na úrovni dokumentace zahrnující jednak projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a jednak projektovou dokumentaci pro provádění stavby s výjimkou vybraných provozních souborů technologické části, které se dopracovávají samostatně jako součást dodávky.

Pokud některá část dokumentace nepřichází v úvahu (např. stavba nemá technologickou část), vypustí se, avšak při zachování označení (např. D. Technologická část - neobsazeno).

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

A. Průvodní zpráva

1. Zpracuje se ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Základní údaje o stavbě

a) údaje o umístění stavby (kategorie dráhy, traťový úsek, obec, lokalizace atd.),

b) stručný popis stavby z hlediska účelové funkce,

c) projektované kapacity stavby včetně základních technických parametrů a údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních,

d) charakteristika území dotčeného stavbou,

e) požadavky na realizaci stavby.

3. Přehled výchozích podkladů

a) členění stavby na provozní soubory a stavební objekty (změny v objektové skladbě),

b) změny v objektové skladbě oproti předchozímu stupni dokumentace, včetně příslušného zdůvodnění.

4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

a) zdůvodnění nezbytnosti stavby na základě zpracovaného a projednaného předchozího stupně dokumentace,

b) zhodnocení dosavadního technického stavu a využití dosavadního majetku,

c) údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby.

5. Předčasné užívaní staveb, prozatímní užívaní staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby

a) údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,

b) seznam dočasných objektů (např. kolejová propojení, (zatímní most, atd.).

6. Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko - bezpečnostní zkoušce

Uvede se seznam tzv. určených technických zařízení a stavebních objektů (např. železniční svršek, mosty trvalé a zatímní atd.).

7. Přehled vlastníků, popřípadě správců hmotných investičních prostředků

Uvede se přehledný seznam vlastníků popřípadě správců hmotných investičních prostředků v členění podle jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí.

8. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby.

9. Členění projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení

Uvede se členění, obsah a rozsah projektové dokumentace.

10. Seznam provozních souborů a stavebních objektů s přímou vazbou na parametry interoperability

Pro posouzení shody s technickými specifikacemi interoperability (u staveb vybrané železniční sítě České republiky) se vypracuje seznam provozních souborů a stavebních objektů, které mají přímou vazbu na některý ze základních nebo dalších závazných parametrů interoperability dle příslušné vyhlášky o provozní a technické propojitelnosti evropského železničního systému. Provozní soubory a stavební objekty budou členěny v tomto seznamu dle „subsystémů“ infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení (subsystém energie bude obsahovat odděleně technologickou a stavební část).

B. Souhrnná část

1. Souhrnná technická zpráva

Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev památkové zóně.

2. Průzkumy a podklady

a) údaje o provedených průzkumech, měření a závěry z nich vyplývající pro zpracování projektu a realizace stavby,

b) vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území,

c) použité geodetické a mapové podklady a podmínky založení vytyčovací sítě polohové a výškové (primárního systému).

3. Ochranná pásma

a) údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech a chráněných územích,

b) stanovení nových ochranných pásem (rozměry a umístění v terénu),

c) údaje o chráněných ložiskových územích a specifikace báňských podmínek pro zpracování návrhu zajištění stavby proti účinkům poddolování (ochranná pásma - dle zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění),

d) údaje o zeleni,

e) údaje o záborech zemědělského a lesního fondu.

4. Koncepce stavby

a) účel stavby (celková koncepce řešení, zdůvodnění navrženého řešení s ohledem na účel stavby, její umístění),

b) přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby,

c) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení,

d) stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých provozních souborech a stavebních objektech, např. užitečné délky kolejí, délky nástupišť, dopravní frekvence, včetně rozčlenění, parkoviště, požadavky na bezbariérové řešení dopravních cest, typ zabezpečovacího zařízení, soustava trakčního vedení, atd.,

e) návrh požadavků na postupné provádění stavby a na postupné uvádění stavby do provozu (užívání) a předpokládané lhůty výstavby,

f) požadavky stavby na zdroje (elektrická energie, voda, plyn - bilance spotřeby energií, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

g) odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci (nároky na vodní hospodářství, vypouštění odpadních vod, včetně souhlasů, ochranná pásma - pásmo hygienické ochrany, povolené kvalitativní a kvantitativní ukazatelé odpadních vod, provozní a havarijní řády, řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení),

h) napojení na dopravní systém (počty stání, dopravní trasy a dopravní frekvence),

i) rozsah náhradní výsadby a ozelenění,

j) bezpečnost práce (zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, způsob omezení rizikových vlivů, bezpečnostní pásma a únikové cesty, ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi),

k) posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby,

l) uvedou se podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady resp. nároky na jejich zabezpečení,

m) uvedou se statické výpočty prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek poškození (zřícení) stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření.

5. Údaje o splnění stanovených podmínek

a) podmínky rozhodnutí o umístění stavby,

b) podmínky posuzování vlivů na životní prostředí,

c) dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů a zdůvodnění případných navržených změn oproti předcházejícímu stupni dokumentace.

6. Příprava pro výstavbu

a) uvolnění staveniště (pozemků i objektů),

b) využití stávajících nebo budovaných objektů,

c) dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby,

d) způsob provedení demolic a místa skládek,

e) likvidace porostů (přesázení, kácení, zužitkování),

f) likvidace škodlivých odpadů (řešit podle druhu odpadu),

g) zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu výstavby,

h) přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků,

i) omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby (odstřel objektu či horniny),

j) výluka dopravy a jiná dopravní omezení (železniční, silniční apod.),

k) omezení v dodávce energií.

7. Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových prostor)

Uvede se celkový rozsah trvalého a dočasného záboru nebo jiného dotčení pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor nebo jejich částí požadovaných pro stavbu.

8. Výjimky z předpisů

Seznam souhlasů, výjimek a úlevových řešení z předpisů, kterými je podmíněno navrhované technické řešení, včetně dokladů o jejich udělení.

9. Provozní a dopravní technologie

Pokud dochází ke změnám oproti předchozímu stupni dokumentace, majících vliv na rozsah železniční infrastruktury a provozu, bude provozní a dopravní technologie aktualizována k datu odevzdání projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení. Podrobně je zpracována provozní a dopravní technologie v průběhu výstavby s přímou vazbou na stavební postupy a s návrhem dopravních a stavebních opatření, jsou-li potřeba.

10. Vliv stavby na životní prostředí

Rozsah zpracování vlivu stavby na životní prostředí v projektové dokumentaci staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení vyplyne z upřesnění a změn v technické části dokumentace oproti předchozímu stupni dokumentace, včetně ochrany proti hluku. Pokud došlo ke změně oproti hlukové studii, která byla součástí přípravné dokumentace, doplní se i hluková studie, biologický průzkum a hodnocení vlivů na životní prostředí v případech, kdy není nařízeno posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

11. Projektová dokumentace staveb z hlediska zapracování všech nezbytných požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany, hygieny a obrany státu, odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních a energetických vedení (ve smyslu § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů).
Uvede se popis s uvedením, jak daný návrh řešení splňuje požadavky příslušných vyhlášek, předpisů a norem (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včetně možných rizik, technické řešení stavby a jejího provozu z hlediska požární ochrany včetně vodních zdrojů, vnějších požárních hydrantů, požární signalizace, požárních stanic nebo zbrojnic apod. Dále charakteristika objektů a provozů z hlediska požární ochrany. Bude uvedeno konkrétní prokázání splnění stanovených a požadovaných podmínek z předchozího stupně dokumentace).
Požární ochrana stavby bude projednána se složkami integrovaného záchranného systému. U tunelů delších než 1000 m bude jako součást projektové dokumentace zpracován „Plán požárně-bezpečnostních zkoušek“, prováděných v rámci zkušebního provozu.

12. Energetické výpočty

a) řeší spotřebu elektrické energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení,

b) řeší zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a navrhuje způsob omezování zpětných vlivů,

c) řeší kontrolu bilance činných a jalových výkonů a navrhuje opatření na zajištění předepsaného účiníku. Výsledky výpočtů je nutno projednat se stavebníkem a následně pak s dodavateli elektrické energie.

13. Protikorozní ochrana

Uvede se ochrana objektů před účinky koroze způsobené bludnými proudy. Z důvodu zamezení negativního ovlivňování především úložných zařízení je nutno zajistit požadavky na korozní průzkum

a) u tratí elektrizovaných stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV, a to jak před započetím stavby (předběžný korozní průzkum a návrh výstavby měřících bodů) tak i před uvedením zařízení do trvalého provozu (dodatečný korozní průzkum),

b) v místě styku stejnosměrné a nezávislé trakce, a to do 5 km od izolovaného styku směrem do trakce nezávislé,

c) v místech styku stejnosměrné a střídavé trakční proudové soustavy do vzdálenosti 5 km od neutrálního pole ve směru tratě napájené střídavou trakční proudovou soustavou,

d) v místech silných stejnosměrných zdrojů (např. městská hromadná doprava).

Na základě zjištěných výsledků korozních průzkumů je nutno předložit řešení ochranných opatření proti účinkům bludných proudů dle platných předpisů. Z důvodu zamezení negativního ovlivňování především úložných zařízení a dále elektrických zařízení, přijímačů je nutno zajistit požadavky na korozní průzkum.

14. Graf dynamického průběhu rychlostí (platí pouze pro celostátní a regionální dráhy)

Upřesní se zpracovaný graf dynamického průběhu rychlostí z předchozího stupně. Vypracuje se pro nejrychlejší osobní vlaky a pro průběžné nákladní vlaky. Obsahuje navržené traťové rychlosti pro klasické soupravy (s nedostatkem převýšení v oblouku do 100 mm a 130 mm) a pro jednotky s naklápěcí skříní, dále stávající traťové rychlosti, popis směrových a sklonových poměrů, včetně jejich staničení, označení polohy dopraven a zastávek. Znázorňuje dynamický průběh rychlosti v návaznosti na sousední traťové úseky (zpracuje se pouze u staveb modernizace a u rekonstrukcí vedoucích ke zvýšení rychlosti).

15. Dopravní opatření

Uvedou se všechna dopravní opatření (drážní a silniční), zejména pak výluky, náhradní doprava, případné objížďky, uzávěry atd.

16. Trvalé a dočasné zábory pozemků ze zemědělského půdního fondu a pozemky určené pro plnění funkcí lesa

Uvede se celkový rozsah trvalého a dočasného záboru pozemků nebo rozsah omezení využívání pozemků v členění dle druhu na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa a odchylky od předchozího stupně.

17. Úspora energie a ochrana tepla

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

18. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Radon (pro potřeby realizace pozemních staveb), agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma, apod.

19. Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby hlediska ochrany obyvatelstva.

20. Bezbariérové užívání

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu,

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením,

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením,

d) seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobku pro tyto osoby, včetně řešení užívání informačních systémů.

C. Situace stavby

Situace stavby je tvořena souhrnnými a přehlednými výkresy stavby, popřípadě architektonickými výkresy stavby nebo význačnými objekty k posouzení souladu řešení stavby s okolní zástavbou nebo krajinou s následujícím členěním.

1. Přehledná situace stavby

Přehledná situace se zpracovává zpravidla v měřítku 1:5000 nebo 1:10000 (popřípadě 1:50000), s vyznačením rozsahu stavby, rozhodujících objektů, případně s vazbami na okolí stavby,určení dopravních tras pro dopravu materiálu na stavbu.

2. Koordinační situace stavby

Koordinační situace stavby se zpracovává obvykle v měřítku 1:1000, u stanic 1:500, u pozemních objektů 1:200 u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200. Koordinační situace stavby slouží i pro potřeby organizace výstavby.

Obsahuje

a) polohopis a výškopis území stavby a jejího nejbližšího okolí s vyznačením hranic pozemků a pozemních staveb a jejich parcelních čísel podle katastru nemovitostí, včetně sousedních pozemků a pozemních staveb, uvede se souřadnicový a výškový systém,

b) polohové a výškové vyznačení veškerého stávajícího dlouhodobého hmotného majetku, včetně všech inženýrských sítí a jiných zakrytých zařízení ověřených jejich vlastníky popřípadě správci,

c) vyznačení obvodu stavby, obvodu staveniště včetně ploch zařízení staveniště,

d) vyznačení ploch pozemků odnímaných z půdního a lesního fondu s rozlišením záboru trvalého a dočasného,

e) vyznačení všech stávajících ochranných pásem a chráněných území a bezpečnostních vzdáleností,

f) vyznačení nově navržených ochranných pásem,

g) vyznačení hranice stávajícího a nového obvodu dráhy,

h) úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích,

i) vyznačení demolic, rušených podzemních a nadzemních inženýrských sítí, případně kácení vzrostlé zeleně,

j) polohové a výškové vyznačení navrhované výstavby všech provozních souborů a stavebních objektů, včetně jejího napojení na stávající stav,

k) legendu se seznamem a čísly všech provozních souborů a stavebních objektů,

l) vyznačení předpokládaných hranic poklesových kotlin (zón ovlivnění) u tunelových staveb.

U staveb se složitým technickým řešením se kromě koordinační situace stavby zpracovávají i koordinační příčné řezy.

3. Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů

a) pokud je to nutné zpracují se výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů, např. zákres detailů bezbariérové kabiny WC a bezbariérové pokladny (přepážky) a detailů hmatového a akustického vedení, včetně frází orientačních majáčků,

b) u stavby, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně, též výkresy půdorysu základů, půdorysu jednotlivých podlaží a střechy, řezů se schematickým vyznačením nosných konstrukcí, úprav vstupů původního i upraveného terénu, v měřítku 1:50.

D. Technologická část

Technologická část se skládá z jednotlivých provozních souborů zpracovaných samostatně. Bližší technické a technologické podrobnosti jsou řešeny vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. Členění dokumentace technologické části je stanoveno následovně, pokud nebude dohodnuto jinak s tím, že součástí příslušného provozního souboru je i zabezpečení přechodného stavu po dobu výstavby (provizorní zabezpečovací zařízení apod.).

1. Obecný seznam technologické části členěné na bázi národních přepisů.

1.1. Zabezpečovací zařízení

a) staniční zabezpečovací zařízení,

b) traťové zabezpečovací zařízení,

c) přejezdové zabezpečovací zařízení,

d) spádovištní zabezpečovací zařízení,

e) dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení,

f) indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol.

1.2. Sdělovací zařízení

a) místní kabelizace,

b) rozhlasové zařízení,

c) integrovaná telekomunikační zařízení,

d) elektrická požární a zabezpečovací signalizace,

e) dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel,

f) zapojení dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a závěsného optického kabelu do provozu,

g) informační systém pro cestující,

h) traťové radiové spojení,

i) jiné sdělovací zařízení.

1.3. Silnoproudá technologie

a) dispečerská řídící technika,

b) technologie rozvoden VVN/VN (energetika),

c) silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven),

d) silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic,

e) technologie transformačních stanic VN/NN (energetika),

f) silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení,

g) provozní rozvod silnoproudu,

h) napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení.

1.4. Ostatní technologická zařízení

a) osobní výtahy, schodišťové výtahy,

b) eskalátory,

c) měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace.

Pro posouzení shody s technickými specifikacemi interoperability (u staveb vybrané železniční sítě České republiky) zpracuje dodavatel dokumentace seznam provozních souborů a stavebních objektů, které mají přímou vazbu na některý ze základních nebo dalších závazných parametrů členěných dle subsystémů „infrastruktura, řízení a zabezpečení, energie". Vzhledem k tomu, že předchozí členění je provedeno na národní bázi, uvádí se i seznam dle zvyklostí členění v Evropské unii.

2. Obecný seznam technologické části členěné dle subsystémů „řízení a zabezpečení, energie“

2.1. Subsystém „řízení a zabezpečení“

2.1.1. Zabezpečovací zařízení

a) staniční zabezpečovací zařízení,

b) traťové zabezpečovací zařízení,

c) přejezdové zabezpečovací zařízení,

d) dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení,

e) indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol.

2.1.2. Sdělovací zařízení

a) místní kabelizace,

b) dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel,

c) traťové rádiové spojení.

2.2. Subsystém „energie“ Silnoproudá technologie

a) technologie rozvoden VVN/VN (energetika),

b) silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven),

c) silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic,

d) technologie transformačních stanic VN/NN (energetika),

e) silnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení,

f) provozní rozvod silnoproudu,

g) napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení. Pozn. Stavební část subsystému „energie“ je obsažena v části E.

3. Projektová dokumentace jednotlivých provozních souborů staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení se skládá z technické zprávy, výkresové části, seznamu prací, dodávek a hlavního materiálu (výkaz výměr), včetně technických specifikací, přičemž z výkresů musí být zřejmý stávající i navrhovaný stav.

3.1. Technická zpráva všech provozních souborů obsahuje

a) popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů provozního souboru,

b) seznam vstupních podkladů,

c) popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů,

d) popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání,

e) odůvodnění případných výjimek daného provozního souboru z předpisů a odchylek od předchozího stupně dokumentace,

f) údaje o splnění daných podmínek předchozího stupně dokumentace k předmětnému provoznímu souboru,

g) návaznost na ostatní provozní soubory a stavební objekty,

h) ochranu před nebezpečným dotykovým napětím,

i) stavebně montážní postupy výstavby,

j) výpočet spotřeby elektrické energie, či jiných médií,

k) potřebné výpočty nezbytné pro zdůvodnění navrhovaného řešení, pokud nejsou součástí části B (souhrnná část),

l) přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.,

m) shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část,

n) shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání,

o) seznam vstupních podkladů.

Pokud není nutno vzhledem k věcnému charakteru některý z bodů a) až o) akceptovat, je možno jej vypustit.

3.2. Výkresy

3.3. Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu (slouží pouze pro potřebu stavebníka)

E. Stavební část

Stavební část se skládá z jednotlivých stavebních objektů zpracovaných samostatně.

Bližší technické a technologické podrobnosti jsou řešeny vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecný seznam stavební části členěné na bázi národních předpisů.

1.1. Inženýrské objekty

a) kolejový svršek a spodek,

b) nástupiště,

c) přejezdy,

d) mosty, propustky a zdi,

e) ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty),

f) potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace),

g) tunely,

h) pozemní komunikace,

i) kabelovody, kolektory,

j) protihlukové objekty.

1.2. Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů

a) pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové),

b) zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích,

c) individuální protihluková opatření,

d) orientační systém,

e) demolice,

f) zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, požární vodovod,

g) vytápění,

h) vzduchotechnická zařízení,

i) informační systém veřejné části výpravních budov,

j) umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody,

k) hromosvody,

l) vnitřní slaboproudé rozvody,

m) vnitřní vybavení budov (interiér),

n) vnější vybavení budov.

1.3. Trakční a energetická zařízení

a) trakční vedení,

b) napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část,

c) spínací stanice - stavební část,

d) ohřev výměn (elektrický, plynový),

e) elektrické předtápěcí zařízení,

f) rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů,

g) ukolejnění kovových konstrukcí,

h) vnější uzemnění.

Pro posouzení shody s technickými specifikacemi interoperability (u staveb vybrané železniční sítě České republiky) zpracuje dodavatel dokumentace seznam provozních souborů a stavebních objektů, které mají přímou vazbu na některý ze základních nebo dalších závazných parametrů členěných dle subsystémů „infrastruktura, řízení a zabezpečení, energie“. Vzhledem k tomu, že předchozí členění je provedeno na národní bázi, uvádí se i seznam dle zvyklostí členění v Evropské unii.

2. Obecný seznam stavební části členěné dle subsystémů „infrastruktura, energie“

2.1. Subsystém „infrastruktura“

2.1.1. Inženýrské objekty

a) kolejový svršek a spodek,

b) nástupiště,

c) přejezdy,

d) mosty, propustky a zdi,

e) tunely,

f) protihlukové objekty.

2.1.2. Pozemní stavební objekty

a) zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích,

b) individuální protihluková opatření.

2.2. Subsystém „energie“

Trakční a energetická zařízení

a) trakční vedení,

b) ohřev výměn (elektrický, plynový),

c) elektrické předtápěcí zařízení,

d) rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů,

e) ukolejnění kovových konstrukcí,

f) vnější uzemnění.

Pozn. Technologická část subsystému „energie“ je obsažena v části D.

3. Projektová dokumentace jednotlivých stavebních objektů staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení se skládá z technické zprávy, výkresové části a výkazu výměr, přičemž z výkresů musí být zřejmý dosavadní i navrhovaný stav. Součástí dokumentace mohou být statické a dynamické výpočty hlavních a rozhodujících stavebních konstrukcí, které se uvedou ve výpočtech příslušného stavebního objektu.

3.1. Technická zpráva všech stavebních objektů obsahuje

a) popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů zadavatele a stavebního objektu,

b) seznam vstupních podkladů,

c) popis navrženého technického řešení a technických parametrů a jeho zdůvodnění,

d) statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a předpisy vyžadována,

e) kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného řešení,

f) souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy požadován,

g) doložení výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně dokumentace,

h) přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

i) shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část,

j) shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání (správce pozemní komunikace, policie České republiky, hasičský záchranný sbor, správci vodotečí atd.),

k) průkaz o zapracování výsledků doplňujících průzkumů,

l) návaznost na ostatní stavební objekty a provozní soubory (průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých stavebních objektů, návaznost na jiné - související, cizí, výhledové investice),

m) údaje o splnění podmínek daných schvalovacím řízením k jednotlivým stavebním objektům předchozího stupně dokumentace,

n) na poddolovaných územích je nutné technickou zprávu doplnit průkazem a řešením stavu únosnosti,

o) požadavky na geotechnický monitoring,

p) požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů,

q) řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pokud není nutno vzhledem k věcnému charakteru některý z bodů a) až q) akceptovat, je možno jej vypustit.

3.2. Výkresová část

3.3. Výkazy výměr (slouží pouze pro potřebu stavebníka)

F. Zásady organizace výstavby

Organizace výstavby se vypracuje pro celou stavbu. Navrhuje optimální organizaci stavby z hlediska požadavků stavebníka a jeho omezujících podmínek. Musí být minimalizován negativní vliv provádění stavby na životní prostředí. Organizace výstavby řeší vazby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů na ostatní části stavby, přístupy na staveniště a nabízí v úvahu přicházející plochy pro zařízení staveniště. U rozsáhlých, nebo technicky náročných částí stavby je možno, na základě požadavku stavebníka, vypracovat samostatné postupy výstavby objektů (např. velkých mostů, tunelů, rozsáhlých kolejišť).

Obsah jednotlivých částí dokumentace

1. Technická zpráva

a) charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště, včetně zajištění základních podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm,

b) využití stávajících nebo budovaných objektů,

c) možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, telekomunikace, dopravní sítě,

d) dopravní trasy (případné zřízení nových sjezdů z komunikací a návrhy dopravních opatření) musí být projednány s příslušnými orgány (Policie České republiky, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, atd.),

e) zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně,

f) údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadující bezpečnostní opatření,

g) vliv provádění stavby na životní prostředí,

h) popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby,

i) postupné uvádění do provozu,

j) požadavky na výluky veřejné dopravy,

k) pro stavby umístěné v zátopovém území se upřesní povodňový a havarijní plán, pokud dojde ke změnám oproti projednanému povodňovému plánu z předchozího stupně dokumentace,

l) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

m) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

n) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

o) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Výkresy

Údaje potřebné pro organizaci výstavby jsou zakresleny v situaci, která vychází z koordinační situace stavby (část C). Zejména jsou uvedeny následující údaje, obvod staveniště, včetně ploch zařízení staveniště, vjezdy na staveniště, zdroje vody a energií. Projekt ozelenění (vegetačních úprav), včetně výkresu.

3. Časový postup prací

Bude navržen podle rozsahu a složitosti stavby ve dnech nebo týdnech. Časový plán musí postihnout všechny návaznosti technologických postupů, prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů a celkové lhůty výstavby.

4. Schéma stavebních postupů

Zpracovává se zejména při stavbě nebo rekonstrukci kolejiště stanic a u staveb, kde budou vyžadovány výluky kolejí nebo vypnutí zabezpečovacího zařízení.

5. Bilance zemních hmot

Součástí dokumentace je též bilance zemních hmot, obsahující stanovení vlastností a objemu zemních hmot vyzískaných stavbou, hmot potřebných pro stavbu, posouzení využitelnosti vyzískaných hmot a přesuny hmot. Zpracovává se vždy. U staveb s jednoduchými poměry (kde se nepředpokládá přesun hmot mezi jednotlivými stavebními objekty) postačí výkaz výměr příslušných stavebních objektů. U staveb, kdy se uvažuje s využitím vyzískaných zemních hmot a jejich převozy mezi jednotlivými stavebními objekty, se dále zpracuje hmotníce, zohledňující též kvalitu a využitelnost materiálů a postup výstavby. Součástí hmotníce je též znázornění převozů na mezideponie. Součástí dokumentace je dále rozptylová studie, stanovující vytížení místních a účelových komunikací stavbou.

G. Náklady stavby

Slouží pouze pro potřeby stavebníka, součástí této části je výkaz výměr s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace.

H. Doklady

a) přehled subjektů, se kterými byla projektová dokumentace projednána v průběhu zpracování,

b) územní rozhodnutí,

c) doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas Drážního úřadu,

d) souhlas odborných útvarů stavebníka s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,

e) doklady o projednání se stavebníkem a odbornými útvary stavebníka,

f) závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení,

g) vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí,

h) doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty,

i) situace stávajících inženýrských sítí ověřené jejich vlastníky, které nejsou součástí předchozího stupně dokumentace a vyplynuly z podrobného řešení projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení, popřípadě vyjádření správců sítí jsou-li starší než 2 roky,

j) bude-li dodavatel projektu zajišťovat prohlášení o shodě notifikovanou osobou (u staveb vybrané železniční sítě České republiky), je tento doklad součástí dokladové části.

I. Geodetická dokumentace

Geodetická dokumentace je součástí jen vybraných souprav dokumentace a člení se na tyto části.

1. Technická zpráva

2. Majetkoprávní část

3. Návrh vytyčovací sítě

4. Koordinační vytyčovací výkres

5. Obvod stavby

6. Geodetické a mapové podklady

Příloha č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby.

Projektová dokumentace obsahuje části

D. Technologická část

E. Stavební část

Body A, B, C a F, G, H, I jsou neobsazeny.

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části D a E členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

D. Provozní soubory

Projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení - příloha č. 5 této vyhlášky.

E. Stavební objekty

Projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení - příloha č. 5 této vyhlášky.

Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části 1. a 2. členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Projektová dokumentace pro stavby drah a staveb na dráze se zpracovává v jednom stupni a to na úrovni dokumentace zahrnující jednak projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení a jednak projektovou dokumentaci pro provádění stavby s výjimkou vybraných provozních souborů technologické části, které se dopracovávají samostatně jako součást dodávky.

1. Společné zásady

1.1. Projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební objekty, případně provozní (technologické) soubory, pokud se ve stavbě vyskytují; vychází se z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Zpracovávají se pouze ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, které nejsou shodné s projektovou dokumentací podle přílohy č. 5 této vyhlášky.

1.2. Součástí dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pokud je pro podrobnosti nutné zpracovat některou z těchto dokumentací, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby výslovně uveden.

1.3. Bližší technické a technologické podrobnosti jsou řešeny vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

2. Technická zpráva

Zpracovává se ve stejné skladbě a členění jako v projektové dokumentaci staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení -příloha č. 5 této vyhlášky (část D a E), z níž příslušné údaje přebírá s tím, že se

a) zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci,

b) zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení,

c) stanovují podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav,

d) případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy.

3. Výkresová část

Zpracovává se v přiměřeném měřítku dle účelu (např. vytyčovací výkresy se seznamem souřadnic a nadmořských výšek hlavních bodů, atd.).

a) výkresy podrobností, detaily konstrukcí,

b) výkresy nestandardních výrobků, jako jednoznačný podklad pro dodavatele,

c) podrobné výkresy stavebních a montážních postupů včetně pomocných a podpěrných konstrukcí,

d) výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1:50, včetně potřebných detailů,

e) projekt ozelenění (vegetačních úprav), včetně výkresu.

4. Výkazy výměr

Upřesnění výkazu výměr.

5. Výpočty

Zpracovávají se v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě.

Příloha č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro ohlášení stavby

Projektová dokumentace obsahuje části

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Výkresová část

D. Zásady organizace výstavby

E. Doklady

Jestliže je stavba technicky jednoduchá, neovlivňuje okolní území a stavby, je možné projektovou dokumentaci zjednodušit sloučením obsahu A. Průvodní zprávy, B. Souhrnné technické zprávy a D. Zásad organizace výstavby do jedné části označené A. Průvodní a technická zpráva. Výkresová část se označí písmenem B. a může obsahovat jen situaci vhodného měřítka se zákresem umístění stavby. Doklady se zařadí do části označené C. nebo se zařadí do části A.

Závazné je členění projektové dokumentace a označení jejich částí. Obsah jednotlivých částí se použije přiměřeně k druhu, významu a rozsahu stavby, stavebně technickému provedení, účelu a době životnosti stavby.

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaj e

a) označení stavby,

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

2. Údaje o umístění stavby

a) obec, kraj, katastrální území,

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu,

c) dopravní a technická infrastruktura v území.

3. Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení),

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů,

c) věcné a časové vazby na okolí,

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby,

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

B. Souhrnná technická zpráva

Obsahuje

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, jev památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability,

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí,

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby,

f) zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

g) podklady pro vytýčení stavby.

C. Výkresová část

Výkresovou část tvoří

a) přehledná situace umístění stavby a širších vztahů zakreslená do mapového podkladu v měřítku 1:5000 až 1:50000, tato situace se vypracuje jako samostatná příloha nebo se umístí na volném místě na situaci stavby,

b) situace stavby v měřítku 1:1000 nebo 1:500, u rozsáhlých staveb v měřítku 1:5000 nebo 1:2000; zobrazuje se současný stav území (nebo se použije jako podklad snímek mapy), navrhovaná stavba, vazby na okolí, dotčená ochranná pásma a dopravní a technická infrastruktura, včetně úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

c) jestliže to povaha stavby vyžaduje, vypracují se vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 nebo 1:100, charakteristické příčné řezy 1:100 nebo 1:200 a detaily navržených konstrukcí v měřítku 1:20, 1:50 nebo 1:100; taková dokumentace se pro stavbu, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně zpracuje v měřítku 1:50 nebo 1:20.

D. Zásady organizace výstavby

Obsahuje

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení,

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů,

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí,

d) popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci.

E. Doklady

Stanoviska dotčených orgánů, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace.

Příloha č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Projektová dokumentace obsahuje části

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Stavební část

D. Technologická část

E. Zásady organizace výstavby

F. Doklady

Závazné je členění projektové dokumentace a označení jejich částí. Obsah jednotlivých částí a dokumentů se použije přiměřeně s ohledem na kategorii a třídu pozemní komunikace, druh a dopravní význam stavby (objektu), její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu životnosti stavby.

Společné zásady

1. Projektová dokumentace určuje prostorové řešení stavby, její členění, rozměry a druhy konstrukcí a technologické vybavení. Navrhuje účelové, stavebně technické a ekonomické řešení stavby splňující podmínky na její provedení, budoucí užívání a údržbu.

2. Projektová dokumentace musí

a) být zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,

b) splňovat obecné požadavky na výstavbu a užívání stavby včetně bezbariérového užívání,

c) řešit provedení změn dotčených současných staveb dopravních a technických infrastruktur a/nebo napojení na ně,

d) řešit přístup na stavbu a technické a hospodárné provedení stavby,

e) být úplná, přehledná a zpracována oprávněnou osobou,

f) obsahovat i způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

3. Členění stavby pozemní komunikace na stavební objekty a provozní soubory a jejich označení

Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad

a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty a provozní soubory,

b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,

c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,

d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům.

4. Pro řazení a číslování se použije následující základní členění

Číselná řadaSkupina objektů
000Objekty přípravy staveniště
100Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200Mostní objekty a zdi
300Vodohospodářské objekty
400Elektro a sdělovací objekty
500Objekty trubních vedení
600Objekty podzemních staveb
650Objekty drah
700Objekty pozemních staveb
800Objekty úpravy území
900Volná řada objektů

Poznámky k jednotlivým řadám

4.1. Řada 000 - Objekty přípravy staveniště

Do této skupiny objektů se zařazují především bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné práce (placené) spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovacích prací, např. dočasné oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích, trhací práce při přípravě staveniště, stavební jámy a pod.

4.2. Řada 100 - Objekty pozemních komunikací

Tato řada obsahuje vedle předmětné pozemní komunikace a jejích křižovatek všechny další objekty pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné pozemní komunikace, tj. dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace, samostatné cyklistické stezky atd. Do této skupiny objektů se dále zařadí součásti pozemní komunikace (s výjimkou těch, které jsou obsaženy v samostatných řadách, např. mosty a tunely) a vybavení pozemní komunikace, tj. zejména dopravní značky, světelné signály, trvalé oplocení pozemní komunikace, propustky, únikové zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění atd. Samostatnými objekty pozemní komunikace mohou také být objížďky a dopravní opatření a zesilování existujících pozemních komunikací pro odkloněnou veřejnou dopravu a staveništní dopravu, případně odstranění následků těchto doprav provedené po ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou i objekty údržbového příslušenství.

4.3. Řada 200 - Mostní objekty a zdi

Řada 200 obsahuje všechny druhy mostních objektů (kromě propustků), opěrné a zárubní zdi.

4.4. Řada 300 - Vodohospodářské objekty

Do řady 300 se zařadí zejména objekty odvodnění pozemní komunikace (kanalizace, dešťové usazovací nádrže), úpravy nebo výstavba vodních toků, vodních nádrží, retenčních nádrží a závlahových zařízení, vodovodů a studní.

4.5. Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty

Řada 400 obsahuje objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních silnoproudých a slaboproudých vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení dopravního provozu apod.

4.6. Řada 500 - Objekty trubních vedení

Do této skupiny objektů se zařadí úpravy nebo výstavby plynovodů, parovodů, produktovodů a jiných vedení.

4.7. Řada 600 - Objekty podzemních staveb

Skupina objektů podzemních staveb zahrnuje tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další podzemní zařízení. Tyto typy speciálních objektů vyžadují s ohledem na jejich složitost další členění na podobjekty, které se označí dalším dvojčíslím za pomlčkou za základním číslem objektu (např. 600-08).

4.8. Řada 650 - Objekty drah

Do této řady se začlení všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního úřadu (stavby dráhy a na dráze).

4.9. Řada 700 - Objekty pozemních staveb

Tato skupina objektů zahrnuje objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo příslušenstvím pozemní komunikace nebo slouží motoristům, případně jsou vyvolány stavbou pozemní komunikace. Patří sem zejména budovy a jejich příslušenství na odpočívkách, cestmistrovství, celnice a objekty policie. Do řady 700 se zařadí také protihlukové clony (kromě valů), protihlukové stavební úpravy budov a trvalé oplocení cizích pozemků. K příslušným budovám nebo skupinám určitého zařízení se přiřadí odpovídající provozní soubory a související objekty ostatních druhů, které kompletují zařízení.

4.10. Řada 800 - Objekty úpravy území

Do řady 800 se zařadí objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně odhumusování, humusování, výsadby rostlin a dřevin a úprav ploch po výstavbě.

4.11. Řada 900 - Volná řada objektů

Tato řada je vyhrazena pro případný druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do předcházejících řad.

Vhodnost řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů předřadit další číselné označení (např. jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby).

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

a) označení stavby,

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

2. Základní údaje o stavbě

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění,

b) předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby,

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán),

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití,

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí,

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby,

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,

d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje),

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum,

f) diagnostický průzkum konstrukcí,

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,

h) klimatologické údaje (převládající směr větru,výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti),

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev památkové zóně.

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby)

a) způsob číslování a značení,

b) určení jednotlivých částí stavby,

c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

5. Podmínky realizace stavby

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků,

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti,

c) zajištění přístupu na stavbu,

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.),

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

7. Předávání částí stavby do užívání

a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání,

b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro

8.2.1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění trasy,

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.

8.2.2. Mostní objekty a zdi

a) výčet objektů a zdí,

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje (rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory), základní technické řešení a vybavení, druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, postup a technologie výstavby.

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace

Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

b) technické vybavení tunelu,

c) navržená technologie výstavby,

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

c) veřejné osvětlení,

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

e) clony a sítě proti oslnění.

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů,

b) základní charakteristiky,

c) související zařízení a vybavení,

d) technické řešení,

e) postup a technologie výstavby.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

a) rozsah dotčení,

b) podmínky pro zásah,

c) způsob ochrany nebo úprav,

d) vliv na stavebně technické řešení stavby.

11. Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

a) bourací práce,

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada,

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

g) zásah do jiných pozemků,

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

a) všechny druhy energií,

b) telekomunikace,

c) vodní hospodářství,

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy

a) ochrana krajiny a přírody,

b) hluk,

c) emise z dopravy,

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby,

f) nakládání s odpady.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita,

b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích),

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

d) splnění požadavků dotčených orgánů.

B. Souhrnné řešení stavby

1. Celková (přehledná) situace stavby

Celková situace zahrnuje uspořádání stavby nebo souboru staveb na mapovém podkladě se zachycením širších vztahů v projektované oblasti. Měřítko této situace se zvolí v závislosti na rozsahu stavby a poměrů území. Obvykle se použije měřítko 1:5000, 1:10000 nebo 1:50000.

2. Situace stavby (koordinační)

Zpracuje se jako situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, včetně sousedních pozemků, existujících staveb, nadzemních vedení a podzemních sítí technické infrastruktury včetně vyznačení ochranných pásem a vrstevnic zobrazujících členitost terénu. Do tohoto upraveného podkladu se zakreslí polohopisné i základní výškové řešení stavby a obvod staveniště. Tento zákres vyznačí jednoznačné řešení stavby v členění na navržené stavební objekty a provozní soubory, včetně účinků a vazeb na okolí, tj. zejména připojení na dopravní a technické infrastruktury, přeložky a úpravy dotčených nadzemních i podzemních sítí, úpravy a demolice budov, úpravy terénu a pozemků, úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, přístupy na stavbu a připravované stavby jiných stavebníků. Volba měřítka závisí na složitosti stavby, použije se obvykle měřítko 1:2000, 1:1000 nebo 1:500. Situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření polohového řešení stavby a její výstavby.

3. Geodetický koordinační výkres

Samostatný geodetický koordinační výkres se dokladuje v případě, když se nevyhotovuje geodetická dokumentace jako zvláštní příloha projektové dokumentace. Výkres obsahuje zákres os s vyznačením staničení a hlavních bodů komunikací a osy a hlavní body ostatních stavebních objektů, pokud jejich stabilizovaná síť vytyčovacích bodů je rovněž vyznačena na výkresech. Na výkrese nebo v jiné příloze projektové dokumentace se uvedou souřadnice všech vyznačených bodů. Pokud by geodetický koordinační výkres neobsahoval více podrobností, než se uvedlo na koordinační situaci, je možno tento výkres vypustit.

4. Bilance zemních prací

Tato příloha obsahuje bilanci výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby. Určí se množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku. Vyhodnotí se případný nedostatek materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů. Provede se bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin.V případě, že je to požadováno příslušným orgánem ochrany zemědělské půdy, vypracuje se plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.

5. Celkové vodohospodářské řešení

Jestliže stavba obsahuje více vodohospodářských objektů, které posuzuje příslušný vodoprávní úřad, je možné tyto objekty zařadit do samostatné přílohy.

6. Bezbariérové užívání

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu,

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením,

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením,

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení.

C. Stavební část

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která se zařadí v projektové dokumentaci do souboru C. Stavební část. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle bodu 3. a 4. kapitoly Společné zásady.
Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní objektové skladbě

1. Objekty pozemních komunikací

1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu,

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.),

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

i) vazba na případné technologické vybavení,

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

1.2. Výkresy

1.2.1. Situace pozemní komunikace

Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v části B. Tam, kde není dostatečně zřejmé řešení objektu z této situace, přiloží se samostatná situace objektu (výřez situace stavby) ve větším měřítku. Situace musí obsahovat schématický zákres úprav pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

1.2.2. Podélný profil

Vypracuje se zpravidla v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku s desetinásobným převýšením. Obvykle se volí měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200. Pro jednoduchá technická řešení je možno použít měřítko 1:5000/500.

1.2.3. Vzorové příčné řezy

Vykreslí se charakteristické, případně odlišné úseky pozemní komunikace (zářez, výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek) v měřítku 1:50 nebo 1:100 s ohledem na šířku silniční koruny a místní podmínky.

Zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů.

1.2.4. Charakteristické příčné řezy

Tyto příčné řezy mají zobrazit začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakteristických místech. Vypracují se v měřítku 1:100 nebo 1:200.

1.2.5. Schematické řešení křižovatek

Složitější křižovatky, jejichž podrobnější zákres do situace pozemní komunikace (viz C -1.2.1.) by byl nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku situace pozemní komunikace nebo větším. V případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo nepříznivé terénní podmínky), vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví.

1.2.6. Výkresy obslužných zařízení

Zpracují se v případech, jestliže jsou součástí objektu pozemní komunikace, jedná se o zastávky linkové osobní dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí zobrazovat jednoznačně stavebně technické řešení. Měřítko volí projektant s přihlédnutím k povaze zařízení. Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů vyhrazených míst pro vozidla Ola sklonů u přechodů.

1.2.7. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Výkresy navržených dopravních značek a uvedených zařízení se vypracují v měřítku situace pozemní komunikace nebo jiném měřítku jako samostatné výkresy. Pouze u jednoduchých řešení se dopravní značení a všechna další dopravní zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní komunikace. Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů hmatového a akustického vedení a frází orientačních majáčků.

1.2.8. Souřadnice hlavních bodů

V této příloze se uvedou souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznačeny v koordinační situaci, přiloží se samostatný geodetický výkres s jejich zákresem. Tato příloha se vypracuje, pokud uvedené údaje nejsou součástí geodetického koordinačního výkresu v části B.

1.2.9. Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace do fotografií a vizualizaci.

2. Mostní objekty a zdi

2.1. Technická zpráva

2.1.1. Identifikační údaje mostu

a) stavba a objekt číslo,

b) název mostu,

c) evidenční číslo mostu,

d) katastrální území, obec, kraj,

e) stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

f) uvažovaný správce mostu, nadřízený orgán,

g) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, hlavní inženýr projektu, zodpovědný projektant, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji,

h) pozemní komunikace (návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo),

i) bod křížení (všechna křížení na délce mostu),

j) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy,

k) staničení přemosťované překážky (plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.),

l) úhel křížení (všech překážek),

m) volná výška (podjezdu, podchodu, plavební výška).

2.1.2. Základní údaje o mostu

a) charakteristika mostu,

b) délka přemostění,

c) délka mostu,

d) délka nosné konstrukce,

e) rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u presýpaných konstrukcí,

f) šikmost mostu,

g) volná šířka mostu,

h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku,

i) šířka mostu,

j) výška mostu nad terénem,

k) stavební výška,

l) plocha nosné konstrukce mostu,

m) zatížení a zatížitelnosti mostu.

2.1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění

a) návaznost projektvé dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky (podklady) na jeho řešení,

b) charakter přemosťované překážky (převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.),

c) územní podmínky,

d) geotechnické podmínky.

2.1.4. Technické řešení mostu

a) popis nosné konstrukce mostu,

b) údaje o založení a spodní stavbě mostu,

c) vybavení mostu,

d) statické a hydrotechnické posouzení,

e) cizí zařízení na mostě,

f) řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům,

g) požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring),

h) požadované zatěžovací zkoušky.

2.1.5. Výstavba mostu

a) postup a technologie stavby mostu,

b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby (přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.),

c) související (dotčené) objekty stavby,

d) vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.).

2.1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů

a) vytyčovací údaje,

b) prostorové uspořádání a geometrie mostu,

c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce,

d) hydrotechnické výpočty.

2.1.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

2.2. Výkresy

a) situace mostního objektu v měřítku 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty stavby pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

b) půdorys v měřítku 1:100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500),

c) podélný řez v měřítku 1:100 (1:250, 1:500) nebo u směrově rozdělených komunikací oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny, povodňových hladin (zpravidla Q 100), hladiny návrhového průtoku, směrových a sklonových poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,

d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50,

e) příčné řezy v měřítku 1:100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně s pohledem na podpěry,

f) vytyčovací schéma v měřítku 1:100 (1:250, 1:500),

g) výkres tvaru podpěry v měřítku 1:50,

h) výkres tvaru opěr a křídel v měřítku 1:50,

i) schéma technologie výstavby.

Projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci.

3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace

3.1. Technická zpráva

a) základní identifikační údaje,

b) popis charakteristik objektu,

c) zdůvodnění funkčního a technického řešení (včetně provozních údajů a instalovaných výkonů),

d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient,

e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,

f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací (na provoz a údržbu),

g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,

h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům.

3.2. Hydrotechnické výpočty

a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek,

b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží,

c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů.

3.3. Statické výpočty

a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti,

b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže a případného vyztužení.

3.4. Výkresy

a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak plánovaných v měřítku shodném se situací objektů pozemní komunikace,

b) hydrotechnická situace - pouze tehdy, vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických výpočtů,

c) podélný profil v doporučeném měřítku 1:1000/100, měřítko ve směru osy x má odpovídat měřítku situace,

d) vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí nebo rigolů a příkopů,

e) výkresy aplikovaných typových, nebo atypických objektů.

3.5. Doklady týkající se objektů.

4. Objekty osvětlení pozemní komunikace

4.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu,

b) stručný stavebně technický popis celého zařízení,

c) typ stožárů a svítidel,

d) světelně technický výpočet,

e) napojení na rozvodnou síť NN.

4.2. Výkresy

a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů a kabelových rozvodů a určení polohy zařízení v souřadnicích,

b) vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v měřítku vzorového příčného řezu pozemní komunikace,

c) výkresy stožárů se svítidlem.

4.3. Doklady týkající se objektů

5. Objekty podzemních staveb

5.1. Technická zpráva

5.1.1. Všeobecná část

a) identifikační údaje,

b) členění objektů,

c) vazby na okolní výstavbu.

5.1.2. Technická část

a) vyhodnocení dosud provedených geotechnických průzkumů, podrobný popis geotechnických podmínek s ohledem na použitou tunelovou metodu, rozdělení horninového masivu na kvazihomogenní celky včetně doporučených hodnot geotechnických parametrů,

b) stanovení postupu (způsobu) výstavby včetně návrhu technologických tříd výrubu, očekávané hodnoty deformací dočasného ostění pro jednotlivé technologické třídy výrubu,

c) návrh na likvidaci důlních vod, ochrana díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, ochrana díla při povodních,

d) ochrana díla proti vnějším vlivům (bludné proudy, agresivní prostředí),

e) požární bezpečnostní řešení v rozsahu vyhlášky o požární prevenci,

f) bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m,

g) písemnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,

h) doklady, protokol o stanovení prostředí,

i) komplexní geotechnický monitoring včetně popisu varovných stavů,

j) staveniště a provádění výstavby, nároky na zkušební provoz, přehled budoucích provozovatelů a uživatelů, nároky na výcvik budoucích pracovníků,

k) popis objektové skladby i s ohledem na možnost použití observační metody,

l) požadavky na bezbariérové užívání stavby.

5.2. Výkresy

a) celková situace stavby v měřítku 1:5000,

b) koordinační situace v měřítku 1:500 s označením stavebních objektů a provozních souborů, včetně zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, vedení inženýrských sítí (včetně provizorních) a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

c) koordinační situace v místě portálů v měřítku 1:200 se zakreslením tras kabelovodů, kanalizací, drenáží, jímek, provoznětechnických objektů, rozsah stavebních jam,zpětných zásypů apod.,

d) vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 se znázorněním geometrických vztahů mezi průjezdným průřezem a konstrukcí ostění, technickým vybavením tunelu apod.,

e) charakteristické řezy s geotechnickými údaji včetně rozsahu poklesové zóny a zakreslením objektů a sítí v nadloží v měřítku 1:100 (1:200),

f) podélné profily s geotechnickými údaji a prognózou rozdělení raženého úseku tunelu na technologické třídy výrubu v měřítku 1:500/50 (1:200/200) v zastavěném území,

g) výkres technologických tříd výrubu (délka záběru, členění plochy výrubu, schéma kotvení pro jednotlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, skladba dočasného ostění, typy a délky kotev a sítí, dimenze výztužných rámů, maximální odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření prováděná v předstihu před ražbou atd.) včetně tabulky výkazu materiálu pro jednotlivé technologické třídy výrubu na 1 záběr a 1 m tunelu,

h) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu úpravy a odvedení drenážních vod,

i) výkresy požární ochrany, situace dojezdů k požárnímu zásahu,

j) výkresy jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,

k) koordinační a technologické schéma vybavení tunelu,

l) situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení zařízení staveniště zhotovitele.

5.3. Statická část

a) podklady,

b) rozsah výpočtu dočasného ostění a průkaz dimenzí,

c) rozsah výpočtu definitivního ostění včetně průkazu dimenzí hloubených úseků,

d) statický výpočet dočasného ostění dle jednotlivých etap a pro jednotlivé technologické třídy výrubu, statický výpočet definitivního ostění dle charakteru použitých konstrukcí.

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku

6.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu,

b) popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na typ zařízení a způsob a charakter rozvodů,

c) způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby,

d) typy navržených zařízení,

e) stanovení hlavních předpisů, které byly v dokumentaci použily a podle kterých je nutné provádět montáž,

f) návrh komplexních zkoušek,

g) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká,

h) požadavky na údržbu zařízení.

6.2. Výkresy

a) zákres umístění zařízení a přístup k němu v měřítku situace pozemní komunikace, zakreslení navrženého zařízení do půdorysu v doporučeném měřítku 1:100 nebo 1:50,

b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a logickou polohu jednotlivých koncových prvků,

c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany,

d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,

e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.

6.3. Doklady týkající se objektů

7. Objekty drah

Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo jí vyvolanou, které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně zařízení na dráze, se zhotoví v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 5 této vyhlášky.

8. Objekty pozemních staveb

Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních staveb se vypracují v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

9. Ostatní stavební objekty

Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

D. Technologická část

Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní komunikace a jejích součástí. Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.

Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části.

1. Technická zpráva

a) identifikace stavebníka/objednatele, projektanta/zhotovitele dokumentace a předmětu provozního souboru,

b) výchozí podklady,

c) skladba technologického zařízení, jeho účel, popis a základní parametry,

d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí,

e) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných medií, včetně požadavků a míst napojení.

2. Výkresy

a) výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování (půdorysy, řezy, pohledy a konstrukční detaily),

b) výkresy a schémata připojení na media, místa připojení, ochranná zařízení,

c) měřítko výkresů se zvolí v závislosti na druhu a rozsahu provozního souboru.

E. Zásady organizace výstavby

Tato část projektové dokumentace se vypracuje pro celou stavbu s tímto obsahem

1. Technická zpráva

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

c) zásady návrhu zařízení staveniště,

d) návrh postupu a provádění výstavby,

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí,

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm,

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2. Výkresy

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. Vypracuje se zejména

a) přehledná situace s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napoj ovacích míst zdrojů a dopravních tras, tato situace se vypracuje obvykle v měřítku 1:5000 nebo 1:10000,

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění provizorních objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy, které přicházejí v úvahu pro konkrétní stavbu, tato situace se vypracuje pro složitější a stavebně komplikované stavby, u menších a nebo technicky jednoduchých staveb je možné vypracovat pouze jednu situaci, která bude obsahovat všechny potřebné údaje,

c) harmonogram výstavby s návrhem věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby.

Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy části C.

F. Doklady

Stanoviska dotčených orgánů, posudky, podklady a výsledky konzultací a projednání vedených v průběhu zpracovávání projektové dokumentace.

Příloha č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro provádění stavby

Projektová dokumentace obsahuje části

A. Souhrnné řešení stavby

B. Stavební část

C. Technologická část

U staveb malého rozsahu prací nebo jednoduchých staveb je možné zařadit výkresy souhrnného řešení do stavební části. Pro tyto stavby má dokumentace toto členění

A. Stavební část

B. Technologická část

Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.

Závazné je členění projektové dokumentace a označení jejích částí. Obsah jednotlivých dokumentů se použije přiměřeně s ohledem na kategorii a třídu pozemní komunikace, druh a význam stavby (objektu), její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu životnosti stavby.

Společné zásady

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby pozemních komunikací určuje požadavky na stavbu pozemních komunikací z technických a výsledných kvalitativních hledisek. Musí být vypracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby.

2. Při vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby se musí dodržet návrh stavby určený projektovou dokumentací pro ohlášení stavby podle přílohy č. 7 této vyhlášky nebo projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle přílohy č. 8 této vyhlášky ověřenou ve stavebním řízení a požadavky stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí. Projektová dokumentace pro provádění stavby vyžaduje zpravidla dopracování návrhu stavby v projektové dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení upřesněním technických a kvalitativních požadavků potřebných pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb.

3. Projektová dokumentace pro provádění stavby je dokument, který je určen pro zhotovitele stavby. Projektová dokumentace pro provádění stavby určuje zhotoviteli stavby co má zhotovit a v jaké kvalitě. Tyto požadavky musí být jednoznačné a dostatečně určující. Tento dokument se zařazuje do zadávací dokumentace jako projektová dokumentace ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby vychází z členění stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení (viz příloha č. 8 případně č. 7 této vyhlášky). Dodrží se rozdělení stavby na objekty a na případné úseky (dílčí stavby). U velkých a rozsáhlých staveb může objednatel stavbu rozdělit na části, které zadá různým zhotovitelům. V tomto případě do jednotlivých částí zařadí pouze příslušné objekty, případně jejich díl (např. část hlavní trasy).

5. Projektová dokumentace pro provádění stavby se skládá ze svazku nebo svazků výkresů.

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

A. Souhrnné řešení stavby

Tato část projektové dokumentace pro provádění stavby obsahuje přílohy ve skladbě a obsahu podle projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, která se doplní o případné požadavky stavebního povolení a údaje, které upřesňují vymezení stavby

a) celková (přehledná) situace stavby zobrazující celkové situační uspořádání stavby na mapovém podkladu v měřítku 1:5000 až 1:50000, použije se situace podle přílohy č. 8 případně č. 7 této vyhlášky,

b) situace stavby (koordinační) zobrazující detailní zákres stavby v mapovém podkladu podle přílohy č.8 případně č. 7 této vyhlášky,

c) geodetické podklady včetně geodetického koordinačního výkresu nebo geodetická dokumentace podle přílohy č. 8 případně č. 7 této vyhlášky,

d) bilance zemních prací se vypracuje podle bilance zemních prací z projektové dokumentace podle přílohy č. 8 případně č. 7 této vyhlášky,

e) zásady organizace výstavby, které se vypracují v rozsahu požadovaném pro projektovou dokumentaci podle přílohy č. 8 případně č. 7 této vyhlášky.

B. Stavební část

1. Stavební část projektové dokumentace pro provádění stavby obsahuje výkresy objektů v členění podle přílohy č. 8 případně č. 7 této vyhlášky. Tyto výkresy, co do obsahu, se musí doplnit, aby splňovaly zejména tyto požadavky

a) musí jednoznačně a úplně určit příslušný objekt (umístění, uspořádání konstrukce, výsledná požadovaná kvalita materiálů, konstrukcí, objektů, uživatelské standardy),

b) musí být dostatečně podrobné pro sestavení soupisu prací.

2. Do výkresů se doplní

a) požadavky stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí,

b) detaily určující konstrukční prvky nebo jejich části,

c) požadavky na funkci a kvalitu výrobků,

d) podrobnější určení poloh, tvarů a rozměrů,

e) detaily určující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

3. Doplňky projektového charakteru, které je nutno vyznačit na výkresech a které nelze vyjádřit kresbou, se vyznačí formou stručných textů, tabulek, poznámek, legendami apod.

4. Při návrhu konstrukčních prvků a detailů a jejich vyobrazení na výkresech projektové dokumentace pro provádění stavby se uplatní následující principy

a) detaily u všech použitých konstrukčních prvků musí obsahovat jejich jednoznačné technické názvy, nejlépe s použitím již zavedené terminologie a definic používaných v českých technických normách a technických předpisech Ministerstva dopravy,

b) detaily pro všechny konstrukční prvky zvlášť a pro jejich komplet dohromady musí obsahovat všechny potřebné navržené rozměry, průřezy, odkazy na rozměrové řady apod., včetně údajů o přípustných tolerancích tvarů a zástavbových rozměrů,

c) detaily pro všechny konstrukční prvky musí stanovit navržený druh materiálu s odkazem na příslušnou předmětovou normu nebo jiný technický předpis, který vlastnosti materiálu dostatečně popisuje, včetně protikorozní ochrany a ochrany proti agresivnímu prostředí,

d) detaily musí obsahovat údaje o požadované provozní životnosti výrobku, prvku nebo části, o odolnosti proti vlivu mechanického (statického a dynamického) zatížení, o odolnosti vůči vlivu prostředí, o požadované hygienické nezávadnosti a eventuálně požární odolnosti, o zvukoizolačních vlastnostech, o recyklovatelnosti a dalších vlastnostech, pokud toto již není stanoveno v jiném dokumentu zadávací dokumentace,

e) detaily obsahují podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav,

f) technická specifikace konstrukčních prvků nesmí zvýhodňovat nebo vylučovat určité dodavatele nebo určité výrobky.

5. Písemné přílohy projektové dokumentace z objektů se obvykle nepřebírají a pokud obsahují požadavky a informace potřebné pro zhotovení stavby, pak se podle povahy doplní do výkresů, zvláštních technických kvalitativních podmínek a soupisu prací.

6. Odlišným způsobem je třeba zpracovávat dokumentaci objektů staveb drah a na dráze, pozemních staveb, sítí technické infrastruktury a dalších možných objektů, pro které platí jiné právní a technické předpisy a praxe je odlišná od předpisů pro pozemní komunikace. U těchto objektů, které obvykle zhotovují specializovaní podzhotovitelé, je nutné řešit obsah dokumentace těchto objektů v souladu s příslušnými předpisy, požadavky jejich vlastníků nebo správců a projektovou praxí v příslušném oboru.

7. V každém případě, ať už se použije dokumentace objektu v rozsahu vypracovaném pro stupeň projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, nebo se doplní o podrobnosti potřebné pro realizaci, je nutné, aby dokumentace těchto objektů vyhovovala základním požadavkům na projektovou dokumentaci pro provádění stavby, tj., aby jednoznačně a úplně určovala příslušný objekt a umožňovala sestavit soupis prací.

C. Technologická část

Tato část projektové dokumentace pro provádění stavby obsahuje objekty technologických souborů nevýrobního charakteru s výjimkou technického zařízení tunelů, případně velkých mostů, které se zařadí do objektu příslušného tunelu nebo mostu. Požadované zařízení se musí určit podrobnými specifikacemi, rozsahem montážních prací, návazností na stavební objekty, programem odzkoušení a uvedení do provozu. Soubor požadavků na technologické soubory musí být postačující pro sestavení příslušné části soupisu prací.

Svazky výkresů

1. Sestavování svazků výkresů projektové dokumentace pro provádění stavby musí respektovat členění stavby na objekty podle projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. S ohledem na použití výkresů při realizaci stavby, předání jednotlivých objektů následným správcům a zjednodušení rozsahu dokumentace, je možné spojovat jednotlivé objekty stavby do účelových svazků podle

a) druhu objektů podle číselných řad,

b) profesí podzhotovitelů,

c) správců přebírajících zhotovené objekty.

2. Při určování svazků je nutné postupovat podle požadavků objednatele, nebo podle uvážení zhotovitele projektové dokumentace pro provádění stavby po projednání se stavebníkem/objednatelem, s cílem zjednodušit dokumentaci při zachování její praktické použitelnosti. Dokumentace pro jednoduché stavby a stavby malého rozsahu mohou být vydávány v jednom svazku, jestliže je to účelné.

3. Každý jednotlivý svazek projektové dokumentace pro provádění stavby se skládá z

a) hlavního titulního listu,

b) zařazených dokumentů (Souhrnné řešení stavby),

c) zařazených objektů (svazky Stavební nebo Technologické části stavby).

4. Hlavní titulní list musí obsahovat

a) název zakázky, druh stavby (pokud není zřejmý z názvu zakázky),

b) stavebník/zadavatel/objednatel,

c) projektant/zhotovitel dokumentace,

d) datum zhotovení dokumentace (měsíc, rok),

e) název svazku (např. Souhrnné řešení stavby, Mostní objekty),

f) obsah svazku.

5. Jednotlivé objekty obsahují objektový titulní list s uvedením

a) názvu objektu a jeho číselného označení,

b) seznam výkresů,

c) jednotlivé výkresy objektu s označením výkresů.

Přesunout nahoru