Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Částka 46/2008
Platnost od 29.04.2008
Účinnost od 29.04.2008
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. března 2008,

kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) a § 3 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:


§ 1

Seznam znečišťujících látek

(1) Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků látek do integrovaného registru znečišťování jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 2

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 450/2011 Sb. Čl. II

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2011.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí: RNDr. Bursík v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků látek do integrovaného registru znečišťování

č.1číslo CAS Ohlašovaná znečišťující látka Prahová hodnota pro úniky
do ovzduší
(kg/rok)
92 100-42-5 Styren 100
93 50-00-0 Formaldehyd 50

Vysvětlivka

1 Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu, které navazuje na seznam látek v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování

č.1číslo CASOhlašovaná znečišťující látka2Prahová hodnota pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu
kg/rok
17Arsen a sloučeniny (jako As) 350
18Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 35
19Chrom a sloučeniny (jako Cr) 3200
20Měď a sloučeniny (jako Cu) 3500
21Rtuť a sloučeniny (jako Hg)5
22Nikl a sloučeniny (jako Ni)500
23Olovo a sloučeniny (jako Pb) 350
24Zinek a sloučeniny (jako Zn) 31 000
3575-09-2Dichloromethan (DCM)100
42118-74-1Hexachlorbenzen (HCB)1
47PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq) 40,001
501336-36-3Polychlorované bifenyly (PCB)1
52127-18-4Tetrachlorethylen (PER)1 000
5867-66-3Trichlormethan1 000
6271-43-2Benzen2 000 (jako BTEX) 5
6891-20-3Naftalen100
70117-81-7Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)100
71108-95-2Fenoly (jako celkové C) 6200
72Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 750
73108-88-3Toluen2 000 (jako BTEX) 5
781330-20-7Xyleny 82 000 (jako BTEX) 5
811332-21-4Azbest10
82Kyanidy (jako celkové CN)500
83Fluoridy (jako celkové F)10 000
92100-42-5Styren10 000
9350-00-0Formaldehyd10 000

Vysvětlivky

1 Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu použitému v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES nebo navazujícímu číslování.

2 Pokud není uvedeno jinak, ohlašuje se každá znečišťující látka uvedená v příloze č. 2 jako celkové množství této znečišťující látky, nebo v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.

3 Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chemických formách přítomných při přenosech látek v odpadech.

4 Vyjádřený jako I-TEQ.

5 Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).

6 Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů vyjádřených jako celkový uhlík.

7 Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) se pro účely ohlášení přenosů látek v odpadech měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5).

8 Celkové množství xylenů (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

Ohlašovací rok

Identifikační údaje provozovny

Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení provozovatele

Název provozovny

Identifikační číslo provozovny1

Ulice

Obec

Poštovní směrovací číslo

Stát

Zeměpisné souřadnice provozovny2

Oblast povodí3

Jméno recipientu a říční km

Kód NACE4 (čtyřmístný)

CZ-NACE provozovny5

Hlavní hospodářská činnost provozovny6

Objem výroby (nepovinné)7

Počet zařízení (nepovinné)7

Počet provozních hodin za rok (nepovinné)7

Počet zaměstnanců provozovny (nepovinné)7

Pole pro textové informace o provozovně (nepovinné)8

Datum vypracování

Jméno a příjmení odpovědné osoby za ohlášení

Telefon/fax/email

Činnosti provozovny9

Činnost 110

Činnost 2

Činnost N

Údaje o únicích do ovzduší pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu11Úniky do ovzduší
Znečišťující látka 112
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N
M13: měřeno; použitá analytická metoda14
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto15
T: Celkem16 v kg/rok
A: Havarijní17 v kg/rok
Údaje o únicích do vody pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu18Úniky do vody
Znečišťující látka 119
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N
M13: měřeno; použitá analytická metoda14
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto15
T: Celkem16 v kg/rok
A: Havarijní17 v kg/rok
Údaje o únicích do půdy pro každou znečišťující látku překračující prahovou hodnotu20Úniky do půdy
Znečišťující látka 121
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N
M13: měřeno; použitá analytická metoda14
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto15
T: Celkem16 v kg/rok
A: Havarijní17 v kg/rok
Přenos jednotlivých znečišťujících látek v odpadních vodách určených k čištění mimo
provozovnu v množství překračujícím prahovou hodnotu22
Znečišťující látka 123
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N
M13: měřeno; použitá analytická metoda14
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu
E: odhadnuto15
T: Celkem16 v kg/rok
Přenos jednotlivých znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v množství překračujícím prahovou hodnotu24
Znečišťující látka 125
Znečišťující látka 2
Znečišťující látka N
M13: měřeno;
použitá analytická
metoda14

C: vypočteno;
použitá metoda
výpočtu

E: odhadnuto15
T:
Celkem16 v kg/rok
Využití (R)/
Odstranění (D)
Název osoby
provádějící využití/
odstranění
Adresa osoby
provádějící využití/
odstranění
Přenosy nebezpečného odpadu mimo provozovnu překračující prahovou hodnotu26
V rámci ČR
k využití (R)
M13: měřeno;
použitá analytická metoda14

C: vypočteno;
použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto15
V tunách/rok Název osoby
provádějící využití
Adresa osoby provádějící využití
V rámci ČR:
k odstranění (D)
M13: měřeno;
použitá analytická metoda14

C: vypočteno;
použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto15
V tunách/rok Název osoby
provádějící odstranění
Adresa osoby provádějící odstranění
Do jiných zemí
k využití (R)
M13: měřeno;
použitá analytická metoda14

C: vypočteno;
použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto15
V tunách/rok Název osoby
provádějící využití
Adresa osoby
provádějící využití
Adresa lokality využití,
která přenos přijme27
Do jiných zemí
k odstranění (D)
M13: měřeno;
použitá analytická metoda14

C: vypočteno;
použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto15
V tunách/rok Název osoby
provádějící odstranění
Adresa osoby
provádějící odstranění
Adresa lokality odstranění,
která přenos přijme27
Přenosy ostatního odpadu mimo provozovnu překračující prahovou hodnotu26
V rámci ČR
k využití (R)
M13: měřeno;
použitá analytická metoda14

C: vypočteno;
použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto15
V tunách/rok Název osoby
provádějící využití
Adresa osoby provádějící využití
V rámci ČR
k odstranění (D)
M13: měřeno;
použitá analytická metoda14

C: vypočteno;
použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto15
V tunách/rok Název osoby
provádějící odstranění
Adresa osoby provádějící odstranění
Do jiných zemí
k využití (R)
M13: měřeno;
použitá analytická metoda14

C: vypočteno;
použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto15
V tunách/rok Název osoby
provádějící využití
Adresa osoby
provádějící využití
Adresa lokality využití,
která přenos přijme27
Do jiných zemí
k odstranění (D)
M13: měřeno;
použitá analytická metoda14

C: vypočteno;
použitá metoda výpočtu

E: odhadnuto15
V tunách/rok Název osoby
provádějící odstranění
Adresa osoby
provádějící odstranění
Adresa lokality odstranění,
která přenos přijme27

Vysvětlivky

Vysvětlivky

1 Jedná se o unikátní identifikační číslo provozovny, které bude přidělováno každé provozovně. Nejedná se o identifikační číslo organizace (IČ).

2 Zeměpisné souřadnice provozovny musí být vyjádřeny v souřadnicích zeměpisné délky a zeměpisné šířky s přesností v řádu nejméně ± 500 metrů a s odkazem na zeměpisný střed lokality provozovny.

3 Označení oblasti povodí podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/60/ES.

4 Označení kódu NACE se 4 číslicemi podle nařízení Komise 29/2002/ES ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství.

5 Klasifikace ekonomických činností provozovny zveřejňovaná Českým statistickým úřadem.

6 Slovní označení hlavní hospodářské činnosti provozovny podle kódu NACE.

7 Provozovatelé provozovny mohou poskytnout nepovinné informace o provozovně.

8 Pole může obsahovat další informace o provozovně, které si provozovatel přeje poskytnout veřejnosti (například odkaz na internetovou stránku, informaci o změnách v rámci provozovny, vysvětlení změn v únicích a přenosech, emailovou adresu pro přímé dotazy veřejnosti a jiné).

9 Uvádějí se činnosti a kódovací systém podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a kód IPPC (pokud je k dispozici). V souladu s kódovacím systémem uvedeným v této a IPPC kódem (je-li k dispozici) musí být uveden seznam všech činností uvedených v příloze I, které jsou v provozovně prováděny. V souladu s přílohou I nařízení E-PRTR sestává kód E-PRTR z čísla od 1 do 9 a písmena a) až g).

10 Uvádí se hlavní činnost podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

11 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a příloze č. 1 k tomuto nařízení.

12 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II nařízení E-PRTR nebo podle přílohy 1 k tomuto nařízení.

13 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu (C) nebo odhadu (E).

14 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být provozovnou označeny všechny použité metodiky.

15 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda.

16 Označení celkového množství úniku znečišťující látky do ovzduší ze všech zdrojů činnosti (včetně havarijních úniků a úniků z rozptýlených zdrojů); všechna množství musí být vyjádřena v kg/rok a zaokrouhlena na tři platné číslice.

17 Označení množství znečišťující látky při havarijním úniku.

18 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1b nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

19 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

20 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1c nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

21 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

22 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1b nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

23 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

24 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

25 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

26 ČI. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

27 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru