Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 142/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

Částka 45/2008
Platnost od 29.04.2008
Účinnost od 29.12.2009
Zrušeno k 20.04.2016 (122/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. března 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a 3 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Pro účely tohoto nařízení se výtahem rozumí zdvihací zařízení obsluhující různé výškové úrovně s nosnou částí pohybující se mezi vodítky, která jsou pevná a odkloněná od vodorovné roviny v úhlu větším než 15°, určené k přepravě

a) osob,

b) osob a nákladů,

c) pouze nákladů, pokud je nosná část přístupná tak, že na ni lze bez obtíží vstoupit, a je opatřena ovládacím zařízením na nosné části nebo v dosahu osoby, která se na ní nachází.

Za výtahy podle tohoto nařízení se považují i zdvihací zařízení, jejichž nosná část se nepohybuje mezi pevnými vodítky, pokud mají určenou dráhu pohybu.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na

a) zdvihací zařízení, jejichž rychlost nepřekračuje 0,15 m/s,

b) stavební výtahy,

c) lanové dráhy, včetně pozemních lanových drah,

d) výtahy zvlášť navržené a konstruované pro vojenské nebo policejní účely,

e) zdvihací zařízení určená k tomu, aby z nich byly prováděny práce,

f) důlní těžní zařízení,

g) zdvihací zařízení jevištní techniky určená ke zvedání účinkujících během představení,

h) zdvihací zařízení v dopravních prostředcích,

i) zdvihací zařízení spojená se strojním zařízením a určená výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, včetně míst pro údržbu a kontrolu na strojním zařízení,

j) ozubnicové dráhy,

k) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.“.

2. V § 1 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) nosnou částí ta část výtahu, kterou jsou neseny osoby nebo náklad při jejich zvedání nebo spouštění.“.

3. V příloze č. 1 bod 1.2 zní:

„1.2 Nosná část
Nosná část výtahu musí být klecí. Tato klec výtahu musí být navržena a konstruována tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly dodavatelem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu.

Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec u výtahů určených pro přepravu osob navržena a konstruována tak, aby její konstrukce nepřekážela nebo nebránila v přístupu a užití osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, například osobám na vozíku pro invalidy, a aby umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její používání.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2009.


Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r.

Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Říman v. r.

Přesunout nahoru